Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli."

Transkript

1 SKK / DK nr Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli. Närvarande:Nina Karlsdotter (ordförande), Carl Gunnar Stafberg (via högtalartelefon), Bo Wallin,Siv Jernhake (sekreterare) Adjungerad SKKs kansli: Kjell Bräster 42 Mötets öppnande Nina Karlsdotter utsågs till mötesordförande varefter hon hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 43 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 44 Val av justerare Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 45 Genomgång av föregående protokoll Efter genomgång lades föregående protokoll DK 2/2008 till handlingarna. 46 Information från ledamöterna Sekreteraren informerade om att exteriördomaren Erna Jungefeldt avlidit och att DK kondolerat hennes anhöriga. Sekreteraren informerade vidare om att den engelske allrounddomaren Terry Thorn avlidit. DK hedrade de avlidnas minne med en tyst minut. Sekreteraren informerade om att den norska allrounddomaren Kari Engh av NKK utsetts till Honnörsdomare. 47 Information från Utbildningsavdelningen Förelåg redovisning av nya domarauktorisationer under april augusti 2008 (se bilaga). 48 Information från annat FCI land Förelåg skrivelse från The Irish Kennel Club beträffande FCI Circular 32/2008 med förtydligande beträffande omfattningen av avstängningen av Mr Justin Carrolls. Avstängningen avser alla former av bedömning samt funktionärsuppdrag, registrering och deltagande eller delägande av hund i tävling samt som tävlingsarrangör i fem år från 3 februari Information från SKKs Disciplinnämnd Föredrogs disciplinnämndens beslut 23/2008, 31/2008, 32/2008, 35/2008, 40/22008, 41/ 2008, 42/2008, 44/2008, 45/2008, 47/2008 och 49/2008. DK fann att ingen domare var berörd av dessa beslut och lade dem till handlingarna.

2 50 Redovisning DK/VU DK bekräftade att av VU tidigare taget beslut beträffande domares avstängning t.o.m ska gälla samtliga typer av domaruppdrag inom organisationen alltså även inofficiella uppdrag på utställningar vid vilka stambokföring ej sker. 51 Bordlagda/återremitterade ärenden Förelåg ytterligare skrivelser i ett ärende angående utställare av pomeranian vilket tidigare behandlades i 36 DK DK har tagit del av handlingarna och lämnar ärendet utan åtgärd. 52 Ansökningar beträffande Gruppallroundauktorisation Bo Wallin har ansökt om gruppallroundauktorisation för grupp 6 och 7. DK beslöt bifalla ansökan.i beslutet deltog ej BW. 53 Domarfrågor Förelåg skrivelse rörande en aspiranttjänstgöring vid SSRKs utställning i Hasslarp 6-7 juni 2008 då kritik ej skrivits på samtliga hundar i rasen cocker spaniel. I svaret från domaraspiranten framgår att pga yttre omständigheter, ca 30 graders värme, den norska domaren bestämt att endast ett visst antal kritiker skulle skrivas. DK erinrar om att i grundutbildningen ska aspiranten skriva kritik på samtliga hundar. Ärendet lämnas utan åtgärd. Skrivelse rörande en domares bedömning av siberian husky vid SPHKs utställning i Vaggeryd samt domarens svar på denna. DK har tagit del handlingarna och lämnar ärendet utan åtgärd. Ärende gällande Robert Paust rätt att på svensk stambokförd utställning döma ras som han enligt AKC innehar auktorisation som provisional judge för. Konstaterades att Robert Paust vid Wästmanlands KK Utställning i Köping dömt rasen cairn terrier, trots att han från AKC endast innehar auktorisation som provisional judge, för denna ras. Vidare konstaterades att SKK/CS så sent som fastställt DKs tidigare beslut om att en domare som innehar auktorisation från AKC som provisional judge för en ras, inte äger rätt att döma rasen vid utställning som stambokförs inom SKK. Med anledning av ovanstående, vilket torde vara väl känt för Robert Paust, finner DK det anmärkningsvärt att Robert Paust åtagit sig nämnda domaruppdrag. Med anledning av AKCs system för domarutbildning beslutade DK att fram till sitt möte ytterligare bereda frågan hur domare som flyttat från USA till Sverige ska implementeras i SKKs system för vidareutbildning av exteriördomare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Skrivelse från ägaren till två king charles spaniels Sky Fire s Sweet Love S10483/2005 och Sky Fire s Sweet Rose S29511/2007 som på utställningen i Ronneby fått priset 0 pga svansknyck. DK finner att detta fel ej motiverar 0 pris hos denna ras och beslöt rekommendera Utställningkommittén att stryka priserna. Skrivelse från ägarna angående tre shar pei S13499/2007 Tempelhundens Zimon Of Siberian Pei, S28421/2008 Tutuvaara Apollo och S60845/2006 Tempelhundens La Toya Chinese Pei som på

3 utställningen i Piteå fått priset 0 pga av ej korrekt bett och därutöver ej fått någon skriftlig kritik. DK finner att det ej är i enlighet med utställningsbestämmelserna och beslöt rekommendera Utställningskommittén att stryka priserna. Skrivelse från utställningsbestyrelsen angående en norfolk terrier NUCH SUCH Watersheen s Fire My Fire S 53938/98 som vid Dalarnas Terrierklubbsutställning fått 0 pris i veteranklass pga underbett. DK finner att detta fel ej motiverar 0 pris hos rasen och beslöt rekommendera Utställningskommittén att stryka priset. Skrivelse från en utställare rörande det sätt på vilket en domare utfört bedömning i grupptävlan om Bästa Uppfödargrupp på SGVKs utställning DK har tagit del av skrivelsen och lade den till handlingarna. Skrivelse från Svenska Lagotto Romagnoloklubben med redogörelse över hur den italienska domaren Giovanni Morsiani varit mycket svår att få besked från och slutligen med mycket kort varsel gett återbud till att döma på klubbens utställning i likhet med vad som skett vid andra stora utställningar i Norden tidigare. DK har tagit del av handlingarna och beklagar att klubben haft dessa svårigheter. Skrivelse från en utställare med beskrivning hur en domare som dömt vid världsutställningen verkat trött och ointresserad. DK har tagit del och lägger ärendet till handlingarna. Redogörelse från utställningen i Alfta där bestyrelsen konstaterade att en domare pga hälsoskäl ej kunde fullfölja bedömningen varför bestyrelsen avbröt bedömningen och kallade in ersättare. DK beklagar det inträffade. Skrivelse från en finsk domare som önskar klargörande över vilka regler som gäller för att kunna vara examinator/aspirantdomare i Sverige. DKs sekreterare informerar domaren om gällande regler och praxis. Skrivelse från Svenska Grand Danois Klubben med frågeställning om hur subjektiv en domare får vara i sin beskrivning av bedömda hundar på sin egen hemsida. Efter diskussion konstaterar DK att den typen av uttalanden om hundar man dömt, lämpligen göres i rastidningar el. dyl. publikationer. 54 Raskompendier Ett nytt kompendium för english toy terrier har inkommit. Till granskare utsågs Nina Karlsdotter och Carl Gunnar Stafberg. Rapporterade Siv Jernhake att inget raskompendium för manchesterterrier har inkommit ännu. Den engelska raspresentatören medför eget bildmaterial. Ett kompendium som använts i Norge är under översättning från engelska.

4 Rapporterade Nina Karlsdotter och Carl Gunnar Stafberg att arbetet med granskningen av raskompendiet för bullterrier och miniatyrbullterrier är slutfört. Fyra sidor bilder i färg har tillkommit. Rapporterade Bo Wallin och Nina Karlsdotter att granskningen av raskompendiet för kooikerhondje är slutfört och kompendiet är godkänt. Rapporterade Carl Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter att granskningen av raskompendiet för tibetansk spaniel är slutfört och kompendiet är godkänt. Rapporterade Carl Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter att arbetet med granskning av raskompendiet för mops pågår. Ett nytt raskompendium för king charles spaniel hade inkommit. Carl Gunnar Stafberg tillsammans med Bo Wallin utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för shih tzu har inkommit. Paul Stanton tillsammans med Kenneth Edh utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för basenji har inkommit. Nina Karlsdotter tillsammans med Kenneth Edh utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för eurasier har inkommit. Bo Wallin och Kenneth Edh utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för chow chow har inkommit. Nina Karlsdotter och Göran Bodegård utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för tibetansk terrier har inkommit. Göran Bodegård och Nina Karlsdotter utsågs till granskare. Ett nytt raskompendium för isländsk fårhund har inkommit. Carl Gunnar Stafberg och Bo Wallin utsågs till granskare Ett nytt raskompendium för tysk jaktterrier har inkommit. Bo Wallin och Carl Gunnar Stafberg utsågs till granskare. Bo Wallin informerade att ett nytt raskompendium för rhodesian ridgeback skall inkomma under DK beslöt under inväntan på detta avföra ärendet. 55 Domarkonferenser / Övrigt Ansökan om att få hålla domarkonferens 2011 har inkommit från Svenska Terrierklubben, Svenska Brukshundsklubben och Svenska Pudelklubben. DK beslöt bifalla dessa ansökningar men ska undersöka om deras ansökta datum är lediga. Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg har anmält intresse för att få anordna konferens, men söker lämplig rasklubb för eventuellt samarrangemang. DK uppmanar klubben att kontakta andra raser i grupp 2.

5 56 Övriga skrivelser En skrivelse har inkommit angående en hund som på SSPKs utställning i Borås tilldelats KEP efter att den upprepade gånger skall ha gjort utfall mot domaren. DK beslöt bordlägga ärendet i avvaktan på ytterligare information. Inkommit skrivelser från Göran Bodegård angående Kynologisk kvalitetgaranti för svenska utställningar samt Att kvalitetsäkra domare vid svenska hundutställningar. DK beslöt återuppta detta ärende och andra samarbetsprojekt med andra kommittéer vid ett kommande tillfälle. Ansökan om resestipendium från Ulrica Göransson och Charlott Sandberg för att studera bearded collie i USA på en National utställning med föreläsningar, lydnad, vallning under en hel vecka. DK beslöt tillstyrka ansökan. Bo Wallin konstaterade att antalet tillgängliga examinatorer för vissa raser i grupp 7 är mycket lågt. DK beslöt inventera antalet examinatorer i de olika grupperna och anmoda klubbarna att utse fler då antalet är mindre än 10. För kännedom fanns en skrivelse från The Swedish Jack Russell Club med uppmaning till domare att uppmärksamma storlek och proportioner, rörelser, de olika tillåtna färgernas och hårlagens likvärdighet, temperamenten och korrekt bett och fullt tandantal. DK tackar för informationen. För kännedom redogörelse att en norsk domarelev anmält egna hundar på utställning i Norra Norrbotten juni 2008 i strid med gällande svenska regler. DK noterar informationen. Inkommit en reseberättelse från Britt-Marie Dornell En resa till Irish Setter Associations 100 års jubileum. DK tackar för en trevlig och intressant reseberättelse. 57 Nästa möte Beslöt DK datum för nästa möte till den oktober på Thoresta, månd. kl.10. till tisd. kl Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett givande möte, varefter hon förklarade mötet avslutat. Justeras Nina Karlsdotter Bo Wallin Vid protokollet Siv Jernhake

6 Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS BILAGOR - Auktorisationer exteriördomare april 8 augusti Anmälda utomnordiska domaruppdrag Bilaga till protokoll SKK/DK 3/2008; Handläggningsärenden inom Domarkommittén,auktorisationer exteriördomare. Rapport april 8 augusti 2008 Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring; Hans Almgren engelsk bulldogg, landseer, leonberger, finsk stövare, barbet Johan Andersson briard Marina Bengtsson stabyhound Bengt-Åke Bogren griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon Åke Cronander yorkshireterrier, griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon Björn Einarsve fransk bulldogg Thomas Eriksson finsk spets, norrbottenspets Svante Frisk collie (korthårig + långhårig), grand danois, kerry blue terrier, västgötaspets, galgo espanol, greyhound, italiensk vinthund Louise Gävert- Asplund schipperke Kerstin Henriksson alpenländische dachsbracke, bayersk viltspårhund Jan Herngren dogue de bordeaux Charlotte Jacobsson bracco italiano, spinone Ann-Christin Johansson bolognese, pekingese Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring, april 8 augusti 2008 Liselotte Johansson Martin Johansson Mats Jonsson Eva Jönsson Jens Myrman Britta Roosfinsk lapphund Börjeson Charlott Sandberg cairnterrier Mia Sandgren cocker spaniel bullterrier / minatyrbullterrier, staffordshire bullterrier borderterrier, irländsk terrier, smålandsstövare, flatcoated retriever siberian husky bracco italiano, breton, gammel-dansk hönsehund, spinone, stabyhoun basset artésien normand

7 Bo Skalin Gunilla Skallman Elisabet Spillman- Åkerlund Lena Stålhandske Jahn Stääv Lars West Anita Whitmarsh Lars Widén Ewa Widstrand petit basset griffon vendéen grand danois, basenji, griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon bichon frisé sankt bernhardshund old english sheepdog, polski owczarek nizinny, siberian husky ungersk vizsla faraohund basset artésien normand, basset fauve de bretagne, basset hound, petit basset griffon vendéen, rhodesian ridgeback, perro de agua espanol alaskan malamute, samojedhund Auktorisationer genom examination, april 8 augusti 2008 Hans Almgren dvärgschnauzer Björn Einarsve american akita Eva Eriksson affenpinscher, dvärgschnauzer Ann-Christin Johansson airedaleterrier Liz-Beth C Liljeqvist polski owczarek nizinny, pumi, dvärgschnauzer Per Lundström dvärgpinscher, dvärgschnauzer Jens Myrman dobermann, dvärgpinscher, pinscher Ewa Nielsen afghanhund, whippet, alaskan malamute, isländsk fårhund, berner sennenhund Bo Skalin chow chow Lena Stålhandske leonberger, pyrenéerhund, rottweiler, siberian husky, jack russell terrier, staffordshire bullterrier, american akita, samojedhund Anita Whitmarsh american akita, pomeranian Auktorisationer: domare i grundutbildning; april 8 augusti 2008 Christina Daniels Morgan Granander Catharina Hasselgren Rune Johansen (1:a auktorisation = ny domare) Börje Johansson Jens Karlsson Charlotta Mellin Fredrik Nilsson (1:a auktorisation = ny domare) Johnny Nilsson Lena Nordin Linda Näslund cocker spaniel irish softcoated wheaten terrier, kerry blue terrier irish softcoated wheaten terrier dalmatiner engelsk springer spaniel amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel kerry blue terrier chihuahua, pomeranian, chow chow grand danois irländsk röd och vit setter riesenschnauzer

8 / Ulrika H, utbildningsavdelningen Anmälda utomnordiska domaruppdrag Lars Adeheimer Taragon KC Morwell, Australien Cruft s, England ZwlazekKynoloiczny w Polsce oddzial Leszno, Polen Hans Almgren Pug of the Year Moskva, Ryssland raser fr. gr 8 & 9 samt 2 & 5 Groningen Holland Sverdlovsk region raser ur gr 2, 5 & 9 Ekaterinburg, Ryssland Nationell utställning. Raser ur grupp 2 och 9 Terni, Italien Johan Andersson Club für Britische Hutehunde, shetland sheepdog samt Club für Australian Shepherd Deutschland, Langenbrettach Nina Lönner Andersson Club für Britische Hutehunde, bearded collie Langenbrettach, Tyskland Monica Andersson Martini Dog Show, CACIB Groningen, Holland The Dutch Basset Hound Club, Holland Benny Blid von Schedwin Kennelklubb terrier och vinthundar, Gibraltar American Staffordshire terrier Club special, Belgien Bengt-Åke Bogren Estland Yvonne Brink Italienska rottweilerklubben Mid Atlantic Rottweiler National Specialty North Carolina USA Thord Byström Dobermannverein Off. Rasspecial Hamburg, Tyskland Portugisiska Kennelklubben Braga, Portugal Ann Carlström Sligo&District CC, taxar och raser ur grupp 6 & 7, Irland Patric Cederlöf Polska Am.Staff klubben Polen Åke Cronander Club Elita RKF Sankt Petersburg, Ryssland

9 Kenneth Edh Eurasia Dog Show Moskva, Ryssland Western Classic Show Perth, Australien Int. Show Reggio-Emilia-Moden, Italien Italiensk Sennenhundklubben Reggio Emilia Int. Show Luxemburg Athens Dogs Show Aten, Grekland French Bulldogg Club of Thailand Bangkok Italienska Vinthundsklubben Genova, Italien Kinoloska Hrusica Slovenien Swiss Retriever Club Zurich, Schweiz Klub Sportskih Pasa Split, Kroatien Europe Winner Budapest, Ungern Belgian Sighthund Club Bryssel. Belgien Svante Frisk Specialty Show Jack Russell Haapsalu, Estland All Breed Dog Show Haapsalu, Estland Lithuanian Kennel Club Riga, Litauen Henric Frykstrand Kennelclub grupp 8 Orviedo, Spanien Flatcoat retriever Klagenfurt, Österrike Kennelclub golden retriever Klagenfurt, Österrike Kennelclub grupp 8 Reykjavik, Island Goldenclub Belgien Kennelclub, Labrador,field spaniel Maastricht, Holland Kennelclub golden tikar Amsterdam, Holland Marie Gadolin Ogre s Kennel Club of Latvian Cyn. Federation FCI tax Ove Germundsson Milano Int. - raser som aukt. innehas. Italien Nat. North Estonia Dog Breeders club. Tallin, Estland Irl. KK - raser där aukt. Innehas Dublin, Irland Tib. Rasklubb tibetanska raser spec. Wien, Österrike Int, raser där aukt. innehas Holland Int. Raser där aukt. Innehas Toronta, Kanada Anna Geschwindt Hartwig Retrieverklubben labrador Orivieto, Italien The Labrador RetrieverClub Perth, Australien Magnus Hagstedt The Whippet Club CC, England American Whippet Club National, Atlanta, Georgia, USA whippet hanar, The Hound show CC County showground Stafford, England

10 Gertrud Hagström Räpina & Tartu Nationella utst. Estland Karin Hedberg afghan, saluki, whippet Brussels, Belgien Jan Herngren CAC Berner Sennen Club Show, Tyskland Berner Sennen Zutphen, Holland Lena Hägglund Int. Retriever Murcia, Spanien Siv Jernhake Cruft s skotsk terrier, cesky Birmingham, England Skotsk terrier special Terrierklubben Moskva, Ryssland Int. SlovakGrand Prix Nitra, Slovakien int.show INSUBRIA WINNER Varese, Italien Karl-Erik Johansson Internationell Tartu, Estland Champion of Champions Budapest, Ungern Japan Dog Festival Yokohama, Japan Int.& Nat. Alcala de Guardaira, Spanien Int. Florens, Italien Int. Alezzo, Italien Brabant Rasehondefestival Kaatsheuvel,Holland Stolitza KC Moskva, Ryssland Petra Junehall LCA leonberger specialen Wisconsin USA Karin Linde Klerholm Southern New Jersey Cocker Spaniel Club USA Pia Lundberg Morwell/Traralgon K.C, raser för vilka aukt innehas, Australien Newtownards & District Canine Club, Irland Terrier Club Show, Serbien Ewa Nielsen Kennelklubb raser där aukt. Innehas Lissabon, Portugal Kennelklubb / retrieverklubb, Österrike raser där aukt. innehas Mallorca, Spanien Kennelklubb raser där aukt. innehas Irland Golden retriever Club show hanar Tyskland

11 Ursula Nielsen The Dutch Basset Hound Club, Holland Joakim Ohlsson Otago Southland Cavalier KC Spaniel Club, Dunedin, Nya Zeeland Toy Dog Club of Victoria, Australien Cav. King charles Club of Victoria, Australien Cav. & King Charles Spaniel Breeders of Prague, Tjeckien Britta Roos Börjeson Terrierclub och Sammamish KC Seattle, USA Sunbury Show Melbourne, Australien Terrier, Toys Christchurch NZ Hibiscus KC Terrier och Toys. NZ Terrierklubben, Luxemburg Terrierklubben Tallinn, Estland Dortmund, Tyskland Torbjörn Skaar Stolitza KC Moskva, Ryssland Lituanian Cy. Soc. Vilnius, Litauen Newfoundlandsklubben Köln, Tyskland Paul Stanton French Bulldog Club of Thailand, raser ur grupp 9,7,8,1,4 och KC Santiago, Chile Stolitza KC Moskva, Ryssland Cav. King Charles Club Show Fribough Schweiz Lituanian Cyn. Soc. Vilnius, Litauen Belarus Cyn. Union Minsk Unja kinoloskih sveza Bosnia o Herzegovina, Sarajevo Victoria City KC Vancouver Island Newfoundlandsklubben Köln, Tyskland Maribor KC Maribor, Slovenien National Dog Show KC Christchurch, NZ Dalmatian Club of Bulgaria Plovdiv, Bulgarien Bulgarien Kennel Federation Plovdiv, Bulgarien KC de Brasilia, Brasilia Sonny Ström Northen Belgian Shepherd Dog Club England Amsterdam Winner Lena Stålhandske New Zealand Kennel Club INC.Gundogs Christchurch NZ Kanagawa Bloc FCI Show, Japan Vinthundsspecial Vilnius, Litauen Saluki of Canada Toronto Crater City KC Mont Gambier, Australien

12 Jahn Stääv New Town Arch & District CC Belfast, Nordirland Jan Törnblom Cavalier King Charles Spaniel Club York, Pennsylvania, USA ACKCSC National Specialty Cavalier Club of Southern California, USA The Cav. & King Charles spaniel breeders Club of Prague, Tjeckien Carin Åkesson Int. raser för vilka aukt. innehas Maastricht, Holland National Working and Pastoral breeds Show Shetland Sheepdog Karin Ögren Engelsk bulldogg special Italien Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM Bedömningen startar klockan 10.00 Beräkna att domaren dömer ca 20 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 På Timrå Brukshundklubbs nya klubbområde vid Midlanda se bifogad karta Telefon till vägvisare: Anna 070-696 18 86 1 Ring 1 (officiell) start 09.00: Peter

Läs mer

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår utställning. Kontroll av vaccination

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 10 vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 153 LABRADOR RETRIEVER 72 JACK RUSSELL TERRIER 65 GOLDEN RETRIEVER 58 SHIH TZU 41 ROTTWEILER 36 MOPS 34 SHETLAND SHEEPDOG 33 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 32 BORDER

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 4/2011 2011-06-09 77-108 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 juni på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-28 oktober 2008 på Thoresta

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-28 oktober 2008 på Thoresta SKK / DK nr 4-2008 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-28 oktober 2008 på Thoresta Närvarande ledamöter: Carl Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter.

Läs mer

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual Storleksguide för hundplagg Dogwear Size Manual 4 Storleksguide för de vanligaste hundraserna...4 Så här hittar du rätt storlek... Outdoors produkter...4 Outdoors Microfleece overaller...6 Så här hittar

Läs mer

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Bedömningen börjar kl.09:00 Domaren bedömer ca 15-20 hundar i timmen så du kan räkna ut på ett ungefär när

Läs mer

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag:

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag: Hundras Affenpinscher Afghanhund Airedaleterrier Akita Alaskan malamute American Akita American bulldog American eskimo American foxhound American staffordshire terrier American water spaniel Amerikansk

Läs mer

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Grupp 7. Stående fågelhundar Fastställda av CS 2008-11-12 Gäller från 2009-01-01 Introduktion och tillämpning...3

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander SKK/DK nr 2/2010 2010-04-20 36-64 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin,

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 4/2011 2011-08-18 58-76 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Vid protokollet: Göran Bodegård,

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 3/2011 2011-04-27--28 39-76 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27 28 april på Thoresta Herrgård i Bro. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg

Läs mer

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Bedömningen i respektive ring startar kl. 09.00. Du som anmält din hund

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30)

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30) SKK/DK nr 1/2010 2010-02-11 1-35 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11 februari på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin

Läs mer

SKK/DK nr 5-2014 2014-10-24 87-106

SKK/DK nr 5-2014 2014-10-24 87-106 Sida 1/16 SKK/DK nr 5-2014 87-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté fredag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordförande), Kenneth Eliasson, Karl-Erik

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

SKK/DK nr 3-2014 2014-06-04 47-66

SKK/DK nr 3-2014 2014-06-04 47-66 Sida 1/18 SKK/DK nr 3-2014 47-66 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag, på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordförande), Kenneth

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Dogwear Size Manual. Måttabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Måttabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Måttabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden står

Läs mer

Kenneth Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kenneth Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. SKK/DK nr 4/2012 2012-09-06 104-136 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 6 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf) 104-121,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 2/2010 2010-09-23 27-46 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård, Sonja Hagelberg,

Läs mer

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116 Sida 1/19 SKK/DK nr 3-2013 79-116 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf),

Läs mer

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf), Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf), Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Åke Cronander SKK/DK nr 5/2010 2010-09-02 104-132 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 2 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf),

Läs mer

SKK/DK nr 2-2013 2013-04-03--04 44-78

SKK/DK nr 2-2013 2013-04-03--04 44-78 Sida 1/17 SKK/DK nr 2-2013 44-78 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga 1 SKK/UKK 5/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 2/2011 2011-04-27 24-42 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Vid protokollet: Göran Bodegård, Sonja

Läs mer

SKK / UtstK nr 3-2008

SKK / UtstK nr 3-2008 SKK / UtstK nr 3-2008 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 13 maj 2008, på SKKs kansli i Spånga Närvarande: Bo Skalin (ordf), Mats Stenmark (vice ordf),

Läs mer

SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39. Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli.

SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39. Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli. SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf),

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 2014-04-16 på Thoresta Herrgård Sida 1/17 SKK/DK nr 2-2014 2014-04-16 på Thoresta Herrgård 25-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 5/2011 2011-09-08 109-142 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård. SKK/DK nr 3/2009 2009-06-16 61-93 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf)

Läs mer

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. SKK/StandK nr 2/2009 2009-05-12 19-44 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 12 maj 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Adjungerade: Vid protokollet: Göran Bodegård

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 5-2016 63 80 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34 Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 2-2013 18-34 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes (ordförande),

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149 Sida 1/24 SKK/DK nr 4-2013 117-149 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15 april 2008 i Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15 april 2008 i Uppsala. SKK / DK nr 1-2008 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15 april 2008 i Uppsala. Närvarande ledamöter: Carl Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter. Vid

Läs mer

SKK/DK nr 1-2015 2015-02-10 1-20

SKK/DK nr 1-2015 2015-02-10 1-20 Sida 1/20 SKK/DK nr 1-2015 1-20 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Magnus Hagstedt ( 1 18), Karl-Erik

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 4-2016 46 62 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

SKK/DK nr 1-2014 2014-01-28 1-24

SKK/DK nr 1-2014 2014-01-28 1-24 Sida 1/25 SKK/DK nr 1-2014 1-24 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Magnus Hagstedt,

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli. SKK/DK nr 4/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-11-26

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-11-26 Sida 1/18 SKK/UKK nr 5 2014 97-118 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag Närvarande: Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (per telefon),

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 MyDOG I: 6 & 8 januari Utställningsplats: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 17 oktober 2010. Anmälningstiden

Läs mer

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.), Carl-Gunnar Stafberg (ordf fr o m 153), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström (t o m 159)

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.), Carl-Gunnar Stafberg (ordf fr o m 153), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström (t o m 159) SKK/DK nr 7/2010 2010-11-03 142-171 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 november på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.),

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012 MyDOG I: 5 & 7 JANUARI, MyDOG II: 6 & 8 JANUARI UTSTÄLLNINGSPLATS: SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 DECEMBER 2011 ANMÄL

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

10-i-topp lista per kommun

10-i-topp lista per kommun 10-i-topp lista per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 543 622 ALE SCHÄFER 118 163 ALE GOLDEN RETRIEVER 52 58 ALE JACK RUSSELL TERRIER 48 55 ALE LABRADOR RETRIEVER 46 51 ALE TAX

Läs mer

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant 1 Ulrika Wall Ami Hegardt Susanne Gehnich Marie Myklebust Ulrika Järvinen, avgått

Läs mer

Apollogruppen - Officiell rallylydnad - 16 augusti, 2015 Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A)

Apollogruppen - Officiell rallylydnad - 16 augusti, 2015 Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A) Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A) Liss-Britt Elegård 20 startande varav 10 (50%) erhöll kvalificerande poäng. 7 strukna. 1 14 TAVLIC004480 921544 Shira Shira, Ej stambokförd

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga. SKK/StandK nr 3/2009 2009-10-14 45-72 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg

Läs mer

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN PREMIUM DJURFODER är vårt sortiment av premiumfoder för uppfödare som satsar på högsta kvalitet. Fodrets professionellt framtagna nutritionsparametrar och

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander SKK/DK nr 3/2010 2010-06-08--09 65-93 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 9 juni på Thoresta Herrgård. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf),

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Grupp 9. Sällskapshundar Fastställda av CS 2008-11-12 Gäller från 2009-01-01 Introduktion och tillämpning...3 Tillämpningsanvisningar...4

Läs mer

SKK/DK nr

SKK/DK nr Sida 1/15 SKK/DK nr 5-2015 84-104 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson ( 84 94), Karl-Erik

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010!

Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010! Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010! Hjärtligt välkommen till Stockholm Hundmässa, som vår stora decemberutställning numera heter. I år får du möjlighet att träffa närmare 7 000 hundar som ställs ut,

Läs mer

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75 Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2015 59-75 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 31 oktober 2009/

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

10-i-topp lista ras per kommun

10-i-topp lista ras per kommun 10-i-topp lista ras per kommun Kommunnamn Antal Antal Ras djur ägare 1 ALE 488 452 BLANDRAS 2 ALE 137 112 SCHÄFER 3 ALE 73 61 GOLDEN RETRIEVER 4 ALE 64 46 LABRADOR RETRIEVER 5 ALE 49 44 TAX 6 ALE 47 39

Läs mer

MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010

MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010 MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 31 oktober 2009/ Last

Läs mer

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö Ringfördelning Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i, Älvsjö Torsdag _ Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

SKK/DK nr

SKK/DK nr Sida 1/19 SKK/DK nr 3-2016 42-61 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande: Mats Stenmark (Ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter,

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Protokoll från StandK 1-09

Protokoll från StandK 1-09 Protokoll från StandK 1-09 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 20 januari 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg Adjungerade:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga SKK/UKK /2010 2010-12-08 114-138 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

1982 Francie Stull kommer i kontakt med en grupp små långhåriga vinthundar som utvecklats på kennel Windsprite i USA.

1982 Francie Stull kommer i kontakt med en grupp små långhåriga vinthundar som utvecklats på kennel Windsprite i USA. Historisk tidslinje för Silken Windhounds 1982 Francie Stull kommer i kontakt med en grupp små långhåriga vinthundar som utvecklats på kennel Windsprite i USA. 1984 Francie Stull skaffar 5 hundar från

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli. SKK/DK nr 2-2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv Jernhake,

Läs mer

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år.

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år. Totalt alla raser Hundarna blir äldre över tid Över 90 procent blir äldre än fem år idag, och två tredjedelar av alla hundar blir över 10 år gamla. 1995 avled 4,4 procent av hanhundarna, 2002 avled 3,9

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 575 659 ALE SCHÄFER 105 141 ALE JACK RUSSELL TERRIER 53 60 ALE GOLDEN RETRIEVER 47 54 ALE LABRADOR RETRIEVER 44 49 ALE ROTTWEILER

Läs mer

SKK/SRD-K nr

SKK/SRD-K nr Sida 1/6 SKK/SRD-K nr 4-2014 58-77 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma SKK/JhK nr 2/2010 27 43 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma Närvarande; Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga SKK/UtstK nr 4/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga Närvarande: Bo Skalin (ordf.), Mats Stenmark (vice ordf.),

Läs mer

Svenska ALLT INFÖR ÅRETS BÄSTA LÅNGHELG FÖR. 5 8 jan 2012 www.mydog.se SKAFFA. Mode & trender. Tävlingarna Prylarna

Svenska ALLT INFÖR ÅRETS BÄSTA LÅNGHELG FÖR. 5 8 jan 2012 www.mydog.se SKAFFA. Mode & trender. Tävlingarna Prylarna Svenska Mässan 5 8 jan 2012 www.mydog.se Det var banne mig på tiden. En gång om året är för sällan! Nu kör vi. SKAFFA HUND? detta bör du tänka på. Mode & trender Mässprogram Tävlingarna Prylarna ALLT INFÖR

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse fredag 2015-10-02.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse fredag 2015-10-02. Sida 1 SKK/CS nr 5-2015 113-135 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse fredag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats Stenmark, Pekka Olson,

Läs mer