Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn"

Transkript

1 Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för Rindö hamn. I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 11 december har programsamråd hållits om förslag till program för detaljplan. Programsamrådet har ägt rum under tiden den 19 januari 23 februari Information om programsamrådet har sänts till berörda sakägare samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, i entréhallen på kontorshotellet i Rindö hamn samt på Vaxholms stads hemsida, Ett öppet hus för utbyte av information och synpunkter på förslaget har hållits den 9 februari 2009 i Markan, Rindö hamn. Inkomna programsamrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. Skrivelser utan anmärkning mot förslaget har inkommit från följande: Lantmäteriet Norrvatten Vaxholms stad, stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. Länsstyrelsen i Stockholms län: Har ej inkommit med fullständigt yttrande under programsamrådsskedet, däremot meddelas via e-post att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaner inom planområdet inte bör medföra betydande miljöpåverkan, och att miljöbedömning med särskild MKB inte behöver tas fram. Kulturmiljöintresset, strandskyddet och den allemansrättsliga tillgängligheten, va-frågan och ev. föroreningar bör behandlas utförligt i kommande detaljplaner. Även beträffande vattenmiljön kan behövas ett utförligare underlag, helst i dp-skedet eller i anslutning till prövning av vattenverksamhet för småbåtshamn.

2 Sidan 2 av 15 Remissinstansernas synpunkter AB Stockholms Lokaltrafik (SL): Gång- och cykelvägar ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga för personer med funktionshinder. Utformningen ska utgå från ett barnperspektiv. Det är viktigt att framkomligheten för busstrafik säkras längs Rindövägen, detta ska ske i samråd med SL. Det är viktigt att SL-s riktlinjer för vägutformning följs, speciellt med anledning av bussarnas anpassning till färjetrafiken. SL önskar att kommunen redovisar en plan för hur framkomligheten för bussarna ska säkras i framtiden. Fler invånare på Rindö kommer att leda till ökat underlag för utökad busstrafik, ev även fler busslinjer. Utökade angöringsmöjligheter vid Oskar Fredriksborg måste garanteras för de bussar som ska kunna ställas upp. Detsamma gäller även i västra delen av Rindö. Vid övergångsställen som behöver trafiksäkras bör samråd om utformningen ske med SL så att inte kollektivtrafiken måste dras in pga arbetsmiljöfrågor. Vid dimensionering av fasad och fönster mot gata med busstrafik bör Socialstyrelsens riktvärden för buller vara vägledande. Det är för närvarande inte aktuellt att ta fram någon plan för hur framkomligheten för bussarna ska säkras i framtiden, däremot är frågan ständigt aktuell i samtliga planprojekt i kommunen. Möjligheter för bussuppställning vid färjelägena vid Oskar Fredriksborg respektive Rindö Smedja får hanteras i särskild ordning, bl.a. på de särskilda samråd kommunen och SL regelbundet har. SL kommer att få samrådsremisser för samtliga detaljplaner inom programområdet för att även där kunna granska utformning och övrigt beträffande kollektivtrafikens behov. E.ON Elnät Sverige AB: Inget att erinra, förutom: Ett övertagande av befintligt ledningsnät är ännu inte gjort, den kommentar ang. säkerställande av utrymme för transformatorstationerna i detaljplanen bör fullföljas (hittas under riktlinjer för kommande planering, och teknisk försörjning). E.ON Elnät kommer att få samrådsremisser för samtliga detaljplaner inom programområdet för att där kunna granska om tillräckliga utrymmen för transformatorstationer tillgodoses. Roslagsvatten AB: Följande synpunkter framförs: - S. 14: endast en pumpstation (av tre) finns redovisat på kartan. - S. 15: Vattenledningar inom området är i huvudsak byggda från början av 1940-talet och framåt. - S. 18: Skyddsavstånd benämns till 200 m för avloppsreningsverket. Även skyddsavstånd om 50 m runt pumpstationerna bör nämnas. Det slutliga programmet bör uppdateras i enlighet med Roslagsvattens synpunkter. Storstockholms brandförsvar: Vill framföra följande: - Insatstiderna till Rindö överstiger 10 min, vilket innebär begränsningar i vilka typer av bebyggelse och verksamheter som bör accepteras inom området.

3 Sidan 3 av 15 - Riskerna med planområdets närhet till väg 274, där det förekommer transporter med farligt gods, bör särskilt beaktas. Rekommenderade skyddsavstånd för placering av bebyggelse/verksamheter i anslutning till vägen ska beaktas. Det kan bli aktuellt att genomföra en riskanalys för området i detta avseende. - Utrymning via brandförsvarets bärbara stegutrustning ska möjliggöras från varje lägenhet, beakta dock att alternativ utrymning via brandförsvarets stegutrustning endast kan godtas från friliggande flerfamiljshus med högst 3 våningar när brandförsvarets insatstid överstiger 10 minuter. - Bärighet och framkomlighet för brandförsvarets fordon ska beaktas. Det ska särskilt beaktas att avståndet från uppställningsplats för brandförsvarets fordon till längst bort belägna del av byggnad där livräddnings- och/eller släckningsinsats ska ske ej överstiger 50 m. - Vatten för brandsläckning enligt konventionellt system för brandvattenförsörjning ska anordnas inom rubricerat område. Med beaktande av ovanstående tillstyrker brandförsvaret rubricerade förslag till program för detaljplan enligt remitterade handlingar utan erinran. En riskanalys bör troligtvis genomföras senare i planprocesserna för utbyggnadsförslagen. Brandförsvaret kommer att få samtliga detaljplaner på remiss i samråds- och utställningsskedena och har där ytterligare möjligheter att granska och kommentera mer detaljerad utformning än i programskedet. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH): Områdets spillvatten bör om möjligt ledas till Käppalaverket på Lidingö. Under tiden reningsverken på Rindö används måste tillräckliga skyddsavstånd hållas till planerade bostäder. Mängden dagvatten som behöver renas kommer att öka. Det är bra att det i programmet anges att omhändertagande av dagvattnet ska ske lokalt. Biltrafiken på väg 274 på Rindö kommer att öka. Den framtida planeringen bör vara inriktad på att nå lägre bullernivåer än de som riktvärdena för tillkommande bebyggelse anger. För att biltransporterna och utsläppen ska kunna reduceras ser SRMH positivt på utbyggnaden av gång- och cykelbanor. Även kollektivtrafiken (buss och båt) ska utvecklas med tanke på tillkommande befolkning. Den framtida bebyggelsen ska ha låg energiförbrukning. Användningen av fossila bränslen ska undvikas och elförbrukningen ska vara låg. Möjligheten att bygga ut fjärrvärme bör undersökas. Om någon central anläggning ska användas, t.ex. befintlig panncentral, måste en riskanalys göras för att se om tillräckliga skyddsavstånd till bostäder kan uppnås. Inom programområdet finns förorenade områden. Hänsyn måste tas till detta så att områdena undersöks och saneras innan de bebyggs. Det är viktigt att ur störningssynpunkt (t.ex. buller, lukt och transporter) planera för vilka verksamheter som kan ligga i nära anslutning till bostäder. Verksamheterna bör vara av kontorskaraktär om de ska ligga i nära anslutning till bostäder. Om en restaurang eller annan publik verksamhet tillkommer ska risken för bullerstörningar beaktas. Nämnden ser positivt på att strandskyddet återinförs på allmänna platser och att strandskyddet bevaras i övriga områden som inte är ianspråktagna.

4 Sidan 4 av 15 Utredning pågår för närvarande om vilken värmeförsörjning området ska ha i framtiden. Förorenade områden inom programområdet ska saneras innan de tas i anspråk. Det är Försvarsmaktens ansvar att sanera till en s.k. mindre känslig markanvändning. Om det behövs ytterligare sanering, för platser som t.ex. är avsedda för bostadsändamål, är det fastighetsägarens ansvar att sanera till en s.k. känslig markanvändning. Vägverket Region Stockholm: Yttrar sig som väghållare för länsväg 274 och som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Tidigare har trafikberäkningar gjorts som visar att kapaciteten i vissa korsningar på Vaxön påverkas. Vägverket ser positivt på att trafikstudien fördjupas och breddas för att se över trafikförsörjningen av den totala förändringen på Rindö. För Rindö hamns program avses en ny infart studeras mot länsvägen för att fördela trafiken till och från området. Vägverket anser att studien bör visa kommande trafikströmmar och riktningsfördelning, att åtgärden ryms inom befintligt vägområde samt att busshållplatser och gång- och cykelbanor trafiksäkert anpassas till de nya förutsättningarna. Det är för närvarande inte aktuellt att fördjupa trafikstudien. Om ytterligare bebyggelse ska kunna komma till (steg 2 enligt programmet) krävs däremot en fördjupad trafikstudie. Waxholms ångfartygs AB: Liksom vid tidigare framförda synpunkter påpekas att traden Stockholm-Vaxholm-Ramsöberg skulle kunna inkludera en brygga vid Rindö hamn. Av de två bryggor som förr hade anlöp av skärgårdsbåtar, Grenadjärsbryggan och Oskar Fredriksborg, anser Waxholmsbolaget att Grenadjärsbryggan ligger bäst till för reguljär båttrafik. Bryggorna i Ramsösund har sedan många år dagliga arbetspendlarturer under årets isfria månader. Trafik av pendlarkaraktär vintertid försvåras av att endast långsamma, isgående fartyg då kan användas, vilket innebär att sträckan Stockholm-Vaxholm endast kan trafikeras enstaka dagar. Vaxholms stad anser också att Grenadjärsbryggan är lämplig för reguljär båttrafik. Bryggan avses regleras som brygga för allmän båttrafik i kommande detaljplan. Vasallen har utrett vilka åtgärder som krävs för att iordningsställa bryggan, och har för avsikt att utföra dessa. Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga Annedal-Mjöldammens vägförening: Kommentar på s. 6 i programmet: Området ägs till största delen av Vasallen AB. Fastighetsreglering är dock inte genomförd ännu. En del av fastigheten 3:255 ägs av Fortifikationsverket och fastigheterna Rindö 3:172, 213, 298 och 299 är i privat ägo. Vägföreningen är delägare i S:59 och önskar att Vasallen föreslår hur återlämning/nyttjande av marken kan komma att genomföras samt informera stadsbyggnadsförvaltningen om situationen kring S:59 samt önskar att samfälligheten beaktas i det fortsatta arbetet med dp Rindö hamn. Texten under avsnittet Markägoförhållanden bör justeras så att S:59 omnämns. Vasallen har hos lantmäteriet ansökt om att S:59 ska regleras till Vasallens fastighet

5 Sidan 5 av 15 och att S:59 därmed ska upphöra som självständig fastighet. Det är lantmäteriet som beslutar om och när en fastighetsreglering ska göras samt beslutar om skälig ersättning till berörda. Brf Grenadjären: Brf Grenadjären är i slutskedet av förvärvandet av den del av Fortifikationsverkets mark som ligger med strandlinje mellan Grenadjärsbryggan och Överstevillan. I programförslaget tas inte någon som helst hänsyn till intressena för de boende i Brf Grenadjären. Två krav på justering i förslaget framförs: 1. Formuleringen på s. 17 ang. Rekreation och friluftsliv, att strandområdet så långt möjligt görs allmänt tillgängligt samt att de privata inslagen vid solgrottorna tas bort, ska ändras, och 2. att infartsvägen till planområdet inte dras över den fastighet som Brf Grenadjären för närvarande håller på att förvärva. Solgrottorna är av stort kulturhistoriskt värde och är sedan tidigt 1900-tal en självklar del av boendet i dagens Brf Grenadjären (tidigare officerslägenheter). Marken där solgrottorna är belägna ingår i den mark som Brf Grenadjären är i process att förvärva av Fortifikationsverket. En eventuell rivning av solgrottor bör endast få ske på den del av strandlinjen som tillhör Vasallen. Brf Grenadjären har däremot inte några synpunkter på den gångstig som redan idag går längs stranden och ser därför inte någon bärighet i kommunens/vasallens föreslagna intrång. Angående dragningen av infartsvägen motsätter Brf Grenadjären sig starkt att den föreslås över den fastighet som för närvarande håller på att förvärvas. Nackdelar med att dra vägen enligt förslaget är dels att det blir en längre infart till hamnområdet, dels en förtunning av den värdefulla vegetationen som finns kring dagens smala infartsväg. Vidare inskränker dragningen på ett allvarligt sätt vårt nyttjande av fastigheten som vi för närvarande håller på att förvärva. En naturlig lösning bör vara att utnyttja befintlig infart vid kanslihuset eller ta upp nya infartsvägar i direkt anknytning till den tillkommande bebyggelsen och de stora parkeringsytor som måste iordningsställas. Ett alternativ är att begränsa infarten till att endast få ske via rondellen vid Oxdjupet. In- och utfart för boende i f.d. gamla matsalen, gymnastikhallen, kasernerna 3 och 4 samt kanslihuset bör då ske direkt till Gamla Rindövägen för vidare färd bort till rondellen vid Oxdjupet. Gamla Rindövägen bör samtidigt göras till 30-väg i sin helhet. Fortifikationsverket har, som fastighetsägare för de delar av Rindö 3:255 som Vasallen inte har köpt, bjudits in att delta i arbetsmöten för framtagandet av planprogrammet. Fortifikationsverket får även programhandlingen på remiss under samrådstiden, liksom Brf Grenadjären, för att på detta sätt kunna framföra synpunkter på förslaget. Texten angående solgrottor bör justeras så att det framgår att solgrottorna bör vara kvar, men att de privata inslagen ska tas bort, så att solgrottorna blir allmänt tillgängliga. Den föreslagna nya dragningen av infartsvägen till Rindö hamn är i programförslaget i huvudsak redovisad på mark som tillhör den av Vasallen köpta delen av Rindö 3:255, samt på befintlig vägsträckning, delvis strax utanför Vasallens mark. En mindre justering av läget föreslås, exakt utformning och

6 Sidan 6 av 15 dragning av vägarna till och inom programområdet sker dock senare i planprocessen. Föreningen Rindöborna: Vill åberopa den av Nyréns Arkitektkontor gjorda kulturmiljöinventeringen som är ett viktigt och användbart dokument. Inventeringen framhåller att Vattenhallen är en simhall för allmänheten samt uppmärksammar byggnadens form och uttryck. I planprogrammet anges att inom område 6 ska finnas ca 150 lägenheter samt verksamheter. Som vi ser det finns inte plats för detta utan att man tvingas riva en del byggnader. Föreningen Rindöborna betraktar hela området från KA1:s minnesplats nedanför markan inkl. markan fram till åtminstone gamla militärrestaurangen som parkområde. Det skall bevaras på bästa möjliga sätt med endast små ingrepp eller byggnationer. En stor del av de föreslagna lägenheterna bör omlokaliseras till andra attraktiva platser. Hela hamnområdet måste kännas bekvämt tillgängligt för allmänheten. Föreningen Rindöborna håller inte med stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. (Kulturmiljöinventeringen, gjord av Nyréns i januari 2007 bifogas). Den i planprogrammet föreslagna bebyggelsen inom område 6 förutsätter att några eller alla av byggnaderna vattenhallen, gamla matsalen, gröna villan samt Tälttorksbyggnaden rivs. Exakt utformning och placering av byggnader inom området görs dock senare i planprocessen. Parkområdet nedanför markan är tänkt att bevaras. I planprogrammet redovisas endast övergripande tankar och förslag på områden för byggnation. Mer exakt placering och utformning av bebyggelse redovisas senare i planprocessen. Det är av stor vikt att allmänhetens tillgänglighet till kajområdena säkras, vilket ska beaktas i kommande detaljplaner för området. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: Sammanfattningsvis anser föreningen att: - en analys bör göras om planens samlade effekter på utsläpp av bland annat växthusgaser och gödande ämnen med hänsyn till ökad trafik, VA-lösningar och utbyggnad av kollektivtrafik. - En tydligare satsning på arbetsplatser bör göras och bostadsbyggandet måste samplaneras med åtgärder för att förbättra framkomligheten genom centrala Vaxholm. - Goda förutsättningar för kollektivtrafiken måste skapas. - En stor del av område 9 ska avsättas som grönområde. - Strandskyddet ska tillämpas strikt. - Ny bebyggelse för bostäder och arbetsplatser måste utformas med utgångspunkt från ett hållbarhetsperspektiv. - Programmet kommer att påverka miljön i så hög grad att en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig. Programmets tidsperspektiv är förvirrande, s. 4 anger att genomförandet beräknas pågå under en femårsperiod. S. 28 anger att första etappens detaljplan kan påbörjas under 2009 samt genomförande av övriga etapper inom steg 1 beräknas pågå under Vad innehåller

7 Sidan 7 av 15 steg 1, hur många steg planeras? Är avsikten att dela upp programområdet i flera detaljplaner och i så fall hur kommer dessa att avgränsas? När det gäller trafikplaneringen utgår man från en situation år 2030, då en del av förutsättningarna för att klara av trafiktrycket från den ökade befolkningen beräknas vara uppnådda, men inget sägs om hur trafikproblemen kommer att hanteras under perioden Restiden från Rindö till Stockholm anges i programmet till 45 min, vilket inte stämmer. Om en längre och mer korrekt restid anges är det lättare att värdera nyttan av snabba båtförbindelser till Stockholm. Det är bra att det planeras för allmän båttrafik vid Grenadjärsbryggan. Det är viktigt att se till att behovet av tätortsnära natur tillfredställs i planeringen av nya bostadsområden. Det är missvisande att det i behovsbedömningen anges att området saknar nyckelbiotoper och naturvärden enligt Skogsstyrelsens kriterier eftersom området inte har inventerats av Skogsstyrelsen. Område 9 bör avsättas som grönområde då det har höga sociala värden som tätortsnära natur samt uppvisar stor biologisk mångfald. Den planerade strandpromenaden bör anpassas efter geografin och behöver inte nödvändigtvis gå precis längs med stranden överallt. Den nya bebyggelsen bör utformas med utgångspunkt från ett hållbarhetsperspektiv. Planoch bygglagens möjligheter att styra byggnadsmaterial, isolering, uppvärmningssystem och VA-lösning bör utnyttjas. Vissa av exemplen på s. 19 skulle inte passa. De öppna ytorna vid kajerna bör bevaras och byggnader direkt vid kajen bör undvikas. Däremot kan ytorna planeras så att de kan användas för olika aktiviteter, uteserveringar och dylikt. Behovsbedömningen är missvisande och dess slutsats är felaktig, bl.a. punkt 7, 10, 18, 19 och nya bostäder är en stor förändring i förhållande till nuvarande befolkning och framförallt kommer det ökade transportbehovet att påverka trafiksystemen i hela Vaxholms kommun samt få sådana konsekvenser för bland annat emissioner av växthusgaser att en miljökonsekvensbeskrivning för programmet är nödvändig. Vaxholms stad arbetar aktivt med klimatfrågor på en övergripande nivå, bl.a. har kommunstyrelsen beslutat att utarbeta och anta en klimatstrategi för hela kommunen. Även en översvämningskartering ska genomföras. Kommunstyrelsen har även beslutat om att en ny kommunövergripande översiktsplan ska utarbetas, i det arbetet är klimatfrågor en viktig del. Någon särskild analys kommer dock ej att göras i varje separat planärende. Kommunen är väldigt positiv till att främja tillkomsten av arbetsplatser inom området, och ser gärna en blandning av arbetsplatser och bostäder inom Rindö hamn. Exakt placering av verksamheterna kommer att definieras längre fram i planprocessen. Åtgärder för att förbättra framkomligheten genom centrala Vaxholm på grund av den förväntade trafikökningen från Rindö uppmärksammas bl.a. i fördjupningen av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars Genomförandet av åtgärder diskuteras bl.a. med Vägverket.

8 Sidan 8 av 15 Det är inte kommunen som reglerar kollektivtrafiken och eventuella utökningar av den, men i planprogrammet föreslås att Grenadjärsbryggan ska rustas för att möjliggöra angöring av reguljär båttrafik, samtidigt som kommunen även arbetar med att försöka få till en utökning och förbättring av busstrafiken till och från Rindö. Hela område 9 ligger inom det som i planprogrammet kallas för steg 2, vilket inte blir aktuellt förrän trafikproblemen har lösts. Om en utbyggnad av område 9 blir aktuellt är området främst avsett för småhusbebyggelse. Exakt vilka delar av område 9 som ska bevaras gröna får avgöras i den eventuellt framtida planprocessen för området. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. Programmet bör justeras beträffande angiven restid mellan Rindö och centrala Stockholm. Avsikten är att en bred zon närmast vattnet vid kajerna ska vara allmänt tillgänglig och inte bebyggas. Anna-Stina Apeltun, Rindö 3:148: Det finns ingen anledning att låta Rindövägen bli en permanent uppsamlingsgata. I väntan på den nya planen bör vissa säkerhetsbehov tillgodoses, såsom buss-spjäll vid västra staketgrinden. Gång- och cykelvägen som anlades för några år sedan har ett riskabelt sidbyte i backen vid gamla Konsum. Gångvägen bör därför förlängas upp till övergångsställe vid skolan. Detta övergångsställe bör signalregleras. Närmsta väg för gångpassage från Grenadjärshusen till den nya hållplatsen Grenadjären går genom ett hål i staketet, vems är ansvaret för att kaserngården sandas just där det är mest naturligt att gå? De vördnadsbjudande ekarna bör inventeras detaljerat och markeras i detaljplanen så att de skyddas. I dagsläget är det inte aktuellt att stänga av Rindövägen för genomfart. Gång- och cykelbanornas sträckning inom området får preciseras senare i planprocessen. Avsikten är att alla gång- och cykelbanor ska vara gena och trafiksäkra. Vasallen är huvudman och ansvarar för sandning etc. inom sitt område. Något uttalat ansvar för att sanda upptrampade gångstigar finns dock inte. I programmet anges att det inom programområdet finns områden av särskild betydelse för naturmiljön, bl.a. hällmarkstallskog, blandskog av tall med hög andel ek samt områden med stora gamla ekar eller andra stora solitärträd. Om kommande detaljplaner ska innehålla särskilt skydd för vissa träd får avgöras senare i planprocessen. Nils Apeltun, Rindö 3:148: Rindövägen bör kompletteras med ett buss-spjäll ca 100 m sydväst om biblioteket så att Rindövägen inte används som genväg. Rindövägen bör även

9 Sidan 9 av 15 kompletteras med gångväg (ej mopedväg!) från Rindö Centrum till rondellen vid Kasernvakten, som föreslagits i programmet. Strand eller kajbebyggelse bör ej etableras inom programområdet eller annorstädes, där strandskydd normalt gäller. Endast icke störande strandberoende verksamheter bör få etablera sig inom normal strandskyddszon. Tidigare beviljade undantag p.g.a. verksamheter bör inte kunna smygutnyttjas för att etablera bostäder. Strandpromenaden bör utsträckas till färjeläget och medge passage förbi färjerederiets personalbyggnad. Det finns ingen anledning att riva strandgrottorna, de kan användas som de är av förbipasserande. Simhallens fortbestånd får inte villkoras med att vissa bostadsprojekt fullföljs, t.ex exklusiv strand- och kajbebyggelse. Så länge simhallen tillåts att stå kvar kan den också rustas för användning, oavsett huvudmannaskap. Kontakta Värmdö kommun och Lillsveds gymnastikfolkhögskola för ev. samarbete! Rindö skola behöver inte anses vara ett provisorium, det är bara planen som är ett provisorium. Biblioteksbyggnadens omvandling till ungdoms- och föreningslokal är en bra idé, som bör prioriteras. Det är en bra resurs att använda befintligt avloppsreningsverk, man måste ju inte brådstörtat bygga bostäder just där (strandskyddsområde). Karta bifogas med sammanfattning av synpunkterna. Angående synpunkter om Rindövägen som genomfartsväg, se svar under yttrande från Anna-Stina Apeltun. Angående utformning av kajer, se svar under yttrande från Naturskyddsföreningen i Vaxholm. Avsikten är att strandpromenad ska iordningsställas längs hela sträckan från Byviken till Grönviken. Sträckan kommer troligtvis att iordningställas i etapper under en längre period. Angående simhallen, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna. Avsikten är att en ny skola ska byggas inom området, tills den nya skolan är klar kommer nuvarande Rindö skola att finnas kvar. Kerstin och Bengt Carlqvist, Rindö 3:147: Framförda synpunkter: - Rindövägen bör bli återvändsgata och inte någon uppsamlingsväg. - Den planerade nya infarten från Oskar Fredriksborgsvägen till Rindö hamn bör byggas tidigt i processen. - Sänk hastigheten från Vegaområdet förbi Solöområdet och till skolan till 30 km/tim omgående. - Sätt omgående upp en spegel vid utfarten från parkeringsplatsen vid Vaxholmsfärjan. - Planera för fler parkeringsplatser vid Vaxholmsfärjan. - Öka turtätheten för bussen på Rindö. - Prioritera ombyggnation av de befintliga kasernerna och kanslihuset. - Prioritera permanentning av fritidsområden.

10 Sidan 10 av 15 - Bevara vattenhallen och bygg bostäder i anslutning till den enligt ett av Föreningen Rindöborna presenterat förslag. - Spara de grönområden som ligger mellan Markententeriet, Vattenhallen och vattnet och lägg inga nya byggnader mellan dessa ytor och vattnet. - Lägg de nya bostäderna i hamnen öster om Vattenhallen och minst 20 m från vattnet. - Håll nya bostäder ner i höjd, för höga hamnnära bostäder stänger av vattenkontakten för övriga bostäder och gör de lägenheterna mindre attraktiva. - Prioritera lokaler för verksamheter. - Prioritera lokaler för föreningar. - Prioritera träffpunkter för ungdomar. - Bygg ett bad vid Mjöldammen. Sammanfattningsvis vill vi ha en blandad befolkning och verksamhet på ön. Vi vill inte ha något nytt Gåshaga eller Hammarby Sjöstad. På Rindö ska både mindre penningstarka och övriga ha en självklar möjlighet att fortsätta att bo och verka. Angående synpunkter om Rindövägen som genomfartsväg, se svar under yttrande från Anna-Stina Apeltun. Tidplan för byggnation av den föreslagna nya infarten till området får avgöras senare i planprocessen. En hastighetssänkning från Vegaområdet förbi Solöområdet och till skolan skulle kunna ske separat från planprocessen. Skicka gärna in en begäran till Vaxholms stads tekniska enhet, som ansvarar för frågan. Spegel vid utfarten från parkeringsplatsen vid Vaxholmsfärjan är en fråga som bör diskuteras mellan kommunen och Vägverket. Fler parkeringsplatser vid Vaxholmsfärjan är för närvarande inte aktuellt. Kommunen är positiva till en ökning av turtätheten för bussarna på Rindö, det är dock SL som ansvarar för busstrafiken. Arbete med att omvandla befintliga kaserner till bostäder pågår. Vasallen avser att skicka in bygglovsansökan till kommunen under I den fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009 anges att kommunen i första hand ska prioritera en omvandling av fritidshusområdena på Rindö till permanenthusområden, samt en första utbyggnad av Rindö hamn. Pågående planarbete för Rindö hamn är en del i denna prioritering. Angående parkområdet nedanför markan, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna. Angående prioritering av verksamheter, se svar under yttrande från Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

11 Sidan 11 av 15 I fördjupningen av översiktsplanen för Rindö och Skarpö anges att Mjöldammen bör utvecklas som ett område för friluftsliv och rekreation och att en badplats bör iordningställas och strandpromenad anordnas. Hans Levin, okänd adress: instämmer i skrivelse från Annedal-Mjöldammens vägförening. Se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Raoul Lindqvist, Rindö 2:145-2:148, 2:150-2:151: Är delägare i S:59 och yrkar att denna samfällighet fortsatt ska tillerkännas samma egendomsskydd och möjlighet till framtida användning för önskat ändamål som för övriga markägare inom området för detaljplanen. Alla markägare inom området ska ges möjlighet att utveckla och använda sina ägda eller delägda fastigheter parallellt med Vasallens kommersiella ambitioner. Samfälligheten ska alltså kunna användas i enlighet med dagens och framtida förutsättningar och efter delägarnas gemensamma önskemål och behov inom ramen för de villkor som gäller för samfälligheter av liknande slag på andra platser. Se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Hans och Britt Lundström Rindö 3:336, Lars och Maria Lundström Rindö 3:337, Ulf och Malin Lundström Rindö 3:246 och Hans Lundström Rindö 2:5: En MKB för området bör göras. En undersökning av vilka skyddsavstånd som faktiskt gäller för reningsverk bör göras innan ytterligare planering görs inom bl.a. område 6. Området bör kallas Oskar Fredriksborg och inte Rindö hamn. Busshållplatser, nya lokalvägar, delområden och byggnader bör ges historiska namn. Historiska namn ger en hemkänsla och stärker anknytningen till bygden. För övrigt är det även viktigt att man i upprättade handlingar använder rätt namn och inte förvanskar historien, t.ex. så var det rätta namnet på det som omnämns kalsongförrådet = fredsförrådet. Intentionerna att skapa en levande stadsdel med blandad befolkning är bra. Det är viktigt att det också finns arbetsplatser på ön. Att planera för en konferensanläggning verkar däremot inte så väl genomtänkt. Har en marknadsundersökning gjorts? Det finns stora förutsättningar för att en äldre befolkning kommer att vilja bosätta sig inom området och då bör det planeras för viktiga samhällsfunktioner såsom läkare, hemtjänst, handikapp- och åldringsvård. På ön saknas för närvarande allmänna föreningslokaler m.m. Lämplig sådan, i kombination med t.ex hembygdsgård, kan vara det f.d. biblioteket. Även biografen och simhallen är viktiga att bevara. Troligt är att en rivning av en fullt funktionsduglig simhall skulle få ett stort genomslag i medborgarnas bedömning av de folkvalda. S:59 borde ha omnämnts under rubriken Markägoförhållanden på s. 6. Ramsöbornas behov av båtplatser och tillhörande bilplats bör beaktas när Minörhamnsområdet planläggs. Möjligheter till strandpromenader måste bevakas i planarbetet. Strandskyddet bör förstärkas inom området och ingen ytterligare bebyggelse bör tillåtas nära stränder eller kajer. En förlängning av nuvarande strandpromenad från hamnen bort till Grönviksvägen vore positivt. Bryggläget nedanför Grenadjären måste anses helt olämpligt för småbåtshamn eftersom anslutningsvägar saknas och strandbrinken dessutom är mycket brant.

12 Sidan 12 av 15 Den nygamla infarten mot Rindöby från Oskar Fredriksborgsvägen måste prioriteras så att den redan under byggtiden kan avlasta det övriga tillfartsnätet. Gång- och cykelbanans sträckning bör utredas. Till största del bör den nog i sin förlängning utanför området anordnas längs med Oskar Fredriksborgsvägen och inte längs Rindövägen. Det är bra att det föreslås förberedelse för båtförbindelse till Stockholm eftersom det skulle öka områdets attraktionskraft samtidigt som det avlastar vägtrafiken. Ett dubbleringsfärjeläge måste byggas vid Rindö Smedja. Ny bebyggelse får inte störa områdets nuvarande karaktär, speciellt inte från sjösidan. I programförslaget finns vissa skräckexempel på byggnation, t.ex. på s 19 och 24. Område 6 är extra känsligt och innehåller byggnader och miljöer som är extra värdefulla och här måste därför eventuell kompletteringsbebyggelse ske med största varsamhet. Siktstråket från gamla vakten och ner mot Minörhamnen har inte markerats som viktig axel. Denna får inte störas av ny bebyggelse och ev. tillkommande bebyggelse får därför inte placeras utmed kajen. Område 9 eller 11 är lämpliga för ny skola. Befintlig skola bör inte permanentas. Bostäder för äldre bör placeras centralt och nära hamnen. Område 11 är därför inte lämpligt, bättre vore område 6. Det förslag på komplettering av bebyggelse i anslutning till simhallen som Föreningen Rindöborna presenterat i Tidningen Skärgården är ett bra exempel. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. För skyddsavstånd från reningsverk finns ingen exakt bestämmelse. Enligt Boverkets Bättre plats för arbete rekommenderas ett skyddsavstånd på ca 300 m för ett avloppsreningsverk som är dimensionerat för mindre än 5000 pe. 300 m är dock ett riktvärde, avståndet kan både behöva utökas eller minskas pga förhållandena på platsen. Avsikten är att rätt namn ska användas i samtliga handlingar. Ortsnamnet Oskar Fredriksborg har inte ändrats, däremot har Rindö hamn lagts till för det av Vasallen ägda området. Kommunen, med sin namnberedning, instämmer i att kvarter, vägar etc. ska få namn med historisk anknytning till området. Vasallen genomför en undersökning angående intresset för en konferensanläggning inom Rindö hamn-området under våren Om en exploatör visar intresse kan ett planarbete påbörjas under hösten Tillgång till läkare, hemtjänst etc. är inget som styrs av en detaljplan utan regleras i särskild ordning. Angående simhallen, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna och Kerstin och Bengt Carlqvist. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Ramsöbornas behov av båt- och bilplatser får i första hand lösas inom andra platser. Angående Grenadjärsbryggan, se svar under yttrande från Waxholms ångfartygs AB.

13 Sidan 13 av 15 Den planerade gång- och cykelbanan mellan Rindö hamn och Rindö torg skulle kunna placeras antingen längs med Rindövägen eller längs med Oskar Fredriksborgsvägen. Exakt placering och utformning får utredas i särskild ordning. Siktstråket från gamla vakten och ner mot Minörhamnen är avsett att bevaras, exakt utformning av planbestämmelser för marken kommer att definieras senare i planprocessen. En permanent skola är avsedd att placeras inom område nr 11. Jan Tollemar, Ramsö 1:397: I kommunens planering bör ingå hur fastighetsägare på Ramsö ska ha tillgång till båtplatser i framtiden. För närvarande hyr många Ramsöbor båtplats av Vasallen i Rindö hamn, vilket fungerar väl. Om Vaxholms kommun inte tar Ramsöbornas båtplatsbehov i beaktning i planeringen av Rindö hamn, bör en annan hamn anläggas så att Ramsöborna har någonstans att ha sina båtar. Det är rimligt att båtplatser i Minörhamnen i första hand kan erbjudas till boende inom Rindö hamn-området. Eventuellt övriga platser kan användas av andra, t.ex Ramsöbor eller av övriga Rindöbor. Som underlag till fördjupningen av översiktsplanen i delen Rindö och Skarpö togs en båtplatsutredning fram. Utredningen anger att det går att skapa drygt 500 nya båtplatser runt Rindö, för vissa enskilda lägen behöver dock påverkan på naturområden utredas ytterligare. Ulrika och Johan Rockström, Rindö 3:207: Är positiva till utvecklingen av Rindö hamn men vill påpeka följande: - Redan idag förekommer det att man inte kommer med färjan i rusningstrafik. Utbyggnaden av nya bostäder bör vara försiktigt successiv. - Den befintliga simhallen bör prioriteras och börja användas omgående. - I omvandlingen till småbåtshamn inom området måste hänsyn tas även till Rindöbor utanför Rindö hamn vad gäller tillgänglighet till hamn och båtplatser. - Skola och äldreboende bör inte placeras inom områdets bakgård, östra kaserngården. Skolan bör vara en attraktiv byggnad i nära anslutning till naturområde. - Information om S:59 saknas under markägoförhållanden på s. 6. Flera förslag av användning av S:59-s mark finns, t.ex. klubbhus för vattensportsaktiviteter, naturrum och café. I den fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009 reserveras plats för ett ytterligare färjeläge i direkt anslutning till befintligt färjeläge vid Rindö Smedja. Ett andra färjeläge är en förutsättning för att kunna upprätthålla trafikkapaciteten mot Vaxholm. Ansvarig för färjelägena är Vägverket. Angående båtplatser, se svar under yttrande från Jan Tollemar. Angående skolans placering, se svar under yttrande från Hans och Britt Lundström m.fl. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening.

14 Sidan 14 av 15 Hans och Liisa Wallsten, Rindö 2:38: Vår fastighet är delägare i S:59 i anslutning till hamnbassängen i Rindö hamn. Nu när militären övergivit området och civilt nyttjande är möjligt är vi intresserade av att kunna nyttja vår andel i S:59 för en båtplats. Vi föreslår därför härmed att delägarna i S:59 får möjlighet att anordna för båtplatser i Rindö hamns hamnbassäng och att detta kommer med i den pågående planen. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Michael Moberg Annedal-Mjöldammens Vägförening, Anders Joninger Rindö 2:79, Stefan Jansson Rindö 2:65, Gunnar, Erik och Nils Lundin Rindö 3:238: Inom programområdet finns två samfällda områden, S:58 och S:59. S:58 kan tänkas bli inlöst. Vad avser S:59 så är viljan hos en stor del av samfällighetsägarna att behålla området och använda det för diverse aktiviteter. S:65 vid Grönviken används idag som parkeringsplats för boende på Ramsö, vilket innebär att de Rindöbor som vill parkera i närheten av Grönviksbadet inte kan göra det. Finns det något avtal mellan Vaxholms stad och samfällighetsägarna? Hur regleras bryggorna inom S:65? Genom att hänvisa Ramsöbornas fordon till parkeringsplatser i Minörhamnen frigörs detta område som då kan användas av samfällighetsägarna och övriga Rindöbor. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Problemen med bil- och båtplatser vid Grönviken får lösas i samband med en eventuell framtida detaljplaneprocess för Ahlströmska tomten, se även svar under yttrande från Jan Tollemar. Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning Med anledning av bland annat de synpunkter, som framfördes under programsamrådet, bör följande vara styrande för utformning av samrådsförslaget. Samtliga tre pumpstationer bör redovisas på kartan över huvudledningar för el, vatten och spillvatten inom området. Texten angående vatten bör justeras så att det framgår att vattenledningarna i huvudsak är byggda från 1940-talet och framåt, istället för 1950-talet. Texten angående vatten och spillvatten under rubriken Teknisk försörjning, bör kompletteras med uppgiften att skyddsavstånd för pumpstationer är ungefär 50 m. En upplysning om att en riskbedömning troligtvis bör göras senare i planprocessen bör föras in i programmet. Texten angående Markägoförhållanden bör justeras så att S:58 och S:59 omnämns. Texten angående solgrottor bör justeras så att det framgår att solgrottorna inte bör tas bort, men ska vara allmänt tillgängliga. Vägdragningen för förlängningen av den nya infarten till området ska justeras. Texten angående restiden mellan Rindö och centrala Stockholm bör justeras/förtydligas.

15

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till detaljplan för Landstinget 3 och 5 m fl. Dp 407

Programsamrådsredogörelse för förslag till detaljplan för Landstinget 3 och 5 m fl. Dp 407 1 Detaljplan Dp 407, Landstinget 3 och 5 m fl. Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 4 juni 2013 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till program

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för kommande planering

Riktlinjer för kommande planering 16 Riktlinjer för kommande planering Markanvändning Programmets ambition är att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Filippa Olsson 2015-10-22 2015-5092 1(13) 0480-450315 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för Kv Spiggen 3 och 4 m.fl. Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kommunledningskontoret Miljö- och byggavdelningen

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kommunledningskontoret Miljö- och byggavdelningen ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kommunledningskontoret Miljö- och byggavdelningen Förslag till detaljplaneprogram för Immelns hamnområde Immelns tätort, Östra Göinge kommun, Skåne län 2:103 2:108 2:107 2:106 2:97

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer