1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?"

Transkript

1 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas handlingsprogram berör direkt eller indirekt frågor som är viktiga för våra företagare i kommunen. Vi har valt ut sju områden som är särskilt betydelsefulla. 1. Fler privata alternativ. Vi bejakar privata alternativ inom alla kommunala verksamheter. Inom äldreomsorgen har stora framsteg skett under de senaste åren men vi vill se en ökad mångfald av utförare inom alla verksamheter. LOV bör utvecklas inom fler verksamheter, exempelvis för vård- och omsorgsboenden. Vi fick två nya friskolor senaste året, men fler skolor behöver drivas i privat regi. 2. Utveckling av nya arbetsområden. För att möta behovet av företagsmark pågår planering av flera nya industriområden. De största är: Norra Länna, Gladö, Gräsvreten, Glömstadalen, men även ett antal mindre områden. Moderaterna är pådrivande i denna utveckling. 3. Bygg Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden), Förbifarten, nya Huddingevägen och Spårväg syd! Moderaterna arbetar hårt för att förverkliga alla dessa infrastruktursatsningar som på sikt är avgörande för kommunens utveckling. 4. Ökat bostadsbyggande vi vill bygga nya bostäder av alla typer fram till Satsning på entreprenörskap i skolan. Vi ska ta tillbaka förstaplatsen som länets bästa UF-kommun och satsa mer på UF i gymnasiet men även i grundskolan 6. Ordning och reda i ekonomin har gett oss möjlighet att sänka kommunalskatten vid tre tillfällen sedan valet Vi vill ta ytterligare steg nästa mandatperiod mot målet att Huddinges kommunalskatt inte ska överstiga genomsnittet av övriga kommuners skatt. Förbättrat företagsklimat berör mycket av ovan, men det handlar också om en ambitionshöjning i kommunens bemötande. Kommunen behöver ta krafttag för att förbättra företagsklimatet. Samtliga kontakter med näringslivet ska präglas av ett positivt, engagerat och konstruktivt förhållningssätt. En utökning av lotsfunktionen ska ge bättre service och kommun ska på allvar närma sig företagen genom för besök och övriga kontaktytor

2 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. FOLKPARTIET Svar: Det finns en hel del företagarfrågor. Nedan finns några exempel: - Behåll fria skolvalet, lägg inte ned väl fungerande friskolor. - Huddinges gymnasieungdomar ska ha rätt till minst 2 veckors feriearbete. Genom att även använda andra lov än bara sommarlovet kan fler platser skapas. - Satsa på entreprenöriellt lärande i skolan - Sänk kommunalskatten - Bygg Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg syd - Huddingevägen måste byggas om. - Uppmärksamma och premiera de gymnasieelever som når högst kunskapsresultat, gärna tillsammans med det kunskapsintensiva näringsliv som finns i Huddinge. - Genomför ett förenklingspaket för bygglovshanteringen med beslut över disk och e-tjänst för ansökan. - Åleden ska öppnas upp för klimatsmart el-buss för att avlasta Häradsvägen och Glömstavägen. - Översyn av Huges verksamhet - Bygg bostäder på Masmoplatån och använd den outnyttjade tunnelbanestation som redan finns där samt skapa underlag för mer närservice. - Skapa ett bättre underlag för kommersiell service i Segeltorps Centrum genom att förtäta med fler bostäder - Fräscha upp Skogås centrum genom att bygga fler bostäder, lägga parkeringar i källarplan och skapa ett levande torg som mötesplats. - Stuvsta torg behöver rustas upp - Fler bostäder och ett bättre centrum i Vårby - Inför ungdomsavtal i kommunen för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden - Bygg ut lärlingsutbildningarna

3 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. CENTERN Centerpartiet i Huddinge har fler företagare på kommunlistan än andra partier. Vi vet att det är företagare som skapar jobben. I vår valplattform har vi följande 20 valfrågor som vi tycker har relevans för företagen i kommunen. Centerpartiet kämpar för att: Underlätta för små företag att delta i kommunala upphandlingar Skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Effektivisera kommunens stöd till företagare genom att till exempel minska handläggningstiderna. Att kommunen satsar på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag Södertörnsleden anläggs snarast möjligt. Att Huddinge kommun köper in mark som senare kan erbjudas för företagsetableringar. Skapa förutsättningar för etablering av företagarhus med kontorshotell i kommunens olika centrum. Skapa fler arbetstillfällen i Huddinge och på Södertörn, genom samverkan med våra grannkommuner. Tillsammans utgör vi en attraktiv region. Öka det kommunala stödet till Nyföretagarcentrum. Tillgången till bredband ska öka i hela kommunen. 90 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år Ge företagare ett bra stöd genom att utveckla kommunens företagslots, som är en servicefunktion till företagare och som ska vara en enkel och smidig ingång till den kommunala byråkratin. Utveckla kommunens lokala centrum genom samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Utveckla en strategi för besöksnäring som kan öppna för etablering av fler företag. Ställa krav i kommunala upphandlingar som minskar risken för organiserad brottslighet, till exempel illegal arbetskraft. Att Huddinge kommun ska utveckla nya yrkeshögskoleutbildningar som ger goda chanser till jobb Skapa lokala partnerskap där kommunen och Huge aktivt samarbetar med andra fastighetsägare för att öka tryggheten lokalt, genom till exempel bättre belysning och insatser för ungdomar. Att Huddinge kommun blir en Fair trade city som gynnar hållbar konsumtion och rättvis handel Skapa Klimatavtal Huddinge där kommun och företag gemensamt bestämmer sig för att minska belastningen på miljön genom minskade utsläpp och energianvändning Förbättra information och rådgivning i energi- och miljöfrågor till invånare och företag Att fler ungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb

4 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Företagarfrågor återfinns på nästan alla sidor i vårt kommunala handlingsprogram och inom de flesta olika verksamhetsområden. Konkreta exempel på valfrågor är: - Införande av utmaningsrätt för att öka mångfalden av utförare. - Kommunal policy samt riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. - Förbättrad planberedskap med färdig mark för ny- och omlokaliseringar av företag. - Aktivt arbete för förbättrat företagsklimat genom utbildning, fler företagsbesök och utveckling av lotsfunktionen. - I samverkan med arbetsförmedling och företagen förbättra matchningsarbetet av arbetskraft. - Införa LOV för vård- och omsorgsboenden. - Införa LOV för biståndsbedömd dagverksamhet - Nytt småföretagarcentrum i Skogås, Arena Införande av fler kvalitetsdeklarationer/garantier - Sänkt kommunalskatt - Bygg Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och bygg om Huddingevägen. - Ökad valfrihet och mångfald med nya utförare i förskola, skola, äldreomsorg etc. - Bottenvåningar i flerbostadshus ska planeras för arbetsplatser och kommersiell service. - Utvecklat samarbete mellan skola och lokalt näringsliv med bl a lärlingsprogram och praktikplatser. - Fortsatt satsning på entreprenörskap i grundskola och gymnasium

5 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. SOCIALDEMOKRATERNA Förbättrat företagarklimat med garantitider för tillståndsgivning, samordnad handläggning och möjlighet att följa sina ärenden i kommunen på nätet... Satsa på Ung Företagsamhet på våra skolor... Infrastruktur Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och Förbifart Stockholm, förbättra Huddingevägen... Kommunen ska utveckla samverkan med företag och forskning i Flemingsberg

6 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. DREVVIKENPARTIET Vi vill underlätta möjligheten till bra mark för (industriellt) företagande Vi är måna om ett differentierat näringsliv Innovationsbegreppet behöver vidgas så att fler av kvinnors affärsidéer inryms. Vid upphandling vill vi se fler och gärna små företag. (Ej rangordnat) Då Arena 143 har blivit så lyckat så ser vi gärna också ett Arena 142.

7 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? MODERATERNA Svar: Omfattande planering pågår i kommunen för att kunna erbjuda mer industrimark för företag. De största områdena som vi vill utveckla är Norra Länna, Gladö och Gräsvreten. Det är stora områden med betoning på tung industri. I Entré Skogås, Vårdkasen och Flemingsbergs södra vill vi att hantverksbyar och lättare industri växer fram liksom i Glömstadalen. Därtill ett antal mindre områden såsom Jakobslund, Skogsäng, Myrängen, Solgård och Entré Skogås. Det normala är att kommunen har huvudmannaskapet för gator och vägar i områdena FOLKPARTIET Svar: Detta var en av knäckfrågorna under arbetet med översiktsplanen. En fråga som vi var viktig för oss i Folkpartiet var att Glömstadalen planeras för bebyggelse och verksamheter i framtiden. Andra stora områden som kan utvecklas är Norra Länna, Gladö, Gräsvreten och Flemingsberg Södra. Det finns även ett antal mindre områden som tex Entré Skogås, Jakobslund, Skogsäng, Myrängen och Solgård. Svar: Genom kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. CENTERN Centerpartiet vill skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Det måste bara finnas, vi är beredda att investera i vägar även här. Precis som våra bostadsområden behöver bra vägar så behöver företagen det. Exempelvis för Gräsvreten och Gladö kommer det att behövas nya väginvesteringar. Och det är avgörande för företagare i Länna att Södertörnsleden anläggs snarast möjligt.

8 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? KRISTDEMOKRATERNA Svar: Kristdemokraterna vill även i framtiden se ett mångfacetterat näringsliv i Huddinge med olika företagsinriktningar. Karaktären på verksamhet avgör vilken lokalisering som är lämpligast och våra företagsområden kommer delvis att se annorlunda ut i framtiden. Icke störande verksamheter vill vi gärna integrera med bostäder och kommersiell service för att skapa områden som lever hela dygnet. Däremot måste störande industriverksamhet naturligtvis lokaliseras på andra platser. Gladö, norra Länna och Gräsvreten är områden som vi bedömer är lämpliga för störande industier. Vid Entré Skogås, Vårdkasen och i södra Flemingsberg vill vi utveckla hantverksbyar där lite lättare industri kan förekomma. I övrigt vill vi ge plats för många nya arbetsplatser i Flemingsberg, Kungens kurva, Glömstadalen och i Storängen inom ramen för omvandlingen där. Övriga mindre platser för företag som planeras är Jakobslund, Myrängen, Skogsäng och Solgård. Svar: Vi planerar för kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. SOCIALDEMOKRATERNA Länna, Gladö, Gräsvreten, östra delen av Glömstadalen och Vårdkasen, infarten till Skogås, södra Flemingsberg och - om det kan kombineras med bostäder - kvar i Storängen Förstår inte riktigt frågan, men det är viktigt att det finns bra infrastruktur i anslutning till industriområden. DREVVIKENPARTIET Länna växer fortfarande men inte långt därifrån har vi Gräsvreten som äntligen detaljplaneras och fräschas till och får VA. Det gäller att ha vägar anpassade efter de behov som uppkommer och att planeringen ligger i fas med utvecklingen.

9 3. Offentliga skolor vs friskolor MODERATERNA, FOLKPARTIET, KRISTDEMOKRATERNA Eftersom frågorna inte är partiskiljande har M, FP och KD valt att lämna samma svar på frågeområde 3. Hur görs kvalitetskontrollerna av den offentliga skolan i kommunen? Inom skolan har huvudmannen lagkrav på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete. När skolinspektionen granskade Huddinges kommunala skolor 2012 var slutsatsen att vi har ett väl utbyggt kvalitetssystem i kommunen. Vi följer upp kunskapsresultat (betyg, nationella prov och omdömen), ekonomin och hur eleverna trivs och mår på respektive skola genom bland annat enkäter. Resultaten av uppföljningarna granskas av vår kvalitetsavdelning och dialog för med skolorna kring vad de behöver förbättra. Genom jämför service på webben samt skolan kvalitetsrapport, som finns på var skolas hemsida, så synliggör vi resultatet. Vi har även en klagomålshantering där vi följer upp de klagomål som kommer in. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig kontroll av friskolor? Fristående huvudmän har samma lagkrav på sig vad det gäller systematiskt kvalitetsarbete. De fristående i Huddinge erbjuds att delta i kommunens kvalitetsarbete samt på jämför service. Till skillnad från förskolan så är det inte kommunen som beviljar fristående tillstånd att bedriva verksamhet. Det är skolinspektionen och därför är det även till syvende och sist skolinspektionens roll att granska de fristående skolorna. Självklart kontaktar vi de fristående huvudmännen om klagomål inkommer till kommunen och i en del fall skickas även informationen vidare till skolinspektionen. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med överskott ett år läggs detta till den enskilda skolan balanserade resultat och kan under vissa restriktioner plockas ut kommande år. Om det inte blir vinst så undrar vi varför? Om en kommunal skola går med underskott hanteras det precis som överskottet. Den enskilda skolan får bära med sig underskottet i det balanserade resultatet. Att en skola går med underskott kan det bero på olika saker men vanligast är sjunkande elevantal eller att elevantalet varierar kraftigt från en termin till en annan. CENTERPARTIET Av Skolinspektionen när det gör regelbundna inspektioner, samt löpande av utbildningsförvaltningen som lyder under de politiska skolnämnderna, som är tre till antalet i Huddinge.

10 3. Offentliga skolor vs friskolor Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Centerpartiet vill ha samma kontroll av skolorna oavsett huvudman. Den politiska kontrollen är ju inte aktuell för de fristående skolorna. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Både underskott och överskott i nämnderna hanteras enligt fastlagda principer. Exempelvis kan en nämnd använda del av tidigare års överskott för tillfälliga satsningar. Samma sak gäller i stort enskilda skolor. Om det inte blir vinst så undrar vi varför. Det finns skolor som har gått med underskott, vilket naturligtvis alltid ska åtgärdas. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som är avgörande, inte huvudmannaskapet, och för bra kvalitet gäller det att ha ett bra ledarskap på alla skolor, utan undantag, så att de också drivs effektivt. Samma kontroll oavsett huvudman, och vi vill behålla det fria skolvalet.

11 3. Offentliga skolor vs friskolor SOCIALDEMOKRATERNA Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Eftersom det är kommunen själv som är huvudman för det offentliga skolväsendet i Huddinge sker det i form av noggrann verksamhetsuppföljning av den egna verksamheten. Staten utövar i sin tur tillsyn över våra kommunala skolor med hjälp av sin egen expertmyndighet Skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Kommunen har ingen uppgift i den offentliga kontrollen av de fristående skolorna. Kontrollen av de fristående skolorna sköts också den av staten (Skolinspektionen) och det är i det avseendet ingen principiell skillnad. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med ett ekonomiskt överskott ett enskilt år får den i regel möjlighet att satsa detta i den egna verksamheten Om det inte blir vinst så undrar vi varför. En kommunal skola har inte i uppgift att gå med vinst. Däremot har den i uppdrag att uppfylla lagens krav och kommunens ambitioner så kostnadseffektivt som möjligt. DREVVIKENPARTIET Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Den görs av skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Ja, det tycker vi Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Vi/kommunen är ju inget vinstdrivande företag, dock uppstår ju ibland överskott, vilka endera går tillbaka till kommunen eller används till insatser i skolverksamheten.

12 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? MODERATERNA Svar: Parkeringsfrågan är en nyckelfråga i om vi ska lyckas utveckla Huddinge centrum till ett attraktivt köpcentrum. Det måste vara enkelt att parkera och det ska vara gratis. Flera nya parkeringshus finns med i programmet för Huddinge centrum. Marken för parkeringar är värdefullare ju mer centrum- och kollektivtrafiknära de ligger. Parkeringsfrågan vid Kvarnbergsplan ska lösas i det under planarbetet som pågår. Vi vill utveckla Kungens kurva med mer handel, upplevelser och på sikt bostäder. Vi bedömer att potentialen är att handel och övrig verksamhet kan växa med betydligt mer än 50 %. Genom tätare handel och utvecklade urbana kvaliteter snarare än ett utökat geografiskt område. Tillgängligheten till Kungens kurva måste förbättras. Förbifarten med den nya trafikplatsen, Södertörnsleden, Spårväg syd och fler vägar inne i området kommer förbättra trafiksituationen. Åleden är idag en förbindelse för gång- och cykeltrafik och en viktig väg för utryckningsfordon. Vi tror inte på ett öppnande av vägen för biltrafik. Det skulle skära av Gömmarens naturreservat och leda till att trafiken leds in till Huddinges centrala delar och stora bostadsområden, med en försämrad boendemiljö för många som följd. Vi vet genom mätningar att just närheten till naturen (och till centrum) är de viktigaste skälen till varför människor vill bosätta sig i Huddinge.

13 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? FOLKPARTIET 1. Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: Detta är en mycket viktig fråga att lösa. Det finns i programmet för Huddinge centrum ett antal nya platser för P-hus. På längre sikt kommer det inte vara ett problem utan det är under själva byggtiden som det behövs väl fungerande alternativ, något som utreds. Kvarnbergsplan håller på att planläggas och i samband med det tittas det på parkringsfrågan. Generellt sett så ser vi gärna att vår mark utnyttjas så effektivt som möjligt och att parkeringarna används till rätt ändamål, tex att infartsparkeringar verkligen används till infartsparkering. Det går att göra mycket med Kungens kurva genom att förtäta området och vi tror att det med en effektivare planering kan växa med mer än 50% utan att mer yta tas i anspråk. Handel är så klart motorn i området men på sikt vill vi även att skapa utrymme för bostäder och kontor i området. Folkpartiet ser gärna att Åleden öppnas upp för klimatsmart kollektivtrafik, vilket är än mer angeläget nu när en ny galleria har öppnat och fokus på shopping som kräver bil därmed minskar. Det skulle bli ett snabbt och enkelt sätt att ta sig mellan Huddinge centrum och Kungens kurva och det skulle avlasta Häradsvägen och Glömstavägen i väntan på Södertörnsleden.

14 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? KRISTDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: I programmet för Huddinge centrum finns flera nya platser utpekade för p-hus. En svårighet är dock att Paradisgaraget ganska snart behöver rivas och det är då viktigt att ha alternativa platser under byggtiden. Den frågan förbereds just nu. Vid Kvarnbergsplan pågår planläggning som berör befintlig handel på platsen och parkeringsfrågan ska lösas inom planarbetet. Generellt sett är inriktningen att ytor i centrala och attraktiva lägen måste användas mer effektivt än tidigare och antalet stora markparkeringar kommer att bli färre. I Kungens kurva vill vi se effektivare parkeringslösningar med samnyttjande av p-hus. Området är till ytan dåligt utnyttjat och ganska utspritt. Vi tror att handeln kan växa med mer än 50 % utan att det geografiska området blir större. Dessutom finns utrymme för bostäder, kontor och upplevelseindustri inom befintliga ytor. Vi vill inte bygga vägar eller leda in trafik genom Gömmarens naturreservat.

15 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? CENTERPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Om de kommer med bil så ska de kunna parkera på platser motsvarande antalet som finns idag. Centerpartiet värnar om de miljövänliga transportmedlen och vill öka satsningarna på cykeltrafik och spårbunden trafik. På motsvarande sätt vill vi investera i fler laddstolpar och biogasproduktion lokalt. Det är utsläppen vi ska stoppa, inte bilarna. Det kommer även framöver att behövas parkeringshus i centrala Huddinge. Centerpartiet vill bygga bostäder i Kungens Kurva enligt vårt koncept Nybyggarland Kungens kurva, för en mer blandad struktur med boenden som skapar trygghet i området. Vi ser inte att handelsområdet behöver utökas i kvadratmeter markyta räknat, däremot kan en hel del förtätning ske. Utmaningen för Kungens kurva framöver är att behålla och helst öka sin attraktivitet som handelsplats, då behövs det mer satsningar på upplevelser, nöjen och stadslika gatumiljöer. Centerpartiet vill bygga en velostrada där, dvs en snabb cykelväg.

16 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? SOCIALDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Vi har sett det som oerhört viktigt att ha en bra kundparkering särskilt i Huddinge centrum. Vi har därför gång på gång drivit frågan om en tillfredsställande lösning i anslutning till butikerna Det går inte att svara på med en procentsiffra. Vi vill utveckla Kungens Kurva så att området får fler kvaliteter med möjlighet till upplevelser och bostäder. Vi vill inte öppna den s.k. brandgatan för trafik. DREVVIKENPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Drevvikenpartiet har i många år framfört att vi bör införa paternosterparkeringar. Det eliminerar även inbrottsrisken (i princip i alla fall). Kostnaden är visserligen högre, men marken blir alltmer värdefull samt att det skulle bli snyggare med färre stora parkeringsplatser. Även snurrhiss kan vara ett bra alternativ Växa med 25% Inget i dagsläget.

17 5. Trafik - Södertörnsleden MODERATERNA Svar: Moderaterna arbetar hårt för att Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden) ska byggas. Ett av huvudsyftena med vägen är den ska avlasta befintliga vägar i kommunen - inte tvärtom. Vi är medvetna om att det finns en risk för kapacitetsproblem bland annat på Lissmavägen och följer noga utvecklingen. FOLKPARTIET Svar: Södertörnsleden behöver byggas så snart som möjligt och det är viktigt att den samplaneras med Spårväg syd och utbyggnaden av Glömstadalen så att vi använder marken så effektivt som möjligt. Lissmavägens kapacitet får vi följa även om inriktningen bör vara att trafiken främst inte leds denna väg. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vi verkar för att Södertörnsleden byggs så snart som möjligt. Vi vill också att man börjar titta på möjligheten att förlägga spår utmed vägens sträckning för att möjliggöra godstransporter på järnväg från Norviks hamn över till västra stambanan. När det gäller Södertörnsledens påverkan på trafiksituationen på övriga vägnätet så följer vi den utvecklingen och ser över kapaciteten. CENTERPARTIET Centerpartiet vill bygga Södertörnsleden snarast möjligt, kommande utredning får visa hur många filer som behövs för att klara av den utmaning som ni beskriver. SOCIALDEMOKRATERNA Vi ser också det som nu kallas Tvärförbindelse Södertörn som helt nödvändig. Det är viktigt att den samplaneras med ny bebyggelse och Spårväg Syd. DREVVIKENPARTIET Enligt den plan kommunen jobbar utifrån. Dp har ingen egen agenda här.

18 6. Erbjudande om tjänster för en billig peng MODERATERNA Svar: Vår grunduppfattning är att kommunen inte ska ägna sig åt verksamhet som konkurrerar ut privat verksamhet. De arbetsmarknadsprojekt som kommunen varit involverat sig som riktas till de som står längt ifrån arbetsmarknaden måste ske med försiktighet och stor respekt för denna problematik. FOLKPARTIET Svar: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Dessa fall bör vi uppmärksammas på så att vi kan agera mot osund konkurrens. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vår grundinställning är att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi föreslår just därför att kommunen ska ta fram en policy och riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. CENTERPARTIET Det är svårt att ge ett generellt svar på det, man får titta på varje enskilt fall just för att det inte ska skapa en osund konkurrens på marknaden. SOCIALDEMOKRATERNA Vi tycker att kommunen ska hålla en god säkerhetsmarginal till sådant som kan bli osund konkurrens med det privata näringslivet DREVVIKENPARTIET Osund konkurrens vill vi givetvis inte ha. Däremot är vi positiva till sociala företag, vilka ju är uppbyggda lite annorlunda än de traditionella företagen.

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer