Delårsbokslut Augusti 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut Augusti 2007"

Transkript

1 Delårsbokslut Augusti 2007

2

3 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning Finansiell analys Driftredovisning Investeringsredovisning Personalekonomisk redovisning 12 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera 3.1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Fem år i sammandrag Redovisningsprinciper Ekonomisk ordlista 23 4 Nämndredovisning 4.1 Kommunstyrelse Kommunledningskontor Räddningstjänst Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Förtroendevalda revisorer 37 5 Sammanställd redovisning 5.1 Koncernens organisation Koncernens bolag och stiftelser Finansiell analys Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter 46 6 Revisionsberättelse 6.1 Revisionsberättelse 47 1

4 NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION Nämnds- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige 49 ledamöter Revision 5 ledamöter Valnämnd 5 ledamöter Kommunlednigskontor Kommunstyrelse 15 ledamöter Räddningstjänst Socialförvaltning Socialnämnd 11 ledamöter Barn- och utbildningsnämnd 11 ledamöter Barn- och utbildningsförvaltning Teknis kt kontor Teknisk nämnd 9 ledamöter Kulturnämnd 7 ledamöter Kulturförvaltning Samhällsbyggnadskontor Samhällsbyggnadsnämnd 9 ledamöter 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning Oskarshamns kommun har p.g.a. sin finansiella styrka möjlighet att bedriva verksamheter med mycket hög standard och kvalitet till sina kommuninvånare. Kommunen har under större delen av 90-talet ökat sitt beroende av finansiella intäkter för att kunna finansiera sina verksamheter. Under den senaste fyraårsperioden har dock beroendet av finansiella intäkter minskat samtidigt som kommunens finansiella tillgångar har genererat goda avkastningar. Den trenden är tyvärr bruten i år eftersom nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras ligga 3,3 % över kommunens finansiella mål, vilket innebär en differens om 35 mkr. Nämnas bör att kommunen har byggt upp orealiserade vinster på ca 162,3 mkr som ej finns redovisade i resultat och balansräkningen. Oskarshamns kommun består inte enbart av de kommunala verksamheterna utan bedriver även verksamhet i bolagsform. Kommunens helägda bostadsbolag, Byggebo, har under ett antal år haft problem med negativa resultat. Bolaget har p.g.a. nyare fastighetsbestånd en stor skuldbörda som innebär att bolaget är känsligt för ränteförändringar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2003 att skjuta till 75 mkr i kapitaltillskott utan initiala avkastningskrav. I och med detta arbetades det fram ett gemensamt samarbets- och utvecklingsprogram mellan ägaren, Oskarshamns kommun och bolaget. Ytterligare ett kapitaltillskott om 75 mkr finns avsatta i den kommunala budgeten Inte heller på detta tillskott kommer ägaren, kommunen, kunna ställa några initiala avkastningskrav. Under perioden januari-augusti har ägardialogen fortskridit utan att ett beslut om kapitaltillskott har fattats. Ägardialogen kommer att fortsätta även under den resterande delen av året då ett beslut om nytt kapitaltillskott kan komma till stånd. Bolaget redovisade för 2006 ett negativt resultat om drygt 10 mkr. Enligt bolagets prognoser kommer resultatet i år och ytterligare ett antal år framöver, att vara negativt. I kommunens balansräkning per uppgick det bokförda värdet på aktiekapitalet i Byggebo till 88,5 mkr, medan bolagets egna kapital vid samma tillfälle endast var 64,6 mkr, d.v.s. en differens om ca 24 mkr. Den uppkomna differensen har uppmärksammats och diskuterats under rapportperioden men ägaren, Oskarshamns kommun, har beslutat att avvakta bolagets delårsrapport innan eventuella åtgärder vidtas. Det är viktigt att påpeka att kommunen, som ensam ägare, har det yttersta ansvaret för Byggebo:s ekonomiska åtaganden. Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i november 2004 om nya finansiella mål för den kommunala verksamheten. Anledningen till detta var den av regeringen framlagda propositionen kring God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (2003/04:105). Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att fr o m 2007 revidera det befintliga finansiella målet samt lägga till två nya. De av kommunfullmäktige antagna finansiella målen innebär att kommunen över tid försäkrar sig om en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Fr.o.m. år 2007 gäller följande finansiella mål: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till max 105 %. Att kunna lägga mer pengar på verksamheterna än vad skatteintäkter och statsbidrag inbringar är för Oskarshamns kommun möjligt tack vare finansiella nettointäkter på ca 90 mkr. Måluppfyllelse Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 108,7% för perioden januari-augusti och helårsprognosen pekar på ett utfall om 108,3%. Målet är inte uppfyllt. För att inte tära på kommunens förmögenhet ska Oskarshamns kommun generera resultatnivåer som inflationsskyddar kommunens egna kapital. Enligt Statistiska centralbyrån var inflationstakten 1,8% i augusti vilket innebär att det krävs ett resultat på ca 44 mkr för att inflationsskydda det egna kapitalet. Måluppfyllelse Periodens resultat uppgår till 4,6 mkr och helårsresultatet bedöms uppgå till 3,3 mkr. Målet är inte uppfyllt. Investeringsvolymen för skattefinansierade investeringar får inte överstiga 4 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar ca 40 mkr per år. Måluppfyllelse Periodens investeringar uppgår till 66 mkr och på helårsbasis prognostiseras en investeringsvolym om 121,7 mkr. Målet är inte uppfyllt. Verksamhetsmål I samband med framtagandet av nya finansiella mål för den kommunala verksamheten beslutade kommunfullmäktige att nämnderna ska påbörja/ intensifiera sitt arbete med att utveckla verksam- 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE hetsmål och riktlinjer utifrån de förutsättningar som finns. Ett utvecklingsarbete pågår kring verksamheternas mål och riktlinjer där barn- och utbildningsnämnden har kommit längst med sin målformulering. I detta arbete ingår även att utveckla mätbara verksamhetsmått och få en röd tråd mellan ekonomi, kvalitet och prestation. Beskrivning av respektive nämnds verksamhetsmål och måluppfyllelse går att finna under nämndernas verksamhetsberättelser på sid Graden av målbeskrivning och målavstämning varierar från nämnd till nämnd beroende på i vilken fas av målformuleringsarbetet nämnden befinner sig för tillfället. Periodens resultat Oskarshamns kommun redovisar ett resultat på 4,6 mkr för de åtta första månaderna. Prognosen för helår pekar på ett resultat om 3,3 mkr, vilket är 17,9 mkr sämre än det budgeterade årsresultatet. Finansnettot per är 65,8 mkr vilket innebär ett budgetöverskott om 4,5 mkr. Prognosen för helåret är 91,7 mkr vilket är en negativ budgetavvikelse om 0,2 mkr. Verksamheterna redovisar ett sämre resultat än budget om 7,4 mkr för de första åtta månaderna och ett överskridande mot budget om 20,3 mkr för hela verksamhetsåret. De största avvikelserna på helårsbasis prognostiserar Socialnämnden (-15,0 mkr), Barn- och utbildningsnämnden (-1,6 mkr), och Samhällsbyggnadsnämnden (+0,8 mkr). fortfarande är för kort när kommuner, som Oskarshamn, har möjlighet att avsätta medel för långsiktig placering i volatila högavkastande finansiella tillgångar, såsom aktier. Om det nya finansiella målet om inflationssäkrad förmögenhet kontinuerligt uppnås framöver, kommer Oskarshamns kommun att generera årliga resultat i storleksordningen 50 mkr, vid en inflation på 2 %. Detta får till följd att kommunen över tid även kommer att kunna återställa de negativa resultaten avseende 2000, 2001 och Helårsprognosen för 2007 om ett resultat på 3,3 mkr avviker kraftigt från ovannämnda intentioner. För att kunna återställa de negativa resultaten enligt planen fordras betydligt bättre budgetföljsamhet och att antagna finansiella mål uppfylls. Under de första åtta månaderna har det investerats 66,0 mkr. Av årsbudgeten på 187,1 mkr beräknas 121,7 mkr förbrukas under verksamhetsåret vilket medför en positiv budgetavvikelse om 65,4 mkr. Balanskravet Staten har påfört kommunerna ett s.k. balanskrav fr.o.m. verksamhetsåret Enligt balanskravet får en kommunen inte redovisa negativa resultat i resultaträkning i ett tre års perspektiv. Periodens resultat - aug - aug - aug - aug - aug (mkr) Före extraordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 Oskarshamns kommun har inte klarat balanskravet för åren Det negativa resultatet 2003 återställdes genom 2004 års positiva resultat. Kommunfullmäktige har inte åberopat synnerliga skäl vid de stora negativa resultaten under 2000 till 2002, även om dessa berodde på nedskrivning av orealiserade förluster på finansiella tillgångar. Kommunen vidhåller att återställandetiden på 3 år 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förkortad finansiell analys En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala och välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. RK-modellen Oskarshamns kommun använder sedan 2002 den så kallade RK-modellen för att göra en ekonomisk analys av kommunens finanser. Modellen bygger på fyra delar som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra delarna på ett sammanhållande sätt, kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som skall besvaras är huruvida Oskarshamns kommun har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra delarna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. De fyra delarna är: Det finansiella resultatet Vilken balans har kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Kapacitet/ långsiktig betalningsberedskap Vilken kapacitet har kommunen haft för att möta långsiktiga finansiella svårigheter? Riskförhållande Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Delårsbokslutets finansiella analys bygger på en förkortad och förenklad variant av RK-modellen. Även den förkortade modellen omfattar de fyra perspektiven: resultat kapacitet och risk kontroll. Oskarshamns kommun Resultat-Kapacitet Oskarshamns kommuns bruttoomsättning uppgår till 1010,4 mkr och balansomslutningen till 3482,7 mkr. Delårsbokslut per sista augusti visar på ett positivt resultat om 4,6 mkr vilket är en kraftig försämring jämfört med föregående år då resultatet uppgick till 54,4 mkr. Helårsprognosen pekar på ett resultat om 3,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 17,9 mkr. Oskarshamns kommuns resultatutveckling var extremt negativ under ett antal år. Anledningen är framförallt den negativa utvecklingen som skett på aktiemarknaden i kombination med en hög nettokostnadsnivå i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. De senaste tre årens resultat har varit positiva med 17, 20 samt 54 mkr och kommunens nettokostnadsnivå har haft en nedåtgående trend. Både år 2005 och 2006 uppnåddes kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inte ska överstiga 105,2%. Om det prognostiserade resultatet visar sig stämma vid årsskiftet, innebär detta en återgång till tidigare nettokostnadsnivåer som i det långa perspektivet urholkar kommunens förmåga att bemöta svårigheter föranledda av en eventuell konjunkturnedgång. Oskarshamns kommun i siffror aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym 16,1 35,2 51,6 83,4 66,0 Resultat och kapacitet aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Periodens resultat: -Före extraordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 -Efter extra ordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 Nettokostnadsandel i % - Verks. nettokostnad Avskrivningar Summa Soliditet (exkl. internbank) i % 92% 91% 90% 90% 90% Skattesatser i kr -Primär-kommun 20,9 21,7 21,7 21,7 21,7 -Total-kommun 31,4 32,1 32,1 32,1 32,1 En viktig förutsättning för en långsiktig god ekonomi är att inte verksamheternas nettokostnader ökar mer än skatteintäkterna och statsbidragen, förutsatt en oförändrad utdebitering. Mellan augusti 2006 och augusti 2007 har verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar ökat med 6,0% medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med enbart 4,5%. Det är återigen 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE finansnettot (65,8 mkr) som bidrar till det positiva resultatet per augusti Kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag skiljer sig markant mot rikssnittet. Rikssnittet var 98 % (bokslut 2005) vilket skall jämföras med Oskarshamns kommuns 108,7% per augusti Detta är 3,7 % högre än kommunens finansiella mål på 105,0%. Det nya finansiella målet gäller från och med 2007, och innefattar ett tak på 105 %. Den tidigare trenden med kontinuerligt lägre nettokostnader under en fyraårsperiod har dessvärre brutits. Verksamheternas nettokostnader uppgår återigen till för kommunen oacceptabla nivåer om en långsiktig god ekonomisk hushållning ska vidmakthållas. Kommunens investeringar har överskridit avskrivningsnivåerna under många år. Oskarhamns kommun tar en klart större andel av sina resurser i anspråk på sina anläggningar/fastigheter än jämförbara kommuner. Investeringsvolymen under perioden januari-augusti överstiger återigen avskrivningsvolymerna. Anledningen till detta är ett antal stora investeringsprojekt såsom ombyggnation av Åsaskolan och Solbackas gruppbostad. Kommunfullmäktige har fr.o.m fastslagit ett finansiellt tak för skattefinansierade investeringar (4% av skatteintäkter och statsbidrag). Det målet kommer inte att uppnås i år eftersom de skattefinansierade investeringarna prognostiseras uppgå till 84,4 mkr. Kommunens långsiktiga betalningsberedskap är oförändrad mellan augusti 2006 och augusti Oskarshamns kommuns soliditet har de senaste fem åren legat på ca 90% och bör anses som god även om det inte finns någon generell nivå för hur hög soliditeten bör vara. Kommunens starka soliditet har sin grund i de stora finansiella tillgångarna i balansräkningen. Den höga soliditeten möjliggör en stor handlingsfrihet och förmåga att hantera eventuella svåra situationer orsakade av konjunktursvängningar. Risk - Kontroll Oskarshamns kommun aug- aug- aug- aug- aug- (procent) Kassalikviditet i % Balanslikviditet i % Borgensåtagande Kommunen, extern upplåning Budgetavvikelse, resultat före ex.post Kommunens betalningsberedskap på både kort och lång sikt är god och har så varit under en lång tid. Anledningen är kommunens stora finansiella omsättningstillgångar. Stora delar av denna volym går under förhållandevis kort sikt att omsätta till likvida medel. Under de senaste åren har de finansiella omsättningstillgångarna använts till att amortera koncernens långfristiga skulder. Denna utveckling kommer att fortgå efter att Kommunfullmäktige har fattat beslut om ytterligare amorteringar av koncernlån motsvarande 200 mkr. Kommunens kassalikviditet uppgår till 56% vilket är en försämring med 9 % jämfört med förra året. Försämringen förklaras framförallt av att kortfristiga fordringar ökade med 19,1 mkr och likvida medel minskade med 37,9 mkr. Däremot ökade kortfristiga skulder med enbart 1,2 mkr. Kortfristiga placeringar har minskat med 185,4 mkr jämfört med föregående års period. Kommunen har inga egna långfristiga skulder. Koncernen däremot har långfristiga skulder. Dessa har dock minskat under senare år på grund av stora amorteringar. Oskarshamns kommun fungerar som internbank inom koncernen där upptagna externa internbankslån uppgår till 764 mkr och egenfinansierade internbankslån till 662,2 mkr. Förra året uppgick dessa lån till 942,0 mkr respektive 477,6 mkr. Anledningen till den egenfinansierade utlåningen är att minska den finansiella risken i koncernen. Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer andelen egenfinansierade lån att utökas till totalt 800 mkr. Merparten av interbankslån har vidareutlånats till kommunens bostadsbolag (1426 mkr). Räntekostnaderna för de externa internbankslånen har per uppgått till 15,3 mkr. Samma belopp har erhållits från låntagarna jämte ett påslag med 2-3 räntepunkter. Totala räntekostnaden för externa interbankslån per uppgår till 18,3 mkr. På helårsbasis prognosticeras räntekostnaden till 31,3 mkr. I augusti 2006 inkom till Oskarshamns kommun två aviseringar från Handelsbanken Markets om framtida betalningar avseende två forwardswapavtal. Forwardswapavtalen ingicks i december 2000, med nominella värden om 75 mkr vardera och med startdatum den 16 augusti Trots två separata och oberoende utredningar genomförda av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young har Oskarshamns kommun haft svårt att bringa klarhet i frågan om swapavtalen var tecknade för kommunens eller bostadsbolagets räkning. De ingångna swapavtalen har hittills inneburit en nettokostnad om 4,4 mkr och ingår i kommunens augustiresultat. Den totala kostnaden för swapavtalen beräknas uppgå till 11,2 mkr alternativt 12,4 mkr beroende på om en förtidsinlösen görs eller om kommunen väljer att behålla de båda swaparna till förfallodagen. Ett politiskt 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE beslut avseende swaparna förväntas fattas under oktober månad. Om nya fakta rörande ansvarsfrågan i ovannämnda swapavtalen dyker upp i framtiden, kommer Oskarshamns kommun att kräva en återbetalning. Detta beslutades av Kommunfullmäktige i augusti Pensioner Från och med 1998 skall större delen av kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsåtagandet uppgår, enligt kommunens pensionsadministratör SPP, till 658 mkr varav 43 mkr redovisas i balansräkningen och resterande 615 mkr som ansvarsförbindelser. Kommunens totala pensionsåtagande var vid årsskiftet 638 mkr, en ökning med 20 mkr under Största förklaringen till det ökade pensionsåtagandet är förändrade beräkningsparametrar jämfört med föregående år. Pensionsåtagande enligt SPP (mkr) Avsättning för pensioner Ansvarsförbindelse Totala förpliktelser Fondering - Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Anskaffningsvärde Realiserat resultat Orealiserat resultat Avkastning Totala förpliktels. - finans. placering Kommunen har sedan november 2002 i och med Kommunfullmäktiges antagande av ny finanspolicy beslutat om full fondering av pensionsåtagandet. Den faktiska finansiella portföljen har omstrukturerats så att full fondering uppnåtts redan Enligt den reviderade finanspolicyn från januari 2006 skall pensionsåtagandet marknadsvärderas kontinuerligt enligt en annan modell. Fonderingsnivån utifrån denna modell var per augusti ,2%. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när den nya pensionsstrategin tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Marknadsvärderat pensionsåtagande aug- aug- (mkr) Marknadsvärderad skuld 719,1 716,4 Marknadsvärderade tillgångar 719,1 789,8 Varav: - Likvida medel 44,0 33,3 - Räntebärande värdepapper 377,4 506,5 - Aktier 221,8 250,1 - Alternativa placeringar & fastigheter 75,9 29,8 Marknadsvärderad konsolidering 100% 110,2% Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten med betryggande marginal. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet innan årsskiftet är väldigt liten med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 110,2% för närvarande. För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Investment Consulting. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. Kommunens resultat uppgår till +4,6 mkr vilket är en försämring med 49,8 mkr jämfört med samma period förra året. Efter ett antal år med stora positiva resultat har Oskarshamns kommun vänt trenden och för i år redovisas ett resultat som avviker från kommunens budgeterade resultat med 4,9 mkr. På helårsbasis är avvikelsen ännu större, nämligen 17,9 mkr. Den målbeskrivning som Kommunfullmäktige har antagit innebär att kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inte skall överstiga 105,0 %. Per ligger utfallet på 108,7 % vilket innebär att målet på 105,0 % inte uppnås. Om helårsprognosen håller i sig kommer Oskarshamns kommun inte att uppnå detta mål vid årsskiftet. Oskarshamns kommuns budgetföljsamhet under perioden januari-augusti kan inte anses som tillfredsställande eftersom nämndernas budgetavvikelser uppgår till -21,2 mkr och helårsprognosen pekar på en avvikelse om -15,8 mkr. En god prognossäkerhet är viktig för att kunna ha en bra kontroll över kommunens intäkter och kostnader under året. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanställd redovisning Mer information om koncernens verksamhet och ekonomi finns på sidorna Sammanställd redovisning för Oskarshamns kommun omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen bestämmer eller har ett väsentligt inflytande. I den sammanställda redovisningen ingår: Oskarshamns kommun Byggebo i Oskarshamn AB 100% Oskarshamn Energi AB 50% Oskarshamns Hamn AB 96% Oskarshamns Utveckling AB 100% Stiftelsen Forum 100% Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell 50% Oskarshamns Hamngods och Terminal AB 100% För presentation av de kommunägda bolagen och stiftelserna se sidor Sammanställd redovisning - periodens resultat aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Före extraord.poster -36,1 9,6 23,2 37,4-6,0 Efter extraord.poster -36,1 20,2 26,5 49,6-6,0 Koncernen Oskarshamns kommun redovisar ett negativt resultat om 6,0 mkr för perioden januari augusti Detta är en försämring med 55,6 mkr jämfört med samma period förra året. Den kraftiga resultatförsämringen beror på Byggebos negativa resultat om 10,5 mkr samt Oskarshamns kommuns betydligt lägre resultat än föregående år. Oskarshamns kommuns resultat per sista augusti uppgår till 4,6 mkr vilket kan jämföras med ett resultat i fjol på 54,4 mkr. Koncernens investeringar uppgår till 85 mkr jämfört med 103 mkr året innan. Det är framförallt Oskarshamns kommun som står för de höga investeringsnivåerna. Koncernens soliditet är förbättrad jämfört med föregående år och har de senaste fem åren legat på nivåer strax över 60%. Byggebo AB och Stiftelsen Forum avviker från övriga bolagen i koncernen med sin låga soliditet om 3,1% respektive 1,7 %. Sammanställd redovisning i siffror aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Soliditet

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning - kommun (Belopp i mkr) Bokslut Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Nämnd 2006 aug-07 aug-07 aug Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunledningskontor 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Räddningstjänst 0,7 0,6 0,9 0,3 1,0 1,0 0,0 Teknisk nämnd 6,7 5,1 5,5 0,4 2,4 3,8 1,3 Summa 7,4 5,8 7,1 1,4 3,4 4,7 1,3 Skattefinansierad verksamhet Kommunledningskontor -65,0-45,1-45,5-0,4-67,8-67,3 0,5 Räddningstjänst -23,3-15,6-15,9-0,3-23,3-23,3 0,1 Teknisk nämnd -30,3-20,9-26,8-5,9-30,8-31,1-0,3 Samhällsbyggnadsnämnd -13,7-10,7-10,5 0,2-16,1-15,3 0,8 Barn- och utbildningsnämnd -482,2-345,2-341,1 4,2-508,4-510,0-1,6 Kulturnämnd -21,0-14,4-14,5-0,1-21,7-21,9-0,2 Socialnämnd -464,9-309,6-328,7-19,2-462,6-477,6-15,0 Valnämnd -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revision -0,8-0,6-0,2 0,3-0,8-0,8 0,0 Varav avskrivningar -65,6-49,4-45,5 3,9-74,0-69,9 4,1 Summa ,6-762,2-783,3-21, , ,2-15,8 Finans Övrig finansiell verksamhet 42,1 31,2 28,6-2,5 47,2 47,0-0,2 Pensionskostnader -12,7-15,5-18,7-3,2-23,3-29,0-5,7 Central löneökningspott 0,0-18,1 0,0 18,1-27,2-27,2 0,0 Summa 29,4-2,5 9,9 12,4-3,3-9,2-5,9 Verksamhetens nettokostnader ,7-758,9-766,3-7, , ,7-20,3 Skatteintäkter och statsbidrag 1 021,6 707,1 705,1-2, ,7 1063,3 2,6 Resultat efter skatteintäkter -43,1-51,8-61,2-9,4-70,7-88,3-17,7 Finansnetto 120,3 61,3 65,8 4,5 91,9 91,7-0,2 Resultat efter finansnetto 77,2 9,5 4,6-4,9 21,3 3,3-17,9 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 77,2 9,5 4,6-4,9 21,3 3,3-17,9 Nettokostnader/skatter.statsbidrag 104,2 107,3 108,7 106,7 108,3 varav Resultatenheter (Belopp i mkr) Bokslut Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Nämnd 2006 aug-07 aug-07 aug Kommunledningskontor - NOVA -4,0-3,3-3,2 0,1-4,9-4,2 0,7 Teknisk nämnd - Vatten och avlopp 1,3 3,1 4,3 1,2-0,5 1,8 2,3 Teknisk nämnd - Renhållning 5,4 2,0 1,2-0,8 3,0 2,0-1,0 Teknisk nämnd - Städ- och måltid -1,6 0,4-0,6-1,0 0,7-0,8-1,5 Barn och utbildningsnämnd -482,2-345,2-341,1 4,2-508,4-510,0-1,6 Socialnämnd - Projekt Intraprenad -2,1-1,5-1,4 0,1-2,2-2,2 0,0 Summa -483,2-344,4-340,7 3,7-512,4-513,4-1,1 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringsredovisning - kommun (Belopp i mkr) Bokslut 2006 Budget aug-07 Utfall aug-07 Avvik. aug-07 Budget 2007 Prognos 2007 Avvik Förslag till överföring till 2008 Avgiftsfinansierade investeringar Teknisk nämnd 28,3 39,9 19,2 20,7 59,9 36,7 23,2 21,2 Varav VA: - Va-ledn Stångehamn 0,3 10,2 1,0 9,2 15,3 7,0 8,3 8,3 - Fredriksberg VV efterbehandling 0,0 3,3 0,0 3,3 5,0 0,0 5,0 0,0 - Figeholms ARV 0,0 3,0 0,0 3,0 4,5 0,0 4,5 0,0 - Omby avloppssystem Mysingsö 0,1 2,3 0,1 2,2 3,4 1,5 1,9 1,9 - Fredriksbergs VV förfällning 0,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 0,0 - Fredriksbergs VV nytt filter 7,6-2,1 6,0-8,1-3,1 6,0-9,1 0,0 - Kronoparken 0,0 1,7 0,0 1,7 2,6 0,0 2,6 2,6 - Pumpstationer renovering 0,0 1,6 0,3 1,2 2,4 1,0 1,4 1,4 - Övriga projekt 19,0 17,9 11,8 6,1 26,8 21,2 5,6 7,1 Varav Renhållning: - Fordon, maskiner, invent renh 0,6 3,4 3,0 0,4 5,1 4,7 0,4 0,0 - Storskogen förnyelse 0,7 0,7 0,2 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 Kommunledningskontor 0,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 15,0 Varav: - Hamnverksamhet 0,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 15,0 Räddningstjänst 0,2 0,4 0,1 0,3 0,7 0,7 0,0 0,0 Summa 28,5 50,3 19,3 31,1 75,5 37,4 38,2 36,2 Skattefinansierade investeringar Teknisk nämnd 98,7 61,7 40,0 21,7 92,6 69,8 22,8 22,8 Varav: - Kronoparken/Kvastmossen 0,0 11,7 0,0 11,7 17,6 6,0 11,6 11,6 - Åsaskolan, ombyggnad 0,8 9,6 9,3 0,3 14,4 14,4 0,0 0,0 - Rödsleskolan, ombyggnad 3,9 4,8 4,9 0,0 7,3 6,5 0,8 0,0 - Solbacka ombyggnad gruppbostad 1,8 8,9 13,1-4,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - Idrottshall Oscarsgymnasiet 0,0 3,3 0,0 3,3 5,0 0,0 5,0 5,0 - Inre Hamnen 2,3 2,8 4,0-1,2 4,2 4,2 0,0 0,0 - Övrig förnyelse 0,0 2,4 0,1 2,3 3,6 0,1 3,5 3,5 - Rastplats Fårbo 0,0 1,5 0,0 1,5 2,3 0,0 2,3 2,3 - Sportanläggning 36,0 1,1 1,5-0,4 1,6 2,6-1,0 0,0 - Övriga projekt 53,9 15,6 7,2 8,3 23,3 22,7 0,6 0,4 Kommunledningskontor 3,2 2,4 0,9 1,5 3,6 3,6 0,0 0,0 Varav: - Gemensamma nätverksprogram 0,9 0,5 0,2 0,3 0,8 0,8 0,0 0,0 - IT-strategi 0,0 0,6 0,2 0,4 0,9 0,9 0,0 0,0 - Befintligt nätverk och centrala datorer 1,2 0,8 0,6 0,2 1,2 1,2 0,0 0,0 - Övriga projekt 1,1 0,5-0,1 0,6 0,7 0,7 0,0 0,0 Räddningstjänst 3,4 2,8 1,7 1,1 4,3 4,2 0,1 0,1 Samhällsbyggnadsnämnd 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 Socialnämnd 0,2 0,9 0,3 0,6 1,3 1,3 0,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 5,3 6,4 2,8 3,6 8,8 4,4 4,5 4,5 Varav: - Tipp- och kranbil 0,0 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 - Datorutrustning 0,8 0,7 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0 0,0 - Övriga projekt 4,5 2,9 2,2 0,7 5,3 3,7 1,7 1,7 Kulturnämnd 0,3 0,5 0,9-0,5 0,7 0,9-0,2 0,0 Summa 111,3 74,9 46,7 28,2 111,5 84,4 27,2 27,4 Totalt 139,8 125,2 66,0 59,2 187,1 121,7 65,4 63,6 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avgiftsfinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till 19,3 mkr mot budgeterade 50,3 mkr vilket innebär ett budgetöverskott om 31,1 mkr. Årsbudgeten är 75,5 mkr och nämnderna prognosticerar att förbruka 37,4 mkr till årsskiftet. Flertalet av årets investeringar fortsätter även under år 2008 vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 36,2 mkr äskas i 2008 års investeringsbudget. Teknisk nämnd De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 19,2 mkr mot budgeterade 39,9 mkr. Årsbudgeten är 59,9 mkr och 21,2 mkr äskas i investeringsbudgeten för Investeringarna omfattar ca 50- tal olika projekt. De flesta av avgiftsfinansierade investeringarna är fleråriga och fortsätter även under Kommunledningskontoret Årsbudgeten på 15,0 mkr avser hamninvesteringar och dessa kommer inte att genomföras under innevarande år. Räddningstjänst Periodens investeringar uppgår till 0,1 mkr mot budgeterade 0,4 mkr. Räddningstjänstens helårsprognos är att det budgeterade beloppet kommer att förbrukas i år. Skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar uppgår till 46,7 mkr mot budgeterade 74,9 mkr vilket innebär en positiv avvikelse om 28,2 mkr. Helårsprognosen pekar på ett utfall om 84,4 mkr och en positiv budgetavvikelse om 27,2 mkr. Flertalet av årets investeringar kommer inte att vara avslutade under 2007 vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 27,4 mkr kommer att äskas i 2008 års investeringsbudget. Teknisk nämnd Investeringsbudgeten omfattar netto 92,6 mkr och avser ett sjuttiotal projekt. Nettoutfallet per sista augusti är 40,0 mkr. Vissa projekt är fleråriga och 22,8 mkr behöver balanseras över till Skälen till avvikelser är i första hand periodisering, det vill säga projekt framskrider fortare eller långsammare än planerat De största enskilda projekten för närvarande är ombyggnaderna av Åsaskolan dit kommunens dagcenterverksamheter ska flytta under vintern Lokaler i f d vandrarhemsdelen håller på att iordningställas bl a för kontor åt socialförvaltningen. Ombyggnaderna av Rödsleskolan och Solbacka servicehus till gruppbostäder är avslutade under året. Förutom traditionella projekt i anläggningar har tekniska kontoret medverkat i exploateringsprojekt samt försäljning och inköp av fastigheter. Mer information om tekniska nämndens olika investeringsprojekt går att finna under nämndens verksamhetsberättelse. Kommunledningskontoret Periodens investeringar uppgår till 0,9 mkr mot budgeterade 2,4 mkr. Enligt helårsprognosen kommer 2007 års investeringsbudget om 3,6 mkr att förbrukas i sin helhet. De skattefinansierade investeringarna är framförallt IT-relaterade och avser inköp av datorer, nätverksprogram, m.m. Räddningstjänst Helårsbudgeten uppgår till 4,3 mkr och Räddningstjänsten har hittills investerat 1,7 mkr i ett antal olika projekt. Investeringarna avser inköp av en flygplatsbrandbil (1,2 mkr), radio/larm 0,4 mkr, Jeep (0,3 mkr), reservkraftverk (0,3 mkr), brandmaterial (0,2 mkr). Återstående budgetmedel om 0,1 mkr äskas i 2008 års investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontoret håller på att i samverkan med ekonomikontoret utreda om nya kopieringsmaskiner bör införskaffas som investering eller om det är mera ekonomiskt att teckna leasingavtal med leverantören. Därför har förvaltningen inte tagit ställning till hur investeringsbudgeten ska fördelas Socialnämnd Socialnämndens investeringar uppgår till 0,3 mkr mot budgeterade 0,9 mkr. Investeringarna avser mestadels inköp av maskiner och inventarier där årets investeringsbudget om 1,3 mkr beräknas förbrukas enligt planerna. Barn och utbildningsnämnd Nämndens investeringar uppgår till 2,8 mkr mot budgeterade 6,4 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3,6 mkr. Årsbudgeten är 8,8 mkr och avser ett fyrtiotal projekt varav 4,4 mkr beräknas investeras under innevarande år. Vissa projekt är fleråriga och 4,5 mkr behöver balanseras över till Kulturnämnd Den pågående ombyggnaden av kulturhuset medför betydande investeringar för kulturförvaltningen. Här ingår anpassad belysning för utställningshallar, högtalaranläggningar, larmsystem, inredning och annan utrustning som inte bekostas av fastighetsägaren. I anslaget ingår även kulturnämndens anslag för inköp av konst. 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalekonomisk redovisning Förklaringar Anställd Fysisk person med en/flera anställningar i kommunen. Den anställde kan vara tillsvidareanställd och/eller visstidsanställd. Personen räknas endast en gång. Anställning Samtliga anställningar räknas. En anställd kan ha fler anställningar. Förvaltningarna KLK Kommunledningskontor BUF* Barn- och utbildningsförvaltning SF* Socialförvaltning RDTJ Räddningstjänst TK Tekniskt kontor KUF Kulturförvaltning SBK* Samhällsbyggnadskontor * = Det händer att förvaltningar struktureras om, och det kan därför vara svårt att jämföra statistik med tidigare år. För att underlätta detta har vissa ändringar gjorts: BUF: 2006 flyttades omsorgen till SF, och gymnasie och komvux slogs samman års statistik är därför justerad på motsvarande vis. Under 2007 har familjedaghem och förskola slagits samman och 2006 års statistik är därför justerad på motsvarande vis. SBK: har slagits samman med Miljö- och hälsoskyddskontoret års statistik är därför justerad på motsvarande vis Mertid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. Ersättningsnivå 120%. Okompenserad övertid Övertid man vill ta ut i ledig tid istället för i pengar. PO Personalomkostnad. Lagstadgade avgifter plus avtalsenliga kostnader, t.ex. försäkringar och pension. Alla belopp där PO ingår beräknas med 2007 års PO på 41,80%. Sjuktillfälle Antal tillfällen anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett antal frånvarodagar räknas det som ett tillfälle. Sysselsättningsgrad Arbetstidsmåttet för tillsvidareanställda jämfört med heltidsmåttet (1980 timmar/år) räknat i %. Tillsvidareanställd Fast anställd Timanställd Vikarie som avlönas per arbetad timme och som anlitas vid behov. Tidsbegränsad anställning Visstids- och provanställningar. Personalstruktur Anställda Kommunen hade den 31/ tillsvidareanställda personer. Det är 20 mindre personer jämfört med TK och BUF har vardera 11 färre personer, medan RDTJ har ytterligare fyra. Inom SF har antalet anställda minskat inom äldreomsorgens hemtjänst, servicehus och gruppboenden med 20 personer, samt inom handikappomsorgen med fyra personer. Detta har till stor del möjliggjorts genom att anställda har fått ökad sysselsättningsgrad, se nedan. Antal tillsvidareanställda personer per förvaltning Arbetsplats TK KLK RDTJ SBK BUF: fritid BUF: skol adm, ro`s exp BUF: fritidsh/försk from 6 år BUF: lärare grund/högst BUF: Gymnasie, komvux BUF: Barnomsorg Hela BUF SF: IFO SF: adm SF: ÄHO adm SF: ÄHO omsorg SF: terapi SF: ÄHO serviceh, hemtj, grpb SF: ÄHO sjuksköt Hela SF KUF Summa De tidsbegränsade anställningarna har gått ner med nio stycken jämfört med samma period Ungefär i motsvarande mängd har antalet timanställda (räknat i årsarbetare) istället ökat. Delårsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/8 respektive år (om inte annat anges). 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal anställningar i kommunen Tillsvidareanställda personer Tillsvidareanställda årsarbetare Tidsbegränsade anställningar Timanställda under året i årsarbetare Arbetstidsmått och personalkostnader Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden anger hur många procent av heltid som kommunens anställda arbetar. Kommunen försöker sträva efter att anställda ska få arbeta på den sysselsättningsgrad som dem så önskar. Inom SF har man kunnat erbjuda fler och fler anställda ökad sysselsättningsgrad. SF: s statistik visar därför tydligt på en ökad sysselsättningsgrad jämfört med Totalt har SF ökat med 3,5 %, men inom handikappomsorgen märks en ökning med hela 6,2 %. Även TK har ökat sysselsättningsgraden märkvärt, och detta med 2,6 %. Sysselsättningsgrad i % per förvaltning Arbetsplats Diff. TK 92,8 95,4 2,6 KLK 94,7 94,8 0,1 RDTJ SBK 93,8 93,9 0,1 BUF: fritid ,3-3,7 BUF: skol adm, ro`s exp 93,9 93,6-0,3 BUF: fritidsh/försk from 6 år 96,4 96,3-0,1 BUF: lärare grund/högst 97,2 97,5 0,3 BUF: Gymnasie, komvux ,0 BUF: Barnomsorg 94,9 95,3 0,4 Hela BUF 96,3 96,2-0,1 SF: IFO 95,9 97,5 1,6 SF: adm SF: ÄHO adm 94, ,6 SF: ÄHO omsorg 85,8 92,0 6,2 SF: terapi 80,6 79,5-1,1 SF: ÄHO serviceh, hemtj, grpb 82,6 85,9 3,3 SF: ÄHO sjuksköt 86,2 85,7-0,5 Hela SF 84,5 88 3,5 KUF 84,4 81,8-2,6 Hela kommunen 90,4 92,2 1,8 Övertid och mertid Antalet enkla övertids- och mertidstimmar minskade i hela kommunen jämfört med samma period Den enkla övertiden minskade med 350 timmar och mertiden minskade med 2424 timmar, vilket motsvarar cirka 181 respektive 429 tkr. Utförd övertid och mertid i antal timmar Enkel övertid Kvalificerad övertid Mertid Pool/pers. assistent Jour/beredskap Till kompensationsledighet Den kvalificerade övertiden har dock fortsatt att öka. Jämfört med 2006 är ökningen visserligen bara 96 timmar, men jämfört med 2005 är ökningen 1416 timmar, vilket motsvar ungefär 0,7 mkr. Jämfört med 2006 är det bara tre förvaltningar som står för en ökning, SF med 254 tkr (275 tkr jämfört med 2005), KUF med 1 tkr (10 tkr jämfört med 2005), och SBK med 7 tkr (342 tkr sedan 2005). Jämfört med 2005 är det en ökning även för KLK (84 tkr), RDTJ (56 tkr) och TK (342 tkr). Notera dock att dessa tre förvaltningar noterade en minskning från samma period 2006 med 37, 67, respektive 178 tkr. Den enda förvaltningen som minskat både jämfört med 2006 och med 2005, är BUF och detta med 1 respektive 29 tkr. Allt fler anställda väljer att ta ut sin kompensation i ledighet istället för i pengar. Jämfört med 2005 har alla förvaltningar utom SBK ökat antalet övertidsoch mertidstimmar som ska kompenseras i ledig tid ökade alla förvaltningar utom TK och KUF Personalkostnader Kommunens totala personalkostnader har ökat med drygt 34 mkr jämfört med föregående år och nästan 51 mkr jämfört med Personalkostnader i tusen mkr Lönekostnad 413,5 426,4 448,2 Arvoden förtroendemän 2,3 2,5 2,7 Personalomkostnader 167,3 170,0 179,3 Utbetalda pensioner 19,3 19,8 18,9 Avsättning pensionsskuld 2,3 2,4 4,3 Personalsociala kostnader (friskvård, kurser etc.) 3,8 4,1 5,8 Summa 608,4 625,3 659,2 Skulder till de anställda Semesterlöneskuld Kommunen har en skuld till sina anställda för semesterdagar som ännu inte blivit uttagna. Den sammanlagda skulden för kommunen mätte 31/7 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 cirka 40 mkr inklusive PO. Jämfört med samma period 2006, har skulden minskat med drygt 860 tkr. Det är dock bara en förvaltning som noterar en minskning vilket var SF, med 2,2 mkr. Bortsett från detta, har alltså resten av kommunen ökat den totala semesterlöneskulden. Störst ökning noterade TK och RDTJ, detta med 762 respektive 339 tkr. Semesterlöneskuld (t.o.m. 31/7) per förvaltning i mkr inklusive PO KLK 1,81 1,85 BUF 10,56 10,65 SF 19,97 17,78 RDTJ 1,49 1,83 TK 5,24 6,00 KUF 0,87 0,87 SBK 0,91 1,03 Kommunen 40,87 40,01 Sjukfrånvaro hela kommunen Total ordinarie arbetstid i timmar Total sjukfrånvaro i timmar Total sjukfrånvaro, i % 8,2 7,7 Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av total sjukfrånvaro 70,7 69,7 Kvinnor i % 9,3 8,7 Män i % 4,2 3,9 Upp till 29 år 3,5 2, år 8,2 8,1 Över 50 år 9,9 8,6 Okompenserad övertid Kommunens anställda kan välja att få ut sin övertidsersättning i form av kompensationsledighet istället. Den okompenserade ledigheten är en skuld för kommunen. Den totala skulden i kommunen motsvarade 31/ drygt 7,9 mkr, vilket är en ökning med 0,6 mkr jämfört med samma period föregående år. Den samlade tiden för denna ännu okompenserade ledighet motsvarar cirka 17 årsarbetare. Okompenserad övertidsskuld (t.o.m. 31/7) per förvaltning i mkr inklusive PO KLK 185,7 245,4 BUF 4245,8 4548,0 SF 1413,4 1601,8 RDTJ 782,1 884,2 TK 493,1 464,2 KUF 59,8 63,5 SBK 92,6 89,9 Kommunen 7272,6 7897,1 Den största ökningen noteras på BUF med cirka 300 tkr, följt av SF, med cirka 188 tkr. De enda förvaltningarna som minskade skulden var TK och SBK, och detta med 29 respektive 3 tkr. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska i kommunen. De största minskningarna noteras på TK och SF. BUF har dock fått en ökning under perioden. Orsakerna till detta kommer att undersökas under hösten. 14

17 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Resultaträkning - kommunen (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 Verksamhetens intäkter 1 220,2 193,3 Verksamhetens kostnader 2-940,9-871,1 Avskrivningar och nedskrivningar 3-45,5-42,9 Verksamhetens nettokostnader -766,3-720,7 Skatteintäkter 4 626,1 601,8 Generella statsbidrag och utjämning 5 79,0 71,8 Finansiella intäkter 6 89,8 121,5 Finansiella kostnader 7-24,0-20,0 Resultat före extraordinära poster 4,6 54,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Periodens resultat 8 4,6 54,4 15

18 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 957,1 913,9 Maskiner och inventarier 10 60,7 49,7 Summa materiella anläggningstillgångar 1 017,8 963,5 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Internbank , ,6 Övriga långfristiga fordringar 11 0,3 0,7 Aktier och andelar 12;26 94,2 94,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 520, ,5 Summa anläggningstillgångar 2 538, ,0 Omsättningstillgångar Förråd, exploatering mm 13 6,9 9,8 Fordringar ,8 107,7 Kortfristiga placeringar , ,9 Kassa och bank 16 3,2 41,1 Summa omsättningstillgångar 956, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 3 494, ,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , ,0 Periodens resultat 4,6 54,4 Summa eget kapital 2 445, ,4 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 42,6 40,7 Avsättningar för återställande av deponier, grustäkt 19 50,4 53,6 Övriga avsättningar 0,0 0,0 Summa avsättningar 93,0 94,3 Skulder Långfristiga skulder 20 4,1 0,0 Internbank ,0 942,0 Summa långfristiga skulder 768,1 942,0 Kortfristiga skulder ,0 186,8 Summa kortfristiga skulder 188,0 186,8 Smma skulder 956, ,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 494, ,5 Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser ( *Avser **Avser ) ,9* 510,9** Övriga ansvarsförbindelser ,8 240,7 Operationella leasingavtal (* Avser **Avser ) 25 80,00* 90,8** 16

19 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Kassaflödesanalys - kommunen (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 4,6 54,4 Justering för av- och nedskrivningar 3 45,5 42,9 Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar 18;19 5,9 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56,0 100,9 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -34,0-163,5 Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager 1,0-0,9 Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -15,0-38,6 I Medel från den löpande verksamheten 8,0-102,2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9;10 66,0 83,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 II Medel från investeringsverksamheten -66,0-83,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0,0 0,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 11-9,8 143,9 Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 21-23,9 0,0 III Medel från finansieringsverksamheten -33,7 143,9 Förändring av likvida medel (I+II+III) -91,7-41,6 Likvida medel vid årets början 94,8 82,7 Förändring av likvida medel -91,7-41,6 Likvida medel vid periodens slut 3,2 41,1 17

20 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Noter kommunen (mkr) Not 1 Verksamhetens intäkter aug-07 aug-06 Taxor och avgifter 75,8 70,7 Statsbidrag och övriga bidrag 47,1 48,2 Hyror och arrenden 27,7 27,1 Försäljning av verksamheter och 37,6 31,9 entreprenader Övriga intäkter 32,0 15,3 Summa 220,2 193,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader varav: 661,1 627,4 -Nyintjänade pensioner (individuell del + förändring av pensionsavsätt.) 23,0 22,0 -Löneskatt på intjänade pensioner 5,7 5,9 -Utbetald löneskatt 5,4 3,9 -Utbetalade pensioner 14,1 12,2 Bidrag och transfereringar 40,7 36,7 Lokalkostnader 23,0 22,5 Entreprenad, köp av verksamhet samt konsulttjänster 87,2 62,3 Övriga kostnader 128,9 122,3 Summa 940,9 871,1 Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar - maskiner och inventarier 8,6 7,5 Planenliga avskrivningar - mark, byggnader och tekniska anläggningar 36,9 35,4 Nedskrivning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 Summa 45,5 42,9 Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 622,4 601,8 Preliminär avräkning 2006/2005 5,4 0,0 Definitiv slutavräkning 2005/2004-1,7 0,0 Summa 626,1 601,8 Not 5 Generella statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag 89,2 84,0 Generella bidrag från staten 0,0 10,5 Regleringsbidrag 16,0 0,0 Kostnadsutjämningsavgift -18,5-17,7 Avgift till LSS-utjämning -7,7-4,6 Regleringsavgift 0,0-0,3 Summa 79,0 71,8 aug-07 aug-06 Not 6 Finansiella intäkter Aktieutdelning kommunala bolag 12,5 12,5 Ränta medelsplaceringar - 1,1 3,9 nominella Ränta medelsplaceringar - övriga 35,9 63,6 Ränteintäkt internbank 18,4 19,6 Ränteintäkt internbankegenfinansierad verksamhet 17,0 14,5 Ränteintäkt likvida medel 0,9 1,0 Räntebidrag bostadslån 0,0 0,0 Reavinster vid försäljning av aktier 3,5 6,0 Reavinster vid försäljning av räntebärande värdepapper 0,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 0,4 0,4 Summa 89,8 121,5 Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnad internbank 18,4 19,6 Internbankskostnader - swap 4,4 0,0 Realiserade förluster aktier 0,0 0,1 Realiserade förluster räntebärande värdepapper 0,1 0,0 Övriga finansiella kostnader 0,6 0,3 Ränta på intjänade pensioner 0,6 0,0 Summa 24,0 20,0 Not 8 Årets resultat Årets resultat 4,6 54,4 Synnerliga skäl 0,0 0,0 Årets balanskravsresultat 4,6 54,4 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående anskaffingsvärde 1 688, ,4 Ingående ackumulerade avskrivningar -748,9-695,4 Årets investeringar 54,4 74,2 Årets avskrivningar -36,9-35,4 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Omflyttningar, utfördelningar,korrigeringar 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 1 742, ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar -785,8-730,8 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 957,1 913,9 18

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer