Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för Laila Borger (S) Peter Green (M), ersättare för Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Siw Karlsson, ekonomichef Mats Myrén (M), kommunrevisionen Kjell Johansson (S), kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Peter Green (M) med Johan Thomasson (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 25 februari 2014 klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun 3 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt 7 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun 9 42 Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2013 för Avesta Vatten och Avfall AB Carina Sahlberg Linders medborgarförslag om konstskridskobana i Stadshusparken Wojciech Nedzewicz (MP) och Lillebil Lundkvists (MP) motion samt Anna Risebys medborgarförslag om möjlighet att år 2014 ta in barn i förskolan enligt principen ett barn/en plats Henrik Hästbackas (M) motion om utbyggnad av busshållsplats vid Johan- Olovskolan Försäljning av fastigheten Avesta Krylbo 9:2 (Avesta Krylbo station) genom transportköp till Avesta Industristad AB Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Kommunrevisionens begäran om extra medel för granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Delgivning 49

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 39 Månadsrapport februari 2014 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK14/ Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för februari 2014 inklusive årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +5,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 1,8 mkr, omsorgsstyrelsen + 2,1 mkr, bildningsstyrelsen +1,1 mkr, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd +0,2 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +/-0 och finansnetto + 0,3. Kommunens totala resultat är +10 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +6 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 2,0 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos - 3,0 mkr, Inom vård och omsorg har behoven för grupper av brukare ökat betydligt. Behovsökningen är 5,23 årsarbetare enligt biståndsbedömt behov. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 1,0 mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar en betydande andel av överskottet. Övriga styrelser och nämnder redovisar en budget i balans på årsbasis. Styrelserna redovisar att det kommer att innebära hårt arbete att nå en budget i balans för året då vissa verksamheter i dagsläget har problem att hålla budget. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 4 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli i balans med budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 9,6 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 2 mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 39 (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 25 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 40,4 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 13,8 mkr. För de personalnyckeltal som presenteras nedan kan vi konstatera en ökning av samtliga nyckeltalsvärden. Vissa värden har nivåer som vi inte haft på ett flertal år. Trenden är oroväckande och analys kommer att göras. Någon ytterligare analys har inte gjorts utan är endast en jämförelse av arbetad tid. Den uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari Antalet timmar för timanställda uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 908 timmar. Ökningen motsvarar ca + 0,5 årsansställda. Januari 2014 Januari Antalet årsanställda har under året ökat, med 16 årsarbetare, främst inom Bildningsstyrelsen, 11 årsarbetare. Där bland annat lärare fått tillsvidareanställningar efter genomförda prov, legitimationsgrundande tid samt nyrekryteringar. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda ökat med + 15 årsanställda. Februari 2014 Januari 2014 Förändring jan-feb Februari , , ,7 För kommunen uppgår nu sjuktalet till 5,60 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,43 %.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 39 (forts) Alla styrelser/nämnder minskar sina sjuktal utom Västmanland-Dala miljö- och byggnadsnämnd. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har sjunkit sen förra månaden och uppgår till, 3,67 %, (5,59 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,46 %, (1,58 %) för 12-månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen noterar 6,11 %, (5,80 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar 5,59 %, (5,30 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, vilket är lägre i förhållande till föregående månad. Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 12 mars Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen månadsrapporten.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 39 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för februari 2014 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 40 Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt Dnr KK14/ Avesta Orienteringsklubb (Avesta OK) har arrangerat Karnevalsloppet i 27 år, ett arrangemang som de är nöjda och stolta över. Dels ger det behövliga intäkter, dels är det roligt att se att loppet engagerar så många av kommunens invånare, såväl ung som äldre. Många uppskattar arrangemanget och många deltar i loppen. Arrangemanget drivs inte av sig själv. De ideella krafterna i föreningen avtar sakta, många gånger är det få som drar stora lass. Avesta kommun har genom åren alltid varit välvillig att hjälpa, än om möjligheterna blivit sämre och Avesta OK allt oftare får betala för tjänsterna. Det blev svårare för Avesta OK när scenen i Stadshusparken togs bort och genom åren har start och mål flyttats p g a olika omläggningar. Den nyanlagda stenmuren och rabatten mitt i målområdet samt planer och ritningar på ett sophus gör det heller inte lättare för Avesta OK. Trots motgångar har Avesta OK ändå bestämt sig för att sikta på Karnevalsloppet 2014 och vidare. Traditionellt arrangemang en fredag kväll brukar innebära att ca 10 % av deltagarna kommer från andra kommuner. I år är det nationaldag och Avesta OK känner att det finns möjlighet att vidga vyerna. Avesta OK:s önskan är att de får hjälp att utveckla arrangemanget genom marknadsföring för att få fler utifrån att upptäcka Karnevalsloppet. Den här gången ser Avesta OK stora möjligheter i att använda de nya informationsskyltarna efter riksväg 70 och att arrangemanget faller under kommunens paroll sport och outdoor råder det knappast något tvivel om. Avesta OK:s förslag: - Avesta kommun stöttar arrangemanget och hjälper Avesta OK framåt med en summa runt kronor för 2014 och sedan kronor/år som hjälp till marknadsföring och hjälp för extra utgifter i samband med scenanskaffning och avstängningar. Beredning - Avesta Orienteringsklubbs skrivelse 7 mars 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 40 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Avesta Orienteringsklubbs ansökan om bidrag för Karnevalsloppet 2014 och framåt avslås eftersom finansiering kan ske via anmälningsavgifter och samarbetsavtal med lokala företag.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 41 Ägarstyrning och ägarstruktur för Avesta kommun Dnr KK14/ Kommunrevisionen redovisar att kommunstyrelsen i januari 2013 uppdrog till kommunkansliet att utreda former för, och innehåll i, kommunens ägarstyrning. Bakgrunden var vad som framkommit i samband med de granskningar av de kommunala aktiebolagen som kommunrevisionen genomfört under senare delen av Frågan har även diskuterats tidigare bl a under 2009 med workshop med externa konsulter m m utan att något beslut fattas. Kommunrevisionen har informerats om att kommunkansliet under hösten 2013 redovisade sitt uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet. De granskningar av bostadsförsörjning respektive lokalförsörjning som kommunrevisionen nyligen genomfört och rapporterat till kommunstyrelsen understryker vikten av att kommunen tar ett kraftigt tag i sin ägarroll för att säkerställa att kravet i bostadsförsörjningslagen uppfylls, bl a Kommunen skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Det ingår inte i kommunrevisionens uppdrag att handlägga hur kommunen utövar sin ägarstyrning men mot bakgrund av ovanstående vill kommunrevisionen till kommunstyrelsen framföra en hovsam begäran om att kommunstyrelsen utan dröjsmål utvärderar de förslag avseende ägarstyrning och ägarstruktur som kommunkansliet framtagit så att en tidsanpassad och adekvat ägarstyrning och ägarstruktur är på plats när den nya mandatperioden börjar. Avesta Vatten och Avfall AB som etablerades 2012 skall naturligtvis ingå i beslutet. Detta bolag är, som en följd av ett medborgarförslag, föremål för en egen utredning vilket egentligen, enligt kommunrevisionens förmenande, ytterligare förstärker vikten av att ägarstyrningens uppläggning omgående prövas. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 17 mars 2014.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag till kommunfullmäktige med följande direktiv: - Redovisa förslag till de två alternativen, bildande av Avesta Stadshus AB och en översyn av ägardirektiven med syftet en tydligare ägarstyrning med befintlig organisation. - Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen Dnr KK14/ Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2013 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB (100%) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta VA och Avfall AB (100%) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2%). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. Koncernbokslutet är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den sammanställda redovisningen är enheternas resultat- och balansräkningar och transaktioner mellan enheterna elimineras. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett negativt resultat på -31 mkr vilket är en försämring från föregående år med 39 mkr då resultatet uppgick till 8 mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år förklaras till största del av nedskrivningen i Koppardalen. I årets bokslut redovisar Gamla Byn AB ett överskott på tkr (föregående år 552 tkr) och Avesta Industristad AB redovisar ett underskott på ,3 tkr på grund av nedskrivning i Koppardalen (föregående år ett underskott med -9,5 mkr på grund av nedskrivning i byggnad). Räddningstjänstförbundet redovisar ett överskott på tkr och Avesta VA och Avfall redovisar ett överskott på 2,4 mkr hänförligt till avfallsverksamheten. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20 procent. Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20 procent; Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden ingår som sam-arbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör En enhet inom barnomsorgen som bedrivs i annan regi En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) anför följande i årsredovisningen: 2013 var ett år då en hel del positivt hände i Avesta men även ett år då det visade sig tydligt att ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar var också första året för vårt stora utvecklingsprojekt Avesta 2020, hela tankesättet och framåtandan verkar nu sätta sig och utifrån tankar och idéer blir det mer och mer konkretion. Det kanske mest positiva under året var att befolkningssiffrorna visar på den största ökningen på 22 år. Plus 115 personer blev resultatet, samtidigt så ökar antalet arbetstillfällen med 89 till en totalsumma av , så Avesta 2020 är inte bara igång utan visar även resultat redan efter år ett. Det ekonomiska resultatet är starkt, 23 mkr plus, detta visar fortsatt på att vi har god kontroll på vår ekonomi och att det finns en bra styrning och ledning. Vi utökade även ramarna för Omsorgsstyrelsen, Bildningsstyrelsen och Kommunstyrelsen under november månad. Detta för att främst möjliggöra en satsning på att få ned ungdomsarbetslösheten genom att anställa unga människor som varit utanför arbetsmarknaden och ge dem en ny chans och väg in till arbetsmarknaden. Avesta 2020 och breddningen av vårt näringsliv samt tillskapandet av fler arbetstillfällen är nödvändig för en långsiktig positiv utveckling, men det som bygger en kommun stark och attraktiv är kvaliteten i våra verksamheter. Bra barnomsorg och skolor, en trygg och säker äldreomsorg, fritidsmöjligheter och god infrastruktur. Allt detta är sådant som oftast tas för givet att det ska fungera, men bakom ligger hårt jobb som sällan får den uppmärksamhet som den förtjänar. Ett stort tack och eloge till styrelserna och alla medarbetare som möjliggör att vi hela tiden flyttar fram våra positioner som en framåt kommun där det händer saker och som ligger i framkant. Frågor som heltider, avgiftsfri kollektivtrafik, den bästa ungdomsvården, anhörigstöd, nattöppna förskolor och behöriga elever till högre studier förstärker bilden av Avesta kommun som ett bra ställe att bo och verka i. Vi har en klar bild av vart vi ska och hur vi ska nå dit, vi lyfter upp våra utmaningar och har en politik för hur vi ska ta oss an dem och vi gör det i god samförståndsanda. Främst inom den politiska majoriteten men även i många frågor med oppositionen.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar: - Samhällsekonomisk utveckling - Regional utveckling och samverkan - Befolkningen - Boende, näringsliv och arbetsmarknad - God ekonomisk hushållning inklusive Kommunfullmäktigesmål - Följande mål och måluppfyllelse redovisas för verksamhetsåret 2013 i Avesta kommun - Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper - Sammanställd redovisning koncern - Personalredovisning - Kvalitet och resultat Investeringar Offentliga miljöer Under året har en fortsatt satsning genomförts i offentliga miljöer på exempelvis vägar och broar 5,3 mkr samt parker och torg 1,0 mkr. Större åtgärder som genomförts är nya entréer till Stadshusparken och utsmyckning av Åsbo cirkulationsplats samt förbättringar på vägnätet i kommunen. Belysningsrevision Totalt under året genomfördes vägbelysningsinvesteringar med 6,5 mkr. Det fleråriga förändringsarbetet med utfasning av kvicksilver har till i dag medfört en reducering av kvicksilverarmaturer med st. Dessa har delvis ersatts med moderna armaturer med ljuskälla av metallhalogen, mest 35 w. Utvecklingen av LED-armaturer samt marknadsgemensamma kravdokumentationer har medfört att LED monterats i allt större omfattning. Totala antalet ljuspunkter har minskat med 285. Med en brinntid om timmar/år, och en drivdonsförbrukning på 15 procent ger det sammanlagda förändringsarbetet en minskning med kw/år. Detta medför en reducering av koldioxidutsläpp på ca 247 ton/år.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sportparken Under året har arbetet med sportparken både påbörjats och i stort sett färdigställts. Arbetet fortsätter in i 2014 och beräknas klart under maj månad. Projektet är ett resultat av kommunens andra medborgarbudget i ordningen och uppgår till totalt 6mkr. Soliditeten uppgår till 37 procent exklusive Internbankens verksamet, och 17 procent inklusive Internbanken, Nivån är relativt konstant över perioden med en viss förbättring över tiden. I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den delen av åtagandet inräknas skulle kommunen ha en negativ soliditet på 25 procent inklusive internbanken, , vilket är oförändrat i förhållande till Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank. Kommunkoncernens certifikatprogram på 300 mkr har under perioden utnyttjats till 270 mkr. Internbanken har omsatt 14 certifikat under perioden med en omsättningsvolym på 990 mkr. Snitträntan på nyttjade certifikat var 2,15 procent och uppgick snitträntan till 1,24 procent. I diagrammet redovisas internbankens upplåning och fördelningen mellan kommun och bolag. Kommunens externa låneskuld har minskat med 40 mkr under perioden och uppgår till 85 mkr Den totala kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 20 öre lägre i jämförelse med länet och 1,87 kronor högre än riket. Kommunalskatten för Avesta kommun är oförändrad för år Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,82 kronor högre i jämförelse med riket. Snitträntan för Internbankens totala lånestock per är 2,80 procent vilket är 0,34 procentenheter lägre jämfört med Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 798 mkr varav 674 mkr inom linjen. Det innebär att 84 procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med den blandade redovisningsmodellen.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) I verksamhetsberättelse redovisas bl a följande: Kommunfullmäktige Resultatet för fullmäktiges verksamhet är negativt och uppgår till -110 tkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Revision Val Partistöd Att budgeten överskridits beror på kommunfullmäktiges egen verksamhet inklusive utmärkelsegåvor. Kommunstyrelsen Avvikelserna gentemot budget fördelar sig enligt följande; Kommunövergripande verksamhet 9,6 mkr Kommunkansliet 1,1 mkr Tekniskt utskott 3 mkr Omsorgsstyrelsen Omsorgsförvaltningens resultat är tkr. Resultatenhet socialtjänst har underskott på tkr varav tkr för försörjningsstöd och ca tkr för HVB-placeringar barn och ungdom. LSS och socialpsykiatrins boenden har ett positivt resultat. Försörjningsstödets ökning är relaterat till den stora ungdomsarbetslöshet som råder i Avesta. Resultatenhet för hemtjänst och hemsjukvård har underskott på tkr. Hemsjukvården har ett positivt resultat relaterat till vakanta sjukskötersketjänster. Hemtjänsten har ett underskott på tkr, vilket motsvarar 17,12 årsarbetare över budget. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med (av totalt ) under Resultatenhet för vård- och omsorgsboende har underskott på tkr. Orsaken är bland annat enskilda brukare i behov av särskild tillsyn dygnet runt samt ökade vikariekostnader i verksamheten.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Bildningsstyrelsen Bildningsförvaltningen har efter december ett resultat på tkr. Budgeten bedöms vara i balans i de flesta verksamheterna. Men Förskola/Grundskola kan inte bedömas vara i balans beroende på underbudgeterade skolskjutskostnader samt utökning av förskoleplatser. Likaså är inte Resultatenhet Kost i balans beroende på kostnaderna för äldrematen. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd För första gången redovisas underskott för nämnden, resultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid 2013 års bokslut med ett underskott på 29 tkr jämfört med en budget med en omslutning på 32,6 miljoner kronor. Västmanland-Dalarna lönenämnd 2013 redovisar nämnden ett överskott på 277,5 tkr. Kompensationen för semesterlöneskulden och hög sjukfrånvaro är förklaringen till resultatet. Nämnden har beslutat att återbetala överskottet till medlemskommunerna och för Avesta innebär det en återbetalning med 88,9 tkr. Gamla Byn AB Årets resultat uppgick till tkr. Fastighetskoncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) mkr. Förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB. Moderbolaget har beslutat ett koncernbidrag på 60 mkr till dotterbolaget. Beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige men överklagat i förvaltningsrätten. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) mkr. Avesta Industristad AB Nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 med tkr reducerar det redovisade resultatet till (-9 456) tkr. Moderbolaget Gamla Byn AB har gett ett koncernbidrag till dotterbolaget Avesta Industristad AB på 60 mkr för att täcka förlusten och beslutet är sanktionerat av Avesta kommunfullmäktige. Bolagets investeringsvolym har uppgått till 1,8 (9,2) mkr. Hyresgästanpassningar har genomförts under året i samband med omflyttningar och nyetableringar av företag.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Vatten och Avfall AB Bolagets resultat är positivt och uppgår till tkr, fördelat med 0,1 mkr på VAverksamheten och 2,3 mkr på avfallsverksamheten. Resultatförbättringen på avfallssidan är hänförlig till den kommersiella delen av verksamheten på Karlslunds återvinningscentral och förklaras huvudsakligen av bättre källsortering av grovavfall vilket inneburit att en betydligt mindre mängd deponirest har levererats ut från anläggningen. Årets investeringar uppgår till 12,0 mkr, varav 11,9 mkr i maskiner och andra tekniska anläggningar. De största investeringarna avser ny överföringsledning Sjövik-Veddarsbo och utbyte avloppsledningar i Dicka. Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Det ekonomiska resultatet för 2013 visar på ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på en större återbetalning i slutet av året från AFA Försäkring AB gällande premier inbetalda Kommunens revisorer Kommunrevisionen har ett positivt resultat med 141 tkr beroende på att uppdrag om 115 tkr som genomförts 2013 har bokförts Under året har följande granskningar genomförts; Avesta kommuns integrationsarbete Karlfeldtgymnasiet Kommunens näringslivsfunktion Bostadsförsörjning Lokalförsörjning Övergripande granskning av de kommunala bolagen Kommunens IT-verksamhet Rutiner för momsredovisning Lånehantering Uppföljande granskningar har skett av tidigare genomförda granskningar; Gator och vägar I uppföljningen bedöms även trafikmiljön i Avesta Överförmyndarnämnden

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Årsredovisning 2013 för Avesta kommun inkl koncernen. Vid arbetsutskottets beredning redovisar ekonomichefen årsredovisningen. Förslag till kommunstyrelsen - Årsredovisning för år 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande efter inhämtande av revisionsberättelsen. - Tidigare investeringar i Avesta Industristad AB:s fastigheter nedskrivs med 4,1 Mkr. - Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets resultat + 22,3 Mkr. - Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisas styrelsens verksamhetsberättelse.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Dr KK14/ Gamla Byn AB överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Gamla Byn AB VD i Gamla Byn AB, Jan Näslund, anför följande i årsredovisningen: Som nytillträdd VD i juni 2013 har vi ett år med många händelser bakom oss när vi ska summera året. Till att börja med så fick bolagen en ny ordförande i slutet av 2012, Susanne Berger, dessutom har en styrelseledamot avsagt sig uppdraget under året. Därefter tillträder jag som VD och kort efter det tillträder ny teknisk chef, Ola Westerlund, efter Anders Dickfors. Anders som har arbetat hos oss på Gamla Byn AB sedan bolaget grundades 1995, tack för ditt arbete Anders. Två stycken byggnader har brunnit ner till grunden, en villa på Torsgatan i januari samt i maj förskolan Igelkotten i Krylbo. Under våren bidrog bolaget med ett tillskott till bostadsmarknaden centralt i Avesta, då 25 stycken lägenheter färdigställdes på fastigheten Örnen10 och 11, uthyrningen har gått över förväntan. I slutet av juni månad påbörjades två stycken tvångsförvaltningar med totalt 728 lägenheter i Krylbo, de pågick under 4 månader och tog väldigt mycket tid och kraft av vår personal, de berörda i vår personal gjorde ett förträffligt arbete under denna tid. Vi kunde överlämna 32 stycken nya äldreboendeplatser till Avesta kommun, Omsorgsförvaltningen när utbyggnaden av Baldersgården färdigställdes under oktober månad. Glädjande så har vi kunnat fortsätta vårt energieffektiviseringsarbete, både stora och små åtgärder. Utbyte av traditionell trapphusbelysning till LED-belysning, ombyggnad av ventilation i gymnastiksalar samt isolering av tak och vindar är exempel på åtgärder som hunnits med under året. Arbete med den yttre miljön i kvarteret Tjädern har varit lyckad och under nästa år fortsätter arbetet med kvarteret Storken.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Planeringen för att bygga bostäder på fastigheten Länsen 1 (f.d. Bruksklubben) har ej påbörjats då vi avvaktar en lagändring som är tänkt att börja gälla från och med 1/7 2014, denna skulle kunna underlätta bostadsbyggandet på fastigheten. Förhoppningar är att projektet kan påbörjas senare delen av Bolaget har påbörjat planering för två stycken förskolor till Avesta kommun, Bildningsförvaltningen, en ny förskola i Horndal samt en ersättningsbyggnad för den som brann ner till grunden i Krylbo. Förskolorna beräknas vara färdigställda i början av Bolaget har haft en genomsnittlig vakans på bostäder under hösten på ca 0,5 procent. Motsvarande siffra för bolagets lokaler ligger vid årsskiftet på ca 2,2 procent. Vi ser att efterfrågan på bostäder kommer att fortsätta framöver samt att vakanserna på lokalsidan kommer att minska under Jag vill rikta ett stort tack till vår personal för arbetet under 2013, nu ser vi med stor entusiasm fram mot ett spännande 2014 tillsammans. I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2012 års siffror inom parentes): Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun. Lägenhetsbeståndet per uppgår till 997 (976) lägenheter med en sammanlagd yta av ca (65 260) m². Lokalbeståndet uppgår till ca ( ) m². Gamla Byn AB:s helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, org nr , innehar ett lokalbestånd som uppgår till ca (93 800) m². Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun. Bolaget skall äga och uppföra fastigheter i Avesta kommun inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillgodose behovet av bostäder och lokaler inom Avesta kommun. Bolagets verksamhet skall vara självfinansierad. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital motsvarande skälig ränta. Uppkommer vinst härutöver skall den balanseras i ny räkning. Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Avesta Industristad AB, org nr med säte i Avesta kommun och vars verksamhet är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Överenskommelse om höjning av lägenhetshyrorna med 1,8 % från den 1 januari 2013 träffades med Hyresgästföreningen. En restaurangfastighet vid direkt anslutning till Dalälven införskaffades under år 2009 med avsikten att bygga om och till den till 15 till 20 lägenheter. En detaljplaneändring är nödvändig för att bostäder ska tillåtas inom fastigheten. Länsstyrelsens överklagande av detaljplanen är löst genom att bygglov har erhållits för ett bullerplank längs järnvägen. Ett lagförslag som mildrar bullerkraven förväntas träda i kraft halvårsskiftet Detta skulle medföra att bullerplanket ej behöver byggas, vilket innebär en betydande kostnadsbesparing. Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler förväntas vara svag. Ett fortsatt marknadsföringsarbete pågår tillsammans med Avesta Kommun för att kontraktera nya hyresgäster till dotterbolagets vakanta lokaler i Koppardalen. Koncernens investeringsvolym har varit relativt hög och uppgick under 2013 till 56 (84) Mkr varav i moderbolaget ca 55 (77) Mkr. Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 195 (172) Mkr, vilket är en ökning med ca 23 Mkr jämfört med föregående år. Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2013 blev 272 (234) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 6,8 (4,4) %. Soliditen per för moderbolaget är 27,2 (33,2) %. Se även bolagets nyckeltal i femårsöversikten. Moderbolaget har gett ett koncernbidrag på 60 Mkr till dotterbolaget, beslutet är sanktionerat av Avesta Kommunfullmäktige. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 231 (208) Mkr. Koncernens redovisade resultat uppgår till ca -54,4 (-8,9) Mkr, förlusten beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB.

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer