Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för Laila Borger (S) Peter Green (M), ersättare för Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Siw Karlsson, ekonomichef Mats Myrén (M), kommunrevisionen Kjell Johansson (S), kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Peter Green (M) med Johan Thomasson (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 25 februari 2014 klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun 3 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt 7 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun 9 42 Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2013 för Avesta Vatten och Avfall AB Carina Sahlberg Linders medborgarförslag om konstskridskobana i Stadshusparken Wojciech Nedzewicz (MP) och Lillebil Lundkvists (MP) motion samt Anna Risebys medborgarförslag om möjlighet att år 2014 ta in barn i förskolan enligt principen ett barn/en plats Henrik Hästbackas (M) motion om utbyggnad av busshållsplats vid Johan- Olovskolan Försäljning av fastigheten Avesta Krylbo 9:2 (Avesta Krylbo station) genom transportköp till Avesta Industristad AB Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Kommunrevisionens begäran om extra medel för granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Delgivning 49

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK14/ Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för februari 2014 inklusive årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +5,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 1,8 mkr, omsorgsstyrelsen + 2,1 mkr, bildningsstyrelsen +1,1 mkr, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd +0,2 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +/-0 och finansnetto + 0,3. Kommunens totala resultat är +10 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +6 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 2,0 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos - 3,0 mkr, Inom vård och omsorg har behoven för grupper av brukare ökat betydligt. Behovsökningen är 5,23 årsarbetare enligt biståndsbedömt behov. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 1,0 mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar en betydande andel av överskottet. Övriga styrelser och nämnder redovisar en budget i balans på årsbasis. Styrelserna redovisar att det kommer att innebära hårt arbete att nå en budget i balans för året då vissa verksamheter i dagsläget har problem att hålla budget. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 4 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli i balans med budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 9,6 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 2 mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 39 (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 25 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 40,4 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 13,8 mkr. För de personalnyckeltal som presenteras nedan kan vi konstatera en ökning av samtliga nyckeltalsvärden. Vissa värden har nivåer som vi inte haft på ett flertal år. Trenden är oroväckande och analys kommer att göras. Någon ytterligare analys har inte gjorts utan är endast en jämförelse av arbetad tid. Den uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari Antalet timmar för timanställda uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 908 timmar. Ökningen motsvarar ca + 0,5 årsansställda. Januari 2014 Januari Antalet årsanställda har under året ökat, med 16 årsarbetare, främst inom Bildningsstyrelsen, 11 årsarbetare. Där bland annat lärare fått tillsvidareanställningar efter genomförda prov, legitimationsgrundande tid samt nyrekryteringar. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda ökat med + 15 årsanställda. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari , , ,7 För kommunen uppgår nu sjuktalet till 5,60 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,43 %.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 39 (forts) Alla styrelser/nämnder minskar sina sjuktal utom Västmanland-Dala miljö- och byggnadsnämnd. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har sjunkit sen förra månaden och uppgår till, 3,67 %, (5,59 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,46 %, (1,58 %) för 12-månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen noterar 6,11 %, (5,80 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar 5,59 %, (5,30 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, vilket är lägre i förhållande till föregående månad. Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 12 mars Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen månadsrapporten.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 39 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för februari 2014 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt Dnr KK14/ Avesta Orienteringsklubb (Avesta OK) har arrangerat Karnevalsloppet i 27 år, ett arrangemang som de är nöjda och stolta över. Dels ger det behövliga intäkter, dels är det roligt att se att loppet engagerar så många av kommunens invånare, såväl ung som äldre. Många uppskattar arrangemanget och många deltar i loppen. Arrangemanget drivs inte av sig själv. De ideella krafterna i föreningen avtar sakta, många gånger är det få som drar stora lass. Avesta kommun har genom åren alltid varit välvillig att hjälpa, än om möjligheterna blivit sämre och Avesta OK allt oftare får betala för tjänsterna. Det blev svårare för Avesta OK när scenen i Stadshusparken togs bort och genom åren har start och mål flyttats p g a olika omläggningar. Den nyanlagda stenmuren och rabatten mitt i målområdet samt planer och ritningar på ett sophus gör det heller inte lättare för Avesta OK. Trots motgångar har Avesta OK ändå bestämt sig för att sikta på Karnevalsloppet 2014 och vidare. Traditionellt arrangemang en fredag kväll brukar innebära att ca 10 % av deltagarna kommer från andra kommuner. I år är det nationaldag och Avesta OK känner att det finns möjlighet att vidga vyerna. Avesta OK:s önskan är att de får hjälp att utveckla arrangemanget genom marknadsföring för att få fler utifrån att upptäcka Karnevalsloppet. Den här gången ser Avesta OK stora möjligheter i att använda de nya informationsskyltarna efter riksväg 70 och att arrangemanget faller under kommunens paroll sport och outdoor råder det knappast något tvivel om. Avesta OK:s förslag: - Avesta kommun stöttar arrangemanget och hjälper Avesta OK framåt med en summa runt kronor för 2014 och sedan kronor/år som hjälp till marknadsföring och hjälp för extra utgifter i samband med scenanskaffning och avstängningar. Beredning - Avesta Orienteringsklubbs skrivelse 7 mars 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 40 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt avslås eftersom finansiering kan ske via anmälningsavgifter och samarbetsavtal med lokala företag.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun Dnr KK14/ Kommunrevisionen redovisar att kommunstyrelsen i januari 2013 uppdrog till kommunkansliet att utreda former för, och innehåll i, kommunens ägarstyrning. Bakgrunden var vad som framkommit i samband med de granskningar av de kommunala aktiebolagen som kommunrevisionen genomfört under senare delen av Frågan har även diskuterats tidigare bl a under 2009 med workshop med externa konsulter m m utan att något beslut fattas. Kommunrevisionen har informerats om att kommunkansliet under hösten 2013 redovisade sitt uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet. De granskningar av bostadsförsörjning respektive lokalförsörjning som kommunrevisionen nyligen genomfört och rapporterat till kommunstyrelsen understryker vikten av att kommunen tar ett kraftigt tag i sin ägarroll för att säkerställa att kravet i bostadsförsörjningslagen uppfylls, bl a Kommunen skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Det ingår inte i kommunrevisionens uppdrag att handlägga hur kommunen utövar sin ägarstyrning men mot bakgrund av ovanstående vill kommunrevisionen till kommunstyrelsen framföra en hovsam begäran om att kommunstyrelsen utan dröjsmål utvärderar de förslag avseende ägarstyrning och ägarstruktur som kommunkansliet framtagit så att en tidsanpassad och adekvat ägarstyrning och ägarstruktur är på plats när den nya mandatperioden börjar. Avesta Vatten och Avfall AB som etablerades 2012 skall naturligtvis ingå i beslutet. Detta bolag är, som en följd av ett medborgarförslag, föremål för en egen utredning vilket egentligen, enligt kommunrevisionens förmenande, ytterligare förstärker vikten av att ägarstyrningens uppläggning omgående prövas. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 17 mars 2014.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag till kommunfullmäktige med följande direktiv: - Redovisa förslag till de två alternativen, bildande av Avesta Stadshus AB och en översyn av ägardirektiven med syftet en tydligare ägarstyrning med befintlig organisation. - Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Dnr KK14/ Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2013 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB (100%) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta VA och Avfall AB (100%) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2%). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. Koncernbokslutet är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den sammanställda redovisningen är enheternas resultat- och balansräkningar och transaktioner mellan enheterna elimineras. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett negativt resultat på -31 mkr vilket är en försämring från föregående år med 39 mkr då resultatet uppgick till 8 mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år förklaras till största del av nedskrivningen i Koppardalen. I årets bokslut redovisar Gamla Byn AB ett överskott på tkr (föregående år 552 tkr) och Avesta Industristad AB redovisar ett underskott på ,3 tkr på grund av nedskrivning i Koppardalen (föregående år ett underskott med -9,5 mkr på grund av nedskrivning i byggnad). Räddningstjänstförbundet redovisar ett överskott på tkr och Avesta VA och Avfall redovisar ett överskott på 2,4 mkr hänförligt till avfallsverksamheten. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20 procent. Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20 procent; Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden ingår som sam-arbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör En enhet inom barnomsorgen som bedrivs i annan regi En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) anför följande i årsredovisningen: 2013 var ett år då en hel del positivt hände i Avesta men även ett år då det visade sig tydligt att ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar var också första året för vårt stora utvecklingsprojekt Avesta 2020, hela tankesättet och framåtandan verkar nu sätta sig och utifrån tankar och idéer blir det mer och mer konkretion. Det kanske mest positiva under året var att befolkningssiffrorna visar på den största ökningen på 22 år. Plus 115 personer blev resultatet, samtidigt så ökar antalet arbetstillfällen med 89 till en totalsumma av , så Avesta 2020 är inte bara igång utan visar även resultat redan efter år ett. Det ekonomiska resultatet är starkt, 23 mkr plus, detta visar fortsatt på att vi har god kontroll på vår ekonomi och att det finns en bra styrning och ledning. Vi utökade även ramarna för Omsorgsstyrelsen, Bildningsstyrelsen och Kommunstyrelsen under november månad. Detta för att främst möjliggöra en satsning på att få ned ungdomsarbetslösheten genom att anställa unga människor som varit utanför arbetsmarknaden och ge dem en ny chans och väg in till arbetsmarknaden. Avesta 2020 och breddningen av vårt näringsliv samt tillskapandet av fler arbetstillfällen är nödvändig för en långsiktig positiv utveckling, men det som bygger en kommun stark och attraktiv är kvaliteten i våra verksamheter. Bra barnomsorg och skolor, en trygg och säker äldreomsorg, fritidsmöjligheter och god infrastruktur. Allt detta är sådant som oftast tas för givet att det ska fungera, men bakom ligger hårt jobb som sällan får den uppmärksamhet som den förtjänar. Ett stort tack och eloge till styrelserna och alla medarbetare som möjliggör att vi hela tiden flyttar fram våra positioner som en framåt kommun där det händer saker och som ligger i framkant. Frågor som heltider, avgiftsfri kollektivtrafik, den bästa ungdomsvården, anhörigstöd, nattöppna förskolor och behöriga elever till högre studier förstärker bilden av Avesta kommun som ett bra ställe att bo och verka i. Vi har en klar bild av vart vi ska och hur vi ska nå dit, vi lyfter upp våra utmaningar och har en politik för hur vi ska ta oss an dem och vi gör det i god samförståndsanda. Främst inom den politiska majoriteten men även i många frågor med oppositionen.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar: - Samhällsekonomisk utveckling - Regional utveckling och samverkan - Befolkningen - Boende, näringsliv och arbetsmarknad - God ekonomisk hushållning inklusive Kommunfullmäktigesmål - Följande mål och måluppfyllelse redovisas för verksamhetsåret 2013 i Avesta kommun - Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper - Sammanställd redovisning koncern - Personalredovisning - Kvalitet och resultat Investeringar Offentliga miljöer Under året har en fortsatt satsning genomförts i offentliga miljöer på exempelvis vägar och broar 5,3 mkr samt parker och torg 1,0 mkr. Större åtgärder som genomförts är nya entréer till Stadshusparken och utsmyckning av Åsbo cirkulationsplats samt förbättringar på vägnätet i kommunen. Belysningsrevision Totalt under året genomfördes vägbelysningsinvesteringar med 6,5 mkr. Det fleråriga förändringsarbetet med utfasning av kvicksilver har till i dag medfört en reducering av kvicksilverarmaturer med st. Dessa har delvis ersatts med moderna armaturer med ljuskälla av metallhalogen, mest 35 w. Utvecklingen av LED-armaturer samt marknadsgemensamma kravdokumentationer har medfört att LED monterats i allt större omfattning. Totala antalet ljuspunkter har minskat med 285. Med en brinntid om timmar/år, och en drivdonsförbrukning på 15 procent ger det sammanlagda förändringsarbetet en minskning med kw/år. Detta medför en reducering av koldioxidutsläpp på ca 247 ton/år.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sportparken Under året har arbetet med sportparken både påbörjats och i stort sett färdigställts. Arbetet fortsätter in i 2014 och beräknas klart under maj månad. Projektet är ett resultat av kommunens andra medborgarbudget i ordningen och uppgår till totalt 6mkr. Soliditeten uppgår till 37 procent exklusive Internbankens verksamet, och 17 procent inklusive Internbanken, Nivån är relativt konstant över perioden med en viss förbättring över tiden. I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den delen av åtagandet inräknas skulle kommunen ha en negativ soliditet på 25 procent inklusive internbanken, , vilket är oförändrat i förhållande till Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank. Kommunkoncernens certifikatprogram på 300 mkr har under perioden utnyttjats till 270 mkr. Internbanken har omsatt 14 certifikat under perioden med en omsättningsvolym på 990 mkr. Snitträntan på nyttjade certifikat var 2,15 procent och uppgick snitträntan till 1,24 procent. I diagrammet redovisas internbankens upplåning och fördelningen mellan kommun och bolag. Kommunens externa låneskuld har minskat med 40 mkr under perioden och uppgår till 85 mkr Den totala kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 20 öre lägre i jämförelse med länet och 1,87 kronor högre än riket. Kommunalskatten för Avesta kommun är oförändrad för år Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,82 kronor högre i jämförelse med riket. Snitträntan för Internbankens totala lånestock per är 2,80 procent vilket är 0,34 procentenheter lägre jämfört med Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 798 mkr varav 674 mkr inom linjen. Det innebär att 84 procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med den blandade redovisningsmodellen.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I verksamhetsberättelse redovisas bl a följande: Kommunfullmäktige Resultatet för fullmäktiges verksamhet är negativt och uppgår till -110 tkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Revision Val Partistöd Att budgeten överskridits beror på kommunfullmäktiges egen verksamhet inklusive utmärkelsegåvor. Kommunstyrelsen Avvikelserna gentemot budget fördelar sig enligt följande; Kommunövergripande verksamhet 9,6 mkr Kommunkansliet 1,1 mkr Tekniskt utskott 3 mkr Omsorgsstyrelsen Omsorgsförvaltningens resultat är tkr. Resultatenhet socialtjänst har underskott på tkr varav tkr för försörjningsstöd och ca tkr för HVB-placeringar barn och ungdom. LSS och socialpsykiatrins boenden har ett positivt resultat. Försörjningsstödets ökning är relaterat till den stora ungdomsarbetslöshet som råder i Avesta. Resultatenhet för hemtjänst och hemsjukvård har underskott på tkr. Hemsjukvården har ett positivt resultat relaterat till vakanta sjukskötersketjänster. Hemtjänsten har ett underskott på tkr, vilket motsvarar 17,12 årsarbetare över budget. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med (av totalt ) under Resultatenhet för vård- och omsorgsboende har underskott på tkr. Orsaken är bland annat enskilda brukare i behov av särskild tillsyn dygnet runt samt ökade vikariekostnader i verksamheten.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Bildningsstyrelsen Bildningsförvaltningen har efter december ett resultat på tkr. Budgeten bedöms vara i balans i de flesta verksamheterna. Men Förskola/Grundskola kan inte bedömas vara i balans beroende på underbudgeterade skolskjutskostnader samt utökning av förskoleplatser. Likaså är inte Resultatenhet Kost i balans beroende på kostnaderna för äldrematen. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd För första gången redovisas underskott för nämnden, resultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid 2013 års bokslut med ett underskott på 29 tkr jämfört med en budget med en omslutning på 32,6 miljoner kronor. Västmanland-Dalarna lönenämnd 2013 redovisar nämnden ett överskott på 277,5 tkr. Kompensationen för semesterlöneskulden och hög sjukfrånvaro är förklaringen till resultatet. Nämnden har beslutat att återbetala överskottet till medlemskommunerna och för Avesta innebär det en återbetalning med 88,9 tkr. Gamla Byn AB Årets resultat uppgick till tkr. Fastighetskoncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) mkr. Förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB. Moderbolaget har beslutat ett koncernbidrag på 60 mkr till dotterbolaget. Beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige men överklagat i förvaltningsrätten. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) mkr. Avesta Industristad AB Nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 med tkr reducerar det redovisade resultatet till (-9 456) tkr. Moderbolaget Gamla Byn AB har gett ett koncernbidrag till dotterbolaget Avesta Industristad AB på 60 mkr för att täcka förlusten och beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige. Bolagets investeringsvolym har uppgått till 1,8 (9,2) mkr. Hyresgästanpassningar har genomförts under året i samband med omflyttningar och nyetableringar av företag.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Vatten och Avfall AB Bolagets resultat är positivt och uppgår till tkr, fördelat med 0,1 mkr på VAverksamheten och 2,3 mkr på avfallsverksamheten. Resultatförbättringen på avfallssidan är hänförlig till den kommersiella delen av verksamheten på Karlslunds återvinningscentral och förklaras huvudsakligen av bättre källsortering av grovavfall vilket inneburit att en betydligt mindre mängd deponirest har levererats ut från anläggningen. Årets investeringar uppgår till 12,0 mkr, varav 11,9 mkr i maskiner och andra tekniska anläggningar. De största investeringarna avser ny överföringsledning Sjövik-Veddarsbo och utbyte avloppsledningar i Dicka. Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Det ekonomiska resultatet för 2013 visar på ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på en större återbetalning i slutet av året från AFA Försäkring AB gällande premier inbetalda Kommunens revisorer Kommunrevisionen har ett positivt resultat med 141 tkr beroende på att uppdrag om 115 tkr som genomförts 2013 har bokförts Under året har följande granskningar genomförts; Avesta kommuns integrationsarbete Karlfeldtgymnasiet Kommunens näringslivsfunktion Bostadsförsörjning Lokalförsörjning Övergripande granskning av de kommunala bolagen Kommunens IT-verksamhet Rutiner för momsredovisning Lånehantering Uppföljande granskningar har skett av tidigare genomförda granskningar; Gator och vägar I uppföljningen bedöms även trafikmiljön i Avesta Överförmyndarnämnden

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen. Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen årsredovisningen. Förslag till kommunstyrelsen - Årsredovisning för år 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande efter inhämtande av revisionsberättelsen. - Tidigare investeringar i Avesta Industristad AB:s fastigheter nedskrivs med 4,1 Mkr. - Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets resultat + 22,3 Mkr. - Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisas styrelsens verksamhetsberättelse.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Dr KK14/ Gamla Byn AB överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Gamla Byn AB VD i Gamla Byn AB, Jan Näslund, anför följande i årsredovisningen: Som nytillträdd VD i juni 2013 har vi ett år med många händelser bakom oss när vi ska summera året. Till att börja med så fick bolagen en ny ordförande i slutet av 2012, Susanne Berger, dessutom har en styrelseledamot avsagt sig uppdraget under året. Därefter tillträder jag som VD och kort efter det tillträder ny teknisk chef, Ola Westerlund, efter Anders Dickfors. Anders som har arbetat hos oss på Gamla Byn AB sedan bolaget grundades 1995, tack för ditt arbete Anders. Två stycken byggnader har brunnit ner till grunden, en villa på Torsgatan i januari samt i maj förskolan Igelkotten i Krylbo. Under våren bidrog bolaget med ett tillskott till bostadsmarknaden centralt i Avesta, då 25 stycken lägenheter färdigställdes på fastigheten Örnen10 och 11, uthyrningen har gått över förväntan. I slutet av juni månad påbörjades två stycken tvångsförvaltningar med totalt 728 lägenheter i Krylbo, de pågick under 4 månader och tog väldigt mycket tid och kraft av vår personal, de berörda i vår personal gjorde ett förträffligt arbete under denna tid. Vi kunde överlämna 32 stycken nya äldreboendeplatser till Avesta kommun, Omsorgsförvaltningen när utbyggnaden av Baldersgården färdigställdes under oktober månad. Glädjande så har vi kunnat fortsätta vårt energieffektiviseringsarbete, både stora och små åtgärder. Utbyte av traditionell trapphusbelysning till LED-belysning, ombyggnad av ventilation i gymnastiksalar samt isolering av tak och vindar är exempel på åtgärder som hunnits med under året. Arbete med den yttre miljön i kvarteret Tjädern har varit lyckad och under nästa år fortsätter arbetet med kvarteret Storken.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Planeringen för att bygga bostäder på fastigheten Länsen 1 (f.d. Bruksklubben) har ej påbörjats då vi avvaktar en lagändring som är tänkt att börja gälla från och med 1/7 2014, denna skulle kunna underlätta bostadsbyggandet på fastigheten. Förhoppningar är att projektet kan påbörjas senare delen av Bolaget har påbörjat planering för två stycken förskolor till Avesta kommun, Bildningsförvaltningen, en ny förskola i Horndal samt en ersättningsbyggnad för den som brann ner till grunden i Krylbo. Förskolorna beräknas vara färdigställda i början av Bolaget har haft en genomsnittlig vakans på bostäder under hösten på ca 0,5 procent. Motsvarande siffra för bolagets lokaler ligger vid årsskiftet på ca 2,2 procent. Vi ser att efterfrågan på bostäder kommer att fortsätta framöver samt att vakanserna på lokalsidan kommer att minska under Jag vill rikta ett stort tack till vår personal för arbetet under 2013, nu ser vi med stor entusiasm fram mot ett spännande 2014 tillsammans. I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2012 års siffror inom parentes): Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun. Lägenhetsbeståndet per uppgår till 997 (976) lägenheter med en sammanlagd yta av ca (65 260) m². Lokalbeståndet uppgår till ca ( ) m². Gamla Byn AB:s helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, org nr , innehar ett lokalbestånd som uppgår till ca (93 800) m². Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun. Bolaget skall äga och uppföra fastigheter i Avesta kommun inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillgodose behovet av bostäder och lokaler inom Avesta kommun. Bolagets verksamhet skall vara självfinansierad. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital motsvarande skälig ränta. Uppkommer vinst härutöver skall den balanseras i ny räkning. Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Avesta Industristad AB, org nr med säte i Avesta kommun och vars verksamhet är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Överenskommelse om höjning av lägenhetshyrorna med 1,8 % från den 1 januari 2013 träffades med Hyresgästföreningen. En restaurangfastighet vid direkt anslutning till Dalälven införskaffades under år 2009 med avsikten att bygga om och till den till 15 till 20 lägenheter. En detaljplaneändring är nödvändig för att bostäder ska tillåtas inom fastigheten. Länsstyrelsens överklagande av detaljplanen är löst genom att bygglov har erhållits för ett bullerplank längs järnvägen. Ett lagförslag som mildrar bullerkraven förväntas träda i kraft halvårsskiftet Detta skulle medföra att bullerplanket ej behöver byggas, vilket innebär en betydande kostnadsbesparing. Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler förväntas vara svag. Ett fortsatt marknadsföringsarbete pågår tillsammans med Avesta Kommun för att kontraktera nya hyresgäster till dotterbolagets vakanta lokaler i Koppardalen. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) Mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) Mkr. Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 195 (172) Mkr, vilket är en ökning med ca 23 Mkr jämfört med föregående år. Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2013 blev 272 (234) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 6,8 (4,4) %. Soliditen per för moderbolaget är 27,2 (33,2) %. Se även bolagets nyckeltal i femårsöversikten. Moderbolaget har gett ett koncernbidrag på 60 Mkr till dotterbolaget, beslutet är sanktionerat av Avesta Kommunfullmäktige. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 231 (208) Mkr. Koncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) Mkr, förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB.

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 14:00-16:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 82-85 och 87 Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving,

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Ombudsinstruktion inför årsstämma

Ombudsinstruktion inför årsstämma Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer