Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj"

Transkript

1 Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift Erika Bergkvist

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Målgruppsanpassad marknadsföring Bakgrund och syfte 3 2. Rekrytering och marknadsföring Mål och målgrupp 4 3. Teoretiska utgångspunkter Inifrån strategi, flygblad och Facebook Personlig kontakt och PR Övriga marknadsföringsinsatser 9 4. Slutsats/diskussion Referenser Bilagor 2

3 1. Inledning Värmlands idrottsförbund (VIF) där jag spenderat min praktik under vårterminen 2011 är en organisation med cirka 15 anställda. Förbundet är en paraplyorganisation under vilken alla värmländska specialdistriktsidrottsförbund (SDF) 1 ligger. Värmlands idrottsförbund ska ge SDF:en stöd och hjälp, samt verka för att den värmländska idrotten blir så bra som möjligt genom idrottspolitik, idrottsutveckling och idrottsservice. Värmlands idrottsförbund är placerat på Lamberget i Karlstad i Idrottens hus tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och flera av de värmländska SDF:en. Den personal som jobbar på Värmlands idrottsförbund utgörs av fyra idrottskonsulenter, en informatör, en löneadministratör, en administratör, tre receptionister och en förbundschef. Just nu jobbar också en person som Arbetsförmedlingen placerat i fas 3 på Värmlands idrottsförbund. De tar också gärna emot praktikanter om de har arbetsuppgifter och plats för dem. Informationsavdelningen där jag har praktiserat, består av en person, informationsansvarig. Förbundschefen arbetar mycket tillsammans med informatören. Informationsansvarig har hand om all intern och extern kommunikation. 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med min praktik var att få relevanta arbetsuppgifter som resulterade i att jag fick mer kunskap inom informatörsyrket. Ett annat syfte var att jag skulle få arbeta med sådant jag senare kan visa upp i mitt jobbsökande som till exempel trycksaker, artiklar och fotografering. Det projekt jag arbetat största delen av praktiktiden med och som också blev min praktikuppgift heter Unga ledare. Unga Ledare är en del av Världens bästa idrottsregion (VBI) som är ett Interregprojekt 2. Världens bästa idrottsregion är ett samarbete mellan Norge och Sverige och finansieras av EU. Projektet pågår under tre år och det påbörjades under 2009 och avslutas i mars Målet är att Värmland tillsammans med Akershus-, Hedmarks- och Østfolds idrettskretsar i Norge ska bli Världens bästa idrottsregion. Världens bästa idrottsregion är en plats där idrotten är levande, där det finns gott om idrottsarrangemang, det är en plats där alla kan och får idrotta och det är en region dit folk flyttar för att idrotten är så bra. Projektet består av tre delar och de är; 1 Exempel på specialdistriktsförbund: Värmlands Fotbollförbund, Värmlands handikappidrottsförbund och Värmlands Friidrottsförbund 2 Interregprojekt: EU-program mellan Interreg Sverige-Norge. Ingår i målet "Territoriellt samarbete" som ska stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. 3

4 Nya modeller. Den här delen av projektet ska få inaktiva grupper att idrotta och komma in i idrottsrörelsen. Föreningar utvecklar egna modeller för hur de vill aktivera en inaktiv grupp och kan sedan få ekonomiskt stöd av VBI. Arrangemang ska utveckla och skapa nya idrottsarrangemang i Världens bästa idrottsregion. Det kan handla om att inrätta nya tävlingar, konferenser, samarbete över gränsen eller ett läger för idrottande ungdomar. Unga ledare är den största delen av projektet sett till antalet deltagare. Det finns gott om unga och duktiga ledare i Värmland, men de får i många fall inte frågan om eller chansen att vara ledare i sin förening. Unga ledare är en utbildning och vill visa ungdomarna vilka möjligheter de har och hur de kan påverka i sin förening. Målet är att utbilda 400 unga ledare. En av mina största uppgifter var att tillsammans med projektledare och informatör sköta rekryteringsprocessen och därigenom också marknadsföringen av Unga ledare. Innan min praktikperiod inleddes hade det gjorts en plan för hur rekryteringsarbetet skulle genomföras, där man satt upp mål för hur, var och när information om utbildningen skulle spridas och till vilka. Ur en medie- och kommunikationsvetenskaplig utgångspunkt valde jag att studera och analysera arbetet med rekrytering och marknadsföring. Jag kommer gå djupare in i hur rekryteringen gick till på svensk sida. Med tanke på att Norge skötte sin rekrytering och marknadsföring själva kommer jag bara beröra det i diskussionen. 2. Rekrytering genom marknadsföring När min praktiktid på Värmlands idrottsförbund började hade rekryteringsarbetet redan startat. Ansökningssidan hade öppnats och det började komma in ansökningar till kursen. Eftersom vi redan förra året genomfört en rekryteringsprocess till en likadan utbildning visste vi att det kunde bli svårt att få in så många anmälningar som vi önskade. 2.1 Mål och målgrupp Målsättningen med rekryteringsarbetet var att få in minst etthundra ansökningar på norsk sida och minst etthundra ansökningar på svensk sida. Egentligen var målsättningen att få in fler anmälningar så att vi skulle kunna välja ut de bästa ungdomarna till kursen, men för att kursen 4

5 skulle gå att genomföra var det viktigaste att samla tvåhundra ungdomar totalt. Vi ville också att det skulle gå att dela upp ungdomarna i femtio killar, femtio tjejer och att hälften skulle vara mellan 15 och 19 år och den andra hälften mellan 20 och 24 år. Dessa ungdomar skulle sedan delas in i sex olika grupper. Tre av grupperna skulle inkludera åldrarna 15 till 19 år och tre av dem åldrarna 20 till 24 år, blandat tjejer och killar. För att söka till utbildningen var man som svensk tvungen att vara med i en förening som tillhör Värmland. De norska ungdomarna skulle komma från Akershus-, Østfolds- och Hedmarks kommuner i Norge. Utbildningen har ägt rum under två utbildningshelger, en i Mastemyr utanför Oslo april 2010 och en i Värmland och Sunne 8-10 april Unga ledare har dessutom varit gratis före både deltagaren och föreningen. Unga ledare har efter två utbildningshelger utbildat fyrahundra unga ledare, tvåhundra från Värmland och tvåhundra från Norge. Den primära målgruppen för utbildningen och marknadsföringen var ungdomar mellan 15 och 24 år, boende i Värmland. En annan målgrupp i var också föreningar, föräldrar och skolor. Av erfarenhet visste vi att ungdomar kanske inte tar tag i att söka förrän föreningen, tränaren, en förälder eller en lärare uppmanar dem att söka. 3. Teoretiska utgångspunkter 3.1 Inifrån strategi, flygblad och Facebook Eftersom vi ville nå ut till så många ungdomar som möjligt mellan 15 och 24 år i Värmland valde vi att använda oss av en inifrån strategi. Larsson (2008) beskriver inifrån strategier som en strategi där en organisation sprider information till sin målgrupp på sina egna villkor. Med olika spridningsmetoder kan man försöka nå alla som man vill ha en relation till. Nackdelen med detta är att organisationen styr processen och därmed är hänvisad till massmetoder, där individuell anpassning nästan är omöjlig. Enligt Larsson (2001) är samhället så mångkulturellt med en mängd olika grupper som kraftigt skiftar i sina kommunikativa förutsättningar. Användandet av massmetoder som vi vant oss vid blir allt mer omoderna eftersom forskningen pekar på en uppdelning bland mottagarna av information. Detta innebär ett krav på mer särskilda former för organisationers kommunikation med breda målgrupper. 5

6 Även målgruppens tillgång till olika media är enligt Larsson (2001) en faktor som man måste ta hänsyn till. Vilka medier har målgruppen tillgång till, vilka medievanor har de och vilka medier föredrar de? Vi ville skapa ett intresse hos ungdomarna för vårt budskap och ge dem information om utbildningen så att de tyckte att Unga ledare är något för dem, och sprida budskapet genom medier som de redan är vana användare av. Larsson (2008) beskriver en intresseskapande strategi där informationsbehov hos mottagaren, upplevd relevans för ämnet, aktiv respektive passiv uppmärksamhet och medier som ingår respektive ligger utanför mottagarens normala mediebruk är viktiga för att mottagarna ska intressera sig för budskapet. De media vi valde för att sprida vårt budskap berodde på vilka medier vi trodde att målgruppen redan använde sig av, men också vilka som var mest kostnadseffektiva att använda sig av där vi också kunde nå så många som möjligt. Larsson (2008) skriver att när medieval sker ska det utgå från målen för åtgärden men också de resurser, den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Flygblad, annonsering på Facebook, banner på hemsida och affischering blev de marknadsföringsmetoder valet föll på. Flygblad använde vi oss av förra gången utbildningen skulle marknadsföras vilket fungerade bra och att synas genom att sätta upp affischer tyckte vi var ett måste vid en marknadsföringskampanj av det här slaget. För att sprida informationen om utbildningen delade vi ut flyers i två av Karlstads största shoppinggallerior, på en av Färjestad BK:s hemmamatcher och ute i skolor och i idrottshallar runt om i Karlstad. Flygblad och affischer var också relativt billigt för oss att trycka upp eftersom Idrottens hus 3 kunde erbjuda den tjänsten. En facebooksida skapades innan utbildningen i marknadsföringssyfte, men till den sidan var det svårt att locka ungdomarna eftersom det inte var så hög aktivitet på sidan. Det verkade som att de hellre besökte hemsidan. Facebook hade vi inte använt tidigare i marknadsföringssyfte, så vi visste inte om det skulle fungera bra eller inte. Vi valde i alla fall att sätta in en annons på Facebook, en annons där man betalar per klick. Annonsen var kopplad till hemsidan för Unga ledare, där man kunde anmäla sig direkt. Under ansökningstiden låg också en banner på VIF:s hemsida med en direktlänk till ansökningssidan på ungaledare.vbiregion.se. Efter aktiv flygbladsutdelning, affischering och annonsering på 3 Idrottens hus i Karlstad är en samlingspunkt värmländsk idrott har. Där finns Värmlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och flera av de värmländska SDF:en. 6

7 Facebook trodde vi att vi skulle fått in fler ansökningar än vi faktiskt fått vid den tidpunkten. Detta resulterade i att vi började fundera på vilka andra kanaler vi kunde använda oss av för att marknadsföra utbildningen. Flygbladet framtaget för Unga ledare. Affischen utformad för marknadsföring av Unga ledare. 7

8 3.2 Personlig kontakt och PR För att rekrytera ungdomar har vi delvis använt oss av relationsmarknadsföring. Larsson (2001) beskriver relationsmarknadsföring som marknadsföring där nätverk, relationer och interaktion står i centrum. Efter hand märkte vi att det inte kom in så många ansökningar som vi hoppats på vilket gjorde att vi fick tänka nytt och tänka om för att nå ut till fler ungdomar. Ansökningstidens slut närmade sig och vi hade inte kommit upp i hundra ansökningar. Vi spann vidare för att hitta nya vägar och hitta till arenor där vi kunde nå fler ungdomar. Vi bestämde oss för att börja ringa runt till de största föreningarna i varje värmländsk kommun. Tränarna för rätt målgrupp var de vi kontaktade eftersom de rimligtvis hade en bra uppfattning om vilka i deras grupp eller lag som kunde tänkas vilja bli ledare eller som redan hade uppdrag som stödtränare eller till och med satt med i styrelsen. Vi bad också SISU Idrottsutbildarnas konsulenter att sprida information om utbildningen i sina nätverk där de kunde nå massor av de värmländska föreningarna och ledarna. Vi vände oss ännu en gång till det sociala mediet Facebook. Efter den första utbildningshelgen i Oslo hade en facebookgrupp startats och nästan alla som deltog då gick med i den. Vi uppmanade gruppen med förra årets deltagare att tipsa sina vänner och träningskompisar om utbildningen. Eftersom vi också aktivt jobbar tillsammans med de värmländska SDF:en bad vi dem att tipsa oss om ungdomar de visste om som var ledare eller ville bli det. Social marknadsföring, skriver Larsson (2001), bedrivs i första hand i offentliga och idébärande organisationer. Social marknadsföring kan definieras som utformning, genomförande och kontroll av planer som vill öka en målgrupps accepterande av en social idé eller verksamhet. Detta var fallet i den marknadsföring vi bedrev. Vi ville få vår målgrupp att ta steget att söka till en ny utbildning för unga ledare. I vår marknadsföring fanns inget mål att sälja något eller att tjäna på det rent ekonomiskt, vilket skiljer sig från den traditionella marknadsföringen. Istället ville vi nå ungdomar som kanske inte fått chans att gå en ledarutbildning eller som inte hade råd. Larsson (2001) menar att man inom social marknadsföring ofta försöker nå ekonomiskt svaga kundsegment som också är socialt angelägna. Vi bestämde oss för att i marknadsföringssyfte lägga ut nyheter och artiklar på Världens bästa idrottsregions hemsida 4 och Värmlands idrottsförbunds hemsida 5. Det gjordes även e- 4 Ungaledare.vbiregion.se 5 8

9 postutskick till de föreningar vars medlemmar deltog under fjolårets utbildning. En självklarhet var också att använda de som redan gått utbildningen som ambassadörer. Vi lät några av de som deltog under 2010 berätta om vad utbildningen gett dem och uppmana andra att söka. Detta lades ut på VIF:s hemsida och på Unga ledares hemsida. I skolor och i idrottshallar, främst i Karlstadområdet satte vi upp affischer med information om utbildningen och en uppmaning till de som läste på dem att söka. I viss mån jobbade vi också med PR genom att skicka pressmeddelanden till de lokala tidningarna Värmlands Folkblad (VF) och Nya Wermlands Tidningen (NWT). Den 17 mars sattes en artikel in i NWT där man beskrev förra årets succé samt berättade att utbildningen äger rum i år igen. VF uppmärksammade utbildningen genom att vara på plats när utbildningen startade och skrev om det veckan efter. Pressmeddelandet skickades också till Sveriges Radio Värmland vilket resulterade i att de ringde projektledaren för en intervju som sändes den 10 april 2011 klockan 13: Övriga marknadsföringsinsatser Inför Unga ledare gjordes stora informations- och marknadsföringsinsatser. Det mesta har jag inte kunnat berätta närmare om, och mycket av det är inte intressant för den här uppgiften. Det gjordes utskick både via e-post och traditionell post. De som utskicken riktades till var idrottsföreningar, specialdistriktsförbunden och medverkande ungdomar från förra årets utbildning. Ett särskilt brev skickades också till de som inte fick plats ifjol med erbjudande om en plats i årets upplaga. Det gjordes även utskick till alla kommuner i Värmland med uppmaning att de gärna fick hjälpa till att sprida information om utbildningen dels genom att lägga upp en banner på sin hemsida, samt göra egna utskick till föreningarna. VIF medverkade också på SDF: ens årsmöten och andra forum där man muntligt berättade om utbildningen. Information om utbildningen fanns också att läsa i VBI:s och VIF:s nyhetsbrev som regelbundet skickas ut. När projektet startade gjordes en reklamfilm om VBI där man berättade vad det är och uppmanade ungdomar att söka till utbildningen, detta i samarbete med en reklamfilmsbyrå. Efter förra årets utbildningshelg gjordes en reklamfilm enbart om Unga ledare vilken användes i marknadsföringssyfte inför årets upplaga. Dessa filmer går att hitta på vimeo 6. Det fanns även flygblad och affischer utspridda i Idrottens hus så att alla besökare gjordes uppmärksamma på utbildningen. 6 Vimeo.com är ett videodelningsverktyg. 9

10 4. Slutsats/diskussion Vilket utfall fick alla de informationsinsatser vi ägnat oss åt? Vilka slutsatser kan vi dra av anmälningslägets utfall? Använde vi oss av rätt kanaler? Om man ser till att vi kom upp i nästan 160 ansökningar så nådde vi de mål vi satte upp. Så här i efterhand kan vi dock se vilka kanaler som faktiskt fungerade bra och vilka som fungerade mindre bra. Det verkar som att en blandning är det bästa eftersom målgruppen inte på något sätt är homogen och använder sig av olika medier. Efter avslutad utbildning skickades en enkät ut till alla deltagare via e-post. Utvärderingen gick till på det sätt att en questback 7 skickades ut till alla som deltog under helgen, både deltagare och personal. Att utvärdera genom att skicka ut en nätbaserad enkät tyckte vi var den bästa insamlingsmetoden med tanke på antalet deltagare. Vi fick ihop en bra grund för en intern utvärdering eftersom svarsfrekvensen blev relativt hög (75 %). Den mest intressanta frågan att ta upp här är var de fick information om Unga ledare. 1 Från min förening/klubb 2 Från en ledare i min klubb 3 Från min tränare/trener 4 Via föreningens/klubbens hemsida/hjemmeside 5 Via VBI:s hemsida 6 Från en kompis 7 Questback.se är ett internetbaserat utvärderingsverktyg. 10

11 7 Affisch/Plakat 8 Flyer 9 Annons i tidningen/avisen 10 Artikel i tidningen/avisen 11 Via förbundets hemsida 12 Annat (om ingen av de ovanstående alternativen stämmer) Diagrammet har samlat enkätsvar från både de norska och svenska ungdomarna, men det ger ändå en bild av vilka kanaler som fungerat bäst. Annonseringen i skolor och idrottshallar gjorde oss synliga för de ungdomar som utbildningen i allra högsta grad riktade sig till. Alla flygblad vi delade ut i galleriorna, i skolor, idrottshallar och till föreningar blev till slut många. Vi delade ut cirka 4000 flygblad runt om i Värmland. Ser vi nu till hur många som svarat att de fått information via ett flygblad är det inte särskilt många. Att dela ut 4000 flygblad verkar då ganska överflödigt. Affischer har genererat i fler anmälningar än flyblad, vilket kan vara bra att ha med sig i en framtida rekryteringskampanj. Når vi inte fler genom att dela ut flyblad kan det vara idé att inte använda sig av det i fortsättningen. Det blir både billigare och sparar tid. De telefonsamtal som gjordes till ledare i föreningarna för att fråga om de fått informationen om utbildningen och om någon av deras ungdomar mellan 15 och 24 år anmält sig verkar ha gett resultat. Om ledare inte hade någon anmäld från föreningen uppmanade vi dem att försöka få i alla fall en ungdom anmäld. Att ringa runt var ett tidskrävande arbete och vilken effekt just våra telefonsamtal fick är svårt att svara på. Det vi kan utläsa av diagrammet är att föreningen, ledare i klubben, tränaren eller tips från en kompis har gett flest anmälningar. Då sluter jag mig till att personlig kontakt är det som fungerat bäst som rekryteringsmetod. Hur fungerade då satsningen att annonsera på Facebook? Facebook tyckte vi borde vara den perfekta kanalen för att få ungdomar intresserade av utbildningen men det verkar som att det fungerat sämst. Facebook fanns inte att välja som alternativ i överstående fråga i utvärderingen, men tanken var att det skulle gå under Annat. De kommentarer som lämnats på frågan efter den som redovisas här, nummer 56, vilken man kom till om man klickade i svarsalternativ 12 hade inte en enda skrivit att de fått information om utbildningen via Facebook. Efter helgen skapade vi en facebookgrupp för alla som deltog, och i den gick nästan alla deltagare med även den här gången. Det visade sig att den grupp som startats efter första upplagan av utbildningen inte var särskilt aktiv längre. Vi utlyste en tävling där man 11

12 kunde vinna biobiljetter genom att få sina vänner att söka, men inte en enda av de som deltog förra gången nappade på det. På norsk sida fanns alltså ingen som jobbade med information på det sätt vi gjort. Det kan vara en av anledningarna till att de haft svårt att få in ansökningar och få spridning på budskapet. Inom informationsområdet gjordes nästan ingenting alls utan de förlitade sig på att ungdomarna skulle komma till dem. Men syns man inte vet inte folk om att man finns och de vet definitivt inte om vad man har att erbjuda. När Norge inte kommit upp i fler än cirka sextio ansökningar efter ansökningsdagens slut satte även de in resurser på att ringa runt till föreningar. Detta genererade i ungefär ytterligare tjugo anmälningar till kursen, vilket resulterade i att de kom upp i åttio anmälningar och inte nådde upp till sitt mål med hundra norska ungdomar på kursen. Men tvåhundra ungdomar skulle med till Sunne och eftersom Värmland fick in nästan hundrasextio ansökningar kunde vi fylla ut med cirka tjugo ungdomar från Värmland. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det faktiskt är att oavbrutet jobba för att sprida budskapet även om man kommit upp i önskat antal. Personlig kontakt och uppmaningar från föreningarna och ledarna var det allra bästa för att få ungdomarna att ansöka. Även de ungdomar vi själva hade personlig kontakt med anmälde sig till kursen. Personlig kontakt visade sig också vara den mest tidskrävande och mest ekonomiskt krävande metoden för att locka ungdomar, men det var också den metod som genererade flest anmälningar. Då ställer jag mig frågan om vi använt oss av fel kanaler i vår marknadsföring. I det här fallet verkar det inte bättre. Det går dock att konstatera att det inte är optimalt att använda sig av endast ett medium i syfte att marknadsföra av en kurs för Unga ledare eftersom ungdomarna går att finna på alla de ställen vi valde att marknadsföra utbildningen. Vi hade gärna sett att vi fått in över tvåhundra ansökningar till utbildningen så att vi i ännu högre grad hade kunnat välja bland de ansökningar vi fått in. Ser man till alla de insatser som gjordes och de resurser som sattes in för att rekrytera och marknadsföra Unga ledare kan jag tycka att antalet träffar är lågt. Detta tror jag beror på att vi inriktade oss på fel kanaler i början. Det hade kanske fungerat bättre med mer personlig kontakt redan från början. På något sätt måste man inför kommande rekryteringskampanjer hitta en metod och en kanal som skapar en relation till mottagaren, men som samtidigt inte tar för mycket av resurserna. 12

13 Referenser Larsson, Larsåke (2005). Upplysning och propaganda Utvecklingen av svensk PR och information. Lund: Studentlitteratur AB Larsson, Larsåke (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Pozkal, Polen. 13

14 Bilaga 1 Hemsida för Världens bästa idrottsregion; ungaledare.vbiregion.se 14

15 Hemsida Värmlands Idrottsförbund; Länk till reklamfilm för Världens bästa idrottsregion och Unga ledare. 15

Rapport Uppföljning Unga ledare

Rapport Uppföljning Unga ledare Rapport Uppföljning Unga ledare Mastemyr 2010 och Sunne 2011 Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfolds- och Akershus Fylkes

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen.

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. EM på hemmaplan 26 januari 1 februari avgörs EM i Stockholm. Bjud in dina nära och kära att uppleva konståkningens världsstjärnor och våra medaljhopp

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Svensk idrotts egna verksamhetssystem. Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund

Svensk idrotts egna verksamhetssystem. Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund Svensk idrotts egna verksamhetssystem Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund LOK-närvaroregistrering: Tre steg: 1. Lägga upp aktiviteter 2. Lägga till deltagare

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Att marknadsföra ett företag på Facebook

Att marknadsföra ett företag på Facebook Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson Innehållsförteckning

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

Policy för Informationsspridning

Policy för Informationsspridning Policy för Informationsspridning Kommunikationskanaler All information från sektionen skall finnas att tillgå på tre ställen: Hemsidan www.i-chalmers.se Facebooksidan Industriell Ekonomi Onsdagsmailet

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 DISPOSITION Kort om Svennis Cup och dess utveckling Vad betyder Svennis Cup

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Medlemsförmåner Centrum Karlstad 2015

Medlemsförmåner Centrum Karlstad 2015 Hyra lokal Behöver ni låna konferensrum för 2-25 personer? Vi erbjuder er att låna rum i Centrum Karlstads lokaler på Näringslivets Hus, Drottninggatan 21, helt konstadsfritt. Kontakt: elin@centrumkarlstad.se

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

REFLEKTION Rekrytering

REFLEKTION Rekrytering TKH 2011-04-22 REFLEKTION Rekrytering Den demografiska kurvan avseende födelsetal varierar mellan 85.000 och 120.000 födda barn per år, detta påverkar naturligtvis vår rekryteringsbas Ca: 6 % börjar spela

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer