1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?"

Transkript

1 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas handlingsprogram berör direkt eller indirekt frågor som är viktiga för våra företagare i kommunen. Vi har valt ut sju områden som är särskilt betydelsefulla. 1. Fler privata alternativ. Vi bejakar privata alternativ inom alla kommunala verksamheter. Inom äldreomsorgen har stora framsteg skett under de senaste åren men vi vill se en ökad mångfald av utförare inom alla verksamheter. LOV bör utvecklas inom fler verksamheter, exempelvis för vård- och omsorgsboenden. Vi fick två nya friskolor senaste året, men fler skolor behöver drivas i privat regi. 2. Utveckling av nya arbetsområden. För att möta behovet av företagsmark pågår planering av flera nya industriområden. De största är: Norra Länna, Gladö, Gräsvreten, Glömstadalen, men även ett antal mindre områden. Moderaterna är pådrivande i denna utveckling. 3. Bygg Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden), Förbifarten, nya Huddingevägen och Spårväg syd! Moderaterna arbetar hårt för att förverkliga alla dessa infrastruktursatsningar som på sikt är avgörande för kommunens utveckling. 4. Ökat bostadsbyggande vi vill bygga nya bostäder av alla typer fram till Satsning på entreprenörskap i skolan. Vi ska ta tillbaka förstaplatsen som länets bästa UF-kommun och satsa mer på UF i gymnasiet men även i grundskolan 6. Ordning och reda i ekonomin har gett oss möjlighet att sänka kommunalskatten vid tre tillfällen sedan valet Vi vill ta ytterligare steg nästa mandatperiod mot målet att Huddinges kommunalskatt inte ska överstiga genomsnittet av övriga kommuners skatt. Förbättrat företagsklimat berör mycket av ovan, men det handlar också om en ambitionshöjning i kommunens bemötande. Kommunen behöver ta krafttag för att förbättra företagsklimatet. Samtliga kontakter med näringslivet ska präglas av ett positivt, engagerat och konstruktivt förhållningssätt. En utökning av lotsfunktionen ska ge bättre service och kommun ska på allvar närma sig företagen genom för besök och övriga kontaktytor

2 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. FOLKPARTIET Svar: Det finns en hel del företagarfrågor. Nedan finns några exempel: - Behåll fria skolvalet, lägg inte ned väl fungerande friskolor. - Huddinges gymnasieungdomar ska ha rätt till minst 2 veckors feriearbete. Genom att även använda andra lov än bara sommarlovet kan fler platser skapas. - Satsa på entreprenöriellt lärande i skolan - Sänk kommunalskatten - Bygg Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg syd - Huddingevägen måste byggas om. - Uppmärksamma och premiera de gymnasieelever som når högst kunskapsresultat, gärna tillsammans med det kunskapsintensiva näringsliv som finns i Huddinge. - Genomför ett förenklingspaket för bygglovshanteringen med beslut över disk och e-tjänst för ansökan. - Åleden ska öppnas upp för klimatsmart el-buss för att avlasta Häradsvägen och Glömstavägen. - Översyn av Huges verksamhet - Bygg bostäder på Masmoplatån och använd den outnyttjade tunnelbanestation som redan finns där samt skapa underlag för mer närservice. - Skapa ett bättre underlag för kommersiell service i Segeltorps Centrum genom att förtäta med fler bostäder - Fräscha upp Skogås centrum genom att bygga fler bostäder, lägga parkeringar i källarplan och skapa ett levande torg som mötesplats. - Stuvsta torg behöver rustas upp - Fler bostäder och ett bättre centrum i Vårby - Inför ungdomsavtal i kommunen för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden - Bygg ut lärlingsutbildningarna

3 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. CENTERN Centerpartiet i Huddinge har fler företagare på kommunlistan än andra partier. Vi vet att det är företagare som skapar jobben. I vår valplattform har vi följande 20 valfrågor som vi tycker har relevans för företagen i kommunen. Centerpartiet kämpar för att: Underlätta för små företag att delta i kommunala upphandlingar Skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Effektivisera kommunens stöd till företagare genom att till exempel minska handläggningstiderna. Att kommunen satsar på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag Södertörnsleden anläggs snarast möjligt. Att Huddinge kommun köper in mark som senare kan erbjudas för företagsetableringar. Skapa förutsättningar för etablering av företagarhus med kontorshotell i kommunens olika centrum. Skapa fler arbetstillfällen i Huddinge och på Södertörn, genom samverkan med våra grannkommuner. Tillsammans utgör vi en attraktiv region. Öka det kommunala stödet till Nyföretagarcentrum. Tillgången till bredband ska öka i hela kommunen. 90 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år Ge företagare ett bra stöd genom att utveckla kommunens företagslots, som är en servicefunktion till företagare och som ska vara en enkel och smidig ingång till den kommunala byråkratin. Utveckla kommunens lokala centrum genom samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Utveckla en strategi för besöksnäring som kan öppna för etablering av fler företag. Ställa krav i kommunala upphandlingar som minskar risken för organiserad brottslighet, till exempel illegal arbetskraft. Att Huddinge kommun ska utveckla nya yrkeshögskoleutbildningar som ger goda chanser till jobb Skapa lokala partnerskap där kommunen och Huge aktivt samarbetar med andra fastighetsägare för att öka tryggheten lokalt, genom till exempel bättre belysning och insatser för ungdomar. Att Huddinge kommun blir en Fair trade city som gynnar hållbar konsumtion och rättvis handel Skapa Klimatavtal Huddinge där kommun och företag gemensamt bestämmer sig för att minska belastningen på miljön genom minskade utsläpp och energianvändning Förbättra information och rådgivning i energi- och miljöfrågor till invånare och företag Att fler ungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb

4 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Företagarfrågor återfinns på nästan alla sidor i vårt kommunala handlingsprogram och inom de flesta olika verksamhetsområden. Konkreta exempel på valfrågor är: - Införande av utmaningsrätt för att öka mångfalden av utförare. - Kommunal policy samt riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. - Förbättrad planberedskap med färdig mark för ny- och omlokaliseringar av företag. - Aktivt arbete för förbättrat företagsklimat genom utbildning, fler företagsbesök och utveckling av lotsfunktionen. - I samverkan med arbetsförmedling och företagen förbättra matchningsarbetet av arbetskraft. - Införa LOV för vård- och omsorgsboenden. - Införa LOV för biståndsbedömd dagverksamhet - Nytt småföretagarcentrum i Skogås, Arena Införande av fler kvalitetsdeklarationer/garantier - Sänkt kommunalskatt - Bygg Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och bygg om Huddingevägen. - Ökad valfrihet och mångfald med nya utförare i förskola, skola, äldreomsorg etc. - Bottenvåningar i flerbostadshus ska planeras för arbetsplatser och kommersiell service. - Utvecklat samarbete mellan skola och lokalt näringsliv med bl a lärlingsprogram och praktikplatser. - Fortsatt satsning på entreprenörskap i grundskola och gymnasium

5 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. SOCIALDEMOKRATERNA Förbättrat företagarklimat med garantitider för tillståndsgivning, samordnad handläggning och möjlighet att följa sina ärenden i kommunen på nätet... Satsa på Ung Företagsamhet på våra skolor... Infrastruktur Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och Förbifart Stockholm, förbättra Huddingevägen... Kommunen ska utveckla samverkan med företag och forskning i Flemingsberg

6 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. DREVVIKENPARTIET Vi vill underlätta möjligheten till bra mark för (industriellt) företagande Vi är måna om ett differentierat näringsliv Innovationsbegreppet behöver vidgas så att fler av kvinnors affärsidéer inryms. Vid upphandling vill vi se fler och gärna små företag. (Ej rangordnat) Då Arena 143 har blivit så lyckat så ser vi gärna också ett Arena 142.

7 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? MODERATERNA Svar: Omfattande planering pågår i kommunen för att kunna erbjuda mer industrimark för företag. De största områdena som vi vill utveckla är Norra Länna, Gladö och Gräsvreten. Det är stora områden med betoning på tung industri. I Entré Skogås, Vårdkasen och Flemingsbergs södra vill vi att hantverksbyar och lättare industri växer fram liksom i Glömstadalen. Därtill ett antal mindre områden såsom Jakobslund, Skogsäng, Myrängen, Solgård och Entré Skogås. Det normala är att kommunen har huvudmannaskapet för gator och vägar i områdena FOLKPARTIET Svar: Detta var en av knäckfrågorna under arbetet med översiktsplanen. En fråga som vi var viktig för oss i Folkpartiet var att Glömstadalen planeras för bebyggelse och verksamheter i framtiden. Andra stora områden som kan utvecklas är Norra Länna, Gladö, Gräsvreten och Flemingsberg Södra. Det finns även ett antal mindre områden som tex Entré Skogås, Jakobslund, Skogsäng, Myrängen och Solgård. Svar: Genom kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. CENTERN Centerpartiet vill skapa möjligheter till nya företagsetableringar i Glömstadalen och Entré Skogås samt bygga ut företagsområdena Gräsvreten, Länna och Gladö. Det måste bara finnas, vi är beredda att investera i vägar även här. Precis som våra bostadsområden behöver bra vägar så behöver företagen det. Exempelvis för Gräsvreten och Gladö kommer det att behövas nya väginvesteringar. Och det är avgörande för företagare i Länna att Södertörnsleden anläggs snarast möjligt.

8 2. Var finns framtidens industrimark i Huddinge? Vilka områden anser du lämpliga för framtida industriföretag? Hur löser du infrastrukturen i form av vägar på dessa områden? KRISTDEMOKRATERNA Svar: Kristdemokraterna vill även i framtiden se ett mångfacetterat näringsliv i Huddinge med olika företagsinriktningar. Karaktären på verksamhet avgör vilken lokalisering som är lämpligast och våra företagsområden kommer delvis att se annorlunda ut i framtiden. Icke störande verksamheter vill vi gärna integrera med bostäder och kommersiell service för att skapa områden som lever hela dygnet. Däremot måste störande industriverksamhet naturligtvis lokaliseras på andra platser. Gladö, norra Länna och Gräsvreten är områden som vi bedömer är lämpliga för störande industier. Vid Entré Skogås, Vårdkasen och i södra Flemingsberg vill vi utveckla hantverksbyar där lite lättare industri kan förekomma. I övrigt vill vi ge plats för många nya arbetsplatser i Flemingsberg, Kungens kurva, Glömstadalen och i Storängen inom ramen för omvandlingen där. Övriga mindre platser för företag som planeras är Jakobslund, Myrängen, Skogsäng och Solgård. Svar: Vi planerar för kommunala vägar med kommunalt huvudmannaskap. SOCIALDEMOKRATERNA Länna, Gladö, Gräsvreten, östra delen av Glömstadalen och Vårdkasen, infarten till Skogås, södra Flemingsberg och - om det kan kombineras med bostäder - kvar i Storängen Förstår inte riktigt frågan, men det är viktigt att det finns bra infrastruktur i anslutning till industriområden. DREVVIKENPARTIET Länna växer fortfarande men inte långt därifrån har vi Gräsvreten som äntligen detaljplaneras och fräschas till och får VA. Det gäller att ha vägar anpassade efter de behov som uppkommer och att planeringen ligger i fas med utvecklingen.

9 3. Offentliga skolor vs friskolor MODERATERNA, FOLKPARTIET, KRISTDEMOKRATERNA Eftersom frågorna inte är partiskiljande har M, FP och KD valt att lämna samma svar på frågeområde 3. Hur görs kvalitetskontrollerna av den offentliga skolan i kommunen? Inom skolan har huvudmannen lagkrav på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete. När skolinspektionen granskade Huddinges kommunala skolor 2012 var slutsatsen att vi har ett väl utbyggt kvalitetssystem i kommunen. Vi följer upp kunskapsresultat (betyg, nationella prov och omdömen), ekonomin och hur eleverna trivs och mår på respektive skola genom bland annat enkäter. Resultaten av uppföljningarna granskas av vår kvalitetsavdelning och dialog för med skolorna kring vad de behöver förbättra. Genom jämför service på webben samt skolan kvalitetsrapport, som finns på var skolas hemsida, så synliggör vi resultatet. Vi har även en klagomålshantering där vi följer upp de klagomål som kommer in. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig kontroll av friskolor? Fristående huvudmän har samma lagkrav på sig vad det gäller systematiskt kvalitetsarbete. De fristående i Huddinge erbjuds att delta i kommunens kvalitetsarbete samt på jämför service. Till skillnad från förskolan så är det inte kommunen som beviljar fristående tillstånd att bedriva verksamhet. Det är skolinspektionen och därför är det även till syvende och sist skolinspektionens roll att granska de fristående skolorna. Självklart kontaktar vi de fristående huvudmännen om klagomål inkommer till kommunen och i en del fall skickas även informationen vidare till skolinspektionen. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med överskott ett år läggs detta till den enskilda skolan balanserade resultat och kan under vissa restriktioner plockas ut kommande år. Om det inte blir vinst så undrar vi varför? Om en kommunal skola går med underskott hanteras det precis som överskottet. Den enskilda skolan får bära med sig underskottet i det balanserade resultatet. Att en skola går med underskott kan det bero på olika saker men vanligast är sjunkande elevantal eller att elevantalet varierar kraftigt från en termin till en annan. CENTERPARTIET Av Skolinspektionen när det gör regelbundna inspektioner, samt löpande av utbildningsförvaltningen som lyder under de politiska skolnämnderna, som är tre till antalet i Huddinge.

10 3. Offentliga skolor vs friskolor Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Centerpartiet vill ha samma kontroll av skolorna oavsett huvudman. Den politiska kontrollen är ju inte aktuell för de fristående skolorna. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Både underskott och överskott i nämnderna hanteras enligt fastlagda principer. Exempelvis kan en nämnd använda del av tidigare års överskott för tillfälliga satsningar. Samma sak gäller i stort enskilda skolor. Om det inte blir vinst så undrar vi varför. Det finns skolor som har gått med underskott, vilket naturligtvis alltid ska åtgärdas. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som är avgörande, inte huvudmannaskapet, och för bra kvalitet gäller det att ha ett bra ledarskap på alla skolor, utan undantag, så att de också drivs effektivt. Samma kontroll oavsett huvudman, och vi vill behålla det fria skolvalet.

11 3. Offentliga skolor vs friskolor SOCIALDEMOKRATERNA Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Eftersom det är kommunen själv som är huvudman för det offentliga skolväsendet i Huddinge sker det i form av noggrann verksamhetsuppföljning av den egna verksamheten. Staten utövar i sin tur tillsyn över våra kommunala skolor med hjälp av sin egen expertmyndighet Skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Kommunen har ingen uppgift i den offentliga kontrollen av de fristående skolorna. Kontrollen av de fristående skolorna sköts också den av staten (Skolinspektionen) och det är i det avseendet ingen principiell skillnad. Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Om en kommunal skola går med ett ekonomiskt överskott ett enskilt år får den i regel möjlighet att satsa detta i den egna verksamheten Om det inte blir vinst så undrar vi varför. En kommunal skola har inte i uppgift att gå med vinst. Däremot har den i uppdrag att uppfylla lagens krav och kommunens ambitioner så kostnadseffektivt som möjligt. DREVVIKENPARTIET Hur görs kvalitetskontrollen av den offentliga skolan i kommunen? Den görs av skolinspektionen. Är motsvarande kvalitetskontroll tillräcklig för kontroll av friskolor? Ja, det tycker vi Vad gör kommunen med de vinster som uppstår i offentliga skolan? Vi/kommunen är ju inget vinstdrivande företag, dock uppstår ju ibland överskott, vilka endera går tillbaka till kommunen eller används till insatser i skolverksamheten.

12 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? MODERATERNA Svar: Parkeringsfrågan är en nyckelfråga i om vi ska lyckas utveckla Huddinge centrum till ett attraktivt köpcentrum. Det måste vara enkelt att parkera och det ska vara gratis. Flera nya parkeringshus finns med i programmet för Huddinge centrum. Marken för parkeringar är värdefullare ju mer centrum- och kollektivtrafiknära de ligger. Parkeringsfrågan vid Kvarnbergsplan ska lösas i det under planarbetet som pågår. Vi vill utveckla Kungens kurva med mer handel, upplevelser och på sikt bostäder. Vi bedömer att potentialen är att handel och övrig verksamhet kan växa med betydligt mer än 50 %. Genom tätare handel och utvecklade urbana kvaliteter snarare än ett utökat geografiskt område. Tillgängligheten till Kungens kurva måste förbättras. Förbifarten med den nya trafikplatsen, Södertörnsleden, Spårväg syd och fler vägar inne i området kommer förbättra trafiksituationen. Åleden är idag en förbindelse för gång- och cykeltrafik och en viktig väg för utryckningsfordon. Vi tror inte på ett öppnande av vägen för biltrafik. Det skulle skära av Gömmarens naturreservat och leda till att trafiken leds in till Huddinges centrala delar och stora bostadsområden, med en försämrad boendemiljö för många som följd. Vi vet genom mätningar att just närheten till naturen (och till centrum) är de viktigaste skälen till varför människor vill bosätta sig i Huddinge.

13 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? FOLKPARTIET 1. Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: Detta är en mycket viktig fråga att lösa. Det finns i programmet för Huddinge centrum ett antal nya platser för P-hus. På längre sikt kommer det inte vara ett problem utan det är under själva byggtiden som det behövs väl fungerande alternativ, något som utreds. Kvarnbergsplan håller på att planläggas och i samband med det tittas det på parkringsfrågan. Generellt sett så ser vi gärna att vår mark utnyttjas så effektivt som möjligt och att parkeringarna används till rätt ändamål, tex att infartsparkeringar verkligen används till infartsparkering. Det går att göra mycket med Kungens kurva genom att förtäta området och vi tror att det med en effektivare planering kan växa med mer än 50% utan att mer yta tas i anspråk. Handel är så klart motorn i området men på sikt vill vi även att skapa utrymme för bostäder och kontor i området. Folkpartiet ser gärna att Åleden öppnas upp för klimatsmart kollektivtrafik, vilket är än mer angeläget nu när en ny galleria har öppnat och fokus på shopping som kräver bil därmed minskar. Det skulle bli ett snabbt och enkelt sätt att ta sig mellan Huddinge centrum och Kungens kurva och det skulle avlasta Häradsvägen och Glömstavägen i väntan på Södertörnsleden.

14 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? KRISTDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Svar: I programmet för Huddinge centrum finns flera nya platser utpekade för p-hus. En svårighet är dock att Paradisgaraget ganska snart behöver rivas och det är då viktigt att ha alternativa platser under byggtiden. Den frågan förbereds just nu. Vid Kvarnbergsplan pågår planläggning som berör befintlig handel på platsen och parkeringsfrågan ska lösas inom planarbetet. Generellt sett är inriktningen att ytor i centrala och attraktiva lägen måste användas mer effektivt än tidigare och antalet stora markparkeringar kommer att bli färre. I Kungens kurva vill vi se effektivare parkeringslösningar med samnyttjande av p-hus. Området är till ytan dåligt utnyttjat och ganska utspritt. Vi tror att handeln kan växa med mer än 50 % utan att det geografiska området blir större. Dessutom finns utrymme för bostäder, kontor och upplevelseindustri inom befintliga ytor. Vi vill inte bygga vägar eller leda in trafik genom Gömmarens naturreservat.

15 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? CENTERPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Om de kommer med bil så ska de kunna parkera på platser motsvarande antalet som finns idag. Centerpartiet värnar om de miljövänliga transportmedlen och vill öka satsningarna på cykeltrafik och spårbunden trafik. På motsvarande sätt vill vi investera i fler laddstolpar och biogasproduktion lokalt. Det är utsläppen vi ska stoppa, inte bilarna. Det kommer även framöver att behövas parkeringshus i centrala Huddinge. Centerpartiet vill bygga bostäder i Kungens Kurva enligt vårt koncept Nybyggarland Kungens kurva, för en mer blandad struktur med boenden som skapar trygghet i området. Vi ser inte att handelsområdet behöver utökas i kvadratmeter markyta räknat, däremot kan en hel del förtätning ske. Utmaningen för Kungens kurva framöver är att behålla och helst öka sin attraktivitet som handelsplats, då behövs det mer satsningar på upplevelser, nöjen och stadslika gatumiljöer. Centerpartiet vill bygga en velostrada där, dvs en snabb cykelväg.

16 4. Handelsområden och centrum Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? SOCIALDEMOKRATERNA Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Vi har sett det som oerhört viktigt att ha en bra kundparkering särskilt i Huddinge centrum. Vi har därför gång på gång drivit frågan om en tillfredsställande lösning i anslutning till butikerna Det går inte att svara på med en procentsiffra. Vi vill utveckla Kungens Kurva så att området får fler kvaliteter med möjlighet till upplevelser och bostäder. Vi vill inte öppna den s.k. brandgatan för trafik. DREVVIKENPARTIET Var ska kunderna parkera i Huddinge centrum och t ex på Kvarnbergsplan? Drevvikenpartiet har i många år framfört att vi bör införa paternosterparkeringar. Det eliminerar även inbrottsrisken (i princip i alla fall). Kostnaden är visserligen högre, men marken blir alltmer värdefull samt att det skulle bli snyggare med färre stora parkeringsplatser. Även snurrhiss kan vara ett bra alternativ Växa med 25% Inget i dagsläget.

17 5. Trafik - Södertörnsleden MODERATERNA Svar: Moderaterna arbetar hårt för att Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden) ska byggas. Ett av huvudsyftena med vägen är den ska avlasta befintliga vägar i kommunen - inte tvärtom. Vi är medvetna om att det finns en risk för kapacitetsproblem bland annat på Lissmavägen och följer noga utvecklingen. FOLKPARTIET Svar: Södertörnsleden behöver byggas så snart som möjligt och det är viktigt att den samplaneras med Spårväg syd och utbyggnaden av Glömstadalen så att vi använder marken så effektivt som möjligt. Lissmavägens kapacitet får vi följa även om inriktningen bör vara att trafiken främst inte leds denna väg. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vi verkar för att Södertörnsleden byggs så snart som möjligt. Vi vill också att man börjar titta på möjligheten att förlägga spår utmed vägens sträckning för att möjliggöra godstransporter på järnväg från Norviks hamn över till västra stambanan. När det gäller Södertörnsledens påverkan på trafiksituationen på övriga vägnätet så följer vi den utvecklingen och ser över kapaciteten. CENTERPARTIET Centerpartiet vill bygga Södertörnsleden snarast möjligt, kommande utredning får visa hur många filer som behövs för att klara av den utmaning som ni beskriver. SOCIALDEMOKRATERNA Vi ser också det som nu kallas Tvärförbindelse Södertörn som helt nödvändig. Det är viktigt att den samplaneras med ny bebyggelse och Spårväg Syd. DREVVIKENPARTIET Enligt den plan kommunen jobbar utifrån. Dp har ingen egen agenda här.

18 6. Erbjudande om tjänster för en billig peng MODERATERNA Svar: Vår grunduppfattning är att kommunen inte ska ägna sig åt verksamhet som konkurrerar ut privat verksamhet. De arbetsmarknadsprojekt som kommunen varit involverat sig som riktas till de som står längt ifrån arbetsmarknaden måste ske med försiktighet och stor respekt för denna problematik. FOLKPARTIET Svar: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Dessa fall bör vi uppmärksammas på så att vi kan agera mot osund konkurrens. KRISTDEMOKRATERNA Svar: Vår grundinställning är att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi föreslår just därför att kommunen ska ta fram en policy och riktlinjer för arbete mot osund konkurrens med näringslivet. CENTERPARTIET Det är svårt att ge ett generellt svar på det, man får titta på varje enskilt fall just för att det inte ska skapa en osund konkurrens på marknaden. SOCIALDEMOKRATERNA Vi tycker att kommunen ska hålla en god säkerhetsmarginal till sådant som kan bli osund konkurrens med det privata näringslivet DREVVIKENPARTIET Osund konkurrens vill vi givetvis inte ha. Däremot är vi positiva till sociala företag, vilka ju är uppbyggda lite annorlunda än de traditionella företagen.

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Socialdemokraterna Haninge Haninge 2010-06-29 Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Hur vi tillsammans skapar ett företagsamt Haninge 2 (10) Innehållsförteckning Tillväxtmotor

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE FÖRETAGSPARK Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 1 Markarbeten pågår och en del av området är redan inflyttningsklar. Etapp 1 har en markyta om 330 000 m 2

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun 2014-2017

Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun 2014-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-05 GSN-2014/629.449 1 (3) HANDLÄGGARE Bergström, Mia Mia.Bergstrom@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Inriktning för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer