Delårsbokslut Augusti 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut Augusti 2007"

Transkript

1 Delårsbokslut Augusti 2007

2

3 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning Finansiell analys Driftredovisning Investeringsredovisning Personalekonomisk redovisning 12 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera 3.1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Fem år i sammandrag Redovisningsprinciper Ekonomisk ordlista 23 4 Nämndredovisning 4.1 Kommunstyrelse Kommunledningskontor Räddningstjänst Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Förtroendevalda revisorer 37 5 Sammanställd redovisning 5.1 Koncernens organisation Koncernens bolag och stiftelser Finansiell analys Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter 46 6 Revisionsberättelse 6.1 Revisionsberättelse 47 1

4 NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION Nämnds- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige 49 ledamöter Revision 5 ledamöter Valnämnd 5 ledamöter Kommunlednigskontor Kommunstyrelse 15 ledamöter Räddningstjänst Socialförvaltning Socialnämnd 11 ledamöter Barn- och utbildningsnämnd 11 ledamöter Barn- och utbildningsförvaltning Teknis kt kontor Teknisk nämnd 9 ledamöter Kulturnämnd 7 ledamöter Kulturförvaltning Samhällsbyggnadskontor Samhällsbyggnadsnämnd 9 ledamöter 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning Oskarshamns kommun har p.g.a. sin finansiella styrka möjlighet att bedriva verksamheter med mycket hög standard och kvalitet till sina kommuninvånare. Kommunen har under större delen av 90-talet ökat sitt beroende av finansiella intäkter för att kunna finansiera sina verksamheter. Under den senaste fyraårsperioden har dock beroendet av finansiella intäkter minskat samtidigt som kommunens finansiella tillgångar har genererat goda avkastningar. Den trenden är tyvärr bruten i år eftersom nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras ligga 3,3 % över kommunens finansiella mål, vilket innebär en differens om 35 mkr. Nämnas bör att kommunen har byggt upp orealiserade vinster på ca 162,3 mkr som ej finns redovisade i resultat och balansräkningen. Oskarshamns kommun består inte enbart av de kommunala verksamheterna utan bedriver även verksamhet i bolagsform. Kommunens helägda bostadsbolag, Byggebo, har under ett antal år haft problem med negativa resultat. Bolaget har p.g.a. nyare fastighetsbestånd en stor skuldbörda som innebär att bolaget är känsligt för ränteförändringar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2003 att skjuta till 75 mkr i kapitaltillskott utan initiala avkastningskrav. I och med detta arbetades det fram ett gemensamt samarbets- och utvecklingsprogram mellan ägaren, Oskarshamns kommun och bolaget. Ytterligare ett kapitaltillskott om 75 mkr finns avsatta i den kommunala budgeten Inte heller på detta tillskott kommer ägaren, kommunen, kunna ställa några initiala avkastningskrav. Under perioden januari-augusti har ägardialogen fortskridit utan att ett beslut om kapitaltillskott har fattats. Ägardialogen kommer att fortsätta även under den resterande delen av året då ett beslut om nytt kapitaltillskott kan komma till stånd. Bolaget redovisade för 2006 ett negativt resultat om drygt 10 mkr. Enligt bolagets prognoser kommer resultatet i år och ytterligare ett antal år framöver, att vara negativt. I kommunens balansräkning per uppgick det bokförda värdet på aktiekapitalet i Byggebo till 88,5 mkr, medan bolagets egna kapital vid samma tillfälle endast var 64,6 mkr, d.v.s. en differens om ca 24 mkr. Den uppkomna differensen har uppmärksammats och diskuterats under rapportperioden men ägaren, Oskarshamns kommun, har beslutat att avvakta bolagets delårsrapport innan eventuella åtgärder vidtas. Det är viktigt att påpeka att kommunen, som ensam ägare, har det yttersta ansvaret för Byggebo:s ekonomiska åtaganden. Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i november 2004 om nya finansiella mål för den kommunala verksamheten. Anledningen till detta var den av regeringen framlagda propositionen kring God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (2003/04:105). Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att fr o m 2007 revidera det befintliga finansiella målet samt lägga till två nya. De av kommunfullmäktige antagna finansiella målen innebär att kommunen över tid försäkrar sig om en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Fr.o.m. år 2007 gäller följande finansiella mål: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till max 105 %. Att kunna lägga mer pengar på verksamheterna än vad skatteintäkter och statsbidrag inbringar är för Oskarshamns kommun möjligt tack vare finansiella nettointäkter på ca 90 mkr. Måluppfyllelse Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 108,7% för perioden januari-augusti och helårsprognosen pekar på ett utfall om 108,3%. Målet är inte uppfyllt. För att inte tära på kommunens förmögenhet ska Oskarshamns kommun generera resultatnivåer som inflationsskyddar kommunens egna kapital. Enligt Statistiska centralbyrån var inflationstakten 1,8% i augusti vilket innebär att det krävs ett resultat på ca 44 mkr för att inflationsskydda det egna kapitalet. Måluppfyllelse Periodens resultat uppgår till 4,6 mkr och helårsresultatet bedöms uppgå till 3,3 mkr. Målet är inte uppfyllt. Investeringsvolymen för skattefinansierade investeringar får inte överstiga 4 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar ca 40 mkr per år. Måluppfyllelse Periodens investeringar uppgår till 66 mkr och på helårsbasis prognostiseras en investeringsvolym om 121,7 mkr. Målet är inte uppfyllt. Verksamhetsmål I samband med framtagandet av nya finansiella mål för den kommunala verksamheten beslutade kommunfullmäktige att nämnderna ska påbörja/ intensifiera sitt arbete med att utveckla verksam- 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE hetsmål och riktlinjer utifrån de förutsättningar som finns. Ett utvecklingsarbete pågår kring verksamheternas mål och riktlinjer där barn- och utbildningsnämnden har kommit längst med sin målformulering. I detta arbete ingår även att utveckla mätbara verksamhetsmått och få en röd tråd mellan ekonomi, kvalitet och prestation. Beskrivning av respektive nämnds verksamhetsmål och måluppfyllelse går att finna under nämndernas verksamhetsberättelser på sid Graden av målbeskrivning och målavstämning varierar från nämnd till nämnd beroende på i vilken fas av målformuleringsarbetet nämnden befinner sig för tillfället. Periodens resultat Oskarshamns kommun redovisar ett resultat på 4,6 mkr för de åtta första månaderna. Prognosen för helår pekar på ett resultat om 3,3 mkr, vilket är 17,9 mkr sämre än det budgeterade årsresultatet. Finansnettot per är 65,8 mkr vilket innebär ett budgetöverskott om 4,5 mkr. Prognosen för helåret är 91,7 mkr vilket är en negativ budgetavvikelse om 0,2 mkr. Verksamheterna redovisar ett sämre resultat än budget om 7,4 mkr för de första åtta månaderna och ett överskridande mot budget om 20,3 mkr för hela verksamhetsåret. De största avvikelserna på helårsbasis prognostiserar Socialnämnden (-15,0 mkr), Barn- och utbildningsnämnden (-1,6 mkr), och Samhällsbyggnadsnämnden (+0,8 mkr). fortfarande är för kort när kommuner, som Oskarshamn, har möjlighet att avsätta medel för långsiktig placering i volatila högavkastande finansiella tillgångar, såsom aktier. Om det nya finansiella målet om inflationssäkrad förmögenhet kontinuerligt uppnås framöver, kommer Oskarshamns kommun att generera årliga resultat i storleksordningen 50 mkr, vid en inflation på 2 %. Detta får till följd att kommunen över tid även kommer att kunna återställa de negativa resultaten avseende 2000, 2001 och Helårsprognosen för 2007 om ett resultat på 3,3 mkr avviker kraftigt från ovannämnda intentioner. För att kunna återställa de negativa resultaten enligt planen fordras betydligt bättre budgetföljsamhet och att antagna finansiella mål uppfylls. Under de första åtta månaderna har det investerats 66,0 mkr. Av årsbudgeten på 187,1 mkr beräknas 121,7 mkr förbrukas under verksamhetsåret vilket medför en positiv budgetavvikelse om 65,4 mkr. Balanskravet Staten har påfört kommunerna ett s.k. balanskrav fr.o.m. verksamhetsåret Enligt balanskravet får en kommunen inte redovisa negativa resultat i resultaträkning i ett tre års perspektiv. Periodens resultat - aug - aug - aug - aug - aug (mkr) Före extraordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 Oskarshamns kommun har inte klarat balanskravet för åren Det negativa resultatet 2003 återställdes genom 2004 års positiva resultat. Kommunfullmäktige har inte åberopat synnerliga skäl vid de stora negativa resultaten under 2000 till 2002, även om dessa berodde på nedskrivning av orealiserade förluster på finansiella tillgångar. Kommunen vidhåller att återställandetiden på 3 år 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förkortad finansiell analys En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala och välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. RK-modellen Oskarshamns kommun använder sedan 2002 den så kallade RK-modellen för att göra en ekonomisk analys av kommunens finanser. Modellen bygger på fyra delar som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra delarna på ett sammanhållande sätt, kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som skall besvaras är huruvida Oskarshamns kommun har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra delarna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. De fyra delarna är: Det finansiella resultatet Vilken balans har kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Kapacitet/ långsiktig betalningsberedskap Vilken kapacitet har kommunen haft för att möta långsiktiga finansiella svårigheter? Riskförhållande Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Delårsbokslutets finansiella analys bygger på en förkortad och förenklad variant av RK-modellen. Även den förkortade modellen omfattar de fyra perspektiven: resultat kapacitet och risk kontroll. Oskarshamns kommun Resultat-Kapacitet Oskarshamns kommuns bruttoomsättning uppgår till 1010,4 mkr och balansomslutningen till 3482,7 mkr. Delårsbokslut per sista augusti visar på ett positivt resultat om 4,6 mkr vilket är en kraftig försämring jämfört med föregående år då resultatet uppgick till 54,4 mkr. Helårsprognosen pekar på ett resultat om 3,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 17,9 mkr. Oskarshamns kommuns resultatutveckling var extremt negativ under ett antal år. Anledningen är framförallt den negativa utvecklingen som skett på aktiemarknaden i kombination med en hög nettokostnadsnivå i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. De senaste tre årens resultat har varit positiva med 17, 20 samt 54 mkr och kommunens nettokostnadsnivå har haft en nedåtgående trend. Både år 2005 och 2006 uppnåddes kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inte ska överstiga 105,2%. Om det prognostiserade resultatet visar sig stämma vid årsskiftet, innebär detta en återgång till tidigare nettokostnadsnivåer som i det långa perspektivet urholkar kommunens förmåga att bemöta svårigheter föranledda av en eventuell konjunkturnedgång. Oskarshamns kommun i siffror aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym 16,1 35,2 51,6 83,4 66,0 Resultat och kapacitet aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Periodens resultat: -Före extraordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 -Efter extra ordinära poster -14,3 16,5 20,3 54,4 4,6 Nettokostnadsandel i % - Verks. nettokostnad Avskrivningar Summa Soliditet (exkl. internbank) i % 92% 91% 90% 90% 90% Skattesatser i kr -Primär-kommun 20,9 21,7 21,7 21,7 21,7 -Total-kommun 31,4 32,1 32,1 32,1 32,1 En viktig förutsättning för en långsiktig god ekonomi är att inte verksamheternas nettokostnader ökar mer än skatteintäkterna och statsbidragen, förutsatt en oförändrad utdebitering. Mellan augusti 2006 och augusti 2007 har verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar ökat med 6,0% medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med enbart 4,5%. Det är återigen 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE finansnettot (65,8 mkr) som bidrar till det positiva resultatet per augusti Kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag skiljer sig markant mot rikssnittet. Rikssnittet var 98 % (bokslut 2005) vilket skall jämföras med Oskarshamns kommuns 108,7% per augusti Detta är 3,7 % högre än kommunens finansiella mål på 105,0%. Det nya finansiella målet gäller från och med 2007, och innefattar ett tak på 105 %. Den tidigare trenden med kontinuerligt lägre nettokostnader under en fyraårsperiod har dessvärre brutits. Verksamheternas nettokostnader uppgår återigen till för kommunen oacceptabla nivåer om en långsiktig god ekonomisk hushållning ska vidmakthållas. Kommunens investeringar har överskridit avskrivningsnivåerna under många år. Oskarhamns kommun tar en klart större andel av sina resurser i anspråk på sina anläggningar/fastigheter än jämförbara kommuner. Investeringsvolymen under perioden januari-augusti överstiger återigen avskrivningsvolymerna. Anledningen till detta är ett antal stora investeringsprojekt såsom ombyggnation av Åsaskolan och Solbackas gruppbostad. Kommunfullmäktige har fr.o.m fastslagit ett finansiellt tak för skattefinansierade investeringar (4% av skatteintäkter och statsbidrag). Det målet kommer inte att uppnås i år eftersom de skattefinansierade investeringarna prognostiseras uppgå till 84,4 mkr. Kommunens långsiktiga betalningsberedskap är oförändrad mellan augusti 2006 och augusti Oskarshamns kommuns soliditet har de senaste fem åren legat på ca 90% och bör anses som god även om det inte finns någon generell nivå för hur hög soliditeten bör vara. Kommunens starka soliditet har sin grund i de stora finansiella tillgångarna i balansräkningen. Den höga soliditeten möjliggör en stor handlingsfrihet och förmåga att hantera eventuella svåra situationer orsakade av konjunktursvängningar. Risk - Kontroll Oskarshamns kommun aug- aug- aug- aug- aug- (procent) Kassalikviditet i % Balanslikviditet i % Borgensåtagande Kommunen, extern upplåning Budgetavvikelse, resultat före ex.post Kommunens betalningsberedskap på både kort och lång sikt är god och har så varit under en lång tid. Anledningen är kommunens stora finansiella omsättningstillgångar. Stora delar av denna volym går under förhållandevis kort sikt att omsätta till likvida medel. Under de senaste åren har de finansiella omsättningstillgångarna använts till att amortera koncernens långfristiga skulder. Denna utveckling kommer att fortgå efter att Kommunfullmäktige har fattat beslut om ytterligare amorteringar av koncernlån motsvarande 200 mkr. Kommunens kassalikviditet uppgår till 56% vilket är en försämring med 9 % jämfört med förra året. Försämringen förklaras framförallt av att kortfristiga fordringar ökade med 19,1 mkr och likvida medel minskade med 37,9 mkr. Däremot ökade kortfristiga skulder med enbart 1,2 mkr. Kortfristiga placeringar har minskat med 185,4 mkr jämfört med föregående års period. Kommunen har inga egna långfristiga skulder. Koncernen däremot har långfristiga skulder. Dessa har dock minskat under senare år på grund av stora amorteringar. Oskarshamns kommun fungerar som internbank inom koncernen där upptagna externa internbankslån uppgår till 764 mkr och egenfinansierade internbankslån till 662,2 mkr. Förra året uppgick dessa lån till 942,0 mkr respektive 477,6 mkr. Anledningen till den egenfinansierade utlåningen är att minska den finansiella risken i koncernen. Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer andelen egenfinansierade lån att utökas till totalt 800 mkr. Merparten av interbankslån har vidareutlånats till kommunens bostadsbolag (1426 mkr). Räntekostnaderna för de externa internbankslånen har per uppgått till 15,3 mkr. Samma belopp har erhållits från låntagarna jämte ett påslag med 2-3 räntepunkter. Totala räntekostnaden för externa interbankslån per uppgår till 18,3 mkr. På helårsbasis prognosticeras räntekostnaden till 31,3 mkr. I augusti 2006 inkom till Oskarshamns kommun två aviseringar från Handelsbanken Markets om framtida betalningar avseende två forwardswapavtal. Forwardswapavtalen ingicks i december 2000, med nominella värden om 75 mkr vardera och med startdatum den 16 augusti Trots två separata och oberoende utredningar genomförda av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young har Oskarshamns kommun haft svårt att bringa klarhet i frågan om swapavtalen var tecknade för kommunens eller bostadsbolagets räkning. De ingångna swapavtalen har hittills inneburit en nettokostnad om 4,4 mkr och ingår i kommunens augustiresultat. Den totala kostnaden för swapavtalen beräknas uppgå till 11,2 mkr alternativt 12,4 mkr beroende på om en förtidsinlösen görs eller om kommunen väljer att behålla de båda swaparna till förfallodagen. Ett politiskt 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE beslut avseende swaparna förväntas fattas under oktober månad. Om nya fakta rörande ansvarsfrågan i ovannämnda swapavtalen dyker upp i framtiden, kommer Oskarshamns kommun att kräva en återbetalning. Detta beslutades av Kommunfullmäktige i augusti Pensioner Från och med 1998 skall större delen av kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsåtagandet uppgår, enligt kommunens pensionsadministratör SPP, till 658 mkr varav 43 mkr redovisas i balansräkningen och resterande 615 mkr som ansvarsförbindelser. Kommunens totala pensionsåtagande var vid årsskiftet 638 mkr, en ökning med 20 mkr under Största förklaringen till det ökade pensionsåtagandet är förändrade beräkningsparametrar jämfört med föregående år. Pensionsåtagande enligt SPP (mkr) Avsättning för pensioner Ansvarsförbindelse Totala förpliktelser Fondering - Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Anskaffningsvärde Realiserat resultat Orealiserat resultat Avkastning Totala förpliktels. - finans. placering Kommunen har sedan november 2002 i och med Kommunfullmäktiges antagande av ny finanspolicy beslutat om full fondering av pensionsåtagandet. Den faktiska finansiella portföljen har omstrukturerats så att full fondering uppnåtts redan Enligt den reviderade finanspolicyn från januari 2006 skall pensionsåtagandet marknadsvärderas kontinuerligt enligt en annan modell. Fonderingsnivån utifrån denna modell var per augusti ,2%. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när den nya pensionsstrategin tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Marknadsvärderat pensionsåtagande aug- aug- (mkr) Marknadsvärderad skuld 719,1 716,4 Marknadsvärderade tillgångar 719,1 789,8 Varav: - Likvida medel 44,0 33,3 - Räntebärande värdepapper 377,4 506,5 - Aktier 221,8 250,1 - Alternativa placeringar & fastigheter 75,9 29,8 Marknadsvärderad konsolidering 100% 110,2% Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten med betryggande marginal. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet innan årsskiftet är väldigt liten med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 110,2% för närvarande. För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Investment Consulting. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. Kommunens resultat uppgår till +4,6 mkr vilket är en försämring med 49,8 mkr jämfört med samma period förra året. Efter ett antal år med stora positiva resultat har Oskarshamns kommun vänt trenden och för i år redovisas ett resultat som avviker från kommunens budgeterade resultat med 4,9 mkr. På helårsbasis är avvikelsen ännu större, nämligen 17,9 mkr. Den målbeskrivning som Kommunfullmäktige har antagit innebär att kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inte skall överstiga 105,0 %. Per ligger utfallet på 108,7 % vilket innebär att målet på 105,0 % inte uppnås. Om helårsprognosen håller i sig kommer Oskarshamns kommun inte att uppnå detta mål vid årsskiftet. Oskarshamns kommuns budgetföljsamhet under perioden januari-augusti kan inte anses som tillfredsställande eftersom nämndernas budgetavvikelser uppgår till -21,2 mkr och helårsprognosen pekar på en avvikelse om -15,8 mkr. En god prognossäkerhet är viktig för att kunna ha en bra kontroll över kommunens intäkter och kostnader under året. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanställd redovisning Mer information om koncernens verksamhet och ekonomi finns på sidorna Sammanställd redovisning för Oskarshamns kommun omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen bestämmer eller har ett väsentligt inflytande. I den sammanställda redovisningen ingår: Oskarshamns kommun Byggebo i Oskarshamn AB 100% Oskarshamn Energi AB 50% Oskarshamns Hamn AB 96% Oskarshamns Utveckling AB 100% Stiftelsen Forum 100% Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell 50% Oskarshamns Hamngods och Terminal AB 100% För presentation av de kommunägda bolagen och stiftelserna se sidor Sammanställd redovisning - periodens resultat aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Före extraord.poster -36,1 9,6 23,2 37,4-6,0 Efter extraord.poster -36,1 20,2 26,5 49,6-6,0 Koncernen Oskarshamns kommun redovisar ett negativt resultat om 6,0 mkr för perioden januari augusti Detta är en försämring med 55,6 mkr jämfört med samma period förra året. Den kraftiga resultatförsämringen beror på Byggebos negativa resultat om 10,5 mkr samt Oskarshamns kommuns betydligt lägre resultat än föregående år. Oskarshamns kommuns resultat per sista augusti uppgår till 4,6 mkr vilket kan jämföras med ett resultat i fjol på 54,4 mkr. Koncernens investeringar uppgår till 85 mkr jämfört med 103 mkr året innan. Det är framförallt Oskarshamns kommun som står för de höga investeringsnivåerna. Koncernens soliditet är förbättrad jämfört med föregående år och har de senaste fem åren legat på nivåer strax över 60%. Byggebo AB och Stiftelsen Forum avviker från övriga bolagen i koncernen med sin låga soliditet om 3,1% respektive 1,7 %. Sammanställd redovisning i siffror aug- aug- aug- aug- aug- (mkr) Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Soliditet

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning - kommun (Belopp i mkr) Bokslut Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Nämnd 2006 aug-07 aug-07 aug Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunledningskontor 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Räddningstjänst 0,7 0,6 0,9 0,3 1,0 1,0 0,0 Teknisk nämnd 6,7 5,1 5,5 0,4 2,4 3,8 1,3 Summa 7,4 5,8 7,1 1,4 3,4 4,7 1,3 Skattefinansierad verksamhet Kommunledningskontor -65,0-45,1-45,5-0,4-67,8-67,3 0,5 Räddningstjänst -23,3-15,6-15,9-0,3-23,3-23,3 0,1 Teknisk nämnd -30,3-20,9-26,8-5,9-30,8-31,1-0,3 Samhällsbyggnadsnämnd -13,7-10,7-10,5 0,2-16,1-15,3 0,8 Barn- och utbildningsnämnd -482,2-345,2-341,1 4,2-508,4-510,0-1,6 Kulturnämnd -21,0-14,4-14,5-0,1-21,7-21,9-0,2 Socialnämnd -464,9-309,6-328,7-19,2-462,6-477,6-15,0 Valnämnd -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revision -0,8-0,6-0,2 0,3-0,8-0,8 0,0 Varav avskrivningar -65,6-49,4-45,5 3,9-74,0-69,9 4,1 Summa ,6-762,2-783,3-21, , ,2-15,8 Finans Övrig finansiell verksamhet 42,1 31,2 28,6-2,5 47,2 47,0-0,2 Pensionskostnader -12,7-15,5-18,7-3,2-23,3-29,0-5,7 Central löneökningspott 0,0-18,1 0,0 18,1-27,2-27,2 0,0 Summa 29,4-2,5 9,9 12,4-3,3-9,2-5,9 Verksamhetens nettokostnader ,7-758,9-766,3-7, , ,7-20,3 Skatteintäkter och statsbidrag 1 021,6 707,1 705,1-2, ,7 1063,3 2,6 Resultat efter skatteintäkter -43,1-51,8-61,2-9,4-70,7-88,3-17,7 Finansnetto 120,3 61,3 65,8 4,5 91,9 91,7-0,2 Resultat efter finansnetto 77,2 9,5 4,6-4,9 21,3 3,3-17,9 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 77,2 9,5 4,6-4,9 21,3 3,3-17,9 Nettokostnader/skatter.statsbidrag 104,2 107,3 108,7 106,7 108,3 varav Resultatenheter (Belopp i mkr) Bokslut Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Nämnd 2006 aug-07 aug-07 aug Kommunledningskontor - NOVA -4,0-3,3-3,2 0,1-4,9-4,2 0,7 Teknisk nämnd - Vatten och avlopp 1,3 3,1 4,3 1,2-0,5 1,8 2,3 Teknisk nämnd - Renhållning 5,4 2,0 1,2-0,8 3,0 2,0-1,0 Teknisk nämnd - Städ- och måltid -1,6 0,4-0,6-1,0 0,7-0,8-1,5 Barn och utbildningsnämnd -482,2-345,2-341,1 4,2-508,4-510,0-1,6 Socialnämnd - Projekt Intraprenad -2,1-1,5-1,4 0,1-2,2-2,2 0,0 Summa -483,2-344,4-340,7 3,7-512,4-513,4-1,1 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringsredovisning - kommun (Belopp i mkr) Bokslut 2006 Budget aug-07 Utfall aug-07 Avvik. aug-07 Budget 2007 Prognos 2007 Avvik Förslag till överföring till 2008 Avgiftsfinansierade investeringar Teknisk nämnd 28,3 39,9 19,2 20,7 59,9 36,7 23,2 21,2 Varav VA: - Va-ledn Stångehamn 0,3 10,2 1,0 9,2 15,3 7,0 8,3 8,3 - Fredriksberg VV efterbehandling 0,0 3,3 0,0 3,3 5,0 0,0 5,0 0,0 - Figeholms ARV 0,0 3,0 0,0 3,0 4,5 0,0 4,5 0,0 - Omby avloppssystem Mysingsö 0,1 2,3 0,1 2,2 3,4 1,5 1,9 1,9 - Fredriksbergs VV förfällning 0,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 0,0 - Fredriksbergs VV nytt filter 7,6-2,1 6,0-8,1-3,1 6,0-9,1 0,0 - Kronoparken 0,0 1,7 0,0 1,7 2,6 0,0 2,6 2,6 - Pumpstationer renovering 0,0 1,6 0,3 1,2 2,4 1,0 1,4 1,4 - Övriga projekt 19,0 17,9 11,8 6,1 26,8 21,2 5,6 7,1 Varav Renhållning: - Fordon, maskiner, invent renh 0,6 3,4 3,0 0,4 5,1 4,7 0,4 0,0 - Storskogen förnyelse 0,7 0,7 0,2 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 Kommunledningskontor 0,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 15,0 Varav: - Hamnverksamhet 0,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 15,0 Räddningstjänst 0,2 0,4 0,1 0,3 0,7 0,7 0,0 0,0 Summa 28,5 50,3 19,3 31,1 75,5 37,4 38,2 36,2 Skattefinansierade investeringar Teknisk nämnd 98,7 61,7 40,0 21,7 92,6 69,8 22,8 22,8 Varav: - Kronoparken/Kvastmossen 0,0 11,7 0,0 11,7 17,6 6,0 11,6 11,6 - Åsaskolan, ombyggnad 0,8 9,6 9,3 0,3 14,4 14,4 0,0 0,0 - Rödsleskolan, ombyggnad 3,9 4,8 4,9 0,0 7,3 6,5 0,8 0,0 - Solbacka ombyggnad gruppbostad 1,8 8,9 13,1-4,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - Idrottshall Oscarsgymnasiet 0,0 3,3 0,0 3,3 5,0 0,0 5,0 5,0 - Inre Hamnen 2,3 2,8 4,0-1,2 4,2 4,2 0,0 0,0 - Övrig förnyelse 0,0 2,4 0,1 2,3 3,6 0,1 3,5 3,5 - Rastplats Fårbo 0,0 1,5 0,0 1,5 2,3 0,0 2,3 2,3 - Sportanläggning 36,0 1,1 1,5-0,4 1,6 2,6-1,0 0,0 - Övriga projekt 53,9 15,6 7,2 8,3 23,3 22,7 0,6 0,4 Kommunledningskontor 3,2 2,4 0,9 1,5 3,6 3,6 0,0 0,0 Varav: - Gemensamma nätverksprogram 0,9 0,5 0,2 0,3 0,8 0,8 0,0 0,0 - IT-strategi 0,0 0,6 0,2 0,4 0,9 0,9 0,0 0,0 - Befintligt nätverk och centrala datorer 1,2 0,8 0,6 0,2 1,2 1,2 0,0 0,0 - Övriga projekt 1,1 0,5-0,1 0,6 0,7 0,7 0,0 0,0 Räddningstjänst 3,4 2,8 1,7 1,1 4,3 4,2 0,1 0,1 Samhällsbyggnadsnämnd 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 Socialnämnd 0,2 0,9 0,3 0,6 1,3 1,3 0,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 5,3 6,4 2,8 3,6 8,8 4,4 4,5 4,5 Varav: - Tipp- och kranbil 0,0 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 - Datorutrustning 0,8 0,7 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0 0,0 - Övriga projekt 4,5 2,9 2,2 0,7 5,3 3,7 1,7 1,7 Kulturnämnd 0,3 0,5 0,9-0,5 0,7 0,9-0,2 0,0 Summa 111,3 74,9 46,7 28,2 111,5 84,4 27,2 27,4 Totalt 139,8 125,2 66,0 59,2 187,1 121,7 65,4 63,6 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avgiftsfinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till 19,3 mkr mot budgeterade 50,3 mkr vilket innebär ett budgetöverskott om 31,1 mkr. Årsbudgeten är 75,5 mkr och nämnderna prognosticerar att förbruka 37,4 mkr till årsskiftet. Flertalet av årets investeringar fortsätter även under år 2008 vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 36,2 mkr äskas i 2008 års investeringsbudget. Teknisk nämnd De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 19,2 mkr mot budgeterade 39,9 mkr. Årsbudgeten är 59,9 mkr och 21,2 mkr äskas i investeringsbudgeten för Investeringarna omfattar ca 50- tal olika projekt. De flesta av avgiftsfinansierade investeringarna är fleråriga och fortsätter även under Kommunledningskontoret Årsbudgeten på 15,0 mkr avser hamninvesteringar och dessa kommer inte att genomföras under innevarande år. Räddningstjänst Periodens investeringar uppgår till 0,1 mkr mot budgeterade 0,4 mkr. Räddningstjänstens helårsprognos är att det budgeterade beloppet kommer att förbrukas i år. Skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar uppgår till 46,7 mkr mot budgeterade 74,9 mkr vilket innebär en positiv avvikelse om 28,2 mkr. Helårsprognosen pekar på ett utfall om 84,4 mkr och en positiv budgetavvikelse om 27,2 mkr. Flertalet av årets investeringar kommer inte att vara avslutade under 2007 vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 27,4 mkr kommer att äskas i 2008 års investeringsbudget. Teknisk nämnd Investeringsbudgeten omfattar netto 92,6 mkr och avser ett sjuttiotal projekt. Nettoutfallet per sista augusti är 40,0 mkr. Vissa projekt är fleråriga och 22,8 mkr behöver balanseras över till Skälen till avvikelser är i första hand periodisering, det vill säga projekt framskrider fortare eller långsammare än planerat De största enskilda projekten för närvarande är ombyggnaderna av Åsaskolan dit kommunens dagcenterverksamheter ska flytta under vintern Lokaler i f d vandrarhemsdelen håller på att iordningställas bl a för kontor åt socialförvaltningen. Ombyggnaderna av Rödsleskolan och Solbacka servicehus till gruppbostäder är avslutade under året. Förutom traditionella projekt i anläggningar har tekniska kontoret medverkat i exploateringsprojekt samt försäljning och inköp av fastigheter. Mer information om tekniska nämndens olika investeringsprojekt går att finna under nämndens verksamhetsberättelse. Kommunledningskontoret Periodens investeringar uppgår till 0,9 mkr mot budgeterade 2,4 mkr. Enligt helårsprognosen kommer 2007 års investeringsbudget om 3,6 mkr att förbrukas i sin helhet. De skattefinansierade investeringarna är framförallt IT-relaterade och avser inköp av datorer, nätverksprogram, m.m. Räddningstjänst Helårsbudgeten uppgår till 4,3 mkr och Räddningstjänsten har hittills investerat 1,7 mkr i ett antal olika projekt. Investeringarna avser inköp av en flygplatsbrandbil (1,2 mkr), radio/larm 0,4 mkr, Jeep (0,3 mkr), reservkraftverk (0,3 mkr), brandmaterial (0,2 mkr). Återstående budgetmedel om 0,1 mkr äskas i 2008 års investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontoret håller på att i samverkan med ekonomikontoret utreda om nya kopieringsmaskiner bör införskaffas som investering eller om det är mera ekonomiskt att teckna leasingavtal med leverantören. Därför har förvaltningen inte tagit ställning till hur investeringsbudgeten ska fördelas Socialnämnd Socialnämndens investeringar uppgår till 0,3 mkr mot budgeterade 0,9 mkr. Investeringarna avser mestadels inköp av maskiner och inventarier där årets investeringsbudget om 1,3 mkr beräknas förbrukas enligt planerna. Barn och utbildningsnämnd Nämndens investeringar uppgår till 2,8 mkr mot budgeterade 6,4 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3,6 mkr. Årsbudgeten är 8,8 mkr och avser ett fyrtiotal projekt varav 4,4 mkr beräknas investeras under innevarande år. Vissa projekt är fleråriga och 4,5 mkr behöver balanseras över till Kulturnämnd Den pågående ombyggnaden av kulturhuset medför betydande investeringar för kulturförvaltningen. Här ingår anpassad belysning för utställningshallar, högtalaranläggningar, larmsystem, inredning och annan utrustning som inte bekostas av fastighetsägaren. I anslaget ingår även kulturnämndens anslag för inköp av konst. 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalekonomisk redovisning Förklaringar Anställd Fysisk person med en/flera anställningar i kommunen. Den anställde kan vara tillsvidareanställd och/eller visstidsanställd. Personen räknas endast en gång. Anställning Samtliga anställningar räknas. En anställd kan ha fler anställningar. Förvaltningarna KLK Kommunledningskontor BUF* Barn- och utbildningsförvaltning SF* Socialförvaltning RDTJ Räddningstjänst TK Tekniskt kontor KUF Kulturförvaltning SBK* Samhällsbyggnadskontor * = Det händer att förvaltningar struktureras om, och det kan därför vara svårt att jämföra statistik med tidigare år. För att underlätta detta har vissa ändringar gjorts: BUF: 2006 flyttades omsorgen till SF, och gymnasie och komvux slogs samman års statistik är därför justerad på motsvarande vis. Under 2007 har familjedaghem och förskola slagits samman och 2006 års statistik är därför justerad på motsvarande vis. SBK: har slagits samman med Miljö- och hälsoskyddskontoret års statistik är därför justerad på motsvarande vis Mertid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. Ersättningsnivå 120%. Okompenserad övertid Övertid man vill ta ut i ledig tid istället för i pengar. PO Personalomkostnad. Lagstadgade avgifter plus avtalsenliga kostnader, t.ex. försäkringar och pension. Alla belopp där PO ingår beräknas med 2007 års PO på 41,80%. Sjuktillfälle Antal tillfällen anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett antal frånvarodagar räknas det som ett tillfälle. Sysselsättningsgrad Arbetstidsmåttet för tillsvidareanställda jämfört med heltidsmåttet (1980 timmar/år) räknat i %. Tillsvidareanställd Fast anställd Timanställd Vikarie som avlönas per arbetad timme och som anlitas vid behov. Tidsbegränsad anställning Visstids- och provanställningar. Personalstruktur Anställda Kommunen hade den 31/ tillsvidareanställda personer. Det är 20 mindre personer jämfört med TK och BUF har vardera 11 färre personer, medan RDTJ har ytterligare fyra. Inom SF har antalet anställda minskat inom äldreomsorgens hemtjänst, servicehus och gruppboenden med 20 personer, samt inom handikappomsorgen med fyra personer. Detta har till stor del möjliggjorts genom att anställda har fått ökad sysselsättningsgrad, se nedan. Antal tillsvidareanställda personer per förvaltning Arbetsplats TK KLK RDTJ SBK BUF: fritid BUF: skol adm, ro`s exp BUF: fritidsh/försk from 6 år BUF: lärare grund/högst BUF: Gymnasie, komvux BUF: Barnomsorg Hela BUF SF: IFO SF: adm SF: ÄHO adm SF: ÄHO omsorg SF: terapi SF: ÄHO serviceh, hemtj, grpb SF: ÄHO sjuksköt Hela SF KUF Summa De tidsbegränsade anställningarna har gått ner med nio stycken jämfört med samma period Ungefär i motsvarande mängd har antalet timanställda (räknat i årsarbetare) istället ökat. Delårsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/8 respektive år (om inte annat anges). 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal anställningar i kommunen Tillsvidareanställda personer Tillsvidareanställda årsarbetare Tidsbegränsade anställningar Timanställda under året i årsarbetare Arbetstidsmått och personalkostnader Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden anger hur många procent av heltid som kommunens anställda arbetar. Kommunen försöker sträva efter att anställda ska få arbeta på den sysselsättningsgrad som dem så önskar. Inom SF har man kunnat erbjuda fler och fler anställda ökad sysselsättningsgrad. SF: s statistik visar därför tydligt på en ökad sysselsättningsgrad jämfört med Totalt har SF ökat med 3,5 %, men inom handikappomsorgen märks en ökning med hela 6,2 %. Även TK har ökat sysselsättningsgraden märkvärt, och detta med 2,6 %. Sysselsättningsgrad i % per förvaltning Arbetsplats Diff. TK 92,8 95,4 2,6 KLK 94,7 94,8 0,1 RDTJ SBK 93,8 93,9 0,1 BUF: fritid ,3-3,7 BUF: skol adm, ro`s exp 93,9 93,6-0,3 BUF: fritidsh/försk from 6 år 96,4 96,3-0,1 BUF: lärare grund/högst 97,2 97,5 0,3 BUF: Gymnasie, komvux ,0 BUF: Barnomsorg 94,9 95,3 0,4 Hela BUF 96,3 96,2-0,1 SF: IFO 95,9 97,5 1,6 SF: adm SF: ÄHO adm 94, ,6 SF: ÄHO omsorg 85,8 92,0 6,2 SF: terapi 80,6 79,5-1,1 SF: ÄHO serviceh, hemtj, grpb 82,6 85,9 3,3 SF: ÄHO sjuksköt 86,2 85,7-0,5 Hela SF 84,5 88 3,5 KUF 84,4 81,8-2,6 Hela kommunen 90,4 92,2 1,8 Övertid och mertid Antalet enkla övertids- och mertidstimmar minskade i hela kommunen jämfört med samma period Den enkla övertiden minskade med 350 timmar och mertiden minskade med 2424 timmar, vilket motsvarar cirka 181 respektive 429 tkr. Utförd övertid och mertid i antal timmar Enkel övertid Kvalificerad övertid Mertid Pool/pers. assistent Jour/beredskap Till kompensationsledighet Den kvalificerade övertiden har dock fortsatt att öka. Jämfört med 2006 är ökningen visserligen bara 96 timmar, men jämfört med 2005 är ökningen 1416 timmar, vilket motsvar ungefär 0,7 mkr. Jämfört med 2006 är det bara tre förvaltningar som står för en ökning, SF med 254 tkr (275 tkr jämfört med 2005), KUF med 1 tkr (10 tkr jämfört med 2005), och SBK med 7 tkr (342 tkr sedan 2005). Jämfört med 2005 är det en ökning även för KLK (84 tkr), RDTJ (56 tkr) och TK (342 tkr). Notera dock att dessa tre förvaltningar noterade en minskning från samma period 2006 med 37, 67, respektive 178 tkr. Den enda förvaltningen som minskat både jämfört med 2006 och med 2005, är BUF och detta med 1 respektive 29 tkr. Allt fler anställda väljer att ta ut sin kompensation i ledighet istället för i pengar. Jämfört med 2005 har alla förvaltningar utom SBK ökat antalet övertidsoch mertidstimmar som ska kompenseras i ledig tid ökade alla förvaltningar utom TK och KUF Personalkostnader Kommunens totala personalkostnader har ökat med drygt 34 mkr jämfört med föregående år och nästan 51 mkr jämfört med Personalkostnader i tusen mkr Lönekostnad 413,5 426,4 448,2 Arvoden förtroendemän 2,3 2,5 2,7 Personalomkostnader 167,3 170,0 179,3 Utbetalda pensioner 19,3 19,8 18,9 Avsättning pensionsskuld 2,3 2,4 4,3 Personalsociala kostnader (friskvård, kurser etc.) 3,8 4,1 5,8 Summa 608,4 625,3 659,2 Skulder till de anställda Semesterlöneskuld Kommunen har en skuld till sina anställda för semesterdagar som ännu inte blivit uttagna. Den sammanlagda skulden för kommunen mätte 31/7 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 cirka 40 mkr inklusive PO. Jämfört med samma period 2006, har skulden minskat med drygt 860 tkr. Det är dock bara en förvaltning som noterar en minskning vilket var SF, med 2,2 mkr. Bortsett från detta, har alltså resten av kommunen ökat den totala semesterlöneskulden. Störst ökning noterade TK och RDTJ, detta med 762 respektive 339 tkr. Semesterlöneskuld (t.o.m. 31/7) per förvaltning i mkr inklusive PO KLK 1,81 1,85 BUF 10,56 10,65 SF 19,97 17,78 RDTJ 1,49 1,83 TK 5,24 6,00 KUF 0,87 0,87 SBK 0,91 1,03 Kommunen 40,87 40,01 Sjukfrånvaro hela kommunen Total ordinarie arbetstid i timmar Total sjukfrånvaro i timmar Total sjukfrånvaro, i % 8,2 7,7 Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av total sjukfrånvaro 70,7 69,7 Kvinnor i % 9,3 8,7 Män i % 4,2 3,9 Upp till 29 år 3,5 2, år 8,2 8,1 Över 50 år 9,9 8,6 Okompenserad övertid Kommunens anställda kan välja att få ut sin övertidsersättning i form av kompensationsledighet istället. Den okompenserade ledigheten är en skuld för kommunen. Den totala skulden i kommunen motsvarade 31/ drygt 7,9 mkr, vilket är en ökning med 0,6 mkr jämfört med samma period föregående år. Den samlade tiden för denna ännu okompenserade ledighet motsvarar cirka 17 årsarbetare. Okompenserad övertidsskuld (t.o.m. 31/7) per förvaltning i mkr inklusive PO KLK 185,7 245,4 BUF 4245,8 4548,0 SF 1413,4 1601,8 RDTJ 782,1 884,2 TK 493,1 464,2 KUF 59,8 63,5 SBK 92,6 89,9 Kommunen 7272,6 7897,1 Den största ökningen noteras på BUF med cirka 300 tkr, följt av SF, med cirka 188 tkr. De enda förvaltningarna som minskade skulden var TK och SBK, och detta med 29 respektive 3 tkr. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska i kommunen. De största minskningarna noteras på TK och SF. BUF har dock fått en ökning under perioden. Orsakerna till detta kommer att undersökas under hösten. 14

17 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Resultaträkning - kommunen (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 Verksamhetens intäkter 1 220,2 193,3 Verksamhetens kostnader 2-940,9-871,1 Avskrivningar och nedskrivningar 3-45,5-42,9 Verksamhetens nettokostnader -766,3-720,7 Skatteintäkter 4 626,1 601,8 Generella statsbidrag och utjämning 5 79,0 71,8 Finansiella intäkter 6 89,8 121,5 Finansiella kostnader 7-24,0-20,0 Resultat före extraordinära poster 4,6 54,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Periodens resultat 8 4,6 54,4 15

18 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 957,1 913,9 Maskiner och inventarier 10 60,7 49,7 Summa materiella anläggningstillgångar 1 017,8 963,5 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Internbank , ,6 Övriga långfristiga fordringar 11 0,3 0,7 Aktier och andelar 12;26 94,2 94,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 520, ,5 Summa anläggningstillgångar 2 538, ,0 Omsättningstillgångar Förråd, exploatering mm 13 6,9 9,8 Fordringar ,8 107,7 Kortfristiga placeringar , ,9 Kassa och bank 16 3,2 41,1 Summa omsättningstillgångar 956, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 3 494, ,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , ,0 Periodens resultat 4,6 54,4 Summa eget kapital 2 445, ,4 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 42,6 40,7 Avsättningar för återställande av deponier, grustäkt 19 50,4 53,6 Övriga avsättningar 0,0 0,0 Summa avsättningar 93,0 94,3 Skulder Långfristiga skulder 20 4,1 0,0 Internbank ,0 942,0 Summa långfristiga skulder 768,1 942,0 Kortfristiga skulder ,0 186,8 Summa kortfristiga skulder 188,0 186,8 Smma skulder 956, ,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 494, ,5 Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser ( *Avser **Avser ) ,9* 510,9** Övriga ansvarsförbindelser ,8 240,7 Operationella leasingavtal (* Avser **Avser ) 25 80,00* 90,8** 16

19 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Kassaflödesanalys - kommunen (Belopp i mkr) Not aug-07 aug-06 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 4,6 54,4 Justering för av- och nedskrivningar 3 45,5 42,9 Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar 18;19 5,9 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56,0 100,9 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -34,0-163,5 Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager 1,0-0,9 Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -15,0-38,6 I Medel från den löpande verksamheten 8,0-102,2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9;10 66,0 83,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 II Medel från investeringsverksamheten -66,0-83,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0,0 0,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 11-9,8 143,9 Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 21-23,9 0,0 III Medel från finansieringsverksamheten -33,7 143,9 Förändring av likvida medel (I+II+III) -91,7-41,6 Likvida medel vid årets början 94,8 82,7 Förändring av likvida medel -91,7-41,6 Likvida medel vid periodens slut 3,2 41,1 17

20 RÄKENSKAPSRAPPORTER, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED MERA Noter kommunen (mkr) Not 1 Verksamhetens intäkter aug-07 aug-06 Taxor och avgifter 75,8 70,7 Statsbidrag och övriga bidrag 47,1 48,2 Hyror och arrenden 27,7 27,1 Försäljning av verksamheter och 37,6 31,9 entreprenader Övriga intäkter 32,0 15,3 Summa 220,2 193,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader varav: 661,1 627,4 -Nyintjänade pensioner (individuell del + förändring av pensionsavsätt.) 23,0 22,0 -Löneskatt på intjänade pensioner 5,7 5,9 -Utbetald löneskatt 5,4 3,9 -Utbetalade pensioner 14,1 12,2 Bidrag och transfereringar 40,7 36,7 Lokalkostnader 23,0 22,5 Entreprenad, köp av verksamhet samt konsulttjänster 87,2 62,3 Övriga kostnader 128,9 122,3 Summa 940,9 871,1 Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar - maskiner och inventarier 8,6 7,5 Planenliga avskrivningar - mark, byggnader och tekniska anläggningar 36,9 35,4 Nedskrivning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 Summa 45,5 42,9 Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 622,4 601,8 Preliminär avräkning 2006/2005 5,4 0,0 Definitiv slutavräkning 2005/2004-1,7 0,0 Summa 626,1 601,8 Not 5 Generella statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag 89,2 84,0 Generella bidrag från staten 0,0 10,5 Regleringsbidrag 16,0 0,0 Kostnadsutjämningsavgift -18,5-17,7 Avgift till LSS-utjämning -7,7-4,6 Regleringsavgift 0,0-0,3 Summa 79,0 71,8 aug-07 aug-06 Not 6 Finansiella intäkter Aktieutdelning kommunala bolag 12,5 12,5 Ränta medelsplaceringar - 1,1 3,9 nominella Ränta medelsplaceringar - övriga 35,9 63,6 Ränteintäkt internbank 18,4 19,6 Ränteintäkt internbankegenfinansierad verksamhet 17,0 14,5 Ränteintäkt likvida medel 0,9 1,0 Räntebidrag bostadslån 0,0 0,0 Reavinster vid försäljning av aktier 3,5 6,0 Reavinster vid försäljning av räntebärande värdepapper 0,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 0,4 0,4 Summa 89,8 121,5 Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnad internbank 18,4 19,6 Internbankskostnader - swap 4,4 0,0 Realiserade förluster aktier 0,0 0,1 Realiserade förluster räntebärande värdepapper 0,1 0,0 Övriga finansiella kostnader 0,6 0,3 Ränta på intjänade pensioner 0,6 0,0 Summa 24,0 20,0 Not 8 Årets resultat Årets resultat 4,6 54,4 Synnerliga skäl 0,0 0,0 Årets balanskravsresultat 4,6 54,4 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående anskaffingsvärde 1 688, ,4 Ingående ackumulerade avskrivningar -748,9-695,4 Årets investeringar 54,4 74,2 Årets avskrivningar -36,9-35,4 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Omflyttningar, utfördelningar,korrigeringar 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 1 742, ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar -785,8-730,8 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 957,1 913,9 18

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer