Kalmar Centrum Marknadsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05"

Transkript

1

2 Kalmar Centrum Marknadsanalys

3 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell service. Därefter skall Centrumutveckling ta fram förslag på hur handeln i Kalmar centrum kan utvecklas i syfte att stärka kommunens handel med bättre butiksutbud, fler kedjeföretag, m.m. för att höja servicenivån för kommunens invånare.

4 Presentationens innehåll Kalmar och Kalmar centrums marknadsområde Befolkning och marknadsunderlag Utbud, omsättning och uthyrbar yta för detaljhandel Analys av tillgänglighet och parkering Omsättningspotential Riktlinjer för att stärka handeln i centrum

5 KÖPCENTRUM MARKNADSOMRÅDET Bild

6 PRIMÄROMRÅDE KALMAR

7 KÖPCENTRUM PRIMÄROMRÅDET

8 LIVSMEDEL PRIMÄROMRÅDET

9 LIVSMEDEL PRIMÄROMRÅDET

10 Framtida Konkurrens

11 KONKURRENS Fotbollsarena Fabrik- & Kontorshotell. (f.d Volvo). Bahaus Elgiganten Modehus CityGross IKEA MediaMarkt/ Stadium

12 Konkurrens Nytillkomna och planerade projekt i kommunen Uthyrbar yta (ca) Ikea Citygross Fritidsvaror (Ikano) 7000 Bauhaus Hemutrustning exkl Ikea 6300 Modehuset Hus hem och fritid El Giganten Summa Kv Bilen Kv Flodhästen Arenan Summa övriga projekt Totalt Bedömd omsättning Kommunens omsättning miljarder kronor inkl moms 3,9 miljarder kronor inkl moms Centrum 60 % av kommunens totala omsättning för sällanköpsv och 40 % av den totala omsättningen

13 Befolkningsunderlag BEFOLKNINGSPROGNOS FÖRÄNDRING statistik prognos antal % Primärområde % Primärområde % Primärområde % Primärområde % Sekundärområde % Sekundärområde % Tertiärområde % Tertiärområde % Marknadsområdet totalt % Sverige %

14 Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel MARKNADSOMRÅDET MARKNADSUNDERLAG* FÖRÄNDRING mkr % Primärområde % Primärområde % Primärområde % Primärområde % Sekundärområde % Sekundärområde % Tertiärområde % Tertiärområde % Marknadsomr totalt % * Mkr inkl. moms års priser

15 Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel (Primär- och sekundärområde) MARKNADSOMR MARKNADSUNDERL* FÖRÄNDRING mkr % Dagligvaror % Sällanköp % - Beklädnad % - Hem % - Fritid % - Bygg % S:a detaljhandel % * Mkr inkl. moms års priser

16 Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel - Per varugrupp VARUGRUPP MARKNADSUNDERL* FÖRÄNDRING mkr % Dagligvaror % Sällanköp % - Beklädnad % - Hem % - Fritid % - Bygg % S:a detaljhandel % * Mkr inkl. moms års priser

17 SWOT Styrkor (interna) Historiska värden i stadsbyggnaden - särprägel och unik centrummiljö Det förhållandevis stora utbudet av både kommersiell och offentlig service i och nära centrum bidrar till att generera kunder till handeln. Svagheter (interna) Brist på centralt belägna parkeringsplatser Åtgärder som krävs för omsättningsökning till år 2015 kan kräva stora ingrepp och ekonomiska resurser Växande marknad Möjligheter (externa) Hot (externa) Stark konkurrens från Giraffen, utökad handel i Kv Bilen och övriga planerade etableringar i tätorten Kalmar Arena och Kv Flodhästen KÄLLA:

18 Kalmar Centrum 2008

19 Kalmar centrum Varugrupp Total yta Omsättning 2006 MKR inkl moms Summa dagligvaror Beklädnad Hemutrustning Järn & Byggvaror Fritidsvaror Summa sällanköpsvaror Summa detaljhandeln totalt

20 Kalmar intensiva stråk Total uthyrbar yta Omsättning MKR 2006 inkl moms Gata Summa Storgatan Summa Kaggensgatan Summa Skeppsbrogatan Summa Norra Långgatan Summa Södra Långgatan

21 Livsmedel Övriga dagligvaror

22 Beklädnad Hemutrustning

23 Fritidsvaror Järn & Bygg

24 Kommersiell service Restauranger

25 Kalmar Centrum 2008 Tillgänglighet och parkering

26 Kalmar i regionen Kalmar ligger utanför huvudaxeln Stockholm- Göteborg-Malmö. Porten till Öland. Många vägar bär till Kvarholmen.

27 10233 Accesspunkter till Kvarnholmen Ett jämnt fördelat trafikflöde. E22 har ett flöde på över ÅDT, likaså Ölandsleden och Ölandsbron

28 C-ringen Ett sätt att öka effektiviteten i söksystemet är att genom bättre skyltning tydliggöra för bilisten hur han bäst kan hitta en ledig bilplats på kortast möjliga tid. Många enkelriktade gator minskar barriäreffekterna men ökar samtidigt söktiden om man inte känner stadskärnan väl. Nedan visas hur de som har en målpunkt i söder men kommer från norr skulle kunna hänvisas genom en avvikande skyltning. I Linköping kallas dessa gator som är tänkta att mata stadskärnan med bilar för "C-ringen" som i centrumringen.

29 Slutsatser Trafikvolymerna på de lokala gatorna runt Kvarnholmen och i snittet till Kvarnholmen är generellt sett lägre än på de större trafiklederna utanför tätorten. Det är annars normalt att lokaltrafiken är större än fjärrtrafiken. Detta kan bero på ett bra utbyggt lokaltrafiknät och på närheten till Ölandsbron som den enda länken mellan Öland och fastlandet.

30 Butikernas öppettider Öppettiderna i stadskärnans butiker är vardagar 10 18, lördagar och söndagar stängt. Detta ligger i linje med många andra orter. Baronen håller dock öppet lite längre än övriga butiker, på lördagar till exempel ända till klockan 19. Trenden är att hålla öppet även på söndagar. Hur ställer sig handlarna på Kvarnholmen till detta?

31 Parkeringarna Det finns 2621 bilplatser på Kvarnholmen och intilliggande områden som är allmänt tillgängliga, varav 1390 avgiftsbelagda och för handeln nyttiga bilplatser i stadskärnan. Det finns relativt många nyttiga bilplatser jämfört med andra orter. Av dessa finns 285 som centralt belägna kantstensparkeringar. Att ha 285 bilplatser utmed gatorna nära butiksstråken är bra för orter av den här storleken. Dock är uppehållstiden väl kort för att hinna handla i en stadskärna, där man har flera besökspunkter.

32 Höja p-avgiften? Trivector menar att den låga p-avgiften på 5 kr per timme i extremt centrala lägen, kan öka efterfrågan så att attraktiviteten till slut påverkas negativt. Vår kommentar: det finns inget motsatsförhållande mellan mycket folk och attraktivitet, snarare tvärtom. Och det är bättre för stadskärnans handel om man väljer stadskärnan före externetableringar med vanligtvis gratis parkering. Dessutom är beläggningen i det röda systemet mycket låg på lördagar (65 %), vilket även kan bero på den korta p-tiden (1 timme).

33 Räcker parkeringen till idag? Ja På vardagar finns det enligt uppgift i genomsnitt relativt gott om parkering (undantaget det gröna systemet). Beläggningen är som högst vid lunchtid kl 12 då både arbetare och lunchkunder står parkerade. Då är beläggningsgraden 60 %. Även på lördagar finns det enligt uppgift i genomsnitt relativt gott om parkering. Då står även 2/3-delar av parkeringsplatserna i det gröna systemet tomma. Beläggningen är som högst vid lunchtid, då är beläggningsgraden total sett 78 %. 300 bpl står då alltså tomma. Tydligare skyltning och information skulle hjälpa till. Rött system (kantstensparkeringarna) har på lördagar lägst beläggning jämfört med de övriga avgiftsbelagda systemen (65 %). Vår kommentar: man skulle nog höja beläggningen om man fick stå parkerad lite längre tid.

34 Räcker parkeringen till idag? och nej Kurvans form antyder att det inte råder någon större p- dämpning. Lokalt, för det gula och mörkblå systemet (Baronen), rådet det dock en viss p- dämpning! Beläggningsgrad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lördag Kvarnholmen avgiftsbelagda bpl Tidpunkt

35 Räcker parkeringen till i framtiden? Ja Trivector menar att den genomsnittliga beläggningsgraden kommer att öka med 20 % fram till 2014 i scenariot att man inte gör någonting (ingen mer handel, bostäder etc). Men under 2004 och 2006 minskade trafikmängden till/från Kvarnholmen med 7 % (ÅDT).

36 Räcker parkeringen till i framtiden? och nej De 130 bilplatser som försvinner på Kvarnholmen (enligt trafikutredningen) motsvarar 10 % av det totala utbudet av centralt belägen besöksparkering. Denna förlust kommer butikerna i närheten att känna av. I scenario 2 beskriver Trivector att det bland annat tillkommer kvm mer kontor och kvm ny handelsyta. Bara handelsytan behöver 500 tillkommande bilplatser. Att tillskapa kvm handel på Kvarnholmen kommer att påverka hela trafikoch parkeringssystemet. Dessutom kommer en kraftig centrumvandring att äga rum. Denna kan dock mildras om den nya handeln placeras som en pendang till Baronen med parkering bakom ryggen.

37 Omsättningspotential

38 Marknadsandelar per del av marknadsområdet Potentiella marknadsandelar per del av marknadsområdet MARKNADSOMRÅDE BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL min max medel Primärområde 1 56% 46% 56% 51% Primärområde 2 42% 35% 43% 39% Primärområde 3 30% 25% 31% 28% Primärområde 4 24% 21% 26% 23% Sekundärområde 1 18% 14% 18% 16% Sekundärområde 2 16% 13% 17% 15% Tertiärområde 1 4% 4% 4% 4% Tertiärområde 2 0% 0% 0% 0% S:a marknadsområde 11% 10% 12% 11% KÄLLA:

39 Marknadsandelar per varugrupp Potentiella marknadsandelar per varugrupp VARUGRUPP BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL min max medel Dagligvaror 2% 2% 2% 2% Sällanköp 21% 17% 21% 19% - Beklädnad 35% 30% 35% 33% - Hem 11% 8% 11% 10% - Fritid 20% 16% 21% 18% - Bygg 7% 6% 7% 7% S:a detaljhandel 11% 10% 12% 11% KÄLLA:

40 Omsättningspotential 2015 per varugrupp Omsättningspotential 2015 VARUGRUPP OMSÄTTNING OMSÄTTNINGSPOTENTIAL* 2015 FÖRÄNDRING mkr 2006 min max medel Mkr (medel) % Dagligvaror % Sällanköp % - Beklädnad % - Hem % - Fritid % - Bygg % S:a detaljhandel % *Mkr inklusive moms, fasta 2006 års priser KÄLLA:

41 Framtida ytbehov till 2015 Dimensionering Intervall omsättning VARUGRUPP ANTAGANDE FÖRSÄLJNING YTBEHOV 2015 JÄMFÖRELSE 2006 MEDEL-ALTERNATIVET tkr/kvm min max medel kvm % Dagligvaror % Sällanköp % - Beklädnad % - Hem % - Fritid % - Bygg % S:a detaljhandel % KÄLLA:

42 Förslag till riklinjer

43 Principiell layout köpcentrum P Mindre butiker Mindre butiker P Ankare A Varuhus/ Storbutik Torg Ankare B Varuhus/ Storbutik P Mindre butiker Mindre butiker P KÄLLA:

44 Förslag till riktlinjer Prioritera Storgatan och Kaggensgatan som kommersiella huvudstråk i Centrum Ge köpcentrumen förutsättningar för att bidra till besöksfrekvensen i hela centrum Skapa god tillgänglighet och tillräckligt antal nyttiga parkeringsplatser i centrum Förtäta butiksstråken Ge de impulsköpskänsliga företagen goda lägen i de intensivaste gångtrafikströmmarna

45 Förslag till riktlinjer (forts) Skapa trivsamma mötesplatser Samverkan mellan fastighetsägare, detaljhandelsföretag och kommunen Verka för en ökad turism till Kalmar centrum Utveckla varumärket Kalmar ta till vara på det unika läget vid havet Låta kulturinstitutioner i centrum bidra till att skapa trafik och evenemang för att erbjuda ngt annat än konkurrerande köpcentrumanläggningar

46 Avgörande faktorer för framgång 1. Stor marknad 2. Unikt utbud 3. God funktion (Lättillgängligt, bekvämt, parkering, öppethållande) 4. Attraktiv miljö och atmosfär Kalmar på rätt spår!

47 Exempel på butiker som inte finns i Kalmar Centrum i dagsläget Zara, Gant (Dam), Filippa K, Boomerang, Replay, Esprit, In Wear, Twilfit, Mango, Mexx, B-Young Axelssons, DEA, Pagelle Jerns, Din Sko, Ecco Shop, Jarmeus skor, Footlight, Pearlchain L Occitane, Duka, Mique, Stjärnurmakarna, Bokia,

48 DEFINITION AV KOMMERSIELL STADSKÄRNA 2008 Kommersiell stadskärna Stadscentrum

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 1 Innehåll Bakgrund Lunds tillväxt Stadsplanering och fastighetsvärden tillämpning av empirisk modell Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest Nio av tio hyllar priserna på Ikea Här får priserna högst betyg. Andelen 1) som tycker att butikerna ger bra valuta för pengarna. Ikea 90% Willys 79% Clas Ohlson 79% Adlibris 78% Gekås i Ullared 77% Ahlbergs

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggsektorn Avdelning Byggnad Institutionen för

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer