Vaxholms närmaste parti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaxholms närmaste parti"

Transkript

1 Vaxholms närmaste parti satsar på ett ökat inflytande efter valet i september Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige, se hela valsedeln på vår hemsidan: Vi vill närodla politiken för demokratin och ett hållbart Vaxholm. Vi vill satsa på åtgärder som underlättar för dig att vara både miljö- och klimatsmart i vardagen. Som kandidater till kommunfullmäktige, vill vi vara aktiva och varsamt utveckla Vaxholms unika småskaliga skärgårdsmiljö. Centerpartiet har engagemang och hjärta och vill tillsammans med dig göra vår stad till en härlig och välkomnande skärgårdspärla Detta är vårt handlingsprogram som innehåller riktlinjer och de prioriteringar Vaxholmscentern vill arbeta för i kommunpolitiken de kommande åren. Demokratin får vi aldrig ta för given och politiken blir aldrig färdig båda måste ständigt närodlas - och det vill vi göra tillsammans med dig. Använd vår valsedel och kryssa någon av oss i valet den 14 september!

2 Vi närodlar politiken för ett hållbart Vaxholm Vaxholm är skärgårdens vackra huvudstad och det är en förmån att få bo, leva och verka här. Centerpartiet vill göra Vaxholm än mer attraktivt för såväl boende som besökare. Invånare och företag ska kunna utvecklas och växa här. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Barn och unga ska utifrån sina unika förutsättningar få utbildning och få gå i Sveriges bästa skolor. De äldre ska erbjudas ett rikt och värdigt liv. Stadens unika småskaliga skärgårdsmiljö behöver utvecklas med varsamhet och präglas av en hållbar miljö. Centerpartiet vill med engagemang, kunskap och hjärta tillsammans med stadens invånare, företagare och föreningsliv göra staden till en skärgårdspärla. Vaxholm ska ha Sveriges bästa skolor Det är viktigt att våra barn kan växa upp i en trygg och kreativ miljö. Den nya skollagen säger att varje elev har rätt att nå sin fulla potential, alla elever har rätt till kunskap och individanpassat stöd för att utvecklas. Centerpartiet har en helhetssyn på kunskap och vi ser till mer än rena faktakunskaper. Vi anser att det är genom kreativitet och motivation som lusten att lära stimuleras. För att lyckas med detta behövs det både kramar och ramar. För oss är det självklart att lärare och elever får möjlighet att använda den moderna informationstekniken fullt ut i undervisningen och på sikt måste vi nå detta mål. Alla barn kan och har rätt att lära men alla barn lär sig inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiker och metoder. Våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för personalen. Det ska vara utvecklande och meningsfullt att arbeta med barn och deras lärande. Skollokalerna ska vara flexibla och anpassas till olika barns- och elevers antal, samt kunna användas av föreningslivet och för olika aktiviteter utanför den schemalagda skoldagen. Våra skolor ska ha en IT-strategi som stöd för skolledarna, lärarna och eleverna. Varje elev ska ha tillgång till en dator/läsplatta. Våra skolgårdar ska uppmuntra till lek och rörelse Vaxholm har en tradition av många småföretagare och därför ska eleverna få lära sig om entreprenörskap i skolan. Alla barn ska bli sedda och få den omsorg och stöd som de behöver. Barngrupperna får inte vara för stora. Den Öppna förskolan är en värdefull verksamhet som ska ha fortsatt stöd. Staden ska bidra till roliga och spännande lekparker för barnen i de olika stadsdelarna, i samarbete föreningslivet och lokala boendeföreningar. Trafiksäkerheten för skolvägarna till och vid förskolor och skolor ska planeras för hållbara trafiklösningar med bra gångoch cykelvägar. Etablera ett särskilt ö-bidrag till förskolan och fritids på öar utan broförbindelse. En om och tillbyggnad av Resarö skola är nödvändig så att skolan får ändamålsenliga lokaler, en idrottshall och utrym me för kulturskolan. Intilliggande friluftsområden är en tillgång för skolan som måste tas till vara. Campus Vaxholm ska innehålla ändamålsenliga utbildningslokaler, idrotts och kulturverksamhet. Lokalerna ska använ das även utanför den schemalagda undervisningen. Skolköket på Campus Vaxholm ska drivas av en restauratör/krögare och maten skall lagas på plats. Barn och unga ska serveras god och näringsrik mat med höga miljö- och djuromsorgskrav.

3 Doften av nystekta köttbullar Gemensamma måltider är mycket mera än maten. Måltiden ska också skapa trygghet och gemenskap. Centerpartiet vill att maten på våra förskolor, skolor och äldreboenden ska inhandlas med omsorg. Den ska leva upp till de krav som ställs på svensk matproduktion när det gäller bra miljö och djuromsorg. Råvarorna ska så långt möjligt vara närodlade. Barn och äldre ska serveras god och näringsrik mat som lagas på plats. Doften av nylagad mat försvinner med onödiga transporter av maten. Vaxholmscentern prioriterar följande, Staden ska ha en övergripande kost- och måltidspolicy, som görs tydlig i upphandlingen. Den mat vi serverar ska leva upp till de höga miljö- och djuromsorgsvärden som vi har i Sverige. Kommunen ska samordna upphandlingar och köken ska göra sitt yttersta för att maten ska vara närproducerad och anpassad efter säsong för att minska klimatpåverkan. Barn och gamla ska självklart serveras riktigt smör till nybakat bröd Vi vill ha allergisanerade lokaler och allergisäker mat i våra matsalar. Utarbeta en tävling där bästa matentreprenör vinner uppdraget att skapa Restaurang Campus Vaxholm. Skärgårdens huvudstad året runt Det ska vara inbjudande och enkelt att ta sig runt i Vaxholm. Med fler mötesplatser och aktivitetsytor i stadskärnan utvecklas handeln och besöksnäringen och vi får en attraktivare stadskärna. Vi behöver rusta upp de flesta av våra parker, framförallt på Vaxön. Runt kajerna och Hamngatan bör vi kunna erbjuda Skärgårdsupplevelser nära Stockholm som bidrar till att förlänga besökssäsongen. Vaxholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Framkomligheten för de med funktionshinder ska ha hög prioritet. En fast förbindelse till Kastellet är nödvändig för att fler kan få del av denna fantastiska sevärdhet. Det underlättar också för aktiviteteter som musik, teater, guidade turer och festivaler. Med en fast förbindelse kan olika företag och verksamheter etablera sig i Kastellets lokaler. Rådhustorget behöver utvecklas till en attraktiv, grön och livlig mötesplats för stora och små. Bondens egen marknad är en bra början. Hamngatans nedre del bör göras till en gågata under maj september och olika restauranger/caféer, ska kunna etable ras på kajerna. Fritidsbåtar ska kunna angöra fler kajer än nuvarande gästhamn. En lämpligare ändhållplats för SL-bussarna än Söderhamnsplan behöver utredas. Fler infartsparkeringar för bilar och cykelparkeringar under tak. Ett friskare Vaxholm genom våra unika friluftsområden I Vaxholm har vi nära till kusten och vattnet som inbjuder till rekreation och fritidsaktiviteter för både boende och besökare. Vi bor på många olika öar och vi måste värna stränderna och vattenmiljön som en värdefull resurs.

4 Föreningslivet fyller en viktig funktion och ska därför ha stöd från staden till sin verksamhet. Parker liksom gång och cykelbanor ska vara upplysta och trygga. Utveckla våra många olika badplatser. Badplatserna ska hållas fräscha och attraktiva. Med bättre skyltning blir det lättare att hitta till badplatserna. Utveckla Eriksö som frilufts- och rekreationsområde för både turister och oss som redan bor i Vaxholm. Fullfölj planerna på ett vandrarhem och fräscha upp campingplatsen i samarbete med lämplig arrendator. En ny lokal på Eriksö för Vaxholms scouter. Planera för ute gym på Eriksö och på Lägret för att locka äldre och yngre att röra på sig Tillgängligheten till Bogesunds fritidsaktiviteter måste öka. Här finns golf, ridning, vandring och bad. En gång- och cykel väg ut till Bogesund är därför nödvändig. Vi vill driva på landstingets trafiknämnd för att Vaxholmsbolaget ska angöra en brygga på Bogesundslandet. Koloniområdet vid Engarn/Storäng behöver göras permanent. Fler kolonilotter i de olika stadsdelarna/öarna bör erbju das. Bevara friluftsområdet på Resarö/Killingen och anlägga ett elljusspår på Resarö Anläggning av konstgräs på Resarö fotbollsplan. Skapa ett Sinnenas trädgård på Lägret. En jämställd och jämlik stad För oss är det självklart att kommunala resurser ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön och olika bakgrunder. Staden ska vara drivande för ett aktivt jämställdhetsarbete. Väl upplysta gång och cykelbanor är också en fråga om jämställdhet. Alla ska känna trygghet på kvällsturen på cykel eller till fots. Staden ska tillämpa genderbudgetering för att säkerställa att resurser fördelas jämställt. Stadens resurser ska möta såväl kvinnors som mäns, flickar som pojkars behov. Stadens stöd till stöd till pojk- och flickidrotter ska vara jämställt. Stadens verksamheter som drivs i egen regi ska aktivt arbeta med jämställdhetsplaner. Det ska vara enkelt att vara miljö-och klimatsmart. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för en grön omställning som är nödvändig för vårt klimat. De gröna näringarna, behöver få ännu bättre möjligheter att bidra till utveckling och jobbskapande. Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till verksamheterna inte innehåller antimögelmedlet dimetyrfurmarat, att leksaker inom barnomsorgen inte innehåller bisfenol A, att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater och att vi inte i stadens verksamheter har golvmattor som innehåller gifter. Vi skuldbelägger inte de som åker bil eller fritidsbåtar, inte heller de som äter kött eller duschar varmt. Det är utsläppen vi ska jaga - inte bilisterna och båtförarna. Politiken ska ge förutsättningar och verktyg för en grönare bil- och båtåkande. När vi tänker i termer av ekosystemtjänster skapar vi möjligheter för innovation och nya marknader. Även om Stockholm blir grönare så kommer inte hela Storstockholm att utvecklas utan en levande omkringliggande skärgård. Centerpartiet vill öka takten i arbetet med avgifta vardagen i Vaxholm och behöver arbeta på flera plan för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. Vaxholms miljö- och energistrategier ska utgå från och fokusera på åtgärder som underlättar för invånarna att kunna agera miljö- och klimatsmart.

5 Förbättra avfallssorteringen med fler återvinningsstationer som hålls fräscha och städade. Minska konsumtionen av varor och resor i kommunens egna tjänster genom digitala möjligheter. Lära barnen miljömedvetenhet från grunden genom Grön flagg till alla förskolor. Fortsatt arbete med vatten och avloppsfrågorna för att på sikt fasa ut alla enskilda avlopp. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minskas med 20 % fram till Kommunens bilar (leasing och kommunägda) ska vara miljöklassade och utrustade med alko-lås. I första hand ska an ställda erbjudas tjänstecyklar. Skärpta miljökrav vid all kommunal upphandling och inom alla förvaltningar Vi ska värna Östersjön och vår ömtåliga skärgårdsmiljö. Vaxholm ska fortsätta samarbeta med kustkommunerna om Östersjön som en resurs, för ett friskare Östersjön. Uppmuntra och stimulera ett grönt båtliv liksom hållbar turism. Flytta miljö- och återvinningsstationen från Eriksövägen, till lämpligare ställe väster om Engarn, längs med väg 274. Alla hushåll ska erbjudas källsortering av hushållsavfall. Vårt organiska avfall kan bli till förnybar energi. Insamling av matavfall ska ske från hushållen, skolköken och äldreboenden. Utred förutsättningarna för återvinning av textilier i likhet med källsortering av matavfall. En attraktiv stad för företagare och företag Grunden för utveckling och jobb är fler företag. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig och växa. Ett viktigt mål är staden underlättar för besöksnäring året runt. Centerpartiet har i Riksdagen fått igenom ett antal viktiga reformer för tillväxt i hela Sverige. Vi har sänkt kostnaderna för att anställa. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar har halverats. RUT- och ROT-avdragen har tillsammans med sänkt restaurangmoms skapat många nya jobb i hela landet. Satsningen på Matlandet Sverige är en viktig satsning som har stor betydelse för många entreprenörer i Vaxholm. Fler företag ska välkomnas att etablera sig och utvecklas i vår skärgårdsmiljö. Ett mål är att staden ska ligga topp-tio i Svenskt Näringslivs ranking under nästa mandatperiod. Stadens service och bemötande för företagen ska förbättras. De regler som staden kan påverka ska förenklas och staden behöver erbjuda områden där verksamheter med marin anknytning kan etableras. Stadens näringsliv domineras av besöksnäringen och näringar med anknytning till turismen. Utbudet av dagligvaruhan del behöver breddas för att tillgodose invånarnas behov året om. Staden behöver utveckla ett gott samarbete med närliggande kommuner när det gäller nyföretagarfrågor. En policy för hur staden kan stödja avknoppning av kommunal verksamhet behöver utarbetas. Det ska vara enkelt för företagare att ha kontakter med stadens olika förvaltningar. Utred behov och möjligheter för ett IT-utrustat kontorshotell för stadens fåmansföretagare. Detta kan locka fler småfö retagare att etablera sig i staden. Uppmuntra verksamheter som förknippas med skärgården i samband med detaljplaneringen av kajerna. Marina verksamheter är viktiga för skärgården. Fler företag ska välkomnas att etablera sig i staden. Småbåtsvarv, företag inom fritid och upplevelser, restauranger och caféer m fl. Arbeta för att ett Östersjöns hus lokaliseras till Vaxholm i samarbete med Östersjöinitiativet. Gör Ytterby gruva till ett upplevelsecentrum för det periodiska systemet, mot bakgrund av de grundämnen som upp täckts i gruvan. Ett lättillgängligt besöksmål för turister, skolor m fl. En fast förbindelse, bro eller eldriven färja till Kastellet underlättar för företagare att hyra lokaler på Kastellet. Vaxholm ska sträva efter att ge förutsättningar för långsiktigt hållbara IT-infrastrukturlösningar.

6 Det ska vara lätt att resa till och inom Vaxholm. Vaxholm bestämmer inte ensamma över vägarna, kollektivtrafiken och båttrafiken i kommunen. Staden måste därför vara en stark drivande kraft gentemot Trafikverket och landstingets trafiknämnd, SL och Waxholmsbolaget. Vi prioriterar förbättringar av kollektivtrafiken både på vattnet och på land. Upplysta och trygga gång- och cykelbanor är självklara delar av infrastrukturen. En gemensam regional planering av cykelstråken är nödvändig så att inte cykelvägarna slutar vid kommungränserna. Samordnat och samma biljettsystem för såväl SL-trafik som Waxholmsbolaget med samma regler och kostnader för barn och unga Anpassa den kollektiva båttrafiken till arbetspendling och till ett ökat året-runt-boende på öarna och samordna färdbe visen och kostnaderna med SL. Ökad satsning från landstinget för att få eldrivna Waxholmsbåtar. Ökad turtäthet på SL-bussarna Resarö Engarn Söderhamnsplan och Resarö Engarn och Stockholm. Rondellen vid Engarn ska påbörjas under mandatperioden. Direkt bussar mellan Vaxholm och Arninge. En gång- och cykelväg Resarö via Kullön fram till Campus och Söderfjärdsskolan En gång och cykelväg mellan Vaxön och Bogesund. En gång och cykelväg mellan Engarn och Arninge. Fler cykelvägar för att binda samman stadens olika områden och öar. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar under tak. Förbättrade infartsparkeringar för bilar. Bra boendemiljöer med fina grönområden. En ökad bebyggelse i staden måste utvecklas varsamt. I den fysiska planeringen ska vi bevara de kulturmiljöer som främjar Vaxholms unika identitet. Stor hänsyn måste tas till våra historiska sammanhang och estetiska värden, särskilt vid nybyggnation och vid om- och tillbyggnad. Detta ska framgå tydligt i de investerings- och exploateringsprogram som stadens ekonomi kräver de närmaste åren. Småskalig infrastruktur och service ska prägla utvecklingen och större grönområden ska bevaras för att tillgodose rekreationsmöjligheter. Parker och grönytor ska vara välkomnande för boende och besökare.

7 Ta vara på stadens unika värden när nya bostadsområden och bostäder byggs. Arkitektur, vägplanering och stadsmiljö ska smälta in i skärgårdsmiljön. Alla hus måste inte vara låga eller att enbart villor och radhus prioriteras. Flerfamiljshus med rätt arkitektur är ett välkommet inslag. Ett flerbostadshus kan bli ett fint landmärke vid infarten till Vaxholm och tänkbar arkitektur kan vara ett fyrliknande hus som finns på stadsvapnet. Så långt möjligt ska staden planera för såväl bostadsrätter som hyresrätter och all nybyggnation ska anpassas till omgi vande natur och byggas miljövänligt och med stor energieffektivitet. Staden behöver fler invånare för att klara den kommunala servicen. Vaxholms stadskärna kan kompletteras med spar sam bebyggelse, park och/eller torg, för att förtydliga stadsmiljön och gaturummet. Stadsbyggnadsförvaltningen bör ha kompetens för ett skönhetsråds uppgifter. Lägerhöjden på Norra Vaxön ska utformas som en blandad stadsdel med både boende och verksamheter i detaljplanen. En god hushållning med våra skattepengar. Vaxholm stad måste i likhet med andra kommuner erbjuda omsorg och service till medborgarna, utbildning och infrastruktur. Centerpartiet anser att vi kan klara en god ekonomisk hushållning utan att höja skatten. Stadens service till medborgarna ska kännetecknas av en mycket god tillgänglighet och positivt bemötande. Vi ska fortsätta samarbeta med närliggande kommuner för att klara en kostnadseffektiv service. Det samarbete som idag sker med Täby och Värmdö med gemensamma nämnder för Miljö- och hälsofrågor och Överförmyndare, kan med fördel utvecklas vidare med fler grannkommuner i gemensamma verksamheter. Kommunens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en god ekonomisk hushållning. De investeringar som behöver göras under mandatperioden ska löpande finansieras genom exploateringsinkomster. Exploateringsplaner ska på ett hållbart sätt utveckla Vaxholm som huvudstaden i skärgården. Att inte höja kommunalskatt under mandatperioden.

8 Samhällsinformation från Centerpartiet i Vaxholm Centerpartiet i Vaxholm vill förbättra kollektivtrafiken både på land och på sjön. Upplysta gång- och cykelbanor är självklara för att lätt ta sig runt i staden och är viktiga för både jämställdheten och tryggheten! Läs mera om oss på och/eller följ oss på vår Facebooks-grupp Centerpartiet i Vaxholm.

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. 2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN 2014-04-015 Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden 2014-2018 Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet 2(9) Allians för Härryda,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg Kronoberg en offensiv region för stad och land Så kan vår region Kronoberg beskrivas. Landsbygden är basen för ett hållbart samhälle där

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer