Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23"

Transkript

1 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Dnr Fi2007/2472 Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 Sammanfattning FI avstyrker förslaget om att utse FI som tillsynsmyndighet över vissa ickefinansiella aktörer. Antalet nya aktörer som skulle komma under FI:s tillsyn skulle vida överskrida det antal som idag står under tillsyn. Om FI:s ansvarsområde utsträcks på detta sätt finns risk för att myndigheten får svårare att fokusera på det som är FI:s huvuduppgift, att se till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet, och att verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. FI anser även att utredningens förslag är otydligt vad avser tillsynen av de ickefinansiella aktörerna. Som FI uppfattat utredningens förslag innebär tillsynsansvaret huvudsakligen att genomföra olika informationsinsatser. FI anser att det är olyckligt att begreppet tillsyn urvattnas på detta sätt. FI avstyrker förslaget om att ytterligare aktörer blir registreringspliktiga hos FI. Registrering vid FI används i praktiken som en kvalitetsstämpel av registrerade företag och föranleder osäkerhet bland allmänheten. Registrering kan ge sken av att företagen går igenom en mer omfattande prövning än de i själva verket gör. De företag som står under FI:s tillsyn, bör vara tillståndspliktiga och omfattas av full tillsyn. I den mån registreringsplikt för viss finansiell verksamhet kommer att bestå ser dock FI positivt på att det blir möjligt att genomföra platsundersökningar på samtliga företag under tillsyn. FI anser att det bör finnas en lagstadgad informationsskyldighet mellan myndigheterna för att delge information som kan vara av intresse för att en myndighet ska kunna vara effektiv i sin tillsyn. FI bör få möjlighet att påföra samtliga företag, som står under myndighetens tillsyn och i nu aktuellt hänseende omfattas av lagen om åtgärder mot penning- 1(13)

2 tvätt och terrorismfinansiering, en straffavgift. Detta för att åstadkomma en snabb inverkan på de företag som inte efterlever reglerna. De synpunkter som lämnas nedan följer betänkandet. 4. Överväganden och förslag Vilka bör omfattas av lagstiftningen? Tillhandahållare av tjänster till truster och företag Enligt utredningen är vissa av de uppräknade tjänsterna i artikel 3.7 i det tredje penningtvättsdirektivet avsedda för annan rättslig miljö än den svenska. Tjänster såsom de i punkten 3.7. c), exempelvis kontorshotell, finns enligt FI:s mening även i Sverige. FI har erfarenhet av att sådana tjänster använts för att ge sken av fast förankring av verksamheten för att bedra investerare och allmänheten. Utredningen har inte i tillräcklig omfattning utrett vilka tjänster som finns eller inom en snar framtid kan komma att etableras i Sverige och som bör omfattas av det nya regelverket. 4.3 Ett riskbaserat förhållningssätt förs in i lagstiftningen FI instämmer med utredningen att principen om kundkännedom väl avspeglar de utökade reglerna om kundkontroll. FI anser att det riskbaserade förhållningssättet ytterligare stärker och effektiviserar bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering genom resursallokering. Genom att företagen måste bedöma och analysera risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller terrorismfinansiering kan företaget vidta de åtgärder som bäst motverkar risken. Sålunda kan en rutin inte anses riskbaserad om företaget innan rutinens upprättande inte genomfört en riskanalys När skall kunden identifieras? Undantaget i förhållande till distanskunder Utredningen anför att undantaget om att kontrollera kunden under ingående av affärsförbindelsen även kan tillämpas på distanskunder, trots att denna grupp utpekas innebära en hög risk. Fondbolag tas upp som exempel på företag som har många distanskunder men där undantaget ändå skulle kunna tillämpas. Inte bara fondbolag, utan flertalet andra typer av företag, har en stor andel distanskunder. FI instämmer med utredningen om att det ska vara möjligt att tilllämpa ett s.k. parallellförfarande även på distanskunder. FI vill dock betona att ett parallellförfarande endast ska få tillämpas om det är nödvändigt för att inte avbryta den normala verksamheten och då risken för penningtvätt är liten. När ett parallellförfarande ska tillämpas på distanskunder bör en särskilt noggrann bedömning göras av om förutsättningarna är uppfyllda. Undantaget kan givetvis inte tillämpas generellt på t.ex. fondbolagens distanskunder utan endast efter en noggrann analys av risken för varje nytt affärsförhållande. Företaget måste först identifiera vilka tjänster och produkter som kunden önskar och ut- 2

3 ifrån en sammantagen bedömning avgöra om just den typen av kund utgör en liten risk Affärsförbindelsen skall inte ingås och transaktionen inte utföras om identiteten inte kan klargöras Utredningen hänvisar till att det kan vara svårt för t.ex. asylsökande att erhålla identitetshandlingar från sina hemländer. Utredningen anför att för dessa speciella fall torde det kunna gå att använda sig av temporära handlingar som trots allt normalt finns. Innan utredningen öppnar upp för detta undantag från identitetskontroll bör man invänta förslagen från den nyligen tillsatta utredningen (IJ 2007:03) om identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap Utförande av tredje part FI anser att förslaget att kontroll av kunden kan utföras av tredje part är i linje med strävan att minska ineffektiviteten i upprepade identifieringsförfaranden. FI avstyrker dock förslaget om att den tredje parten skulle kunna utgöras av annan än de finansiella aktörer som uppräknas. FI anser att de företag som står under FI:s tillsyn endast ska kunna använda sig av andra finansiella företag under tillsyn som tredje parter. Om den tredje parten endast utgörs av de i förslaget angivna finansiella aktörer som står under FI:s tillsyn möjliggör det en bättre kontroll av användandet av tredje parter. Dessutom möjliggörs en god kontroll över tredje parter som finns utanför Sveriges gränser tack vare en god internationell samverkan mellan EU:s tillsynsmyndigheter Rapporteringskrav Uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud Utredningen föreslår att uppgifter till Finanspolisen ska lämnas utan dröjsmål efter granskning. FI ser positivt på förslaget. Det kan ifrågasättas om inte företag ska lämna uppgifter utan dröjsmål även då Finanspolisen begär det, exempelvis då upplysningar begärs från annan fysisk eller juridisk person än den som först rapporterat en misstänkt transaktion eller ytterligare information från den fysiska eller juridiska person som först rapporterat Undantag från personuppgiftslagen regleras i penningtvättslagen och inte i en särskild lag Av den föreslagna lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering framgår att rapporteringsskyldiga får föra register över sådana uppgifter som de lämnat till Finanspolisen. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter och registerföring ska gälla utöver personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen omfattar automatiserad behandling och även annan behandling av uppgifter enligt särskilda kriterier (5 personuppgiftslagen (1998:204)). Det finns dock de företag som inte för register på det sätt som anförs i personuppgiftslagen, exempelvis genom att spara uppgifter i pärmar efter datum utan sär- 3

4 skilda sökkriterier. Därmed regleras inte vad som gäller för övriga register. Lagen bör stadga att företagen ska ha ett centralt penningtvättsregister men att det får föras på det sätt som anges i lagen om det är ett sådant register som anges i personuppgiftslagen. Register som inte uppfyller definitionen i personuppgiftslagen ska även de följa bestämmelserna och 23. Om inte lagen ändras i detta hänseende bör FI få föreskriftsrätt på detta område Vilka uppgifter skall bevaras och när skall handlingar och uppgifter gallras? FI tillstyrker förslaget om att uppgifter som lämnats till Finanspolisen och som ska sparas i ett centralt penningtvättsregister ska gallras först efter tre år istället för ett år. Såvitt FI känner till pågår förnärvarande en översyn av polisdatalagen. I uppdraget ingår att se över de gallringstider som polisen har att tillämpa. FI poängterar med anledning av detta betydelsen av att gallringstiden i lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering bör överensstämma med den som gäller i polisdatalagen. 4.8 Tillsynsfrågor Hur skall tillsynen ordnas utanför den finansiella sektorn? FI avstyrker förslaget om att FI ska bli behörig myndighet för tillsynen över vissa icke-finansiella aktörer. Renodlad verksamhet med tillsyn över den finansiella sektorn Finansinspektionens tillsyn är inriktad på den finansiella sektorn. Uppdraget är således begränsat och det är inom detta område som FI har sin kunskap och erfarenhet. Begränsningen medför också att FI kan fokusera på effektiv tillsyn. Om FI åläggs tillsyn över den icke-finansiella sektorn försvinner den tidigare begränsningen. Detta skulle kunna innebära negativa konsekvenser på tillsynen inom den finansiella sektorn. Antalet nya tillsynsobjekt Vissa av de icke-finansiella aktörerna har beräknats uppskattningsvis. Det kan konstateras att redan de aktörer som på något sätt kan låta sig beräknas, överstiger det antal som FI idag har tillsyn över. FI har idag tillsyn över finansiella företag. De nya tillsynsobjekten, som uppskattningsvis beräknats av utredningen, skulle vida överstiga det befintliga antalet aktörer som idag är under tillsyn. Kategorin Handlare med värdefull lös egendom har inte beräknats ens uppskattningsvis. Om funktionen för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering skulle ansvara för tillsynen av de icke-finansiella aktörerna skulle det påverka negativt på det arbete som bedrivs idag. Ingen tidigare branschkunskap finns och tillsynsobjekten består av ett mycket stort antal oidentifierade aktörer. 4

5 Svåridentifierade branscher Utredningen framhåller att uppgifter om de icke-finansiella tillsynsobjekten ska tas fram från andra myndigheters register. Det framgår dock inte vilka register som avses och om dessa är offentliga. FI kan därmed stöta på svårigheter att överhuvudtaget identifiera vilka de nya aktörerna är. Kategorin Handlare med värdefull lös egendom kan bli särskilt svår att identifiera. FI äger ingen kunskap om vilka aktörerna i kategorin Handlare av värdefull lös egendom kan vara. Tillsyn kan inte bedrivas över grupper som inte kan identifieras. Enligt utredningen är det grundläggande kravet på tillsyn att den ska bidra till målet att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. FI:s möjlighet att utöva en effektiv tillsyn över de icke-finansiella aktörerna försvåras av att FI inte har en naturlig beröringspunkt med dessa aktörer. Eftersom FI saknar kännedom om de branscher som de icke-finansiella aktörerna verkar i och då aktörerna är svåridentifierade, skulle detta innebära att FI först måste fokusera på dessa problem innan ett tillsynsarbete överhuvudtaget skulle vara möjligt. Internationell utblick FI har konsulterat flera tillsynsmyndigheter inom EES avseende hur tillsynen över den icke-finansiella sektorn har lösts i respektive land. Det kan efter en genomgång av inkomna svar konstateras att inte i någon av de sju tillfrågade länderna (Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Storbritannien) har uppgiften lagts på den myndighet som ansvarar för tillsynen över den finansiella sektorn. Den lösning som utredningen presenterar med FI som behörig myndighet för vissa icke-finansiella aktörer är inte effektiv för sitt ändamål. FI anser att de alternativ som utredningen presenterat inte blivit ordentligt utredda. FI efterlyser därför en vidare utredning om vilka alternativ som kan finnas och för- och nackdelar med dessa Hur ska tillsynen kunna utövas med så många (olika) verksamhetsutövare? Registrering FI avstyrker förslaget om att bolagsbildare ska registrera sig hos FI. Som FI tidigare framfört (se bl a rapport från december 2006 av en arbetsgrupp inom Ekorådet och prop. 2002/03:139) uppfattar allmänheten många gånger en registrering hos FI som att företagen genomgår en noggrannare förhandsprövning än vad de i själva verket gör. Denna feltolkning kan i vissa fall ha stora konsekvenser för den enskilde individen och är svår för FI att motarbeta. Den begränsade möjlighet till tillsyn som idag finns avseende registrerade företag enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, är inte tillräcklig. FI når inte syftet, d v s att få företagen att efterleva reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering genom de verktyg som står till buds med den nuvarande lag- 5

6 stiftningen (se vidare avsnitt 4.9). FI motsätter sig därför förslaget om att ytterligare aktörer ska omfattas av registreringsplikt. FI vill i detta sammanhang även påpeka en lagteknisk skillnad mellan lagen om inlåningsverksamhet och lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Enligt lagen om inlåningsverksamhet ska ett företag ansöka om registrering. Det innebär att FI gör en prövning av om förutsättningarna för registrering är uppfyllda innan ett företag registreras. Däremot är lagen om anmälningsplikt för viss finansiell verksamhet utformad på så sätt att det närmast synes vara avsikten att registrering alltid ska ske efter anmälan och att kontrollen av om förutsättningarna är uppfyllda göras i den årliga kontrollen. FI anser att det vore ändamålsenligt om lagen om anmälningsplikt för viss finansiell verksamhet justerades i detta avseende i enlighet med den ordning som anges i lagen om inlåningsverksamhet. Tillsynens innehåll Det är oklart vilken form av tillsyn som FI förväntas bedriva utanför den finansiella sektorn. Enligt utredningen ska det röra sig om en generell tillsyn samtidigt som man jämför med tillsyn enligt socialtjänstlagen och miljöbalken. Enligt utredningen kan man bedriva effektiv tillsyn via brev och via branschorganisationer i förekommande fall och att tillsynsverksamheten i en inte obetydlig omfattning rimligen kommer att omfatta ren information till verksamhetsutövare som inte känner till att de omfattas av lagstiftningen. Finansinspektionen vet av erfarenhet att det krävs ytterligare undersökande åtgärder för att säkerställa efterlevnad av lag och regler. Enligt tredje penningtvättsdirektivet kan en medlemsstat tillåtas bedriva tillsyn över den icke-finansiella sektorn (förutom kasinon) på grundval av en riskbedömning. Enligt Finansinspektionen har utredningen inte i tillräcklig omfattning utrett riskerna inom de olika icke-finansiella sektorerna och hur tillsynsfrågorna ska bedrivas innan föreslagna åtgärder kan anses vara riskbaserade. Mot denna bakgrund avstyrker FI förslaget om att ge FI ett begränsat tillsynsuppdrag i enlighet med utredningens förslag och att denna s.k. generella tillsyn över vissa icke-finansiella aktörer betecknas som tillsyn. FI anser det vara olyckligt att tillsynsbegreppet på detta sätt urvattnas, genom att åtgärder som huvudsakligen består av informationsinsatser och som FI ska ansvara för ska betecknas som tillsyn. Med tanke på vad tillsynen innebär i FI:s övriga verksamhet ger begreppet tillsyn en förväntansbild av att innefatta mer omfattande åtgärder. FI anser att myndigheten bör ha full tillsyn över samtliga de företag som ska stå under FI:s tillsyn. Samtliga finansiella företag, som anses behöva stå under tillsyn, ska vara tillståndspliktiga hos FI. Med tillståndsplikten följer också den fulla tillsynen. Både finansiella och icke-finansiella aktörer under tillsyn och olika tillsynsformer både inom och mellan dessa kategorier leder till förvirring bland allmänheten och hotar att inverka på allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden och för FI. 6

7 Platsundersökningar FI ser positivt på förslaget att det ska vara möjligt att göra platsundersökningar på dessa företag. Att denna möjlighet ges ger dock också förväntningar från marknaden och allmänheten att sådana företes i tillräcklig omfattning. Att utföra en sådan uppgift inom den icke-finansiella sektorn skulle vara ogörlig för funktionen, som idag består av tre personer Tillsyn över kasinon FI tillstyrker förslaget att ge Lotteriinspektionen rätt att bedriva tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. FI vill dock framföra att FI bedriver tillsyn över kasinon i den mån de utför valutaväxling i väsentlig omfattning enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Syftet med lagen är att tillse att företagen har rutiner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Både FI och Lotteriinspektionen bör inte bedriva tillsyn över ett och samma område inom kasinoverksamheten. Det bör därför förtydligas vilken roll respektive myndighet ska ha Samordning och samverkan mellan myndigheter och ett uttalat utbildnings- och informationsansvar? Utredningen har föreslagit att en myndighet ges ett särskilt samordnings- och informationsansvar för vissa myndigheter. FI anser att detta förslag är bra, i synnerhet med tanke på att antalet tillsynsobjekt väsentligt kommer att utökas. Utredningen föreslår att FI får detta uppdrag, vilket myndigheten tillstyrker under förutsättning att ansvaret för samordningen huvudsakligen innebär att FI ansvarar för att möten kommer till stånd mellan myndigheterna. Varje myndighet ska dock ansvara för sitt eget tillsynsarbete och för att följa och informera om metoder och trender för penningtvätt och terrorismfinansiering inom respektive område. På så sätt tillses att ett informations- och erfarenhetsutbyte äger rum mellan tillsynsmyndigheterna. Om samordningsansvaret innebär krav på FI som den myndighet som ska vara särskilt aktiv i olika sammanhang den myndighet som bär huvudansvaret för att inhämta kunskap om metoder och trender inom penningtvätt och terrorismfinansiering genom exempelvis FATF även för andra tillsynsmyndigheters intresseområden och för att uppdatera andra tillsynsmyndigheter, behövs mer resurser till FI för att uppfylla ett sådant krav. FI ska även verka för samordning och samverkan vad gäller informationsförsörjning mellan tillsynsmyndigheter och de brottsutredande myndigheterna. Utredningen anför att FI därmed får ett särskilt ansvar för nödvändigt informationsutbyte rörande t.ex. trender på området i form av användande av nya metoder eller andra utvecklingstendenser. FI tolkar det som att FI får ansvar för att se till att möten äger rum med visst intervall, att vara sammankallande och ange en agenda för möten. 7

8 4.9 Alternativa betalningsförmedlare FI tillstyrker förslaget att det blir möjligt att bedriva tillsyn genom platsundersökningar på företag enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Tillstånd eller anmälan? FI motsätter sig att företag endast ska vara registrerade hos FI. FI anser att företagen bör vara tillståndspliktiga och därmed genomgå en förhandsprövning av sin verksamhet. FI har framhållit att det är svårt för allmänheten att skilja på tillstånd och registrering. Registreringen används som en kvalitetsstämpel av företagen och allmänheten uppfattar det som att företagen står under en mer omfattande tillsyn än vad som är fallet idag. En tillståndsplikt ställer högre krav på företagen och innebär att FI gör en noggrannare utredning av den tänkta verksamheten. 5. Konsekvenser 5.1 Konsekvenser för staten Finansinspektionen och övriga tillsynsmyndigheter Utredningen har bedömt tillkommande uppgifter i ett tillsynsperspektiv motsvara ungefär 2-3 årsarbetskrafter. FI har idag tre årsarbetskrafter som arbetar inom funktionen för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Arbetet innefattar både regelgivning och tillsyn. Funktionen ansvarar också för kompetensutvecklingen inom området och för nationella och internationella kontakter. Tillsynen bedrivs över de företag som omfattas av reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering. FI har idag företag under tillsyn och drygt 250 medarbetare. För att möjliggöra en effektiv tillsyn vad gäller efterlevnaden av reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering, stöder dessa medarbetare de tre personer som på heltid arbetar med dessa frågor. Området behandlas på så vis inom såväl skrivbords- som platsundersökningar som utförs av andra avdelningar och enheter. Sammantaget arbetar därmed betydligt fler med att bedriva tillsyn på detta område. För tillsynen över de nya icke-finansiella tillsynsobjekten finns ingen annan beröringspunkt inom FI varför tillsynen över dessa i första hand torde ligga inom funktionen för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Utredningen har försökt beräkna vissa nya tillsynsobjekt. Av de som föreslås komma under FI:s tillsyn kommer de åtminstone uppgå till ca Det ska framhållas att i denna siffra ingår inte kategorin Handlare med värdefull lös egendom. De nya tillsynsobjekten överstiger vida det antal som idag står under tillsyn. Om den tillsyn som ska bedrivas över alla dessa icke-finansiella företag huvudsakligen ska omfatta informationsgivning, kan ytterligare 2-3 årsarbetskrafter vara tillräckligt. Om tillsynen även ska omfatta undersökningar på dessa före- 8

9 tag finns behov av ytterligare resurser. Eftersom utredningen inte kartlagt omfattningen av de nya tillsynsobjekten och utrett hur de ska identifieras blir det svårt för FI att uppskatta vilka behov av resurser myndigheten kommer att ha. Först när frågan utretts tillräckligt kan myndigheten specificera resursbehoven. FI:s möjlighet att göra platsundersökningar på finansiella institut och inlåningsföretag innebär ett ytterligare åtagande för FI. Enligt utredningen tillkommer det även på myndigheten att tillhandahålla vägledning om t.ex. riskmetoder och riskhantering till de företag som omfattas av tillsyn. Resursbehovet skulle kunna tillfredställas med de föreslagna 2-3 årsarbetskrafterna under förutsättning att tillsynen över de icke-finansiella aktörerna huvudsakligen kommer att innebära informationsgivning. FI kommer även få ett samordningsansvar för både tillsynsmyndigheter och utredande myndigheter. Behovet av resurser styrs av vilka krav som ska ställas på samordningen. Om respektive myndighet helt och hållet själv ansvarar för sitt arbete och informationsintag om metoder och trender är FI av uppfattningen att uppdraget kan hanteras inom den befintliga funktionen. Om ytterligare ansvar tillkommer på FI innebär det att motsvarande resurser är nödvändiga för att klara uppgiften. Övrigt FI:s föreskriftsrätt FI anser att bemyndigandet till FI bör preciseras och utökas. Utredningen föreslår att flertalet av bestämmelserna i FFFS 2005:5 ska flyttas till förordningen och därmed gälla alla aktörer. En av frågorna som FI ansett nödvändig att utreda i arbetet med de nya föreskrifterna är hur de, i större utsträckning än idag, vid behov ska kunna anpassas utefter olika branscher. FI:s farhåga är att regleringen på detta sätt blir stelbent och inte ger den flexibilitet som är nödvändig för att vara bransch- eller produktspecifik. FI tolkar det som att rätten att meddela ytterligare föreskrifter om hur en identitetskontroll ska utföras också omfattar möjligheten att meddela andra lämpliga åtgärder för identitetskontroll än de som anförs i 7 2 st förordningen. I annat fall bör bemyndigandet preciseras så att det framgår att FI har föreskriftsrätt i denna del. FI anser att bemyndigandet bör utökas till att omfatta hur transaktioner ska granskas, att varje företag måste utse någon som är övergripande ansvarig för frågorna om penningtvätt och terrorismfinansiering, en s.k. centralt funktionsansvarig och vilket ansvar denna person ska ha. Denna person spelar en central roll i företagens arbete med frågorna och är en samordningsperson både internt i företaget, särskilt i koncernförhållanden, och externt med berörda myndigheter. FI vill även kunna föreskriva att varje företag måste ha ett centralt penningtvättsregister (som får föras på det sätt som anges i lagen om åtgärder mot pen- 9

10 ningtvätt och terrorismfinansiering) och vad som ska gälla för de register som inte träffas av personuppgiftslagen. FI ser även behovet av att få föreskriftsrätt med avseende på rutiner och kontrollsystem vid användningen av tredje parter. Lagstadgad informationsskyldighet mellan myndigheter För att nå syftet med den i utredningen föreslagna samverkan mellan myndigheter bör det finnas en lagstadgad informationsskyldighet dem emellan. En myndighet ska ha en skyldighet att delge information till en annan myndighet som kan vara av intresse för att myndigheten ska kunna vara effektiv i sin tillsyn. FI har redan idag en lagstadgad underrättelseskyldighet - om FI vid en inspektion upptäcker penningtvätt eller terrorismfinansiering ska FI meddela Finanspolisen (12 lagen om åtgärder mot penningtvätt och 13 lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet). På samma sätt önskar FI att information om att ett företag, som är eller bör vara under tillsyn, brister i efterlevnaden av penningtvättslagen ska meddelas FI. Denna regel skulle innebära att FI alltid har rätt till att erhålla viktig information och att andra myndigheters interna resursprioriteringar inte påverkar menligt på FI:s möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn. Straffavgift FI anser att i den utsträckning FI har tillsynsansvar bör myndigheten ha adekvata möjligheter att ingripa mot företagen. Det bör därför övervägas om FI ska få möjlighet att ålägga samtliga företag under tillsyn en straffavgift. Detta skulle innebära att FI direkt kan verkställa ett beslut med påföljande ekonomisk inverkan på företaget. Detta till skillnad från utdömande av vite, där ansökan måste tillställas domstol för att få ett beslut verkställt. En ansökan om utdömande av vite tar lång tid att få prövad och kräver dessutom resurser för bevakning och uppföljning. Lagtext och författningskommentar Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PtL) 2 2 st PtL Lagen omfattar filialer i Sverige till verksamheter som anges i 2 1 st 1-7. Hur tillsynen ska bedrivas över dessa filialer framgår inom de lagar som reglerar varje företagstyp. Filialer till kreditinstitut, som hör hemma utanför EES, ska lämna FI de upplysningar om sin verksamhet och sammanhängande omständigheter som FI begär (13 kap 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (BFL)). FI kan även göra undersökningar hos dessa filialer (13 kap 4 BFL). För filialer till kreditinstitut, som hör hemma inom EES, ska FI i samarbete med behörig hemlandsmyndighet, bedriva tillsyn över att likviditeten är tillfredställande (13 kap 7 BFL). Det framgår dock inte att FI i övrigt kan begära in upplysningar från filialer till kreditinstitut, som hör hemma inom EES, eller göra undersökningar hos dessa filialer. FI anser att det bör införas en 10

11 bestämmelse i BFL i likhet med de föreslagna 23 kap 2, 4 i lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2006/07:115 s 74), som anger att FI kan begära in upplysningar från filialer etablerade i landet och att FI, om det är nödvändigt, får genomföra undersökningar hos filialer i Sverige. 13 p 4 PtL Det bör förtydligas att bestämmelsen innefattar handlingar och uppgifter som använts vid identitetskontroll och andra åtgärder för att uppnå kundkännedom, och inte enbart handlingar och uppgifter från identitetskontroll. 15 PtL Företagen får behandla personuppgifter och föra register enligt bestämmelserna i vilka gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen omfattar både automatiserad behandling och manuell behandling enligt särskilda kriterier. Det finns dock register som inte faller under personuppgiftslagens lydelse. Även för dessa register bör och 23 gälla. Om inte lagen ändras i detta hänseende bör FI få föreskriftsrätt på detta område. 17 PtL Register över sådana uppgifter som lämnats med stöd av 9 andra stycket får föras. I 13 FFFS 2005:5 anges att ett centralt penningtvättsregister ska föras. Ett centralt penningtvättsregister är en förutsättning för att polisen ska kunna följa upp och utreda ett ärende som av företaget anmälts som misstänkt. Det bör således inte finnas någon valmöjlighet för företagen att föra ett register eller inte. Däremot kan företaget välja om behandlingen ska vara automatiserad eller ske manuellt. Om det inte i lagen införs en bestämmelse om att rapporter som lämnats till Finanspolisen ska sparas i ett register, bör FI få föreskriftsrätt på detta område. Lag om verksamhetsutövare (VuL) 2 VuL Bolagsbildare ska ansöka om registrering hos FI. FI avstyrker förslaget (se vidare avsnitt 4.8.4) 9 och 10 VuL FI anser att de aktörer som omfattas av lagen om verksamhetsutövare även ska kunna åläggas en straffavgift. FI:s beslut att påföra straffavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag om inte avgiften har betalts inom den tid som angetts (jfr BFL). FI måste vända sig till domstol för att ansöka om att få ett föreläggande om vite utdömt, vilket är tidskrävande eftersom resurser måste avsättas för bevakning och uppföljning. Det skulle därför vara av vikt för FI att även kunna använda sig av sanktionen straffavgift. 11

12 Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (AnmL) 9 a AnmL FI bör även kunna begära in upplysningar med avseende på de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och med stöd av förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Bestämmelsens andra stycke bör utformas på samma sätt som föreslås i Finansdepartementets promemoria om kompletterande bestämmelser till EGförordningen om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel. Formuleringen som föreslås i promemorian är förenlig med vad som i övrigt förekommer inom de lagar som reglerar de finansiella företagens verksamhet. Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (InlL) 17 a InlL FI bör även kunna begära in upplysningar med avseende på de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och med stöd av förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet. Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PtF) 4 och 7 PtF Av paragraferna gemensamt kan utläsas att för distanskundsförhållanden krävs samma identifieringsmetoder som för övriga kundförhållanden, d v s idhandling, körkort eller pass, men även ytterligare åtgärder. Krav på idhandlingar har inte funnits tidigare för distanskunder, utan man har i dessa fall löst det med en kombination av lämpliga kontroller. Av 7 framgår att kravet på ytterligare identitetskontroller ska anses uppfyllt om kontrollen utförs genom en kombination av kontroller. Jämfört med 9 i FFFS 2005:5 saknas här lämpliga kontroller. Om vissa av de föreslagna kontrollerna används i kombination så har dessa fortfarande inte identifierat en person. 5 PtF Den verkliga huvudmannen definieras men inte i samma utsträckning som 4 a i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som även talar om fysisk person för vars räkning någon annan handlar. Den verkliga huvudmannen bör inte definieras på två sätt. 5 PtF borde istället hänvisa till det första ledet av definitionen i 4 a. 14 PtF FI tolkar det som att rätten att meddela ytterligare föreskrifter om hur en identitetskontroll ska utföras också omfattar möjligheten att meddela andra lämpliga åtgärder för identitetskontroll än de som anförs i 7 2 st förordningen. I annat 12

13 fall bör bemyndigandet preciseras så att det framgår att FI har föreskriftsrätt i denna del. FI anser att bemyndigandet bör utökas till att omfatta hur transaktioner ska granskas, att varje företag måste utse någon som är övergripande ansvarig för frågorna om penningtvätt och terrorismfinansiering, en s.k. centralt funktionsansvarig och vilket ansvar denna person ska ha. FI vill även kunna föreskriva att varje företag måste ha ett centralt penningtvättsregister (som får föras på det sätt som anges i lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering) och vad som ska gälla för de register som inte träffas av personuppgiftslagen. 15 PtF Det bör tydliggöras att bestämmelsen även ska omfatta en situation där företaget inte kan få inblick i en filials interna rutiner på grund av värdlandets sekretessregler. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektören Gent Jansson efter föredragning av Camilla Josephson. I den slutliga handläggningen har även tf enhetschef Mira Naumanen och juristen Carlos Barriuso deltagit. Gent Jansson Camilla Josephson 13

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Finansutskottet Sveriges Riksdag Stockholm

Finansutskottet Sveriges Riksdag Stockholm FRAMSTÄLLNING 1 (7) 2017-11-08 Finansutskottet Sveriges Riksdag 100 12 Stockholm Ytterligare verktyg för makrotillsyn Hemställan Mot bakgrund av regeringens proposition 2017/18:22 Ytterligare verktyg för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304)

Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) 2009-03-27 Till: Finansinspektionen Remissyttrande: förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 08-6304) Fondbolagens Förening lämnar härmed följande

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU18 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag i proposition 2014/15:80 om att införa

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V)

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V) 2016-05-16 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 16-4159 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:70

Regeringens proposition 2008/09:70 Regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011. Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Remissvar. EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv /16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till

Remissvar. EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv /16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till Skatte- och tuflavdeiningen 2016-08-4 103 33 Stockholm Fi201 6/02727/53 Er referens/dnr: Marcus Sjögren 1/U 0 Finansdepartementet Vår referens!dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Remissvar Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)

Remissvar Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) 1(5) Finansdepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm +46725776761 Sverige magnus.lundberg@tco.se Remissvar Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) Fjärde penningtvättsdirektivet

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V)

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V) 2016-10-05 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 16-10416 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-27 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3060 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändring av Finansinspektionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-09-14 1428-2017 Ert diarienr U2017/02644/F Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Skärpta regler mot penningtvätt

Skärpta regler mot penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU7 Skärpta regler mot penningtvätt Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt jämte två

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer