Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen för granskning. Sammanfattning Vasallen AB som äger Presterud 1:11 vill uppföra en handelslokal på norra delen av Presterud 1:11 mellan Presterudsvägen och Artillerivägen. På grund av den pressade tidsplanen finns inte tid att vänta med granskningsbeslut till Kommunstyrelsen 18 augusti varför planeringsavdelningen önskar ett beslut om att godkänna planen för granskning redan i detta tidiga skede av planarbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Projektpresentation Dispositionsskiss Detaljplaneprogram för Presterud Skickas till Planeringsavdelningen Ärendet Vasallen AB som äger före detta regementsområdet vill uppföra en lokal för handel längs Presterudsvägen. För detta krävs ny detaljplan. Projektets genomförande hänger på att hyresgästen får tillträde till lokalerna inom avtalad tid. Tidplanen för att ta fram detaljplanen är därför pressad. Handelsetableringen beräknas i första skedet ge ca 10 arbetstillfällen. På grund av ovanstående omständigheter finns inte tid att vänta med granskningsbeslut till Kommunstyrelsen i augusti. Då ingen färdig plan finns att ta ställning till har en projektpresentation sammanställts. Syftet med planen är att möjliggöra en exploatering enligt projektspecifikationen. I projektspecifikationen framgår även planområdet. I den dispositionsskiss över hela Presterudsområdet som antagits av Kommunfullmäktige ( ) är planområdet utpekat för centrumändamål/skola. Det finns även ett planprogram för hela KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Presterudsområdet från Även i planprogramet är aktuellt planområde utpekat för centrumändamål/skola. Planprogrammet var på samråd under perioden Den föreslagna detaljplanen överensstämmer med såväl dispositionsskissen som med planprogrammet. Kalle Alexandersson Planeringschef Johan Stenson Planarkitekt

5 Planområde inom röd markering

6

7

8

9

10

11 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Manner, Lantmäteriet MS2006/02631 Kristinehamns kommun, Värmlands län Presterud Detaljplaneprogram för Sidan 1(21)

12 KRISTINEHAMNS KOMMUN organisations nr Postadress 5 A Stadsbyggnad Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vxl Fax

13 Handlingar Detaljplaneprogrammet omfattar följande handlingar: - Programhandling - Illustrationskarta - Fastighetsägarförteckning - Behovsbedömning Detaljplaneprogrammet utgörs av en programhandling, för detaljplan, med tillhörande illustrationskarta. Efter programsamrådet kommer nästa skede, samråd, och efter samråd kommer beslut att tas i kommunstyrelsen om att ställa ut planen. Efter utställning antar kommunfullmäktige planen som vinner laga kraft tre veckor efter antagandet, om ingen överklagar. Bakgrund Efter att regementet A9 lades ned 2005 öppnade det sig en ny möjlighet för kommunen att expandera åt sydväst. Militärverksamheten inleddes 1944 och utgjordes av artilleriet. En vision för området, Vision 2016 och dispositionskiss, har tagits fram av kommunen och fastighetsbolaget Vasallen. Det finns en målsättning om att skapa en ny stadsdel som tar avstamp i historien och som möter framtiden genom att möjliggöra för ett hållbart samhälle. Därför tar den nya utformning fasta på den befintliga bebyggelsen och strukturen som finns idag. Till och inom den nya stadsdelen som skapas, bör det också skapas bra gång- och cykelmöjligheter samt bra service så att bilen inte görs till ett måste. BAKGRUND Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel som ingår i tätortens expansionsriktning åt sydväst. Den framtagna dispositionsskissen ligger till grund för planprogrammet. Planens syfte är även att strukturera den pågående och framtida användningen av området samt vägnätets utformning. Presterud är tänkt att bli en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, lättare industrier och skola. Dagens byggnader kommer att i den mån det går att bevaras och utvecklas för att passa framtida behov. Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade om att upprätta planprogram och detaljplan samt att inriktningen av markens användning inom planen skall vara i enlighet med upprättad dispositionsskiss och beskrivning, daterad Kommunfullmäktige beslutade om att inriktningen av markens användning inom planen skall vara i enlighet med upprättad dispositionsskiss och beskrivning, daterad

14 Avvägning enligt Miljöbalken Vänern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Inom området skall turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivets, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 miljöbalken. Ställningstagande Planområdet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 2 miljöbalken (rörliga friluftslivet). Dock bedöms inte den aktuella planläggningen motverka riskintressets syfte och anses vidare uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap. Planen kommer att beakta de lokala miljömålen och förutsättningarna. Planen bidrar inte till att en miljökvalitetsnorm överträds. enligt 5 kap. miljöbalken Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Utmed Vänerns strand råder strandskydd intill ett avstånd av 300 meter från strandlinjen. Dock berörs ej strandskyddet planområdet, 7 kap, miljöbalken. Betydande miljöpåverkan Utdrag från behovsbedömningen: Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan då området ä till stora delar redan är bebyggt och används redan vilket gör att ökningen av transporterna och ingreppen i naturen ej bör vara av betydande art. Inte heller kommer några störande verksamheter att förläggs till området. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen att den behöver föregås av en miljöbedömning. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I översiktsplan 2004, antagen , är området markerat som utredningsområde. Områdets framtida inriktning skall enligt översiktsplanen fastställas i en reviderad eller fördjupad översiktsplan En dispositionsskiss, , har gjorts för området vars syfte är att klargöra stadsdelens huvudstruktur, redovisa användning av områdets olika delar och tjäna som underlag för kommande kommunal planering. Den redovisar även allmänplatsmark och kvartersmark. Dispositionsskissen ligger till grund för programmet.

15 Detaljplaner Planområdet berör och ersätter vissa delar av gällande detaljplanerna för Djurgården i öster. Planområdet gränsar även till detaljplanen Skymningen i norr och Sörkastet i väster. Bilden visar dispositionsskissen, daterad Kasernområdet upplevs som grönt även bland verksamheterna. Grönskan maskerar de tråkigare Mark och natur Mark och vegetation Områdets natur skiljer sig åt. Inom kasernområdet utgörs naturen av mer eller mindre ordnad natur bestående av ett flertal solitära träd och gles barrskog. Naturen utanför kasernområdet utgörs av mestadels barrskog (70 % tall resterande är gran) av olika ålder och täthet. Inom planområdet finns det fem sumpskogar av klass 3 (ordinär sumpskog, med vissa naturvärden) enligt Skogsstyrelsen. Det finns inga naturmiljöer av högt utpekat värde, så som riksintressen, natura 2000-områden eller naturmiljöer av högsta värde enligt länsstyrelsen inom området. Marken inom området ägs idag av Vasallen AB, Kristinehamns kommun, Kristinehamns Elnät AB och Fortum Värme AB. Läge och storlek Planområdet är beläget sydväst om Kristinehamns centrum mellan Djurgården och Vålösundet. Området avgränsas i väster av den nya detaljplanen för Vålösundet del av Sörkastet Norr, i öster av gällande detaljplaner och i norr av Presterudsvägen. Avgränsningen är inte exakt än. Planområdet Kulturmiljöprogram Planområdet gränsar i nordöst till område 141 Kristinehamn, i kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland. 5

16 miljöerna som verksamheter många gånger skapar. Under 2003 gjordes för kasernområdet och Presterudsområdet (herrgården) en översiktlig fältinventering av trädvegetationen. Inventeringen, som gjordes i samband med upprättandet av en ny garnisonsplan 2004, är inriktad på upplevelsevärden. Både solitära träd, skogar och dungar har inventerats och klassificerats. Vid klassificeringen har man utgått från ålder, upplevelsevärde och kondition och skapat en tregradig skala där klass I är den mest värdefulla. De högst klassade solitärträden utgörs av välväxta ädellövträd och enstaka välväxta tallar. De högst klassade skogsbestånden utgörs av uppväxt skog som har omväxlande artinnehåll eller av annat skäl högt upplevelsevärde. Kristinehamns kommun håller på att upprätta en grönstrukturplan för kommunen. Till dess att den antas/framtagen kommer den nämnda fältinventeringen att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Kartan visar den inventering som gjordes i samband med garnisonsplanen (bilden är hämtad från Garnisonsplanen) 6

17 För området utanför kasernområdet finns en naturvårdsinriktad skötselplan för Kristinehamns övningsfält, gjord Stora delar av området har klara naturskogskvaliteter med mycket död ved och stor andel impediment, hällmark. Befintliga skogspartier som finns runt om planområdet kommer att behållas och skapar naturbuffertar mellan omgivande bebyggelse och planområdet. Karaktären för områden kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Vissa grönområden kommer att få ge plats för bebyggelse. Dock bör kasernområdets gröna karaktär, gles tallskog och flera solitära träd, att behållas i den mån det går. Det för att även i fortsättningen maskera verksamhetsområdena som kan upplevas som trista. Under det fortsatta planarbetet kommer en värdering att göras av naturområdena inom området för att klargöra vilka grönområden som är viktigast att bevara. Den parkytan som ligger vid Garnisonsvägen i norr kommer att behållas och fungera som en entré till området och som park. Den kommer att behålla karaktären av naturpark. För att förstärka huvudgatorna i området planteras alléer. Geotekniska förhållanden Större delarna av kasernområdet består av morän med svallat ytskikt. Inom den södra delen finns ett mindre våtmarksparti med torv och ett område med sand/grus. 1 Inga andra geologiska undersökningar har gjorts inom planområdet. Grundläggningsförutsättningarna inom området bedöms som goda. Kompletterade undersökningar kan komma att behövas vid nybyggnation. Förorenad mark Inom området finns det lämningar efter försvarets verksamheter. De föroreningar som kan finnas inom planområdet är bl.a. kemikalier, oljor, fetter, färgrester och batterisyra. I den rapport för miljöinventeringen som gjorts under december 2004 av Försvarsmakten, redovisas de platser som troligtvis är förorenade (ca 20 st). Enligt rapporten ansvarar Miljöprövningsenheten vid Fastighetskontoret Mitt för saneringen av farliga lämningar. Försvarsmakten sanerar till mindre känslig markanvändning (MKM). Mark som har sanerats till MKM kan användas för industrier, kontor och vägar. För etablering av bostäder, daghem, djurhållning, odling och grundvattenuttag krävs sanering till känslig markanvändning (KM). Cisternerna vid panncentralen tömdes på olja 2004, några kända läckage har ej förekommit. Idag används en av cisternerna för förvaring av eldningsolja. Fastigheten ägs av Fortum Värme AB. Saneringsarbetet inom området påbörjades och ytterst ansvarig är Försvarsmakten som även gjort upphandlingarna (entreprenör är Håkans 1 Delremiss för ny garnisonsplan, gjord av Försvarsmakten. 7

18 Radon entreprenad AB ). Markundersökningar har gjorts för 15 punkter av vilka två har sanerats. För de områden som planeras för bostäder och skola behöver den mark som är förorenad saneras till känslig markanvändning. För de områden som ska innehålla verksamheter och småindustri räcker det med sanering till mindre känslig markanvändning. Under det fortsatta planarbetet kommer kvarstående frågor kring de föroreningar som finns inom området utredas att ytterligare samt om det krävs att marken saneras till känslig markanvändning. Kommunens översiktliga kartläggning av radon visar att området inte berör något högriskområde. Dock visar mätningar i befintliga hus, inom fastigheten Presterud 1:11, att vissa byggnader ligger över den rekommenderade nivån. Vilket kan bero på markradon alternativt byggnadsmaterialet. Enligt Socialstyrelsen är det generella kravet på högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler 200 Bq/m3. För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3, enligt Boverkets byggregler. Under det fortsatta planarbetet kommer undersökningar att göras för att, på en översiktlig nivå, fastställa halten av markradon inom området. Risk för skred/höga vattenstånd Vattenståndet i Vänern regleras enligt vattendom från Högsta vattenstånd enligt RH00 (Kristinehamn) är bedömt till + 45,4 meter över havet. Vid den senaste översvämningen, år 2000/2001, var Vänerns högstanivå + 45,49 meter över havet enligt samma höjdsystem. Den lägsta punkten inom planområdet ligger på ca 53 meter över havet. Den lägsta punkten för bebyggelse ligger på 53,9 meter. Då området inte ligger under +45,4 meter föreslås inte heller några specifika åtgärder. Kulturmiljö Historia och kulturmiljö Kasernområdet, som ligger väster om tätorten, tillkom i samband med att Bergslagens Artilleriregemente tillkom år Det var då landets yngsta artilleriregemente. Under 1940-talet tillkom även huvuddelen av bebyggelsen, vilken till stora delar fortfarande finns kvar. De kompletteringar som gjorts under åren smälter väl in. Områdets struktur och arkitektur vittnar om den militärverksamhet som bedrivits. Kasernområdet bär fortfarande spår av den verksamhet som en gång förekommit på platsen. Dessa är viktiga att bibehålla i den mån det är går. 8

19 Fornlämningar Enligt fornminnesregistret2 finns inga kända fornminnen eller kulturhistoriska lämningar inom planområdet. Dock finns en minnessten i anslutning till områdets entré mot Presterudsvägen. Då inga kända fornlämningar finns inom området föreslås inga åtgärder. Dock ska länsstyrelsen, enligt kulturminneslagen, underrättas om lämningar påträffas i gräv-, schakt- eller byggarbetet. Bebyggelseområden Bebyggelse Dagens bebyggelse inom området härstammar från militärverksamheten. Bebyggelsen som är lokaliserad till det gamla kasernområdet består av förrådsbyggnader, logement, utbildningslokaler och verksamhetslokaler. Huvuddelen av bebyggelsen är från och 50-talen. Bebyggelsen är uppdelad så att de gamla logementen och kansliet ligger i nordvästra delen. Logementbyggnaderna är från 1940-talet med undantag för två byggnader som är från 1990-talet. De ligger i parkmiljö har ockragul putsfasad och tidstypisk arkitektur. Även de två nyare husen är byggda i samma stil och har likadan färgsättning. Övrig bebyggelse inom kasernområdet består av olika utbildningslokaler, garage, verksamhetsbyggnader och förråd. Flertalet av dessa lokaler kan användas för verksamheter, småindustri och 2 FMIS, tillgänglig utbildning även i framtiden. Flera av byggnaderna har faluröda träfasader. Söder om kasernområdet finns det mycket lite bebyggelse idag då det har varit övningsområde. Den bebyggelse som finns utgörs av förrådsbyggnader med faluröda träfasader. Den nya bebyggelsens struktur ska utgå från den dispositionsskiss och den visionsbild som tagits fram för området. Syftet är att skapa en stadsmässighet i området. Det innebär en utveckling och förtätning av planområdet. Vissa byggnader är av sådant skick och utformning att de klarar av att hysa nya verksamheter andra byggnader kommer att rivas och ge plats för nya. Planområdet har delats in i fyra kvadrater av Garnisonsvägen, Kasernvägen och Verkstadsvägen, vilka ges lite olika innehåll. I förlängningen är det tänkt att fortsätta utveckla området söder ut. Område 1 föreslås innehålla bostäder, skola samt centrumfunktioner. Området har en tydlig sammanhållen karaktär, folkhemsbyggnader i parkmiljö, och upplevs som relativt färdigt exploaterat. Logementen står idag oanvända, men föreslås användas för olika typer av boendeändamål. Område 2 föreslås innehålla centrumfunktioner, skola och lätt industri. Det finns viss plats för ny bebyggelse inom området. Område 3 föreslås innehålla lätt industri, kontor, centrumfunktioner, skola och bostäder. Delar av 9

20 området saknar idag bebyggelse. Inom området föreslås en förtätning och utvidgning. Område 4 föreslås innehålla småindustrier och handel. De södra delarna av området saknar nästan helt bebyggelse idag. Närmare precisering av områdenas innehåll, utformning och var respektive funktioner ska placeras kommer att ske i den fortsatta planeringen. Beteckningarna för varje område är hämtade från Boverkets detaljplansbestämmelser. Deras innebörd förklaras nedan. Bostäder Begreppet omfattar bostäder och bostadskomplement av olika slag. I begreppet ingår fritidshus, genomgångsbostäder, gruppbostäder och träningsbostäder. Hotell och vandrarhem ingår inte. Med bostadskomplement menas ex tvättstuga, förråd, närlokal och garage. Skola Begreppet omfattar alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. Hit räknas även daghem och fritidshem. Centrum Begreppet omfattar all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Här ingår butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler, restauranger, hotell osv. Lätt industri Begreppet är en underrubrik till Industri och syftar på lättare verksamheter så som små verkstäder och grossister etc. Dessa innebär små störningsrisker för omgivningen. Har ett skyddsavstånd på ca 50 m till bostäder. Småindustri Begreppet är en underrubrik till Industri och syftar på mindre industrier. Dessa har ett skyddsavstånd på ca 200 m till bostäder. Kontor Begreppet omfattar såväl vanlig kontorsverksamhet som kontorshotell, konferenslokaler och liknade personaltät verksamhet med liten varuhantering. Handel Begreppet omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex. bank, resebyrå och restaurang. 10

21 Byggnadskultur och gestaltning Områdets arkitektur präglas fortfarande av talets stilideal. Enligt bebyggelseinventeringen 3 så har området trädgårdsstadskaraktär och de rådande arkitekturstilarna är folkhemsarkitektur och modern folkhemsarkitektur. Bebyggelsen har på sina ställen en särpräglad och tydlig arkitektur som hänger samman i grupper. Dessa bildar miljöer som är värda att bevara. Flera av dessa byggnader utgör även viktiga element i stadsbilden och områdets karaktär. Inom området dominerar färgsättningarna ockragul och faluröd, vilket ger området ett enhetligt utseende. 3 Klara arkitektbyrå AB, 2006 Området har på flera ställen en tydlig arkitektonisk stil, som är bevarandevärd. Även den enhetliga färgsättningen bör bibehållas då den utgör en del av områdets karaktär. Service och verksamheter Offentlig service Planområdet är beläget ca två kilometer sydväst om stadens centrum och drygt en kilometer sydväst om sjukhuset. Inom området finns en förskola och det finns planer på ytterligare en. Inom ett avstånd på ca 900 meter finns det både gymnasieskola och grundskola. Vid en utbyggnad av planområdet samt med anledning av utvecklingen som sker vid Vålösundet kan det behövas en utveckling av den offentliga servicen inom området. Planen förslås därför medge områden för offentlig service. Kommersiell service I stadens centrum finns merparten av Kristinehamns kommersiella service. Från planområdet är det ca två kilometer till centrum. I planområdets norra del finns en restaurang. Längs med Vålösundsvägen finns en del restauranger, caféer och det är ca 300 meter till närmaste livsmedelsbutik. Ett genomförande av planen kommer troligen att 11

22 innebära ett behov av utbyggnad av den kommersiella servicen. Även den utveckling som sker vid Vålösundet och Sörkastet Norr kommer troligen att skapa ett ökat behov av kommersiell service. Planen förslås därför medge områden för kommersiell service. Verksamheter Inom området finns det idag ca 27 verksamheter, alla av lättare art. Dessa hyr lokaler av Vasallen AB. Förslaget innebär möjligheter att utöka dagens verksamheter samt skapar möjligheter för ytterligare verksamheter att etablera sig inom området. Planen föreslås medge småindustri (måttlig störning på omgivningen, 200 m till bostäder) och lätt industri (ringa störning på omgivningen, 50 m till bostäder). Friytor Lek och rekreation Intill planområdet, i norr, ligger ett idrottsområde och det finns goda möjligheter till rekreation och vattenaktiviteter. Söder om planområdet ligger försvarets gamla övningsfält som idag tjänar som rekreationsområde. Området kommer fortfarande efter ett genomförande av planen att ha god tillgång till rekreationsområden. Behovet av ytor för lek inom området kommer att ses över i den fortsatta planeringen. I naturområdet mellan det planerade bostadsområdet Sörkastet Norr och det aktuella planområdet kommer motionsslingor att anläggas. Dessa kan komma att angöras från planområdet. Naturmiljö Söder om planområdet finns stora arealer av naturmark (militärens övningsområde). Dessa utgör en tillgång som rekreationsområde för de boende. Skogs- och rekreationsområdet i väster kommer att ge plats för ett nytt bostadsområde, Sörkastet Norr. De naturområden som finns runt kasernområdet kommer till stor del vara kvar. Skogen närmast söder om kasernområdet föreslås bli område för verksamheter. Torg Den gamla exercisplanen (med beläggning av sand) bildar en öppen yta i området. Den avgränsas av vägnätet. Den gamla exercisplanen är tänkt att fungera som en offentlig plats (torg) i området. Norr om torget kommer den nya genomfarten, Kasernvägen, att gå. Vattenområden Strandskydd Utmed Vänerns strand råder strandskydd på ett avstånd av 300 meter från strandlinjen. Delar av strandskyddet upphävdes då generalplanen längs Vålösundet fastställdes. Planområdet berörs ej av strandskyddet då det ligger längre bort än 300 meter 12

23 från strandlinjen. Gator och trafik Kartan visar hur det föreslagna trafiknätet inom och utom planområdet ser ut. Den visar också de två huvudgatorna i som bildas i området. Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik Längs med Presterudsvägen finns en separat gång- och cykelväg som är sammankopplad med Kristinehamns övriga nät. Enligt detaljplanen för Sörkastet norr kommer en ny gc-väg skapas vilken då kommer att förbinda Presterudsområdet med stranden och befintliga den gc-vägen längs Vålösundet. Längs med planområdet i väster föreslås, i detaljplanen Sörkastet Norr, en separat gcväg. I den kommunala trafiknätsanalysen anges som ett mål att bl.a. skapa separerade gc-vägar längs gator. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för gctrafiken. Gc-nätet kommer därför att ses över i den fortsatta planeringen. En prioritering kommer att göras avseende vilka vägar som får separata gcvägar. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken består av två busslinjer från och till resecentrum. Vardagar trafikeras sträckan med tio turer och lördagar tre turer åt vardera hållet. Hållplatser finns inom kasernområdet. Planområdet är beläget drygt 2,5 kilometer från Kristinehamns station varifrån både bussar och tåg utgår. Tåg/buss till Karlstad utgår med flertalet turer varje dag med en restid från ca 20 minuter. Tåg till Stockholm går vardagar med ca sju turer i vardera riktningen. Restiden är strax över 2 timmar. Det kan bli aktuellt att se över lokaltrafikens linjesträckning förändras. i samband med att vägnätet 13

24 Biltrafik Området nås idag från Presterudsvägen, Artellerivägen och Magasinsvägen. Idag matas området främst av Presterudsvägen. Enligt trafiknätsanalysen för Kristinehamns kommun, gjord under 2004, är Presterudsvägens framkomlighet god. Vägen trafikeras fram till Djurgårdsvägen av ca fordon per dygn (den tunga trafiken uppskattas till 10 %) och efter Djurgårdsvägen av ca 6000 fordon per dygn. Vidare är Presterudsvägen kopplad till Västra Ringvägen via en trevägskorsning. Det befintliga vägnätet söder om kasernområdet består mest av mindre grusvägar. Vägnätet inom kasernområdet håller relativt god standard, dock saknar det en tydlig hierarki. Det föreslagna trafiknätet utgörs av framförallt befintliga vägar (en del blir något förändrade) men också av helt nya vägar. Presterudsvägen tillsammans med de planerade vägarna från Djurgården och Sörkastet föreslås mata området. Den norra av de två föreslagna förbindelserna från Djurgården kommer att ansluta till den nya väg som byggs vid genomförandet av detaljplanen Sörkastet Norr. Den södra vägens läge är ännu inte bestämd utan redovisar endast en möjlig sträckning. Artillerivägen föreslås få en ny dragning och ansluts till Presterudsvägen. Med anledning av det föreslås även den befintliga infarten till området från Presterudvägen få en ny utformning. Troligen kommer Artillerivägen att avlasta Garnisonsvägen. I förlängningen är tanken att Artillerivägen ska kopplas samman med E18 och då fungera som en ringled. Inom planområdet föreslås vägnät struktureras upp då det saknar en tydlig hierarki. Två huvudvägar föreslås, en i nord sydlig ritning och en i östvästlig riktning. Dessa bör få en ny utformning som betonar deras roll som huvudvägar. De fyra kvadraterna som bildas delas in i mindre kvarter och föreslås i detta skede vara åtskilda av kommunala gator. Detta kommer att studeras ytterligare under planprocessen. Inför det fortsatta arbetet kommer det göras en utredning angående trafikfrågorna inom och utom området. De föreslagna huvudvägarna kommer troligen att bli en del av det primära utryckningsnätet vilket ställer krav på deras standard (hastighetsanspråk 50 km/h). Parkering, varumottagning, utfarter Den befintliga parkering som finns inom kasernområdet är dimensionerade efter regementets behov och placerad i anslutning till logementen och verksamheterna. Parkering och utfarter bedöms kunna anordnas intill befintliga verksamheter. För de nya verksamheterna kommer yta att avsättas för parkering. Tillgänglighet Kasernområdet har god tillgänglighet då det är relativt plant och de flesta vägar är asfalterade. All 14

25 Enligt trafiknätsanalysen för Kristinehamns kommun ligger bullernivåerna från vägtrafik på Presterud < 55 dba vid närmaste bostadsfasad. Störningar Buller I Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 finns riktvärden för buller från vägtrafik fastställda. För nybyggnation av bostadsbebyggelse anges högsta acceptabla ekvivalentnivå inomhus till 30 dba dagtid och maximalnivån nattetid 45 dba vid högst fem tillfällen per natt. Utomhus vid fasad anges den högsta acceptabla ekvivalentnivån till 55 dba, maximalnivån vid uteplats i anslutning till bostad är 70 dba. Befintlig bebyggelse kommer, vid renovering eller ändrad användning, att göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Det samma gäller vid uppförande av ny bebyggelse. En ny gång- och cykelväg kommer att skapas som förbinder planområdet med Vålösundet i väster. En planskild korsning kommer att ordnas där gc-vägen korsar den nya angöringsvägen till det bostadsområdet Sörkastet Norr. Nya gång- och cykelvägar inom området skall utformas på ett sådant sätt att de kan användas av personer med funktionshinder. bebyggelse är dock inte tillgänglig för personer med funktionshinder. Inga bostäder föreslås i direkt anslutning till Söder om planområdet finns tre stycken skjutbanor av olika storlek (se karta). Skjutbana A är nedlagd. Skjutbana B drivs av Pistolklubben och innehåller även en korthålsbana (KHB2) som kan komma i bruk. Skjutbana C drivs av skytteföreningen som även äger en korthålsbana (KH) den skall dock troligen flyttas ned till bana C. För banorna KHB2 och C finns tillstånd för att bedriva skytteverksamhet. Avstånden mellan planområdet och skjutbanorna innebär att de inte kommer att medföra några olägenheter för planområdet. 15

26 Presterudsvägen och därför antas gällande riktvärden för vägtrafikbuller inte överskridas vid genomförande av planen. Planen kommer att medföra en ökning av trafiken längs med Presterudsvägen och Sannagatan, vilket tillsammans med det planerade bostadsområdet Sörkastet kan skapa olägenheter för de boende intill vägarna. Dock krävs stora förändringar i trafikflödet för att någon märkbar förändring av bullernivåerna ska märkas. De ev. bullerstörningarna som planen kan orsaka kommer att belysas ytterligare i samband med övriga trafikfrågor. Vibrationer Området utsätts inte idag för några vibrationer. Verksamheter Intill planområdet i nordost ligger ett krematorium (1), en mindre förbränningsanläggning (skyddsavstånd på 300 m). Bostäder och i vissa fall skolor bör inte placeras intill krematoriet då det finns en viss risk för nedslag av tungmetaller. Ca 500 meter norr om planområdet ligger Casco (3) som är en kemisk processindustri (Sevesoanläggning). Verksamheten omfattar tillverkning, lagring och distribution av kemiska produkter (formalin, konstharts, lim, fogmassor m.m.). Enligt den riskhänsynsrapport som finns bl.a. för anläggningen 4 finns det för det nu berörda området inga restriktioner avseende markanvändning. 4 Riskhänsyn för del av Kristinehamn, , gjord av Öresund Safety Advisers AB. Väster om Casco ligger Fiskartorpets reningsverk (4), drygt 600 meter från planområdets norra del. Verksamheten betraktas inte som farlig eller alstrande av buller som överskrider naturvårdsverket allmänna råd (RR 78:5). Lukt kan uppkomma vid reningsverket i de behandlingssteg som är öppna det vill säga där avloppsvatten eller slam kommer i kontakt med luften. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) är riktlinjerna för skyddsavstånd till bostadsbebyggelse 500 meter. Sannaverket (2) är beläget ca 500 meter nordöst om planområdets norra delar. Det kan under vissa vindförhållanden komma nedslag över planområdet. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) är riktvärdet för skyddsavstånd till bostäder, med aktuell storlek av värmeverk, 400 meter, vilket uppfylls i planen. Panncentralen med tillhörande cisterner (5) används idag som backup och används då för att värma upp vatten för fjärrvärme. En av cisternerna används för eldningsolja (den rymmer 300 m 3 ), den andra är avställd. Enligt SÄIFS 2000:2 5 skall avstånden mellan anläggningar för brandfarliga vätskor och skyddsobjekt vara så stora att betryggande skydd erhålls. Närmsta byggnad (panncentralen) ligger ca 15 m i ifrån cisternerna. De övriga verksamheterna inom området tros inte medföra olägenheter för omgivningen. 5 HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 16

Presterud. Detaljplaneprogram för. Kristinehamns kommun, Värmlands län 2007-12-06. Sidan 1(21) karin.manner@kristinehamn.se

Presterud. Detaljplaneprogram för. Kristinehamns kommun, Värmlands län 2007-12-06. Sidan 1(21) karin.manner@kristinehamn.se Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Manner, 0550-88524 karin.manner@kristinehamn.se Lantmäteriet MS2006/02631 Kristinehamns kommun, Värmlands län Presterud Detaljplaneprogram för Sidan 1(21) 2007-12-06

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Organisationsnr. KRISTINEHAMNS KOMMUN stadsbyggnad@kristinehamn.se 212000-1868. Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Organisationsnr. KRISTINEHAMNS KOMMUN stadsbyggnad@kristinehamn.se 212000-1868. Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen Sofia Elfström sofia.elfstrom@kristinehamn.se Sida Utställningshandling 1(7) Datum 2012-02-08 Planbeskrivning och genomförandebeskrivning för Del av Gästhamnen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Ängsbackens vård- och omsorgsboende

Ängsbackens vård- och omsorgsboende Diarienummer Datum Sidan 1(7) B2012/165 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2012-12-11 Laga kraft 2013-01-11 Ängsbackens vård- och omsorgsboende Ändring av detaljplan för del av Västanbyn

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV AGGARP 1:21 M.FL. (BENSINSTATION KULLTORP) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer