Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen den 23 mars 2005 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Tillträdande chefsekonom Ann-Charlotte Järnström IT-chef Lars-Inge Andersson, 42 Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Kjell Johansson Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Sid Ansökan planändring Lindöberg...3 Planprogram för centrala Vallentuna...5 Årsredovisning och verksamhetsberättelse Månadsuppföljning februari Skolpengsbelopp läsåret 2005/ Budgetrevidering för år Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras...13 Upphandling bredband...15 Motion. Ett säkrare samhälle...18 Avrapportering av uppdrag angående Vallentuna Centrum och Tellusområdet...19 Bisysslor år Firmateckning, låne- och borgensärenden...26 Utbyggnad av centralarkivet...27 Renovering och komplettering av Bällstarummet...28 Övriga ärenden (30)

3 Ansökan planändring Lindöberg AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planändring för del av detaljplan för bostäder och kontor i Lindöberg. Ärendet PEAB har inkommit till kommunstyrelsen, , med ansökan om planändring i Lindöberg. PEAB Sverige AB bygger successivt ut bostäder i Lindöberg enligt gällande detaljplan, D Inom området finns även ett kvarter för kontor. Enligt PEAB är det inte realistiskt att inom överskådlig tid få till stånd den etablering av kontor som planen tillåter. De önskar därför få frågan prövad om ändring från bestämmelsen K (kontor) till B( bostäder) inom gällande detaljplan för Lindöberg. De föreslår utbyggnad av fyra flerfamiljshus med ca 10 lägenheter i varje. En sådan exploatering skulle innebära nära en halvering av bruttoytan i förhållande till gällande plan och vara bättre anpassad till den redan uppförda bebyggelsen. Kommunstaben har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 mars 2005 som svar på remissen beslutat att föreslå kommunstyrelsen att avslå begäran om planändring för del av detaljplan för bostäder och kontor i Lindöberg. Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter Området som berörs av planändringen ligger inom detaljplan för bostäder och kontor i Lindöberg, D som ger möjlighet att inom planområdet uppföra 54 bostäder samt kontorshus om kvm BTA ovan mark med underjordiska kontorskomplement, garage eller p-däck om kvm BTA. Samtliga bostäder är byggda eller under uppförande medan någon kontorsbyggnad inte har byggts. Inom Vallentuna kommun finns för närvarande begränsad tillgång på tomter för kontor inom planlagt område. Det är endast inom detaljplanen för Fågelsångens företagspark och för Västra Rosendals arbetsområde som möjlighet finns att uppföra kontor i någon större omfattning. Området ligger inom influensområdet för Stockholm- Arlanda flygplats som utgör riksintresse enligt MB 3:8. Detta innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Enligt Översiktsplan 2001 ligger området inom bullerstörd zon där risk finns föreligger att 3 (30)

4 ekvivalentnivån 55dBA eller maxnivån 70 dba överskrids nu och /eller i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har remitterat ärendet till Luftfartsverket. Verket har tidigare i yttrande, , över nu gällande detaljplan tillstyrkt planförslaget med motiveringen att förslaget medförde en minskning av antalet planerade bostäder jämfört med den då gällande detaljplanen från Luftfartsverket anger i sitt yttrande, , att det aktuella området är lokaliserat inom influensområdet för Stockholm- Arlanda flygplats vilket är att betrakta som riksintresse. Vidare kan de aktuella områdena vid en expansion av flygplatsens verksamhet komma att exponeras för ekvivalentbuller som överstiger FBN 55 dba. Enligt nu gällande koncessionstillstånd för trebanesystemet kan området komma att exponeras för ekvivalentbuller på motsvarande FBN 54 dba vid fullt utnyttjande. Verket anger att gällande detaljplan inte behandlar riksintresset Stockholm- Arlanda flygplats utan enbart gällande koncessionstillstånd. Luftfartsverket avstyrker ansökan om planändring i Lindöberg. Som riktvärden för trafikbuller gäller de av riksdagen beslutade riktvärdena i regeringens proposition 1996/97:53. Här anges bl a att ny bostadsbebyggelse inte får utsättas för utomhusbuller som överskrider ekvivalentnivån 55dBA vid fasad. Av Luftfartsverkets yttrande framgår att aktuella områden kan komma att utsättas för ekivivalentbuller som överstiger 55 dba vid utökning av flygplatsens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planändring för del av gällande detaljplan för Lindöberg från kontor till bostäder inte är lämplig med hänsyn till den begränsade tillgången på tomter för kontor inom kommunen samt områdets läge inom influensområdet för Stockholm- Arlanda flygplats. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 22 mars (30)

5 Planprogram för centrala Vallentuna AU 36 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att sända ut Planprogram för centrala Vallentuna på samråd. Ärendet Planprogrammet, med strukturplan och gestaltningsprogram, ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanering i centrala Vallentuna. Området utgörs av Vallentunas centrala område. Planprogrammet är det första skedet i detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL. I programmet anges gemensamma utgångspunkter för kommande detaljplaner i området när det gäller kvartersstruktur, typ av bebyggelse, vägnät, gång- och cykelstråk, grönområden, service, rekreation och fritid, teknisk försörjning m m samt riktlinjer för gestaltning av stadsmiljön. Planprogrammet ska efter beslut i kommunstyrelsen skickas ut på remiss och ställas ut för samråd med allmänhet, föreningar, näringsliv och myndigheter, Efter remiss och utställning avses planprogrammet överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Inom området finns det ett antal pågående detaljplaner för vilka programsamråd redan har genomförts. Planarbetet med dessa fortsätter. Detta gäller: Bostäder och handel norr om Centrumpassagen och väster om Banvägen. Planskild korsning mellan Roslagsbanan och Väsbyvägen/Angarnsvägen. Området öster om Mörbyvägen. Bostäder norr om Åby gata, Tegelbruket. För delar av Vallentunas centrala område kommer det sannolikt att dröja flera år innan detaljplanens samrådshandlingar tas fram. Det formella programsamrådet kan komma att göras om för dessa detaljplaner. Syftet med planprogrammet är i huvudsak att de olika utbyggnadsetapperna vid fortsatt utveckling i området ska bilda en sammanhängande stadsmiljö av hög kvalitet och med god funktion, kommunen, kommuninvånare, företagare, byggherrar och andra parter ska ha en gemensam syn på principerna för fortsatt utbyggnad samt 5 (30)

6 strukturplan och gestaltningsprogram ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanering, ekonomisk planering och exploateringsavtal. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Planprogram för centrala Vallentuna, daterad 2. Protokoll Styrgruppen för centrala Vallentuna Strukturplan och gestaltningsprogram för centrala Vallentuna, daterad 6 (30)

7 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2004 AU 37 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige godkänner den framlagda årsredovisningen för 2004 för Vallentuna kommun. Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna gsamt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2004 är positivt, + 42,1 miljoner kr. Av resultatet utgör 34,9 mkr en extraordinär intäkt som uppkommit i samband med försäljningen av kommunens VA-anläggningar. Resultatet exklusive den extraordinära intäkten är 7,2 mkr vilket är i nivå med resultatet enligt den justerade budgeten för Det redovisade resultatet är väsentligt bättre än de redovisade utfallsprognoserna under året och flertalet nämnder visar överskott jämfört med budget. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsberättelser 7 (30)

8 Månadsuppföljning februari 2005 AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning för februari visar ett underskott med ca 9,5 miljoner kr jämfört med budget. I redovisningen har nämnderna med undantag av utbildningsnämnden - ännu inte beaktat kommunfullmäktiges beslut om överföring av överskott från 2004 års bokslut. Om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar innebär det att 2005 års driftbudget för nämnderna kommer att tillföras 14 miljoner kr. Av nämndernas prognoser framgår att samtliga utom socialnämnden, som prognostiserar underskott med 1,3 mkr, bedömer att de klarar verksamheten inom budget 2005 sedan de nämnda ombudgeteringarna beaktats. Skolpengsbudgeten beräknas, enligt barn- och ungdomsnämndens prognos, medföra underskott med ca 4,5 mkr sedan hänsyn tagits till prognoser över barnantalet enligt befolkningsprognos 05A, ökad efterfrågefrekvens inom förskolan samt de nya skolpengsbelopp som föreslås gälla fr o m hösten I särskilt ärende om revidering av 2005 års budget föreslår kommunstaben att skolpengsbudgeten skall tillföras 4 mkr. En något säkrare prognos kommer att redovisas i MU för mars månad då avsikten är att samtliga föreslagna budgetjusteringar ska vara beaktade. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet: 1. Nämndernas månadsuppföljning februari (30)

9 Skolpengsbelopp läsåret 2005/2006 AU 39 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Barn- och ungdomsnämnden har lämnat förslag om fastställande av skolpengsbeloppen att gälla för läsåret 2005/06. Förslaget innebär att pengbeloppet för sexåringar höjs med ca 6 % och att övriga belopp höjs med ca 1,8 %. Kommunstabens synpunkter I fastställd kommunplan för perioden förutsätts att skolpengsbeloppen ska höjas med ca 2 % årligen och att höjningen ska ske läsårsvis. Barn- och ungdomsnämnden har nu lämnat förslag till skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2005/2006. Nämndens förslag innebär att pengen för sexåringarna höjs med ca 6 % och att övriga belopp höjs med ca 1,8 % vilket totalt sett innebär samma kostnadseffekt som den i kommunplanen beaktade höjningen med ca 2 %. Anledningen till förslaget om en större höjning av beloppet för sexåringar är att man anser att skillnaden mot förskolepengen i nuläget är för stor och att sexårsverksamheten kräver en något högre personaltäthet än grundskolans verksamhet för årskurs1-5. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2005/2006: Skolform Belopp kr Höjning kr Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Familjedaghem 1-2 år Familjedaghem 3-5 år Sexåringar Grundskola Grundskola Fritidshem Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar på att utöver en höjning med 2% på samtliga belopp skall grundskola årskurs 1-5 höjas till kr per barn med kompletteringen att pengen till sexåringar skall höjas till 6%. 9 (30)

10 Lars-Bertil Olsson (kd) yrkar med instämmande av Gunnel Orselius- Dahl (fp) att ärendet skall överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Beslutsgång Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) ställer Hans Strandins yrkande mot Lars-Bertil Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll , (30)

11 Budgetrevidering för år 2005 AU 40 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nedanstående förslag till budgetjusteringar. Ärendet Budgeten för 2005 som beslutades av KF i juni 2004 är nu föremål för en revidering. Orsaken är ombudgeteringar i 2004 års bokslut enligt tjänsteskrivelse , ändrade befolkningsprognoser, ändrade bedömningar av skolpengsbudgeten samt beslutade tilläggsanslag avseende arvoden och omdisponering av medel för friskvård. (Enligt KF beslut 20 december 2004). Förändringar i driftbudget Driftbudgeten har justerats med sammanlagt tkr varav skolpengsramen står för 4000 tkr. För information per nämnd, se bilaga 1. Förändringar i investeringsbudget Investeringsbudgeten är justerad med 6985 tkr i enlighet med tjänsteskrivelse Dessutom är en omflyttning gjord mellan kommunstyrelsen och TUFA. Denna avser anslag för handikappanpassning i Ekebyskolan enligt KF beslut 20 december För detaljer per nämnd, se bilaga 1. Förändringar i skatter och finansiella poster Skatteintäkterna har räknats om med hänsyn till Kommunförbundets prognos i januari 2005 samt den nya befolkningsprognosen. Intäkter från utjämningssystemet är justerade enligt de nya reglerna. Avskrivningar är omräknade med hänsyn till 2004 års utfall, den ursprungliga siffran i 2005 års budget var en felbedömning. Räntenettot har räknats om med hänsyn till att vår låneskuld har minskat. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar att driftramarna för år 2005 förstärks med följande belopp: Fritidsnämnden tkr Barn- och ungdomsnämnden tkr Skolpengen tkr Utbildningsnämnden tkr Socialnämnden tkr Totalt tkr 11 (30)

12 Kostnaden får minska det beräknade överskottet för år Hans Strandin (s) yrkar också att investeringsramarna ska justeras med år 1 av Barn- och ungdomsnämndens förslag till ombyggnad av Ekebyskolan, dvs med tkr. Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Beslutsgång Ordföranden Sten-Åke Adlivankin ställer kommunstabens förslag mot Hans Strandins yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins yrkande. Handlingar i ärendet 1. Drift- och investeringar Resultat och likviditet Beräkning av kostnad för skolpeng (30)

13 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras AU 41 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutar att till kommunstaben för kompletterande handlingar återremittera föreslagna 1. byggnad på Frösunda Prästgård 2:1 2. del av Brottby 4:1 3. Lilla Garn 4:1 4. del av Sundby 2:2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får genomföra försäljning av redovisade fastigheter med undantag av Vallentuna-Mörby 1:78, 1:82 och 1:83 samt byggnad på Frösunda Prästgård 2:1, del av Brottby 4:1, Lilla Garn 4:1 och del av Sundby 2:2. I samtliga fall där det finns hyresgäster skall hyresgäst i första hand erbjudas att köpa respektive fastighet. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden får genomföra försäljning av fastigheter redovisade i protokoll den 8 februari 2005, SBN 5. Kommunstabens synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 15 april 2004, 65, kommunfullmäktige besluta att samhällsbygnadsnämnden skulle genomföra försäljning av ett antal redovisade fastigheter till aktuellt marknadspris. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 13 maj 2004 med uppdrag att redovisa de tilltänkta säljobjekten på ett mer detaljerat sätt. Vidare beslutades att samtliga nämnder skulle få möjlighet att yttra sig över ärendet samt att samhällsbyggnadsnämnden skulle redovisa de sammanställda remissvaren till arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden har i ärendet redovisat de remissvar som inkommit samt lämnat kommentarer till dessa för varje fastighet. Kommunstaben föreslår att beslut fattas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Yrkanden vid sammanträdet Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar att arbetsutskottet beslutar att till kommunstaben för kompletterande handlingar återremittera föreslagna 13 (30)

14 1. byggnad på Frösunda Prästgård 2:1 2. del av Brottby 4:1 3. Lilla Garn 4:1 4. del av Sundby 2:2. Vidare yrkar ordföranden Sten-Åke Adlivankin att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får genomföra försäljning av redovisade fastigheter med undantag av Vallentuna-Mörby 1:78, 1:82 och 1:83 samt byggnad på Frösunda Prästgård 2:1, del av Brottby 4:1, Lilla Garn 4:1 och del av Sundby 2:2. I samtliga fall där det finns hyresgäster skall hyresgäst i första hand erbjudas att köpa respektive fastighet. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Handlingar i ärendet 1. Karta över var fastigheterna ligger 2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 14 (30)

15 Upphandling bredband AU 42 Dnr Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisat förslag till avtal med Skanova inkl. 5 bilagor och uppdrar till ordföranden att underteckna detsamma. Ärendet Staten har tillskjutit medel för utbyggnad av IT-infrastruktur ( bredband ) i en stor del av landet. För Vallentunas del kan maximalt 6,7 mkr (33%) i statsbidrag utgå vid en total projektkostnad av 20 mkr. Förutsättningar är dels att kommunen har upprättat och länsstyrelsen har godkänt en plan för utbyggnaden, dels att kommunen medfinansierar med (minst) 5%, dels att det går att finansiera resterande 62% genom andra aktörer. Kommunfullmäktige antog i mars 2004 en sådan plan som sedermera också har godkänts av länsstyrelsen. Planen innehåller en prioritering av orter utanför Vallentuna tätort. Under sommaren och hösten 2004 har en upphandling pågått som syftar till att få stånd en utbyggnad enligt programmet. Som ett av kriterierna anges största möjliga befolkningsteckning. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisades två inkomna anbud. Kommunstyrelsen beslöt följande: IT-chefen ges i uppdrag att slutföra förhandlingar med leverantör A. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att godkänna avtal med leverantör A. Kommunstyrelsen anvisar 650 tkr ur anslaget för oförutsedda investeringar 2005 (skall täcka kommunal medfinansiering samt konsultkostnader). Samtliga beslut under förutsättning av länsstyrelsens godkännande. Nya omständigheter Den 22/ beslöt regeringen att frysa en väsentlig del av statsbidragen för bredbandsutbyggnaden. Under januari och februari månad har såväl länsstyrelser som Sveriges kommuner och landsting försökt få till stånd en ändring av detta beslut, hittills utan framgång. På grund av det uppkomna läget har ärendet vid flera tillfällen dragits tillbaka från arbetsutskottets agenda. 15 (30)

16 Under de två senaste veckorna har emellertid öppnats en ny möjlighet till finansiering av första halvan av kommunernas projekt i Stockholms län. Länsstyrelsen kan förskottera medel motsvarande de frysta beloppen ur det anslag som är avsett att täcka vita fläckar som uppstår vid upphandling av bredband i glesbygd. Därför har Vallentuna efter underhandsöverläggningar med länsstyrelsen ingett en projektansökan den 17 mars Länsstyrelsen har med beslut den 21 mars 2005 godkänt projektansökan och kommer att kreditera kommunens skattekonto med de belopp som anges nedan. Därefter har slutförhandlingar skett med den leverantör A som nämns ovan (TeliaSonera Networks Sales AB, i fortsättningen kallad Skanova). Nu föreligger ett avtalsförslag senast justerat den 23 mars Avtalsförslaget redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars. I förhållande till ursprungligt anbud har följande förändringar skett: Vallbostrand (KC51) utgår, ligger inom Vallentuna tätort Lindöberg (KC50) tillkommer, försörjer vit fläck NV om Vallentuna tätort Lokalt fibernät i Brottby, utgår Lokalt fibernät i Lindholmen, utgår Totala kostnaden sjunker härigenom från kr till kr. Enligt avtalet byggs samtliga telestationer i kommunen ut för att leverera ADSL2+, vilket innebär upp till 24 Mb/s. Genom utbyggnaden nås 99,5% av befolkningen. Utbyggnaden skall enligt avtalet vara klart senast den 31 december Kommunens medfinansiering blir då 5% av den lägre summan, dvs kr. Vid avtalets undertecknande kommer hälften av denna summa att betalas ut, och resten när projektet är slutbesiktigat och godkänt av länsstyrelsen. Statens medfinansiering i form av kredit till kommunens skattekonto uppgår till 33%, i första omgången kr. Resterande 62% står Skanova för. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen har den 6 december beslutat att IT-chefen ges i uppdrag att slutföra förhandlingar med leverantör A. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att godkänna avtal med leverantör A. 16 (30)

17 Kommunstyrelsen anvisar 650 tkr ur anslaget för oförutsedda investeringar 2005 (skall täcka kommunal medfinansiering samt konsultkostnader). Samtliga beslut under förutsättning av länsstyrelsens godkännande. Arbetsutskottet har den 13 januari beslutat att om avtal kommer kan fattas vid kommunstyrelsens sammanträde kommer arbetsutskottet att träffas den 31 januari 2005, innan kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottet har den 31 januari föreslagit att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet i avvaktan på att det statliga bidraget åter blir tillgängligt. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Länsstyrelsens beslut Förhandsbesked statligt stöd till utbyggnad av kommunal IT-infrastruktur Vallentuna kommun 2. Avtal nr N mellan TeliaSonera Network Sales AB och Vallentuna kommun 17 (30)

18 Motion. Ett säkrare samhälle AU 43 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet Mauritz Lindroth (s) och Tommy Eckelöv (s) har i en motion till fullmäktige den 20 december 2004 begärt att fritidsnämnden får i uppdrag att lösa vissa frågor som rör förebyggande åtgärder för ett säkrare samhälle. Motionen har remitterats till fritidsnämnden som den 24 februari 2005 har beslutat att frågan skall behandlas i den ordinarie budgetprocessen Kommunstabens synpunkter Kommunfullmäktige har från och med i år permanentat det tidigare projektet Ett tryggare samhälle inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden svarar därmed för att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. En utveckling av verksamheten under år 2005 får ske inom ramen för fritidsnämndens budget. I samband med det remmitterade förslaget till Kommunplan har fritidsnämnden möjlighet att begära en utökad ekonomisk ram. Kommunfullmäktige kommer på sitt sammanträden den 20 juni 2005 ta ställning till Kommunplan Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar att motionen bifalles Beslutsgång Ordföranden Sten-Åke Adlivankin ställer kommunstabens förslag mot Hans Strandins yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins yrkande. Handlingar i ärendet 1. Motion. Om ett säkrare samhälle 2. Fritidsnämndens protokoll 18 (30)

19 Avrapportering av uppdrag angående Vallentuna Centrum och Tellusområdet AU 44 Dnr Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna rapporten. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 februari 2005 kommunstaben och samhälsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda en diskussion med Bo Richter om centrum och Tellusområdet. Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har den 2 mars inlett överläggningar med Bo Richter som företräder Bricad Holding AB. Bricad Holdning AB har överlämnat ett Förslag till utveckling av Vallentuna Centrum inkl Tellus, och att tillgodose en växande kommuns behov daterad , se bilaga 1. Bricads förslag är ett paket som beskrivs på följande sätt. 1. Köp av kommunens fyra centrumfastigheter med total uthyrningsbar area på m2 och tillhörande avstyckade tomter. 2. Köp av byggrätter innebärande de s.k. norra tomten, ICA-tomten, bibliotekstomten samt parktomten preliminärt bebyggbart med 1 000m2 bibliotek, m2 butiksytor (varav m2 till Ica och m2 på norra tomten) samt m2 bostäder. Vid exploatering av byggrätterna ska parkeringsbehoven för Ica och norra tomten tillgodoses. Tidplan för förvärvet är Betalning sker kontant vid tillträde för befintliga hus. Byggrätterna betalas när byggnadslov erhållits. Detaljstudier och arkitektarbete påbörjas direkt efter förvärvet. Målsättningen är att byggnationen påbörjas inom 1 år och slutförs inom 5 år. 3. Centrum rustas upp generellt. Inglasade partier enligt senare förslag. Total budget ca 20 mkr. Denna satsning görs snarast möjligt och ska bli ett påtagligt bevis på att vi tror på Vallentuna. 4. Tillsättande av en professionell centrumchef/centrumutvecklare. 5. Målsättningen är att bereda jobb för så många som möjligt av befintlig personal i förvaltning och skötsel/underhåll. 6. En löpande marknadsbudget för Centrum på 500 tkr/år i 5 år. 7. Utveckla Tellus-fastigheten med kontorshotell, varierande företagsamhet och där det tillkommer butiksytor på ca m2 som erbjuds sällanköpshandel. 8. Byggande av en bad- och sportanläggning på ca m2 i enlighet med separat presentation. Anläggningen ska drivas av 19 (30)

20 privata entreprenörer. Kommunen behöver inte göra investeringen, anställa personal eller sköta verksamheten. Kommunens ansvar blir att stödja verksamheten med en basintäkt på 4 mkr/år i 15 år, indexreglerat. Anbudet för förvärv med förpliktelser enligt ovan är 120 mkr. Anbudet är preliminärt och om principiell överenskommelse kan träffas får en verifierande analys av intäkter och kostnader göras på det befintliga beståndet. Utbyggnadsmöjligheter och kommunens krav på exploatering ska fastställas. Kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter Utifrån det givna uppdraget har diskussioner med Bo Richter på Bricad Holding AB inletts. Vid samtalen har redovisats att tänkt förvärvare är ett nybildat företag som skall ägas av Bricad Holding AB och AB Traction. AB Traction är ett börsnoterat bolag vars affärsidé är att i hel- och delägda bolag tillämpa Tractions metod för affärsutveckling och därmed uppnå en hög avkastning och värdetillväxt. Mer information om bolagen finns på deras respektive hemsidor och Denna avrapportering ska ses som en första inledande information till kommunstyrelsens arbetsutskott. Möjlighet till ett samlat försäljningspaket är enligt budet är komplicerat eftersom de olika delarna är planmässigt på olika beredningsstadier. Vår analys av anbudet har därför delats upp utifrån nedanstående rubriker. Försäljning av kommunens fyra Centrumfastigheter Kommunen äger inom Vallentuna Centrum de bebyggda fastigheterna Vallentuna Rickeby 1:7 och 1:59 samt Vallentuna Prästgård 1:63, 1:130 och 1:163 Bricad Holdning AB önskar förvärva dessa fastigheter tillsammans med framtida byggrätter inom centrumområdet (enligt punkt 2 nedan) för 120 mkr. I de anbud som förelåg när kommunen diskuterade en försäljning av fastigheterna år 2002 var det högsta budet 133,8 mkr. Nu angivet anbud bygger på i stort samma underlag som då. Det innebär bl a ett övertagande av befintliga lokalkontrakt förutom för de kommunala verksamheterna. Kommunen ska förbinda sig att föhyra 20 (30)

21 sina lokaler för kr/m2 exkl fastighetskatt med 75% index och en kontraktslängd om 15 år. Anbudets effekt på kommunens budget I bilaga 2 redovisas anbudets effekt på kommunens budget. Beräkningen utgår från en upplåningsränta för kommunen på 2,5%. Den totala nettoeffekten på kommunens resultaträkning blir 6,9 mkr. De negativa kostnader som uppstår är -3,0 mkr för förvaltningarna i ökade hyror och 5,0 mkr för kommunens finansförvaltning. Den positiva effekten uppstår på TuFa med 1,1 mkr. Företagsmässig jämförande kalkyl mellan försäljning och fortsatt kommunalt ägande I bilaga 3 redovisas en jämförande kalkyl mellan följande alternativ Fortsatt kommunalt ägande med måttlig kommersiell satsning och utveckling Fortsatt kommunalt ägande med större kommersiell satsning och utveckling Försäljning av fastigheterna och förhyrning av kommunala lokaler Samma beräkningsgrund har använts i dessa kalkyler, dvs en försäljning till 120 mkr, förhyrning av kommunala lokaler utifrån kr/m2 exkl fastighetsskatt och en kommunal upplåningsränta till 2,5%. Alternativ 1 bygger i stort på nuvarande ambitionsnivå. Alternativ 2 innebär en satsning på centrumledning och en kommersiell upprustning som belastar driften med 5 mkr/år. Alternativ 3 enligt Bricads förslag. Kalkylen visar följande ekonomiska resultat för kommunen. Alternativ tkr Alternativ tkr Alternativ tkr Försäljning av byggrätter Norra tomten (Blivande kvartersmark inom Vallentuna Rickeby 1:67, 1:159, 1:160, 1:168, samt del av 1:436) Enligt Bricads bud ingår denna byggrätt i försäljningssumman 120mkr. I det preliminära avtalet år 2002 med den då tilltänkta köparen uppgick köpeskillingen för denna byggrätt till 16,8 mkr, baserat på en byggrätt för bostäder/handel/kontor om m2 BTA. Det innebar en ersättning med kr/m2 BTA. 21 (30)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer