Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301"

Transkript

1 1 (15) Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun Innehållsförteckning Bakgrund till detaljplanearbetet... 2 Planens syfte och huvuddrag... 2 Hur samrådet bedrivits... 2 Inkomna yttranden, lista... 3 Statliga myndigheter... 3 Kommunala nämnder... 3 Övriga remissinstanser... 3 Privatpersoner... 3 Inkomna yttranden med kommentarer... 4 Statliga myndigheter... 4 Kommunala nämnder... 8 Övriga remissinstanser... 8 Privatpersoner Resultat av samrådet Bilaga 1 (Länsstyrelsens yttrande över detaljplaneförslaget)

2 2 (15) Bakgrund till detaljplanearbetet Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarvägen går längs planområdets södra sida, Pettersbergsvägen längs den västra och Effektvägen gränsar i norr. Mot öster är planområdets gräns samma som fastighetsgränsen mellan NCCs och kommunens mark i den norra delen och diket som går från befintliga vägportar i den södra delen. E18 delar området i två delar. Beslut om planuppdrag gavs i Kommunstyrelsen, 69, Det finns även ett äldre beslut från Kommunstyrelsen om revidering av Stadsplan 7, KS 43, för delen som ligger nordöst om E 18. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare är syftet att genom en ny vägförbindelse under E18 koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet i Norrboda och den planerade handelsplatsen. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen, vilket syftar till att skapa bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet norr och söder om E18. Hur samrådet bedrivits Kommunstyrelsens Samhälsbyggnadsutskott beslutade, , KS SBU 7, att sända ut förslag till detaljplan på samråd. Planförslaget sändes ut för samråd under tiden Under remisstiden var planförslaget utställt på biblioteket i Tibble och i kommunhuset i Kungsängen. Planförslaget fanns under remisstiden även tillgängligt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte hölls den 21 maj 2013 i kommunhuset i Kungsängen. Mötet hade annonserats i lokala tidningar men inga besökande kom.

3 3 Inkomna yttranden, lista Med anledning av förslaget till detaljplan har tjugoen (21) yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom sju (7) yttranden efter samrådsperiodens slut. Skrivelserna är numrerade 1-21 i följande ordning: Statliga myndigheter 1) Lantmäteriet inkom ) Skogsstyrelsen inkom ) Trafikverket, inkl. kompletterande yttrande inkom , ) Försvarsmakten inkom ) Länsstyrelsen i Stockholms län inkom Kommunala nämnder 6) Bygg- och miljönämnden inkom Övriga remissinstanser 7) Norrvatten inkom ) Svensk handel inkom ) Miljöpartiet de gröna inkom ) Handelskammaren i Uppsala län inkom ) Käppalaförbundet inkom ) Vattenfall eldistribution inkom ) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting inkom ) Brandkåren Attunda inkom ) Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro inkom ) Damernas företagsbyrå inkom ) Telia Sonera Skanova Access AB inkom ) Svenska kraftnät inkom Sakägare enligt fastighetsförteckning, privatpersoner 19) Newsec Asset Management AB inkom ) Person 1 inkom ) Person 2 inkom

4 4 Inkomna yttranden med kommentarer I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas plan- och exploateringsavdelningens kommentarer. Statliga myndigheter (1) Lantmäteriet Lantmäteriet påpekar att grundkartan saknar rutnät, att teckenförklaringen i vissa delar inte stämmer överens med kartan och att det saknas uppgifter om datum för när den är upprättad eller ajourförd. Man skriver också att det ska framgå vilket syfte gemensamhetsanläggningen ska ha och om ersättning kan utgå för den mark som upplåtes till anläggningarna. Vidare skriver man att det bör framgå till vilken kommunägd fastighet som allmän platsmark ska överlåtas till. Man påpekar också att det i den norra delen av planområdet verkar som att u-område saknas för befintliga fjärrvärmeledningar och att det inte finns något som säkrar rätten för luftburna ledningar. Lantmäteriet skriver att det tydligt bör framgå hur mark ska regleras mellan vilka fastigheter. Man skriver också att det ska framgå att det är en plan som upprättas enligt den äldre plan- och bygglagen, 1987:10, och att det i denna inte kan vara olika huvudmannaskap varför kommunen ska vara huvudman även för det område som benämns genomfart (passagen mellan områdena, plan- och exploateringsavdelningens anm.) Slutligen skriver man att det står att exploatören ska lämna in ansökan om fastighetsbildning men att det inte står vem som ska betala för den och att man menar att det bör framgå. Rutnät har lagts till. Teckenförklaringen har ändrats så att den stämmer överens med kartan. Efter diskussioner med E-ON, som äger fjärrvärmeledningarna, förutsätts att dessa flyttas och läggs i allmän gata. En karta som illustrerar troliga fastighetsbildningsåtgärder har lagts till genomförandebeskrivningen. I den del som på plankartan benämns genomfart finns det två möjlig alternativ: Antingen är kommunen huvudman för området och trafikverket har vägrätt för E18 eller så fastighetsbildar man tredimensionellt. Planen medger båda möjligheterna. (2) Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget.

5 5 (3) Trafikverket Trafikverket påpekar att det prognosår, 2020, som använts bara ligger några år bort i tiden men att det ändå kan ligga till grund för detaljplanen då trafiken troligen kommer att minska då trafikplats Kockbacka är utbyggd. Om den nya cirkulationsplats som planeras för den östliga avfarten skriver man att lösningen i sig är tillfredsställande men att man behöver få tillgång till ett mer detaljerat ritningsunderlag (planritning) för att kunna göra en bedömning av eventuell påverkan på vägområdet. Behöver vägområdet utökas kan det finnas risk för att en vägplan behöver upprättas. Ett genomgående gång- och cykelstråk planeras längs Granhammarsvägen. Trafikverket skriver att det av trafiksäkerhetsskäl, framför allt med hänsyn till de oskyddade trafikanterna, måste vara en planskild passage. En ljusreglerad passage för gång- och cykeltrafiken på rampen skulle inte fungera då påfartsrampen för trafik mot Enköping har en kraftig lutning och de tunga fordonen redan idag har svårt att komma upp i tillräckligt hög hastighet när de når E18. Vidare skriver man om den ombyggnad av korsningen mellan på- och avfartsramperna på norra sidan av E18 och Granhammarsvägen som illustreras i trafikutredningen. För norrgående trafik på Granhammarsvägen bör samma princip gälla som för den södergående trafiken. Det innebär att icke svängande trafik möter vänster körfält norr om korsningen. Då möjliggörs fri högersväng för trafik på avfartsrampen som ska norrut på Granhammarsvägen. Man skriver att planbeskrivningen bör kompletteras med en sektion vid viadukterna under E18 där den tunga trafiken, busstrafik samt gång- och cykeltrafik är tänkt att gå. Trafikverket förutsätter att det inte krävs någon ombyggnad av viadukterna och menar att det tydligt bör redovisas att så är fallet. Vidare skriver man att planområdena påverkas framför allt av buller från det kommunala vägnätet, inte E 18 och att det är av stor vikt att kollektivtrafiken byggs ut i tillräcklig hög grad för att bli ett attraktivt alternativ. Beskrivningen bör därför kompletteras avseende t.ex. planerade busshållplatsers läge. Man skriver att det är olämpligt att ha bränslepåfyllnad vid Granhammarsvägen och man påpekar att det inte framgår av dokumenten hur gång och cykeltrafiken ske ledas mellan handelsområdet och idrottsplatsen i Gröna dalen samt mellan handelsområdet och bostadsområdena sydväst om E18. När det gäller skyltning skriver man att det på illustrationsplanen för handelsområdet är två områden markerade för föreslagna skyltlägen. Man menar att det bör ske en komplettering med en bestämmelse om att skyltar inte får distrahera bilförarna på E18. Slutligen skriver man att ett föravtal bör upprättas mellan kommunen och Trafikverket innan planen antas och att det föravtalet syftar till att leda till ett genomförandeavtal som ska reglera t.ex. ändring av väghållarområdes-gräns vid cirkulationen, finansiering samt drifts- och underhållsfrågor. I ett kompletterande yttrande skriver Trafikverket att avståndet mellan motorvägens beläggningskant och byggnad ska vara minst 35 m och att minsta avstånd mellan motorvägens beläggningskant och kvartersgräns ska vara minst 25 m. Avståndet mellan motorvägsrampens beläggningskant och byggnad ska vara minst 25 m och minsta avstånd mellan motorvägsrampens beläggningskant och kvartersgräns ska vara minst 15 m. Man påpekar att det i detaljplaneförslaget är betydligt mindre avstånd än så. Efter samrådsskedet har vidare diskussioner förts med Trafikverket och ett första besked är att de lösningar som har tagits fram för trafikplats Brunna är godkända. Detta ska senare bekräftas, först i föravtal och sedan i genomförandeavtal mellan kommunen och Trafikverket. Den gång- och cykelväg som är föreslagen är planskild.

6 6 Planbeskrivninen har kompletterats med den efterfrågade sektionen. Passagen under E18 planeras att sänkas med ca en meter men detta ska inte påverka brokonstruktionen. Bränslepåfyllnad längs Granhammarsvägen är inte längre aktuell. Skyltningen längs E18 ska inte verka störande för bilisterna. Både zonen som är bebyggelsefri och zonen som är fri från kvartersmark håller sig inom de givna måtten. (4) Försvarsmakten Försvarsmakten har inga synpunkter på förslaget. (5) Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen påpekar att det vid E18 ska lämnas en zon på 25 meter som är oplanerad och på 35 meter bebyggelsefri. Vidare skriver man angående risker att bestämmelserna måste utformas så att det inte ges möjllighet att uppföra kontor eller handel närmare än 40 meter och hotell närmare än 75 meter från E18 som är primärled för farligt gods. Man skriver att Effektvägen liksom Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods och att det föreslagna bebyggelsefria avståndet till denna som anges till 15 meter behöver ökas. Man skriver också att den föreslagna begränsningen av fönsterpartiers yta som gäller utefter Granhammarsvägen också ska gälla efter Effektvägen och att det ska preciseras att det ska finnas utrymmningsvägar vända bort från dessa. Man menar också att planen ska utformas så att den inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse utmed farligtgodsleder och man kan markera detta genom att byta beteckning på marken längs dessa leder från PARK till NATUR. Man föreslår också att bergskärningar respektive dike och vall utmed E18 som har betydelse som riskbegränsande åtgärder bör säkerställas med planbestämelse. Angående drivmedelsstationen som planeras i korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen skriver man att det avstånd som nämns i planbeskrivningen på 50 meter till personintensiv verksamhet kan behöva kompletteras med bestämmelsen m1 och man skriver att skyltar som exponeras mot E18 inte får utföras distraherande. Vidare skriver man angående trafikbuller att det framgår av den trafikbullerutredning som har bifogats planen att det finns fasader som får ljudnivåer som överstiger riktvärdet om 55 db (A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Länsstyrelsen skriver att man delar att kommunens uppfattning att det i detta planområde kan motiveras att tillämpa avsteg från gällande riktvärden men att man i det fortsatta planarbetet ska redovisa hur bebyggelsen och lägenheterna kan utformas så att föreslagna planbestämmelser under rubriken "Störningsskydd" kan klaras. Länsstyrelsen skriver angående dagvatten att planförslaget innebär en förhållandevis stor exploatering vilket får till följd att avrinningen och föroreningstransporterna kommer att öka kraftigt och att det utan fördröjande åtgärder är stor risk för översvämningar. Man påpekar att föroreningarna till viss del kan avskiljas vid den befintliga Tibbledammen men att det är angeläget att inte öka föroreningsbelastningen på denna. Man menar att det är av vikt att föreslagna dagvattenmagasin och dammar kommer tillstånd för att en känslig recipient och ett vattenskyddsområde berörs och att det är angeläget att dagvattenhanteringen tar höjd för att klara ett framtida förändrat klimat. Man skriver att det i det fortsatta planarbetet bör planbeskrivningen kompletteras med uppgifter från

7 7 miljökonsekvensbeskrivningen och dagvattenutredningen så att det går att utläsa hur dagvattenhantering, reningsåtgärder och gällande föreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde och miljökvalitetsnormer för vatten beaktas i planen. Man efterlyser en redovisning av beräknade utsläppsmängder av föroreningar. Man menar att det även dagvattenhanteringen innan området är fullt utbyggt behöver uppmärksammas, där risken för spridning av förorenat dagvatten från sprängning och markarbeten kan vara särskilt stor. Man skriver att plankartan och bestämmelserna behöver kompletteras avseende LOD, lägen för dagvattendammar samt krav på fördröjnings- och reningsåtgärder. man påpekar dock att det inte är lämpligt eller möjligt att reglera mer preciserade krav på teknik och kapacitet med PBL utan menar att dagvattenreningsanläggningarnas utformning och funktion bör prövas enligt Miljöbalken. Man påpekar att berörd vattenförekomst är Mälaren-Görväln och inte Mälaren-Stockholm. Angående markföroreningar skriver man att det inom planområdet finns en deponi som är översiktligt undersökt där inga halter hittades som skulle innebära problem för hälsa eller miljö. Man hittade också en oljetank och Länsstyrelsen anser att marken runt den bör undersökas för att se om det föreligger ett saneringsbehov. Man påpekar att det vid markarbeten alltid ska vara uppmärksam på att föroreningar kan förekomma. Om fornlämningar skriver man att det längs den sträcka av E18 som passerar detaljplaneområdet har flera fasta fornlämningar borttagits och man gör bedömningen att det med stor sannolikhet kan finnas fler gravar inom området. Därför bedömer man att en arkeologisk utredning måste genomföras. Länsstyrelsen skriver angående trafik att handelsetableringen sannolikt kommer att nyttjas av bilburna och att det för att minska miljöpåverkan och att öka tillgängligheten för andra är väsentligt att handelsområdet får en god kollektivtrafikförsörjning, med busshållplatser i lämpliga lägen. Man skriver också att det är angeläget att få till goda gång- och cykelförbindelser och förutsätter att dessa frågor studeras vidare i det fortsatta planarbetet, i samråd med SL och Trafikverket. Slutligen skriver Länsstyrelsen att man delar kommunens bedömning att detaljplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Man påpekar att det i en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisas konsekvenserna av den maximala exploatering som planens bestämmelser möjliggör. Angående avstånd till E18 kommer de avstånd som Länsstyrelsen anger att hållas. (Se även Trafikverkets yttrande) De säkerhetshöjande åtgärder som Länsstyrelsen har föreslagit har följts utom i fallet med att säkra bergskärningar då dessa nu har hamnat utanför planområdet. Bullerfrågan har studerats vidare i en uppdaterad bullerutredning. Frågan om dagvatten har studerats vidare i planprocessen och resultaten redovisas i uppdaterade dagvattenutredningar Den arkeologiska förundersökning som efterfrågades av Länsstyrelsen har genomförts utan att några nya fornlämningar upptäcktes. Stor vikt har lagts vid att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafikförbindelser och gång- och cykelvägar. Passagen mellan bostadsområdet och handelsområdet har övergått till allmänplatsmark för att kommunen ska ha möjlighet att säkerställa att denna entré ägnas stor omsorg. Förslaget för gång- och cykelvägar har utvecklats efter samrådsskedet, bl.a. med en passage under påfartsrampen till E18. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår från maximal exploatering.

8 8 Kommunala nämnder (6) Bygg- och miljönämden Bygg- och miljöavdelningen anser att detaljplanen kan tillstyrkas med förutsättningen att trafikbullerutredningen bör beräknas i ett 30-års perspektiv. Trafikprognosen är beräknad för år 2020.Det trafikalstringsverktyg och de mallar som används för beräkning av framtida trafikmängder utgår från trafikökningar på 1-2 % per år. Utvecklingen under de senaste åren har inte motsvarat detta för de flesta vägar. Även trafikmätningar för Granhammarsvägen m.m. har visat att trafiken inte ökar i den takten. En viss minskning av trafiken längs Granhammarsvägen kan också antas bli effekten av att trafikplats Kockbacka byggs ut. Trafikprognosen för 2020 bedöms därför vara tillämpbar även på förhållandena år Övriga remissinstanser (7) Norrvatten Norrvatten påpekar att man har en huvudledning i planområdet och för denna har man ledningsrätt. För att få uppföra byggnader, plantera träd eller ändra marknivå måste fastighetsägaren ingå avtal med Norrvatten och Norrvatten ska godkänna bygghandlingarna. Arbeten inom detta område måste godkännas av Norrvatten. Planförslaget är utformat så att inga stora ingrep kommer att genomföras inom området för Norrvattens ledningsrätt. Norrvattens synpunkter kommer att beaktas i den kommande planprocessen och i genomförandet av planen. (8) Svensk handel Svensk handel meddelar att man avstår från att yttra sig på grund av resursbrist. (9) Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet avvisar planen i sin nuvarande utformning. De menar att den inte gagnar en hållbar samhällsutveckling och att man istället borde prioritera god dagligvaruhandel och mindre butiker i Kungsängens centrum. Miljöpartiet menar att nya köpcentra bidrar till ett överkonsumerande, bilberoende samhälle och att det utarmar centrum. Man ifrågasätter också den nya handelsplatsens möjligheter att överleva ur ett ekonomiskt perspektiv och pekar på flera starka konkurrenter inom ett område som snabbt nås med bil, Jakobsbergs centrum dit många tar sig med pendeltåg och en ökande näthandel. Däremot ser man gärna att det skapas en bytesbod nära återvinningscentralen där man kan byta begagnade saker. Man ser också en möjlighet för kommunen att profilera sig genom att skapa en

9 9 annan typ av marknadsplats med en ekologisk marknad och ett rekreationscenter med aktiviteter för alla åldrar men att detta måste föregås av en studie. En uppdatering av kommunens handelsanalys från 2008 är gjord inom ramen för detaljplanen. I den förra handelsanalysen konstaterades att den allra största delen av de inköp som kommunens invånare gör sker utanför kommunen. Detta gällde för sällanköpshandel. Slutsatsen gäller fortfarande men tendensen är att även dagligvaruhandeln i kommunen minskar. Det finns därför en möjlighet att vinna tillbaka andelar av den handel som redan görs via bil. (10) Handelskammaren i Uppsala län Handelskammaren påpekar att Upplands-Bro befinner sig i en region i stark utveckling och de anser att det är väsentligt att kommunen kan svara upp efterfrågan på områden för kommersiella verksamheter. Handelskammaren anser att förslaget innebär ett välkommet tillskott av mark för handel och verksamheter i ett kommunikationsgynnat läge och att det i allt väsentligt är väl anpassat till läget och utvecklingsförutsättningarna för planområdet. (11) Käppalaförbundet Käppalaförbundet noterar att man planerar att ta hand om och rena dagvattnet lokalt och menar att det är i linje med förbundets intentioner då det är av väsentlig betydelse för reningen vid verket att minska mängden tillskottsvatten. I övrigt påpekar man att man vid nybyggnad bör ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten och att ledningar byggas av annat material än koppar. Material i ledningar är inget som styrs i detaljplanen. (12) Vattenfall eldistribution Vattenfall Eldistribution AB skriver att man varken har lokal- eller regionalnätsledningar som berörs av planen och man har därför inget att erinra. (13) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting (SL) SLL Trafikförvaltningen beskriver att ingen kollektivtrafik går genom området idag men att det går tre busslinjer på den närliggande Granhammarsvägen och att det är tänkt att en linje ska kunna gå längs Petterbergsvägen och vidare under E18 längs den gata som tidigare var bussgata men som nu ändras till allmän lokalgata. SLL Trafikförvaltningen har inga synpunkter på denna ändring men utgår från att trafiken i porten blir dubbelriktad och att lokalgatan uppfyller kraven på fri höjd, utformning mm enligt Ri-Buss. SLL Trafikförvaltningen påpekar att man vill delta i det fortsatta arbetet med utformningen av planen. Om in- och utfarter till området skriver man att de bör studeras noggrant så att det inte uppstår framkomlighetsproblem och trafiksäkerhetsproblem för passerande busstrafik. Vidare skriver man att utformningen av gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

10 10 Slutligen påpekar man att det är viktigt att eventuella störningar från busstrafik beaktas. Man påpekar att det både är bussarnas maxnivåer som det lågfrekventa buller som uppstår när bussarna går på tomgång som genererar klagomål och man föreslår att bebyggelse som vetter mot bussgator utformas så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller i sovrum innehålls. Framkomligheten i området anpassas så att bussar ska kunna trafikera de gator som är föreslagna för kollektivtrafik. Ett busshållplatsläge är föreslaget i ett läge där det både är nära till handelsområdet och den intilliggande bostadsbebyggelsen. I bullerutredningen har man tagit hänsyn till buller från bussar. (14) Brandkåren Attunda Brandkåren Attunda påpekar att området ligger inom tio minuters insatstid från nuvarande brandstation i Upplands-Bro. Man skriver att en tillfredsställande åtkomlighet måste säkerställas i kommande planarbete och att förutsätter att ett konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt vattens rekommendationer. Man kommenterar vidare den riskutredning som tagits fram av Tyréns i samband med planarbetet. I denna hänvisas till Länsstyrelsens generella riktlinjer om att man ska hålla ett bebyggelsefritt avstånd om tjugofem meter till leder med farligt gods. Genom planområdet går E18 vilket är en primär transportled för farligt gods. Vidare går de sekundära transportlederna Granhammarsvägen samt Effektvägen genom området. Slutsatsen i Tyréns riskutredning är att de bebyggelsefria måttet längs de sekundära transportlederna kan kortas till femton meter då där endast sker ett fåtal bensintranporter. Brandkåren påpekar att där transporteras fler typer av farligt gods och de anser det inte styrkt att man kan reducera avståndet utan oacceptabla risker. Vad gäller tankstationen påpekar man att det avstånd på femtio meter mellan tankstationen och bostäder/personintensiva verksamheter som säkerställs i planen är ett minimiavstånd och att det i fallet med en nyproduktion bör strävas att öka detta avstånd så långt det är möjligt. Konventionellt system för brandvatten är inte en fråga för detaljplanen men synpunkten ska beaktas. Minsta avstånd för bebyggelse från Effektvägen kommer att ändras till 25 meter. Efter samrådsskedet har situationen för bensinstationen studerats mer ingående. Även om det rekommenderade avståndet vid nyproduktion inte uppnås så är det faktiska avståndet ca 80 meter, d.v.s. betydligt mer än det minimiavstånd på 50 meter som gäller mellan bensinstation och bostäder. I samrådsskedet föreslogs bränslepåfyllnad till bensinstationen från en ficka vid Granhammarsvägen. Denna lösning har utgått eftersom både Trafikverket och intressenten för drivmedelsstationen har framfört att bränslepåfyllnaden bör ske inne på drivmedelsstationens tomt. (15) Naturskyddsförenings i Upplands-Bro Naturskyddsföreningen kommenterar planförslaget i två delar där man börjar med att kommentera del två (verksamhetsområdet norr om E18). Man hänvisar till kommunens grönplan och skriver att här inte finns någon värdefull natur men att det ändå finns möjligheter för att ta hand om landskapets

11 11 förutsättningar, såsom vegetation och morfologi, för att skapa mervärden för projektet. Man motsätter sig en planering som inte tar hänsyn till topografi och vegetation för att bli mer rationell. För den delen av planen som ligger söder om E 18 (handels- och bostadsområdet) hänvisar man också till att det i grönplanen är utpekat som ett område utan stora naturvärden men lyfter fram hällmarkstallarna som man menar utgör en stor biologisk mångfald. Man påpekar att det med så stora byggnadsvolymer och parkeringsytor är svårt att anpassa planen till en landskapsanpassad gestaltning men skriver att det därför är viktigt att värdefulla träd mäts in så att detaljjusteringar kan göras i planen. Man skriver också att för att stora vegetationsvolymer försvinner så är det extra viktigt att anpassa planen till den vegetation som finns kvar. Man påpekar också att det är viktigt med kunskap och försiktighet under byggskedet. Naturskyddsföreningen vänder sig mot formuleringen att skogen ska göras genomsiktlig. Man påpekar att det skulle skada naturen i onödan och att skötseln av kvarvarande skog bör ske på naturens villkor. Man skriver om lekplatsen som finns i illustrationsplanen och menar att den ligger på fel sida om tillfartsvägen och vill ha den flyttad till den sida som är närmast bostadsdelen, där barnen finns. Man skriver också om den dagvattendamm som finns söder om parkeringsplatsen och menar att det är olämpligt att placera en damm med förorenat trafikdagvatten till bostadsmiljöer där barn kommer att leka. En anpassning till markförhållandena genom terrassering föreslås i norra delen av planen kommer att krävas då höjdskillnaderna inom området är stora. Dock kommer också planen leda till omfattande påverkan på marken och det bedöms inte som rimligt att behålla någon natur på den mark som föreslås för verksamheter. En större anpassning till naturen föreslås i den södra delen. Även här kommer stora områden att bli helt omdanade men det är också stora delar där det föreslås varsam gallring. Vissa karaktärsskapande element i den befintliga naturen har identifierats och dessa föreslås bli en viktig del i den kommande gestaltningen. Den lekplats som föreslås har ändrat läge efter samrådsskedet. (16) Damernas företagsbyrå Damernas företagsbyrå skriver att det tänkta läget för den planerade handelsplatsen är bra då det markerar en början i väster på Storstockholmsområdet. Man tror att det kan bli ett uppskattat ställe att stanna till vid för resenärer på E18 och att det kan skapa intresse för tätorterna Bro och Kungsängen. Vidare påpekar man att det finns efterfrågan på kontorshotell och platser för mindre verksamheter och skriver att något sådant kunde vara lämpligt i detta område. Som helhet påpekar man att det är ett bra planförslag som behövs för att markera Upplands-Bro tydligare på kartan. Ett hantverkshus planeras i den södra delen, något som syftar till att svara mot det behov som finns av lokaler för mindre företag. (17) Telia Sonera Skanova Access AB Telia Sonera Skanova Access har inget att erinra.

12 12 (18) Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät har inga synpunkter på förslaget. Sakägare enligt fastighetsförteckningen, Privatpersoner (19) Newsec Asset management AB Newsec Asset Management AB yttrar sig i egenskap av representant för ägaren till Viby 19:3. (Den fastighet där Coop är beläget idag. Tillväxtkontorets anm) I första hand ifrågasätter man lämpligheten av placeringen av den tilltänkta handelsplatsen. Man hänvisar till plan- och bygglagens skrivelse om att planläggning bl.a. ska(i) ske med hänsyn till allmänna och enskilda intressen (ii) främja en ändamålsenlig struktur, en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens, samt (iii)ske med hänsyn till andra intressen och till planens konsekvenser i övrigt. Man menar att planen inte tar tillräcklig hänsyn till övrig intressen inom kommunen. Man skriver: Att beskrivningen av den kommersiella och allmänna servicen är ofullständig i planbeskrivningen, där bl.a. befintliga COOP i Brunna inte nämns. Att ett nytt område skulle försvåra fortsatt handel på befintliga handelsplatser risk för att dessa slås ut och att närservice för närboende och att arbetstillfällen försvinner. Att konkurrensen i kommunen redan är mycket stor för dagligvaror. Man menar att kommunens invånare redan har ett väl fungerande utbud av livsmedel. Vidare skriver man att det enligt 4 kap 33 pbl i planbeskrivningen ska redovisas "de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser" och man menar att handelsutredningen från 2008 är inaktuell. De anser att det dels måste göras en ny uppdaterad handelsutredning dels att man i planbeskrivningen på ett mer utförligt sätt måste redovisa hur den tilltänkta handelsplatsen kommer att påverka befintliga intressen Att det i Miljökonsekvensbeskrivningen står att avsikten är att COOP skall flytta från befintlig lokalisering. Man menar att detta känns tveksamt ur konkurrenssynpunkt och påpekar att COOP är befintlig hyresgäst på fastigheten Viby 19:3 med ett hyresavtal som sträcker sig till Den detaljplan som gäller för Viby 19:3 tillåter både handel och dagligvaror och man bör tänka sig att det framgent fortsätter med handel på den platsen. Man menar att det skulle få stora negativa konsekvenser för handeln i kommunen med dagligvaruhandel i den föreslagna detaljplanen och att det därför bör införas restriktioner mot dagligvaruhandel/livsmedelshandel. I andra hand ifrågasätts den tilltänkta handelsplatsens påverkan på miljön på orten. Man skriver att det i miljökonsekvensbeskrivningen står att det föreligger en stor risk med en ökad trafik i

13 13 området och att kommunen inte har tagit miljökonsekvenserna på allvar. Slutligen skriver man att det enligt 6 kap. 7 MB i en MKB ska innehålla en redovisning av alternativa platser och alternativa utformningar för projektet, samt motiveringar till varför vissa alternativ har valts. De anser att informationen om det i miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller Miljöbalkens krav och man menar att MKB måste kompletteras med det. Sammanfattningsvis motsätter man sig detaljplanen och begär att ytterligare utredningar gör som på ett bättre sätt tar hänsyn till såväl motsatta intressen på orten som till den miljöpåverkan planen skulle medföra. Utställningsförslaget är uppdaterat med information om befintlig stormarknad. Den föreslagna detaljplanen skapar möjligheter för omlokaliseringar av de verksamheter som bedrivs vid befintlig handelsplats. Den närservice och de arbetstillfällen som försvinner på den platsen återskapas på ett annat ställe som har bättre långsiktiga möjligheter att erbjuda den service som nämns. Förutsättningarna att hitta andra möjligheter till verksamheter på den fastighet där COOP befinner sig idag bedöms som mycket goda då utvecklingen av Brunna industriområde visar att det är ett attraktivt område. Handelsutredningen från 2008 har uppdaterats och slutsatserna i den har inarbetats i planbeskrivningen. För att i miljöbeskrivningen ge en så korrekt bedömning av framtiden som möjligt har man utgått från det som är känt om kommande hyresgäster. Då COOP har tecknat ett avtal med exploatören om en flytt vid antagen detaljplan är det den förutsättning som har undersökts. Ur ett långsiktigt perspektiv är bedömningen att läget söder om E18 har bättre förutsättningar att växa närmare Kungsängens tätort och med bättre möjligheter att skapa närhet till kollektivtrafik. En uppdatering av miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts där det redogörs för lokaliseringsalternativ. (20) Person 1 Person 1 beskriver att en stor anledning till att hen valde att flytta till kommunen var att det fanns mycket lätt tillgänglig natur kvar, något som kommunen också gjorde reklam för. Hen ifrågasätter trots affärs- och miljökonsekvensutredningar, att kommunen vet vad den gör när den förstör en av Kungsängens vackraste utsiktsplatser som hör ihop med ett välanvänt naturligt rekreationsområde med extremt vacker natur. Vidare skriver hen att ljudnivån på motorvägen är något som skrämmer och hen ser att det enligt ritningarna kommer att komma in mer nöjestrafik in i området. De mätningar som görs av decibel är inget mått på irritation för den som är trött och behöver lugn för att orka jobba nästa dag eller natt. Hen är också rädd att det kommer att bli mycket sprängarbeten under byggtiden. När det gäller den ekonomiska sidan undrar hen om det finns en tillräckligt köpstark kundkrets. Hen jämför med Slagsta Strand som stängde efter att bara ha haft öppet i några år. Hen är rädd att det nya köpcentrat kommer att konkurera ut de marknader kommunen redan har för att sedan ändå dra härifrån p.g.a. dålig vinst.

14 14 Hen anser att det räcker med den shopping av sådant slag som finns i Bro men menar att det är synd att det är svårt att ta sig från Brunna till Bro utan bil. Hen undrar också om det är att gynna småföretagare att dra hit etablerade kedjor som tar kunder från redan etablerade affärer. Hen föreslår istället att kommunen skulle göra affärer på naturupplevelserna och ger som exempel att man kan satsa på ridvägar och äventyrsspår. Detta skulle kunna leda till att det blir en lönsam och rolig kommun att bo i och man skulle spara massor av djurliv i riktig natur, inte bara i park. Upplands-Bro har stor tillgång till tätortsnära natur. Platsen som är tänkt att tas i anspråk är bullerstörd och bedömningen är att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen och planförslaget sammantaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturmiljön regionalt. Bullernivån kommer inte att öka med dramatiska nivåer då mycket av den trafik som kommer bli till området beräknas vara av den som redan idag rör sig i trafiknätet. Viss avskärmning av buller från E18 kommer och att bli av de nya byggnaderna. Ur ett ekonomiskt perspektiv är slutsatsen ur handelsutredningen att konkurrensen snarast kommer från handel utanför kommunen och att det därför finns en möjlighet att ta tillbaka en del av den handel som går ut till andra kommuner. (21) Person 2 Person 2 ifrågasätter det ekonomiskt rimliga i att satsa mycket pengar på att bygga upp ett nytt handelsområde och påpekar att den som är satt i skuld inte är fri. Hen menar att kommunen inte ska satsa på dyra projekt som Kungsängens IP, kulturhuset i Bro och kulturhuset i Kungsängen. Vidare ifrågasätter hen det kloka i att planera för en bensinmack så nära ett köpcentrum p.g.a. terrorismhoten som kommer in i världen. Hen påpekar att om planen går i lås så måste E18 byggas om under lång tid och hen undrar vad kommunen vinner på det. Vidare skriver hen att det redan finns en handelsplats i Barkarby och hen ifrågasätter det kloka i att bygga upp något nytt som redan finns. Hen menar också att det vid Coop i Brunna finns en stor parkeringsplats där man kunde bygga och hen undrar varför man ska sabba nåt som funkar. Slutligen skriver hen att hen idag möts av natur när hen går till Lidl för att handla men att man lika gärna kan bo i storstaden när all natur har tagits bort. Upplands-Bro kommun kommer att ha en del kostnader för allmänna anläggningar men den stora kostnaden för handelsplatsen kommer exploatören att stå för. Kommunen kommer också att få en inkomst från försäljning av industrimark. Avståndet mellan bensinmacken och handelsområdet är mer än 100 meter vilket är det Länsstyrelsen rekommenderar till personintensiva verksamheter. En av alla vinster med att bygga om trafikplatsen är att den skulle bli säkrare. I dagsläget sker många

15 15 olyckor här. Som handelsutredningen från 2008 visar liksom uppdateringen från 2014 så görs många köp av kommuninvånare utanför kommunen. Om det tillkommer alternativ inom kommunen så skulle det kunna minska biltransporterna ur ett regionalt perspektiv. Resultat av samrådet Efter samrådet har förslaget reviderats efter inkomna synpunkter. Formaliaändringar har gjorts i kartan. Genomförandebeskrivningen har utökats med information om bl.a. gemensamhetsanläggningar och fastighetsbildningar. Lösningar för gång- och cykelvägar har kommit längre sedan samrådsskedet. Kvartersmark har också dragits undan från E18 och dess ramper. Bestämmelserna har kompletterats så att det framgår att kyltar inte får vara störande eller bildväxlande. Bebyggeslefri zon mot Effektvägen har ökats till 25 meter och bestämmesler i planen som syftar till minska konsekvenserna av olyckor med farligt gods har förtydligats. Utredningar kring buller, dagvatten har uppdaterats. En arkeologisk förundersökning har utförts. Kommunens handelsutredningen från 2008 har uppdaterats. En sektion genom vägporten har lagts till planbeskrivningen. Ändringar har gjorts så att mer av det som är mark som inte behöver påverkas antingen är angiven som NATUR eller har fått bestämmesler om att den ska bevaras. Den illustrerade platsen för lekplats har flyttats. MKB har uppdaterats med lokaliseringsalternativ. Planhandlingarna har i övrigt utökats kraftigt i syfte att skapa större tydlighet. I sak är dock förslaget i huvudsak likt det som var på samråd. Vissa förändringar har kommit tillstånd efter diskussioner med tilltänkta intressenter för olika delar av planområdet där förändringarna till stor del handlar om höjder och exploateringsgrader. Den största förändringen är att bostadsdelen tillåter en större exploatering än i samrådsskedet och att delar som förut var kvartersmark nu är utlagda som allmänplatsmark. Det gäller både delar för NATUR och LOKALGATA. Upprättad av Plan-och exploateringsavdelningen David Lanthén Henric Carlson Kristofer Sundqvist Plan- och exploateringschef Planarkitekt Projektledare exploatering

16

17

18

19

20

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer