Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen för granskning. Sammanfattning Vasallen AB som äger Presterud 1:11 vill uppföra en handelslokal på norra delen av Presterud 1:11 mellan Presterudsvägen och Artillerivägen. På grund av den pressade tidsplanen finns inte tid att vänta med granskningsbeslut till Kommunstyrelsen 18 augusti varför planeringsavdelningen önskar ett beslut om att godkänna planen för granskning redan i detta tidiga skede av planarbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Projektpresentation Dispositionsskiss Detaljplaneprogram för Presterud Skickas till Planeringsavdelningen Ärendet Vasallen AB som äger före detta regementsområdet vill uppföra en lokal för handel längs Presterudsvägen. För detta krävs ny detaljplan. Projektets genomförande hänger på att hyresgästen får tillträde till lokalerna inom avtalad tid. Tidplanen för att ta fram detaljplanen är därför pressad. Handelsetableringen beräknas i första skedet ge ca 10 arbetstillfällen. På grund av ovanstående omständigheter finns inte tid att vänta med granskningsbeslut till Kommunstyrelsen i augusti. Då ingen färdig plan finns att ta ställning till har en projektpresentation sammanställts. Syftet med planen är att möjliggöra en exploatering enligt projektspecifikationen. I projektspecifikationen framgår även planområdet. I den dispositionsskiss över hela Presterudsområdet som antagits av Kommunfullmäktige ( ) är planområdet utpekat för centrumändamål/skola. Det finns även ett planprogram för hela KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Presterudsområdet från Även i planprogramet är aktuellt planområde utpekat för centrumändamål/skola. Planprogrammet var på samråd under perioden Den föreslagna detaljplanen överensstämmer med såväl dispositionsskissen som med planprogrammet. Kalle Alexandersson Planeringschef Johan Stenson Planarkitekt

5 Planområde inom röd markering

6

7

8

9

10

11 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Manner, Lantmäteriet MS2006/02631 Kristinehamns kommun, Värmlands län Presterud Detaljplaneprogram för Sidan 1(21)

12 KRISTINEHAMNS KOMMUN organisations nr Postadress 5 A Stadsbyggnad Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vxl Fax

13 Handlingar Detaljplaneprogrammet omfattar följande handlingar: - Programhandling - Illustrationskarta - Fastighetsägarförteckning - Behovsbedömning Detaljplaneprogrammet utgörs av en programhandling, för detaljplan, med tillhörande illustrationskarta. Efter programsamrådet kommer nästa skede, samråd, och efter samråd kommer beslut att tas i kommunstyrelsen om att ställa ut planen. Efter utställning antar kommunfullmäktige planen som vinner laga kraft tre veckor efter antagandet, om ingen överklagar. Bakgrund Efter att regementet A9 lades ned 2005 öppnade det sig en ny möjlighet för kommunen att expandera åt sydväst. Militärverksamheten inleddes 1944 och utgjordes av artilleriet. En vision för området, Vision 2016 och dispositionskiss, har tagits fram av kommunen och fastighetsbolaget Vasallen. Det finns en målsättning om att skapa en ny stadsdel som tar avstamp i historien och som möter framtiden genom att möjliggöra för ett hållbart samhälle. Därför tar den nya utformning fasta på den befintliga bebyggelsen och strukturen som finns idag. Till och inom den nya stadsdelen som skapas, bör det också skapas bra gång- och cykelmöjligheter samt bra service så att bilen inte görs till ett måste. BAKGRUND Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel som ingår i tätortens expansionsriktning åt sydväst. Den framtagna dispositionsskissen ligger till grund för planprogrammet. Planens syfte är även att strukturera den pågående och framtida användningen av området samt vägnätets utformning. Presterud är tänkt att bli en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, lättare industrier och skola. Dagens byggnader kommer att i den mån det går att bevaras och utvecklas för att passa framtida behov. Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade om att upprätta planprogram och detaljplan samt att inriktningen av markens användning inom planen skall vara i enlighet med upprättad dispositionsskiss och beskrivning, daterad Kommunfullmäktige beslutade om att inriktningen av markens användning inom planen skall vara i enlighet med upprättad dispositionsskiss och beskrivning, daterad

14 Avvägning enligt Miljöbalken Vänern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Inom området skall turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivets, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 miljöbalken. Ställningstagande Planområdet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 2 miljöbalken (rörliga friluftslivet). Dock bedöms inte den aktuella planläggningen motverka riskintressets syfte och anses vidare uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap. Planen kommer att beakta de lokala miljömålen och förutsättningarna. Planen bidrar inte till att en miljökvalitetsnorm överträds. enligt 5 kap. miljöbalken Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Utmed Vänerns strand råder strandskydd intill ett avstånd av 300 meter från strandlinjen. Dock berörs ej strandskyddet planområdet, 7 kap, miljöbalken. Betydande miljöpåverkan Utdrag från behovsbedömningen: Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan då området ä till stora delar redan är bebyggt och används redan vilket gör att ökningen av transporterna och ingreppen i naturen ej bör vara av betydande art. Inte heller kommer några störande verksamheter att förläggs till området. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen att den behöver föregås av en miljöbedömning. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I översiktsplan 2004, antagen , är området markerat som utredningsområde. Områdets framtida inriktning skall enligt översiktsplanen fastställas i en reviderad eller fördjupad översiktsplan En dispositionsskiss, , har gjorts för området vars syfte är att klargöra stadsdelens huvudstruktur, redovisa användning av områdets olika delar och tjäna som underlag för kommande kommunal planering. Den redovisar även allmänplatsmark och kvartersmark. Dispositionsskissen ligger till grund för programmet.

15 Detaljplaner Planområdet berör och ersätter vissa delar av gällande detaljplanerna för Djurgården i öster. Planområdet gränsar även till detaljplanen Skymningen i norr och Sörkastet i väster. Bilden visar dispositionsskissen, daterad Kasernområdet upplevs som grönt även bland verksamheterna. Grönskan maskerar de tråkigare Mark och natur Mark och vegetation Områdets natur skiljer sig åt. Inom kasernområdet utgörs naturen av mer eller mindre ordnad natur bestående av ett flertal solitära träd och gles barrskog. Naturen utanför kasernområdet utgörs av mestadels barrskog (70 % tall resterande är gran) av olika ålder och täthet. Inom planområdet finns det fem sumpskogar av klass 3 (ordinär sumpskog, med vissa naturvärden) enligt Skogsstyrelsen. Det finns inga naturmiljöer av högt utpekat värde, så som riksintressen, natura 2000-områden eller naturmiljöer av högsta värde enligt länsstyrelsen inom området. Marken inom området ägs idag av Vasallen AB, Kristinehamns kommun, Kristinehamns Elnät AB och Fortum Värme AB. Läge och storlek Planområdet är beläget sydväst om Kristinehamns centrum mellan Djurgården och Vålösundet. Området avgränsas i väster av den nya detaljplanen för Vålösundet del av Sörkastet Norr, i öster av gällande detaljplaner och i norr av Presterudsvägen. Avgränsningen är inte exakt än. Planområdet Kulturmiljöprogram Planområdet gränsar i nordöst till område 141 Kristinehamn, i kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland. 5

16 miljöerna som verksamheter många gånger skapar. Under 2003 gjordes för kasernområdet och Presterudsområdet (herrgården) en översiktlig fältinventering av trädvegetationen. Inventeringen, som gjordes i samband med upprättandet av en ny garnisonsplan 2004, är inriktad på upplevelsevärden. Både solitära träd, skogar och dungar har inventerats och klassificerats. Vid klassificeringen har man utgått från ålder, upplevelsevärde och kondition och skapat en tregradig skala där klass I är den mest värdefulla. De högst klassade solitärträden utgörs av välväxta ädellövträd och enstaka välväxta tallar. De högst klassade skogsbestånden utgörs av uppväxt skog som har omväxlande artinnehåll eller av annat skäl högt upplevelsevärde. Kristinehamns kommun håller på att upprätta en grönstrukturplan för kommunen. Till dess att den antas/framtagen kommer den nämnda fältinventeringen att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Kartan visar den inventering som gjordes i samband med garnisonsplanen (bilden är hämtad från Garnisonsplanen) 6

17 För området utanför kasernområdet finns en naturvårdsinriktad skötselplan för Kristinehamns övningsfält, gjord Stora delar av området har klara naturskogskvaliteter med mycket död ved och stor andel impediment, hällmark. Befintliga skogspartier som finns runt om planområdet kommer att behållas och skapar naturbuffertar mellan omgivande bebyggelse och planområdet. Karaktären för områden kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Vissa grönområden kommer att få ge plats för bebyggelse. Dock bör kasernområdets gröna karaktär, gles tallskog och flera solitära träd, att behållas i den mån det går. Det för att även i fortsättningen maskera verksamhetsområdena som kan upplevas som trista. Under det fortsatta planarbetet kommer en värdering att göras av naturområdena inom området för att klargöra vilka grönområden som är viktigast att bevara. Den parkytan som ligger vid Garnisonsvägen i norr kommer att behållas och fungera som en entré till området och som park. Den kommer att behålla karaktären av naturpark. För att förstärka huvudgatorna i området planteras alléer. Geotekniska förhållanden Större delarna av kasernområdet består av morän med svallat ytskikt. Inom den södra delen finns ett mindre våtmarksparti med torv och ett område med sand/grus. 1 Inga andra geologiska undersökningar har gjorts inom planområdet. Grundläggningsförutsättningarna inom området bedöms som goda. Kompletterade undersökningar kan komma att behövas vid nybyggnation. Förorenad mark Inom området finns det lämningar efter försvarets verksamheter. De föroreningar som kan finnas inom planområdet är bl.a. kemikalier, oljor, fetter, färgrester och batterisyra. I den rapport för miljöinventeringen som gjorts under december 2004 av Försvarsmakten, redovisas de platser som troligtvis är förorenade (ca 20 st). Enligt rapporten ansvarar Miljöprövningsenheten vid Fastighetskontoret Mitt för saneringen av farliga lämningar. Försvarsmakten sanerar till mindre känslig markanvändning (MKM). Mark som har sanerats till MKM kan användas för industrier, kontor och vägar. För etablering av bostäder, daghem, djurhållning, odling och grundvattenuttag krävs sanering till känslig markanvändning (KM). Cisternerna vid panncentralen tömdes på olja 2004, några kända läckage har ej förekommit. Idag används en av cisternerna för förvaring av eldningsolja. Fastigheten ägs av Fortum Värme AB. Saneringsarbetet inom området påbörjades och ytterst ansvarig är Försvarsmakten som även gjort upphandlingarna (entreprenör är Håkans 1 Delremiss för ny garnisonsplan, gjord av Försvarsmakten. 7

18 Radon entreprenad AB ). Markundersökningar har gjorts för 15 punkter av vilka två har sanerats. För de områden som planeras för bostäder och skola behöver den mark som är förorenad saneras till känslig markanvändning. För de områden som ska innehålla verksamheter och småindustri räcker det med sanering till mindre känslig markanvändning. Under det fortsatta planarbetet kommer kvarstående frågor kring de föroreningar som finns inom området utredas att ytterligare samt om det krävs att marken saneras till känslig markanvändning. Kommunens översiktliga kartläggning av radon visar att området inte berör något högriskområde. Dock visar mätningar i befintliga hus, inom fastigheten Presterud 1:11, att vissa byggnader ligger över den rekommenderade nivån. Vilket kan bero på markradon alternativt byggnadsmaterialet. Enligt Socialstyrelsen är det generella kravet på högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler 200 Bq/m3. För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3, enligt Boverkets byggregler. Under det fortsatta planarbetet kommer undersökningar att göras för att, på en översiktlig nivå, fastställa halten av markradon inom området. Risk för skred/höga vattenstånd Vattenståndet i Vänern regleras enligt vattendom från Högsta vattenstånd enligt RH00 (Kristinehamn) är bedömt till + 45,4 meter över havet. Vid den senaste översvämningen, år 2000/2001, var Vänerns högstanivå + 45,49 meter över havet enligt samma höjdsystem. Den lägsta punkten inom planområdet ligger på ca 53 meter över havet. Den lägsta punkten för bebyggelse ligger på 53,9 meter. Då området inte ligger under +45,4 meter föreslås inte heller några specifika åtgärder. Kulturmiljö Historia och kulturmiljö Kasernområdet, som ligger väster om tätorten, tillkom i samband med att Bergslagens Artilleriregemente tillkom år Det var då landets yngsta artilleriregemente. Under 1940-talet tillkom även huvuddelen av bebyggelsen, vilken till stora delar fortfarande finns kvar. De kompletteringar som gjorts under åren smälter väl in. Områdets struktur och arkitektur vittnar om den militärverksamhet som bedrivits. Kasernområdet bär fortfarande spår av den verksamhet som en gång förekommit på platsen. Dessa är viktiga att bibehålla i den mån det är går. 8

19 Fornlämningar Enligt fornminnesregistret2 finns inga kända fornminnen eller kulturhistoriska lämningar inom planområdet. Dock finns en minnessten i anslutning till områdets entré mot Presterudsvägen. Då inga kända fornlämningar finns inom området föreslås inga åtgärder. Dock ska länsstyrelsen, enligt kulturminneslagen, underrättas om lämningar påträffas i gräv-, schakt- eller byggarbetet. Bebyggelseområden Bebyggelse Dagens bebyggelse inom området härstammar från militärverksamheten. Bebyggelsen som är lokaliserad till det gamla kasernområdet består av förrådsbyggnader, logement, utbildningslokaler och verksamhetslokaler. Huvuddelen av bebyggelsen är från och 50-talen. Bebyggelsen är uppdelad så att de gamla logementen och kansliet ligger i nordvästra delen. Logementbyggnaderna är från 1940-talet med undantag för två byggnader som är från 1990-talet. De ligger i parkmiljö har ockragul putsfasad och tidstypisk arkitektur. Även de två nyare husen är byggda i samma stil och har likadan färgsättning. Övrig bebyggelse inom kasernområdet består av olika utbildningslokaler, garage, verksamhetsbyggnader och förråd. Flertalet av dessa lokaler kan användas för verksamheter, småindustri och 2 FMIS, tillgänglig utbildning även i framtiden. Flera av byggnaderna har faluröda träfasader. Söder om kasernområdet finns det mycket lite bebyggelse idag då det har varit övningsområde. Den bebyggelse som finns utgörs av förrådsbyggnader med faluröda träfasader. Den nya bebyggelsens struktur ska utgå från den dispositionsskiss och den visionsbild som tagits fram för området. Syftet är att skapa en stadsmässighet i området. Det innebär en utveckling och förtätning av planområdet. Vissa byggnader är av sådant skick och utformning att de klarar av att hysa nya verksamheter andra byggnader kommer att rivas och ge plats för nya. Planområdet har delats in i fyra kvadrater av Garnisonsvägen, Kasernvägen och Verkstadsvägen, vilka ges lite olika innehåll. I förlängningen är det tänkt att fortsätta utveckla området söder ut. Område 1 föreslås innehålla bostäder, skola samt centrumfunktioner. Området har en tydlig sammanhållen karaktär, folkhemsbyggnader i parkmiljö, och upplevs som relativt färdigt exploaterat. Logementen står idag oanvända, men föreslås användas för olika typer av boendeändamål. Område 2 föreslås innehålla centrumfunktioner, skola och lätt industri. Det finns viss plats för ny bebyggelse inom området. Område 3 föreslås innehålla lätt industri, kontor, centrumfunktioner, skola och bostäder. Delar av 9

20 området saknar idag bebyggelse. Inom området föreslås en förtätning och utvidgning. Område 4 föreslås innehålla småindustrier och handel. De södra delarna av området saknar nästan helt bebyggelse idag. Närmare precisering av områdenas innehåll, utformning och var respektive funktioner ska placeras kommer att ske i den fortsatta planeringen. Beteckningarna för varje område är hämtade från Boverkets detaljplansbestämmelser. Deras innebörd förklaras nedan. Bostäder Begreppet omfattar bostäder och bostadskomplement av olika slag. I begreppet ingår fritidshus, genomgångsbostäder, gruppbostäder och träningsbostäder. Hotell och vandrarhem ingår inte. Med bostadskomplement menas ex tvättstuga, förråd, närlokal och garage. Skola Begreppet omfattar alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. Hit räknas även daghem och fritidshem. Centrum Begreppet omfattar all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Här ingår butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler, restauranger, hotell osv. Lätt industri Begreppet är en underrubrik till Industri och syftar på lättare verksamheter så som små verkstäder och grossister etc. Dessa innebär små störningsrisker för omgivningen. Har ett skyddsavstånd på ca 50 m till bostäder. Småindustri Begreppet är en underrubrik till Industri och syftar på mindre industrier. Dessa har ett skyddsavstånd på ca 200 m till bostäder. Kontor Begreppet omfattar såväl vanlig kontorsverksamhet som kontorshotell, konferenslokaler och liknade personaltät verksamhet med liten varuhantering. Handel Begreppet omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex. bank, resebyrå och restaurang. 10

21 Byggnadskultur och gestaltning Områdets arkitektur präglas fortfarande av talets stilideal. Enligt bebyggelseinventeringen 3 så har området trädgårdsstadskaraktär och de rådande arkitekturstilarna är folkhemsarkitektur och modern folkhemsarkitektur. Bebyggelsen har på sina ställen en särpräglad och tydlig arkitektur som hänger samman i grupper. Dessa bildar miljöer som är värda att bevara. Flera av dessa byggnader utgör även viktiga element i stadsbilden och områdets karaktär. Inom området dominerar färgsättningarna ockragul och faluröd, vilket ger området ett enhetligt utseende. 3 Klara arkitektbyrå AB, 2006 Området har på flera ställen en tydlig arkitektonisk stil, som är bevarandevärd. Även den enhetliga färgsättningen bör bibehållas då den utgör en del av områdets karaktär. Service och verksamheter Offentlig service Planområdet är beläget ca två kilometer sydväst om stadens centrum och drygt en kilometer sydväst om sjukhuset. Inom området finns en förskola och det finns planer på ytterligare en. Inom ett avstånd på ca 900 meter finns det både gymnasieskola och grundskola. Vid en utbyggnad av planområdet samt med anledning av utvecklingen som sker vid Vålösundet kan det behövas en utveckling av den offentliga servicen inom området. Planen förslås därför medge områden för offentlig service. Kommersiell service I stadens centrum finns merparten av Kristinehamns kommersiella service. Från planområdet är det ca två kilometer till centrum. I planområdets norra del finns en restaurang. Längs med Vålösundsvägen finns en del restauranger, caféer och det är ca 300 meter till närmaste livsmedelsbutik. Ett genomförande av planen kommer troligen att 11

22 innebära ett behov av utbyggnad av den kommersiella servicen. Även den utveckling som sker vid Vålösundet och Sörkastet Norr kommer troligen att skapa ett ökat behov av kommersiell service. Planen förslås därför medge områden för kommersiell service. Verksamheter Inom området finns det idag ca 27 verksamheter, alla av lättare art. Dessa hyr lokaler av Vasallen AB. Förslaget innebär möjligheter att utöka dagens verksamheter samt skapar möjligheter för ytterligare verksamheter att etablera sig inom området. Planen föreslås medge småindustri (måttlig störning på omgivningen, 200 m till bostäder) och lätt industri (ringa störning på omgivningen, 50 m till bostäder). Friytor Lek och rekreation Intill planområdet, i norr, ligger ett idrottsområde och det finns goda möjligheter till rekreation och vattenaktiviteter. Söder om planområdet ligger försvarets gamla övningsfält som idag tjänar som rekreationsområde. Området kommer fortfarande efter ett genomförande av planen att ha god tillgång till rekreationsområden. Behovet av ytor för lek inom området kommer att ses över i den fortsatta planeringen. I naturområdet mellan det planerade bostadsområdet Sörkastet Norr och det aktuella planområdet kommer motionsslingor att anläggas. Dessa kan komma att angöras från planområdet. Naturmiljö Söder om planområdet finns stora arealer av naturmark (militärens övningsområde). Dessa utgör en tillgång som rekreationsområde för de boende. Skogs- och rekreationsområdet i väster kommer att ge plats för ett nytt bostadsområde, Sörkastet Norr. De naturområden som finns runt kasernområdet kommer till stor del vara kvar. Skogen närmast söder om kasernområdet föreslås bli område för verksamheter. Torg Den gamla exercisplanen (med beläggning av sand) bildar en öppen yta i området. Den avgränsas av vägnätet. Den gamla exercisplanen är tänkt att fungera som en offentlig plats (torg) i området. Norr om torget kommer den nya genomfarten, Kasernvägen, att gå. Vattenområden Strandskydd Utmed Vänerns strand råder strandskydd på ett avstånd av 300 meter från strandlinjen. Delar av strandskyddet upphävdes då generalplanen längs Vålösundet fastställdes. Planområdet berörs ej av strandskyddet då det ligger längre bort än 300 meter 12

23 från strandlinjen. Gator och trafik Kartan visar hur det föreslagna trafiknätet inom och utom planområdet ser ut. Den visar också de två huvudgatorna i som bildas i området. Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik Längs med Presterudsvägen finns en separat gång- och cykelväg som är sammankopplad med Kristinehamns övriga nät. Enligt detaljplanen för Sörkastet norr kommer en ny gc-väg skapas vilken då kommer att förbinda Presterudsområdet med stranden och befintliga den gc-vägen längs Vålösundet. Längs med planområdet i väster föreslås, i detaljplanen Sörkastet Norr, en separat gcväg. I den kommunala trafiknätsanalysen anges som ett mål att bl.a. skapa separerade gc-vägar längs gator. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för gctrafiken. Gc-nätet kommer därför att ses över i den fortsatta planeringen. En prioritering kommer att göras avseende vilka vägar som får separata gcvägar. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken består av två busslinjer från och till resecentrum. Vardagar trafikeras sträckan med tio turer och lördagar tre turer åt vardera hållet. Hållplatser finns inom kasernområdet. Planområdet är beläget drygt 2,5 kilometer från Kristinehamns station varifrån både bussar och tåg utgår. Tåg/buss till Karlstad utgår med flertalet turer varje dag med en restid från ca 20 minuter. Tåg till Stockholm går vardagar med ca sju turer i vardera riktningen. Restiden är strax över 2 timmar. Det kan bli aktuellt att se över lokaltrafikens linjesträckning förändras. i samband med att vägnätet 13

24 Biltrafik Området nås idag från Presterudsvägen, Artellerivägen och Magasinsvägen. Idag matas området främst av Presterudsvägen. Enligt trafiknätsanalysen för Kristinehamns kommun, gjord under 2004, är Presterudsvägens framkomlighet god. Vägen trafikeras fram till Djurgårdsvägen av ca fordon per dygn (den tunga trafiken uppskattas till 10 %) och efter Djurgårdsvägen av ca 6000 fordon per dygn. Vidare är Presterudsvägen kopplad till Västra Ringvägen via en trevägskorsning. Det befintliga vägnätet söder om kasernområdet består mest av mindre grusvägar. Vägnätet inom kasernområdet håller relativt god standard, dock saknar det en tydlig hierarki. Det föreslagna trafiknätet utgörs av framförallt befintliga vägar (en del blir något förändrade) men också av helt nya vägar. Presterudsvägen tillsammans med de planerade vägarna från Djurgården och Sörkastet föreslås mata området. Den norra av de två föreslagna förbindelserna från Djurgården kommer att ansluta till den nya väg som byggs vid genomförandet av detaljplanen Sörkastet Norr. Den södra vägens läge är ännu inte bestämd utan redovisar endast en möjlig sträckning. Artillerivägen föreslås få en ny dragning och ansluts till Presterudsvägen. Med anledning av det föreslås även den befintliga infarten till området från Presterudvägen få en ny utformning. Troligen kommer Artillerivägen att avlasta Garnisonsvägen. I förlängningen är tanken att Artillerivägen ska kopplas samman med E18 och då fungera som en ringled. Inom planområdet föreslås vägnät struktureras upp då det saknar en tydlig hierarki. Två huvudvägar föreslås, en i nord sydlig ritning och en i östvästlig riktning. Dessa bör få en ny utformning som betonar deras roll som huvudvägar. De fyra kvadraterna som bildas delas in i mindre kvarter och föreslås i detta skede vara åtskilda av kommunala gator. Detta kommer att studeras ytterligare under planprocessen. Inför det fortsatta arbetet kommer det göras en utredning angående trafikfrågorna inom och utom området. De föreslagna huvudvägarna kommer troligen att bli en del av det primära utryckningsnätet vilket ställer krav på deras standard (hastighetsanspråk 50 km/h). Parkering, varumottagning, utfarter Den befintliga parkering som finns inom kasernområdet är dimensionerade efter regementets behov och placerad i anslutning till logementen och verksamheterna. Parkering och utfarter bedöms kunna anordnas intill befintliga verksamheter. För de nya verksamheterna kommer yta att avsättas för parkering. Tillgänglighet Kasernområdet har god tillgänglighet då det är relativt plant och de flesta vägar är asfalterade. All 14

25 Enligt trafiknätsanalysen för Kristinehamns kommun ligger bullernivåerna från vägtrafik på Presterud < 55 dba vid närmaste bostadsfasad. Störningar Buller I Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 finns riktvärden för buller från vägtrafik fastställda. För nybyggnation av bostadsbebyggelse anges högsta acceptabla ekvivalentnivå inomhus till 30 dba dagtid och maximalnivån nattetid 45 dba vid högst fem tillfällen per natt. Utomhus vid fasad anges den högsta acceptabla ekvivalentnivån till 55 dba, maximalnivån vid uteplats i anslutning till bostad är 70 dba. Befintlig bebyggelse kommer, vid renovering eller ändrad användning, att göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Det samma gäller vid uppförande av ny bebyggelse. En ny gång- och cykelväg kommer att skapas som förbinder planområdet med Vålösundet i väster. En planskild korsning kommer att ordnas där gc-vägen korsar den nya angöringsvägen till det bostadsområdet Sörkastet Norr. Nya gång- och cykelvägar inom området skall utformas på ett sådant sätt att de kan användas av personer med funktionshinder. bebyggelse är dock inte tillgänglig för personer med funktionshinder. Inga bostäder föreslås i direkt anslutning till Söder om planområdet finns tre stycken skjutbanor av olika storlek (se karta). Skjutbana A är nedlagd. Skjutbana B drivs av Pistolklubben och innehåller även en korthålsbana (KHB2) som kan komma i bruk. Skjutbana C drivs av skytteföreningen som även äger en korthålsbana (KH) den skall dock troligen flyttas ned till bana C. För banorna KHB2 och C finns tillstånd för att bedriva skytteverksamhet. Avstånden mellan planområdet och skjutbanorna innebär att de inte kommer att medföra några olägenheter för planområdet. 15

26 Presterudsvägen och därför antas gällande riktvärden för vägtrafikbuller inte överskridas vid genomförande av planen. Planen kommer att medföra en ökning av trafiken längs med Presterudsvägen och Sannagatan, vilket tillsammans med det planerade bostadsområdet Sörkastet kan skapa olägenheter för de boende intill vägarna. Dock krävs stora förändringar i trafikflödet för att någon märkbar förändring av bullernivåerna ska märkas. De ev. bullerstörningarna som planen kan orsaka kommer att belysas ytterligare i samband med övriga trafikfrågor. Vibrationer Området utsätts inte idag för några vibrationer. Verksamheter Intill planområdet i nordost ligger ett krematorium (1), en mindre förbränningsanläggning (skyddsavstånd på 300 m). Bostäder och i vissa fall skolor bör inte placeras intill krematoriet då det finns en viss risk för nedslag av tungmetaller. Ca 500 meter norr om planområdet ligger Casco (3) som är en kemisk processindustri (Sevesoanläggning). Verksamheten omfattar tillverkning, lagring och distribution av kemiska produkter (formalin, konstharts, lim, fogmassor m.m.). Enligt den riskhänsynsrapport som finns bl.a. för anläggningen 4 finns det för det nu berörda området inga restriktioner avseende markanvändning. 4 Riskhänsyn för del av Kristinehamn, , gjord av Öresund Safety Advisers AB. Väster om Casco ligger Fiskartorpets reningsverk (4), drygt 600 meter från planområdets norra del. Verksamheten betraktas inte som farlig eller alstrande av buller som överskrider naturvårdsverket allmänna råd (RR 78:5). Lukt kan uppkomma vid reningsverket i de behandlingssteg som är öppna det vill säga där avloppsvatten eller slam kommer i kontakt med luften. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) är riktlinjerna för skyddsavstånd till bostadsbebyggelse 500 meter. Sannaverket (2) är beläget ca 500 meter nordöst om planområdets norra delar. Det kan under vissa vindförhållanden komma nedslag över planområdet. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) är riktvärdet för skyddsavstånd till bostäder, med aktuell storlek av värmeverk, 400 meter, vilket uppfylls i planen. Panncentralen med tillhörande cisterner (5) används idag som backup och används då för att värma upp vatten för fjärrvärme. En av cisternerna används för eldningsolja (den rymmer 300 m 3 ), den andra är avställd. Enligt SÄIFS 2000:2 5 skall avstånden mellan anläggningar för brandfarliga vätskor och skyddsobjekt vara så stora att betryggande skydd erhålls. Närmsta byggnad (panncentralen) ligger ca 15 m i ifrån cisternerna. De övriga verksamheterna inom området tros inte medföra olägenheter för omgivningen. 5 HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 16

Presterud. Detaljplaneprogram för. Kristinehamns kommun, Värmlands län 2007-12-06. Sidan 1(21) karin.manner@kristinehamn.se

Presterud. Detaljplaneprogram för. Kristinehamns kommun, Värmlands län 2007-12-06. Sidan 1(21) karin.manner@kristinehamn.se Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Manner, 0550-88524 karin.manner@kristinehamn.se Lantmäteriet MS2006/02631 Kristinehamns kommun, Värmlands län Presterud Detaljplaneprogram för Sidan 1(21) 2007-12-06

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Ulrika Ljung, 0550-88543 ulrika.ljung@kristinehamn.se Sida Antagandehandling 1(9) Datum 2007-10-17 Detaljplan för Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer