Vaxholms närmaste parti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaxholms närmaste parti"

Transkript

1 Vaxholms närmaste parti satsar på ett ökat inflytande efter valet i september Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige, se hela valsedeln på vår hemsidan: Vi vill närodla politiken för demokratin och ett hållbart Vaxholm. Vi vill satsa på åtgärder som underlättar för dig att vara både miljö- och klimatsmart i vardagen. Som kandidater till kommunfullmäktige, vill vi vara aktiva och varsamt utveckla Vaxholms unika småskaliga skärgårdsmiljö. Centerpartiet har engagemang och hjärta och vill tillsammans med dig göra vår stad till en härlig och välkomnande skärgårdspärla Detta är vårt handlingsprogram som innehåller riktlinjer och de prioriteringar Vaxholmscentern vill arbeta för i kommunpolitiken de kommande åren. Demokratin får vi aldrig ta för given och politiken blir aldrig färdig båda måste ständigt närodlas - och det vill vi göra tillsammans med dig. Använd vår valsedel och kryssa någon av oss i valet den 14 september!

2 Vi närodlar politiken för ett hållbart Vaxholm Vaxholm är skärgårdens vackra huvudstad och det är en förmån att få bo, leva och verka här. Centerpartiet vill göra Vaxholm än mer attraktivt för såväl boende som besökare. Invånare och företag ska kunna utvecklas och växa här. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Barn och unga ska utifrån sina unika förutsättningar få utbildning och få gå i Sveriges bästa skolor. De äldre ska erbjudas ett rikt och värdigt liv. Stadens unika småskaliga skärgårdsmiljö behöver utvecklas med varsamhet och präglas av en hållbar miljö. Centerpartiet vill med engagemang, kunskap och hjärta tillsammans med stadens invånare, företagare och föreningsliv göra staden till en skärgårdspärla. Vaxholm ska ha Sveriges bästa skolor Det är viktigt att våra barn kan växa upp i en trygg och kreativ miljö. Den nya skollagen säger att varje elev har rätt att nå sin fulla potential, alla elever har rätt till kunskap och individanpassat stöd för att utvecklas. Centerpartiet har en helhetssyn på kunskap och vi ser till mer än rena faktakunskaper. Vi anser att det är genom kreativitet och motivation som lusten att lära stimuleras. För att lyckas med detta behövs det både kramar och ramar. För oss är det självklart att lärare och elever får möjlighet att använda den moderna informationstekniken fullt ut i undervisningen och på sikt måste vi nå detta mål. Alla barn kan och har rätt att lära men alla barn lär sig inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiker och metoder. Våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för personalen. Det ska vara utvecklande och meningsfullt att arbeta med barn och deras lärande. Skollokalerna ska vara flexibla och anpassas till olika barns- och elevers antal, samt kunna användas av föreningslivet och för olika aktiviteter utanför den schemalagda skoldagen. Våra skolor ska ha en IT-strategi som stöd för skolledarna, lärarna och eleverna. Varje elev ska ha tillgång till en dator/läsplatta. Våra skolgårdar ska uppmuntra till lek och rörelse Vaxholm har en tradition av många småföretagare och därför ska eleverna få lära sig om entreprenörskap i skolan. Alla barn ska bli sedda och få den omsorg och stöd som de behöver. Barngrupperna får inte vara för stora. Den Öppna förskolan är en värdefull verksamhet som ska ha fortsatt stöd. Staden ska bidra till roliga och spännande lekparker för barnen i de olika stadsdelarna, i samarbete föreningslivet och lokala boendeföreningar. Trafiksäkerheten för skolvägarna till och vid förskolor och skolor ska planeras för hållbara trafiklösningar med bra gångoch cykelvägar. Etablera ett särskilt ö-bidrag till förskolan och fritids på öar utan broförbindelse. En om och tillbyggnad av Resarö skola är nödvändig så att skolan får ändamålsenliga lokaler, en idrottshall och utrym me för kulturskolan. Intilliggande friluftsområden är en tillgång för skolan som måste tas till vara. Campus Vaxholm ska innehålla ändamålsenliga utbildningslokaler, idrotts och kulturverksamhet. Lokalerna ska använ das även utanför den schemalagda undervisningen. Skolköket på Campus Vaxholm ska drivas av en restauratör/krögare och maten skall lagas på plats. Barn och unga ska serveras god och näringsrik mat med höga miljö- och djuromsorgskrav.

3 Doften av nystekta köttbullar Gemensamma måltider är mycket mera än maten. Måltiden ska också skapa trygghet och gemenskap. Centerpartiet vill att maten på våra förskolor, skolor och äldreboenden ska inhandlas med omsorg. Den ska leva upp till de krav som ställs på svensk matproduktion när det gäller bra miljö och djuromsorg. Råvarorna ska så långt möjligt vara närodlade. Barn och äldre ska serveras god och näringsrik mat som lagas på plats. Doften av nylagad mat försvinner med onödiga transporter av maten. Vaxholmscentern prioriterar följande, Staden ska ha en övergripande kost- och måltidspolicy, som görs tydlig i upphandlingen. Den mat vi serverar ska leva upp till de höga miljö- och djuromsorgsvärden som vi har i Sverige. Kommunen ska samordna upphandlingar och köken ska göra sitt yttersta för att maten ska vara närproducerad och anpassad efter säsong för att minska klimatpåverkan. Barn och gamla ska självklart serveras riktigt smör till nybakat bröd Vi vill ha allergisanerade lokaler och allergisäker mat i våra matsalar. Utarbeta en tävling där bästa matentreprenör vinner uppdraget att skapa Restaurang Campus Vaxholm. Skärgårdens huvudstad året runt Det ska vara inbjudande och enkelt att ta sig runt i Vaxholm. Med fler mötesplatser och aktivitetsytor i stadskärnan utvecklas handeln och besöksnäringen och vi får en attraktivare stadskärna. Vi behöver rusta upp de flesta av våra parker, framförallt på Vaxön. Runt kajerna och Hamngatan bör vi kunna erbjuda Skärgårdsupplevelser nära Stockholm som bidrar till att förlänga besökssäsongen. Vaxholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Framkomligheten för de med funktionshinder ska ha hög prioritet. En fast förbindelse till Kastellet är nödvändig för att fler kan få del av denna fantastiska sevärdhet. Det underlättar också för aktiviteteter som musik, teater, guidade turer och festivaler. Med en fast förbindelse kan olika företag och verksamheter etablera sig i Kastellets lokaler. Rådhustorget behöver utvecklas till en attraktiv, grön och livlig mötesplats för stora och små. Bondens egen marknad är en bra början. Hamngatans nedre del bör göras till en gågata under maj september och olika restauranger/caféer, ska kunna etable ras på kajerna. Fritidsbåtar ska kunna angöra fler kajer än nuvarande gästhamn. En lämpligare ändhållplats för SL-bussarna än Söderhamnsplan behöver utredas. Fler infartsparkeringar för bilar och cykelparkeringar under tak. Ett friskare Vaxholm genom våra unika friluftsområden I Vaxholm har vi nära till kusten och vattnet som inbjuder till rekreation och fritidsaktiviteter för både boende och besökare. Vi bor på många olika öar och vi måste värna stränderna och vattenmiljön som en värdefull resurs.

4 Föreningslivet fyller en viktig funktion och ska därför ha stöd från staden till sin verksamhet. Parker liksom gång och cykelbanor ska vara upplysta och trygga. Utveckla våra många olika badplatser. Badplatserna ska hållas fräscha och attraktiva. Med bättre skyltning blir det lättare att hitta till badplatserna. Utveckla Eriksö som frilufts- och rekreationsområde för både turister och oss som redan bor i Vaxholm. Fullfölj planerna på ett vandrarhem och fräscha upp campingplatsen i samarbete med lämplig arrendator. En ny lokal på Eriksö för Vaxholms scouter. Planera för ute gym på Eriksö och på Lägret för att locka äldre och yngre att röra på sig Tillgängligheten till Bogesunds fritidsaktiviteter måste öka. Här finns golf, ridning, vandring och bad. En gång- och cykel väg ut till Bogesund är därför nödvändig. Vi vill driva på landstingets trafiknämnd för att Vaxholmsbolaget ska angöra en brygga på Bogesundslandet. Koloniområdet vid Engarn/Storäng behöver göras permanent. Fler kolonilotter i de olika stadsdelarna/öarna bör erbju das. Bevara friluftsområdet på Resarö/Killingen och anlägga ett elljusspår på Resarö Anläggning av konstgräs på Resarö fotbollsplan. Skapa ett Sinnenas trädgård på Lägret. En jämställd och jämlik stad För oss är det självklart att kommunala resurser ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön och olika bakgrunder. Staden ska vara drivande för ett aktivt jämställdhetsarbete. Väl upplysta gång och cykelbanor är också en fråga om jämställdhet. Alla ska känna trygghet på kvällsturen på cykel eller till fots. Staden ska tillämpa genderbudgetering för att säkerställa att resurser fördelas jämställt. Stadens resurser ska möta såväl kvinnors som mäns, flickar som pojkars behov. Stadens stöd till stöd till pojk- och flickidrotter ska vara jämställt. Stadens verksamheter som drivs i egen regi ska aktivt arbeta med jämställdhetsplaner. Det ska vara enkelt att vara miljö-och klimatsmart. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för en grön omställning som är nödvändig för vårt klimat. De gröna näringarna, behöver få ännu bättre möjligheter att bidra till utveckling och jobbskapande. Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till verksamheterna inte innehåller antimögelmedlet dimetyrfurmarat, att leksaker inom barnomsorgen inte innehåller bisfenol A, att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater och att vi inte i stadens verksamheter har golvmattor som innehåller gifter. Vi skuldbelägger inte de som åker bil eller fritidsbåtar, inte heller de som äter kött eller duschar varmt. Det är utsläppen vi ska jaga - inte bilisterna och båtförarna. Politiken ska ge förutsättningar och verktyg för en grönare bil- och båtåkande. När vi tänker i termer av ekosystemtjänster skapar vi möjligheter för innovation och nya marknader. Även om Stockholm blir grönare så kommer inte hela Storstockholm att utvecklas utan en levande omkringliggande skärgård. Centerpartiet vill öka takten i arbetet med avgifta vardagen i Vaxholm och behöver arbeta på flera plan för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. Vaxholms miljö- och energistrategier ska utgå från och fokusera på åtgärder som underlättar för invånarna att kunna agera miljö- och klimatsmart.

5 Förbättra avfallssorteringen med fler återvinningsstationer som hålls fräscha och städade. Minska konsumtionen av varor och resor i kommunens egna tjänster genom digitala möjligheter. Lära barnen miljömedvetenhet från grunden genom Grön flagg till alla förskolor. Fortsatt arbete med vatten och avloppsfrågorna för att på sikt fasa ut alla enskilda avlopp. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minskas med 20 % fram till Kommunens bilar (leasing och kommunägda) ska vara miljöklassade och utrustade med alko-lås. I första hand ska an ställda erbjudas tjänstecyklar. Skärpta miljökrav vid all kommunal upphandling och inom alla förvaltningar Vi ska värna Östersjön och vår ömtåliga skärgårdsmiljö. Vaxholm ska fortsätta samarbeta med kustkommunerna om Östersjön som en resurs, för ett friskare Östersjön. Uppmuntra och stimulera ett grönt båtliv liksom hållbar turism. Flytta miljö- och återvinningsstationen från Eriksövägen, till lämpligare ställe väster om Engarn, längs med väg 274. Alla hushåll ska erbjudas källsortering av hushållsavfall. Vårt organiska avfall kan bli till förnybar energi. Insamling av matavfall ska ske från hushållen, skolköken och äldreboenden. Utred förutsättningarna för återvinning av textilier i likhet med källsortering av matavfall. En attraktiv stad för företagare och företag Grunden för utveckling och jobb är fler företag. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig och växa. Ett viktigt mål är staden underlättar för besöksnäring året runt. Centerpartiet har i Riksdagen fått igenom ett antal viktiga reformer för tillväxt i hela Sverige. Vi har sänkt kostnaderna för att anställa. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar har halverats. RUT- och ROT-avdragen har tillsammans med sänkt restaurangmoms skapat många nya jobb i hela landet. Satsningen på Matlandet Sverige är en viktig satsning som har stor betydelse för många entreprenörer i Vaxholm. Fler företag ska välkomnas att etablera sig och utvecklas i vår skärgårdsmiljö. Ett mål är att staden ska ligga topp-tio i Svenskt Näringslivs ranking under nästa mandatperiod. Stadens service och bemötande för företagen ska förbättras. De regler som staden kan påverka ska förenklas och staden behöver erbjuda områden där verksamheter med marin anknytning kan etableras. Stadens näringsliv domineras av besöksnäringen och näringar med anknytning till turismen. Utbudet av dagligvaruhan del behöver breddas för att tillgodose invånarnas behov året om. Staden behöver utveckla ett gott samarbete med närliggande kommuner när det gäller nyföretagarfrågor. En policy för hur staden kan stödja avknoppning av kommunal verksamhet behöver utarbetas. Det ska vara enkelt för företagare att ha kontakter med stadens olika förvaltningar. Utred behov och möjligheter för ett IT-utrustat kontorshotell för stadens fåmansföretagare. Detta kan locka fler småfö retagare att etablera sig i staden. Uppmuntra verksamheter som förknippas med skärgården i samband med detaljplaneringen av kajerna. Marina verksamheter är viktiga för skärgården. Fler företag ska välkomnas att etablera sig i staden. Småbåtsvarv, företag inom fritid och upplevelser, restauranger och caféer m fl. Arbeta för att ett Östersjöns hus lokaliseras till Vaxholm i samarbete med Östersjöinitiativet. Gör Ytterby gruva till ett upplevelsecentrum för det periodiska systemet, mot bakgrund av de grundämnen som upp täckts i gruvan. Ett lättillgängligt besöksmål för turister, skolor m fl. En fast förbindelse, bro eller eldriven färja till Kastellet underlättar för företagare att hyra lokaler på Kastellet. Vaxholm ska sträva efter att ge förutsättningar för långsiktigt hållbara IT-infrastrukturlösningar.

6 Det ska vara lätt att resa till och inom Vaxholm. Vaxholm bestämmer inte ensamma över vägarna, kollektivtrafiken och båttrafiken i kommunen. Staden måste därför vara en stark drivande kraft gentemot Trafikverket och landstingets trafiknämnd, SL och Waxholmsbolaget. Vi prioriterar förbättringar av kollektivtrafiken både på vattnet och på land. Upplysta och trygga gång- och cykelbanor är självklara delar av infrastrukturen. En gemensam regional planering av cykelstråken är nödvändig så att inte cykelvägarna slutar vid kommungränserna. Samordnat och samma biljettsystem för såväl SL-trafik som Waxholmsbolaget med samma regler och kostnader för barn och unga Anpassa den kollektiva båttrafiken till arbetspendling och till ett ökat året-runt-boende på öarna och samordna färdbe visen och kostnaderna med SL. Ökad satsning från landstinget för att få eldrivna Waxholmsbåtar. Ökad turtäthet på SL-bussarna Resarö Engarn Söderhamnsplan och Resarö Engarn och Stockholm. Rondellen vid Engarn ska påbörjas under mandatperioden. Direkt bussar mellan Vaxholm och Arninge. En gång- och cykelväg Resarö via Kullön fram till Campus och Söderfjärdsskolan En gång och cykelväg mellan Vaxön och Bogesund. En gång och cykelväg mellan Engarn och Arninge. Fler cykelvägar för att binda samman stadens olika områden och öar. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar under tak. Förbättrade infartsparkeringar för bilar. Bra boendemiljöer med fina grönområden. En ökad bebyggelse i staden måste utvecklas varsamt. I den fysiska planeringen ska vi bevara de kulturmiljöer som främjar Vaxholms unika identitet. Stor hänsyn måste tas till våra historiska sammanhang och estetiska värden, särskilt vid nybyggnation och vid om- och tillbyggnad. Detta ska framgå tydligt i de investerings- och exploateringsprogram som stadens ekonomi kräver de närmaste åren. Småskalig infrastruktur och service ska prägla utvecklingen och större grönområden ska bevaras för att tillgodose rekreationsmöjligheter. Parker och grönytor ska vara välkomnande för boende och besökare.

7 Ta vara på stadens unika värden när nya bostadsområden och bostäder byggs. Arkitektur, vägplanering och stadsmiljö ska smälta in i skärgårdsmiljön. Alla hus måste inte vara låga eller att enbart villor och radhus prioriteras. Flerfamiljshus med rätt arkitektur är ett välkommet inslag. Ett flerbostadshus kan bli ett fint landmärke vid infarten till Vaxholm och tänkbar arkitektur kan vara ett fyrliknande hus som finns på stadsvapnet. Så långt möjligt ska staden planera för såväl bostadsrätter som hyresrätter och all nybyggnation ska anpassas till omgi vande natur och byggas miljövänligt och med stor energieffektivitet. Staden behöver fler invånare för att klara den kommunala servicen. Vaxholms stadskärna kan kompletteras med spar sam bebyggelse, park och/eller torg, för att förtydliga stadsmiljön och gaturummet. Stadsbyggnadsförvaltningen bör ha kompetens för ett skönhetsråds uppgifter. Lägerhöjden på Norra Vaxön ska utformas som en blandad stadsdel med både boende och verksamheter i detaljplanen. En god hushållning med våra skattepengar. Vaxholm stad måste i likhet med andra kommuner erbjuda omsorg och service till medborgarna, utbildning och infrastruktur. Centerpartiet anser att vi kan klara en god ekonomisk hushållning utan att höja skatten. Stadens service till medborgarna ska kännetecknas av en mycket god tillgänglighet och positivt bemötande. Vi ska fortsätta samarbeta med närliggande kommuner för att klara en kostnadseffektiv service. Det samarbete som idag sker med Täby och Värmdö med gemensamma nämnder för Miljö- och hälsofrågor och Överförmyndare, kan med fördel utvecklas vidare med fler grannkommuner i gemensamma verksamheter. Kommunens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en god ekonomisk hushållning. De investeringar som behöver göras under mandatperioden ska löpande finansieras genom exploateringsinkomster. Exploateringsplaner ska på ett hållbart sätt utveckla Vaxholm som huvudstaden i skärgården. Att inte höja kommunalskatt under mandatperioden.

8 Samhällsinformation från Centerpartiet i Vaxholm Centerpartiet i Vaxholm vill förbättra kollektivtrafiken både på land och på sjön. Upplysta gång- och cykelbanor är självklara för att lätt ta sig runt i staden och är viktiga för både jämställdheten och tryggheten! Läs mera om oss på och/eller följ oss på vår Facebooks-grupp Centerpartiet i Vaxholm.

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Helsingborg den skapande staden

Helsingborg den skapande staden 100- dagarsprogram Punkterna i detta program ska vi i Blågröna Helsingborg ha påbörjat arbetet med eller fattat beslut om de första 100 dagarna från den 1 januari 2015 när nämnder och styrelser tillträder.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer