HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD"

Transkript

1 V i s i o n o c h ö v e r g r i p a n d e m å l HEMVÄRNETS MUSIKKÅR

2 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Inledning Det är ingen slump att jazzen och dansbandsmusiken är stor i Kristianstad. På sin lediga tid extraknäckte regementsmusikerna ofta för att underhålla på krogar och inneställen i stan. Garnisonens tid är förbi i Kristianstad, men musiken lever vidare. Inte som ett tomt eko från forna tiders kaserngårdar, utan som ett uppskattat inslag i kulturlivet och en mycket betydelsefull del i de blåsmusikförälskades liv. En samlad strategi Syftet med den här visonen är att skapa en samlad strategi för musikkårens långsiktiga utveckling utifrån sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Visionen och de övergripande målen är vägledande bland annat för: verksamhetsplanering styrelsens och olika funktionärers arbete uppföljning och kvalitetsäkring marknadsföring och rekrytering planering av projekt och framträdanden. Visionen är också en programförklaring av musikkårens verksamhet som tydliggör vår funktion, vilka vi är och vilken syn vi har på framtiden. Visionen är genomgående formulerad i presens, det vill säga så som medlemmarna, publiken och samhället betraktar musikkåren vid en tänkt tidpunkt 5-10 år framåt i tiden. Visionen måste följas upp Visionen och målen beskriver vad vi ska sträva mot snarare än hur vi ska göra. Arbetet måste därför följas upp med verksamhetsplanering på mer detaljerad nivå och rutiner för att utvärdera att vi går på rätt håll. De övergripande målen bryts lämpligen ned och omsätts till konkreta åtgärder i en handlingsplan. Innehåll Inledning 2 Sammanfattning 3 Klingande militärmusik från Kristianstad 4 Roligt och utvecklande för medlemmarna 6 Populär hos publiken 8 En resurs i samhället 10 2

3 Sammanfattning En populär och väl kvalificerad musikkår som är attraktiv såväl för medlemmarna som publiken och samhället. Framtidens melodier för Hemvärnets musikkår Kristianstad: - Ständigt klingande militärmusik från Kristianstad! - Roligt och utvecklande för medlemmarna! - Populär hos publiken! - En resurs i samhället! På repertoaren God kvalitet i allt vi gör Musikkår med flera viktiga funktioner Bredd och flexibilitet Kvar i Kristianstad oberoende av besparingar Engagerade medlemmar Social samvaro även utanför replokalen God musikalisk ledning Goda repetitionsmöjligheter Kontinuerlig rekrytering av nya duktiga musiker Alltid professionella framträdanden Mer än vad publiken förväntar sig Gott intryck även när vi inte framträder Aktiv marknadsföring Ett effektivt PR-organ En viktig del i Kristianstads musikoch kulturliv Stöd till musikskolornas rekrytering Socialt ansvar Representanter för samhället 3

4 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Klingande militärmusik från Kristianstad Vår identitet och särart bygger på blåsmusikkulturen och den genuina svenska militärmusikens traditioner, både som symfonisk blåsorkester i konsertsammanhang och som marschorkester på gator och torg. Vår framtid ligger i att fortsätta utvecklingen mot en populär och väl kvalificerad musikkår som är attraktiv såväl för medlemmarna som publiken och samhället. Högkvalitativ militärmusik finns kvar i Kristianstad även i framtiden, oberoende av besparingar inom försvarsmakten och andra myndigheter. God kvalitet är avgörande för allt vi gör God kvalitet är avgörande för att vi ska överleva på lång sikt. Vårt viktigaste mål är att även i framtiden uppfylla försvarsmusikens krav för spel i utlandet, statsceremoniella sammanhang och vid högvakt. Vi strävar mot att vara en av Sveriges bästa hemvärnsmusikkårer utifrån följande kriterier: Den musikaliska klangen. Förmågan att sprida glädje och stämning. Synintrycket. Organisation och ledning. Vi fyller flera viktiga funktioner Vårt grundläggande uppdrag som hemvärnsmusikkår är att ge tjänstemusik åt försvaret och frivilligorganisationerna bland annat genom att spela vid högvakt, ceremonier och i andra militära sammanhang (s.k. obligatorium). Utöver det formella uppdraget har vi flera andra viktiga uppgifter: Vi marknadsför Hemvärnet, Kristianstad och Göingebygden genom att vi uppträder för en bred publik i flera olika sammanhang. Vi är aktiva i Kristianstads kultur- och musikliv. Vi spelar för allmänheten, föreningar, företag och myndigheter. Vi för blåsmusikintresserade människor tillsammans som en ideell förening. Vi är förvaltare av militärmusiken i Kristianstad. Vi uppträder med bredd och flexibilitet Vår bredd och flexibilitet ökar genom att vi uppträder i olika ensembler och sättningar beroende på vilken musik som passar för det aktuella tillfället. Vid sittande konserter framträder vi som en symfonisk blåsorkester med traditinell sättning. Samtliga stämmor är besatta. Repertoaren är varierad från klassiska verk till modern underhållningsmusik. Under marsch och ceremonier på gator, torg och i fält uppträder vi som stående marschmusikkår. Repertoaren består av marsch- och underhållningsmusik. Då vi uppträder som Wendes Artilleriregementes musikkår utvecklar vi traditionerna från Wendes Artilleriregemente. Musikkåren var när den verkade i Kristianstad fram till 1927 en av landets bästa. Ensemblen uppträder i wendisternas uniform modell Ä. Instrumentsättningen och repertoaren är till stor del den ursprungliga. Civilt uppträder vi som Göinge musikkår. Namnet markerar även vårt ursprung från Göingebygden. 4

5 Vid olika tillfällen framträder vi på mindre ensembler t.ex. vid vissa kyrkokonserter. Enstaka trumpetare ger signaler vid militära ceremonier och fanfarer vid högtidliga tillfällen. Kvar i Kristianstad även i framtiden Militärmusik av hög kvalitet ska finnas kvar i Kristianstad även i framtiden, oberoende av besparingar inom försvarsmakten eller andra myndigheter. Det är vår uppgift att se till att vi överlever som musikkår på lång sikt. För att utvecklas på ett hållbart sätt måste vi: Hålla en hög kvalitet. Identifiera och bearbeta alla tänkbara risker i ett tidigt skede. Ha en stabil organisation med tydliga roller, fördelat ansvar och en rimlig arbetsbörda för funktionärerna. Ständigt rekrytera nya duktiga musiker. Ha en god ekonomi som inte gör oss beroende av enskilda finansiärer. Ha en långsiktig verksamhets- och ekonomisk planering. Utnyttja resurser och kontakter fullt ut. Erhålla fortsatt stöd från flera olika intressenter, bland annat försvaret, kommuner, företag, församlingar och kulturorganisationer. Vi är tillsammans med de värnpliktiga och professionella musikkårerna en del av militärmusikens utveckling. Vi strävar framåt och fastnar ej i det förgångna. Traditionerna och det historiska arvet ses som en god grund att stå på, ej som en belastning. Vi har förmåga att anpassa oss och följa med omgivningen. Avlämning på Stora Torg 1915 (Regionmuseet Kristianstad). Så utvecklar vi våra särdrag Vi lägger stor vikt på den musikaliska klangen genom ett gediget repetitionsarbete. Vi uppträder med stil och finess. Vi utvecklar vår förmåga att framträda på ett snyggt sätt med både excercis och musik. Vi marknadsför oss som en framåtsträvande och aktiv musikkår med professionella ambitioner. Vi uppfyller försvarsmusikens kvalitetskrav för spel i utlandet och i stadsceremoniella sammanhang (nivå 1) även i framtiden. 5

6 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Roligt och utvecklande för medlemmarna Hos oss trivs medlemmarna och alla känner sig behövda. Vi visar respekt och förståelse för varandra och våra skiftande förutsättningar att delta på spelningar och repetitioner. Vi eftersträvar en blandning av både professionella musiker och musikaliska amatörer, män och kvinnor i olika åldrar, då vi rekryterar nya medlemmar. Trivsel och spelglädje höjer kvaliteten God kamratskap är i grunden avgörande för samspelt och välintonerad musik. Trivseln avspeglas direkt i den spelglädje och entusiasm som förmedlas till publiken. Medlemmarna stannar kvar i musikkåren och engagerar sig endast om de trivs och känner sig uppskattade. Vi verkar för en god stämning och kamratanda i musikkåren. Vi tar gemensamt ansvar för att stärka sammanhållningen. Vi är öppna och ärliga mot varandra. Vi respekterar och förstår varandras åsikter. Vi ger ofta konstruktiv kritik till varandra. Vi undviker all form av prestige. Engagerade medlemmar Medlemmar blir engagerade om de har möjligheter att påverka. Det är viktigt att alla får information om styrelsens och olika funktionärers arbete. Större insyn och delaktighet gör att den enskilde medlemmens ansvar för helheten ökar. Medlemmarna ges reella möjligheter att påverka styrelsen, funktionärer och råd/grupper genom en öppen och ärlig dialog. Vi stödjer en jämlik organisation utifrån instrument, kön, ålder och etniskt ursprung. Det är en styrka om arbetsuppgifter är jämnt fördelade mellan olika grupper. Musikkårchefen informerar löpande om styrelsens arbete och beslut. Hemsidan utvecklas till ett aktivt forum med medlemsinformation, styrelseprotokoll, medlemslistor, etc. Social samvaro även utanför replokalen Sociala aktiviteter t.ex. resor och fester är, utöver repetitioner och framträdanden, viktiga för sammanhållningen. Fester, resor och andra sociala aktiviteter utanför repetitionstid arrangeras i stor utsträckning. Roligt tillsammans även utanför replokalen (foto Ola Hansson). 6

7 God musikalisk ledning Den musikaliska ledningen är kvalificerad, pedagogisk och omtyckt. Musikkåren stöttar medlemmarnas personliga musikalisk utveckling genom utbildning, intressanta spelningar och ett utvecklande repetitionsarbete. Goda repetitionsmöjligheter En viktig förutsättning är att repetitionslokaler och ytor för marschträning är funktionella och trivsamma. Åtgärder görs för att göra replokalen trivsammare, förbättra akustiken och minska risken för hörselskador. Rekrytering av nya duktiga musiker Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt rekrytera nya medlemmar som är kvalificerade för att spela på vår nivå. Vi har en organisation som ansvarar för en kontinuerlig rekrytering. Vi identifierar och bearbetar alla tänkbara rekryteringskanaler. Vi utnyttjar vår fysiska närhet till högskolan och marknadsför oss aktivt för studenterna. Vi samarbetar med musikskolan. Vi eftersträvar hög kvalitet då vi rekryterar nya musiker. Tecken på att medlemmar trivs Hög närvaro på repetitioner och spelningar. Antalet aktiva musiker är tillräckligt stort för att alla stämmor ska vara besatta. Vi rekryterar kontinuerligt nya duktiga musiker. De flesta medlemmarna deltar på fester och andra sociala aktiviteter. Många medlemmar framför konstruktiv kritik och förslag till förbättringar till styrelsen, fuktionärer, råd och kommittéer. Stämningen är god på repetitioner och spelningar. Den musikaliska kvaliteten är hög. 7

8 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Populär hos publiken Målet med vår verksamhet är ytterst att framträda inför publik. Oavsett om publiken är flanörer på stan, konsertbesökare i konserthus, turister vid högvakten, eller personal ur försvars- och frivilligorganisationerna bjuder vi alltid på väl förberedda framträdanden av hög kvalitet. Vi marknadsför oss aktivt för att ständigt vara välkända. Vi framträder alltid med hög kvalitet En viktig inställning i musikkåren är att alla framträdanden är lika viktiga, oavsett vilka eller hur många vi spelar för. Följande grundkrav måste uppfyllas vid alla speltillfällen för att vi ska få ett långsiktigt förtroende från publiken och arrangörerna: Vi är ödmjuka och visar respekt för publiken och arrangörerna. All musik och excercis som vi framför är välrepeterad. Vi har kontakt med publiken och visar att vi uppskattar att de har kommit för att se och lyssna på oss. Alla i musikkåren vet varför och för vilka vi framträder. Vi anpassar oss så långt möjligt efter arrangörens/publikens specifika önskemål, även om våra möjligheter är begränsade av praktiska, musikaliska och reglementsenliga skäl. Vi motsvarar mer än förväntningarna På konserter och marschframträdanden motsvarar vi mer än vad publiken förväntar sig av oss. Vi bjuder på effekter och överraskningsmoment. Vi tänker på hur publiken uppfattar oss både visuellt och musikaliskt. Vi utbildar oss i att framträda på scen. Vi bjuder in gästsolister. Vi har en bred repertoar som tillfredställer olika målgrupper, såväl unga som gamla. Publik i majsolens sken (foto: Ola Hansson). Gott intryck även då vi inte uppträder Då vi framträder eller i övrigt vistas bland andra människor representerar vi inte enbart oss själva. Vårt uppträdande i grupp eller enskilt påverkar allmänhetens uppfattning såväl positivt som negativt om det som vi representerar. Vi bär alltid uniform reglementsenligt (även då vi inte uppträder). 8

9 Vi marknadsför oss aktivt En grundläggande förutsättning för att publiken ska känna till att vi finns och när vi framträder är att vi marknadsför oss. God publicitet leder till välbesökta framträdanden och att vi på sikt rekryterar nya medlemmar. Aktiv marknadsföring gör också att vi får fler spelförfrågningar och intressanta erbjudanden. Vi marknadsför oss aktivt i press, massmedia, evenemangskalendrar och på hemsidan. Vi har en organistation med en Webmaster/PRfunktionär som ansvarar för marknadsföringen. Vi ger temakonserter som är enkla att marknadsföra. Tecken på att vi är populära Kristianstadsborna känner till vilka vi är och vad vi är bra på. Stort publikantal på konserter och andra framträdanden. Stort antal spelförfrågningar. Hög intensitet i applåder (skala från sporadiska handklappningar till stående ovationer). Stora biljettintäkter. Antalet artiklar om oss i pressen är stort. Konsert vid Dunkers kulturhus (foto: Ola Hansson). 9

10 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR En resurs i samhället Vi fyller en viktig funktion i samhället som en del av totalförsvaret, men också som kulturinstitution, PR-instrument och ideell förening. Myndigheter, företag och andra föreningar ser oss som en självklar resurs. Vi förgyller evenemang, sprider glädje och skapar stämning. Vi är representanter för Kristianstad och vår hembygd. Vi är ett effektivt PR-organ Vår grundläggande uppgift inom försvaret är att på ett effektivt sätt skapa god PR åt Hemvärnet och försvarsmakten. Vi ger också tjänstemusik till försvaret och frivilligorganisationerna t.ex. i samband med ceremoniner och högvaktstjänstgöring. Civilt marknadsför vi staden Kristianstad, Kristianstadsregionen och Göingebygden. Ur PR-synpunkt bidrar vår verksamhet bland annat till: Positiv turismutveckling i Kristianstad och Göinge, bland annat genom vänortsutbyte och utlandsspelningar. Stärkt handel och ett levande centrum i Kristianstad t.ex. genom långlördagsspelningar och evenemang i innerstan. En varierat och rikt musikliv. Vi är en viktig del i kultur- och musiklivet Vi fyller en kulturell funktion som en del av kulturoch musiklivet i regionen. För att stärka blåsmusikens ställning i samhället tar vi initiativ till samarbete med andra blåsmusikföreningar och kulturorganisationer i regionen. Vi stödjer musikskolan Vi fungerar som rekryteringsbas till musikskolan, musikhögskolorna och de värnpliktiga musikkårerna. Vi utvecklar samarbetet med musikskolan och gymnasieskolans musikklasser t.ex. genom samkonserter och workshops. Vi stödjer rekryteringen till musikskolan och ungdomsmusikkårerna genom att göra reklam för deras verksamhet. Vi sprider information om de värnpliktiga musikkårena och uppmuntrar medlemmar att söka. Vi utökar samarbetet med de professionella musikkårena, främst Marinens musikkår i Karlskrona. Vi tar ett socialt ansvar Vi tar ett socialt ansvar genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning för ungdomar i åldern 15 år och uppåt. Vi för blåsmusikintresserade människor samman - en aktiv folkrörelse. I vår musikkår finns inga generationsklyftor. 10

11 Vi representerar samhället Vi representerar Hemvärnet och försvaret genom vårt namn och att vi bär militär uniform. Vi representerar staden Kristianstad och Kristianstads kommun genom vårt namn och att vi framträder på kommunens uppdrag t.ex. vid vänortsbesök. Vi representerar Göingebygden då vi uppträder som Göinge musikkår. Vi representerar traditionerna från Wendes Artilleriregemente då vi uppträder med Wendes musikkår. Vi representerar Sverige då vi spelar utomlands eller vid statsceremonier och högvakt. Detta indikerar att vi är en välutnyttjad resurs i samhället Vi har ett relativt stort antal uppdrag åt försvaret och andra myndigheter. Flera olika organisationer och myndigheter vill stödja vår verksamhet. Vi har ett relativt stort antal representationsspelningar. Vi uppfattas som en väletablerad och viktig del i Kristianstads kultur- och nöjesutbud. Vi medverkar till att rekrytera musiker till den kommunala musikskolan, musikhögskolorna och de värnpliktiga musikkårerna. Vi har många medlemmar i olika åldrar, både män och kvinnor. Vi har ett gott rykte både lokalt, regionalt och nationellt. Musik i samband med högvaktsavlösning på Stockholm Slott

12 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Hemvärnets musikkår Kristianstad c/o Per Svendsrud Orrstigen Knislinge Tel hemvarnet.se/hvmk_krstd

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer