Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

2 GULLRINGSBO-KONCERNENS ORGANISATIONSSTRUKTUR Gullringsbo Egendomar Svenska Hus Fastighetsrörelse MVB Byggrörelse 77,5 % Forestry Skogsrörelse Gullringsbo Industri och Handel Kapitalförvaltning Svenska Hus Miljö Svenska Hus Göteborg MVB Syd Svenska Hus Stockholm MVB Öst Svenska Hus Skåne MVB Väst Svenska Hus och MVB är sammantaget ett av Sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag. GULLRINGSBO EGENDOMAR är moderbolag i koncernen och äger samtliga aktier i Svenska Hus Förvaltning AB, AB Gullringsbo Forestry, Gullringsbo Industri och Handel AB samt 77,5 % i MVB Holding AB. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar. Koncernens fakturering uppgår till ca 1 Mdr med ett resultat före avskrivningar och skatt, exklusive fastighetsförsäljningar, i nivån FORESTRY äger cirka ha mark och skog i olika delar av Lettland. Affärsidén är att förvärva skog eller mark till låga ha-priser. Vid köp av skog skall denna underhållas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vid köp av markområden skall de planteras eller brukas anpassat till markens möjligheter. Skogen skall röjas, gallras och avverkas efter skogens behov vid ekonomiskt bästa tillfälle. drygt 150 Mkr per år. Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppskattas till ca 3 Mdr. Antalet anställda är ca 280. Svenska Hus och MVB är sammantaget ett av Sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag. GULLRINGSBO INDUSTRI OCH HANDEL Investeringar i detta rörelseområde är avsedda att sprida riskerna i koncernen samt öka avkastningen genom placering av kapital i företag verksamma inom industri- och handelsrelaterade områden. Ökade värden skapas i ett För ytterligare information besök aktivt ägande genom förädling och vidareutveckling av företagen genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Antingen förvärvas bolag SVENSKA HUS är ett renodlat fastighetsföretag, som äger och förvaltar fastigheter i Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna. i sin helhet eller genom delägande. För närvarande består innehavet av 40 % i Trendimport i Stockholm AB. Affärsidén är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential. Genom om- och tillbyggnad anpassas husen till befintliga eller nya hyresgäster. Viss nybyggnads- och fastighetsverksamhet av traditionell karaktär bedrivs också. Hyresintäkterna uppgår till drygt KAPITALFÖRVALTNING Som ett led i strävan att ytterligare minska företagets - beroende av bygg- och fastighetskonjunkturen har värdepappersförvaltning 270 Mkr per år. startats. Cirka 650 Mkr i likvida medel förvaltas inom de hel- och delägda bolagen. MVBs affärsidé är att driva byggverksamhet med lokal förankring i storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Göteborg. MVB förenar det lokala bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet. Tanken är att kombinera personlig kontakt och lokal förankring SVENSKA HUS MILJÖ Efter att år 2000, som första fastighetsbolag i Sverige ha certifierats enligt FR2000, beslöt Svenska Hus år 2002 att satsa på något som kallades samhällsprojektet. Tanken var att, tillsammans med relativt stor omsättning och en stark balansräkning. med universitet och högskolor, i någon form bidra till sam- Faktureringen uppgår årligen till ca 800 Mkr. hällets utveckling. Denna satsning har lett till ett stort antal aktiviteter.

3 ÅRET I KORTHET sid: 2 "Idérikedom och prestigelöshet" RESULTATUTVECKLING FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN JUSTERAT KONSOLIDERINGSKAPITAL Nyckeltal Mkr Mkr Räntebetalningsförmåga 11,9 % (12,8) Nettoavkastning 8,6 % (9,1) Bokfört värde Resultatet från hyresintäkter, direkta fastighetskostnader och finansnetto ökade till 102,6 Mkr (81,4). Justerat konsolideringskapital ökade till Mkr (1.499) kr/m2 (6.340) Belåning HYRESINTÄKTER FÖRDELNING HYROR PER LOKALTYP kr/m2 (5.306) Mkr Mkr Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum ,78 % (4,32) Genomsnittlig räntebindningstid 2,3 år (3,2) * Budget Hyresintäkterna ökade till 252 Mkr (228) och budgeteras för 2010 till 274 Mkr. FASTIGHETSBESTÅNDETS UTVECKLING I KVADRATMETER Tusental m Budget Bostäder Lokaler 32 % av hyrorna kommer från bostäder och 68 % från lokaler. Synlig konsolideringsgrad 26 % (26) Justerad konsolideringsgrad 47 % (47) * Per finns tecknade kontrakt om forwardstartade räntederivat uppgående till 410 Mkr. Om kontrakten inkluderas förlängs den genomsnittliga räntebindningstiden till 3,3 år Svenska Hus har under året förvärvat fastigheter innehållande ca m2 lokaler och bostäder. Definitioner se sid 17

4 Byggnadsvårdspris för en serie goda ombyggnader sid: 3 UTMÄRKELSER 1998 Hedersomnämnande för god byggnadskonst avseende ombyggnad av fastigheten vid Lasarettsgatan 6/ Ingenjörsgatan 6-8 i Göteborg Byggnadsvårdspris för en serie goda ombyggnader och det senast färdigställda Järnvägshuset vid Prästgatan 4/ Olskroksgatan 28 i Göteborg Som första fastighetsbolag i Sverige certifikat på att verksamheten bedrivs enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR Utsågs bolagets verkställande direktör till Årets Fastighetsägare Nominerades fastigheten Gamla Staden vid Norra Kyrkogränden i Landskrona av tidningen Byggindustrin till Årets Ombyggnad Stadsbyggnadspris för uppförande av projekt Nyhamn, etapp 1, i Landskrona Första pris ur Per & Alma Olssons fond för uppförande av fastigheten Otterhällegatan 3 i Göteborg Nominerades fastigheten vid Otterhällegatan 3 i Göteborg till Helge Zimdalpriset.

5 VD HAR ORDET sid: 4 Idérikedom och prestigelöshet I skrivande stund vässas klorna genom lanseringen av vår nya hemsida. Vi hoppas därigenom kunna serva företagets kunder och samarbetsparters ännu bättre. Besök oss gärna på ÅRET SOM GICK Strax efter sommaren 2009 bevistade jag ett fastighetsseminarium där en talare konstaterade att: Den som misslyckas med fastighetsförvaltning i år har väldigt mycket otur. Talaren refererade till räntenivån, som varit ytterst förmånlig för fastighetsbolagen med historiskt låga räntor under Ränteutvecklingen har naturligtvis varit positiv även för Svenska Hus, och vi kan konstatera ett förvaltningsresultat som passerar 100 Mkr för första gången. Samtidigt kan världsekonomin under det gångna året beskrivas som den sämsta sedan andra världskriget, där stater världen över tillförde stimulanser på rekordnivåer. Ingen eller inget är tryggt, varsel och nedläggningar den ena dagen, nystart och framtidstro den andra dagen. Finansmarknaden har solat sig, men risken för rekyl är överhängande. De låga räntorna driver upp privatkonsumtionen med risk för nya bubblor som följd. Hur agerar man då i en tid när marknaden, jobben, bankerna, räntorna och världen i största allmänhet går upp och ner från månad till månad? Med några noggrant valda ord hoppas jag kunna förmedla hur vi på Svenska Hus har tänkt och agerat. ÅRETS RESULTAT Bolaget omsatte under Mk r (228) och förvaltningsresultatet ökade med 26 % (7) till historiska 102,6 Mkr (81,4). Anledningarna till detta strålande resultat är många. Räntan är nämnd som en, men viktigast är vårt vakanstal, som håller sig på en fortsatt låg nivå. De tidigare förvärvade projektfastigheterna är välfyllda och vi fortsätter att arbeta med driftoptimering. Företaget har ett fortsatt stabilt kassaflöde och vid årsskiftet uppgick likvida medel till 264 Mkr (273) plus ca 20 Mkr i outnyttjade byggnadskreditiv. INVESTERINGAR I finanskrisens spår har kreditmarknaden varit trög. Som en följd av detta gick transaktionsvolymen under 2009 ner med 60 %, men återhämtade sig mot slutet av året. För vår del har det inneburit små rörelser i det egna beståndet. Under året har 195 Mkr (135) investerats i fastigheter varav 50 Mkr (101) avser ny-, tilleller ombyggnader i fastigheter som ägdes vid årets början. I januari 2009 förvärvades ett antal kommersiella fastigheter om totalt kvm i Landskrona. Under årets sista dagar genomfördes ytterligare några fastighetsaffärer i Landskrona. Två fastigheter såldes, kv Östra Roten 34 innehållande kvm bostäder och lokaler samt kv Sten Sture 12 innehållande kvm bostäder. Samtidigt köptes kv Pilåkern innehållande kvm bostäder. Detta är den andra bytesaffären vi gör med allmännyttan i Landskrona. I övrigt har vi under året haft en försiktig hållning till nyinvesteringar och koncentrerat oss på inneliggande projekt och uthyrning i det befintliga beståndet. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Företagskulturen skall präglas av högt i tak, idérikedom och prestigelöshet. Internt har vi under 2009 utmanat dessa begrepp genom att arbeta med Balanced Scorecard och företagets kärnvärden. Detta är på intet sätt ett revolutionerande verktyg, men för oss har det inneburit en kraftfull genomlysning av företaget där vi ventilerat, ifrågasatt och ställt vardagliga ting i verksamheten på sin spets. Som företrädare för bolaget kan jag därför stolt presentera våra kärnvärden som samtliga medarbetare ställt sig bakom. Personligt engagemang att med glädje ta ansvar och initiativ samt leverera enkelhet och prestigelöshet Affärsmässighet att med kunden i fokus genomföra affärer med lönsamhet, långsiktighet och riskminimering Entreprenörskap att identifiera möjligheter och ha mod att genomföra dem Genomtänkt kvalitet upplevelsen/förväntan>1 UTHYRNING OCH KUNDER Lyhördhet och närhet till kunden samt korta beslutsvägar har under alla år varit ledord i uthyrningsarbetet hos oss. Detta, tillsammans med en fortsatt låg vakansgrad, har varit, är och blir en bas för allt vi gör. Vi fortsätter att arbeta nära våra hyresgäster för att fånga upp behovsförändringar i tidiga skeden. Våra uthyrare kallar detta ett tidskrävande pussel mellan tillgång på lokaler och nya projekt samt förändringar i verksamheterna hos våra kunder. Samtidigt vill jag påstå att detta arbete är service på riktigt. Vi lär oss kontinuerligt hur olika branscher fungerar, vilket gör oss till en bra partner till kunderna. En del uppsägningar har vi fått under året, men inget utöver det normala, och vi har varit relativt förskonade från konkurser bland kunderna. Extra resurser och fokus har i år av konjunkturskäl lagts på kundreskontran och till vår stora glädje kan vi konstatera att utestående fordringar i princip är oförändrade mot 2008.

6 Affärsmässighet och entreprenörskap sid: 5 VD HAR ORDET FINANSIELLA RISKER Det internt beräknade marknadsvärdet på företagets fastigheter uppgår till ca 3 Mdr (3). I förhållande till detta värde är belåningsgraden ca 57 % (57). Belåningsgraden är en viktig riskbegränsande faktor för oss, speciellt i en lågkonjunktur. Den totala lånestocken uppgick vid årets slut till Mkr (1.639). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 2,6 år (3,6) och den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (3,2). Under 2010 börjar ett antal ränteswapar och räntetak med framtida start och med längre löptider att gälla, vilket förlänger räntebindningstiden ytterligare. MILJÖENGAGEMANG Vårt miljöengagemang fortsätter, främst genom samarbetet med Lunds Universitet och Internationella Miljöinstitutet. Sponsringen av en professur vid avdelningen för Sustainable Buildings vid LTH i Lund har lett fram till många forskningsprojekt, där vi sedan 2004 främst drivit frågor som handlar om passivhus och uppförandet av dessa. Passivhus, dvs hus med mycket begränsat eller inget uppvärmningssystem, är ett allmänt vedertaget begrepp i många länder i Europa, men förekommer sällan i Sverige. Först under de senaste åren har vi kunnat se en attitydförändring i frågan och ökad acceptans för begreppet. Miljömässigt hållbar utveckling har blivit en bred fråga, vilket vi välkomnar. I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där vi projekterar för 140 lägenheter, har Svenska Hus precis undertecknat ett s k världsklassavtal initierat av Stockholms Stad. Stadsdelen är utvald i det internationella samarbetet CCI (Clinton Climate Initiative) där lärande och erfarenhetsutbyte kommer att ske med andra CCI-projekt i världen. Norra Djurgårdsstaden skall agera spjutspets för miljömässigt hållbar stadsbyggnad där svensk miljöteknik visas upp. Svenska Hus står väl rustat att anta denna utmaning och deltar aktivt i utvecklingsarbetet Under 2010 tror vi att Riksbanken höjer reporäntan successivt med 1-1,5 %. Under 2011 sker samma sak. Viss press på hyrorna kommer under året men, eftersom vi har merparten av fastigheterna utanför stadskärnan, påverkar det oss i liten omfattning. Investeringsvolymen i vårt befintliga bestånd kommer att öka, då vi måste möta nya och befintliga kunders behov. Att leva upp till befintliga och nya kunders förväntningar blir vår största utmaning under den kommande tvåårsperioden. Göteborg i mars 2010 Jesper Månsson Verkställande direktör FRAMTIDSUTSIKTER Under hösten 2009 kunde en stabilisering skönjas i den allmänna konjunkturen på grund av de statliga och finanspolitiska stimulanserna, men för de flesta fastighetsbolag återstår den s k sencykliska hyresmarknaden. Det vore förmätet att tro sig kunna hoppa över en lågkonjunktur och blåsa faran över redan nu. Fokus under 2010 är fortfarande uthyrningsfrågorna, men vi hoppas och tror samtidigt att kreditmarknaden nu hittat den balans som krävs för att förtroendet för fastighetsbranschen åter skall etableras. Transaktionsvolymen tror vi förblir låg under året och många företag kommer fortsätta att fokusera på befintliga bestånd. Jesper Månsson VD

7 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI OCH UTDELNING sid: 6 Särpräglade och högkvalitativa lokaler Ett av målen är att genom tillämpande av affärsidén skapa bostäder och lokaler med attraktiv standard och planlösning. VISION Svenska Hus skall vara ett modernt fastighetsbolag, som med bibehållen låg riskexponering skall växa organiskt och verka i de tre storstadsregionerna i Sverige. Ambitionen är att vara ett av landets tre största och mest lönsamma MÅL Finansiella mål Det viktigaste ekonomiska målet är att bibehålla och förbättra god lönsamhet och goda kassaflöden för att därigenom skapa möjligheter att, med ett stort mått av oberoende, utveckla verksamheten i enlighet med bolagets affärsidé. familjeägda fastighetsbolag. Styrelsen har fastställt interna mål, bl a avseende avkastning och AFFÄRSIDÉ Svenska Hus affärsidé är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential i Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna. Fastig-heterna skall därefter, genom om- och tillbyggnad, anpassas till befintliga eller nya hyresgäster. Härigenom avses att skapa moderna tillväxt samt regler för likviditetsberedskap. Vi eftersträvar att uppnå bl a följande nyckeltal; räntebetalningsförmågan skall uppgå till minst 11 procent, synlig konsolideringsgrad skall vara 25 procent, justerad konsolideringsgrad 50 procent samt avkastning på befintliga tillgångar och nyinvesteringar 9 procent. fastigheter med goda kvaliteter för fortsatt egen förvaltning. Viss nybyggnads- och fastighetsverksamhet av traditionell karaktär bedrivs också. Icke finansiella mål Ett av företagets mål är att genom tillämpning av affärsidén skapa bostäder och lokaler med attraktiv standard och planlösning. Ambi-

8 "Lyhörd gentemot marknad och kunder sid: 7 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI OCH UTDELNING tionen är att attrahera hyresgäster, som prioriterar särpräglade och högkvalitativa lokaler samt att erbjuda en god bostadsstandard. nyproduktion. Efter om-, till- eller nybyggnad och uthyrning skall fastigheterna förvaltas eller, i undantagsfall, säljas. Bolaget skall successivt utöka verksamheten och samtidigt vara inriktat på aktiv fastighetsförvaltning. Därigenom skapas och bibehålles intressanta arbetsuppgifter för de anställda. Strävan är att kunskapsnivån och effektiviteten i organisationen skall vara i nivå med de bästa i branschen. Vidare skall vi informera om vår inriktning så att företaget blir en naturlig kontakt på marknaden både för säljare av fastigheter och för dem, som vill hyra bostäder och lokaler av den typ vi inriktar oss på. Särskilt viktigt är det att vi för vår expansion får möjlighet att förvärva nya utvecklingsprojekt. Intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, vidareutbildning, lön, UTDELNINGSPOLICY incitamentssystem och andra förmåner skall sammantaget göra Svenska Hus policy är att, med hänsyn till likviditet, konsolidering och Svenska Hus till en av de mest eftertraktade arbetsgivarna i branschen. ställning samt investeringsplaner, årligen dela ut 50 % av förvaltningsresultatet efter betald skatt. STRATEGI Lämpliga fastigheter och deras framtida användningsområde skall noggrant analyseras. Om de passar in i affärsidén kan sådana fastigheter förvärvas, byggas om och hyras ut. Svenska Hus genomför även Ambitionen är att vara ett av landets tre största och mest lönsamma familjeägda fastighetsbolag.

9 PROJEKTUTVECKLING OCH UTHYRNING sid: 8 "Långsiktiga affärsrelationer" Svenska Hus startades med hjälp av en handfull mycket kompetenta och idérika personer som samtliga hade gedigen erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan, efter nära 20 år i branschen, stoltsera med en historia med många och spännande projekt. Dessa visar vi gärna upp som exempel då vi skapar nya. PROJEKTUTVECKLING OCH UTHYRNING Den operativa verksamheten är organiserad i tre regioner, Göteborg, Stockholm och Skåne, och bygger på kundnärhet och lokal förankring där verksamheten i varje region optimeras efter sina speciella förutsättningar. Detta innefattar också projektutveckling och uthyrning där samtliga regioner har egen personal. När en ny fastighet införlivas i portföljen är det alltid vi själva som driver projekten och skapar rutiner för drift och förvaltning. Vi befinner oss i en komplex bransch där erfarenhet och grundläggande förståelse för byggnaden tillsammans med kompetens är våra största tillgångar. Många nya företag har ingen erfarenhet av nyetablering där det ofta handlar om frågor som man inte är familjär med. Vi hjälper gärna till med detta och är bra på att lyssna och komma med praktiska förslag. För etablerade företag finns det alltid ett skäl till att man väljer att flytta. Det viktigaste är att utifrån dessa skäl sätta upp mål för vad man vill med flytten och vad man vill förändra och förbättra. Tillsammans med vår erfarna personal skapas goda förutsättningar för riktigt bra lokaler. I samspelet mellan våra visioner om hur fastigheten skall se ut i färdigt skick och kundernas önskemål uppstår en dynamik som är viktig. Visionen och visualiseringen av lokalerna blir ofta en utmaning för våra uthyrare och projektledare då vi sällan räds att visa råa lokaler som ännu inte byggts om.

10 "Med kunden i fokus" sid: 9 FÖRVALTNING OCH KUNDVÅRD FÖRVALTNING OCH KUNDVÅRD Nöjda kunder och långsiktiga affärsrelationer är grunden för att skapa lönsamhet. Vi träffar ofta våra kunder för att diskutera framtida planer och hur samarbetet kan förbättras ytterligare. Vi är bra på att pussla och hitta lösningar för företag som vill ändra sina ytor också under avtalstidens gång. Detta leder till att alla parter är nöjda, och vi får välmående hyresgäster som gärna förlänger sina avtal. Att projektutveckla i egen regi ger många fördelar, och när den färdiga lokalen lämnas över till förvaltning sker det inom den egna organisationen där kunskapen redan finns och beslutsvägarna är korta. Vi skapar en naturlig helhet, som gör det dagliga arbetet mycket enklare. För oss på Svenska Hus är långsiktiga affärsrelationer något vi strävar efter. Vi har t ex den anrika bokhandeln Bokia/Wettergrens på Västra Hamngatan i Göteborg, som varit hyresgäst på samma adress i 92 år. Även Engelska Tapetmagasinet i samma kvarter har funnits i många decennier i samma fastighet. Fastighetsskötsel betyder trivsel och service för oss. Ofta består det av reparationer och underhåll i husen, där fastighetsskötarna är våra ögon i verksamheten och hyresgästens första kontakt med oss om något måste göras. Vid en första påsyn låter det ofta enkelt, men det är en aldrig sinande ström av åtgärder från snöskottning till gräsklippning, underhållsmålning och städning. Mycket är rutin, men lika mycket kräver erfarenhet och gedigen kunskap. Vi håller en hög servicenivå, och vi är inte nöjda förrän hyresgästen känner att de kan lita på oss som leverantör av den produkt man förväntat sig.

11 REGION GÖTEBORG sid: 10 Vi satsar uteslutande på förnyelsebar energi" Vi kommer uteslutande att satsa på leverantörer som kan förse oss med förnyelsebar energi. Året som gått var ett bra år för oss som gillar utmaningar har lärt oss att händelsekedjorna blir allt snabbare och allt svårare att förutse. Man kan inte nog poängtera betydelsen av att vara anpassningsbar och lyhörd gentemot marknad och kunder. De företag som lyckas med detta är de verkliga vinnarna. Att vi under året levt upp till just dessa förväntningar från våra kunder har vi vår kunniga personal att tacka för. Detta återspeglar sig i vakansgraden som fortsatt varit låg. Vi ser fram mot 2010 års utmaningar med tillförsikt och med en väl förberedd organisation. Projektet på Stora Badhusgatan i Göteborg går nu mot sitt slut och vi kan konstatera att endast ett våningsplan om 700 kvm återstår att hyra ut. De senaste kontrakten är tecknade med Resursförvaltningen Göteborgs Stad, BAES och Nöjds Konditori. Vi räknar med att huset skall vara fullt uthyrt i mitten av Detta projekt visar återigen förmågan hos Svenska Hus att se utvecklingsmöjligheten i en fastighet som var helt tom då vi köpte den för några år sedan. Fokus på driftkostnader kommer att vara ett av de viktigaste områdena inom energi och miljö, och vi kommer fortsätta att uteslutande satsa på leverantörer som kan förse oss med förnyelsebar energi. Energiförbättrande åtgärder, såsom tilläggsisoleringar, fönsterbyten samt byte av styr- och reglerutrustningar, har skett på ett flertal fastigheter under året. Nol Teknikpark, norr om Göteborg, med sina kvm har anslutits till fjärrvärmenätet, vilket på sikt ger en stor miljövinst för oss alla. Med allt detta i bagaget bygger vi vidare på det förtroende våra kunder ger oss och ser fram mot ett nytt år, som förhoppningsvis kommer att präglas av framtidstro och en försiktig återhämtning. Michael Ohlson VD Svenska Hus i Göteborg AB Mkr HYRESINTÄKTER FAKTA REGION GÖTEBORG VD: Michael Ohlson REGIONKONTOR: Göteborg ANTAL ANSTÄLLDA: 9 FÖRVALTAR: KVM BUDGETERADE HYROR: 97 MKR Budget

12 "Idérikedom och prestigelöshet" sid: 11 REGION GÖTEBORG

13 REGION STOCKHOLM sid: 12 "Affärsmässighet och entreprenörskap"

14 "Kundnärhet och lokal förankring" sid: 13 REGION STOCKHOLM Vårt arbete driver utvecklingen mot mer energieffektiva verksamheter och maskiner. Precis som de flesta andra i fastighetsbranschen har vi haft svårt att göra intressanta förvärv under året. Fokus har legat på att utveckla befintliga fastigheter. Den svaga konjunkturen har medfört något ökade betalningssvårigheter för vissa kunder. Vi har upplevt ett något svagare intresse för kontorslokaler och från branscher som konfektion och media. Vi har dock haft möjlighet att ge flera av våra största hyresgäster möjlighet att expandera på ett långsiktigt bra sätt. Vid utgången av 2008 förvärvades kvarteret Induktorn 27 i Bromma med kvm vakanta lokaler. Av dessa ytor är nu ca kvm uthyrda till ett 10-tal nya hyresgäster. Parallellt med uthyrnings- och ombyggnadsarbetet har vi arbetat med att sänka driftkostnaderna för fastigheten. Vi har även tagit första steget mot utvecklingen av ett kontorshotell. Under 2010 fortsätter arbetet med driftoptimering samt uthyrning av återstående ytor. I fastigheten Påsen 7, Hammarby Sjöstad, har vi kunnat erbjuda två av våra största hyresgäster, SkinConcept och Kunskapsskolan, möjligheten att expandera genom att bygga om ca 500 kvm lager till kontorsyta. I fastigheterna Tumba 7:230, Tumba, och Fiskhallen 1, Stockholm, pågår ett omfattande arbete för att minska elförbrukningen. Vi tror att vårt arbete leder till större sparsamhet bland våra hyresgäster och att det även driver utvecklingen mot mer energieffektiva verksamheter och maskiner. I fastigheterna Växthuset 11 i Sundbyberg, och Siken 4 i Södertälje, fortsätter arbetet med stambyten i lägenheterna. Under året har ett 10-tal lägenheter berörts och i samband med detta även byggts om till modern standard. Sammantaget har ett aktivt och framgångsrikt arbete med företagets projektfastigheter och de äldre förvaltningsfastigheterna, vad gäller uthyrning och utveckling av driften, medfört ett förbättrat driftresultat. Under 2009 har vi också systematiserat det interna arbetet enligt Balanced Scorecard. Detta har hjälpt oss att fokusera på de för oss mest prioriterade områdena och säkerställt att nödvändiga åtgärder faktiskt genomförts. Niklas Gahm VD Svenska Hus i Stockholm AB Mkr 100 HYRESINTÄKTER FAKTA REGION STOCKHOLM VD: Niklas Gahm REGIONKONTOR: Stockholm ANTAL ANSTÄLLDA: 7 FÖRVALTAR: kvm BUDGETERADE HYROR: 92 Mkr Budget

15 REGION SKÅNE sid: 14 Vi fortsätter att växa i Öresundsregionen Vi är ständigt på jakt efter nya förvärv för att kunna fortsätta att växa i Öresundsregionen har varit ett framgångsrikt år för Svenska Hus i Skåne. I Landskrona förvärvades fem fastigheter innehållande totalt kvm kommersiella lokaler. Vi har även ökat lägenhetsbeståndet med ytterligare 150 lägenheter genom en bytesaffär med AB Landskronahem. Förvärvet och bytesaffären ligger i linje med vår vilja att fortsätta att växa och bibehålla en bra mix mellan bostäder och kommersiella lokaler samt att satsa på fastigheter med god utvecklingspotential. Det gångna året har präglats av en dämpad konjunktur då det har gällt att vårda kunderna och verka för att skapa goda och långa relationer. För att vi skall kunna vara mer lyhörda och tillgängliga för våra kunder har vi under året utökat organisationen med en kommersiell uthyrare/marknadsförare. I fastigheten Emilstorp, Volframsgatan 1 i Malmö, fortsätter projektutvecklingen och under året har vi iordningsställt kvm kontor och monteringshall till Pro Frost. Till våra kunder, IUC och Competens, har vi skapat undervisningslokaler på ca 300 kvm. I fastigheten Stenen i Landskrona har en befintlig hyresgäst, Frapp, expanderat sin verksamhet med 200 kvm lageryta. På Gasverksgatan i Helsingborg konverterades några lokaler till lägenheter och 12 lägenheter inom vårt bostadsområde i Bårslöv utanför Helsingborg renoverades med rotstöd. För att sänka driftkostnaderna har vi genomfört en rad energibesparande åtgärder, såsom att avveckla högspänningsabonnemang, installera lågenergilampor, och byta fläktar samt styr-

16 Utveckling av befintliga fastigheter sid: 15 REGION SKÅNE och reglerutrustningar av fjärrvärmecentraler. De enskilda åtgärderna kan tyckas små, men sammantaget ger de stora resultat. Vi ser dessutom energibesparingarna som en möjlighet att påverka vår miljö, och för att ytterligare stärka vårt energispararbete har vi tecknat avtal med en grön-el-leverantör. Innevarande år kommer att bli ett år med inriktning på att bibehålla de låga vakanstalen och att ytterligare sänka våra driftkostnader. Vi har en stark framtidstro på vår region och vi är ständigt på jakt efter nya förvärv för att kunna fortsätta att växa i Öresundsregionen. Martin Nerpin VD Svenska Hus i Skåne AB Mkr 100 HYRESINTÄKTER 90 FAKTA REGION SKÅNE VD: Martin Nerpin REGIONKONTOR: Landskrona ANTAL ANSTÄLLDA: 6 FÖRVALTAR: kvm BUDGETERADE HYROR: 85 Mkr Budget

17 BUSINESS CENTER sid: 16 "Tilltalande ljusa lokaler Business Center i Göteborg - en succé! Efterfrågan på lediga rum i våra kontorshotell har gynnats av den ekonomiska turbulensen under det år som gått. Här har många mindre företag sett en möjlighet att få ett helhetskoncept och en flexibilitet som en kortare hyresperiod än de normala tre åren ger. Våra Business Center i Almedal och Högsbo har blivit en succé, vilket visar sig i den låga vakansgraden, men även i hyresgästernas betyg i de enkäter som görs varje år. Hyresgästerna trivs i de tilltalande ljusa lokalerna och uppskattar den service som erbjuds. Totalt omfattar båda Business Center ca 130 kontorsrum fördelade på 100 hyresgäster, som servas av tre heltidsanställda personer med t ex telefonpassning, postservice och kopiering. Besök oss gärna på

18 PROJEKT sid: 18 Vi satsar uteslutande på förnyelsebar energi"

19 sid: 22 "Vi följer husen och människorna"

20 STYRELSE OCH REVISORER sid: 40 "Affärsmässighet och entreprenörskap" ORDINARIE LEDAMÖTER 1. GÖRAN PETERSSON Ordförande, född 1942, Advokat, Advokatfirman Vinge Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Flygfältsbyrån AB, AB Gullringsbo Egendomar, Hallberg-Rassy AB, Hallberg- Rassy Varvs AB och Hallberg-Rassy Marinplast AB. Ledamot i COWI AB och Godshantering Landvetter AB. Sekreterare i Svenska Mässan Stiftelse. Medlem i IOK (Internationella Olympiska kommittén). President i ISAF (International Sailing Federation). 2. HANS ELIASSON född 1946, Koncernchef AB Gullringsbo Egendomar, Tekn.dr.h.c. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, MVB Syd AB, MVB Öst AB, MVB Väst AB, Rådgivande Kommittén vid Lunds Universitet, Stiftelsen DeLabs och Stiftelsen för energieffektivt byggande. 3, ERIKA HELLMAN född 1973 Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar.

21 "Satsning på fastigheter med utvecklingspotential" sid: 41 STYRELSE OCH REVISORER 4. LARS-ERIK JANSSON född 1945 Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aranäs KB, Ekan AB, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Vice ordförande i Fastighetsägarna Sverige och Svefo Collector Finance & Law. Ledamot i FFU Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling, AB Gullringsbo Egendomar, Liljewall Arkitekter AB, MVB Syd AB, MVB Öst AB och MVB Väst AB. 5. LISA KJELLÉN född 1976, VD AB Gullringsbo Forestry Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar. 6. STURE KULLMAN född 1952, Verksam som konsult via eget bolag Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Annell Ljus och Form AB, CRM Currency Risk Management AB, Global Shipping Group AB, Handbollförbundets Liganämnd, Hermelin IT- Partner AB, Hestra Inredningar AB, Kondator AB, Lastbilscentralen i Tvåstad AB och Trendimport i Stockholm AB. Ledamot i Cascade Computing AB och AB Gullringsbo Egendomar. 7. ULF RAGNARSSON född 1957, VD ARK Konsulter AB Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Brightstep AB och Wipcore AB. Ledamot i ARK Konsulter AB, Briscole AB, AB Gullringsbo Egendomar, AB Sven Gulin och Tylögatt Fastighets AB. REVISOR 8. MAGNUS ANDERSTRÖM född 1972, Auktoriserad revisor, Frejs Revisionsbyrå AB

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål Delårsrapport januari juni 2010 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport första halvåret 2010 Denna rapport omfattar perioden 1 januari 30 juni 2010. Perioden i korthet - Nettoomsättning 23 771 kkr (24 181 kkr)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer