Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

2 GULLRINGSBO-KONCERNENS ORGANISATIONSSTRUKTUR Gullringsbo Egendomar Svenska Hus Fastighetsrörelse MVB Byggrörelse 77,5 % Forestry Skogsrörelse Gullringsbo Industri och Handel Kapitalförvaltning Svenska Hus Miljö Svenska Hus Göteborg MVB Syd Svenska Hus Stockholm MVB Öst Svenska Hus Skåne MVB Väst Svenska Hus och MVB är sammantaget ett av Sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag. GULLRINGSBO EGENDOMAR är moderbolag i koncernen och äger samtliga aktier i Svenska Hus Förvaltning AB, AB Gullringsbo Forestry, Gullringsbo Industri och Handel AB samt 77,5 % i MVB Holding AB. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar. Koncernens fakturering uppgår till ca 1 Mdr med ett resultat före avskrivningar och skatt, exklusive fastighetsförsäljningar, i nivån FORESTRY äger cirka ha mark och skog i olika delar av Lettland. Affärsidén är att förvärva skog eller mark till låga ha-priser. Vid köp av skog skall denna underhållas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vid köp av markområden skall de planteras eller brukas anpassat till markens möjligheter. Skogen skall röjas, gallras och avverkas efter skogens behov vid ekonomiskt bästa tillfälle. drygt 150 Mkr per år. Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppskattas till ca 3 Mdr. Antalet anställda är ca 280. Svenska Hus och MVB är sammantaget ett av Sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag. GULLRINGSBO INDUSTRI OCH HANDEL Investeringar i detta rörelseområde är avsedda att sprida riskerna i koncernen samt öka avkastningen genom placering av kapital i företag verksamma inom industri- och handelsrelaterade områden. Ökade värden skapas i ett För ytterligare information besök aktivt ägande genom förädling och vidareutveckling av företagen genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Antingen förvärvas bolag SVENSKA HUS är ett renodlat fastighetsföretag, som äger och förvaltar fastigheter i Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna. i sin helhet eller genom delägande. För närvarande består innehavet av 40 % i Trendimport i Stockholm AB. Affärsidén är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential. Genom om- och tillbyggnad anpassas husen till befintliga eller nya hyresgäster. Viss nybyggnads- och fastighetsverksamhet av traditionell karaktär bedrivs också. Hyresintäkterna uppgår till drygt KAPITALFÖRVALTNING Som ett led i strävan att ytterligare minska företagets - beroende av bygg- och fastighetskonjunkturen har värdepappersförvaltning 270 Mkr per år. startats. Cirka 650 Mkr i likvida medel förvaltas inom de hel- och delägda bolagen. MVBs affärsidé är att driva byggverksamhet med lokal förankring i storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Göteborg. MVB förenar det lokala bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet. Tanken är att kombinera personlig kontakt och lokal förankring SVENSKA HUS MILJÖ Efter att år 2000, som första fastighetsbolag i Sverige ha certifierats enligt FR2000, beslöt Svenska Hus år 2002 att satsa på något som kallades samhällsprojektet. Tanken var att, tillsammans med relativt stor omsättning och en stark balansräkning. med universitet och högskolor, i någon form bidra till sam- Faktureringen uppgår årligen till ca 800 Mkr. hällets utveckling. Denna satsning har lett till ett stort antal aktiviteter.

3 ÅRET I KORTHET sid: 2 "Idérikedom och prestigelöshet" RESULTATUTVECKLING FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN JUSTERAT KONSOLIDERINGSKAPITAL Nyckeltal Mkr Mkr Räntebetalningsförmåga 11,9 % (12,8) Nettoavkastning 8,6 % (9,1) Bokfört värde Resultatet från hyresintäkter, direkta fastighetskostnader och finansnetto ökade till 102,6 Mkr (81,4). Justerat konsolideringskapital ökade till Mkr (1.499) kr/m2 (6.340) Belåning HYRESINTÄKTER FÖRDELNING HYROR PER LOKALTYP kr/m2 (5.306) Mkr Mkr Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum ,78 % (4,32) Genomsnittlig räntebindningstid 2,3 år (3,2) * Budget Hyresintäkterna ökade till 252 Mkr (228) och budgeteras för 2010 till 274 Mkr. FASTIGHETSBESTÅNDETS UTVECKLING I KVADRATMETER Tusental m Budget Bostäder Lokaler 32 % av hyrorna kommer från bostäder och 68 % från lokaler. Synlig konsolideringsgrad 26 % (26) Justerad konsolideringsgrad 47 % (47) * Per finns tecknade kontrakt om forwardstartade räntederivat uppgående till 410 Mkr. Om kontrakten inkluderas förlängs den genomsnittliga räntebindningstiden till 3,3 år Svenska Hus har under året förvärvat fastigheter innehållande ca m2 lokaler och bostäder. Definitioner se sid 17

4 Byggnadsvårdspris för en serie goda ombyggnader sid: 3 UTMÄRKELSER 1998 Hedersomnämnande för god byggnadskonst avseende ombyggnad av fastigheten vid Lasarettsgatan 6/ Ingenjörsgatan 6-8 i Göteborg Byggnadsvårdspris för en serie goda ombyggnader och det senast färdigställda Järnvägshuset vid Prästgatan 4/ Olskroksgatan 28 i Göteborg Som första fastighetsbolag i Sverige certifikat på att verksamheten bedrivs enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR Utsågs bolagets verkställande direktör till Årets Fastighetsägare Nominerades fastigheten Gamla Staden vid Norra Kyrkogränden i Landskrona av tidningen Byggindustrin till Årets Ombyggnad Stadsbyggnadspris för uppförande av projekt Nyhamn, etapp 1, i Landskrona Första pris ur Per & Alma Olssons fond för uppförande av fastigheten Otterhällegatan 3 i Göteborg Nominerades fastigheten vid Otterhällegatan 3 i Göteborg till Helge Zimdalpriset.

5 VD HAR ORDET sid: 4 Idérikedom och prestigelöshet I skrivande stund vässas klorna genom lanseringen av vår nya hemsida. Vi hoppas därigenom kunna serva företagets kunder och samarbetsparters ännu bättre. Besök oss gärna på ÅRET SOM GICK Strax efter sommaren 2009 bevistade jag ett fastighetsseminarium där en talare konstaterade att: Den som misslyckas med fastighetsförvaltning i år har väldigt mycket otur. Talaren refererade till räntenivån, som varit ytterst förmånlig för fastighetsbolagen med historiskt låga räntor under Ränteutvecklingen har naturligtvis varit positiv även för Svenska Hus, och vi kan konstatera ett förvaltningsresultat som passerar 100 Mkr för första gången. Samtidigt kan världsekonomin under det gångna året beskrivas som den sämsta sedan andra världskriget, där stater världen över tillförde stimulanser på rekordnivåer. Ingen eller inget är tryggt, varsel och nedläggningar den ena dagen, nystart och framtidstro den andra dagen. Finansmarknaden har solat sig, men risken för rekyl är överhängande. De låga räntorna driver upp privatkonsumtionen med risk för nya bubblor som följd. Hur agerar man då i en tid när marknaden, jobben, bankerna, räntorna och världen i största allmänhet går upp och ner från månad till månad? Med några noggrant valda ord hoppas jag kunna förmedla hur vi på Svenska Hus har tänkt och agerat. ÅRETS RESULTAT Bolaget omsatte under Mk r (228) och förvaltningsresultatet ökade med 26 % (7) till historiska 102,6 Mkr (81,4). Anledningarna till detta strålande resultat är många. Räntan är nämnd som en, men viktigast är vårt vakanstal, som håller sig på en fortsatt låg nivå. De tidigare förvärvade projektfastigheterna är välfyllda och vi fortsätter att arbeta med driftoptimering. Företaget har ett fortsatt stabilt kassaflöde och vid årsskiftet uppgick likvida medel till 264 Mkr (273) plus ca 20 Mkr i outnyttjade byggnadskreditiv. INVESTERINGAR I finanskrisens spår har kreditmarknaden varit trög. Som en följd av detta gick transaktionsvolymen under 2009 ner med 60 %, men återhämtade sig mot slutet av året. För vår del har det inneburit små rörelser i det egna beståndet. Under året har 195 Mkr (135) investerats i fastigheter varav 50 Mkr (101) avser ny-, tilleller ombyggnader i fastigheter som ägdes vid årets början. I januari 2009 förvärvades ett antal kommersiella fastigheter om totalt kvm i Landskrona. Under årets sista dagar genomfördes ytterligare några fastighetsaffärer i Landskrona. Två fastigheter såldes, kv Östra Roten 34 innehållande kvm bostäder och lokaler samt kv Sten Sture 12 innehållande kvm bostäder. Samtidigt köptes kv Pilåkern innehållande kvm bostäder. Detta är den andra bytesaffären vi gör med allmännyttan i Landskrona. I övrigt har vi under året haft en försiktig hållning till nyinvesteringar och koncentrerat oss på inneliggande projekt och uthyrning i det befintliga beståndet. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Företagskulturen skall präglas av högt i tak, idérikedom och prestigelöshet. Internt har vi under 2009 utmanat dessa begrepp genom att arbeta med Balanced Scorecard och företagets kärnvärden. Detta är på intet sätt ett revolutionerande verktyg, men för oss har det inneburit en kraftfull genomlysning av företaget där vi ventilerat, ifrågasatt och ställt vardagliga ting i verksamheten på sin spets. Som företrädare för bolaget kan jag därför stolt presentera våra kärnvärden som samtliga medarbetare ställt sig bakom. Personligt engagemang att med glädje ta ansvar och initiativ samt leverera enkelhet och prestigelöshet Affärsmässighet att med kunden i fokus genomföra affärer med lönsamhet, långsiktighet och riskminimering Entreprenörskap att identifiera möjligheter och ha mod att genomföra dem Genomtänkt kvalitet upplevelsen/förväntan>1 UTHYRNING OCH KUNDER Lyhördhet och närhet till kunden samt korta beslutsvägar har under alla år varit ledord i uthyrningsarbetet hos oss. Detta, tillsammans med en fortsatt låg vakansgrad, har varit, är och blir en bas för allt vi gör. Vi fortsätter att arbeta nära våra hyresgäster för att fånga upp behovsförändringar i tidiga skeden. Våra uthyrare kallar detta ett tidskrävande pussel mellan tillgång på lokaler och nya projekt samt förändringar i verksamheterna hos våra kunder. Samtidigt vill jag påstå att detta arbete är service på riktigt. Vi lär oss kontinuerligt hur olika branscher fungerar, vilket gör oss till en bra partner till kunderna. En del uppsägningar har vi fått under året, men inget utöver det normala, och vi har varit relativt förskonade från konkurser bland kunderna. Extra resurser och fokus har i år av konjunkturskäl lagts på kundreskontran och till vår stora glädje kan vi konstatera att utestående fordringar i princip är oförändrade mot 2008.

6 Affärsmässighet och entreprenörskap sid: 5 VD HAR ORDET FINANSIELLA RISKER Det internt beräknade marknadsvärdet på företagets fastigheter uppgår till ca 3 Mdr (3). I förhållande till detta värde är belåningsgraden ca 57 % (57). Belåningsgraden är en viktig riskbegränsande faktor för oss, speciellt i en lågkonjunktur. Den totala lånestocken uppgick vid årets slut till Mkr (1.639). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 2,6 år (3,6) och den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (3,2). Under 2010 börjar ett antal ränteswapar och räntetak med framtida start och med längre löptider att gälla, vilket förlänger räntebindningstiden ytterligare. MILJÖENGAGEMANG Vårt miljöengagemang fortsätter, främst genom samarbetet med Lunds Universitet och Internationella Miljöinstitutet. Sponsringen av en professur vid avdelningen för Sustainable Buildings vid LTH i Lund har lett fram till många forskningsprojekt, där vi sedan 2004 främst drivit frågor som handlar om passivhus och uppförandet av dessa. Passivhus, dvs hus med mycket begränsat eller inget uppvärmningssystem, är ett allmänt vedertaget begrepp i många länder i Europa, men förekommer sällan i Sverige. Först under de senaste åren har vi kunnat se en attitydförändring i frågan och ökad acceptans för begreppet. Miljömässigt hållbar utveckling har blivit en bred fråga, vilket vi välkomnar. I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där vi projekterar för 140 lägenheter, har Svenska Hus precis undertecknat ett s k världsklassavtal initierat av Stockholms Stad. Stadsdelen är utvald i det internationella samarbetet CCI (Clinton Climate Initiative) där lärande och erfarenhetsutbyte kommer att ske med andra CCI-projekt i världen. Norra Djurgårdsstaden skall agera spjutspets för miljömässigt hållbar stadsbyggnad där svensk miljöteknik visas upp. Svenska Hus står väl rustat att anta denna utmaning och deltar aktivt i utvecklingsarbetet Under 2010 tror vi att Riksbanken höjer reporäntan successivt med 1-1,5 %. Under 2011 sker samma sak. Viss press på hyrorna kommer under året men, eftersom vi har merparten av fastigheterna utanför stadskärnan, påverkar det oss i liten omfattning. Investeringsvolymen i vårt befintliga bestånd kommer att öka, då vi måste möta nya och befintliga kunders behov. Att leva upp till befintliga och nya kunders förväntningar blir vår största utmaning under den kommande tvåårsperioden. Göteborg i mars 2010 Jesper Månsson Verkställande direktör FRAMTIDSUTSIKTER Under hösten 2009 kunde en stabilisering skönjas i den allmänna konjunkturen på grund av de statliga och finanspolitiska stimulanserna, men för de flesta fastighetsbolag återstår den s k sencykliska hyresmarknaden. Det vore förmätet att tro sig kunna hoppa över en lågkonjunktur och blåsa faran över redan nu. Fokus under 2010 är fortfarande uthyrningsfrågorna, men vi hoppas och tror samtidigt att kreditmarknaden nu hittat den balans som krävs för att förtroendet för fastighetsbranschen åter skall etableras. Transaktionsvolymen tror vi förblir låg under året och många företag kommer fortsätta att fokusera på befintliga bestånd. Jesper Månsson VD

7 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI OCH UTDELNING sid: 6 Särpräglade och högkvalitativa lokaler Ett av målen är att genom tillämpande av affärsidén skapa bostäder och lokaler med attraktiv standard och planlösning. VISION Svenska Hus skall vara ett modernt fastighetsbolag, som med bibehållen låg riskexponering skall växa organiskt och verka i de tre storstadsregionerna i Sverige. Ambitionen är att vara ett av landets tre största och mest lönsamma MÅL Finansiella mål Det viktigaste ekonomiska målet är att bibehålla och förbättra god lönsamhet och goda kassaflöden för att därigenom skapa möjligheter att, med ett stort mått av oberoende, utveckla verksamheten i enlighet med bolagets affärsidé. familjeägda fastighetsbolag. Styrelsen har fastställt interna mål, bl a avseende avkastning och AFFÄRSIDÉ Svenska Hus affärsidé är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential i Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna. Fastig-heterna skall därefter, genom om- och tillbyggnad, anpassas till befintliga eller nya hyresgäster. Härigenom avses att skapa moderna tillväxt samt regler för likviditetsberedskap. Vi eftersträvar att uppnå bl a följande nyckeltal; räntebetalningsförmågan skall uppgå till minst 11 procent, synlig konsolideringsgrad skall vara 25 procent, justerad konsolideringsgrad 50 procent samt avkastning på befintliga tillgångar och nyinvesteringar 9 procent. fastigheter med goda kvaliteter för fortsatt egen förvaltning. Viss nybyggnads- och fastighetsverksamhet av traditionell karaktär bedrivs också. Icke finansiella mål Ett av företagets mål är att genom tillämpning av affärsidén skapa bostäder och lokaler med attraktiv standard och planlösning. Ambi-

8 "Lyhörd gentemot marknad och kunder sid: 7 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI OCH UTDELNING tionen är att attrahera hyresgäster, som prioriterar särpräglade och högkvalitativa lokaler samt att erbjuda en god bostadsstandard. nyproduktion. Efter om-, till- eller nybyggnad och uthyrning skall fastigheterna förvaltas eller, i undantagsfall, säljas. Bolaget skall successivt utöka verksamheten och samtidigt vara inriktat på aktiv fastighetsförvaltning. Därigenom skapas och bibehålles intressanta arbetsuppgifter för de anställda. Strävan är att kunskapsnivån och effektiviteten i organisationen skall vara i nivå med de bästa i branschen. Vidare skall vi informera om vår inriktning så att företaget blir en naturlig kontakt på marknaden både för säljare av fastigheter och för dem, som vill hyra bostäder och lokaler av den typ vi inriktar oss på. Särskilt viktigt är det att vi för vår expansion får möjlighet att förvärva nya utvecklingsprojekt. Intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, vidareutbildning, lön, UTDELNINGSPOLICY incitamentssystem och andra förmåner skall sammantaget göra Svenska Hus policy är att, med hänsyn till likviditet, konsolidering och Svenska Hus till en av de mest eftertraktade arbetsgivarna i branschen. ställning samt investeringsplaner, årligen dela ut 50 % av förvaltningsresultatet efter betald skatt. STRATEGI Lämpliga fastigheter och deras framtida användningsområde skall noggrant analyseras. Om de passar in i affärsidén kan sådana fastigheter förvärvas, byggas om och hyras ut. Svenska Hus genomför även Ambitionen är att vara ett av landets tre största och mest lönsamma familjeägda fastighetsbolag.

9 PROJEKTUTVECKLING OCH UTHYRNING sid: 8 "Långsiktiga affärsrelationer" Svenska Hus startades med hjälp av en handfull mycket kompetenta och idérika personer som samtliga hade gedigen erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan, efter nära 20 år i branschen, stoltsera med en historia med många och spännande projekt. Dessa visar vi gärna upp som exempel då vi skapar nya. PROJEKTUTVECKLING OCH UTHYRNING Den operativa verksamheten är organiserad i tre regioner, Göteborg, Stockholm och Skåne, och bygger på kundnärhet och lokal förankring där verksamheten i varje region optimeras efter sina speciella förutsättningar. Detta innefattar också projektutveckling och uthyrning där samtliga regioner har egen personal. När en ny fastighet införlivas i portföljen är det alltid vi själva som driver projekten och skapar rutiner för drift och förvaltning. Vi befinner oss i en komplex bransch där erfarenhet och grundläggande förståelse för byggnaden tillsammans med kompetens är våra största tillgångar. Många nya företag har ingen erfarenhet av nyetablering där det ofta handlar om frågor som man inte är familjär med. Vi hjälper gärna till med detta och är bra på att lyssna och komma med praktiska förslag. För etablerade företag finns det alltid ett skäl till att man väljer att flytta. Det viktigaste är att utifrån dessa skäl sätta upp mål för vad man vill med flytten och vad man vill förändra och förbättra. Tillsammans med vår erfarna personal skapas goda förutsättningar för riktigt bra lokaler. I samspelet mellan våra visioner om hur fastigheten skall se ut i färdigt skick och kundernas önskemål uppstår en dynamik som är viktig. Visionen och visualiseringen av lokalerna blir ofta en utmaning för våra uthyrare och projektledare då vi sällan räds att visa råa lokaler som ännu inte byggts om.

10 "Med kunden i fokus" sid: 9 FÖRVALTNING OCH KUNDVÅRD FÖRVALTNING OCH KUNDVÅRD Nöjda kunder och långsiktiga affärsrelationer är grunden för att skapa lönsamhet. Vi träffar ofta våra kunder för att diskutera framtida planer och hur samarbetet kan förbättras ytterligare. Vi är bra på att pussla och hitta lösningar för företag som vill ändra sina ytor också under avtalstidens gång. Detta leder till att alla parter är nöjda, och vi får välmående hyresgäster som gärna förlänger sina avtal. Att projektutveckla i egen regi ger många fördelar, och när den färdiga lokalen lämnas över till förvaltning sker det inom den egna organisationen där kunskapen redan finns och beslutsvägarna är korta. Vi skapar en naturlig helhet, som gör det dagliga arbetet mycket enklare. För oss på Svenska Hus är långsiktiga affärsrelationer något vi strävar efter. Vi har t ex den anrika bokhandeln Bokia/Wettergrens på Västra Hamngatan i Göteborg, som varit hyresgäst på samma adress i 92 år. Även Engelska Tapetmagasinet i samma kvarter har funnits i många decennier i samma fastighet. Fastighetsskötsel betyder trivsel och service för oss. Ofta består det av reparationer och underhåll i husen, där fastighetsskötarna är våra ögon i verksamheten och hyresgästens första kontakt med oss om något måste göras. Vid en första påsyn låter det ofta enkelt, men det är en aldrig sinande ström av åtgärder från snöskottning till gräsklippning, underhållsmålning och städning. Mycket är rutin, men lika mycket kräver erfarenhet och gedigen kunskap. Vi håller en hög servicenivå, och vi är inte nöjda förrän hyresgästen känner att de kan lita på oss som leverantör av den produkt man förväntat sig.

11 REGION GÖTEBORG sid: 10 Vi satsar uteslutande på förnyelsebar energi" Vi kommer uteslutande att satsa på leverantörer som kan förse oss med förnyelsebar energi. Året som gått var ett bra år för oss som gillar utmaningar har lärt oss att händelsekedjorna blir allt snabbare och allt svårare att förutse. Man kan inte nog poängtera betydelsen av att vara anpassningsbar och lyhörd gentemot marknad och kunder. De företag som lyckas med detta är de verkliga vinnarna. Att vi under året levt upp till just dessa förväntningar från våra kunder har vi vår kunniga personal att tacka för. Detta återspeglar sig i vakansgraden som fortsatt varit låg. Vi ser fram mot 2010 års utmaningar med tillförsikt och med en väl förberedd organisation. Projektet på Stora Badhusgatan i Göteborg går nu mot sitt slut och vi kan konstatera att endast ett våningsplan om 700 kvm återstår att hyra ut. De senaste kontrakten är tecknade med Resursförvaltningen Göteborgs Stad, BAES och Nöjds Konditori. Vi räknar med att huset skall vara fullt uthyrt i mitten av Detta projekt visar återigen förmågan hos Svenska Hus att se utvecklingsmöjligheten i en fastighet som var helt tom då vi köpte den för några år sedan. Fokus på driftkostnader kommer att vara ett av de viktigaste områdena inom energi och miljö, och vi kommer fortsätta att uteslutande satsa på leverantörer som kan förse oss med förnyelsebar energi. Energiförbättrande åtgärder, såsom tilläggsisoleringar, fönsterbyten samt byte av styr- och reglerutrustningar, har skett på ett flertal fastigheter under året. Nol Teknikpark, norr om Göteborg, med sina kvm har anslutits till fjärrvärmenätet, vilket på sikt ger en stor miljövinst för oss alla. Med allt detta i bagaget bygger vi vidare på det förtroende våra kunder ger oss och ser fram mot ett nytt år, som förhoppningsvis kommer att präglas av framtidstro och en försiktig återhämtning. Michael Ohlson VD Svenska Hus i Göteborg AB Mkr HYRESINTÄKTER FAKTA REGION GÖTEBORG VD: Michael Ohlson REGIONKONTOR: Göteborg ANTAL ANSTÄLLDA: 9 FÖRVALTAR: KVM BUDGETERADE HYROR: 97 MKR Budget

12 "Idérikedom och prestigelöshet" sid: 11 REGION GÖTEBORG

13 REGION STOCKHOLM sid: 12 "Affärsmässighet och entreprenörskap"

14 "Kundnärhet och lokal förankring" sid: 13 REGION STOCKHOLM Vårt arbete driver utvecklingen mot mer energieffektiva verksamheter och maskiner. Precis som de flesta andra i fastighetsbranschen har vi haft svårt att göra intressanta förvärv under året. Fokus har legat på att utveckla befintliga fastigheter. Den svaga konjunkturen har medfört något ökade betalningssvårigheter för vissa kunder. Vi har upplevt ett något svagare intresse för kontorslokaler och från branscher som konfektion och media. Vi har dock haft möjlighet att ge flera av våra största hyresgäster möjlighet att expandera på ett långsiktigt bra sätt. Vid utgången av 2008 förvärvades kvarteret Induktorn 27 i Bromma med kvm vakanta lokaler. Av dessa ytor är nu ca kvm uthyrda till ett 10-tal nya hyresgäster. Parallellt med uthyrnings- och ombyggnadsarbetet har vi arbetat med att sänka driftkostnaderna för fastigheten. Vi har även tagit första steget mot utvecklingen av ett kontorshotell. Under 2010 fortsätter arbetet med driftoptimering samt uthyrning av återstående ytor. I fastigheten Påsen 7, Hammarby Sjöstad, har vi kunnat erbjuda två av våra största hyresgäster, SkinConcept och Kunskapsskolan, möjligheten att expandera genom att bygga om ca 500 kvm lager till kontorsyta. I fastigheterna Tumba 7:230, Tumba, och Fiskhallen 1, Stockholm, pågår ett omfattande arbete för att minska elförbrukningen. Vi tror att vårt arbete leder till större sparsamhet bland våra hyresgäster och att det även driver utvecklingen mot mer energieffektiva verksamheter och maskiner. I fastigheterna Växthuset 11 i Sundbyberg, och Siken 4 i Södertälje, fortsätter arbetet med stambyten i lägenheterna. Under året har ett 10-tal lägenheter berörts och i samband med detta även byggts om till modern standard. Sammantaget har ett aktivt och framgångsrikt arbete med företagets projektfastigheter och de äldre förvaltningsfastigheterna, vad gäller uthyrning och utveckling av driften, medfört ett förbättrat driftresultat. Under 2009 har vi också systematiserat det interna arbetet enligt Balanced Scorecard. Detta har hjälpt oss att fokusera på de för oss mest prioriterade områdena och säkerställt att nödvändiga åtgärder faktiskt genomförts. Niklas Gahm VD Svenska Hus i Stockholm AB Mkr 100 HYRESINTÄKTER FAKTA REGION STOCKHOLM VD: Niklas Gahm REGIONKONTOR: Stockholm ANTAL ANSTÄLLDA: 7 FÖRVALTAR: kvm BUDGETERADE HYROR: 92 Mkr Budget

15 REGION SKÅNE sid: 14 Vi fortsätter att växa i Öresundsregionen Vi är ständigt på jakt efter nya förvärv för att kunna fortsätta att växa i Öresundsregionen har varit ett framgångsrikt år för Svenska Hus i Skåne. I Landskrona förvärvades fem fastigheter innehållande totalt kvm kommersiella lokaler. Vi har även ökat lägenhetsbeståndet med ytterligare 150 lägenheter genom en bytesaffär med AB Landskronahem. Förvärvet och bytesaffären ligger i linje med vår vilja att fortsätta att växa och bibehålla en bra mix mellan bostäder och kommersiella lokaler samt att satsa på fastigheter med god utvecklingspotential. Det gångna året har präglats av en dämpad konjunktur då det har gällt att vårda kunderna och verka för att skapa goda och långa relationer. För att vi skall kunna vara mer lyhörda och tillgängliga för våra kunder har vi under året utökat organisationen med en kommersiell uthyrare/marknadsförare. I fastigheten Emilstorp, Volframsgatan 1 i Malmö, fortsätter projektutvecklingen och under året har vi iordningsställt kvm kontor och monteringshall till Pro Frost. Till våra kunder, IUC och Competens, har vi skapat undervisningslokaler på ca 300 kvm. I fastigheten Stenen i Landskrona har en befintlig hyresgäst, Frapp, expanderat sin verksamhet med 200 kvm lageryta. På Gasverksgatan i Helsingborg konverterades några lokaler till lägenheter och 12 lägenheter inom vårt bostadsområde i Bårslöv utanför Helsingborg renoverades med rotstöd. För att sänka driftkostnaderna har vi genomfört en rad energibesparande åtgärder, såsom att avveckla högspänningsabonnemang, installera lågenergilampor, och byta fläktar samt styr-

16 Utveckling av befintliga fastigheter sid: 15 REGION SKÅNE och reglerutrustningar av fjärrvärmecentraler. De enskilda åtgärderna kan tyckas små, men sammantaget ger de stora resultat. Vi ser dessutom energibesparingarna som en möjlighet att påverka vår miljö, och för att ytterligare stärka vårt energispararbete har vi tecknat avtal med en grön-el-leverantör. Innevarande år kommer att bli ett år med inriktning på att bibehålla de låga vakanstalen och att ytterligare sänka våra driftkostnader. Vi har en stark framtidstro på vår region och vi är ständigt på jakt efter nya förvärv för att kunna fortsätta att växa i Öresundsregionen. Martin Nerpin VD Svenska Hus i Skåne AB Mkr 100 HYRESINTÄKTER 90 FAKTA REGION SKÅNE VD: Martin Nerpin REGIONKONTOR: Landskrona ANTAL ANSTÄLLDA: 6 FÖRVALTAR: kvm BUDGETERADE HYROR: 85 Mkr Budget

17 BUSINESS CENTER sid: 16 "Tilltalande ljusa lokaler Business Center i Göteborg - en succé! Efterfrågan på lediga rum i våra kontorshotell har gynnats av den ekonomiska turbulensen under det år som gått. Här har många mindre företag sett en möjlighet att få ett helhetskoncept och en flexibilitet som en kortare hyresperiod än de normala tre åren ger. Våra Business Center i Almedal och Högsbo har blivit en succé, vilket visar sig i den låga vakansgraden, men även i hyresgästernas betyg i de enkäter som görs varje år. Hyresgästerna trivs i de tilltalande ljusa lokalerna och uppskattar den service som erbjuds. Totalt omfattar båda Business Center ca 130 kontorsrum fördelade på 100 hyresgäster, som servas av tre heltidsanställda personer med t ex telefonpassning, postservice och kopiering. Besök oss gärna på

18 PROJEKT sid: 18 Vi satsar uteslutande på förnyelsebar energi"

19 sid: 22 "Vi följer husen och människorna"

20 STYRELSE OCH REVISORER sid: 40 "Affärsmässighet och entreprenörskap" ORDINARIE LEDAMÖTER 1. GÖRAN PETERSSON Ordförande, född 1942, Advokat, Advokatfirman Vinge Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Flygfältsbyrån AB, AB Gullringsbo Egendomar, Hallberg-Rassy AB, Hallberg- Rassy Varvs AB och Hallberg-Rassy Marinplast AB. Ledamot i COWI AB och Godshantering Landvetter AB. Sekreterare i Svenska Mässan Stiftelse. Medlem i IOK (Internationella Olympiska kommittén). President i ISAF (International Sailing Federation). 2. HANS ELIASSON född 1946, Koncernchef AB Gullringsbo Egendomar, Tekn.dr.h.c. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, MVB Syd AB, MVB Öst AB, MVB Väst AB, Rådgivande Kommittén vid Lunds Universitet, Stiftelsen DeLabs och Stiftelsen för energieffektivt byggande. 3, ERIKA HELLMAN född 1973 Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar.

21 "Satsning på fastigheter med utvecklingspotential" sid: 41 STYRELSE OCH REVISORER 4. LARS-ERIK JANSSON född 1945 Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aranäs KB, Ekan AB, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Vice ordförande i Fastighetsägarna Sverige och Svefo Collector Finance & Law. Ledamot i FFU Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling, AB Gullringsbo Egendomar, Liljewall Arkitekter AB, MVB Syd AB, MVB Öst AB och MVB Väst AB. 5. LISA KJELLÉN född 1976, VD AB Gullringsbo Forestry Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar. 6. STURE KULLMAN född 1952, Verksam som konsult via eget bolag Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Annell Ljus och Form AB, CRM Currency Risk Management AB, Global Shipping Group AB, Handbollförbundets Liganämnd, Hermelin IT- Partner AB, Hestra Inredningar AB, Kondator AB, Lastbilscentralen i Tvåstad AB och Trendimport i Stockholm AB. Ledamot i Cascade Computing AB och AB Gullringsbo Egendomar. 7. ULF RAGNARSSON född 1957, VD ARK Konsulter AB Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Brightstep AB och Wipcore AB. Ledamot i ARK Konsulter AB, Briscole AB, AB Gullringsbo Egendomar, AB Sven Gulin och Tylögatt Fastighets AB. REVISOR 8. MAGNUS ANDERSTRÖM född 1972, Auktoriserad revisor, Frejs Revisionsbyrå AB

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

planerade projekt beslutade projekt idéprojekt har en projektportfölj beräknad till årsredovisning 2009 från kunderna är större än någonsin.

planerade projekt beslutade projekt idéprojekt har en projektportfölj beräknad till årsredovisning 2009 från kunderna är större än någonsin. beslutade projekt planerade projekt idéprojekt årsredovisning 29 Kunskapssverige växer. Akade miska Hus har en projektportfölj beräknad till 15 miljar der kronor och efterfrågan från kunderna är större

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer