HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD"

Transkript

1 V i s i o n o c h ö v e r g r i p a n d e m å l HEMVÄRNETS MUSIKKÅR

2 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Inledning Det är ingen slump att jazzen och dansbandsmusiken är stor i Kristianstad. På sin lediga tid extraknäckte regementsmusikerna ofta för att underhålla på krogar och inneställen i stan. Garnisonens tid är förbi i Kristianstad, men musiken lever vidare. Inte som ett tomt eko från forna tiders kaserngårdar, utan som ett uppskattat inslag i kulturlivet och en mycket betydelsefull del i de blåsmusikförälskades liv. En samlad strategi Syftet med den här visonen är att skapa en samlad strategi för musikkårens långsiktiga utveckling utifrån sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Visionen och de övergripande målen är vägledande bland annat för: verksamhetsplanering styrelsens och olika funktionärers arbete uppföljning och kvalitetsäkring marknadsföring och rekrytering planering av projekt och framträdanden. Visionen är också en programförklaring av musikkårens verksamhet som tydliggör vår funktion, vilka vi är och vilken syn vi har på framtiden. Visionen är genomgående formulerad i presens, det vill säga så som medlemmarna, publiken och samhället betraktar musikkåren vid en tänkt tidpunkt 5-10 år framåt i tiden. Visionen måste följas upp Visionen och målen beskriver vad vi ska sträva mot snarare än hur vi ska göra. Arbetet måste därför följas upp med verksamhetsplanering på mer detaljerad nivå och rutiner för att utvärdera att vi går på rätt håll. De övergripande målen bryts lämpligen ned och omsätts till konkreta åtgärder i en handlingsplan. Innehåll Inledning 2 Sammanfattning 3 Klingande militärmusik från Kristianstad 4 Roligt och utvecklande för medlemmarna 6 Populär hos publiken 8 En resurs i samhället 10 2

3 Sammanfattning En populär och väl kvalificerad musikkår som är attraktiv såväl för medlemmarna som publiken och samhället. Framtidens melodier för Hemvärnets musikkår Kristianstad: - Ständigt klingande militärmusik från Kristianstad! - Roligt och utvecklande för medlemmarna! - Populär hos publiken! - En resurs i samhället! På repertoaren God kvalitet i allt vi gör Musikkår med flera viktiga funktioner Bredd och flexibilitet Kvar i Kristianstad oberoende av besparingar Engagerade medlemmar Social samvaro även utanför replokalen God musikalisk ledning Goda repetitionsmöjligheter Kontinuerlig rekrytering av nya duktiga musiker Alltid professionella framträdanden Mer än vad publiken förväntar sig Gott intryck även när vi inte framträder Aktiv marknadsföring Ett effektivt PR-organ En viktig del i Kristianstads musikoch kulturliv Stöd till musikskolornas rekrytering Socialt ansvar Representanter för samhället 3

4 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Klingande militärmusik från Kristianstad Vår identitet och särart bygger på blåsmusikkulturen och den genuina svenska militärmusikens traditioner, både som symfonisk blåsorkester i konsertsammanhang och som marschorkester på gator och torg. Vår framtid ligger i att fortsätta utvecklingen mot en populär och väl kvalificerad musikkår som är attraktiv såväl för medlemmarna som publiken och samhället. Högkvalitativ militärmusik finns kvar i Kristianstad även i framtiden, oberoende av besparingar inom försvarsmakten och andra myndigheter. God kvalitet är avgörande för allt vi gör God kvalitet är avgörande för att vi ska överleva på lång sikt. Vårt viktigaste mål är att även i framtiden uppfylla försvarsmusikens krav för spel i utlandet, statsceremoniella sammanhang och vid högvakt. Vi strävar mot att vara en av Sveriges bästa hemvärnsmusikkårer utifrån följande kriterier: Den musikaliska klangen. Förmågan att sprida glädje och stämning. Synintrycket. Organisation och ledning. Vi fyller flera viktiga funktioner Vårt grundläggande uppdrag som hemvärnsmusikkår är att ge tjänstemusik åt försvaret och frivilligorganisationerna bland annat genom att spela vid högvakt, ceremonier och i andra militära sammanhang (s.k. obligatorium). Utöver det formella uppdraget har vi flera andra viktiga uppgifter: Vi marknadsför Hemvärnet, Kristianstad och Göingebygden genom att vi uppträder för en bred publik i flera olika sammanhang. Vi är aktiva i Kristianstads kultur- och musikliv. Vi spelar för allmänheten, föreningar, företag och myndigheter. Vi för blåsmusikintresserade människor tillsammans som en ideell förening. Vi är förvaltare av militärmusiken i Kristianstad. Vi uppträder med bredd och flexibilitet Vår bredd och flexibilitet ökar genom att vi uppträder i olika ensembler och sättningar beroende på vilken musik som passar för det aktuella tillfället. Vid sittande konserter framträder vi som en symfonisk blåsorkester med traditinell sättning. Samtliga stämmor är besatta. Repertoaren är varierad från klassiska verk till modern underhållningsmusik. Under marsch och ceremonier på gator, torg och i fält uppträder vi som stående marschmusikkår. Repertoaren består av marsch- och underhållningsmusik. Då vi uppträder som Wendes Artilleriregementes musikkår utvecklar vi traditionerna från Wendes Artilleriregemente. Musikkåren var när den verkade i Kristianstad fram till 1927 en av landets bästa. Ensemblen uppträder i wendisternas uniform modell Ä. Instrumentsättningen och repertoaren är till stor del den ursprungliga. Civilt uppträder vi som Göinge musikkår. Namnet markerar även vårt ursprung från Göingebygden. 4

5 Vid olika tillfällen framträder vi på mindre ensembler t.ex. vid vissa kyrkokonserter. Enstaka trumpetare ger signaler vid militära ceremonier och fanfarer vid högtidliga tillfällen. Kvar i Kristianstad även i framtiden Militärmusik av hög kvalitet ska finnas kvar i Kristianstad även i framtiden, oberoende av besparingar inom försvarsmakten eller andra myndigheter. Det är vår uppgift att se till att vi överlever som musikkår på lång sikt. För att utvecklas på ett hållbart sätt måste vi: Hålla en hög kvalitet. Identifiera och bearbeta alla tänkbara risker i ett tidigt skede. Ha en stabil organisation med tydliga roller, fördelat ansvar och en rimlig arbetsbörda för funktionärerna. Ständigt rekrytera nya duktiga musiker. Ha en god ekonomi som inte gör oss beroende av enskilda finansiärer. Ha en långsiktig verksamhets- och ekonomisk planering. Utnyttja resurser och kontakter fullt ut. Erhålla fortsatt stöd från flera olika intressenter, bland annat försvaret, kommuner, företag, församlingar och kulturorganisationer. Vi är tillsammans med de värnpliktiga och professionella musikkårerna en del av militärmusikens utveckling. Vi strävar framåt och fastnar ej i det förgångna. Traditionerna och det historiska arvet ses som en god grund att stå på, ej som en belastning. Vi har förmåga att anpassa oss och följa med omgivningen. Avlämning på Stora Torg 1915 (Regionmuseet Kristianstad). Så utvecklar vi våra särdrag Vi lägger stor vikt på den musikaliska klangen genom ett gediget repetitionsarbete. Vi uppträder med stil och finess. Vi utvecklar vår förmåga att framträda på ett snyggt sätt med både excercis och musik. Vi marknadsför oss som en framåtsträvande och aktiv musikkår med professionella ambitioner. Vi uppfyller försvarsmusikens kvalitetskrav för spel i utlandet och i stadsceremoniella sammanhang (nivå 1) även i framtiden. 5

6 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Roligt och utvecklande för medlemmarna Hos oss trivs medlemmarna och alla känner sig behövda. Vi visar respekt och förståelse för varandra och våra skiftande förutsättningar att delta på spelningar och repetitioner. Vi eftersträvar en blandning av både professionella musiker och musikaliska amatörer, män och kvinnor i olika åldrar, då vi rekryterar nya medlemmar. Trivsel och spelglädje höjer kvaliteten God kamratskap är i grunden avgörande för samspelt och välintonerad musik. Trivseln avspeglas direkt i den spelglädje och entusiasm som förmedlas till publiken. Medlemmarna stannar kvar i musikkåren och engagerar sig endast om de trivs och känner sig uppskattade. Vi verkar för en god stämning och kamratanda i musikkåren. Vi tar gemensamt ansvar för att stärka sammanhållningen. Vi är öppna och ärliga mot varandra. Vi respekterar och förstår varandras åsikter. Vi ger ofta konstruktiv kritik till varandra. Vi undviker all form av prestige. Engagerade medlemmar Medlemmar blir engagerade om de har möjligheter att påverka. Det är viktigt att alla får information om styrelsens och olika funktionärers arbete. Större insyn och delaktighet gör att den enskilde medlemmens ansvar för helheten ökar. Medlemmarna ges reella möjligheter att påverka styrelsen, funktionärer och råd/grupper genom en öppen och ärlig dialog. Vi stödjer en jämlik organisation utifrån instrument, kön, ålder och etniskt ursprung. Det är en styrka om arbetsuppgifter är jämnt fördelade mellan olika grupper. Musikkårchefen informerar löpande om styrelsens arbete och beslut. Hemsidan utvecklas till ett aktivt forum med medlemsinformation, styrelseprotokoll, medlemslistor, etc. Social samvaro även utanför replokalen Sociala aktiviteter t.ex. resor och fester är, utöver repetitioner och framträdanden, viktiga för sammanhållningen. Fester, resor och andra sociala aktiviteter utanför repetitionstid arrangeras i stor utsträckning. Roligt tillsammans även utanför replokalen (foto Ola Hansson). 6

7 God musikalisk ledning Den musikaliska ledningen är kvalificerad, pedagogisk och omtyckt. Musikkåren stöttar medlemmarnas personliga musikalisk utveckling genom utbildning, intressanta spelningar och ett utvecklande repetitionsarbete. Goda repetitionsmöjligheter En viktig förutsättning är att repetitionslokaler och ytor för marschträning är funktionella och trivsamma. Åtgärder görs för att göra replokalen trivsammare, förbättra akustiken och minska risken för hörselskador. Rekrytering av nya duktiga musiker Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt rekrytera nya medlemmar som är kvalificerade för att spela på vår nivå. Vi har en organisation som ansvarar för en kontinuerlig rekrytering. Vi identifierar och bearbetar alla tänkbara rekryteringskanaler. Vi utnyttjar vår fysiska närhet till högskolan och marknadsför oss aktivt för studenterna. Vi samarbetar med musikskolan. Vi eftersträvar hög kvalitet då vi rekryterar nya musiker. Tecken på att medlemmar trivs Hög närvaro på repetitioner och spelningar. Antalet aktiva musiker är tillräckligt stort för att alla stämmor ska vara besatta. Vi rekryterar kontinuerligt nya duktiga musiker. De flesta medlemmarna deltar på fester och andra sociala aktiviteter. Många medlemmar framför konstruktiv kritik och förslag till förbättringar till styrelsen, fuktionärer, råd och kommittéer. Stämningen är god på repetitioner och spelningar. Den musikaliska kvaliteten är hög. 7

8 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Populär hos publiken Målet med vår verksamhet är ytterst att framträda inför publik. Oavsett om publiken är flanörer på stan, konsertbesökare i konserthus, turister vid högvakten, eller personal ur försvars- och frivilligorganisationerna bjuder vi alltid på väl förberedda framträdanden av hög kvalitet. Vi marknadsför oss aktivt för att ständigt vara välkända. Vi framträder alltid med hög kvalitet En viktig inställning i musikkåren är att alla framträdanden är lika viktiga, oavsett vilka eller hur många vi spelar för. Följande grundkrav måste uppfyllas vid alla speltillfällen för att vi ska få ett långsiktigt förtroende från publiken och arrangörerna: Vi är ödmjuka och visar respekt för publiken och arrangörerna. All musik och excercis som vi framför är välrepeterad. Vi har kontakt med publiken och visar att vi uppskattar att de har kommit för att se och lyssna på oss. Alla i musikkåren vet varför och för vilka vi framträder. Vi anpassar oss så långt möjligt efter arrangörens/publikens specifika önskemål, även om våra möjligheter är begränsade av praktiska, musikaliska och reglementsenliga skäl. Vi motsvarar mer än förväntningarna På konserter och marschframträdanden motsvarar vi mer än vad publiken förväntar sig av oss. Vi bjuder på effekter och överraskningsmoment. Vi tänker på hur publiken uppfattar oss både visuellt och musikaliskt. Vi utbildar oss i att framträda på scen. Vi bjuder in gästsolister. Vi har en bred repertoar som tillfredställer olika målgrupper, såväl unga som gamla. Publik i majsolens sken (foto: Ola Hansson). Gott intryck även då vi inte uppträder Då vi framträder eller i övrigt vistas bland andra människor representerar vi inte enbart oss själva. Vårt uppträdande i grupp eller enskilt påverkar allmänhetens uppfattning såväl positivt som negativt om det som vi representerar. Vi bär alltid uniform reglementsenligt (även då vi inte uppträder). 8

9 Vi marknadsför oss aktivt En grundläggande förutsättning för att publiken ska känna till att vi finns och när vi framträder är att vi marknadsför oss. God publicitet leder till välbesökta framträdanden och att vi på sikt rekryterar nya medlemmar. Aktiv marknadsföring gör också att vi får fler spelförfrågningar och intressanta erbjudanden. Vi marknadsför oss aktivt i press, massmedia, evenemangskalendrar och på hemsidan. Vi har en organistation med en Webmaster/PRfunktionär som ansvarar för marknadsföringen. Vi ger temakonserter som är enkla att marknadsföra. Tecken på att vi är populära Kristianstadsborna känner till vilka vi är och vad vi är bra på. Stort publikantal på konserter och andra framträdanden. Stort antal spelförfrågningar. Hög intensitet i applåder (skala från sporadiska handklappningar till stående ovationer). Stora biljettintäkter. Antalet artiklar om oss i pressen är stort. Konsert vid Dunkers kulturhus (foto: Ola Hansson). 9

10 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR En resurs i samhället Vi fyller en viktig funktion i samhället som en del av totalförsvaret, men också som kulturinstitution, PR-instrument och ideell förening. Myndigheter, företag och andra föreningar ser oss som en självklar resurs. Vi förgyller evenemang, sprider glädje och skapar stämning. Vi är representanter för Kristianstad och vår hembygd. Vi är ett effektivt PR-organ Vår grundläggande uppgift inom försvaret är att på ett effektivt sätt skapa god PR åt Hemvärnet och försvarsmakten. Vi ger också tjänstemusik till försvaret och frivilligorganisationerna t.ex. i samband med ceremoniner och högvaktstjänstgöring. Civilt marknadsför vi staden Kristianstad, Kristianstadsregionen och Göingebygden. Ur PR-synpunkt bidrar vår verksamhet bland annat till: Positiv turismutveckling i Kristianstad och Göinge, bland annat genom vänortsutbyte och utlandsspelningar. Stärkt handel och ett levande centrum i Kristianstad t.ex. genom långlördagsspelningar och evenemang i innerstan. En varierat och rikt musikliv. Vi är en viktig del i kultur- och musiklivet Vi fyller en kulturell funktion som en del av kulturoch musiklivet i regionen. För att stärka blåsmusikens ställning i samhället tar vi initiativ till samarbete med andra blåsmusikföreningar och kulturorganisationer i regionen. Vi stödjer musikskolan Vi fungerar som rekryteringsbas till musikskolan, musikhögskolorna och de värnpliktiga musikkårerna. Vi utvecklar samarbetet med musikskolan och gymnasieskolans musikklasser t.ex. genom samkonserter och workshops. Vi stödjer rekryteringen till musikskolan och ungdomsmusikkårerna genom att göra reklam för deras verksamhet. Vi sprider information om de värnpliktiga musikkårena och uppmuntrar medlemmar att söka. Vi utökar samarbetet med de professionella musikkårena, främst Marinens musikkår i Karlskrona. Vi tar ett socialt ansvar Vi tar ett socialt ansvar genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning för ungdomar i åldern 15 år och uppåt. Vi för blåsmusikintresserade människor samman - en aktiv folkrörelse. I vår musikkår finns inga generationsklyftor. 10

11 Vi representerar samhället Vi representerar Hemvärnet och försvaret genom vårt namn och att vi bär militär uniform. Vi representerar staden Kristianstad och Kristianstads kommun genom vårt namn och att vi framträder på kommunens uppdrag t.ex. vid vänortsbesök. Vi representerar Göingebygden då vi uppträder som Göinge musikkår. Vi representerar traditionerna från Wendes Artilleriregemente då vi uppträder med Wendes musikkår. Vi representerar Sverige då vi spelar utomlands eller vid statsceremonier och högvakt. Detta indikerar att vi är en välutnyttjad resurs i samhället Vi har ett relativt stort antal uppdrag åt försvaret och andra myndigheter. Flera olika organisationer och myndigheter vill stödja vår verksamhet. Vi har ett relativt stort antal representationsspelningar. Vi uppfattas som en väletablerad och viktig del i Kristianstads kultur- och nöjesutbud. Vi medverkar till att rekrytera musiker till den kommunala musikskolan, musikhögskolorna och de värnpliktiga musikkårerna. Vi har många medlemmar i olika åldrar, både män och kvinnor. Vi har ett gott rykte både lokalt, regionalt och nationellt. Musik i samband med högvaktsavlösning på Stockholm Slott

12 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Hemvärnets musikkår Kristianstad c/o Per Svendsrud Orrstigen Knislinge Tel hemvarnet.se/hvmk_krstd

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar Likabehandling och jämlikhet under beväringstjänsten Då man talar om likabehandling och jämlikhet bland beväringar med olika bakgrund,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer