1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?"

Transkript

1 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas handlingsprogram berör direkt eller indirekt frågor som är viktiga för våra företagare i kommunen. Vi har valt ut sju områden som är särskilt betydelsefulla. 1. Fler privata alternativ. Vi bejakar privata alternativ inom alla kommunala verksamheter. Inom äldreomsorgen har stora framsteg skett under de senaste åren men vi vill se en ökad mångfald av utförare inom alla verksamheter. LOV bör utvecklas inom fler verksamheter, exempelvis för vård- och omsorgsboenden. Vi fick två nya friskolor senaste året, men fler skolor behöver drivas i privat regi. 2. Utveckling av nya arbetsområden. För att möta behovet av företagsmark pågår planering av flera nya industriområden. De största är: Norra Länna, Gladö, Gräsvreten, Glömstadalen, men även ett antal mindre områden. Moderaterna är pådrivande i denna utveckling. 3. Bygg Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden), Förbifarten, nya Huddingevägen och Spårväg syd! Moderaterna arbetar hårt för att förverkliga alla dessa infrastruktursatsningar som på sikt är avgörande för kommunens utveckling. 4. Ökat bostadsbyggande vi vill bygga nya bostäder av alla typer fram till Satsning på entreprenörskap i skolan. Vi ska ta tillbaka förstaplatsen som länets bästa UF-kommun och satsa mer på UF i gymnasiet men även i grundskolan 6. Ordning och reda i ekonomin har gett oss möjlighet att sänka kommunalskatten vid tre tillfällen sedan valet Vi vill ta ytterligare steg nästa mandatperiod mot målet att Huddinges kommunalskatt inte ska överstiga genomsnittet av övriga kommuners skatt. Förbättrat företagsklimat berör mycket av ovan, men det handlar också om en ambitionshöjning i kommunens bemötande. Kommunen behöver ta krafttag för att förbättra företagsklimatet. Samtliga kontakter med näringslivet ska präglas av ett positivt, engagerat och konstruktivt förhållningssätt. En utökning av lotsfunktionen ska ge bättre service och kommun ska på allvar närma sig företagen genom för besök och övriga kontaktytor

2 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. FOLKPARTIET Svar: Det finns en hel del företagarfrågor. Nedan finns några exempel: - Behåll fria skolvalet, lägg inte ned väl fungerande friskolor. - Huddinges gymnasieungdomar ska ha rätt till minst 2 veckors feriearbete. Genom att även använda andra lov än bara sommarlovet kan fler platser skapas. - Satsa på entreprenöriellt lärande i skolan - Sänk kommunalskatten - Bygg Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg syd - Huddingevägen måste byggas om. - Uppmärksamma och premiera de gymnasieelever som når högst kunskapsresultat, gärna tillsammans med det kunskapsintensiva näringsliv som finns i Huddinge. - Genomför ett förenklingspaket för bygglovshanteringen med beslut över disk och e-tjänst för ansökan. - Åleden ska öppnas upp för klimatsmart el-buss för att avlasta Häradsvägen och Glömstavägen. - Översyn av Huges verksamhet - Bygg bostäder på Masmoplatån och använd den outnyttjade tunnelbanestation som redan finns där samt skapa underlag för mer närservice. - Skapa ett bättre underlag för kommersiell service i Segeltorps Centrum genom att förtäta med fler bostäder - Fräscha upp Skogås centrum genom att bygga fler bostäder, lägga parkeringar i källarplan och skapa ett levande torg som mötesplats. - Stuvsta torg behöver rustas upp - Fler bostäder och ett bättre centrum i Vårby - Inför ungdomsavtal i kommunen för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden - Bygg ut lärlingsutbildningarna

3 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. CENTERN Centerpartiet i Huddinge har fler företagare på kommunlistan än andra partier. Vi vet att det är företagare som skapar jobben. I vår valplattform har vi följande 20 valfrågor som vi tycker har relevans för företagen i kommunen. Centerpartiet kämpar för att: Underlätta för små företag att delta i kommunala upphandlingar Skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Effektivisera kommunens stöd till företagare genom att till exempel minska handläggningstiderna. Att kommunen satsar på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag Södertörnsleden anläggs snarast möjligt. Att Huddinge kommun köper in mark som senare kan erbjudas för företagsetableringar. Skapa förutsättningar för etablering av företagarhus med kontorshotell i kommunens olika centrum. Skapa fler arbetstillfällen i Huddinge och på Södertörn, genom samverkan med våra grannkommuner. Tillsammans utgör vi en attraktiv region. Öka det kommunala stödet till Nyföretagarcentrum. Tillgången till bredband ska öka i hela kommunen. 90 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år Ge företagare ett bra stöd genom att utveckla kommunens företagslots, som är en servicefunktion till företagare och som ska vara en enkel och smidig ingång till den kommunala byråkratin. Utveckla kommunens lokala centrum genom samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Utveckla en strategi för besöksnäring som kan öppna för etablering av fler företag. Ställa krav i kommunala upphandlingar som minskar risken för organiserad brottslighet, till exempel illegal arbetskraft. Att Huddinge kommun ska utveckla nya yrkeshögskoleutbildningar som ger goda chanser till jobb Skapa lokala partnerskap där kommunen och Huge aktivt samarbetar med andra fastighetsägare för att öka tryggheten lokalt, genom till exempel bättre belysning och insatser för ungdomar. Att Huddinge kommun blir en Fair trade city som gynnar hållbar konsumtion och rättvis handel Skapa Klimatavtal Huddinge där kommun och företag gemensamt bestämmer sig för att minska belastningen på miljön genom minskade utsläpp och energianvändning Förbättra information och rådgivning i energi- och miljöfrågor till invånare och företag Att fler ungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb

4 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Företagarfrågor återfinns på nästan alla sidor i vårt kommunala handlingsprogram och inom de flesta olika verksamhetsområden. Konkreta exempel på valfrågor är: - Införande av utmaningsrätt för att öka mångfalden av utförare. - Kommunal policy samt riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. - Förbättrad planberedskap med färdig mark för ny- och omlokaliseringar av företag. - Aktivt arbete för förbättrat företagsklimat genom utbildning, fler företagsbesök och utveckling av lotsfunktionen. - I samverkan med arbetsförmedling och företagen förbättra matchningsarbetet av arbetskraft. - Införa LOV för vård- och omsorgsboenden. - Införa LOV för biståndsbedömd dagverksamhet - Nytt småföretagarcentrum i Skogås, Arena Införande av fler kvalitetsdeklarationer/garantier - Sänkt kommunalskatt - Bygg Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och bygg om Huddingevägen. - Ökad valfrihet och mångfald med nya utförare i förskola, skola, äldreomsorg etc. - Bottenvåningar i flerbostadshus ska planeras för arbetsplatser och kommersiell service. - Utvecklat samarbete mellan skola och lokalt näringsliv med bl a lärlingsprogram och praktikplatser. - Fortsatt satsning på entreprenörskap i grundskola och gymnasium

5 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. SOCIALDEMOKRATERNA Förbättrat företagarklimat med garantitider för tillståndsgivning, samordnad handläggning och möjlighet att följa sina ärenden i kommunen på nätet... Satsa på Ung Företagsamhet på våra skolor... Infrastruktur Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och Förbifart Stockholm, förbättra Huddingevägen... Kommunen ska utveckla samverkan med företag och forskning i Flemingsberg

6 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. DREVVIKENPARTIET Vi vill underlätta möjligheten till bra mark för (industriellt) företagande Vi är måna om ett differentierat näringsliv Innovationsbegreppet behöver vidgas så att fler av kvinnors affärsidéer inryms. Vid upphandling vill vi se fler och gärna små företag. (Ej rangordnat) Då Arena 143 har blivit så lyckat så ser vi gärna också ett Arena 142.

7 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? MODERATERNA Svar: Omfattande planering pågår i kommunen för att kunna erbjuda mer industrimark för företag. De största områdena som vi vill utveckla är Norra Länna, Gladö och Gräsvreten. Det är stora områden med betoning på tung industri. I Entré Skogås, Vårdkasen och Flemingsbergs södra vill vi att hantverksbyar och lättare industri växer fram liksom i Glömstadalen. Därtill ett antal mindre områden såsom Jakobslund, Skogsäng, Myrängen, Solgård och Entré Skogås. Det normala är att kommunen har huvudmannaskapet för gator och vägar i områdena FOLKPARTIET Svar: Detta var en av knäckfrågorna under arbetet med översiktsplanen. En fråga som vi var viktig för oss i Folkpartiet var att Glömstadalen planeras för bebyggelse och verksamheter i framtiden. Andra stora områden som kan utvecklas är Norra Länna, Gladö, Gräsvreten och Flemingsberg Södra. Det finns även ett antal mindre områden som tex Entré Skogås, Jakobslund, Skogsäng, Myrängen och Solgård. Svar: Genom kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. CENTERN Centerpartiet vill skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Det måste bara finnas, vi är beredda att investera i vägar även här. Precis som våra bostadsområden behöver bra vägar så behöver företagen det. Exempelvis för Gräsvreten och Gladö kommer det att behövas nya väginvesteringar. Och det är avgörande för företagare i Länna att Södertörnsleden anläggs snarast möjligt.

8 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? KRISTDEMOKRATERNA Svar: Kristdemokraterna vill även i framtiden se ett mångfacetterat näringsliv i Huddinge med olika företagsinriktningar. Karaktären på verksamhet avgör vilken lokalisering som är lämpligast och våra företagsområden kommer delvis att se annorlunda ut i framtiden. Icke störande verksamheter vill vi gärna integrera med bostäder och kommersiell service för att skapa områden som lever hela dygnet. Däremot måste störande industriverksamhet naturligtvis lokaliseras på andra platser. Gladö, norra Länna och Gräsvreten är områden som vi bedömer är lämpliga för störande industier. Vid Entré Skogås, Vårdkasen och i södra Flemingsberg vill vi utveckla hantverksbyar där lite lättare industri kan förekomma. I övrigt vill vi ge plats för många nya arbetsplatser i Flemingsberg, Kungens kurva, Glömstadalen och i Storängen inom ramen för omvandlingen där. Övriga mindre platser för företag som planeras är Jakobslund, Myrängen, Skogsäng och Solgård. Svar: Vi planerar för kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. SOCIALDEMOKRATERNA Länna, Gladö, Gräsvreten, östra delen av Glömstadalen och Vårdkasen, infarten till Skogås, södra Flemingsberg och - om det kan kombineras med bostäder - kvar i Storängen Förstår inte riktigt frågan, men det är viktigt att det finns bra infrastruktur i anslutning till industriområden. DREVVIKENPARTIET Länna växer fortfarande men inte långt därifrån har vi Gräsvreten som äntligen detaljplaneras och fräschas till och får VA. Det gäller att ha vägar anpassade efter de behov som uppkommer och att planeringen ligger i fas med utvecklingen.

9 3. Offentliga skolor vs friskolor MODERATERNA, FOLKPARTIET, KRISTDEMOKRATERNA Eftersom frågorna inte är partiskiljande har M, FP och KD valt att lämna samma svar på frågeområde 3. Hur görs kvalitetskontrollerna av den offentliga skolan i kommunen? Inom skolan har huvudmannen lagkrav på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete. När skolinspektionen granskade Huddinges kommunala skolor 2012 var slutsatsen att vi har ett väl utbyggt kvalitetssystem i kommunen. Vi följer upp kunskapsresultat (betyg, nationella prov och omdömen), ekonomin och hur eleverna trivs och mår på respektive skola genom bland annat enkäter. Resultaten av uppföljningarna granskas av vår kvalitetsavdelning och dialog för med skolorna kring vad de behöver förbättra. Genom jämför service på webben samt skolan kvalitetsrapport, som finns på var skolas hemsida, så synliggör vi resultatet. Vi har även en klagomålshantering där vi följer upp de klagomål som kommer in. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig kontroll av friskolor? Fristående huvudmän har samma lagkrav på sig vad det gäller systematiskt kvalitetsarbete. De fristående i Huddinge erbjuds att delta i kommunens kvalitetsarbete samt på jämför service. Till skillnad från förskolan så är det inte kommunen som beviljar fristående tillstånd att bedriva verksamhet. Det är skolinspektionen och därför är det även till syvende och sist skolinspektionens roll att granska de fristående skolorna. Självklart kontaktar vi de fristående huvudmännen om klagomål inkommer till kommunen och i en del fall skickas även informationen vidare till skolinspektionen. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med överskott ett år läggs detta till den enskilda skolan balanserade resultat och kan under vissa restriktioner plockas ut kommande år. Om det inte blir vinst så undrar vi varför? Om en kommunal skola går med underskott hanteras det precis som överskottet. Den enskilda skolan får bära med sig underskottet i det balanserade resultatet. Att en skola går med underskott kan det bero på olika saker men vanligast är sjunkande elevantal eller att elevantalet varierar kraftigt från en termin till en annan. CENTERPARTIET Av Skolinspektionen när det gör regelbundna inspektioner, samt löpande av utbildningsförvaltningen som lyder under de politiska skolnämnderna, som är tre till antalet i Huddinge.

10 3. Offentliga skolor vs friskolor Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Centerpartiet vill ha samma kontroll av skolorna oavsett huvudman. Den politiska kontrollen är ju inte aktuell för de fristående skolorna. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Både underskott och överskott i nämnderna hanteras enligt fastlagda principer. Exempelvis kan en nämnd använda del av tidigare års överskott för tillfälliga satsningar. Samma sak gäller i stort enskilda skolor. Om det inte blir vinst så undrar vi varför. Det finns skolor som har gått med underskott, vilket naturligtvis alltid ska åtgärdas. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som är avgörande, inte huvudmannaskapet, och för bra kvalitet gäller det att ha ett bra ledarskap på alla skolor, utan undantag, så att de också drivs effektivt. Samma kontroll oavsett huvudman, och vi vill behålla det fria skolvalet.

11 3. Offentliga skolor vs friskolor SOCIALDEMOKRATERNA Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Eftersom det är kommunen själv som är huvudman för det offentliga skolväsendet i Huddinge sker det i form av noggrann verksamhetsuppföljning av den egna verksamheten. Staten utövar i sin tur tillsyn över våra kommunala skolor med hjälp av sin egen expertmyndighet Skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Kommunen har ingen uppgift i den offentliga kontrollen av de fristående skolorna. Kontrollen av de fristående skolorna sköts också den av staten (Skolinspektionen) och det är i det avseendet ingen principiell skillnad. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med ett ekonomiskt överskott ett enskilt år får den i regel möjlighet att satsa detta i den egna verksamheten Om det inte blir vinst så undrar vi varför. En kommunal skola har inte i uppgift att gå med vinst. Däremot har den i uppdrag att uppfylla lagens krav och kommunens ambitioner så kostnadseffektivt som möjligt. DREVVIKENPARTIET Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Den görs av skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Ja, det tycker vi Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Vi/kommunen är ju inget vinstdrivande företag, dock uppstår ju ibland överskott, vilka endera går tillbaka till kommunen eller används till insatser i skolverksamheten.

12 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? MODERATERNA Svar: Parkeringsfrågan är en nyckelfråga i om vi ska lyckas utveckla Huddinge centrum till ett attraktivt köpcentrum. Det måste vara enkelt att parkera och det ska vara gratis. Flera nya parkeringshus finns med i programmet för Huddinge centrum. Marken för parkeringar är värdefullare ju mer centrum- och kollektivtrafiknära de ligger. Parkeringsfrågan vid Kvarnbergsplan ska lösas i det under planarbetet som pågår. Vi vill utveckla Kungens kurva med mer handel, upplevelser och på sikt bostäder. Vi bedömer att potentialen är att handel och övrig verksamhet kan växa med betydligt mer än 50 %. Genom tätare handel och utvecklade urbana kvaliteter snarare än ett utökat geografiskt område. Tillgängligheten till Kungens kurva måste förbättras. Förbifarten med den nya trafikplatsen, Södertörnsleden, Spårväg syd och fler vägar inne i området kommer förbättra trafiksituationen. Åleden är idag en förbindelse för gång- och cykeltrafik och en viktig väg för utryckningsfordon. Vi tror inte på ett öppnande av vägen för biltrafik. Det skulle skära av Gömmarens naturreservat och leda till att trafiken leds in till Huddinges centrala delar och stora bostadsområden, med en försämrad boendemiljö för många som följd. Vi vet genom mätningar att just närheten till naturen (och till centrum) är de viktigaste skälen till varför människor vill bosätta sig i Huddinge.

13 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? FOLKPARTIET 1. Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: Detta är en mycket viktig fråga att lösa. Det finns i programmet för Huddinge centrum ett antal nya platser för P-hus. På längre sikt kommer det inte vara ett problem utan det är under själva byggtiden som det behövs väl fungerande alternativ, något som utreds. Kvarnbergsplan håller på att planläggas och i samband med det tittas det på parkringsfrågan. Generellt sett så ser vi gärna att vår mark utnyttjas så effektivt som möjligt och att parkeringarna används till rätt ändamål, tex att infartsparkeringar verkligen används till infartsparkering. Det går att göra mycket med Kungens kurva genom att förtäta området och vi tror att det med en effektivare planering kan växa med mer än 50% utan att mer yta tas i anspråk. Handel är så klart motorn i området men på sikt vill vi även att skapa utrymme för bostäder och kontor i området. Folkpartiet ser gärna att Åleden öppnas upp för klimatsmart kollektivtrafik, vilket är än mer angeläget nu när en ny galleria har öppnat och fokus på shopping som kräver bil därmed minskar. Det skulle bli ett snabbt och enkelt sätt att ta sig mellan Huddinge centrum och Kungens kurva och det skulle avlasta Häradsvägen och Glömstavägen i väntan på Södertörnsleden.

14 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? KRISTDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: I programmet för Huddinge centrum finns flera nya platser utpekade för p-hus. En svårighet är dock att Paradisgaraget ganska snart behöver rivas och det är då viktigt att ha alternativa platser under byggtiden. Den frågan förbereds just nu. Vid Kvarnbergsplan pågår planläggning som berör befintlig handel på platsen och parkeringsfrågan ska lösas inom planarbetet. Generellt sett är inriktningen att ytor i centrala och attraktiva lägen måste användas mer effektivt än tidigare och antalet stora markparkeringar kommer att bli färre. I Kungens kurva vill vi se effektivare parkeringslösningar med samnyttjande av p-hus. Området är till ytan dåligt utnyttjat och ganska utspritt. Vi tror att handeln kan växa med mer än 50 % utan att det geografiska området blir större. Dessutom finns utrymme för bostäder, kontor och upplevelseindustri inom befintliga ytor. Vi vill inte bygga vägar eller leda in trafik genom Gömmarens naturreservat.

15 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? CENTERPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Om de kommer med bil så ska de kunna parkera på platser motsvarande antalet som finns idag. Centerpartiet värnar om de miljövänliga transportmedlen och vill öka satsningarna på cykeltrafik och spårbunden trafik. På motsvarande sätt vill vi investera i fler laddstolpar och biogasproduktion lokalt. Det är utsläppen vi ska stoppa, inte bilarna. Det kommer även framöver att behövas parkeringshus i centrala Huddinge. Centerpartiet vill bygga bostäder i Kungens Kurva enligt vårt koncept Nybyggarland Kungens kurva, för en mer blandad struktur med boenden som skapar trygghet i området. Vi ser inte att handelsområdet behöver utökas i kvadratmeter markyta räknat, däremot kan en hel del förtätning ske. Utmaningen för Kungens kurva framöver är att behålla och helst öka sin attraktivitet som handelsplats, då behövs det mer satsningar på upplevelser, nöjen och stadslika gatumiljöer. Centerpartiet vill bygga en velostrada där, dvs en snabb cykelväg.

16 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? SOCIALDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Vi har sett det som oerhört viktigt att ha en bra kundparkering särskilt i Huddinge centrum. Vi har därför gång på gång drivit frågan om en tillfredsställande lösning i anslutning till butikerna Det går inte att svara på med en procentsiffra. Vi vill utveckla Kungens Kurva så att området får fler kvaliteter med möjlighet till upplevelser och bostäder. Vi vill inte öppna den s.k. brandgatan för trafik. DREVVIKENPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Drevvikenpartiet har i många år framfört att vi bör införa paternosterparkeringar. Det eliminerar även inbrottsrisken (i princip i alla fall). Kostnaden är visserligen högre, men marken blir alltmer värdefull samt att det skulle bli snyggare med färre stora parkeringsplatser. Även snurrhiss kan vara ett bra alternativ Växa med 25% Inget i dagsläget.

17 5. Trafik - Södertörnsleden MODERATERNA Svar: Moderaterna arbetar hårt för att Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden) ska byggas. Ett av huvudsyftena med vägen är den ska avlasta befintliga vägar i kommunen - inte tvärtom. Vi är medvetna om att det finns en risk för kapacitetsproblem bland annat på Lissmavägen och följer noga utvecklingen. FOLKPARTIET Svar: Södertörnsleden behöver byggas så snart som möjligt och det är viktigt att den samplaneras med Spårväg syd och utbyggnaden av Glömstadalen så att vi använder marken så effektivt som möjligt. Lissmavägens kapacitet får vi följa även om inriktningen bör vara att trafiken främst inte leds denna väg. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vi verkar för att Södertörnsleden byggs så snart som möjligt. Vi vill också att man börjar titta på möjligheten att förlägga spår utmed vägens sträckning för att möjliggöra godstransporter på järnväg från Norviks hamn över till västra stambanan. När det gäller Södertörnsledens påverkan på trafiksituationen på övriga vägnätet så följer vi den utvecklingen och ser över kapaciteten. CENTERPARTIET Centerpartiet vill bygga Södertörnsleden snarast möjligt, kommande utredning får visa hur många filer som behövs för att klara av den utmaning som ni beskriver. SOCIALDEMOKRATERNA Vi ser också det som nu kallas Tvärförbindelse Södertörn som helt nödvändig. Det är viktigt att den samplaneras med ny bebyggelse och Spårväg Syd. DREVVIKENPARTIET Enligt den plan kommunen jobbar utifrån. Dp har ingen egen agenda här.

18 6. Erbjudande om tjänster för en billig peng MODERATERNA Svar: Vår grunduppfattning är att kommunen inte ska ägna sig åt verksamhet som konkurrerar ut privat verksamhet. De arbetsmarknadsprojekt som kommunen varit involverat sig som riktas till de som står längt ifrån arbetsmarknaden måste ske med försiktighet och stor respekt för denna problematik. FOLKPARTIET Svar: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Dessa fall bör vi uppmärksammas på så att vi kan agera mot osund konkurrens. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vår grundinställning är att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi föreslår just därför att kommunen ska ta fram en policy och riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. CENTERPARTIET Det är svårt att ge ett generellt svar på det, man får titta på varje enskilt fall just för att det inte ska skapa en osund konkurrens på marknaden. SOCIALDEMOKRATERNA Vi tycker att kommunen ska hålla en god säkerhetsmarginal till sådant som kan bli osund konkurrens med det privata näringslivet DREVVIKENPARTIET Osund konkurrens vill vi givetvis inte ha. Däremot är vi positiva till sociala företag, vilka ju är uppbyggda lite annorlunda än de traditionella företagen.

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

nya bostäder för en hållbar framtid

nya bostäder för en hållbar framtid 20 000 nya bostäder för en hållbar framtid Tre fokusområden STOCKHOLM Kungens kurva Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Politisk plattform för Huddinge år

Politisk plattform för Huddinge år KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-10 KS-2015/219.109 1 (2) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Politisk plattform

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 31300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 20400 personer

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 30600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 36300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 13500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer