vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö"

Transkript

1 vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö

2 Vägens Visuella Gestaltning, en arbetsmarknadsutbildning för konstnärer med inriktning på vägmiljö och dess utformning, genomfördes i Kristianstad under perioden 15/9-24/ under ledning av Hans Fredholm i samarbete med Karin Gullberg,Vägverket region Skåne och AF-kultur i Malmö genom Ella Holmstedt. Konstnärscentrum Syd har genom enträget arbete berett marken för projektets tillkomst. produktion: Hans Fredholm 2003 hans fredholm 2003 tryckt hos Bergfoths Grafiska, Aneby

3 om konstnärers medverkan i vägmiljöns gestaltning ett resonemang om förutsättningarna och möjligheter Följande rader innehåller en blandning av personliga reflektioner och fakta om utbildningen Vägens Visuella Gestaltning som genomfördes i Skåne hösten Har konstnären en självklar men trots det oftast vakant plats i de yrkeskonstellationer som gestaltar våra vägmiljöer? För att få ett svar på frågan måste vi våga pröva om det faktiskt ligger till på det sättet. För inte så länge sedan utformades vägmiljöerna helt och hållet av ingenjörer. Numera är också arkitekter anställda vid Vägverket och på senare år har även landskapsarkitekter tagit plats i organisationen, vilket kan tyckas vara en självklarhet. Upprättande av riktlinjer för gestaltningsprogram och Vägverkets policy för vägarkitektur är milstolpar för skapandet av bättre vägmiljö och för att öka medvetandet om värdet i detta arbete. Men, byggandet av vägar är storskaliga och långvariga projekt vilket troligen avspeglar sig i vilken takt förändringar sker i spektrat av deltagande kompetenser. estetiskt medvetande Det råder idag ett uttalat intresse för estetik inom allt större områden i samhället. Design och formgivning har blivit en angelägenhet för alla. Intresset och benägenheten att med kritisk blick se på vår omgivning och visuella miljö ökar alltmer. Detta faktum och Vägverkets nya syn på trafikanterna som kunder talar för att trafikantupplevelsen ägnas större intresse. Konstnärerna har här en given plats med sin utvecklade förmåga att synliggöra och ifrågasätta invanda begrepp och föreställningar. utbildningen Syfte och drivkraft bakom det aktuella utbildningsprojektet har varit att ta reda på i vilken utsträckning konstnären skulle kunna ingå i den mångfacetterade grupp av olika kompetenser som tillsammans driver ett vägprojekt från idé till utförande. Har konstnären något att tillföra de befintliga konstellationernas kunskaper och förhållningssätt? Utgångspunkten var och är att det faktiskt förhåller sig så. Kursen var upplagd på 6 veckor med en inledande teoretisk del under 2 veckor, därefter 2 veckor i egen ateljé för idé och skissutveckling och 2 avslutande veckor med ytterligare några föreläsningar samt fortsatt skissarbete. Föreläsare från Vägverket i Kristianstad, Vägverket konsult i Malmö och Halmstad, Kristianstad Kommun samt från Lantbruksuniversitetet i Alnarp har genom sina kvalificerade föreläsningar bidragit till en hög kvalité på utbildningen. Till dessa i väg- och landskapsammanhang yrkesverksamma föreläsare kom också några konstnärer med stor erfarenhet av monumentalkonst och arbete i offentlig miljö. I slutet av de 2 första veckornas teoriundervisning presenterades de olika skissobjekten. De utgörs av reella projekt som är i ett tidigt skede av genomförande eller i planeringsstadiet. Med skissobjekt bidrog Vägverket Region Skåne samt Kristianstad Kommun. Kursdeltagarna fick 5 skissobjekt att välja bland. Objekten är sinsemellan av olika problemkaraktär och ger ett brett spektrum på realistiska arbetsområden för konstnären i en projektgrupp t.ex. En studieresa företogs till de olika platserna för att bättre kunna bilda sig en uppfattning om de lokala förutsättningarna som landskap och bebyggelse. Med ritningar och dokumentation om skissobjekten i hand kunde sedan kursdeltagarna under 2 veckor fördjupa sig i de olika projektens problematik. De 2 sista veckorna ägnades sedan, förutom några föreläsningstillfällen, åt att arbeta fram presentationer av de idéer och förslag till gestaltningslösningar man utvecklat. dialog viktig Att ge sig in i en helt ny miljö, som vägområdet innebär för de flesta konstnärer, kan vara en stor utmaning. Den stora skalan, de reglerade förutsättningarna, trafiksäkerhetsaspekter och mycket annat kan vara nya och ovana problem. Var ska gränsen dras för det rent konstnärliga engagemanget och hur mycket kan jag som konstnär lägga mig i andra aspekter av vägmiljöns utformning? Är fältet rent av fritt för nya lösningar och samarbetskonstellationer? Dessa och många andra frågeställningar hopades i början av skissarbetet. Det sätt på vilket kursens arbete kunde läggas upp hade dock en begränsning i detta avseende. Tänkandet och utforskandet av möjliga lösningar fick lov att bli relativt ensidigt då konstnärerna inte kontinuerligt kunde få den feedback på idéer, uppslag och frågor som ett deltagande i en projektgrupp hade kunnat erbjuda. Sådan var dock situationen och den grundliga teoretiska delen var en mycket god hjälp och förutsättning för det fortsatta arbetet med gestaltningsfrågorna.

4 om konstnärernas medverkan i vägmiljöns gestaltning ett steg i rätt riktning Den nu avslutade kursen/utbildningen har givit många nya insikter och berikat de deltagande konstnärerna med kunskaper och förståelse för vägbyggnadsprocessen. De har nu fått insikter i förutsättningarna för gestaltningsarbetet och vad som kan krävas av dem i detta sammanhang. Med detta i bagaget borde de ha goda möjligheter att delta i vägprojekt av olika slag. Förhoppningsvis kan det bli en fortsättning på detta pilotprojekt. Fler konstnärer kan få ta del av de kunskaper som bör utgöra en grund för ett smidigt samarbete med anställda inom Vägverk och kommuner m. fl. Behovet av konst i vägmiljö har inte undersökts men intresset är stort och växande. Konstnärer kommer att blandas in i vägprojekt på olika sätt. En utbildning liknande denna gör det lättare för inblandade parter att mötas och förstå varandras roller på ett tidigt stadium i arbetsprocessen. Det finns redan många goda och uppenbara exempel på att konstnärlig medverkan i vägprojekt tillför ett mervärde och bidrar till platsens identitet och definition. varför och hur För närvarande har konstnären ingen given plats i de organ och institutioner som planerar och bygger samhället. Med blicken bakåt kan man dock konstatera att av det som tidigare civilisationer lämnat efter sig, och vad vi idag till största delen intresserar oss för och enklast tar till oss från dessa kulturer, är just konst, litteratur och arkitektur. Konstbegreppet har sedan det tidiga 1900-talet vidgats alltmer och konstnärer tar sig numera an och in på områden som mycket få personer för 50 år sedan kunde föreställa sig eller acceptera. Att enkelt och tydligt motivera varför konstnärer ska delta i vägbyggandet är mer eller mindre lätt beroende på vem man talar med och kräver ett längre resonemang. Påståendet Konst motiverar sig själv bäst är ett tilltalande enkelt sätt att komma undan problemet men är kanske inte helt tillräckligt argument i alla sammanhang. Bättre då att hänvisa till goda exempel som det förvisso finns många runt om i landet. Vägverkets regioner och enskilda kommuner runt om i landet har under årens lopp inbjudit många konstnärer att delta i ett stort antal väg/ gatuprojekt. Ofta har det dock rört sig om estetiska tillägg i sammanhang där helhetslös- ningen troligen hade vunnit på konstnärens medverkan i ett tidigare stadium av projektet. Nästa steg, när nu en form av vidareutbildning prövats, skulle kunna leda till att ett antal konstnärer på försök får ingå i Vägverkets regionala projektgrupper eller i konsultbolagens dito för att tillföra projekten sina kunskaper och idéer. Resultatet av denna försöksverksamhet finge så småningom utvisa i vilken utsträckning konstnärernas kunskaper är en väsentlig del av den samlade kompetensen som bör ingå i arbetet med att gestalta våra vägar. Till sist ett citat av den kände danske landskapsarkitekten C.Th. Sörensen :»...for vor kultur er kunsten udviklingens mening«. Eksjö i november 2003 Hans Fredholm, konstnär Rinkaby, en hårt trafikerad genomfart mitt i samhället. Utvärderingssamtal, en viktig del av utbildningen. Tomas Theander, Karin Gullberg och Majlis Agbeck. 2 av projekten med olika förutsättningar och mål. Viken, en förbifart kommer att dras fram genom odlingslandskapet för att avlasta samhället från tung trafik och pendlingstrafiken

5 kursens föreläsare presenterade i den ordning de framträdde Karin Gullberg landskapsarkitekt med regionalt ansvar inom VSK sedan 2001 Kjell Lindahl ingenjör projektledare VSK Folke Svantesson ingenjör projektledare VSK Lars Ekman teknologie doktor trafiksäkerhet VSK Gestaltningsprogram mm. Vägverkets organisation Planering/projekteringsprocessen Trafiksäkerhet Utan Karin Gullbergs intresse för landskaparkitektur och dess estetiska utformning och allt vad det innefattar hade denna utbildning haft svårt att komma till stånd. Under cirka ett och ett halvt års samtal med konstnärerna Alf Björk och Hans Fredholm m.fl. arbetades ett koncept för utbildningen fram som kunde passa alla parter. Karin fick klartecken från vägdirektören Susanne Lindh att bidra till utbildningen med föreläsare och skissobjekt från Vägverket Region Skåne. Karin Gullberg har sedan tagit fram förslag på föreläsare inom Vägverket Region Skåne och har också deltagit med föreläsningar och presentationer av skissobjekten samt inte minst deltagit i kritikseminarier. Detta var det första teoripasset och syftet var att ge kursdeltagarna en god uppfattning om vad vägverkets ansvarsområde innefattar och hur arbetet bedrivs. Kjell satte oss in i Vägverkets organisation, verksamhetsområde, uppdrag och Riksdagens mål för transportpolitiken mm. Vi fick inblick i vad man arbetar med och vad som styr arbetet inom i olika nivåer och delar av Vägverket. Föreläsning gav en god bild av den stora organisation som Vägverket utgör. Den föreläsning Folke höll var främst inriktad på hur en projektledare arbetar och vad detta arbete innebär. Vi fick också en mycket bra och pedagogisk förklaring av planeringsprocessen från systemstudie, politiskt beslut via förstudie och arbetsplaner till bygghandlingar. Med den långa erfarenhet av vägbyggande som Folke Svantesson besitter hade han inga problem att ge oss en fullmatad föreläsning. Vi fick också information om ett av skissobjekten, Viken. En förbifart planeras öster om samhället. Doktor i trafiksäkerhet och verksam inom Vv region Skåne, en kunnigare föreläsare inom detta område går inte att uppbringa! Trafiksäkerhetsaspekterna kommer alltid på tal när man diskuterar konst och väg. Lars Ekmans föreläsning var dock inte alls nedslående i detta avseende. Kontentan var bl.a. att vägarna måste bli tillräckligt säkra i sig. det ska inte vara dödsstraff för den som somnar vid ratten och kör av vägen i normal hastighet, en tillspetsad formulering som i viss mån beskriver en ambition i trafiksäkerhetsarbetet. Vad gäller distraktion från händelser i landskapet (konst?) är vissa kanske överdrivet ängsliga. Lars Ekman menar dock att Vi kan inte förbjuda solnedgångar.

6 Tomas Theander stadsarkitekt Kristianstad Kommun Pär Gustafsson landskapsarkitekt professor Alnarp Benny Birgersson kontorschef Vvk Halmstad verksam inom vägverket sedan1961 Bengt Hubendickpriset 2001 Roland Johnsson projektledare för drift/underhåll Vägverket Östra Skåne. Kommunens organisation/ arbetsområde Landsakpsarkitektens arbete mm. Vägen i Landskapet Drift & underhåll Som stadsarkitekt i Kristianstads kommun har Tomas Theander lång erfarenhet av frågor kring gestaltning av gaturum i och utanför tätorterna. Därtill har han ett stort konstintresse och deltar aktivt i arbetet med att infoga och placera konst i den offentliga miljön. Föreläsningen gav oss grundläggande fakta om bl.a. Kommunallagen och vad den innebär för den enskilda kommunens förutsättnigar att planera sina offentliga rum. Tomas klargjorde vem och vilka som planerar och beslutar i olika frågor rörande gatumiljö, kulturfrågor och andra näraliggande områden. Genom Tomas fick vi också skissobjekten i Åhus, Bataljonsvägen och Rinkaby. Entusiastisk och medryckande föreläsare med stor kunskap inom sitt område gav kursdeltagarna nya insikter i landskapsarkitekters arbetsområde och vad som kan vara väsentligt att ha i tankarna när man som konstnär ger sig in på området landskap och gröna miljöer. Med många exempel på kända och mindre kända landskapsarkitekters verk från både äldre och nyare tid fick vi en mycket inspirerande föreläsning och många nyttiga kunskaper för det kommande arbetet med kursens skissobjekt och framtida uppdrag. Som den nestor inom svenskt vägbyggande Benny är och med den mycket långa erfarenhet inom hela området var det naturligtvis en fullmatad och mycket intressant och lärorik föreläsning vi oss till livs. Mycket handlade förstås om E6 genom Halland som ju också fått utmärkelsen»sveriges vackraste väg 2002«. Tyngdpunkten i Benny Birgersons föreläsning var lagd på hur en väg bäst inpassas i landskapet och samspelet mellan natur/landskap och den byggda miljön. Hur man skapar en god upplevelse, av landskapet och övrigt vid sidan av vägen, för trafikanten var också en viktig del av föreläsningen och efterföljande diskussion. Mitt arbete innebär att vara ansvarig för skötsel av vägnätet med allt detta innebär, tex vinterväghållning, beläggningsunderhåll, grön skötsel av vägområde, rastplaser, alléer mm. Jag arbetar på regionkontoret i Kristianstad. Detta ämne är inte minst viktigt att ha förståelse för och inblick i om man ska arbeta med konst i vägmiljöer av olika slag. Roland Johnsons erfarenheter och synpunkter gav ett positivt anslag och upplevdes inte alls begränsande vad gäller möjligheterna att arbeta med olika slags installationer i anslutning till vägarna.

7 Ingemar Hertzman Mats Johansson Henrik Allgén Alf Björk Belysningsingenjör C4 Teknik / Gata&VA-avd landskapsarkitekt Vvk Malmö konstnär undervisar på Konstfackskolan Sthlm konstnär konsult åt bl.a. Hässleholms Kommun arbetar aktivt inom KC-syd mm. Belysningsarbete Ritningshantering mm. Presentation av gestaltningsförslag Konsultarbete, kontrakt mm. Särskilt intresse inom arbetsområdet ljusdesign i utomhusmiljö examen: Gymnasium karriärväg : Televerket som Montör Elverket i Kristianstad som Elmontör, Elbesiktningsman, Tekniker, Elingenjör C4 Elnät AB som Belysningsingenjör med ansvar för verksamheterna belysningskonsult och belysningsentreprenad. Svenskt Patent på Positionsljus för vägar och gator. Ingemar gjorde en ambitös presentation av sina belysningsidéer i en PowerPoint-presentation/föreläsning samt en laboration på kvällen då kursdeltagarna fick möjlighet att känna på strålkastare och olika ljuskällor. Jag är landskapsarkitekt och har arbetat i yrket i 8 år. Under de första 7 åren jobbade jag på SWECO /FFNS mestadels med projektering, men även med en del utredningsarbete och presentationer. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar jag på Vägverket Konsult och här har jag bl a arbetat med projektering, landskapsanalys och gestaltning av olika vägprojekt i Skåne. Vi fick lära oss en hel del om modernt arbete med ritningar i CAD-miljö. Vi fick också ta del av några aktuella landskapsprojekt som Mats arbetar med. Henrik Allgèn arbetar främst med konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Med ett stort antal uppdrag av olika slag bakom sig har han en gedigen bakgrund för sin undervisning inom detta område. Förutom att de senaste åren undervisa på Färg&Form Konstfackskolan har HA också genomfört ett flertal utbildningar i ämnet konstnärlig rumsgestaltning. Alf Björk arbetar som konstnär med måleri som främsta uttrycksmedel. AB har stor erfarenhet av konstnärligt arbete med offentliga miljöer, som konstnär med eget arbete men också som konsult för ett stort antal projekt. Han har under åren blivit väl insatt i de mer formella delarna av konstnärsyrkets byråkratiska sidor. Konstnärer räknas formellt som företagare bl.a. i skattehänseende och måste därför hålla sig informerade om villkor och regler som gäller i dessa och andra områden. Kontrakt ska upprättas vid beställningsarbeten och det är viktigt att inte försumma detaljer i detta. Detta och många andra värdefulla kunskaper fick vi ta del av under Alfs föreläsning.

8 Acke Hydén konstnär projektledare Statens Konstråd ledamot av Miljö&Skönhetsrådet VvSkåne Acke Hydén informerade om sitt arbete som projektledare för Statens Konstråd under åren Från och med år 2003 är AH ledamot av Miljö och Skönhetsrådet knutet till Vägverket region Skåne. Rådet har varit positivt inställt till detta utbildningsprojekt och givit det sitt ideella stöd. Hans Fredholm konstnär arbetar främst med måleri, skulptur och ljusdesign Utbildningsledare/ kursansvarig mm. för Vägens Visuella Gestaltning utbildning Kungl.Konstakademin, avd. måleri, Sthlm Konstfackskolan, bild& miljö, Sthlm »Jag har sedan utbildningstiden intresserat mig för monumentalkonst i offentlig miljö. Det är ett sätt att nå dem som inte är uttalat intresserade av konst och konstnärlig gestaltning men som åtminstone borde få bli tilltalade på ett konstnärligt språk och kanske bli påverkade på något sätt. Vem vet vad det kan leda till?«utställt på : Eksjö Museum, 1981 Galleri Café Mejan,Stockholm 1982 Oskarshamns Kulturhus 1984 Galleri Argo, Stockholm 1986 Jönköpings Läns Museum, 1989 Eksjö Museum 1991 Galleri Bäckalyckan, Jönköping 1996 Kulturhuset Borgen, Gislaved 1998 Eksjö Museum, 1998 Bergdala Konstgalleri, 2000 Smålands Konstarkiv, Värnamo 2000 Galleri Bäckalyckan, Jönköping 2001 Vetlanda Museum, Vetlanda 2002 Några projekt i vägmiljö Abborrarondellen, Eksjö (ovan) Kristianstadvägen Hässleholm(vänster) Vårstarondellen (Huskvarna, nedan) Uppdrag i offentlig miljö Brottytor, Relief i betong, EKSJÖ 1984 (Eksjö Kommun) I det gröna Träreliefer, EKSJÖ 1987 (Jönköpings LL) (demonterat 1996) Byggnader,Sgraffitobilder, MARIANNELUND 1988, (Eksjö Kommun) Paris dom, Skulpturer på vägg, ROTTNE 1989 ( Vidingehem) (Utan titel), Reliefer i metall, NÄSSJÖ LASARETT 1990 (Jönköpings LL) Landskapsfragment, reliefer trä och metall, RYHOV 1990 (Jönköping LL) Hyllning till Somma-koa, stenskulpturer, SOMMEN 1991, (Tranåsbostäder) Rasande bokstäver, bronsskulptur och Vitt landskap JÖNKÖPING 1992 (Herenco AB) Stenjätten, skulptur i Cortenstål, EKSJÖ 1993 (Eksjö kommun/ Vägverket) (utan titlar) skulptur/relief,5 gestaltning av garage JÖNKÖPING 1993 (Riksbyggen) Naturum,, inf. klin.kalmar Lasarett KALMAR 1993 Mysterium Tremendum, skulpturgrupp, EKSJÖ 1996 (Jönköpings LL) Vit pelare, skulptur, vit betong/ mosaik, VÄXJÖ (Kronobergs LL) En stjärna föds,konstnärlig gestaltning av innergård,växjö1999 Videum fastighetsbolag) Vårstarondellen, HUSKVARNA 1999 ( Jönköpings Kommun/ Statens Konstråd). Kulan, Kristianstadsvägen HÄSSLEHOLM, slutförd (Hässleholms kommun)

9 skissobjekten viken Förbifart vid Vikens samhälle mellan Höganäs och Helsingborg. bromölla Gammal hagmark iklämd mellan gamla och nya E22 väster om Bromölla. Tänkt att ordna rastplats på ytan. rinkaby genomfart med låg kvalité på utformning av gatumiljön. åhus ny sträckning av gatan/ vägen ner till hamnen. Järnvägsspår tas i anspråk för biltrafik. Nya GC-tunnlar. bataljonsvägen Genomfarts- och tillfartsväg mellan två bostadsområden, varav det ena är ett villa område det andra ett hyreshusområde.

10 kursdeltagare presentation av konstnärerna och idéskisserna för de olika objekten MAJLIS AGBECK Långgårdsgatan MALMÖ , Separatutställningar: Galleri Mejan, Stockholm Arla, Stockholm Karlskoga Konsthall,1980. Galleri H,Stockholm Galleri Händer,Malmö Konstforum,Norrköping Galleri Händer,Stockholm Galleri Skånes Konst,Malmö Galleri C-G Karlsson,Malmö Kalmar Konstmuseum Tidaholms Konsthall Galleri Konstnärscentrum, Malmö Galleri Skånes Konst,Malmö Kulturhuset Valfisken,Simrishamn Galleri Pictura,Lund Galleri Rostrum,Malmö Galleri Skånes Konst, Malmö Utbildning: Målarskolan Forum, Malmö Kungliga Konsthögskolan, Stockholm Kurser i:lito, koppar,högtryck,repro,emalj,mosaik, data,betong och glasfusing. Offentliga Utsmyckningar: Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Daghemmet Spelet, Klippan. Grundskolan Ljungbyhed. Arbetsförmedlingen Hässleholm. Astra-Draco, Stockholm. Kontorshotell Malmö. Värnhems Sjukhus, Malmö. Sjögården, Markaryds Kommun. Arbetsförmedlingen Teknik-Verkstad, Malmö. VIKEN Rondell mot Viken. En mussla öppnar sig, överlämnar sina pärlor till Viken. Skulptur 17 m hög, tunn plåt, sprutlackerad, pärlemorskimrande på insidan, perforerad i mönster. Pärlormålade i fluorescerande färg. Belysning på insidorna i musslan samt på pärlorna. Markytorna täckes med vit singel och vit marmorkross. Porten till Viken, pärlan vid Öresund.

11 BATALJONSVÄGEN En lugn grönskande gata. Varierande växtlighet planteras i vägens mittlinje. Olika trädsorter,olika färg, höjd,bredd, omväxlande städsegröna, ger en spännande karaktär. T.ex. plataner, balsampoppel, björk, pelaren, cypress. Man bygger med träd, ingen annan ombyggnad av vägen är nödvändig. Port till Näsby, en Utsiktsbro. Att bygga en bro som kan förena människorna på båda sidor av Bataljonsvägen. En utsiktsplats till det omgivande vackra landskapet. Bron är en järnkonstruktion, rödlackerad och med mässingsknoppar. Gatuarmaturer utformas speciellt för Bataljonsvägen. Sittbänkar, bro, busskurer och gatuarmaturer målas i samma röda lackfärg. Viloplatser. För samtal och trötta ben. Grupper med tre bänkar i tre olika höjder, att sitta på, vid, eller luta sig mot. Sits av ribbat trä, ben av stålrör. Förslagsvis tre grupper. Rondell mot Lerberget. En krokan av rött tegel, inbjuder alla vägfarare till Lerberget. Skulptur 17 m hög, rött tegel Höganäs, vita fogar. Belyst på insidan och utsidan. En båt av mässing kröner skulpturens topp och anknyter till hamnen i Lerberget. En port till Lerberget i det vackra tegelriket. Fördröjningsmagasin mot Viken, två stycken. Harmonierar med rondellens utformning och material. Utformas som en mussla, med kanter av vit singel och marmorkross. Jordmodellering. Att skulptera med jorden. Att bruka schaktmassor. Rytmiskt böljandeformationer, klädda med lågväxande gräs. Dämpar trafiktakten, förstärker det omgivande landskapet. Ett riktmärke i trafikmiljön Fördröjningsmagasin mot Lerberget, två stycken. Anknyter till utformningen och materialet i rondellen och vid korsningen Prästavägen vid Gödstorp. Kanterna kläs med tegelkross och tegel.

12 INGEMAR ANDERSSON Amiralitetsgatan 18 A GÖTEBORG , Karlsborg UTSTÄLLNINGAR I URVAL 1986 Galleri Maneten, Göteborg 1987 Mölndals museum 1987 Lidköpings museum 1987 Konstgalleriet, Vänersborg 1988 Kumla Kulturhus 1991 Galleri Gripen, Karlstad Stenungsunds kulturhuspark, STEN 1993 Galleri Nordens bilder, Kungälv 1994 Pumphuset, Trollhättan 1995 Kulturhuset, Munkedal 1996 Vario, Bohus fästning, Kungälv 1997 Konsthallen, Bengtsfors 1997,2004 Galleri PS. Göteborg 1999 Västsvensk skulptur, Röda sten, Göteborg 1999 Galleri Mittbrodt, Borgholm, Änglar 1999 Skulptur vid vatten, Röda sten, Göteborg 2000 Omvandling, Karlsborgs fästning 2000 Galleri Koch, Stenungsund 2001 Galleri Moment, Ängelholm 2001 Kulturbro, Röda sten, + Frölunda Kulturhus, Göteborg 2002 Saltskogsgård, Södertälje 2002 Frölunda kulturhus, Göteborg 2002 Lokstallet, Strömstad 2002 Stadsparken, Karlstad 2003 Galleri Nord, Örebro 2003 Häljebol konstgård, Säffle 2003 Rådhusgalleriet, Fredrikstad, Norge SYMPOSIER OCH INTERNATIONELLA WORKSHOPS 1998 Gsw, Carrara, Italien Gsw, Carrara,Italien. Ledare 2001 kulturbro, Tjeckiskt-svenskt stenskulptursymposium Vilnoja stenskulptursymposium, Litauen Brac stenskulptursymposium, Kroatien OFFENTLIGA UTSMYCKNINGSARBETEN 1988 Folketshus, Vänersborg 1989 Rosenhälls sjukhem, Uddevalla 1992 Vä: Skogens bostadsrättsförening, Mariestad 1992 Fjordor, Lekskulptur, Torget Munkedal Skissobjekten i kursen: Bromölla, Åhus, Viken, Bataljonsvägen. Förslagen tar fasta på att behålla så mycket som möjligt av de vegetationstyper som finns på respektive plats. Jag har försökt öka de kulturella kvalitéerna för såväl boende som genomresande.

13 Åhus: Förslag till damm med vattenväxter, stenskulptur, gråtande stenbro. En lummig och stillsam plats med rogivande utformning och stillsamma stenskulpturer. Vattenrörelser utan påträngande starkt skvalljud. Viken: Skulpturförslag för infarter till samhället. Skulpturerna tar vara på havets och vindens rörelse och kraft. Det upplysta röda toppelementet har dragningskraft som en fyr och ger infarten samma intryck av vägledning in mot samhället Bromölla: Skyddande picnicplatser för rastande familjer i en spännande miljö präglad av stenmurar och en varierad lövträdsvegetation. En meditationsplats för trötta bilister, en festplats för mobila högtider. Ett skulpturalt rum i granit.

14 NOA ANDERSSON Lilla Skolgatan SÖLVESBORG , plan över området vandraren BROMÖLLA I anslutning till restaurangen ungefär mitt i området föreslår jag att en damm anläggs, ca. 25x30 m. I dammens mitt skall, osynliga ovan vattenytan, rostfria stålrör monteras. På dessa rör ställs en bronsfigur i naturlig storlek; Vandraren. I områdets fyra hörn placeras ljusfyrar bestående av jämntjocka rostfria rör ca. 12m höga med en ljuskälla i toppen.

15 den nya förbifarten VIKEN Jag föreställer mig att den nya vägen kommer att bli monoton och tråkig. En sövande väg sänker uppmärksamheten och därmed trafiksäkerheten. För att få lite variation och rytm tänker jag mig att man planterar trädridåer lite här och var i landskapet, t.ex. längs s,åvägar och i tomt- eller åkergränser: smalväxande, ibland i dubbla rader, t.ex. pil, poppel, björk och oxel. På tre ställen placerar jag tre rum också betående av träd, att upplevas både utifrån och inifrån. En fyrkant, en cirkel och en triangel. Sidor respektive diameter 100 m. Ridåernas placering och längd bestämmes i samråd med landskapsarkitekt. I rondellerna före och efter Viken placeras förslagsvis fyra popplar. trädridå trädridå cirkelformad trädridå

16 SOLWEIG JANSSON Regeringsgatan 127 A KARLSHAMN , SOLWEIG JANSSON Jag arbetar med olika material och tekniker: teckning, måleri ( olja, tempera, akryl, akvarell ),papper, emalj, vax, glas, betong, mosaik, stengods.

17 BLÅ RÖK & HÄNDELSER LÄNGS VÄGEN PROJEKT RINKABY Skiss till gestaltningsprogram PROBLEMBESKRIVNING Riksväg 118 går rakt igenom Rinkaby. Ca 6000 bilar per dygn skapar buller, dålig luft och kör för fort. ÖVERGRIPANDE IDÉ * Att skapa tydliga rumssekvenser med egen karaktär så att genomfarten består av en rad händelser. Norrinfart-hållplats-mack-centrum-kiosk-infart Detta görs med temat BLÅ RÖK och nya genomgående element: * Mittrefug med träd * Ny markbeklädnad på gång/cykelbana * Vägräcke mellan väg / gångbana * Vind/regnskydd vid hållplats * Belysning * Övergångar Skulptur i plexiglas, belyst underifrån med blått diodljus, som leds upp i formen. Terazzogjuten betong inlagd i gång / cykeloch vägbana i centrum vid skolan. Temat återkommer i sektioner av vägräcket, belagda med reflekterande blå yta, upprepade med ojämna intervall. Temat även i busskurarna. Effektbelysning påmilstenen, sidoallén och skulpturen Norra infarten Ny sidoallé längs infartens vänstra sida och bakom milstenen för att visuellt leda in i byn. Ny tätortsport övergår imittrefug med träd. Port, refug, gång/cykelbana i ockra tegeltoner. Till höger, skulptur BLÅ RÖK. Här odlades tobak förr.

18 FREDRIK MAULER Svavelsticksgränd JÖNKÖPING , Rinkaby utbildning Sörängens Folkhögskola, Estetisk linje 2 år Arbetar som konstnär med inriktning skulptur. Arbetar för närvarande med utförandet av konstnärlig gestaltning i 3 rondeller på Herkulesvägen, Jönköping. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen i Jönköping Vägen genom byn är för närvarande 10m bredhastigheten ligger på ca 70 km/tim. Det paserar ca 7000 fordon/dygn genom byn. Nattetid är det vanligt med vårdslösa omkörningar. Den angivna hastigheten ligger mellan 30 km/h vid skolan och 50 km/h övriga vägen. Min ide går ut på att man sänker hastigheten genom att minska körbanans bredd från 10 m till 7 m och utnyttjar resterande vägyta till cykel och gångbanor.

19 Skyddande murar/alleer vid utsatta vägsträckor som tex vid skolan och affären. Muren är av betong och glas och har ett vågformat mönster som ger bilisten en variation i rumsbilden. Detta kan bidra till en trevligare bilkörning samt en lägre hastighet. Glaset i muren är genomgående och kan därför ses från både vägbana och cyckel/gångbana. Färgen i glaset går från mörkare blått till ljusblå på en sträcka av tio meter och kan således delas in i olika teman längs med vägsträckan. Dessutom är det tänkt att alléer planteras som portar vid infarterna i norr och söder. På så vis blir bilisterna mer uppmärksammade på att de åker in i en by och anpassar hastigheten därefter. Oxeln (sorbius Intermedia) är tänkt som träd till alléen och planteras mellan betongskivorna. Övergångsställena är även de placerade vid skolan och affären de fungerar som ett fartgupp och har inbyggda lysdioder som löper längs med hela vägbanan.

20 Utbildning -Konsthögskolan Umeå Universitet (Masters of fi ne arts examen 200p) Santa Monica College (Associate in Arts Degree -Deans Honor roll) Soloutställningar -Galleri Pictura, Lund Asfalt och vitt skinn, Konsthögskolan Umeå Landskap utan mitt, Galleri 60 Umeå 2001 Grupputställningar -Konstakademien, Stockholm Bildmuseet, Umeå Hedmanska loftet, Malmö Galleri Lars, Örebro Grafi k i Väst, Göteborg Grafi ska sällskapet, Stockholm Galleri 60, Umeå The Church show, Backens Kyrka, Umeå Pico Gallery of Fine Arts, Los Angeles, USA 1996 Medverkat -Vägens Visuella Gestaltning, Kristianstad Betongprojekt, Konsthögskolan, Stockholm 1999 Assisterat -Ingrid Falk och Gustavo Aguerre (FA+) Bildmuseet, Umeå 2001 YLVA MAZETTI Stenbocksgatan MALMÖ , Åhusvägen, genomfart Rinkaby Målsättning;Genom Rinkaby passerar idag ca 7000 fordon per dygn och prognosen för trafi kutvecklingen talar om att fl ödet antas öka under de närmsta åren. Sträckan genom samhället är idag en rak, monoton sträcka som inte erbjuder någon upplysning om att samhället som omsluter vägen. Bristen på visuella upplevelser bidrar till en ökad farthållning och därav en farlig trafi ksituation. För att uppnå en mer trafi ksäker standard krävs det att monotonin bryts upp med hjälp av visuella inslag som påminner om samhället runtomkring och hjälper till att dämpa farten Mitträcken; Åhusvägen genom Rinkaby består idag av en körbana samt trottoarer på båda sidor för gång och cykeltrafi k. Det fi nns ett antal utfarter till vägen, både från enskilda fastigheter och anslutande vägar. Som första åtgärd till att dämpa farten på sträckan bör det läggas en mittrefug mellan körfälten. Detta bidrar till ett något smalare körfält och trafi kanter uppmanas därigenom att sänka hastigheten. För att skapa en kontinuitet som utmärker sträckan genom samhället placeras längs denna refug ett mitträcke som konstrueras i svart formgjuten gummi. Räcket ger en illusion av järnsmide men fungerar ur trafi ksäkerhets synpunkt som avbärare och orsakar inga skador vid eventuell påkörning. (se skissförslag) Räcket, som konstrueras i moduler och nitas ihop på plats, placeras längs refugens båda yttre kanter och mellan dessa räcken planteras buskage. Buskaget bör vara av en sort som växer långsamt för att undvika krävande efterhållning. I refugen kan även spotlights sänkas ned för att belysa buskaget underifrån. Animerade sekvenser; På vägavsnittet utanför skolan målas fi gurer i tredimensionellt utförande som fi lmiska sekvenser ( tre fi gurer per sekvens) för att berätta korta historier för trafi kanterna. (se skissförslag.) Målningarna placeras i mitten av körfältet i utrymmet mellan däcken för att undvika slitage. Historierna skall ha platsspecifi ka teman, och ett sätt att knyta dem an till platsen är genom att låta Rinkebyskolans elever utföra originalen. Figurerna målas i fl uoricerande färg för att synas även på natten. Den tredimensionella illusionen i fi gurerna gör att trafi kanterna upplever fi guren som uppskjutande ur vägbanan och är därför också bidragande till sänkta hastigheter. Eftersom hastigheten är 30km/h utanför skolan bör trafi kanterna ha en god möjlighet att uppleva händelserna. Vindsnurror; Ljusarmaturerna byts ut och ersätts med lägre armaturer som bättre harmoniserar med den låga bebyggelsen i samhället. I kombination med dessa nya armaturer placeras ljusstolpar ut längs trottoarerna med refl ekterande vingar i olika blå nyanser. (Se skissförlag) Dessa snurror drivs runt av det naturliga vinddraget samt från trafi kens fartvindar. Snurrornas aktivering understryker/spelar tillsammans med de animerade händelserna i vägbanan genom att referera till en gemensam huvudfråga, och för att skapa ett aktivt visuellt rum längs vägen. Övrigt Kombinationen av dessa tre inslag (mitträcket, animeringarna, ljusstolparna) gör att hela det närmsta vägrummet aktiveras. Samtidigt som dessa delar tillkommer så bör övriga områden av vägen förstärkas ur säkerhets synpunkt, rensas på onödiga detaljer och stramas upp. Trottoarerna beläggs med marksten i en avvikande nyans, samma nyans används även till mittrefugen. Konceptet för Rinkaby handlar om att aktivera en plats som upplevs som stilla, och inkludera samhällets invånare i förändringarna.

HANS FREDHOLM. konstnär & ljusdesigner

HANS FREDHOLM. konstnär & ljusdesigner HANS FREDHOLM konstnär & ljusdesigner Kortfattad presentation av mitt arbete och förhållningssätt betydelsen av sammanhang och samhörighet I mitt konstnärliga sökande och arbete har jag ständigt rört mig

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09 Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla Koncept 2002-09 Uppdragsorganisation: Beställare: Projektledare: Landskapsarkitektur: Landskapsarkitektur: Miljö: Vägverket Region Björn Tillström Karin Gullberg

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona

Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona Håkan Bengtsson 1 Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona konsthall Sidan 7 Olja på duk, 50x50

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1 P E D E R J O SE F SS O N Färg Linje Yta1 Peder Josefsson Färg Linje Yta 22 augusti - 18 oktober 2015 2 3 Beroendeframkallande linjer Linjen är det mest grundläggande elementet för den som vill kommunicera

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT Konstnär som arbetar med måleri och flerdimensionella arbeten och installationer. Konstnär inspirerad

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR Kanske var det den ibland återkommande drömmen om ett stenhus vid havet, ett hus befriande fritt från vårt gamla älskade trähus ständiga underhåll. En dag

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

havsstrand Skuggspel- nattetid

havsstrand Skuggspel- nattetid Skuggspel- nattetid Stålstad, skärgårdsstad, kretslopp Pumpstation 42 utformas som en skulptur. Utformningen av pumpstationen görs så att den starkt hänger samman med rostbollen i norr och hamnplanen i

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén GRAFICA NATURAE Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén Mia Malmlöf f. 1954 1979 1984 utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1984

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt. Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får du veta hur du gör!

Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt. Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får du veta hur du gör! Se till helheten och låt stilen på huset och området i stort avspegla sig även runt poolen. Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Helge Hirvinen, Ålandsälgen

Helge Hirvinen, Ålandsälgen Helge Hirvinen, Ålandsälgen Juha Pykäläinen Mariehamns Tryckeri, 2013 Text: Sebastian Johans Översättning: Helge Hirvinen Ålandsälgen av Juha Pykäläinen Text: Sebastian Johans Juha Pykäläinen Målare, grafi

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen. blad 1 av 4 A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.com / Gunilla Ferm Målar i olja, akvarell och tempera. Har även arbetat med

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos.

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos. a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1950 Föds i Karlskrona, en liten stad i Sveriges trädgård. 1958 Debuterar offentligt som bildskapare med en teckning publicerad i Hemmets veckotidning. Belönas med en Dinky-toybil. Stor

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

My Ekman my.ekman@tengbom.se

My Ekman my.ekman@tengbom.se CURRICULUM VITAE My Ekman my.ekman@tengbom.se född 1969 nationalitet Svensk språk Svenska, engelska utbildning 2013 2 dagars Retorikkurs, Tengbom 2012 ABK 90, Tengbom 2011 3 dagars kurs Affarsmannaskap,

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

På vilket sätt präglar ditt intresse

På vilket sätt präglar ditt intresse Text: Erik Laquist Bild: Felix Gerlach Felix Gerlach: Född 1984 och uppvuxen i Malmö, där han är bosatt även i dag. Utbildning: Fotoskolan i Gamleby, Reklam och magasin, 2004 2006. Karriär: Blandade frilansuppdrag

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer