växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring"

Transkript

1 Sammanfattning Tjänstesektorn har blivit allt viktigare för Sveriges framtid. Detta framgår bland annat av den statistik som är tillgänglig när denna rapport skrivs. Av de företag som bildades under 1998 var inte mindre än 80 procent tjänsteföretag. Många av de nya företagen verkar inom områden som har uppstått genom tekniska landvinningar. Dessa landvinningar skapar förutsättningar för nya sorters företagsamhet och förändrar de traditionella branscherna. Vi svenskar har genom att snabbt ta till oss de nya möjligheterna skaffat oss ett försprång. För att vi ska kunna behålla denna tätposition och i än högre grad ta vara på möjligheterna krävs bland annat att vi satsar på forskning inom såväl teknik som inom nya områden av tjänster och företagande. Också andra faktorer påverkar företagens och människornas förhållanden. Det gör inte minst politiska beslut. Europa har blivit svenska företags hemmamarknad. Gränsernas betydelse minskar i hela världen. Handeln blir global. Det blir också arbetskraft, kunskap och kapital. Nationella lagar och regler behöver harmonieras med omvärldens för att Sverige ska kunna behålla den framskjutna position som landet har fått, genom att medborgare, företag och olika institutioner snabbt har anammat den nya tidens möjligheter. Harmoniseringen är viktig inte minst på skatteområdet. Svenska tjänsteföretags konkurrenskraft får inte bromsas genom skatteregler som är mindre förmånliga än omvärldens. Människor skiljer allt mindre på arbete och fritid, och därigenom får också skatter som främst berör individerna en företagsbromsande effekt, om de avviker från omvärldens. Det kan vara förmånsvärden, moms på hemtjänster, arbetsrätt med mera. För att Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen fordras att så många som möjligt av landets medborgare får möjlighet att delta i och påverka förändringarna. Det är självfallet också ett demokratiskt krav att alla ska kunna bli delaktiga av framstegen. Vi anser att de politiska instanserna bör överväga möjligheterna att subventionera datorer och bredband i hemmen med ambitionen att alla bör ha tillgång till Internet. Detta skulle också ge medborgarna nya möjligheter att delta i den demokratiska processen. Vi skulle få ett effektivare samhälle, lägre produktionskostnader och högre livskvalitet i flera avseenden. Genom de framtidsbilder som vi presenterar i denna rapport vill vi bland annat visa att nätekonomin kan spara tid och pengar och göra varor och tjänster billigare. Den får med andra ord en inflationshämmande effekt. De svenska tjänsteföretagen får en snabbt växande och krävande hemmamarknad. Den intensiva och omfattande konkurrensen driver i sin tur fram nya satsningar. Vår framtidsbild om arbetet visar att vi kan finna effektivare sätt för vårt yrkesmässiga arbete. Vi arbetar i nätverk och projekt. Vi är ibland uppdragsgivare och ibland uppdragstagare. Vi skaffar kunskap och utbildar oss enklare och billigare. Våra framtidsbilder visar också att tekniken gör det möjligt för många människor att arbeta i hemmet eller dess närhet. Detta kan komma att påverka urbaniseringen, kanske tätorternas monopol på närhet till möjligheter bryts. Tjänster och upplevelser blir mer tillgängliga genom Internet. Under alla förhållanden

2 växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring storstäderna. Genom globaliseringen ökar samtidigt resandet över och mellan kontinenterna, och inte minst i det sammanhanget blir gränsen mellan arbete och fritid mindre skarp. Många nya företag inom tjänstesektorn ger mångfald och skapar valfrihet åt människorna. Detta motverkar bland annat de stora företagens möjligheter att monopolisera marknader. Det har sagts att den sortens monopol tillsammans med skattesystemet har lett till att priserna på tjänster och varor är högre än priserna i omvärlden. Den mångfald som nya tjänsteföretag skapar kan leda till att makten förskjuts från företagare och arbetsgivare till konsumenter och arbetstagare. Den nya tekniken skapar förutsättningar för ökad interaktivitet. Hushållsarbetet kan rationaliseras med hjälp av de intelligenta bostäderna. I den framtidsbild som vi kallar upplevelser pekar vi på nya möjligheter inom underhållningens och kulturens områden. Också där uppstår behov av ny företagsamhet. Bland annat behöver vi som individer förmodligen hjälp att hitta rätt i utbudsfloran. Vår hälsa kan vi däremot i högre grad än nu sköta i hemmet.

3 Innehåll FÖRORD 5 1 SKAPANDET AV FRAMTIDSBILDER VÅRT ARBETSSÄTT 6...ett ljus som kunde brinna utan veke 8 2 STATISTIK IDAG OCH I MORGON 10 Fräckt att man kan känna lukterna i filmerna 12 3 EN FRAMTIDSBILD OM BOSTÄDER ÅR och slipper läsa krångliga manualer 17 4 EN FRAMTIDSBILD OM ARBETE ÅR Nu är jag fullfjädrad location manager 22 5 EN FRAMTIDSBILD OM UPPLEVELSER Jag betalar med skuldaler 29 6 EN FRAMTIDSBILD OM RESOR OCH TRANSPORTER ÅR Vi skulle behöva en butler, sa Anders 34 7 KAN FRAMTIDSBILDERNA BLI VERKLIGHET? att vi vågade släppa loss Sverige! 40

4

5 FÖRORD Välkommen in i samtalet om framtidens tjänster! Framtiden låter sig egentligen inte förutsägas, men den är inte heller helt ostyrbar. Vi kan själva påverka den. I den här rapporten vill vi skapa framtidsbilder, inte idealbilder. Vi vill att du ska se rapporten mer som en samling frågeställningar än som svar. Vi hoppas att den bidrar till att du engagerar dig för att skapa vår gemensamma framtid. Det är bara engagerade individer och grupper som kan forma en framtid som är bra att leva i. Det har varit vår uppgift att samtala om framtidens tjänster. Vi har valt att i rapporten ge våra framtidsbilder inom några nyckelområden, men de täcker naturligtvis inte hela områdena. De är exempel på sådant som kanske blir verklighet. Vi kallar dem arbete, bostäder, upplevelser, resor och transporter. Vi varvar framtidsbilder med dagböcker som vi tänker oss att olika individer kan komma att skriva Vi har försökt föreställa oss vilka nya möjligheter som öppnar sig. Vi har försökt se drivkrafter och hinder. Vi har naturligtvis beaktat den ökande internationaliseringen, men vi har utgått från svenska förhållanden och försökt föreställa oss vilka fördelar, nackdelar och utmaningar som finns i Sverige. Hela tiden har vi försökt ställa det tekniskt möjliga mot det mänskligt önskvärda. Vi har använt vår fantasi. Den påverkas naturligtvis av de kunskaper vi har om bland annat teknik, ekonomi och politik. Det vi vet om trender, om människors beteenden, om deras önskningar, behov och förmåga har naturligtvis också spelat in, men vi har inte gått till källorna. Vi har inte gjort några undersökningar eller utredningar. Vi har bara samtalat, och vår rapport är inte vetenskap. Dess syfte är att stimulera till fortsatt och vidgat samtal om framtidens tjänster. Så du är välkommen att delta i vår allvarsamma lek. Följ med oss på tankens resa till år 2010! Skapa dina egna framtidsbilder. Det som står på de sidor som du nu håller i din hand bygger på samtal som vi i panelen har haft om tjänster i framtiden. Vi har försökt leva oss in i den så kallade tjänstesektorns förhållanden om tio år. Rapporten är ingenting avslutat. Samtalet fortsätter, och vi vill att du ska delta! Rolf Skoglund Ordförande Panel 7 5

6 SKAPANDET AV FRAMTIDSBILDER 1 Vårt arbetssätt Under 1999 har många forskare, företagare och tänkare samlats under ett projekt som kallas Teknisk Framsyn. Det drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Sveriges Industriförbund, Närings- och teknikutvecklingsverket och Stiftelsen för strategisk forskning i nära samarbete med regeringen, företag och andra intressenter. Syftet är att förbereda Sverige för framtiden. Teknisk Framsyn har samlat åtta paneler inom olika områden med uppgift att peka ut intressanta nyckelområden för Sverige. Ett sådant område är framtidens tjänster, och detta har den här panelen, panel 7, haft i uppgift att samtala om. Vi har samtalat runt ett antal frågor som dessa: Vilka nya tjänster kommer att vara tekniskt möjliga om tio år? Vilka av de möjliga tjänsterna blir tillgängliga? I vilken omfattning och i vilken form kommer människor att köpa och sälja de tillgängliga tjänsterna? Hur påverkar de nya tjänsterna livet för dem som bor i Sverige? Som konsumenter? Som företagare? Som anställda? Som människor? Genom möten i vår panel har vi målat upp ett antal framtidsbilder. För att bredda vår syn och spegla såväl småstad, storstad som olika ursprung och kultur har vi även besökt och fått diskussioner att ske i Malmö, Norrköping och Pajala. För Pajala handlar det mycket om hur man kan få en chans genom att tidigt ta till sig nya tjänstemöjligheter. I Malmö diskuterade man bl.a. hur invandrares erfarenheter bättre kan komma till sin rätt. Norrköping bjöd in till en dialog med c:a 70 personer som livligt debatterade olika företagsmöjligheter. Dialogen och deltagandet i Norrköping visar tydligt att det finns ett stort intresse för att delta i denna typ av diskussioner. Något som du kan starta på Internet, i din kommun eller på ditt företag? Vi har också samtalat med ungdomar om hur de ser på sina möjligheter. Våra framtidsbilder speglar alla dessa diskussioner. De sammanfaller naturligtvis inte med varandra i alla avseenden, men de har resulterat i den här rapporten. Ingen kan med absolut säkerhet säga hurdan framtiden blir, men det är viktigt att samtala om den, och rapporten syftar till att stimulera dina tankar om framtiden. Du är välkommen in i samtalet. 6

7 Panelen vill tacka för det engagemang som alla visat och ett speciellt tack vill vi rikta till: Sören Larsson, mediekonsult Göran Liljegren, MTC Thomas Fürth, Kairos Futures Anders Larsson, PRONOVA SciencePark, Norrköping Gunnar Karvonen, Pajala Utv.AB Josefin Hjelm, Malmö Kommun Inger Olsson, Skanska, Anders Lindqvist, IT Provider Adviser Monica Lindstedt, Hemfrid Björn Wolrath, Momentum I panelen: Rolf Skoglund ordförande, startade Microsoft Sverige, regeringens rådgivare i IT-frågor. Grundare och styrelseordförande i Startupfactory. Lars-Gunnar Mattsson, professor i internationell marknadsföring på Handelshögskolan forskning och undervisning inriktad på nätverk och marknadsdynamik, särskilt när det gäller distribution och internationalisering. Göran Byqvist, tidigare vvd Axel Johnson AB, styrelseledamot bl.a. Åhlens, Axel Johnson International och Servera. Jimmy Tjärnlund, entreprenör som varit med att starta Pedal Budservice och SendIt. Håkan Ramsin, tidigare mediadirektör, numera vd LetsBuyIt.com NV. Jesper Kärrbrink, mediadirektören som blev riskkapitalist. Nu på IT Provider Adviser. Författare till Den digitala mutationen. Johan Hernmarck, grundare och vd för IT Provider Adviser, en av grundarna av Ledstjärnan. Har sedan 1992 arbetat med startup/tidiga investeringar inom ITindustrin. Göran Carstedt, ekonomie doktor, tidigare direktör vid Volvo och IKEA, visionär föredragshållare, Society for Organiszational Learning International. Tanu Tandan, nordisk vd för ett av världens största e-handelskoncept Autobytel.se. Lorentz Lyttkens, samhällsforskare, författare och konsult, Predikta AB. Charlotta Eiborn, IVA, projektledare. Carl-Henrik Nilsson, tekn. dr. och lektor i företagsekonomi, Lunds Universitet. Strategikonsult hos KunskapsPartner. Johan Axelsson, strategikonsult hos KunskapsPartner, specialiserad på turbulenta branscher. 7

8 VALDEMAR, 38 ÅR, BOR I VÄSTERÅS Ur Valdemars dagbok...ett ljus som kunde brinna utan veke Den 10 maj 1883 Denna majdag anno 1883 har åter varit en god dag. Aldrig i mänsklighetens historia har utvecklingen gått så fort som under mitt liv. Så många revolutionerande uppfinningar kommer världen aldrig mer att få se på så kort tid. Ta verkets ångmaskin som exempel; som överingenjör har jag just talat med förmannen på sågverket. Han berättade att den nya ångmaskinen som driver sågen fungerar alldeles utmärkt. Det var det inte många som trodde för ett år sen. Att få arbeta med dessa tekniska nymodigheter är en ren välsignelse. Många möjligheter kommer för mig när jag filosoferar över vad som skulle kunna göras med ångmaskinen tanken svindlar! Ångmaskinen är den slutgiltiga tekniken för kraftframställning. En dag komma säkert ångmaskiner att ersätta hästar så att droskor också kunna köras med ånga, åtminstone för oss som äro bättre bemedlade. Varken torpare eller arbetare behöva ju transportera sig och det kommer de inte heller att behöva i framtiden. 24 juni 1883 Några kolleger på verket samspråkade om att en man i Amerika just hade uppfunnit ljus som kunde brinna utan någon veke. Lampan skulle lysa med hjälp av elektricitet, sades det. Troligen en oanvändbar uppfinning. Hur skulle det fungera, var skulle elektriciteten komma ifrån? Alla sådana experiment torde kräva gigantiska ångmaskiner för att producera den erforderliga elektriciteten. Och hur skulle den kunna skickas ut till stadens gator eller rent av hem till folk som skulle använda det? Gasljus och fotogen fungerar alldeles utmärkt och vad skulle annars fotogenen användas till? 3 augusti 1883 Det talas mycket om Nobels dynamit. För gruvdriften och vid konstruktionsarbeten tycks hans uppfinning nu fungera ypperligt efter de beklagliga olyckorna där människoliv spilldes. På verket stodo två ynglingar och språkade om en fransman som skrivit en historia om människor som skötos till månen inuti en jättestor kanonkula 8

9 med hjälp av dynamit. Ynglingarna resonerade som om det skulle kunna ske i verkligheten, men jag sade att människans plats är på jorden. Om Gud Fader hade menat att vi skulle flyga ovanför marken hade han givit oss vingar. Ångloken som kunna gå upp till 80 kilometer i timmen och ångbåtarna som på bara några veckor kunna transportera emigranter över halva jordklotet till Amerika visar på att vi närma oss gränsen för hur snabbt vi kunna förflytta oss. Vem vet vilka effekter en snabbare flykt skulle ha på den mänskliga organismen, och var denna hastighetsgräns kan gå? 4 september 1883 Kunna kvinnor lära sig teknik? När kvinnfolk nu fått rätten till att studera vid läroverk kanske de även så småningom vilja bli ingenjörer och läsa högre matematik. Kanske komma kvinnor att arbeta i industrin också. Med utvandringen till Amerika och med industrins framväxt, var skall vi få tag på dugligt folk? Och kommer det att finnas tillräckligt med tjänstefolk kvar? Det verkar som om tysken Marx har inspirerat många arbetare med sin bok. Det har börjat talas om att förenas för att organisera arbetet och ge arbetarna ökade rättigheter. Men hur ska det gå om arbetarna få för mycket att säga till om? Det är en utveckling jag inte ens vågar fundera över. Knappt 16 år tills seklet är till ända. Jag tror att vi då kommer att se våra fina teknologiska landvinningar ytterligare förfinade; röntgen, cyklar, konserver, glödlampor, tidtabeller och fabriker. Ångmaskiner i varje verk och kanske en i varje stor stad. Vad månde hända till millennieskiftet den som ändå finge uppleva det! 9

10 STATISTIK IDAG OCH I MORGON 2 Fyrtiotalisterna pensioneras, hushållen har Internet Förändringar i samhället kan man till en del utläsa i siffror. Vi har inte ambitionen att här servera ett sifferunderlag, men vi vill ge några exempel som kan stimulera tanken. Källor: Blandad kompott från SIFO, SCB och eget tyckande. Dock kan vi konstatera att tjänsteområdet saknar bra statistiskt underlag och kanske även definitioner. Statistik 1999 Demografi och företagande: Till det som har förändrats och fortsätter att förändras hör befolkningens sammansättning i Sverige. Enligt prognoser kommer det 2010 att finnas 20 procent fler individer mellan 60 och 80 år än vad som finns 1999, totalt 21 procent av befolkningen. Befolkningen. Vi ser en förskjutning av tjänster från offentligt till privat företagande var exempelvis 23 procent av de nystartade företagen inom utbildningsområdet samt hälso- och sjukvården. Under 1998 startades privata tjänsteföretag, Det var 80 procent av allt nyföretagande. Huvuddelen av dessa nya tjänsteföretag hade sin verksamhet inom företagstjänster. Andra växande branscher är restaurang och varuhandel. I dag står privata tjänster för 45 procent av BNP och industrin för 30 procent. Teknikanvändning: Ungefär hälften av de svenska hushållen äger redan en persondator. 6 av 10 personer har en mobiltelefon. Internetuppkoppling finns i hälften av alla hushåll. Lund toppar statistiken med 70 procent. 20 procent av alla svenskar använder Internet varje dag. 6 procent använder Internet vid frukostbordet. De flesta använder Internet för information om nyheter och väder, för faktasökning, bankärenden och e-post. Trafiken på Internet fördubblas på 100 dagar. Alla tittar på TV varje dag och totalt används 6 timmar per dag för mediekonsumtion. 10

11 En gissning om statistik 2010 % av befolkning/hushåll vad tror du? TEKNIK internet hemma 0% 75% 100% elektroniskt papper 0% 0% 20% bredband i hushåll 0% 10% 90% bredband i bilen 0% 0% 30% TJÄNSTER e-deklaration företag 0% 5% 95% e-deklaration individ 0% 0% 60% e-hälsovård 0% 0% 40% smarta hem 0% 2% 30% e-handel 0% 6% 40% 11

12 HASSAN, 38 ÅR, BOR I HOLMA Ur Hassans dagbok Fräckt att man kan känna lukterna i filmerna Den 27 april Idag gick jag upp extra tidigt för att kunna sluta lite tidigare. Jag åt min vanliga frukost; kaffe, juice och nybakat bröd. Det är skönt att alltid ha nybakat bröd hemma. Innan jag gick till jobbet väckte jag min fru och våra tre barn. Min arbetsplats ligger två minuters väg hemifrån och är inredd i ett låghus här på Holma utanför Malmö. Vi är för närvarande tio personer som arbetar här. Vi jobbar alla med olika saker och för olika arbetsgivare men ibland utbyter vi erfarenheter med varandra. Idag diskuterade jag t ex reklamfilmen som gick på hemmabion igår, med Thomas som arbetar här i fem veckor med marknadsföring åt en stor reklambyrå. Thomas hade inte sett filmen men det var ju lätt att ladda ner den till duken. Före lunch körde jag en virtuell videokonferens med min chef i ett av mina projekt Radim, i Egypten. (Jag förstår Thomas som kallar dem för virr-virr för även om det är 3D så blir det inte samma sak som att träffas på riktigt.) Radim hade några små ändringar i mitt senaste konstruktionsförslag. Han tror att det går att ändra i konstruktionen varje dag, men jag har försökt förklara för honom att lättviktsmaterial måste konstrueras på ett visst sätt för att hålla. Jag blir nog tvungen att åka till Egypten snart för att förklara problemen och visa honom konkret vad som händer om man ändrar för mycket. Klockan fyra deltog jag i en kurs i ett nytt integrerat AD/FEM/VMSprogram med inbyggd materialvalslogik som kommit ut. Några av mina tio kurskamrater har jag träffat på tidigare kurser. De kommer från alla världens hörn och föreläsningarna får vi via Internet från MIT i Boston i samarbete med LTH i Lund. Konstigt nog ligger det bara 20 km bort och jag har aldrig varit där fysiskt. Det är i alla fall bra att kunna välja vilket språk jag vill höra föreläsaren på liksom att kursmaterialet och upplägget är individuellt baserat på varje deltagares bakgrund. Det var förresten massor med tid som gick åt till att specificera mina förkunskaper till kursen. 12

13 Av någon outgrundlig anledning fungerade inte min kompetenslogg som den skulle, jag fick först kursmaterial för en nybörjare, varpå jag blev tvungen att köra kompetenstesterna från början. Och det är omöjligt att göra testerna med något annat på G samtidigt, så pass krävande är de. Efter kursen tog jag spårvagnen till upplevelsecentret inne i centrum. Där var jag på bio med Mustafa som är min barndomsvän från Kairo. Det är fräckt att man kan känna lukterna i filmerna på bion. Efter filmen åkte jag hem till min familj och plockade upp våra varor från förvaringsutrymmet på första våningen i huset. Idag blev det kycklingfilé med curryris, hoppas alla gillar det, vi hade ju något liknande i fredags. I kväll skall det äntligen bli av att se teaterföreställningen från tidigare i vår som vi pratat om så länge. Det tar fortfarande väldigt lång tid att ladda ner till 3D projektorn. Men å andra sidan vem vill se på TV? Vår modell är den gamla typen utan vidvinkel, men ändå! Innan jag går och lägger mig tänker jag ta ett snabbt hälsotest. Det visar troligen att jag borde träna mer och äta mindre chips. Jag får väl springa en runda i morgon. Lika bra att be Lisa komma och ta hand om barnen i morgon. Hon kan ju lika gärna städa också, städroboten är värdelös. 13

14 EN FRAMTIDSBILD OM BOSTÄDER ÅR Låt ett företag skräddarsy din bostad Informationstekniken har under 00-talet givit hushållen en uppsjö av administrativa tjänster. Utbudet är stort, och det är svårt och tidsödande för individerna att välja bland tjänsterna. Nya företag har därför växt upp för att hjälpa dem att välja. Dessa företag kan skräddarsy tjänsterna så att de passar varje individs behov och ekonomi. Matlagningen i hemmen har minskat, och helfabrikaten har ökat. På vardagarna köper många människor färdiga måltider. Helgens måltider tillagas fortfarande ofta i hemmen med väl valda ingredienser från specialbutiker. Många hushåll har rationaliserat sina inköp av basvaror. De beställer sitt veckobehov på Internet och får varorna hemkörda. Det finns också tjänster som förenklar inköpen av el, telefon och försäkringar. Det finns företag som bevakar hushållens behov av reparationer och underhåll. Nödvändiga justeringar och uppdateringar i hemdatorn sköts sedan länge på distans. Företag erbjuder skräddarsydda profilpaket enligt dina önskemål, t.ex. miljövänliga hushållstjänster. Intelligenta bostäder hushållet sköter sig själv Hushållens maskiner kommunicerar elektroniskt och trådlöst med varandra. Många varor innehåller mikrochips med uppgifter om pris, innehåll, leveranstid, leveransplats, vikt och hållbarhet. Andra varor är märkta med billiga frimärken där intelligensen ligger i databaser. Det är chipset, eller frimärket i jeansen som gör att tvättmaskinen tvättar med rätt temperatur och frimärket på mjölkpaketet i kylen säger till att mjölken är utgången och bör slängas, beställer ny mjölk samt informerar om att ny mjölk kommer klockan En del har utformat sitt hem enligt någon typ av konceptboende och valt tema för sitt boende; mitt hem är min oas är ett sådant tema. Detta kombineras ibland med olika typer av upplevelseboende som skapas av särskilda företag. Företag sköter hushållet Tekniken tar inte hand om alla tjänster i hemmet. Fler har råd att anlita människor som städar, sköter blommor etc. Dessa har en särskild serviceutbildning och högre status än forna tiders hemhjälp. Många av dem är egna företagare. Andra är anställda i särskilda hemserviceföretag. Vi kan tacka en lägre moms på tjänster och ett lågt förmånsvärde för denna utveckling. Aktiviteter i hemmet kan delegeras till företag eller organisationer som har specialiserat sig inom olika nischer. Exempelvis kan man prenumerera på tavlor, transporter och vård av växter. Vissa bostadsområden har en egen kvartersvaktmästa- 14

15 re och egen transporttjänst som tillhandahåller bil, moped, cykel eller taxi. Denna service sträcker sig också utanför bostadsområdena. Var man än befinner sig kan man till exempel utnyttja en bil som vore den ens egen. Konceptet kallas bil där du är och innebär alltså att bilföretagen säljer biltjänst i stället för bil. Man har bil, men man äger ingen bil. Arbetsgivarna står ofta för flera av tjänsterna inom hushållssektorn. Det är en av deras metoder att behålla nyckelpersoner och deras kompetenser i företaget. Små hushåll anpassade bostäder Andelen hushåll som bara består av en eller två personer har under 00-talet fortsatt att öka. Det har också kategoriboendet. Särskilt pensionärer efterfrågar bostäder som är anpassade för dem. Pensionärerna utgör en större andel av befolkningen än tidigare. Många av dem har god ekonomi och kan utnyttja mycket av de möjligheter som den nya tekniken och de nya företagen erbjuder. Storstad-glesbygd Inflyttningen till storstadsområdena har fortsatt, men under hela 00-talet har också många flyttat ut på landet bort från städerna. Det gäller särskilt barnfamiljer och personer som kan och vill distansarbeta. Delar av landsbygden har fått nytt liv, särskilt sådana områden som ligger i närheten av storstädernas. Butiker är sällsynta i glesbygderna. Dagligvarutransporterna organiseras ofta genom nätverk och specialiserade företag. De butiker som finns kvar på landsbygdens har utvecklats till serviceinstitutioner som utför tjänster av alla de slag inklusive postutbärning och annan postservice. De fungerar också som utlämningsställen för Internethandeln. 15

16 Mitt hem är mitt sjukhus Privata sjukvårdsförsäkringar har fått en kraftig tillväxt, likaså privat sjukvård. Det är en följd av att samhällets vård och omsorg har avtagit sedan slutet av 1900-talet. Samtidigt har vårdbehovet tillfälligt ökat genom det stora antalet pensionärer. Möjligheterna att vårdas i hemmet har blivit större. Sjukvården har blivit mer flexibel och decentraliserad än tidigare. Enklare åkommor som förr belastade primärvården behandlar patienten nu på egen hand i hemmet. Tekniken har möjliggjort aktiv hälsobevakning genom olika typer av självdiagnostiska tester. Många ställer själva sina diagnoser. Automatisk medicinsk kontroll har blivit allt vanligare genom sensorer som sväljs och som är kopplade till olika larm- och läkardatabaser. Försäkringsmarknaden har globaliserats. Individer som vet att de har de bästa genetiska förutsättningarna vänder sig till bolag i länder där hälsointyg är tillåtna. På så sätt får de förmånligare villkor än om de hade valt bolag i länder som inte tillåter intyg. Mäklare hjälper individer att välja rätt bolag. Mitt hem är min borg Säkerhetstjänster har ökat kraftigt under 00-talet. Tekniken i larm- och säkerhetssystem har förfinats och blivit standard i många fastigheter. Vaktbolagen har expanderat. Denna ökning anses bero på otryggheten bland människorna som har funnits sedan slutet av 1900-talet och på att polisen inte anser sig klara av att svara för medborgarnas trygghet. Eskort från jobbet till hemmet ingår i erbjudandena om säkerhet. Det gör också säkerhetsvakter och övervakningskamera i portuppgången. Systemen låser huset vid inbrott. För att öka tryggheten i hemmet finns också övervakningscentraler för all elektronisk utrustning, som informerar ägaren om något inte fungerar. 16

17 STAFFAN, 27 ÅR, BOR I STOCKHOLM Ur Staffans dagbok...och slipper läsa krångliga manualer Den 3 april Idag steg jag upp senare än vanligt, jag låg nog och drog mig fram till elvatiden. Jag fick jobba extra sent i går kväll. Jim i Nagasaki ville tvunget träffas klockan åtta Tokyotid, och mötesmäklaren på jobbet hade givetvis inte lyckats få ihop allas möteskalendrar så vi fick snällt sitta en halvtimme extra och vänta på att någon fransman skulle komma on-line. Sedan drog det hela ut på tiden för vi kunde inte enas om bästa sättet att ordna den gemensamma trygghetsförsäkringen för företaget. Jag stirrade Jim rakt i ögonen när jag sade till honom att med den nuvarande utvecklingen av brottsligheten är det minsta vi kan göra att erbjuda vakter till våra anställda, något som han inte verkade ha någon som helst förståelse för. Det var himla skönt att slippa pendla in till kontoret idag, jag jobbade från språnget istället. Det brukar alltid sitta någon man kan samarbeta med där. Jag ringde min far, han har inte riktigt greppat konceptet att jag inte går till jobbet utan till ett ställe där jag arbetar tillsammans med mina grannar, trots att vi har helt olika arbetsgivare. Men det var skönt att prata med honom, jag frågade vad han tyckte jag skulle säga till Marie. Han gav mej faktiskt flera bra råd för mina kärleksproblem, eller som han sa kärleksmöjligheter; allt beror ju på hur man ser det. Det känns skönt att veta att trots all utveckling har även våra föräldrar gått igenom precis samma saker som vi lever med. (I alla fall på vissa områden.) Kompkursen jag hade idag var lysande. På två timmar lärde jag mej allt om det nya virtuella kontoret. Jag älskar när de självinstruerande programmen är så pass lättförståeliga att du bara kan medverka i instruktionsfilmen och slipper läsa några krångliga manualer Macrohard har verkligen utvecklat konceptet. I kväll har jag bjudit in Niklas och Karin på middag. Det ska bli 17

18 spännande att se vad Måltiden har tänkt ut idag, det är ganska kul att välja Överraskningsmiddag som alternativ för då vet ju varken jag själv, Niklas eller Karin vad som bjuds kul idé det där. Jag funderade ett tag på att faktiskt köpa hem lite råvaror och tillaga middagen själv. Men det var så längesen jag svängde ihop något att jag knappt kommer ihåg hur min spis fungerar. Sedan får vi se vad vi ska göra efter middagen, jag skulle kunna tänka mig att hjälpa mitt team Viltvårdarna i virtuellt Othello, men de andra verkade mer intresserade av att gå på lokal. Jag får se om jag kan få dem att ändra sig jag är inte alls sugen på fest, det hade varit skönt att stanna hemma i kväll eller eventuellt bara kolla läget på stan via Spejarkanalen. Jag har flera gånger lyckats styra kameran, t.ex. som förra helgen till Görans Krog det kan inte ha varit många mer än jag som ville dit och visst blev spelet kanonbra. Borde kolla ratingen. Jag är i alla fall definitivt inte pigg på att gå ner dit på vinst och förlust. 18

19 EN FRAMTIDSBILD OM ARBETE ÅR I dag är du anställd i morgon är du arbetsgivare Det som har präglat utvecklingen under de första 10 åren efter millennieskiftet är uppluckringen av industrisektorerna och förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Till det som har fått stor betydelse under perioden hör också att nätverken har utvecklats mellan kollegor runt om i världen. Exempelvis har den finansiella sektorn kraftigt förändrats. Bankernas roll som företagens kapitalförsörjare har minskat och riskkapitalet har ökat. Dessa nya riskkapitalbolag är välkonsoliderade, har hög industriell kompetens, mycket kapital och agerar som starkt nischade banker i nära samarbete med stora och små företag. Uppluckringen mellan anställda och arbetsgivare har påverkats av att gränsen mellan arbete och fritid för många yrkesgrupper har blivit oklar, vilket innebär att många fritidsaktiviteter kopplas till arbetslivet. Fler av oss tar chansen till ett helt nytt arbete som blivit möjligt genom flexiblare arbetstid, nya belöningssystem som optioner i företag och vidareutbildning utanför nuvarande kompetensområde. Arbete i nya tider och rum Projektanställningar ersätter i många fall tidigare distinkta relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den som i ett projekt liknar en traditionell arbetsgivare kan i nästa projekt likna en anställd. Projektanställningar kan variera i längd och ersättas med lön eller andel i ett projekts framtida vinst. Gränserna är mer diffusa än tidigare också mellan livets olika skeden, alltså mellan utbildningstid, arbetsliv och pension. Alltfler arbetar även under utbildningsfasen, det vill säga under den fas där den huvudsakliga uppgiften är att öka kompetensen. Pensionsåldern är i hög grad flexibel. Äldre människors erfarenhet tillmäts ett större värde än tidigare. Många människor arbetar år 2010 hemma, helt eller delvis. De gör det med den moderna teknikens hjälp. Gränserna mellan arbetsplats och hem är mindre tydliga än tidigare, likaså mellan arbetstid och fritid. Småföretagen har blivit flera och är ofta enmansföretag. Många av dem säljer specialistkunskaper. Behovet av sådana har ökat kraftigt. De som inte vill eller kan arbeta hemma och inte heller vill pendla dagligen till sin egentliga arbetsplats kan hyra in sig i ett lokalt företagshotell i närheten av hemmet. Där kopplar de enkelt upp sig mot företagets datorer. På detta sätt minskar restiderna till och från företaget. 19

20 Traditionella arbetstider har i vissa branscher försvunnit; det är helt enkelt inte längre nödvändigt att arbeta mellan vissa bestämda klockslag. Detta har medfört att många företag måste ha någon form av skiftarbete för att kunna ge service åt människor som har valt att förlägga sin arbetstid till udda tidpunkter på dygnet. Vårt nya sätt att arbeta i nätverk inom och mellan företag medför att mycket tid ägnas åt att organisera samarbetet mellan personer i olika grupper. Tjänster för att göra detta bättre existerar men är inte så lättanvända och spridda som man kunde önskar sig. Kunskap blir handelsvara och färskvara Fortfarande finns det dock stora arbetsgivare såväl i den privata som i den offentliga sektorn. De rekryterar i högre grad än tidigare specialister, men de efterfrågar också alltfler generalister eftersom det behövs människor som kan se samband över gränserna. Människor rekryteras där de är lättast att få tag på och kan under en begränsad tid få arbeta på en annan ort än hemorten, för att sedan vara lediga under en lång period. Många människor långpendlar alltså på ett sätt som liknar byggarbetarnas pendlande och rallarnas. De har blivit projektnomader. Liknande system fanns redan på 1900-talet när företag började hyra ut personal; det kunde röra sig om hela läkarteam till Norrland. På 00-talet har det sättet att arbeta blivit vanligt, men det skiljer sig från förr främst genom att rörligheten i många branscher numera också är internationell. Svenska företag söker kompetens i andra länder. Utländska företag söker kompetens i Sverige. Många företag saknar tydlig nationell hemhörighet; de är internationella. Du får lön för resultatet, inte för mödan Företagen tillämpar olika löneformer. Bland annat kan löntagaren få välja om hela beloppet ska betalas som lön eller om till exempel 75 procent ska vara lön, 20 procent en pensions/kompetensförsäkring och 5 procent hemhjälp. Delar av beloppet kan användas till exempelvis utbildning och tjänstebil. Det som uppdragsgivaren betalar för är resultatet av arbetet i stället för den nedlagda tiden. Människor har blivit alltmer medvetna om hur olika saker påverkar kropp och själ. Detta har medfört att de anställda ställer höga krav på arbetsmiljön och inom löneramen väljer också sådant som främjar fysisk och psykisk hälsa. Det kan vara allt från en personlig coach (psykolog), till fritt träningskort och färsk utbildning. Det har blivit allt viktigare att ha ett övergripande grepp om sin utbildning. De stora företagen har skapat olika slags incitament för att behålla kompetensen inom företaget. Nya tjänster har utvecklats som underlättar för både individ och arbetsgivare att välja rätt form för kunskapsuppdatering. Ett stort område som växt upp de senaste tre åren är tester och utvärdering samt certifiering av kunskap. Kompetensmäklare Under det industriella 1900-talet var bristen på kapital oftast det stora problemet för den som ville starta och driva företag. I 2010-talets tjänstesamhälle råder ofta det motsatta förhållandet. Kompetens är bristvaran, det vill säga kunskap, färdighet och nätverk. Jakten på kompetens ersätter jakten på kapital. Begreppet kompetens omfattar inte bara ackumulerad kunskap utan även färdigheter av olika slag, till exempel förmåga att organisera och leda projekt. Var och en bygger på och ändrar sin kompetens under hela sitt verksamma liv. Individen ser sin kompetens som ett kapital som kan och ska placeras där det ger bäst avkastning. 20

Teknisk Framsyn är ett nationellt projekt som. Åtta framsynsområden. 4. Produktionssystem. och kommunikationssystem. 7. Tjänster

Teknisk Framsyn är ett nationellt projekt som. Åtta framsynsområden. 4. Produktionssystem. och kommunikationssystem. 7. Tjänster Teknisk RAPPORT FRÅN TEKNISK Framsyn FRAMSYN -- PANEL Tjänster OM TEKNISK FRAMSYN Teknisk Framsyn är ett nationellt projekt som Projektet har tre mål vill skapa insikt och visioner om teknikutvecklingen

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer