Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för Laila Borger (S) Peter Green (M), ersättare för Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Siw Karlsson, ekonomichef Mats Myrén (M), kommunrevisionen Kjell Johansson (S), kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Peter Green (M) med Johan Thomasson (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 25 februari 2014 klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun 3 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt 7 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun 9 42 Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2013 för Avesta Vatten och Avfall AB Carina Sahlberg Linders medborgarförslag om konstskridskobana i Stadshusparken Wojciech Nedzewicz (MP) och Lillebil Lundkvists (MP) motion samt Anna Risebys medborgarförslag om möjlighet att år 2014 ta in barn i förskolan enligt principen ett barn/en plats Henrik Hästbackas (M) motion om utbyggnad av busshållsplats vid Johan- Olovskolan Försäljning av fastigheten Avesta Krylbo 9:2 (Avesta Krylbo station) genom transportköp till Avesta Industristad AB Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Kommunrevisionens begäran om extra medel för granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Delgivning 49

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK14/ Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för februari 2014 inklusive årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +5,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 1,8 mkr, omsorgsstyrelsen + 2,1 mkr, bildningsstyrelsen +1,1 mkr, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd +0,2 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +/-0 och finansnetto + 0,3. Kommunens totala resultat är +10 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +6 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 2,0 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos - 3,0 mkr, Inom vård och omsorg har behoven för grupper av brukare ökat betydligt. Behovsökningen är 5,23 årsarbetare enligt biståndsbedömt behov. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 1,0 mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar en betydande andel av överskottet. Övriga styrelser och nämnder redovisar en budget i balans på årsbasis. Styrelserna redovisar att det kommer att innebära hårt arbete att nå en budget i balans för året då vissa verksamheter i dagsläget har problem att hålla budget. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 4 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli i balans med budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 9,6 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 2 mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 39 (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 25 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 40,4 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 13,8 mkr. För de personalnyckeltal som presenteras nedan kan vi konstatera en ökning av samtliga nyckeltalsvärden. Vissa värden har nivåer som vi inte haft på ett flertal år. Trenden är oroväckande och analys kommer att göras. Någon ytterligare analys har inte gjorts utan är endast en jämförelse av arbetad tid. Den uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari Antalet timmar för timanställda uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 908 timmar. Ökningen motsvarar ca + 0,5 årsansställda. Januari 2014 Januari Antalet årsanställda har under året ökat, med 16 årsarbetare, främst inom Bildningsstyrelsen, 11 årsarbetare. Där bland annat lärare fått tillsvidareanställningar efter genomförda prov, legitimationsgrundande tid samt nyrekryteringar. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda ökat med + 15 årsanställda. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari , , ,7 För kommunen uppgår nu sjuktalet till 5,60 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,43 %.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 39 (forts) Alla styrelser/nämnder minskar sina sjuktal utom Västmanland-Dala miljö- och byggnadsnämnd. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har sjunkit sen förra månaden och uppgår till, 3,67 %, (5,59 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,46 %, (1,58 %) för 12-månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen noterar 6,11 %, (5,80 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar 5,59 %, (5,30 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, vilket är lägre i förhållande till föregående månad. Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 12 mars Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen månadsrapporten.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 39 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för februari 2014 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt Dnr KK14/ Avesta Orienteringsklubb (Avesta OK) har arrangerat Karnevalsloppet i 27 år, ett arrangemang som de är nöjda och stolta över. Dels ger det behövliga intäkter, dels är det roligt att se att loppet engagerar så många av kommunens invånare, såväl ung som äldre. Många uppskattar arrangemanget och många deltar i loppen. Arrangemanget drivs inte av sig själv. De ideella krafterna i föreningen avtar sakta, många gånger är det få som drar stora lass. Avesta kommun har genom åren alltid varit välvillig att hjälpa, än om möjligheterna blivit sämre och Avesta OK allt oftare får betala för tjänsterna. Det blev svårare för Avesta OK när scenen i Stadshusparken togs bort och genom åren har start och mål flyttats p g a olika omläggningar. Den nyanlagda stenmuren och rabatten mitt i målområdet samt planer och ritningar på ett sophus gör det heller inte lättare för Avesta OK. Trots motgångar har Avesta OK ändå bestämt sig för att sikta på Karnevalsloppet 2014 och vidare. Traditionellt arrangemang en fredag kväll brukar innebära att ca 10 % av deltagarna kommer från andra kommuner. I år är det nationaldag och Avesta OK känner att det finns möjlighet att vidga vyerna. Avesta OK:s önskan är att de får hjälp att utveckla arrangemanget genom marknadsföring för att få fler utifrån att upptäcka Karnevalsloppet. Den här gången ser Avesta OK stora möjligheter i att använda de nya informationsskyltarna efter riksväg 70 och att arrangemanget faller under kommunens paroll sport och outdoor råder det knappast något tvivel om. Avesta OK:s förslag: - Avesta kommun stöttar arrangemanget och hjälper Avesta OK framåt med en summa runt kronor för 2014 och sedan kronor/år som hjälp till marknadsföring och hjälp för extra utgifter i samband med scenanskaffning och avstängningar. Beredning - Avesta Orienteringsklubbs skrivelse 7 mars 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 40 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt avslås eftersom finansiering kan ske via anmälningsavgifter och samarbetsavtal med lokala företag.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun Dnr KK14/ Kommunrevisionen redovisar att kommunstyrelsen i januari 2013 uppdrog till kommunkansliet att utreda former för, och innehåll i, kommunens ägarstyrning. Bakgrunden var vad som framkommit i samband med de granskningar av de kommunala aktiebolagen som kommunrevisionen genomfört under senare delen av Frågan har även diskuterats tidigare bl a under 2009 med workshop med externa konsulter m m utan att något beslut fattas. Kommunrevisionen har informerats om att kommunkansliet under hösten 2013 redovisade sitt uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet. De granskningar av bostadsförsörjning respektive lokalförsörjning som kommunrevisionen nyligen genomfört och rapporterat till kommunstyrelsen understryker vikten av att kommunen tar ett kraftigt tag i sin ägarroll för att säkerställa att kravet i bostadsförsörjningslagen uppfylls, bl a Kommunen skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Det ingår inte i kommunrevisionens uppdrag att handlägga hur kommunen utövar sin ägarstyrning men mot bakgrund av ovanstående vill kommunrevisionen till kommunstyrelsen framföra en hovsam begäran om att kommunstyrelsen utan dröjsmål utvärderar de förslag avseende ägarstyrning och ägarstruktur som kommunkansliet framtagit så att en tidsanpassad och adekvat ägarstyrning och ägarstruktur är på plats när den nya mandatperioden börjar. Avesta Vatten och Avfall AB som etablerades 2012 skall naturligtvis ingå i beslutet. Detta bolag är, som en följd av ett medborgarförslag, föremål för en egen utredning vilket egentligen, enligt kommunrevisionens förmenande, ytterligare förstärker vikten av att ägarstyrningens uppläggning omgående prövas. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 17 mars 2014.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag till kommunfullmäktige med följande direktiv: - Redovisa förslag till de två alternativen, bildande av Avesta Stadshus AB och en översyn av ägardirektiven med syftet en tydligare ägarstyrning med befintlig organisation. - Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Dnr KK14/ Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2013 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB (100%) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta VA och Avfall AB (100%) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2%). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. Koncernbokslutet är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den sammanställda redovisningen är enheternas resultat- och balansräkningar och transaktioner mellan enheterna elimineras. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett negativt resultat på -31 mkr vilket är en försämring från föregående år med 39 mkr då resultatet uppgick till 8 mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år förklaras till största del av nedskrivningen i Koppardalen. I årets bokslut redovisar Gamla Byn AB ett överskott på tkr (föregående år 552 tkr) och Avesta Industristad AB redovisar ett underskott på ,3 tkr på grund av nedskrivning i Koppardalen (föregående år ett underskott med -9,5 mkr på grund av nedskrivning i byggnad). Räddningstjänstförbundet redovisar ett överskott på tkr och Avesta VA och Avfall redovisar ett överskott på 2,4 mkr hänförligt till avfallsverksamheten. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20 procent. Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20 procent; Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden ingår som sam-arbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör En enhet inom barnomsorgen som bedrivs i annan regi En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) anför följande i årsredovisningen: 2013 var ett år då en hel del positivt hände i Avesta men även ett år då det visade sig tydligt att ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar var också första året för vårt stora utvecklingsprojekt Avesta 2020, hela tankesättet och framåtandan verkar nu sätta sig och utifrån tankar och idéer blir det mer och mer konkretion. Det kanske mest positiva under året var att befolkningssiffrorna visar på den största ökningen på 22 år. Plus 115 personer blev resultatet, samtidigt så ökar antalet arbetstillfällen med 89 till en totalsumma av , så Avesta 2020 är inte bara igång utan visar även resultat redan efter år ett. Det ekonomiska resultatet är starkt, 23 mkr plus, detta visar fortsatt på att vi har god kontroll på vår ekonomi och att det finns en bra styrning och ledning. Vi utökade även ramarna för Omsorgsstyrelsen, Bildningsstyrelsen och Kommunstyrelsen under november månad. Detta för att främst möjliggöra en satsning på att få ned ungdomsarbetslösheten genom att anställa unga människor som varit utanför arbetsmarknaden och ge dem en ny chans och väg in till arbetsmarknaden. Avesta 2020 och breddningen av vårt näringsliv samt tillskapandet av fler arbetstillfällen är nödvändig för en långsiktig positiv utveckling, men det som bygger en kommun stark och attraktiv är kvaliteten i våra verksamheter. Bra barnomsorg och skolor, en trygg och säker äldreomsorg, fritidsmöjligheter och god infrastruktur. Allt detta är sådant som oftast tas för givet att det ska fungera, men bakom ligger hårt jobb som sällan får den uppmärksamhet som den förtjänar. Ett stort tack och eloge till styrelserna och alla medarbetare som möjliggör att vi hela tiden flyttar fram våra positioner som en framåt kommun där det händer saker och som ligger i framkant. Frågor som heltider, avgiftsfri kollektivtrafik, den bästa ungdomsvården, anhörigstöd, nattöppna förskolor och behöriga elever till högre studier förstärker bilden av Avesta kommun som ett bra ställe att bo och verka i. Vi har en klar bild av vart vi ska och hur vi ska nå dit, vi lyfter upp våra utmaningar och har en politik för hur vi ska ta oss an dem och vi gör det i god samförståndsanda. Främst inom den politiska majoriteten men även i många frågor med oppositionen.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar: - Samhällsekonomisk utveckling - Regional utveckling och samverkan - Befolkningen - Boende, näringsliv och arbetsmarknad - God ekonomisk hushållning inklusive Kommunfullmäktigesmål - Följande mål och måluppfyllelse redovisas för verksamhetsåret 2013 i Avesta kommun - Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper - Sammanställd redovisning koncern - Personalredovisning - Kvalitet och resultat Investeringar Offentliga miljöer Under året har en fortsatt satsning genomförts i offentliga miljöer på exempelvis vägar och broar 5,3 mkr samt parker och torg 1,0 mkr. Större åtgärder som genomförts är nya entréer till Stadshusparken och utsmyckning av Åsbo cirkulationsplats samt förbättringar på vägnätet i kommunen. Belysningsrevision Totalt under året genomfördes vägbelysningsinvesteringar med 6,5 mkr. Det fleråriga förändringsarbetet med utfasning av kvicksilver har till i dag medfört en reducering av kvicksilverarmaturer med st. Dessa har delvis ersatts med moderna armaturer med ljuskälla av metallhalogen, mest 35 w. Utvecklingen av LED-armaturer samt marknadsgemensamma kravdokumentationer har medfört att LED monterats i allt större omfattning. Totala antalet ljuspunkter har minskat med 285. Med en brinntid om timmar/år, och en drivdonsförbrukning på 15 procent ger det sammanlagda förändringsarbetet en minskning med kw/år. Detta medför en reducering av koldioxidutsläpp på ca 247 ton/år.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sportparken Under året har arbetet med sportparken både påbörjats och i stort sett färdigställts. Arbetet fortsätter in i 2014 och beräknas klart under maj månad. Projektet är ett resultat av kommunens andra medborgarbudget i ordningen och uppgår till totalt 6mkr. Soliditeten uppgår till 37 procent exklusive Internbankens verksamet, och 17 procent inklusive Internbanken, Nivån är relativt konstant över perioden med en viss förbättring över tiden. I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den delen av åtagandet inräknas skulle kommunen ha en negativ soliditet på 25 procent inklusive internbanken, , vilket är oförändrat i förhållande till Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank. Kommunkoncernens certifikatprogram på 300 mkr har under perioden utnyttjats till 270 mkr. Internbanken har omsatt 14 certifikat under perioden med en omsättningsvolym på 990 mkr. Snitträntan på nyttjade certifikat var 2,15 procent och uppgick snitträntan till 1,24 procent. I diagrammet redovisas internbankens upplåning och fördelningen mellan kommun och bolag. Kommunens externa låneskuld har minskat med 40 mkr under perioden och uppgår till 85 mkr Den totala kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 20 öre lägre i jämförelse med länet och 1,87 kronor högre än riket. Kommunalskatten för Avesta kommun är oförändrad för år Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,82 kronor högre i jämförelse med riket. Snitträntan för Internbankens totala lånestock per är 2,80 procent vilket är 0,34 procentenheter lägre jämfört med Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 798 mkr varav 674 mkr inom linjen. Det innebär att 84 procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med den blandade redovisningsmodellen.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I verksamhetsberättelse redovisas bl a följande: Kommunfullmäktige Resultatet för fullmäktiges verksamhet är negativt och uppgår till -110 tkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Revision Val Partistöd Att budgeten överskridits beror på kommunfullmäktiges egen verksamhet inklusive utmärkelsegåvor. Kommunstyrelsen Avvikelserna gentemot budget fördelar sig enligt följande; Kommunövergripande verksamhet 9,6 mkr Kommunkansliet 1,1 mkr Tekniskt utskott 3 mkr Omsorgsstyrelsen Omsorgsförvaltningens resultat är tkr. Resultatenhet socialtjänst har underskott på tkr varav tkr för försörjningsstöd och ca tkr för HVB-placeringar barn och ungdom. LSS och socialpsykiatrins boenden har ett positivt resultat. Försörjningsstödets ökning är relaterat till den stora ungdomsarbetslöshet som råder i Avesta. Resultatenhet för hemtjänst och hemsjukvård har underskott på tkr. Hemsjukvården har ett positivt resultat relaterat till vakanta sjukskötersketjänster. Hemtjänsten har ett underskott på tkr, vilket motsvarar 17,12 årsarbetare över budget. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med (av totalt ) under Resultatenhet för vård- och omsorgsboende har underskott på tkr. Orsaken är bland annat enskilda brukare i behov av särskild tillsyn dygnet runt samt ökade vikariekostnader i verksamheten.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Bildningsstyrelsen Bildningsförvaltningen har efter december ett resultat på tkr. Budgeten bedöms vara i balans i de flesta verksamheterna. Men Förskola/Grundskola kan inte bedömas vara i balans beroende på underbudgeterade skolskjutskostnader samt utökning av förskoleplatser. Likaså är inte Resultatenhet Kost i balans beroende på kostnaderna för äldrematen. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd För första gången redovisas underskott för nämnden, resultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid 2013 års bokslut med ett underskott på 29 tkr jämfört med en budget med en omslutning på 32,6 miljoner kronor. Västmanland-Dalarna lönenämnd 2013 redovisar nämnden ett överskott på 277,5 tkr. Kompensationen för semesterlöneskulden och hög sjukfrånvaro är förklaringen till resultatet. Nämnden har beslutat att återbetala överskottet till medlemskommunerna och för Avesta innebär det en återbetalning med 88,9 tkr. Gamla Byn AB Årets resultat uppgick till tkr. Fastighetskoncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) mkr. Förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB. Moderbolaget har beslutat ett koncernbidrag på 60 mkr till dotterbolaget. Beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige men överklagat i förvaltningsrätten. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) mkr. Avesta Industristad AB Nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 med tkr reducerar det redovisade resultatet till (-9 456) tkr. Moderbolaget Gamla Byn AB har gett ett koncernbidrag till dotterbolaget Avesta Industristad AB på 60 mkr för att täcka förlusten och beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige. Bolagets investeringsvolym har uppgått till 1,8 (9,2) mkr. Hyresgästanpassningar har genomförts under året i samband med omflyttningar och nyetableringar av företag.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Vatten och Avfall AB Bolagets resultat är positivt och uppgår till tkr, fördelat med 0,1 mkr på VAverksamheten och 2,3 mkr på avfallsverksamheten. Resultatförbättringen på avfallssidan är hänförlig till den kommersiella delen av verksamheten på Karlslunds återvinningscentral och förklaras huvudsakligen av bättre källsortering av grovavfall vilket inneburit att en betydligt mindre mängd deponirest har levererats ut från anläggningen. Årets investeringar uppgår till 12,0 mkr, varav 11,9 mkr i maskiner och andra tekniska anläggningar. De största investeringarna avser ny överföringsledning Sjövik-Veddarsbo och utbyte avloppsledningar i Dicka. Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Det ekonomiska resultatet för 2013 visar på ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på en större återbetalning i slutet av året från AFA Försäkring AB gällande premier inbetalda Kommunens revisorer Kommunrevisionen har ett positivt resultat med 141 tkr beroende på att uppdrag om 115 tkr som genomförts 2013 har bokförts Under året har följande granskningar genomförts; Avesta kommuns integrationsarbete Karlfeldtgymnasiet Kommunens näringslivsfunktion Bostadsförsörjning Lokalförsörjning Övergripande granskning av de kommunala bolagen Kommunens IT-verksamhet Rutiner för momsredovisning Lånehantering Uppföljande granskningar har skett av tidigare genomförda granskningar; Gator och vägar I uppföljningen bedöms även trafikmiljön i Avesta Överförmyndarnämnden

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen. Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen årsredovisningen. Förslag till kommunstyrelsen - Årsredovisning för år 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande efter inhämtande av revisionsberättelsen. - Tidigare investeringar i Avesta Industristad AB:s fastigheter nedskrivs med 4,1 Mkr. - Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets resultat + 22,3 Mkr. - Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisas styrelsens verksamhetsberättelse.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Dr KK14/ Gamla Byn AB överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Gamla Byn AB VD i Gamla Byn AB, Jan Näslund, anför följande i årsredovisningen: Som nytillträdd VD i juni 2013 har vi ett år med många händelser bakom oss när vi ska summera året. Till att börja med så fick bolagen en ny ordförande i slutet av 2012, Susanne Berger, dessutom har en styrelseledamot avsagt sig uppdraget under året. Därefter tillträder jag som VD och kort efter det tillträder ny teknisk chef, Ola Westerlund, efter Anders Dickfors. Anders som har arbetat hos oss på Gamla Byn AB sedan bolaget grundades 1995, tack för ditt arbete Anders. Två stycken byggnader har brunnit ner till grunden, en villa på Torsgatan i januari samt i maj förskolan Igelkotten i Krylbo. Under våren bidrog bolaget med ett tillskott till bostadsmarknaden centralt i Avesta, då 25 stycken lägenheter färdigställdes på fastigheten Örnen10 och 11, uthyrningen har gått över förväntan. I slutet av juni månad påbörjades två stycken tvångsförvaltningar med totalt 728 lägenheter i Krylbo, de pågick under 4 månader och tog väldigt mycket tid och kraft av vår personal, de berörda i vår personal gjorde ett förträffligt arbete under denna tid. Vi kunde överlämna 32 stycken nya äldreboendeplatser till Avesta kommun, Omsorgsförvaltningen när utbyggnaden av Baldersgården färdigställdes under oktober månad. Glädjande så har vi kunnat fortsätta vårt energieffektiviseringsarbete, både stora och små åtgärder. Utbyte av traditionell trapphusbelysning till LED-belysning, ombyggnad av ventilation i gymnastiksalar samt isolering av tak och vindar är exempel på åtgärder som hunnits med under året. Arbete med den yttre miljön i kvarteret Tjädern har varit lyckad och under nästa år fortsätter arbetet med kvarteret Storken.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Planeringen för att bygga bostäder på fastigheten Länsen 1 (f.d. Bruksklubben) har ej påbörjats då vi avvaktar en lagändring som är tänkt att börja gälla från och med 1/7 2014, denna skulle kunna underlätta bostadsbyggandet på fastigheten. Förhoppningar är att projektet kan påbörjas senare delen av Bolaget har påbörjat planering för två stycken förskolor till Avesta kommun, Bildningsförvaltningen, en ny förskola i Horndal samt en ersättningsbyggnad för den som brann ner till grunden i Krylbo. Förskolorna beräknas vara färdigställda i början av Bolaget har haft en genomsnittlig vakans på bostäder under hösten på ca 0,5 procent. Motsvarande siffra för bolagets lokaler ligger vid årsskiftet på ca 2,2 procent. Vi ser att efterfrågan på bostäder kommer att fortsätta framöver samt att vakanserna på lokalsidan kommer att minska under Jag vill rikta ett stort tack till vår personal för arbetet under 2013, nu ser vi med stor entusiasm fram mot ett spännande 2014 tillsammans. I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2012 års siffror inom parentes): Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun. Lägenhetsbeståndet per uppgår till 997 (976) lägenheter med en sammanlagd yta av ca (65 260) m². Lokalbeståndet uppgår till ca ( ) m². Gamla Byn AB:s helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, org nr , innehar ett lokalbestånd som uppgår till ca (93 800) m². Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun. Bolaget skall äga och uppföra fastigheter i Avesta kommun inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillgodose behovet av bostäder och lokaler inom Avesta kommun. Bolagets verksamhet skall vara självfinansierad. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital motsvarande skälig ränta. Uppkommer vinst härutöver skall den balanseras i ny räkning. Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Avesta Industristad AB, org nr med säte i Avesta kommun och vars verksamhet är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Överenskommelse om höjning av lägenhetshyrorna med 1,8 % från den 1 januari 2013 träffades med Hyresgästföreningen. En restaurangfastighet vid direkt anslutning till Dalälven införskaffades under år 2009 med avsikten att bygga om och till den till 15 till 20 lägenheter. En detaljplaneändring är nödvändig för att bostäder ska tillåtas inom fastigheten. Länsstyrelsens överklagande av detaljplanen är löst genom att bygglov har erhållits för ett bullerplank längs järnvägen. Ett lagförslag som mildrar bullerkraven förväntas träda i kraft halvårsskiftet Detta skulle medföra att bullerplanket ej behöver byggas, vilket innebär en betydande kostnadsbesparing. Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler förväntas vara svag. Ett fortsatt marknadsföringsarbete pågår tillsammans med Avesta Kommun för att kontraktera nya hyresgäster till dotterbolagets vakanta lokaler i Koppardalen. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) Mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) Mkr. Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 195 (172) Mkr, vilket är en ökning med ca 23 Mkr jämfört med föregående år. Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2013 blev 272 (234) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 6,8 (4,4) %. Soliditen per för moderbolaget är 27,2 (33,2) %. Se även bolagets nyckeltal i femårsöversikten. Moderbolaget har gett ett koncernbidrag på 60 Mkr till dotterbolaget, beslutet är sanktionerat av Avesta Kommunfullmäktige. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 231 (208) Mkr. Koncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) Mkr, förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB.

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer