Vaxholms närmaste parti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaxholms närmaste parti"

Transkript

1 Vaxholms närmaste parti satsar på ett ökat inflytande efter valet i september Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige, se hela valsedeln på vår hemsidan: Vi vill närodla politiken för demokratin och ett hållbart Vaxholm. Vi vill satsa på åtgärder som underlättar för dig att vara både miljö- och klimatsmart i vardagen. Som kandidater till kommunfullmäktige, vill vi vara aktiva och varsamt utveckla Vaxholms unika småskaliga skärgårdsmiljö. Centerpartiet har engagemang och hjärta och vill tillsammans med dig göra vår stad till en härlig och välkomnande skärgårdspärla Detta är vårt handlingsprogram som innehåller riktlinjer och de prioriteringar Vaxholmscentern vill arbeta för i kommunpolitiken de kommande åren. Demokratin får vi aldrig ta för given och politiken blir aldrig färdig båda måste ständigt närodlas - och det vill vi göra tillsammans med dig. Använd vår valsedel och kryssa någon av oss i valet den 14 september!

2 Vi närodlar politiken för ett hållbart Vaxholm Vaxholm är skärgårdens vackra huvudstad och det är en förmån att få bo, leva och verka här. Centerpartiet vill göra Vaxholm än mer attraktivt för såväl boende som besökare. Invånare och företag ska kunna utvecklas och växa här. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Barn och unga ska utifrån sina unika förutsättningar få utbildning och få gå i Sveriges bästa skolor. De äldre ska erbjudas ett rikt och värdigt liv. Stadens unika småskaliga skärgårdsmiljö behöver utvecklas med varsamhet och präglas av en hållbar miljö. Centerpartiet vill med engagemang, kunskap och hjärta tillsammans med stadens invånare, företagare och föreningsliv göra staden till en skärgårdspärla. Vaxholm ska ha Sveriges bästa skolor Det är viktigt att våra barn kan växa upp i en trygg och kreativ miljö. Den nya skollagen säger att varje elev har rätt att nå sin fulla potential, alla elever har rätt till kunskap och individanpassat stöd för att utvecklas. Centerpartiet har en helhetssyn på kunskap och vi ser till mer än rena faktakunskaper. Vi anser att det är genom kreativitet och motivation som lusten att lära stimuleras. För att lyckas med detta behövs det både kramar och ramar. För oss är det självklart att lärare och elever får möjlighet att använda den moderna informationstekniken fullt ut i undervisningen och på sikt måste vi nå detta mål. Alla barn kan och har rätt att lära men alla barn lär sig inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiker och metoder. Våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för personalen. Det ska vara utvecklande och meningsfullt att arbeta med barn och deras lärande. Skollokalerna ska vara flexibla och anpassas till olika barns- och elevers antal, samt kunna användas av föreningslivet och för olika aktiviteter utanför den schemalagda skoldagen. Våra skolor ska ha en IT-strategi som stöd för skolledarna, lärarna och eleverna. Varje elev ska ha tillgång till en dator/läsplatta. Våra skolgårdar ska uppmuntra till lek och rörelse Vaxholm har en tradition av många småföretagare och därför ska eleverna få lära sig om entreprenörskap i skolan. Alla barn ska bli sedda och få den omsorg och stöd som de behöver. Barngrupperna får inte vara för stora. Den Öppna förskolan är en värdefull verksamhet som ska ha fortsatt stöd. Staden ska bidra till roliga och spännande lekparker för barnen i de olika stadsdelarna, i samarbete föreningslivet och lokala boendeföreningar. Trafiksäkerheten för skolvägarna till och vid förskolor och skolor ska planeras för hållbara trafiklösningar med bra gångoch cykelvägar. Etablera ett särskilt ö-bidrag till förskolan och fritids på öar utan broförbindelse. En om och tillbyggnad av Resarö skola är nödvändig så att skolan får ändamålsenliga lokaler, en idrottshall och utrym me för kulturskolan. Intilliggande friluftsområden är en tillgång för skolan som måste tas till vara. Campus Vaxholm ska innehålla ändamålsenliga utbildningslokaler, idrotts och kulturverksamhet. Lokalerna ska använ das även utanför den schemalagda undervisningen. Skolköket på Campus Vaxholm ska drivas av en restauratör/krögare och maten skall lagas på plats. Barn och unga ska serveras god och näringsrik mat med höga miljö- och djuromsorgskrav.

3 Doften av nystekta köttbullar Gemensamma måltider är mycket mera än maten. Måltiden ska också skapa trygghet och gemenskap. Centerpartiet vill att maten på våra förskolor, skolor och äldreboenden ska inhandlas med omsorg. Den ska leva upp till de krav som ställs på svensk matproduktion när det gäller bra miljö och djuromsorg. Råvarorna ska så långt möjligt vara närodlade. Barn och äldre ska serveras god och näringsrik mat som lagas på plats. Doften av nylagad mat försvinner med onödiga transporter av maten. Vaxholmscentern prioriterar följande, Staden ska ha en övergripande kost- och måltidspolicy, som görs tydlig i upphandlingen. Den mat vi serverar ska leva upp till de höga miljö- och djuromsorgsvärden som vi har i Sverige. Kommunen ska samordna upphandlingar och köken ska göra sitt yttersta för att maten ska vara närproducerad och anpassad efter säsong för att minska klimatpåverkan. Barn och gamla ska självklart serveras riktigt smör till nybakat bröd Vi vill ha allergisanerade lokaler och allergisäker mat i våra matsalar. Utarbeta en tävling där bästa matentreprenör vinner uppdraget att skapa Restaurang Campus Vaxholm. Skärgårdens huvudstad året runt Det ska vara inbjudande och enkelt att ta sig runt i Vaxholm. Med fler mötesplatser och aktivitetsytor i stadskärnan utvecklas handeln och besöksnäringen och vi får en attraktivare stadskärna. Vi behöver rusta upp de flesta av våra parker, framförallt på Vaxön. Runt kajerna och Hamngatan bör vi kunna erbjuda Skärgårdsupplevelser nära Stockholm som bidrar till att förlänga besökssäsongen. Vaxholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Framkomligheten för de med funktionshinder ska ha hög prioritet. En fast förbindelse till Kastellet är nödvändig för att fler kan få del av denna fantastiska sevärdhet. Det underlättar också för aktiviteteter som musik, teater, guidade turer och festivaler. Med en fast förbindelse kan olika företag och verksamheter etablera sig i Kastellets lokaler. Rådhustorget behöver utvecklas till en attraktiv, grön och livlig mötesplats för stora och små. Bondens egen marknad är en bra början. Hamngatans nedre del bör göras till en gågata under maj september och olika restauranger/caféer, ska kunna etable ras på kajerna. Fritidsbåtar ska kunna angöra fler kajer än nuvarande gästhamn. En lämpligare ändhållplats för SL-bussarna än Söderhamnsplan behöver utredas. Fler infartsparkeringar för bilar och cykelparkeringar under tak. Ett friskare Vaxholm genom våra unika friluftsområden I Vaxholm har vi nära till kusten och vattnet som inbjuder till rekreation och fritidsaktiviteter för både boende och besökare. Vi bor på många olika öar och vi måste värna stränderna och vattenmiljön som en värdefull resurs.

4 Föreningslivet fyller en viktig funktion och ska därför ha stöd från staden till sin verksamhet. Parker liksom gång och cykelbanor ska vara upplysta och trygga. Utveckla våra många olika badplatser. Badplatserna ska hållas fräscha och attraktiva. Med bättre skyltning blir det lättare att hitta till badplatserna. Utveckla Eriksö som frilufts- och rekreationsområde för både turister och oss som redan bor i Vaxholm. Fullfölj planerna på ett vandrarhem och fräscha upp campingplatsen i samarbete med lämplig arrendator. En ny lokal på Eriksö för Vaxholms scouter. Planera för ute gym på Eriksö och på Lägret för att locka äldre och yngre att röra på sig Tillgängligheten till Bogesunds fritidsaktiviteter måste öka. Här finns golf, ridning, vandring och bad. En gång- och cykel väg ut till Bogesund är därför nödvändig. Vi vill driva på landstingets trafiknämnd för att Vaxholmsbolaget ska angöra en brygga på Bogesundslandet. Koloniområdet vid Engarn/Storäng behöver göras permanent. Fler kolonilotter i de olika stadsdelarna/öarna bör erbju das. Bevara friluftsområdet på Resarö/Killingen och anlägga ett elljusspår på Resarö Anläggning av konstgräs på Resarö fotbollsplan. Skapa ett Sinnenas trädgård på Lägret. En jämställd och jämlik stad För oss är det självklart att kommunala resurser ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön och olika bakgrunder. Staden ska vara drivande för ett aktivt jämställdhetsarbete. Väl upplysta gång och cykelbanor är också en fråga om jämställdhet. Alla ska känna trygghet på kvällsturen på cykel eller till fots. Staden ska tillämpa genderbudgetering för att säkerställa att resurser fördelas jämställt. Stadens resurser ska möta såväl kvinnors som mäns, flickar som pojkars behov. Stadens stöd till stöd till pojk- och flickidrotter ska vara jämställt. Stadens verksamheter som drivs i egen regi ska aktivt arbeta med jämställdhetsplaner. Det ska vara enkelt att vara miljö-och klimatsmart. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för en grön omställning som är nödvändig för vårt klimat. De gröna näringarna, behöver få ännu bättre möjligheter att bidra till utveckling och jobbskapande. Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till verksamheterna inte innehåller antimögelmedlet dimetyrfurmarat, att leksaker inom barnomsorgen inte innehåller bisfenol A, att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater och att vi inte i stadens verksamheter har golvmattor som innehåller gifter. Vi skuldbelägger inte de som åker bil eller fritidsbåtar, inte heller de som äter kött eller duschar varmt. Det är utsläppen vi ska jaga - inte bilisterna och båtförarna. Politiken ska ge förutsättningar och verktyg för en grönare bil- och båtåkande. När vi tänker i termer av ekosystemtjänster skapar vi möjligheter för innovation och nya marknader. Även om Stockholm blir grönare så kommer inte hela Storstockholm att utvecklas utan en levande omkringliggande skärgård. Centerpartiet vill öka takten i arbetet med avgifta vardagen i Vaxholm och behöver arbeta på flera plan för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. Vaxholms miljö- och energistrategier ska utgå från och fokusera på åtgärder som underlättar för invånarna att kunna agera miljö- och klimatsmart.

5 Förbättra avfallssorteringen med fler återvinningsstationer som hålls fräscha och städade. Minska konsumtionen av varor och resor i kommunens egna tjänster genom digitala möjligheter. Lära barnen miljömedvetenhet från grunden genom Grön flagg till alla förskolor. Fortsatt arbete med vatten och avloppsfrågorna för att på sikt fasa ut alla enskilda avlopp. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minskas med 20 % fram till Kommunens bilar (leasing och kommunägda) ska vara miljöklassade och utrustade med alko-lås. I första hand ska an ställda erbjudas tjänstecyklar. Skärpta miljökrav vid all kommunal upphandling och inom alla förvaltningar Vi ska värna Östersjön och vår ömtåliga skärgårdsmiljö. Vaxholm ska fortsätta samarbeta med kustkommunerna om Östersjön som en resurs, för ett friskare Östersjön. Uppmuntra och stimulera ett grönt båtliv liksom hållbar turism. Flytta miljö- och återvinningsstationen från Eriksövägen, till lämpligare ställe väster om Engarn, längs med väg 274. Alla hushåll ska erbjudas källsortering av hushållsavfall. Vårt organiska avfall kan bli till förnybar energi. Insamling av matavfall ska ske från hushållen, skolköken och äldreboenden. Utred förutsättningarna för återvinning av textilier i likhet med källsortering av matavfall. En attraktiv stad för företagare och företag Grunden för utveckling och jobb är fler företag. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig och växa. Ett viktigt mål är staden underlättar för besöksnäring året runt. Centerpartiet har i Riksdagen fått igenom ett antal viktiga reformer för tillväxt i hela Sverige. Vi har sänkt kostnaderna för att anställa. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar har halverats. RUT- och ROT-avdragen har tillsammans med sänkt restaurangmoms skapat många nya jobb i hela landet. Satsningen på Matlandet Sverige är en viktig satsning som har stor betydelse för många entreprenörer i Vaxholm. Fler företag ska välkomnas att etablera sig och utvecklas i vår skärgårdsmiljö. Ett mål är att staden ska ligga topp-tio i Svenskt Näringslivs ranking under nästa mandatperiod. Stadens service och bemötande för företagen ska förbättras. De regler som staden kan påverka ska förenklas och staden behöver erbjuda områden där verksamheter med marin anknytning kan etableras. Stadens näringsliv domineras av besöksnäringen och näringar med anknytning till turismen. Utbudet av dagligvaruhan del behöver breddas för att tillgodose invånarnas behov året om. Staden behöver utveckla ett gott samarbete med närliggande kommuner när det gäller nyföretagarfrågor. En policy för hur staden kan stödja avknoppning av kommunal verksamhet behöver utarbetas. Det ska vara enkelt för företagare att ha kontakter med stadens olika förvaltningar. Utred behov och möjligheter för ett IT-utrustat kontorshotell för stadens fåmansföretagare. Detta kan locka fler småfö retagare att etablera sig i staden. Uppmuntra verksamheter som förknippas med skärgården i samband med detaljplaneringen av kajerna. Marina verksamheter är viktiga för skärgården. Fler företag ska välkomnas att etablera sig i staden. Småbåtsvarv, företag inom fritid och upplevelser, restauranger och caféer m fl. Arbeta för att ett Östersjöns hus lokaliseras till Vaxholm i samarbete med Östersjöinitiativet. Gör Ytterby gruva till ett upplevelsecentrum för det periodiska systemet, mot bakgrund av de grundämnen som upp täckts i gruvan. Ett lättillgängligt besöksmål för turister, skolor m fl. En fast förbindelse, bro eller eldriven färja till Kastellet underlättar för företagare att hyra lokaler på Kastellet. Vaxholm ska sträva efter att ge förutsättningar för långsiktigt hållbara IT-infrastrukturlösningar.

6 Det ska vara lätt att resa till och inom Vaxholm. Vaxholm bestämmer inte ensamma över vägarna, kollektivtrafiken och båttrafiken i kommunen. Staden måste därför vara en stark drivande kraft gentemot Trafikverket och landstingets trafiknämnd, SL och Waxholmsbolaget. Vi prioriterar förbättringar av kollektivtrafiken både på vattnet och på land. Upplysta och trygga gång- och cykelbanor är självklara delar av infrastrukturen. En gemensam regional planering av cykelstråken är nödvändig så att inte cykelvägarna slutar vid kommungränserna. Samordnat och samma biljettsystem för såväl SL-trafik som Waxholmsbolaget med samma regler och kostnader för barn och unga Anpassa den kollektiva båttrafiken till arbetspendling och till ett ökat året-runt-boende på öarna och samordna färdbe visen och kostnaderna med SL. Ökad satsning från landstinget för att få eldrivna Waxholmsbåtar. Ökad turtäthet på SL-bussarna Resarö Engarn Söderhamnsplan och Resarö Engarn och Stockholm. Rondellen vid Engarn ska påbörjas under mandatperioden. Direkt bussar mellan Vaxholm och Arninge. En gång- och cykelväg Resarö via Kullön fram till Campus och Söderfjärdsskolan En gång och cykelväg mellan Vaxön och Bogesund. En gång och cykelväg mellan Engarn och Arninge. Fler cykelvägar för att binda samman stadens olika områden och öar. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar under tak. Förbättrade infartsparkeringar för bilar. Bra boendemiljöer med fina grönområden. En ökad bebyggelse i staden måste utvecklas varsamt. I den fysiska planeringen ska vi bevara de kulturmiljöer som främjar Vaxholms unika identitet. Stor hänsyn måste tas till våra historiska sammanhang och estetiska värden, särskilt vid nybyggnation och vid om- och tillbyggnad. Detta ska framgå tydligt i de investerings- och exploateringsprogram som stadens ekonomi kräver de närmaste åren. Småskalig infrastruktur och service ska prägla utvecklingen och större grönområden ska bevaras för att tillgodose rekreationsmöjligheter. Parker och grönytor ska vara välkomnande för boende och besökare.

7 Ta vara på stadens unika värden när nya bostadsområden och bostäder byggs. Arkitektur, vägplanering och stadsmiljö ska smälta in i skärgårdsmiljön. Alla hus måste inte vara låga eller att enbart villor och radhus prioriteras. Flerfamiljshus med rätt arkitektur är ett välkommet inslag. Ett flerbostadshus kan bli ett fint landmärke vid infarten till Vaxholm och tänkbar arkitektur kan vara ett fyrliknande hus som finns på stadsvapnet. Så långt möjligt ska staden planera för såväl bostadsrätter som hyresrätter och all nybyggnation ska anpassas till omgi vande natur och byggas miljövänligt och med stor energieffektivitet. Staden behöver fler invånare för att klara den kommunala servicen. Vaxholms stadskärna kan kompletteras med spar sam bebyggelse, park och/eller torg, för att förtydliga stadsmiljön och gaturummet. Stadsbyggnadsförvaltningen bör ha kompetens för ett skönhetsråds uppgifter. Lägerhöjden på Norra Vaxön ska utformas som en blandad stadsdel med både boende och verksamheter i detaljplanen. En god hushållning med våra skattepengar. Vaxholm stad måste i likhet med andra kommuner erbjuda omsorg och service till medborgarna, utbildning och infrastruktur. Centerpartiet anser att vi kan klara en god ekonomisk hushållning utan att höja skatten. Stadens service till medborgarna ska kännetecknas av en mycket god tillgänglighet och positivt bemötande. Vi ska fortsätta samarbeta med närliggande kommuner för att klara en kostnadseffektiv service. Det samarbete som idag sker med Täby och Värmdö med gemensamma nämnder för Miljö- och hälsofrågor och Överförmyndare, kan med fördel utvecklas vidare med fler grannkommuner i gemensamma verksamheter. Kommunens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en god ekonomisk hushållning. De investeringar som behöver göras under mandatperioden ska löpande finansieras genom exploateringsinkomster. Exploateringsplaner ska på ett hållbart sätt utveckla Vaxholm som huvudstaden i skärgården. Att inte höja kommunalskatt under mandatperioden.

8 Samhällsinformation från Centerpartiet i Vaxholm Centerpartiet i Vaxholm vill förbättra kollektivtrafiken både på land och på sjön. Upplysta gång- och cykelbanor är självklara för att lätt ta sig runt i staden och är viktiga för både jämställdheten och tryggheten! Läs mera om oss på och/eller följ oss på vår Facebooks-grupp Centerpartiet i Vaxholm.

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer