Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn"

Transkript

1 Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för Rindö hamn. I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 11 december har programsamråd hållits om förslag till program för detaljplan. Programsamrådet har ägt rum under tiden den 19 januari 23 februari Information om programsamrådet har sänts till berörda sakägare samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, i entréhallen på kontorshotellet i Rindö hamn samt på Vaxholms stads hemsida, Ett öppet hus för utbyte av information och synpunkter på förslaget har hållits den 9 februari 2009 i Markan, Rindö hamn. Inkomna programsamrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. Skrivelser utan anmärkning mot förslaget har inkommit från följande: Lantmäteriet Norrvatten Vaxholms stad, stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. Länsstyrelsen i Stockholms län: Har ej inkommit med fullständigt yttrande under programsamrådsskedet, däremot meddelas via e-post att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaner inom planområdet inte bör medföra betydande miljöpåverkan, och att miljöbedömning med särskild MKB inte behöver tas fram. Kulturmiljöintresset, strandskyddet och den allemansrättsliga tillgängligheten, va-frågan och ev. föroreningar bör behandlas utförligt i kommande detaljplaner. Även beträffande vattenmiljön kan behövas ett utförligare underlag, helst i dp-skedet eller i anslutning till prövning av vattenverksamhet för småbåtshamn.

2 Sidan 2 av 15 Remissinstansernas synpunkter AB Stockholms Lokaltrafik (SL): Gång- och cykelvägar ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga för personer med funktionshinder. Utformningen ska utgå från ett barnperspektiv. Det är viktigt att framkomligheten för busstrafik säkras längs Rindövägen, detta ska ske i samråd med SL. Det är viktigt att SL-s riktlinjer för vägutformning följs, speciellt med anledning av bussarnas anpassning till färjetrafiken. SL önskar att kommunen redovisar en plan för hur framkomligheten för bussarna ska säkras i framtiden. Fler invånare på Rindö kommer att leda till ökat underlag för utökad busstrafik, ev även fler busslinjer. Utökade angöringsmöjligheter vid Oskar Fredriksborg måste garanteras för de bussar som ska kunna ställas upp. Detsamma gäller även i västra delen av Rindö. Vid övergångsställen som behöver trafiksäkras bör samråd om utformningen ske med SL så att inte kollektivtrafiken måste dras in pga arbetsmiljöfrågor. Vid dimensionering av fasad och fönster mot gata med busstrafik bör Socialstyrelsens riktvärden för buller vara vägledande. Det är för närvarande inte aktuellt att ta fram någon plan för hur framkomligheten för bussarna ska säkras i framtiden, däremot är frågan ständigt aktuell i samtliga planprojekt i kommunen. Möjligheter för bussuppställning vid färjelägena vid Oskar Fredriksborg respektive Rindö Smedja får hanteras i särskild ordning, bl.a. på de särskilda samråd kommunen och SL regelbundet har. SL kommer att få samrådsremisser för samtliga detaljplaner inom programområdet för att även där kunna granska utformning och övrigt beträffande kollektivtrafikens behov. E.ON Elnät Sverige AB: Inget att erinra, förutom: Ett övertagande av befintligt ledningsnät är ännu inte gjort, den kommentar ang. säkerställande av utrymme för transformatorstationerna i detaljplanen bör fullföljas (hittas under riktlinjer för kommande planering, och teknisk försörjning). E.ON Elnät kommer att få samrådsremisser för samtliga detaljplaner inom programområdet för att där kunna granska om tillräckliga utrymmen för transformatorstationer tillgodoses. Roslagsvatten AB: Följande synpunkter framförs: - S. 14: endast en pumpstation (av tre) finns redovisat på kartan. - S. 15: Vattenledningar inom området är i huvudsak byggda från början av 1940-talet och framåt. - S. 18: Skyddsavstånd benämns till 200 m för avloppsreningsverket. Även skyddsavstånd om 50 m runt pumpstationerna bör nämnas. Det slutliga programmet bör uppdateras i enlighet med Roslagsvattens synpunkter. Storstockholms brandförsvar: Vill framföra följande: - Insatstiderna till Rindö överstiger 10 min, vilket innebär begränsningar i vilka typer av bebyggelse och verksamheter som bör accepteras inom området.

3 Sidan 3 av 15 - Riskerna med planområdets närhet till väg 274, där det förekommer transporter med farligt gods, bör särskilt beaktas. Rekommenderade skyddsavstånd för placering av bebyggelse/verksamheter i anslutning till vägen ska beaktas. Det kan bli aktuellt att genomföra en riskanalys för området i detta avseende. - Utrymning via brandförsvarets bärbara stegutrustning ska möjliggöras från varje lägenhet, beakta dock att alternativ utrymning via brandförsvarets stegutrustning endast kan godtas från friliggande flerfamiljshus med högst 3 våningar när brandförsvarets insatstid överstiger 10 minuter. - Bärighet och framkomlighet för brandförsvarets fordon ska beaktas. Det ska särskilt beaktas att avståndet från uppställningsplats för brandförsvarets fordon till längst bort belägna del av byggnad där livräddnings- och/eller släckningsinsats ska ske ej överstiger 50 m. - Vatten för brandsläckning enligt konventionellt system för brandvattenförsörjning ska anordnas inom rubricerat område. Med beaktande av ovanstående tillstyrker brandförsvaret rubricerade förslag till program för detaljplan enligt remitterade handlingar utan erinran. En riskanalys bör troligtvis genomföras senare i planprocesserna för utbyggnadsförslagen. Brandförsvaret kommer att få samtliga detaljplaner på remiss i samråds- och utställningsskedena och har där ytterligare möjligheter att granska och kommentera mer detaljerad utformning än i programskedet. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH): Områdets spillvatten bör om möjligt ledas till Käppalaverket på Lidingö. Under tiden reningsverken på Rindö används måste tillräckliga skyddsavstånd hållas till planerade bostäder. Mängden dagvatten som behöver renas kommer att öka. Det är bra att det i programmet anges att omhändertagande av dagvattnet ska ske lokalt. Biltrafiken på väg 274 på Rindö kommer att öka. Den framtida planeringen bör vara inriktad på att nå lägre bullernivåer än de som riktvärdena för tillkommande bebyggelse anger. För att biltransporterna och utsläppen ska kunna reduceras ser SRMH positivt på utbyggnaden av gång- och cykelbanor. Även kollektivtrafiken (buss och båt) ska utvecklas med tanke på tillkommande befolkning. Den framtida bebyggelsen ska ha låg energiförbrukning. Användningen av fossila bränslen ska undvikas och elförbrukningen ska vara låg. Möjligheten att bygga ut fjärrvärme bör undersökas. Om någon central anläggning ska användas, t.ex. befintlig panncentral, måste en riskanalys göras för att se om tillräckliga skyddsavstånd till bostäder kan uppnås. Inom programområdet finns förorenade områden. Hänsyn måste tas till detta så att områdena undersöks och saneras innan de bebyggs. Det är viktigt att ur störningssynpunkt (t.ex. buller, lukt och transporter) planera för vilka verksamheter som kan ligga i nära anslutning till bostäder. Verksamheterna bör vara av kontorskaraktär om de ska ligga i nära anslutning till bostäder. Om en restaurang eller annan publik verksamhet tillkommer ska risken för bullerstörningar beaktas. Nämnden ser positivt på att strandskyddet återinförs på allmänna platser och att strandskyddet bevaras i övriga områden som inte är ianspråktagna.

4 Sidan 4 av 15 Utredning pågår för närvarande om vilken värmeförsörjning området ska ha i framtiden. Förorenade områden inom programområdet ska saneras innan de tas i anspråk. Det är Försvarsmaktens ansvar att sanera till en s.k. mindre känslig markanvändning. Om det behövs ytterligare sanering, för platser som t.ex. är avsedda för bostadsändamål, är det fastighetsägarens ansvar att sanera till en s.k. känslig markanvändning. Vägverket Region Stockholm: Yttrar sig som väghållare för länsväg 274 och som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Tidigare har trafikberäkningar gjorts som visar att kapaciteten i vissa korsningar på Vaxön påverkas. Vägverket ser positivt på att trafikstudien fördjupas och breddas för att se över trafikförsörjningen av den totala förändringen på Rindö. För Rindö hamns program avses en ny infart studeras mot länsvägen för att fördela trafiken till och från området. Vägverket anser att studien bör visa kommande trafikströmmar och riktningsfördelning, att åtgärden ryms inom befintligt vägområde samt att busshållplatser och gång- och cykelbanor trafiksäkert anpassas till de nya förutsättningarna. Det är för närvarande inte aktuellt att fördjupa trafikstudien. Om ytterligare bebyggelse ska kunna komma till (steg 2 enligt programmet) krävs däremot en fördjupad trafikstudie. Waxholms ångfartygs AB: Liksom vid tidigare framförda synpunkter påpekas att traden Stockholm-Vaxholm-Ramsöberg skulle kunna inkludera en brygga vid Rindö hamn. Av de två bryggor som förr hade anlöp av skärgårdsbåtar, Grenadjärsbryggan och Oskar Fredriksborg, anser Waxholmsbolaget att Grenadjärsbryggan ligger bäst till för reguljär båttrafik. Bryggorna i Ramsösund har sedan många år dagliga arbetspendlarturer under årets isfria månader. Trafik av pendlarkaraktär vintertid försvåras av att endast långsamma, isgående fartyg då kan användas, vilket innebär att sträckan Stockholm-Vaxholm endast kan trafikeras enstaka dagar. Vaxholms stad anser också att Grenadjärsbryggan är lämplig för reguljär båttrafik. Bryggan avses regleras som brygga för allmän båttrafik i kommande detaljplan. Vasallen har utrett vilka åtgärder som krävs för att iordningsställa bryggan, och har för avsikt att utföra dessa. Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga Annedal-Mjöldammens vägförening: Kommentar på s. 6 i programmet: Området ägs till största delen av Vasallen AB. Fastighetsreglering är dock inte genomförd ännu. En del av fastigheten 3:255 ägs av Fortifikationsverket och fastigheterna Rindö 3:172, 213, 298 och 299 är i privat ägo. Vägföreningen är delägare i S:59 och önskar att Vasallen föreslår hur återlämning/nyttjande av marken kan komma att genomföras samt informera stadsbyggnadsförvaltningen om situationen kring S:59 samt önskar att samfälligheten beaktas i det fortsatta arbetet med dp Rindö hamn. Texten under avsnittet Markägoförhållanden bör justeras så att S:59 omnämns. Vasallen har hos lantmäteriet ansökt om att S:59 ska regleras till Vasallens fastighet

5 Sidan 5 av 15 och att S:59 därmed ska upphöra som självständig fastighet. Det är lantmäteriet som beslutar om och när en fastighetsreglering ska göras samt beslutar om skälig ersättning till berörda. Brf Grenadjären: Brf Grenadjären är i slutskedet av förvärvandet av den del av Fortifikationsverkets mark som ligger med strandlinje mellan Grenadjärsbryggan och Överstevillan. I programförslaget tas inte någon som helst hänsyn till intressena för de boende i Brf Grenadjären. Två krav på justering i förslaget framförs: 1. Formuleringen på s. 17 ang. Rekreation och friluftsliv, att strandområdet så långt möjligt görs allmänt tillgängligt samt att de privata inslagen vid solgrottorna tas bort, ska ändras, och 2. att infartsvägen till planområdet inte dras över den fastighet som Brf Grenadjären för närvarande håller på att förvärva. Solgrottorna är av stort kulturhistoriskt värde och är sedan tidigt 1900-tal en självklar del av boendet i dagens Brf Grenadjären (tidigare officerslägenheter). Marken där solgrottorna är belägna ingår i den mark som Brf Grenadjären är i process att förvärva av Fortifikationsverket. En eventuell rivning av solgrottor bör endast få ske på den del av strandlinjen som tillhör Vasallen. Brf Grenadjären har däremot inte några synpunkter på den gångstig som redan idag går längs stranden och ser därför inte någon bärighet i kommunens/vasallens föreslagna intrång. Angående dragningen av infartsvägen motsätter Brf Grenadjären sig starkt att den föreslås över den fastighet som för närvarande håller på att förvärvas. Nackdelar med att dra vägen enligt förslaget är dels att det blir en längre infart till hamnområdet, dels en förtunning av den värdefulla vegetationen som finns kring dagens smala infartsväg. Vidare inskränker dragningen på ett allvarligt sätt vårt nyttjande av fastigheten som vi för närvarande håller på att förvärva. En naturlig lösning bör vara att utnyttja befintlig infart vid kanslihuset eller ta upp nya infartsvägar i direkt anknytning till den tillkommande bebyggelsen och de stora parkeringsytor som måste iordningsställas. Ett alternativ är att begränsa infarten till att endast få ske via rondellen vid Oxdjupet. In- och utfart för boende i f.d. gamla matsalen, gymnastikhallen, kasernerna 3 och 4 samt kanslihuset bör då ske direkt till Gamla Rindövägen för vidare färd bort till rondellen vid Oxdjupet. Gamla Rindövägen bör samtidigt göras till 30-väg i sin helhet. Fortifikationsverket har, som fastighetsägare för de delar av Rindö 3:255 som Vasallen inte har köpt, bjudits in att delta i arbetsmöten för framtagandet av planprogrammet. Fortifikationsverket får även programhandlingen på remiss under samrådstiden, liksom Brf Grenadjären, för att på detta sätt kunna framföra synpunkter på förslaget. Texten angående solgrottor bör justeras så att det framgår att solgrottorna bör vara kvar, men att de privata inslagen ska tas bort, så att solgrottorna blir allmänt tillgängliga. Den föreslagna nya dragningen av infartsvägen till Rindö hamn är i programförslaget i huvudsak redovisad på mark som tillhör den av Vasallen köpta delen av Rindö 3:255, samt på befintlig vägsträckning, delvis strax utanför Vasallens mark. En mindre justering av läget föreslås, exakt utformning och

6 Sidan 6 av 15 dragning av vägarna till och inom programområdet sker dock senare i planprocessen. Föreningen Rindöborna: Vill åberopa den av Nyréns Arkitektkontor gjorda kulturmiljöinventeringen som är ett viktigt och användbart dokument. Inventeringen framhåller att Vattenhallen är en simhall för allmänheten samt uppmärksammar byggnadens form och uttryck. I planprogrammet anges att inom område 6 ska finnas ca 150 lägenheter samt verksamheter. Som vi ser det finns inte plats för detta utan att man tvingas riva en del byggnader. Föreningen Rindöborna betraktar hela området från KA1:s minnesplats nedanför markan inkl. markan fram till åtminstone gamla militärrestaurangen som parkområde. Det skall bevaras på bästa möjliga sätt med endast små ingrepp eller byggnationer. En stor del av de föreslagna lägenheterna bör omlokaliseras till andra attraktiva platser. Hela hamnområdet måste kännas bekvämt tillgängligt för allmänheten. Föreningen Rindöborna håller inte med stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. (Kulturmiljöinventeringen, gjord av Nyréns i januari 2007 bifogas). Den i planprogrammet föreslagna bebyggelsen inom område 6 förutsätter att några eller alla av byggnaderna vattenhallen, gamla matsalen, gröna villan samt Tälttorksbyggnaden rivs. Exakt utformning och placering av byggnader inom området görs dock senare i planprocessen. Parkområdet nedanför markan är tänkt att bevaras. I planprogrammet redovisas endast övergripande tankar och förslag på områden för byggnation. Mer exakt placering och utformning av bebyggelse redovisas senare i planprocessen. Det är av stor vikt att allmänhetens tillgänglighet till kajområdena säkras, vilket ska beaktas i kommande detaljplaner för området. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: Sammanfattningsvis anser föreningen att: - en analys bör göras om planens samlade effekter på utsläpp av bland annat växthusgaser och gödande ämnen med hänsyn till ökad trafik, VA-lösningar och utbyggnad av kollektivtrafik. - En tydligare satsning på arbetsplatser bör göras och bostadsbyggandet måste samplaneras med åtgärder för att förbättra framkomligheten genom centrala Vaxholm. - Goda förutsättningar för kollektivtrafiken måste skapas. - En stor del av område 9 ska avsättas som grönområde. - Strandskyddet ska tillämpas strikt. - Ny bebyggelse för bostäder och arbetsplatser måste utformas med utgångspunkt från ett hållbarhetsperspektiv. - Programmet kommer att påverka miljön i så hög grad att en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig. Programmets tidsperspektiv är förvirrande, s. 4 anger att genomförandet beräknas pågå under en femårsperiod. S. 28 anger att första etappens detaljplan kan påbörjas under 2009 samt genomförande av övriga etapper inom steg 1 beräknas pågå under Vad innehåller

7 Sidan 7 av 15 steg 1, hur många steg planeras? Är avsikten att dela upp programområdet i flera detaljplaner och i så fall hur kommer dessa att avgränsas? När det gäller trafikplaneringen utgår man från en situation år 2030, då en del av förutsättningarna för att klara av trafiktrycket från den ökade befolkningen beräknas vara uppnådda, men inget sägs om hur trafikproblemen kommer att hanteras under perioden Restiden från Rindö till Stockholm anges i programmet till 45 min, vilket inte stämmer. Om en längre och mer korrekt restid anges är det lättare att värdera nyttan av snabba båtförbindelser till Stockholm. Det är bra att det planeras för allmän båttrafik vid Grenadjärsbryggan. Det är viktigt att se till att behovet av tätortsnära natur tillfredställs i planeringen av nya bostadsområden. Det är missvisande att det i behovsbedömningen anges att området saknar nyckelbiotoper och naturvärden enligt Skogsstyrelsens kriterier eftersom området inte har inventerats av Skogsstyrelsen. Område 9 bör avsättas som grönområde då det har höga sociala värden som tätortsnära natur samt uppvisar stor biologisk mångfald. Den planerade strandpromenaden bör anpassas efter geografin och behöver inte nödvändigtvis gå precis längs med stranden överallt. Den nya bebyggelsen bör utformas med utgångspunkt från ett hållbarhetsperspektiv. Planoch bygglagens möjligheter att styra byggnadsmaterial, isolering, uppvärmningssystem och VA-lösning bör utnyttjas. Vissa av exemplen på s. 19 skulle inte passa. De öppna ytorna vid kajerna bör bevaras och byggnader direkt vid kajen bör undvikas. Däremot kan ytorna planeras så att de kan användas för olika aktiviteter, uteserveringar och dylikt. Behovsbedömningen är missvisande och dess slutsats är felaktig, bl.a. punkt 7, 10, 18, 19 och nya bostäder är en stor förändring i förhållande till nuvarande befolkning och framförallt kommer det ökade transportbehovet att påverka trafiksystemen i hela Vaxholms kommun samt få sådana konsekvenser för bland annat emissioner av växthusgaser att en miljökonsekvensbeskrivning för programmet är nödvändig. Vaxholms stad arbetar aktivt med klimatfrågor på en övergripande nivå, bl.a. har kommunstyrelsen beslutat att utarbeta och anta en klimatstrategi för hela kommunen. Även en översvämningskartering ska genomföras. Kommunstyrelsen har även beslutat om att en ny kommunövergripande översiktsplan ska utarbetas, i det arbetet är klimatfrågor en viktig del. Någon särskild analys kommer dock ej att göras i varje separat planärende. Kommunen är väldigt positiv till att främja tillkomsten av arbetsplatser inom området, och ser gärna en blandning av arbetsplatser och bostäder inom Rindö hamn. Exakt placering av verksamheterna kommer att definieras längre fram i planprocessen. Åtgärder för att förbättra framkomligheten genom centrala Vaxholm på grund av den förväntade trafikökningen från Rindö uppmärksammas bl.a. i fördjupningen av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars Genomförandet av åtgärder diskuteras bl.a. med Vägverket.

8 Sidan 8 av 15 Det är inte kommunen som reglerar kollektivtrafiken och eventuella utökningar av den, men i planprogrammet föreslås att Grenadjärsbryggan ska rustas för att möjliggöra angöring av reguljär båttrafik, samtidigt som kommunen även arbetar med att försöka få till en utökning och förbättring av busstrafiken till och från Rindö. Hela område 9 ligger inom det som i planprogrammet kallas för steg 2, vilket inte blir aktuellt förrän trafikproblemen har lösts. Om en utbyggnad av område 9 blir aktuellt är området främst avsett för småhusbebyggelse. Exakt vilka delar av område 9 som ska bevaras gröna får avgöras i den eventuellt framtida planprocessen för området. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. Programmet bör justeras beträffande angiven restid mellan Rindö och centrala Stockholm. Avsikten är att en bred zon närmast vattnet vid kajerna ska vara allmänt tillgänglig och inte bebyggas. Anna-Stina Apeltun, Rindö 3:148: Det finns ingen anledning att låta Rindövägen bli en permanent uppsamlingsgata. I väntan på den nya planen bör vissa säkerhetsbehov tillgodoses, såsom buss-spjäll vid västra staketgrinden. Gång- och cykelvägen som anlades för några år sedan har ett riskabelt sidbyte i backen vid gamla Konsum. Gångvägen bör därför förlängas upp till övergångsställe vid skolan. Detta övergångsställe bör signalregleras. Närmsta väg för gångpassage från Grenadjärshusen till den nya hållplatsen Grenadjären går genom ett hål i staketet, vems är ansvaret för att kaserngården sandas just där det är mest naturligt att gå? De vördnadsbjudande ekarna bör inventeras detaljerat och markeras i detaljplanen så att de skyddas. I dagsläget är det inte aktuellt att stänga av Rindövägen för genomfart. Gång- och cykelbanornas sträckning inom området får preciseras senare i planprocessen. Avsikten är att alla gång- och cykelbanor ska vara gena och trafiksäkra. Vasallen är huvudman och ansvarar för sandning etc. inom sitt område. Något uttalat ansvar för att sanda upptrampade gångstigar finns dock inte. I programmet anges att det inom programområdet finns områden av särskild betydelse för naturmiljön, bl.a. hällmarkstallskog, blandskog av tall med hög andel ek samt områden med stora gamla ekar eller andra stora solitärträd. Om kommande detaljplaner ska innehålla särskilt skydd för vissa träd får avgöras senare i planprocessen. Nils Apeltun, Rindö 3:148: Rindövägen bör kompletteras med ett buss-spjäll ca 100 m sydväst om biblioteket så att Rindövägen inte används som genväg. Rindövägen bör även

9 Sidan 9 av 15 kompletteras med gångväg (ej mopedväg!) från Rindö Centrum till rondellen vid Kasernvakten, som föreslagits i programmet. Strand eller kajbebyggelse bör ej etableras inom programområdet eller annorstädes, där strandskydd normalt gäller. Endast icke störande strandberoende verksamheter bör få etablera sig inom normal strandskyddszon. Tidigare beviljade undantag p.g.a. verksamheter bör inte kunna smygutnyttjas för att etablera bostäder. Strandpromenaden bör utsträckas till färjeläget och medge passage förbi färjerederiets personalbyggnad. Det finns ingen anledning att riva strandgrottorna, de kan användas som de är av förbipasserande. Simhallens fortbestånd får inte villkoras med att vissa bostadsprojekt fullföljs, t.ex exklusiv strand- och kajbebyggelse. Så länge simhallen tillåts att stå kvar kan den också rustas för användning, oavsett huvudmannaskap. Kontakta Värmdö kommun och Lillsveds gymnastikfolkhögskola för ev. samarbete! Rindö skola behöver inte anses vara ett provisorium, det är bara planen som är ett provisorium. Biblioteksbyggnadens omvandling till ungdoms- och föreningslokal är en bra idé, som bör prioriteras. Det är en bra resurs att använda befintligt avloppsreningsverk, man måste ju inte brådstörtat bygga bostäder just där (strandskyddsområde). Karta bifogas med sammanfattning av synpunkterna. Angående synpunkter om Rindövägen som genomfartsväg, se svar under yttrande från Anna-Stina Apeltun. Angående utformning av kajer, se svar under yttrande från Naturskyddsföreningen i Vaxholm. Avsikten är att strandpromenad ska iordningsställas längs hela sträckan från Byviken till Grönviken. Sträckan kommer troligtvis att iordningställas i etapper under en längre period. Angående simhallen, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna. Avsikten är att en ny skola ska byggas inom området, tills den nya skolan är klar kommer nuvarande Rindö skola att finnas kvar. Kerstin och Bengt Carlqvist, Rindö 3:147: Framförda synpunkter: - Rindövägen bör bli återvändsgata och inte någon uppsamlingsväg. - Den planerade nya infarten från Oskar Fredriksborgsvägen till Rindö hamn bör byggas tidigt i processen. - Sänk hastigheten från Vegaområdet förbi Solöområdet och till skolan till 30 km/tim omgående. - Sätt omgående upp en spegel vid utfarten från parkeringsplatsen vid Vaxholmsfärjan. - Planera för fler parkeringsplatser vid Vaxholmsfärjan. - Öka turtätheten för bussen på Rindö. - Prioritera ombyggnation av de befintliga kasernerna och kanslihuset. - Prioritera permanentning av fritidsområden.

10 Sidan 10 av 15 - Bevara vattenhallen och bygg bostäder i anslutning till den enligt ett av Föreningen Rindöborna presenterat förslag. - Spara de grönområden som ligger mellan Markententeriet, Vattenhallen och vattnet och lägg inga nya byggnader mellan dessa ytor och vattnet. - Lägg de nya bostäderna i hamnen öster om Vattenhallen och minst 20 m från vattnet. - Håll nya bostäder ner i höjd, för höga hamnnära bostäder stänger av vattenkontakten för övriga bostäder och gör de lägenheterna mindre attraktiva. - Prioritera lokaler för verksamheter. - Prioritera lokaler för föreningar. - Prioritera träffpunkter för ungdomar. - Bygg ett bad vid Mjöldammen. Sammanfattningsvis vill vi ha en blandad befolkning och verksamhet på ön. Vi vill inte ha något nytt Gåshaga eller Hammarby Sjöstad. På Rindö ska både mindre penningstarka och övriga ha en självklar möjlighet att fortsätta att bo och verka. Angående synpunkter om Rindövägen som genomfartsväg, se svar under yttrande från Anna-Stina Apeltun. Tidplan för byggnation av den föreslagna nya infarten till området får avgöras senare i planprocessen. En hastighetssänkning från Vegaområdet förbi Solöområdet och till skolan skulle kunna ske separat från planprocessen. Skicka gärna in en begäran till Vaxholms stads tekniska enhet, som ansvarar för frågan. Spegel vid utfarten från parkeringsplatsen vid Vaxholmsfärjan är en fråga som bör diskuteras mellan kommunen och Vägverket. Fler parkeringsplatser vid Vaxholmsfärjan är för närvarande inte aktuellt. Kommunen är positiva till en ökning av turtätheten för bussarna på Rindö, det är dock SL som ansvarar för busstrafiken. Arbete med att omvandla befintliga kaserner till bostäder pågår. Vasallen avser att skicka in bygglovsansökan till kommunen under I den fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009 anges att kommunen i första hand ska prioritera en omvandling av fritidshusområdena på Rindö till permanenthusområden, samt en första utbyggnad av Rindö hamn. Pågående planarbete för Rindö hamn är en del i denna prioritering. Angående parkområdet nedanför markan, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna. Angående prioritering av verksamheter, se svar under yttrande från Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

11 Sidan 11 av 15 I fördjupningen av översiktsplanen för Rindö och Skarpö anges att Mjöldammen bör utvecklas som ett område för friluftsliv och rekreation och att en badplats bör iordningställas och strandpromenad anordnas. Hans Levin, okänd adress: instämmer i skrivelse från Annedal-Mjöldammens vägförening. Se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Raoul Lindqvist, Rindö 2:145-2:148, 2:150-2:151: Är delägare i S:59 och yrkar att denna samfällighet fortsatt ska tillerkännas samma egendomsskydd och möjlighet till framtida användning för önskat ändamål som för övriga markägare inom området för detaljplanen. Alla markägare inom området ska ges möjlighet att utveckla och använda sina ägda eller delägda fastigheter parallellt med Vasallens kommersiella ambitioner. Samfälligheten ska alltså kunna användas i enlighet med dagens och framtida förutsättningar och efter delägarnas gemensamma önskemål och behov inom ramen för de villkor som gäller för samfälligheter av liknande slag på andra platser. Se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Hans och Britt Lundström Rindö 3:336, Lars och Maria Lundström Rindö 3:337, Ulf och Malin Lundström Rindö 3:246 och Hans Lundström Rindö 2:5: En MKB för området bör göras. En undersökning av vilka skyddsavstånd som faktiskt gäller för reningsverk bör göras innan ytterligare planering görs inom bl.a. område 6. Området bör kallas Oskar Fredriksborg och inte Rindö hamn. Busshållplatser, nya lokalvägar, delområden och byggnader bör ges historiska namn. Historiska namn ger en hemkänsla och stärker anknytningen till bygden. För övrigt är det även viktigt att man i upprättade handlingar använder rätt namn och inte förvanskar historien, t.ex. så var det rätta namnet på det som omnämns kalsongförrådet = fredsförrådet. Intentionerna att skapa en levande stadsdel med blandad befolkning är bra. Det är viktigt att det också finns arbetsplatser på ön. Att planera för en konferensanläggning verkar däremot inte så väl genomtänkt. Har en marknadsundersökning gjorts? Det finns stora förutsättningar för att en äldre befolkning kommer att vilja bosätta sig inom området och då bör det planeras för viktiga samhällsfunktioner såsom läkare, hemtjänst, handikapp- och åldringsvård. På ön saknas för närvarande allmänna föreningslokaler m.m. Lämplig sådan, i kombination med t.ex hembygdsgård, kan vara det f.d. biblioteket. Även biografen och simhallen är viktiga att bevara. Troligt är att en rivning av en fullt funktionsduglig simhall skulle få ett stort genomslag i medborgarnas bedömning av de folkvalda. S:59 borde ha omnämnts under rubriken Markägoförhållanden på s. 6. Ramsöbornas behov av båtplatser och tillhörande bilplats bör beaktas när Minörhamnsområdet planläggs. Möjligheter till strandpromenader måste bevakas i planarbetet. Strandskyddet bör förstärkas inom området och ingen ytterligare bebyggelse bör tillåtas nära stränder eller kajer. En förlängning av nuvarande strandpromenad från hamnen bort till Grönviksvägen vore positivt. Bryggläget nedanför Grenadjären måste anses helt olämpligt för småbåtshamn eftersom anslutningsvägar saknas och strandbrinken dessutom är mycket brant.

12 Sidan 12 av 15 Den nygamla infarten mot Rindöby från Oskar Fredriksborgsvägen måste prioriteras så att den redan under byggtiden kan avlasta det övriga tillfartsnätet. Gång- och cykelbanans sträckning bör utredas. Till största del bör den nog i sin förlängning utanför området anordnas längs med Oskar Fredriksborgsvägen och inte längs Rindövägen. Det är bra att det föreslås förberedelse för båtförbindelse till Stockholm eftersom det skulle öka områdets attraktionskraft samtidigt som det avlastar vägtrafiken. Ett dubbleringsfärjeläge måste byggas vid Rindö Smedja. Ny bebyggelse får inte störa områdets nuvarande karaktär, speciellt inte från sjösidan. I programförslaget finns vissa skräckexempel på byggnation, t.ex. på s 19 och 24. Område 6 är extra känsligt och innehåller byggnader och miljöer som är extra värdefulla och här måste därför eventuell kompletteringsbebyggelse ske med största varsamhet. Siktstråket från gamla vakten och ner mot Minörhamnen har inte markerats som viktig axel. Denna får inte störas av ny bebyggelse och ev. tillkommande bebyggelse får därför inte placeras utmed kajen. Område 9 eller 11 är lämpliga för ny skola. Befintlig skola bör inte permanentas. Bostäder för äldre bör placeras centralt och nära hamnen. Område 11 är därför inte lämpligt, bättre vore område 6. Det förslag på komplettering av bebyggelse i anslutning till simhallen som Föreningen Rindöborna presenterat i Tidningen Skärgården är ett bra exempel. Angående miljökonsekvensbeskrivning, se länsstyrelsens yttrande. För skyddsavstånd från reningsverk finns ingen exakt bestämmelse. Enligt Boverkets Bättre plats för arbete rekommenderas ett skyddsavstånd på ca 300 m för ett avloppsreningsverk som är dimensionerat för mindre än 5000 pe. 300 m är dock ett riktvärde, avståndet kan både behöva utökas eller minskas pga förhållandena på platsen. Avsikten är att rätt namn ska användas i samtliga handlingar. Ortsnamnet Oskar Fredriksborg har inte ändrats, däremot har Rindö hamn lagts till för det av Vasallen ägda området. Kommunen, med sin namnberedning, instämmer i att kvarter, vägar etc. ska få namn med historisk anknytning till området. Vasallen genomför en undersökning angående intresset för en konferensanläggning inom Rindö hamn-området under våren Om en exploatör visar intresse kan ett planarbete påbörjas under hösten Tillgång till läkare, hemtjänst etc. är inget som styrs av en detaljplan utan regleras i särskild ordning. Angående simhallen, se svar under yttrande från Föreningen Rindöborna och Kerstin och Bengt Carlqvist. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Ramsöbornas behov av båt- och bilplatser får i första hand lösas inom andra platser. Angående Grenadjärsbryggan, se svar under yttrande från Waxholms ångfartygs AB.

13 Sidan 13 av 15 Den planerade gång- och cykelbanan mellan Rindö hamn och Rindö torg skulle kunna placeras antingen längs med Rindövägen eller längs med Oskar Fredriksborgsvägen. Exakt placering och utformning får utredas i särskild ordning. Siktstråket från gamla vakten och ner mot Minörhamnen är avsett att bevaras, exakt utformning av planbestämmelser för marken kommer att definieras senare i planprocessen. En permanent skola är avsedd att placeras inom område nr 11. Jan Tollemar, Ramsö 1:397: I kommunens planering bör ingå hur fastighetsägare på Ramsö ska ha tillgång till båtplatser i framtiden. För närvarande hyr många Ramsöbor båtplats av Vasallen i Rindö hamn, vilket fungerar väl. Om Vaxholms kommun inte tar Ramsöbornas båtplatsbehov i beaktning i planeringen av Rindö hamn, bör en annan hamn anläggas så att Ramsöborna har någonstans att ha sina båtar. Det är rimligt att båtplatser i Minörhamnen i första hand kan erbjudas till boende inom Rindö hamn-området. Eventuellt övriga platser kan användas av andra, t.ex Ramsöbor eller av övriga Rindöbor. Som underlag till fördjupningen av översiktsplanen i delen Rindö och Skarpö togs en båtplatsutredning fram. Utredningen anger att det går att skapa drygt 500 nya båtplatser runt Rindö, för vissa enskilda lägen behöver dock påverkan på naturområden utredas ytterligare. Ulrika och Johan Rockström, Rindö 3:207: Är positiva till utvecklingen av Rindö hamn men vill påpeka följande: - Redan idag förekommer det att man inte kommer med färjan i rusningstrafik. Utbyggnaden av nya bostäder bör vara försiktigt successiv. - Den befintliga simhallen bör prioriteras och börja användas omgående. - I omvandlingen till småbåtshamn inom området måste hänsyn tas även till Rindöbor utanför Rindö hamn vad gäller tillgänglighet till hamn och båtplatser. - Skola och äldreboende bör inte placeras inom områdets bakgård, östra kaserngården. Skolan bör vara en attraktiv byggnad i nära anslutning till naturområde. - Information om S:59 saknas under markägoförhållanden på s. 6. Flera förslag av användning av S:59-s mark finns, t.ex. klubbhus för vattensportsaktiviteter, naturrum och café. I den fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009 reserveras plats för ett ytterligare färjeläge i direkt anslutning till befintligt färjeläge vid Rindö Smedja. Ett andra färjeläge är en förutsättning för att kunna upprätthålla trafikkapaciteten mot Vaxholm. Ansvarig för färjelägena är Vägverket. Angående båtplatser, se svar under yttrande från Jan Tollemar. Angående skolans placering, se svar under yttrande från Hans och Britt Lundström m.fl. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening.

14 Sidan 14 av 15 Hans och Liisa Wallsten, Rindö 2:38: Vår fastighet är delägare i S:59 i anslutning till hamnbassängen i Rindö hamn. Nu när militären övergivit området och civilt nyttjande är möjligt är vi intresserade av att kunna nyttja vår andel i S:59 för en båtplats. Vi föreslår därför härmed att delägarna i S:59 får möjlighet att anordna för båtplatser i Rindö hamns hamnbassäng och att detta kommer med i den pågående planen. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Michael Moberg Annedal-Mjöldammens Vägförening, Anders Joninger Rindö 2:79, Stefan Jansson Rindö 2:65, Gunnar, Erik och Nils Lundin Rindö 3:238: Inom programområdet finns två samfällda områden, S:58 och S:59. S:58 kan tänkas bli inlöst. Vad avser S:59 så är viljan hos en stor del av samfällighetsägarna att behålla området och använda det för diverse aktiviteter. S:65 vid Grönviken används idag som parkeringsplats för boende på Ramsö, vilket innebär att de Rindöbor som vill parkera i närheten av Grönviksbadet inte kan göra det. Finns det något avtal mellan Vaxholms stad och samfällighetsägarna? Hur regleras bryggorna inom S:65? Genom att hänvisa Ramsöbornas fordon till parkeringsplatser i Minörhamnen frigörs detta område som då kan användas av samfällighetsägarna och övriga Rindöbor. Angående S:59, se svar under yttrande från Annedal-Mjöldammens vägförening. Problemen med bil- och båtplatser vid Grönviken får lösas i samband med en eventuell framtida detaljplaneprocess för Ahlströmska tomten, se även svar under yttrande från Jan Tollemar. Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning Med anledning av bland annat de synpunkter, som framfördes under programsamrådet, bör följande vara styrande för utformning av samrådsförslaget. Samtliga tre pumpstationer bör redovisas på kartan över huvudledningar för el, vatten och spillvatten inom området. Texten angående vatten bör justeras så att det framgår att vattenledningarna i huvudsak är byggda från 1940-talet och framåt, istället för 1950-talet. Texten angående vatten och spillvatten under rubriken Teknisk försörjning, bör kompletteras med uppgiften att skyddsavstånd för pumpstationer är ungefär 50 m. En upplysning om att en riskbedömning troligtvis bör göras senare i planprocessen bör föras in i programmet. Texten angående Markägoförhållanden bör justeras så att S:58 och S:59 omnämns. Texten angående solgrottor bör justeras så att det framgår att solgrottorna inte bör tas bort, men ska vara allmänt tillgängliga. Vägdragningen för förlängningen av den nya infarten till området ska justeras. Texten angående restiden mellan Rindö och centrala Stockholm bör justeras/förtydligas.

15

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer