Årsberättelse Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco."

Transkript

1 Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering

2 Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Hänt under året Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission av el inom spänningsnivån 0,4 400 kv. Kunderna består av landets stam nätsägare samt flertalet större och mindre elnätsbolag och elproducenter. Elinstallation Vi genomför uppdrag rörande el system i fastigheter för kontor, vård/omsorg, kommersiella lokaler, bostäder, industri etc. Kunderna är fastighetsbolag, landsting, kommuner, byggbolag, energibolag med flera. Offentlig belysning Vi arbetar i uppdrag avseende belys- ning för det yttre offentliga rummet det vill säga gator, vägar, torg, parker, tunnlar, idrottsplatser, fasader etc. Kunderna är kommuner, verk, byggbolag med flera. Telecom Vi utför uppdrag inom nät och an läggningar för distribution och transmission av multimediakommunikation (telefoni, data, tv, radio etc.). Kunderna återfinns främst bland kommunala bolag. Automation Projektering av kompletta elanläggningar för industri och process. Vi konstruerar elsystem, programmerar styrsystem samt med verkar vid drifttagningar. Kunderna finns främst i Sverige men uppdragen medför resor till övriga Europa och Asien. Mark och anläggning Vi bistår kunder under utförandet av mark- och anläggningsarbeten. I våra uppdrag erbjuder vi certifierad personal inom BAS samt kontrollansvarig enligt PBL. Kunderna är till exempel lednings bolag och kommuner. Certifierad teknikkonsult Altecos ledningssystem är sedan år 2001 certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO och sedan 2009 enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS Vi är också sedan 2007 utsedda till ett s.k. Klimat neutralt företag 1). De tio största kunderna (inkl. underkonsulter) 1 Svenska Kraftnät 6 Nacka Energi 2 Stockholms Stad 7 Stokab 3 Fortum 8 Zander & Ingeström 4 Vattenfall 9 Telge Energi 5 Swedavia 10 Trafikverket Omsättning (Mkr) Innehåll 25, ,5 38, VD och styrelseordförande har ordet... 3 Uppdraget: Ett mer miljövänligt Arlanda... 4 Kunder och uppdrag... 7 Medarbetarna: Ingemar och Louise... 8 Årsredovisning Redovisnings principer och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Styrelsen Revisionsberättelse ) Bolaget Respect diplomerar företag som vill vara föregångare genom att driva sin verksamhet och samtidigt minska klimatpåverkan. Företag som kartlägger sina utsläpp, minskar dessa och kompenserar i internationella klimatprojekt för de kvarstående utsläppen kan diplomeras som ett Klimatneutralt företag. 2 Alteco AB, årsberättelse 2012

3 Fortsatt klimatneutrala Vårt aktiva miljöarbete ledde till att vi återigen diplomerades som ett Klimatneutralt företag. Vi har därmed varit diplomerade sedan Global Compact I maj 2009 skrev vi under FN:s initiativ The Global Compact och stödjer sedan dess tio internationellt erkända principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Året i sammandrag När vi ser tillbaka på vårt nittonde verksamhetsår är vi nöjda. Trots en försvagad konjunktur fortsatte vi att växa. I vår branschorganisation Svenska Teknik & Designföretagens årliga branschöversikt för 2012 skriver Almega att större delen av tjänstesektorn under året alltmer fått känna av en svagare konjunktur. Under hösten drabbades även teknikkonsulter och arkitekter, som tidigare visat motståndskraft mot försvagningen. Vi hamnade på plats 149 i listan över landets 300 största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncerner en försämring med 14 platser jämfört med Det bör dock noteras att det har tillkommit 19 bolag bland de 150 första i årets lista. Almega räknar med svag tillväxt i den svenska ekonomin under Vi fortsatte även under detta år att envist motverka den svaga ekonomin genom strategiska åtgärder och engagerade medarbetare. Tack vare detta så kunde vi växa. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr jämfört med år 2011, en förbättring om drygt 2 %. Omsättningen ökade under perioden med nästan 3 %, från tkr till tkr. Rörelsemarginalen blev 9,1 %, vi nådde alltså inte vårt mål om 10 %. Avkastningen på totalt kapital blev 18,7 % och soliditeten ökade från 56 till 60 %. Antalet helårsanställda ökade från 25 till 26 st. Det är förvisso en måttlig ökning men vi är nöjda eftersom vi under året drabbades av fem uppsägningar. Fyra av dessa rekryterades av andra teknikkonsultbolag vilket vi tolkar som ett tecken på branschens ökande brist på kompetent arbetskraft. Sedan många år har vi väl utvecklade samarbeten med andra konsultbolag. Dessa kompletterar oss med både resurser och kompetens, vilket gör att vi tillsammans har lättare att erhålla både kunder och uppdrag. Vi har en mycket fin kundstock med ett flertal kunder som vi haft förmånen att få arbeta med under många år. En mycket stor del av årets uppdrag utfördes via våra ca. 25 ramavtal. Flera av kunderna valde under året att teckna nya eller förlänga sina ramavtal med oss vilket lovar gott. Vi har ett starkt varumärke efter att i snart två decennier arbetat målmedvetet med att alltid utföra våra uppdrag på bästa sätt och att hela tiden vidareutveckla bolagets verksamhet. Vi försöker också bidra till ett bättre samhälle genom våra åtaganden med Respect och FN:s Global Compact liksom genom sponsring av bland andra idrotts föreningar, handikappidrott, kulturarrangemang och cancerfonder. Vi har även under 2012 fortsatt att investera omfattande belopp i medarbetarnas kompetens. Bolaget har sedan starten uppmuntrat medarbetarna till kontinuerlig kompetensutveckling, vilket uppskattas mycket. En mycket viktig händelse var att vi efter elva år i Nacka Strands kontorshotell flyttade in i egna hyreslokaler i Globenområdet. De nya lokalerna är mycket funktionella och trevliga och ger oss också möjligheter till fortsatt expansion. Området i sig har mycket bra kollektivtrafik och service. Den snart färdigställda Stockholmsarenan och de fortsatta utvecklingsplanerna ökar områdets attraktionskraft. Sammantaget ger det oss mycket nöjda kollegor och ett starkt argument vid rekrytering av nya medarbetare. Inledningen av 2013 har börjat bra och vi har så här långt överträffat vår budget. Den fortsatt osäkra världs - eko nomin riskerar att påverka även oss men vi ska minimera de eventuella konsekvenserna genom ett strategiskt för sälj nings arbete och fortsätta att utföra våra konsult uppdrag med nöjda kunder. Våra värdeord Rustade, Engagerade, Effektiva och Ansvarsfulla leder oss på den vägen. Till sist tackar vi alla våra kunder för det förtroende som de visar genom att anlita oss, år efter år. Vi kommer att fortsätta att leverera god ingenjörskonst utan krusiduller Just good engineering! Bollnäs i februari 2013 Andreas Lundström Verkställande direktör bert Andersson styrelseordförande Alteco AB, årsberättelse

4 Fortsatt certifierade Under året genomförde Intertek-Semko två planerade revisioner av vårt ledningssystem. De resulterade båda i fortsatt certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Ledningssystemet har därmed varit certifierat i elva år. Nytt Stockholms kontor Efter elva år i Nacka Strands kontorshotell flyttade vi till egna hyres lokaler i Globenområdet. Detta firades med ett välbesökt öppet hus. Uppdrag: Ett mer miljövänligt Sedan 2005 har Alteco jobbat med en rad projekt vid Arlanda flygplats. Bland mycket annat har vi kunnat bidra till att minska flygplatsens negativa miljöpåverkan. Det är enkelt för oss att jobba tillsammans med Alteco eftersom deras medarbetare Magnus Bergström och Jan Sanderhäll efter många år nu är väl bekanta med våra system här på Arlanda, säger byggledaren Yngve Palm vid Swedavia Konsult Arlanda. Uppdraget Allt började 2005 med en upphandling av ramavtal med elkonsulter där Alteco blev en av de utvalda. Därefter har det blivit många jobb för Alteco här på Arlanda; först för Luftfartsverket och sedan med Swe davia AB som numera driver flygplatser på tiotalet platser i Sverige, berättar byggledaren Yngve Palm vid Arlanda flygplats i Stockholm. Altecos första uppdrag vid Arlanda rörde TAMC, ett tekniktätt servicecentrum för felrapportering, nycklar, badgar, behörighetshandlingar, parkering m.m., där Alteco projekterade ombyggnad av kraft, belysning och tele-data. Bättre miljö Flera av Altecos uppdrag genom åren har handlat om att minska flygverksamhetens negativa miljöpåverkan. Swedavia har en nollvision för egna fossilbränslebaserade utsläpp och har under många år jobbat med energifrågan vid sina flygplatser. Stockholm Arlanda Airport fick också 2010 ACI Europes nyinstiftade miljöpris för miljön och innovativ miljöledning. Arlanda var den första flygplatsen i världen som uppfyllde kraven för den högsta nivån i ett program som graderar flygplatsers klimatpåverkan. Klimatneutralt Precis som Alteco, är också Swedavia klimatneutralt vilket innebär att respektive företags verksamhet ska bedrivas utan att bidra till den globala klimatförändringen. Samarbetet med Alteco är viktigt för oss, då miljöfrågor är av största betydelse också för Swedavia. Vi har arbetat målmedvetet med dessa frågor under många år och vi är i dag en internationell förebild när det gäller att utveckla flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Förutom att minska belastningen på vår jord, är också flygets miljöpåverkan av avgörande betydelse för branschens utveckling och därmed vår verksamhet, menar Yngve Palm. En del är att minska effektuttaget på flygplatsen, och här spelar Altecos arbete stor roll. Flygplatsen utvecklas ständigt och nu pågår bland annat förberedelser för att kunna ta emot större passagerar mängder vid Arlanda framför allt vid varje flygplansankomst. Redan i dag reser 32 miljoner passagerare via någon av Swedavias flygplatser varje år. Detta ställer särskilt höga krav inte bara på själva anläggningarna med pirer och terminalutrymmen utan även exempelvis på bagagehanteringssystemen. (fortsättning på sid 6) 4 Alteco AB, årsberättelse 2012

5 miljöfrågor är av största Foto: Pontus Orre betydelse också för Swedavia. Vi har arbetat målmedvetet med dessa frågor under många år. Yngve Palm, Swedavia Konsult, Arlanda 5

6 Hälsoaktiviteter En lång tradition är vår årliga friluftsaktivitet där alla ska kunna vara med. Vi har genom åren paddlat, vandrat, seglat, rott, skrinnat, toppbestigit m.m. Under 2012 vandrade vi Storulvån-Sylarna-Syltoppen. Vi deltog även i Lidingöstafetten, Lidingö på gång samt StafettVasan. Facebook Nu kan du se vad som sker bakom kulisserna hos Alteco. /altecoab Redan i dag reser 32 miljoner passagerare via någon av Swedavias flygplatser varje år. Ny passagerargång Ett projekt genomfördes 2012, där Swedavia byggde en ny passagerargång på västra sidan av Pir F och in i byggnad Passagen, där omfattande ombyggnationer ägde rum. Detta för att öka kapaciteten för ankomster från non-schengenländer. Alteco projekterade kraft, belysning och tele-data för detta projekt. Pirförtätning Alteco jobbar även med projektering av pirförtätning till A- och B-pirerna vid Arlanda Terminal 5 för större flexibilitet mellan stora och mindre flygplan genom att man utökar med fler passagerarbryggor. Projekteringen är i full gång för B-piren, och upp handling av entreprenörer är nära förestående. Genomförandet beräknas kunna ske under 2013, och för Pir A Bagagelogistik För att hantera mer bagage bygger vi en ny bagageanläggning från Terminal 2 till Mellanbygg naden där Alteco projekterar kraft, belysning, tele-data samt många omläggningar av befintliga system som måste flyttas p.g.a. demonteringar av byggnadsdelar. Alteco har även projekterat ny belysning och belysningsstyrningar i VIP-loungen pir F, där entreprenaden redan är genomförd. Halverad effektåtgång Alteco har projekterat installation av ny belysning och belysningsstyrning till mer energisparande LED-belysning i undertaken på A- och B-pirarna, samt projek terat de nya nödutrymningsarmaturerna i samtliga terminaler. Det blir även rörelsestyrd belysning i andra utrymmen på flygplatsen, och vi har faktiskt halverat effektuttaget för belysning på ett par år genom att byta till LED i ter mi nalerna och i vissa P-hus. Och arbetet fortsätter. Smärtfritt samarbete Yngve Palm lovordar också samarbetet med Alteco: Det går så smärtfritt. Altecos medarbetare har genom åren lärt sig vårt system och det sparar tid. Dialogen går också mycket bra; som kravställare är jag själv elmänniska från början och har det därför enklare i min dialog med Altecos representanter. n Allt fler passagerare väljer Arlanda med ökande mängder bagage att hantera. Yngve Palm (mitten) visar hur den nya bagagehanteringen växer fram i delvis nya lokaler vid flygplatsen. Altecos Magnus Bergström, (t.v.), och Janne Sanderhäll projekterar bland annat kraft, belysning, tele-data och nödvändig flytt av en del befintliga system. Foto: POntus Orre 6 Alteco AB, årsberättelse 2012

7 Nya ramavtal Nya samarbetsavtal tecknades under året med Elektra Nät, Inköp Gävleborg (nära 20 st kommunala och landstingsägda bolag/organisationer), Nefab, Stockholms Stad, Stokab, Svenska Fönster, Svenska Kraftnät, Trafikverket och Täby Kommun. Hjärtstartare Vi installerade hjärt startare på våra tre kontor och utbildade medarbetarna i handhavandet. Kunder och uppdrag Alteco utför årligen drygt 200 uppdrag av skiftande art, allt från besiktningsuppdrag på någon enstaka dag till projekteringsuppdrag som engagerar flera medarbetare halvårsvis eller mer. Våra kunder är främst offentliga och privata bolag/organisationer som äger ledningsnät, fastigheter, anläggningar, produktions enheter och andra verksamheter i Sverige. Sedan i slutet av 1990-talet har vår medvetna strategi varit att dels bredda vår verksamhet till fler bransch segment och dels inte bli för beroende av enstaka kunder. Med vår flexibla personal har vi också haft goda möjligheter att anpassa oss efter de olika segmentens efterfrågan vid olika tillfällen. Därför har vi en kontinuerlig och hög beläggningsgrad. Vi fortsatter också vår strävan att söka upp de kunder och uppdrag som intresserar oss mest. Här följer några av 2012 års uppdrag: Slussen Den nya Slussen blir ett öppet nav i Stockholms mitt. Projektet är omdebatterat, komplext och omfattande. Vi har i uppdrag att projektera för flyttningar av befintliga ledningar liksom planera för nya ledningsnät. Beställare: Fortum, SL och Stokab. Styrsystem för pannor Vi utför konstruktion av elanläggningar för biobränsleeldade värmepannor för fjärrvärmenät samt elektriska värme- och ångpannor för värme och process. Vi gör styrprogram för PLC och HMI samt levererar till hörande styrsystem och datautrustning. Slutkunderna finns i Skandinavien, Europa och Asien. Beställare: Zander & Ingeström, Lars -Åke Nyberg Pannprojekt, m.fl. SverIges Stamnät Svenska Kraftnät har uppgiften att transportera el, via 220 kv - och 400 kv -ledningar, från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Vi har under året med både egna medarbetare och flera underkonsulter genomfört omfattande uppdrag rörande projektering, byggledning och besiktning av ny- och ombyggnationer på näten. Beställare: Svenska Kraftnät. Säkrare Elnät Även under 2012 utförde vi en mycket stor mängd utrednings-, projekterings -, berednings- och byggledningsuppdrag rörande elnät 0,4 130 kv. Beställare: Fortum, Vattenfall, Nacka Energi, Telge Energi, Härjeåns Nät, Elektra Nät m.fl. Arlanda flygplats Vi har sedan 2005 utfört en stor mängd projekteringsuppdrag för ombyggna tioner inom flygplatsen. Även under 2012 arbetade vi i flera uppdrag varav det största om fattade den nya bagageanläggningen i terminal 2. Beställare: Swedavia. Säkrare Anläggningar Försäkringsbolagen ålägger många fastighets -/anläggningsägare att regelbundet besiktiga sina elanläggningar d.v.s. att utföra så kallade elrevisionsbesiktningar. Automatiska brandlarmanläggningar ska både leverans - och revisionsbesiktigas. Vår auktoriserade besiktningsman har under året utfört ett stort antal besiktningar vilka syftar till att minimera olycks -/brandrisker. Beställare: Svenska fastighetsägare. Det ljusnar i Stockholm Vi har tillsammans med underkonsulter utfört en mycket stor mängd projek terings-, bygglednings - och besiktningsuppdrag rörande offentlig belysning i Stockholms län. Det gäller upprustning och förnyelse i äldre stadsdelar liksom nya anläggningar i exploateringsområden. Beställare: Stockholms stad, Nacka Kommun, Sundbybergs Stad, Tyresö Kommun m.fl. Ett fiberrikt sverige Vi har under året med egna medarbetare och underkonsult genomfört utredningar, projektering, projekt-, byggledning, besiktning och dokumentation av kanalisations- och fibernät. Beställare: Stokab, TeliaSonera, Bollnäs Energi, Helsinge Net Ovan åker m.fl. Citybanan Citybanan är en ny 6 km lång pen deltågstunnel mellan Tomteboda och Södermalm. När den är färdigbyggd har spårkapaciteten fördubblats vilket gör att alla sorters tåg kan gå tätare och punktligare. Vi utför, med underkonsult, bygg ledning för elkraft järnväg. Beställare: Trafikverket. Alteco AB, årsberättelse

8 Medarbetarna Ingemar återvändaren Redan under seklets första år, 2000, kom Ingemar Jakobsson till Alteco. Första gången. Men efter drygt sex år till och från Dalfors dagligen tackade Ingemar för sig, då han erbjudits ett utmanande arbete hos en tidigare arbetsgivare. År 2008 träffade Ingemar kärleken vilket medförde flytt till Mora. Jag ringde upp Andreas Lundström igen och tyckte att det kunde vara dags för Alteco att öppna filial här på min nya bostadsort, berättar Ingemar. Strax var Ingemar Altecos man i Mora. Från Bålsta till Mora Ingemar är uppväxt i Bålsta men flyttade 1995 till Dalfors i Dalarna. Elinstallation, säkerhet och telecom, blev Ingemars yrkesbana och år 2000 sökte han kontakt med Alteco i Bollnäs. Jag visste att man sökte nya medarbetare då och då, men mer visste jag inte om Alteco. Desto mer förvånad blev Ingemar när han kallats till anställningsintervju och på plats på Bollnäskontoret träffade en skolkamrat från Bålsta; Louise Lundström, gift med Altecos grundare Andreas Lundström. Och tänka sig, jag fick jobb ändå Allt var egentligen en tillfällighet, men det blev ju riktigt bra, säger Ingemar som snabbt installerade sig i Altecogänget i Bollnäs. Men efter drygt sex år fick han ett er bjudande om nya utmanande uppgifter hos en tidigare arbetsgivare och då tackade Ingemar för sig. Det var ändå inte slut mellan Alteco och Ingemar. När han efter ett par år flyttade till Mora så fick Andreas alltså telefon samtalet från Ingemar och numera har han också fått sällskap på jobbet. Altecofamiljen växer också i Dalarna. Vi är två här nu och blir tre inom kort. Och vi hoppas förstås på att bli ännu fler i framtiden. Miljö och besiktning Som företagets miljösamordnare ansvarar Ingemar för att Alteco följer ISO-certi - fi eringen och allt det för med sig att vara ett klimatneutralt företag. Ingemars dag omfattar också bl.a. besiktning av brandlarm med resor inom Dalarna och Gävleborg, och även ner till Arlanda och Stockholm. Ofta är det uppdrag där det finns myndighetskrav, försäkringskrav eller andra krav, inte sällan äldreboenden, skolor, samlingslokaler, hotell och liknande typer av anläggningar. Uppdragen innebär också mycket handlingar att läsa in och sedan upprätta nya handlingar efter besiktningen med eventuella anmärkningar och förslag till åtgärder. Det blir även en hel del uppdrag på telecomsidan med bland annat fibernät till Stockholms lokaltrafik, inte minst till huvudstadens tunnelbanenät, säger Ingemar. Blir kvar Fritiden ägnar Ingemar gärna åt skrid - skor eller styrketräning. På jobbet blir det också en del innebandy, förklarar Ingemar som trivs och fortsätter att satsa på Alteco: Det är lätt att komma överens med alla inom företaget och här finns alltid att göra, summerar han. n 8 Alteco AB, årsberättelse 2012

9 Foto: Anders Nordlén Louise är Altecos först anställda Louise och Andreas träffades på det då gemensamma jobbet i Stockholm och de tu blev ett. Vi trivdes ju bra i storstaden, men när det blev dags för tillökning i familjen tänkte vi att Hälsingland och Bollnäs skulle vara en bättre miljö för barnen att växa upp i. Jag var hemma och mammaledig, och då startade Andreas sitt Alteco för att ha en inkomst till dess han hittade ett riktigt jobb. Jo, just så började det. Louise Lundström blev den första anställda i Alteco AB i Bollnäs, så hon är förutom Andreas Lundström den som jobbat längst åt Alteco. Alteco kom till 1994 och som mammaledig tog jag då hand om firmans pappersarbete på kvällar och helger, minns Louise. Louise sköter fortfarande papper och pärmar; ekonomi, bokföring, bokslut, löner, redovisning och allt därtill. Blev heltid Men bara kvällar och helger räcker inte längre, så stora almanackor finns inte: När företaget flyttade in i de lokaler vi i dag har i Bollnäs diskuterade vi om vi skulle anställa någon för att sköta eko nomi och administration, men det blev så att jag tog hand om det på heltid. Då hade Alteco redan hunnit växa till fem medarbetare. I dag är man nära 30 medarbetare i familjen Alteco och har filialer i både Stockholm och Mora. Snabb utveckling Att satsa på trivsel och omtanke för alla inom företaget har visat sig vara framgångsrikt. Altecos utvecklingskurva har pekat brant uppför genom tiden när man nu kikar framåt mot sitt 20-årsjubileum. Det har gått bra. Hemligheten är att hela tiden var fokuserad på det man gör, och hålla bra ordning på det man har för händer, oavsett vilka arbetsuppgifter det handlar om. Ordning och reda, helt enkelt, säger Louise. Det är ju också det som är hennes jobb och det är vad som krävs om man som Louise ska sköta allt från dagens post till bokslutet. Det är lite av min personlighet, att befinna mig mitt i alltsammans och ha överblicken. Så ser mina dagar ut. Sedan handlar det också om att ha rätt omgivning: Andreas filosofi har hela tiden varit att alla medarbetare ska trivas, känna sig delaktiga och vara engagerade. Genom åren när företaget växt har det ibland varit lite knöligt att få tag på kvalificerade sökanden till lediga platser. Desto större blir då anledningen att se till att redan anställda har det bra, gärna med olika aktiviteter och förmåner. Och framtiden ser Louise an med tillförsikt: Undan för undan har företaget skaffat sig nya ben att stå på och den utvecklingen tror jag kommer att fortsätta. Det blir nog att kämpa på i 20 år till. Minst n Alla våra medarbetare hittar du på alteco.se Alteco AB, årsberättelse

10 1058 tkr 2011: : : : Nettoomsättning/helårsanställd Årsförsäljning exklusive underkonsulter i förhållande till antalet årsanställda Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ALTECO AB, får härmed avge årsredovisning för Organisation Alteco AB är ett tekniskt konsultföretag som startade sin verksamhet Verksamheten startade ursprungligen i moderföretagets regi, organisationsnummer Ekonomisk översikt Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) 9,1 10,0 10,0 9,1 10,0 Nettomarginal (%) 9,3 9,3 10,6 9,4 8,8 Avkastning på totalt kapital (%) 18,7 21,7 23,5 20,7 16,9 Soliditet (%) Dispositioner beträffande vinst eller förlust belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt Disponeras för: balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 10 Alteco AB, årsberättelse 2012

11 9,1 % 2011: 10,0 2010: 10,0 2009: 9,1 2008: 10,0 Rörelsemarginal Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Resultaträkning (kr) not Nettoomsättning Förändringar pågående tjänsteuppdrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Underkonsulter och kopiering Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Alteco AB, årsberättelse

12 9,3 % 2008: 2011: 9,3 2010: 10,6 2009: 9,4 8,8 Nettomarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter m.m. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Alteco AB, årsberättelse 2012

13 18,7 % 2008: 2011: 21,7 2010: 23,5 2009: 20,7 16,9 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen EGET KAPITAL OCH SKULDER not Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier med kvotvärde 100 kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder - - Fastighetsinteckningar i eget förvar - - Företagsinteckningar i eget förvar - - Summa Alteco AB, årsberättelse

14 60 % 2008: 2011: : : Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen Kassaflödesanalys (kr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning (+) av pågående arbeten Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade koncernbidrag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Alteco AB, årsberättelse 2012

15 207 % 2011: : : : 244 Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Redovisnings principer och bokslutskommentarer (Belopp i kr om inget annat anges) Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Års - redo visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Nettoomsättning/helårsanställd: Årsförsäljning exklu sive underkonsulter i förhållande till antalet årsanställda Rörelsemarginal: Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen. Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totalt kapital. Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Debiteringsgrad: Debiterbar tid i förhållande till total närvarotid (inkl. ledning och administration). Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3. Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFN:s alter na tivregel (färdigställandemetoden) i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris först när uppdraget väsent ligen är slutfört. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: - datorer 25 - kontorsmöbler 12,5 - övriga inventarier 20 - byggnader 1 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Laurentius Invest AB, org. nr med säte i Bollnäs stad. Av dotterbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 kronor av inköpen och 0 kronor av försäljningen moderbolaget. Alteco AB, årsberättelse

16 75,9 % 2008: 2011: 77,4 2010: 78,5 2009: 75,9 77,5 Debiteringsgrad Debiterbar tid i förhållande till total närvarotid (inkl. ledning och administration) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda Män 21,5 22,0 Kvinnor 4,5 3,0 Totalt 26,0 25,0 Not Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring avskrivningar, utöver plan Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader, exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Alteco AB, årsberättelse 2012

17 26 st 2011: : : : 19 Antal helårsanställda Not 7 Eget kapital Aktiekapital reservfond balanserat resultat Årets resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Lämnade koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 8 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark Maskiner och inventarier Av beloppet utgör 22 % en latent skatteskuld. Not 9 Periodiseringsfonder Avsatt vid taxering Avsatt vid taxering Avsatt vid taxering Avsatt vid taxering Avsatt vid taxering Av beloppet utgör 22 % en latent skatteskuld. Alteco AB, årsberättelse

18 Underskrifter Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiebolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållanden och ingenting av väsentlig betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Bollnäs, april 2013 Andreas Lundström bert Andersson louise Lundström Verkställande direktör styrelseordförande styrelseledamot Magnus Bergström Arbetstagarrepresentant staffan Broomé godkänd revisor, bollnäs Revisionsbyrå Min revisionsberättelse har avgivits april 2013 Foto: Pontus Orre och Anders Norldén Styrelsen Bert Andersson Ordförande sedan Delägare och ordförande Eltjänst i Bollnäs AB. Tidigare vd för AB Edsbyns Elverk med dotterbolag. Andra väsentliga uppdrag: F.d. styrelseledamot i elbransch organisa tionerna Svensk Energi och EIO Gävle/Dala. Andreas Lundström Grundade bolaget Verkställande direktör, Alteco AB. Louise Lundström Invald Ekonomisamordnare, Alteco AB. Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Tryggstiftelsen SEB. Magnus Bergström Invald 2011 Arbetstagarrepresentant Lars Hedlund Invald 2011 Arbetstagarrepresentant (suppleant) 18 Alteco AB, årsberättelse 2012

19 Revisionsberättelse Till årsstämman i ALTECO AB, Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för ALTECO AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direk tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ALTECO AB:s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ALTECO AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis positioner beträffande bolagets vinst, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har jag grans kat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags ordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bollnäs, april 2013 Staffan Broomé Godkänd revisor Alteco AB, årsberättelse

20 Produktion: Ryter Tryck: Bok & Tryck, Bollnäs 2013 Riktigt bra teknik märks inte. Alteco utvecklar smarta och energisparande teknikmiljöer. I planering och utförande lägger vi lika stor vikt vid människan som vid säkerhet och ekonomi. Resultatet av vårt arbete ska bli så bra att man inte lägger märke till det det är en naturlig del av en väl fungerande vardag. Alteco AB, Bollnäs (hk) Box 261, Bollnäs Besök: Långgatan Alteco AB, Stockholm Arenavägen Globen-Stockholm Alteco AB, Mora Dalagatan Mora Just good engineering

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsberättelse. Just good engineering

Årsberättelse. Just good engineering Årsberättelse Just good engineering Omslagsbilden Som ett led i vårt mijöarbete införskaffades under 2009 två nya tjänstebilar av så kallad hybridmodell. Vårt resande kommer tack vare denna investering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer