vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö"

Transkript

1 vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö

2 Vägens Visuella Gestaltning, en arbetsmarknadsutbildning för konstnärer med inriktning på vägmiljö och dess utformning, genomfördes i Kristianstad under perioden 15/9-24/ under ledning av Hans Fredholm i samarbete med Karin Gullberg,Vägverket region Skåne och AF-kultur i Malmö genom Ella Holmstedt. Konstnärscentrum Syd har genom enträget arbete berett marken för projektets tillkomst. produktion: Hans Fredholm 2003 hans fredholm 2003 tryckt hos Bergfoths Grafiska, Aneby

3 om konstnärers medverkan i vägmiljöns gestaltning ett resonemang om förutsättningarna och möjligheter Följande rader innehåller en blandning av personliga reflektioner och fakta om utbildningen Vägens Visuella Gestaltning som genomfördes i Skåne hösten Har konstnären en självklar men trots det oftast vakant plats i de yrkeskonstellationer som gestaltar våra vägmiljöer? För att få ett svar på frågan måste vi våga pröva om det faktiskt ligger till på det sättet. För inte så länge sedan utformades vägmiljöerna helt och hållet av ingenjörer. Numera är också arkitekter anställda vid Vägverket och på senare år har även landskapsarkitekter tagit plats i organisationen, vilket kan tyckas vara en självklarhet. Upprättande av riktlinjer för gestaltningsprogram och Vägverkets policy för vägarkitektur är milstolpar för skapandet av bättre vägmiljö och för att öka medvetandet om värdet i detta arbete. Men, byggandet av vägar är storskaliga och långvariga projekt vilket troligen avspeglar sig i vilken takt förändringar sker i spektrat av deltagande kompetenser. estetiskt medvetande Det råder idag ett uttalat intresse för estetik inom allt större områden i samhället. Design och formgivning har blivit en angelägenhet för alla. Intresset och benägenheten att med kritisk blick se på vår omgivning och visuella miljö ökar alltmer. Detta faktum och Vägverkets nya syn på trafikanterna som kunder talar för att trafikantupplevelsen ägnas större intresse. Konstnärerna har här en given plats med sin utvecklade förmåga att synliggöra och ifrågasätta invanda begrepp och föreställningar. utbildningen Syfte och drivkraft bakom det aktuella utbildningsprojektet har varit att ta reda på i vilken utsträckning konstnären skulle kunna ingå i den mångfacetterade grupp av olika kompetenser som tillsammans driver ett vägprojekt från idé till utförande. Har konstnären något att tillföra de befintliga konstellationernas kunskaper och förhållningssätt? Utgångspunkten var och är att det faktiskt förhåller sig så. Kursen var upplagd på 6 veckor med en inledande teoretisk del under 2 veckor, därefter 2 veckor i egen ateljé för idé och skissutveckling och 2 avslutande veckor med ytterligare några föreläsningar samt fortsatt skissarbete. Föreläsare från Vägverket i Kristianstad, Vägverket konsult i Malmö och Halmstad, Kristianstad Kommun samt från Lantbruksuniversitetet i Alnarp har genom sina kvalificerade föreläsningar bidragit till en hög kvalité på utbildningen. Till dessa i väg- och landskapsammanhang yrkesverksamma föreläsare kom också några konstnärer med stor erfarenhet av monumentalkonst och arbete i offentlig miljö. I slutet av de 2 första veckornas teoriundervisning presenterades de olika skissobjekten. De utgörs av reella projekt som är i ett tidigt skede av genomförande eller i planeringsstadiet. Med skissobjekt bidrog Vägverket Region Skåne samt Kristianstad Kommun. Kursdeltagarna fick 5 skissobjekt att välja bland. Objekten är sinsemellan av olika problemkaraktär och ger ett brett spektrum på realistiska arbetsområden för konstnären i en projektgrupp t.ex. En studieresa företogs till de olika platserna för att bättre kunna bilda sig en uppfattning om de lokala förutsättningarna som landskap och bebyggelse. Med ritningar och dokumentation om skissobjekten i hand kunde sedan kursdeltagarna under 2 veckor fördjupa sig i de olika projektens problematik. De 2 sista veckorna ägnades sedan, förutom några föreläsningstillfällen, åt att arbeta fram presentationer av de idéer och förslag till gestaltningslösningar man utvecklat. dialog viktig Att ge sig in i en helt ny miljö, som vägområdet innebär för de flesta konstnärer, kan vara en stor utmaning. Den stora skalan, de reglerade förutsättningarna, trafiksäkerhetsaspekter och mycket annat kan vara nya och ovana problem. Var ska gränsen dras för det rent konstnärliga engagemanget och hur mycket kan jag som konstnär lägga mig i andra aspekter av vägmiljöns utformning? Är fältet rent av fritt för nya lösningar och samarbetskonstellationer? Dessa och många andra frågeställningar hopades i början av skissarbetet. Det sätt på vilket kursens arbete kunde läggas upp hade dock en begränsning i detta avseende. Tänkandet och utforskandet av möjliga lösningar fick lov att bli relativt ensidigt då konstnärerna inte kontinuerligt kunde få den feedback på idéer, uppslag och frågor som ett deltagande i en projektgrupp hade kunnat erbjuda. Sådan var dock situationen och den grundliga teoretiska delen var en mycket god hjälp och förutsättning för det fortsatta arbetet med gestaltningsfrågorna.

4 om konstnärernas medverkan i vägmiljöns gestaltning ett steg i rätt riktning Den nu avslutade kursen/utbildningen har givit många nya insikter och berikat de deltagande konstnärerna med kunskaper och förståelse för vägbyggnadsprocessen. De har nu fått insikter i förutsättningarna för gestaltningsarbetet och vad som kan krävas av dem i detta sammanhang. Med detta i bagaget borde de ha goda möjligheter att delta i vägprojekt av olika slag. Förhoppningsvis kan det bli en fortsättning på detta pilotprojekt. Fler konstnärer kan få ta del av de kunskaper som bör utgöra en grund för ett smidigt samarbete med anställda inom Vägverk och kommuner m. fl. Behovet av konst i vägmiljö har inte undersökts men intresset är stort och växande. Konstnärer kommer att blandas in i vägprojekt på olika sätt. En utbildning liknande denna gör det lättare för inblandade parter att mötas och förstå varandras roller på ett tidigt stadium i arbetsprocessen. Det finns redan många goda och uppenbara exempel på att konstnärlig medverkan i vägprojekt tillför ett mervärde och bidrar till platsens identitet och definition. varför och hur För närvarande har konstnären ingen given plats i de organ och institutioner som planerar och bygger samhället. Med blicken bakåt kan man dock konstatera att av det som tidigare civilisationer lämnat efter sig, och vad vi idag till största delen intresserar oss för och enklast tar till oss från dessa kulturer, är just konst, litteratur och arkitektur. Konstbegreppet har sedan det tidiga 1900-talet vidgats alltmer och konstnärer tar sig numera an och in på områden som mycket få personer för 50 år sedan kunde föreställa sig eller acceptera. Att enkelt och tydligt motivera varför konstnärer ska delta i vägbyggandet är mer eller mindre lätt beroende på vem man talar med och kräver ett längre resonemang. Påståendet Konst motiverar sig själv bäst är ett tilltalande enkelt sätt att komma undan problemet men är kanske inte helt tillräckligt argument i alla sammanhang. Bättre då att hänvisa till goda exempel som det förvisso finns många runt om i landet. Vägverkets regioner och enskilda kommuner runt om i landet har under årens lopp inbjudit många konstnärer att delta i ett stort antal väg/ gatuprojekt. Ofta har det dock rört sig om estetiska tillägg i sammanhang där helhetslös- ningen troligen hade vunnit på konstnärens medverkan i ett tidigare stadium av projektet. Nästa steg, när nu en form av vidareutbildning prövats, skulle kunna leda till att ett antal konstnärer på försök får ingå i Vägverkets regionala projektgrupper eller i konsultbolagens dito för att tillföra projekten sina kunskaper och idéer. Resultatet av denna försöksverksamhet finge så småningom utvisa i vilken utsträckning konstnärernas kunskaper är en väsentlig del av den samlade kompetensen som bör ingå i arbetet med att gestalta våra vägar. Till sist ett citat av den kände danske landskapsarkitekten C.Th. Sörensen :»...for vor kultur er kunsten udviklingens mening«. Eksjö i november 2003 Hans Fredholm, konstnär Rinkaby, en hårt trafikerad genomfart mitt i samhället. Utvärderingssamtal, en viktig del av utbildningen. Tomas Theander, Karin Gullberg och Majlis Agbeck. 2 av projekten med olika förutsättningar och mål. Viken, en förbifart kommer att dras fram genom odlingslandskapet för att avlasta samhället från tung trafik och pendlingstrafiken

5 kursens föreläsare presenterade i den ordning de framträdde Karin Gullberg landskapsarkitekt med regionalt ansvar inom VSK sedan 2001 Kjell Lindahl ingenjör projektledare VSK Folke Svantesson ingenjör projektledare VSK Lars Ekman teknologie doktor trafiksäkerhet VSK Gestaltningsprogram mm. Vägverkets organisation Planering/projekteringsprocessen Trafiksäkerhet Utan Karin Gullbergs intresse för landskaparkitektur och dess estetiska utformning och allt vad det innefattar hade denna utbildning haft svårt att komma till stånd. Under cirka ett och ett halvt års samtal med konstnärerna Alf Björk och Hans Fredholm m.fl. arbetades ett koncept för utbildningen fram som kunde passa alla parter. Karin fick klartecken från vägdirektören Susanne Lindh att bidra till utbildningen med föreläsare och skissobjekt från Vägverket Region Skåne. Karin Gullberg har sedan tagit fram förslag på föreläsare inom Vägverket Region Skåne och har också deltagit med föreläsningar och presentationer av skissobjekten samt inte minst deltagit i kritikseminarier. Detta var det första teoripasset och syftet var att ge kursdeltagarna en god uppfattning om vad vägverkets ansvarsområde innefattar och hur arbetet bedrivs. Kjell satte oss in i Vägverkets organisation, verksamhetsområde, uppdrag och Riksdagens mål för transportpolitiken mm. Vi fick inblick i vad man arbetar med och vad som styr arbetet inom i olika nivåer och delar av Vägverket. Föreläsning gav en god bild av den stora organisation som Vägverket utgör. Den föreläsning Folke höll var främst inriktad på hur en projektledare arbetar och vad detta arbete innebär. Vi fick också en mycket bra och pedagogisk förklaring av planeringsprocessen från systemstudie, politiskt beslut via förstudie och arbetsplaner till bygghandlingar. Med den långa erfarenhet av vägbyggande som Folke Svantesson besitter hade han inga problem att ge oss en fullmatad föreläsning. Vi fick också information om ett av skissobjekten, Viken. En förbifart planeras öster om samhället. Doktor i trafiksäkerhet och verksam inom Vv region Skåne, en kunnigare föreläsare inom detta område går inte att uppbringa! Trafiksäkerhetsaspekterna kommer alltid på tal när man diskuterar konst och väg. Lars Ekmans föreläsning var dock inte alls nedslående i detta avseende. Kontentan var bl.a. att vägarna måste bli tillräckligt säkra i sig. det ska inte vara dödsstraff för den som somnar vid ratten och kör av vägen i normal hastighet, en tillspetsad formulering som i viss mån beskriver en ambition i trafiksäkerhetsarbetet. Vad gäller distraktion från händelser i landskapet (konst?) är vissa kanske överdrivet ängsliga. Lars Ekman menar dock att Vi kan inte förbjuda solnedgångar.

6 Tomas Theander stadsarkitekt Kristianstad Kommun Pär Gustafsson landskapsarkitekt professor Alnarp Benny Birgersson kontorschef Vvk Halmstad verksam inom vägverket sedan1961 Bengt Hubendickpriset 2001 Roland Johnsson projektledare för drift/underhåll Vägverket Östra Skåne. Kommunens organisation/ arbetsområde Landsakpsarkitektens arbete mm. Vägen i Landskapet Drift & underhåll Som stadsarkitekt i Kristianstads kommun har Tomas Theander lång erfarenhet av frågor kring gestaltning av gaturum i och utanför tätorterna. Därtill har han ett stort konstintresse och deltar aktivt i arbetet med att infoga och placera konst i den offentliga miljön. Föreläsningen gav oss grundläggande fakta om bl.a. Kommunallagen och vad den innebär för den enskilda kommunens förutsättnigar att planera sina offentliga rum. Tomas klargjorde vem och vilka som planerar och beslutar i olika frågor rörande gatumiljö, kulturfrågor och andra näraliggande områden. Genom Tomas fick vi också skissobjekten i Åhus, Bataljonsvägen och Rinkaby. Entusiastisk och medryckande föreläsare med stor kunskap inom sitt område gav kursdeltagarna nya insikter i landskapsarkitekters arbetsområde och vad som kan vara väsentligt att ha i tankarna när man som konstnär ger sig in på området landskap och gröna miljöer. Med många exempel på kända och mindre kända landskapsarkitekters verk från både äldre och nyare tid fick vi en mycket inspirerande föreläsning och många nyttiga kunskaper för det kommande arbetet med kursens skissobjekt och framtida uppdrag. Som den nestor inom svenskt vägbyggande Benny är och med den mycket långa erfarenhet inom hela området var det naturligtvis en fullmatad och mycket intressant och lärorik föreläsning vi oss till livs. Mycket handlade förstås om E6 genom Halland som ju också fått utmärkelsen»sveriges vackraste väg 2002«. Tyngdpunkten i Benny Birgersons föreläsning var lagd på hur en väg bäst inpassas i landskapet och samspelet mellan natur/landskap och den byggda miljön. Hur man skapar en god upplevelse, av landskapet och övrigt vid sidan av vägen, för trafikanten var också en viktig del av föreläsningen och efterföljande diskussion. Mitt arbete innebär att vara ansvarig för skötsel av vägnätet med allt detta innebär, tex vinterväghållning, beläggningsunderhåll, grön skötsel av vägområde, rastplaser, alléer mm. Jag arbetar på regionkontoret i Kristianstad. Detta ämne är inte minst viktigt att ha förståelse för och inblick i om man ska arbeta med konst i vägmiljöer av olika slag. Roland Johnsons erfarenheter och synpunkter gav ett positivt anslag och upplevdes inte alls begränsande vad gäller möjligheterna att arbeta med olika slags installationer i anslutning till vägarna.

7 Ingemar Hertzman Mats Johansson Henrik Allgén Alf Björk Belysningsingenjör C4 Teknik / Gata&VA-avd landskapsarkitekt Vvk Malmö konstnär undervisar på Konstfackskolan Sthlm konstnär konsult åt bl.a. Hässleholms Kommun arbetar aktivt inom KC-syd mm. Belysningsarbete Ritningshantering mm. Presentation av gestaltningsförslag Konsultarbete, kontrakt mm. Särskilt intresse inom arbetsområdet ljusdesign i utomhusmiljö examen: Gymnasium karriärväg : Televerket som Montör Elverket i Kristianstad som Elmontör, Elbesiktningsman, Tekniker, Elingenjör C4 Elnät AB som Belysningsingenjör med ansvar för verksamheterna belysningskonsult och belysningsentreprenad. Svenskt Patent på Positionsljus för vägar och gator. Ingemar gjorde en ambitös presentation av sina belysningsidéer i en PowerPoint-presentation/föreläsning samt en laboration på kvällen då kursdeltagarna fick möjlighet att känna på strålkastare och olika ljuskällor. Jag är landskapsarkitekt och har arbetat i yrket i 8 år. Under de första 7 åren jobbade jag på SWECO /FFNS mestadels med projektering, men även med en del utredningsarbete och presentationer. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar jag på Vägverket Konsult och här har jag bl a arbetat med projektering, landskapsanalys och gestaltning av olika vägprojekt i Skåne. Vi fick lära oss en hel del om modernt arbete med ritningar i CAD-miljö. Vi fick också ta del av några aktuella landskapsprojekt som Mats arbetar med. Henrik Allgèn arbetar främst med konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Med ett stort antal uppdrag av olika slag bakom sig har han en gedigen bakgrund för sin undervisning inom detta område. Förutom att de senaste åren undervisa på Färg&Form Konstfackskolan har HA också genomfört ett flertal utbildningar i ämnet konstnärlig rumsgestaltning. Alf Björk arbetar som konstnär med måleri som främsta uttrycksmedel. AB har stor erfarenhet av konstnärligt arbete med offentliga miljöer, som konstnär med eget arbete men också som konsult för ett stort antal projekt. Han har under åren blivit väl insatt i de mer formella delarna av konstnärsyrkets byråkratiska sidor. Konstnärer räknas formellt som företagare bl.a. i skattehänseende och måste därför hålla sig informerade om villkor och regler som gäller i dessa och andra områden. Kontrakt ska upprättas vid beställningsarbeten och det är viktigt att inte försumma detaljer i detta. Detta och många andra värdefulla kunskaper fick vi ta del av under Alfs föreläsning.

8 Acke Hydén konstnär projektledare Statens Konstråd ledamot av Miljö&Skönhetsrådet VvSkåne Acke Hydén informerade om sitt arbete som projektledare för Statens Konstråd under åren Från och med år 2003 är AH ledamot av Miljö och Skönhetsrådet knutet till Vägverket region Skåne. Rådet har varit positivt inställt till detta utbildningsprojekt och givit det sitt ideella stöd. Hans Fredholm konstnär arbetar främst med måleri, skulptur och ljusdesign Utbildningsledare/ kursansvarig mm. för Vägens Visuella Gestaltning utbildning Kungl.Konstakademin, avd. måleri, Sthlm Konstfackskolan, bild& miljö, Sthlm »Jag har sedan utbildningstiden intresserat mig för monumentalkonst i offentlig miljö. Det är ett sätt att nå dem som inte är uttalat intresserade av konst och konstnärlig gestaltning men som åtminstone borde få bli tilltalade på ett konstnärligt språk och kanske bli påverkade på något sätt. Vem vet vad det kan leda till?«utställt på : Eksjö Museum, 1981 Galleri Café Mejan,Stockholm 1982 Oskarshamns Kulturhus 1984 Galleri Argo, Stockholm 1986 Jönköpings Läns Museum, 1989 Eksjö Museum 1991 Galleri Bäckalyckan, Jönköping 1996 Kulturhuset Borgen, Gislaved 1998 Eksjö Museum, 1998 Bergdala Konstgalleri, 2000 Smålands Konstarkiv, Värnamo 2000 Galleri Bäckalyckan, Jönköping 2001 Vetlanda Museum, Vetlanda 2002 Några projekt i vägmiljö Abborrarondellen, Eksjö (ovan) Kristianstadvägen Hässleholm(vänster) Vårstarondellen (Huskvarna, nedan) Uppdrag i offentlig miljö Brottytor, Relief i betong, EKSJÖ 1984 (Eksjö Kommun) I det gröna Träreliefer, EKSJÖ 1987 (Jönköpings LL) (demonterat 1996) Byggnader,Sgraffitobilder, MARIANNELUND 1988, (Eksjö Kommun) Paris dom, Skulpturer på vägg, ROTTNE 1989 ( Vidingehem) (Utan titel), Reliefer i metall, NÄSSJÖ LASARETT 1990 (Jönköpings LL) Landskapsfragment, reliefer trä och metall, RYHOV 1990 (Jönköping LL) Hyllning till Somma-koa, stenskulpturer, SOMMEN 1991, (Tranåsbostäder) Rasande bokstäver, bronsskulptur och Vitt landskap JÖNKÖPING 1992 (Herenco AB) Stenjätten, skulptur i Cortenstål, EKSJÖ 1993 (Eksjö kommun/ Vägverket) (utan titlar) skulptur/relief,5 gestaltning av garage JÖNKÖPING 1993 (Riksbyggen) Naturum,, inf. klin.kalmar Lasarett KALMAR 1993 Mysterium Tremendum, skulpturgrupp, EKSJÖ 1996 (Jönköpings LL) Vit pelare, skulptur, vit betong/ mosaik, VÄXJÖ (Kronobergs LL) En stjärna föds,konstnärlig gestaltning av innergård,växjö1999 Videum fastighetsbolag) Vårstarondellen, HUSKVARNA 1999 ( Jönköpings Kommun/ Statens Konstråd). Kulan, Kristianstadsvägen HÄSSLEHOLM, slutförd (Hässleholms kommun)

9 skissobjekten viken Förbifart vid Vikens samhälle mellan Höganäs och Helsingborg. bromölla Gammal hagmark iklämd mellan gamla och nya E22 väster om Bromölla. Tänkt att ordna rastplats på ytan. rinkaby genomfart med låg kvalité på utformning av gatumiljön. åhus ny sträckning av gatan/ vägen ner till hamnen. Järnvägsspår tas i anspråk för biltrafik. Nya GC-tunnlar. bataljonsvägen Genomfarts- och tillfartsväg mellan två bostadsområden, varav det ena är ett villa område det andra ett hyreshusområde.

10 kursdeltagare presentation av konstnärerna och idéskisserna för de olika objekten MAJLIS AGBECK Långgårdsgatan MALMÖ , Separatutställningar: Galleri Mejan, Stockholm Arla, Stockholm Karlskoga Konsthall,1980. Galleri H,Stockholm Galleri Händer,Malmö Konstforum,Norrköping Galleri Händer,Stockholm Galleri Skånes Konst,Malmö Galleri C-G Karlsson,Malmö Kalmar Konstmuseum Tidaholms Konsthall Galleri Konstnärscentrum, Malmö Galleri Skånes Konst,Malmö Kulturhuset Valfisken,Simrishamn Galleri Pictura,Lund Galleri Rostrum,Malmö Galleri Skånes Konst, Malmö Utbildning: Målarskolan Forum, Malmö Kungliga Konsthögskolan, Stockholm Kurser i:lito, koppar,högtryck,repro,emalj,mosaik, data,betong och glasfusing. Offentliga Utsmyckningar: Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Daghemmet Spelet, Klippan. Grundskolan Ljungbyhed. Arbetsförmedlingen Hässleholm. Astra-Draco, Stockholm. Kontorshotell Malmö. Värnhems Sjukhus, Malmö. Sjögården, Markaryds Kommun. Arbetsförmedlingen Teknik-Verkstad, Malmö. VIKEN Rondell mot Viken. En mussla öppnar sig, överlämnar sina pärlor till Viken. Skulptur 17 m hög, tunn plåt, sprutlackerad, pärlemorskimrande på insidan, perforerad i mönster. Pärlormålade i fluorescerande färg. Belysning på insidorna i musslan samt på pärlorna. Markytorna täckes med vit singel och vit marmorkross. Porten till Viken, pärlan vid Öresund.

11 BATALJONSVÄGEN En lugn grönskande gata. Varierande växtlighet planteras i vägens mittlinje. Olika trädsorter,olika färg, höjd,bredd, omväxlande städsegröna, ger en spännande karaktär. T.ex. plataner, balsampoppel, björk, pelaren, cypress. Man bygger med träd, ingen annan ombyggnad av vägen är nödvändig. Port till Näsby, en Utsiktsbro. Att bygga en bro som kan förena människorna på båda sidor av Bataljonsvägen. En utsiktsplats till det omgivande vackra landskapet. Bron är en järnkonstruktion, rödlackerad och med mässingsknoppar. Gatuarmaturer utformas speciellt för Bataljonsvägen. Sittbänkar, bro, busskurer och gatuarmaturer målas i samma röda lackfärg. Viloplatser. För samtal och trötta ben. Grupper med tre bänkar i tre olika höjder, att sitta på, vid, eller luta sig mot. Sits av ribbat trä, ben av stålrör. Förslagsvis tre grupper. Rondell mot Lerberget. En krokan av rött tegel, inbjuder alla vägfarare till Lerberget. Skulptur 17 m hög, rött tegel Höganäs, vita fogar. Belyst på insidan och utsidan. En båt av mässing kröner skulpturens topp och anknyter till hamnen i Lerberget. En port till Lerberget i det vackra tegelriket. Fördröjningsmagasin mot Viken, två stycken. Harmonierar med rondellens utformning och material. Utformas som en mussla, med kanter av vit singel och marmorkross. Jordmodellering. Att skulptera med jorden. Att bruka schaktmassor. Rytmiskt böljandeformationer, klädda med lågväxande gräs. Dämpar trafiktakten, förstärker det omgivande landskapet. Ett riktmärke i trafikmiljön Fördröjningsmagasin mot Lerberget, två stycken. Anknyter till utformningen och materialet i rondellen och vid korsningen Prästavägen vid Gödstorp. Kanterna kläs med tegelkross och tegel.

12 INGEMAR ANDERSSON Amiralitetsgatan 18 A GÖTEBORG , Karlsborg UTSTÄLLNINGAR I URVAL 1986 Galleri Maneten, Göteborg 1987 Mölndals museum 1987 Lidköpings museum 1987 Konstgalleriet, Vänersborg 1988 Kumla Kulturhus 1991 Galleri Gripen, Karlstad Stenungsunds kulturhuspark, STEN 1993 Galleri Nordens bilder, Kungälv 1994 Pumphuset, Trollhättan 1995 Kulturhuset, Munkedal 1996 Vario, Bohus fästning, Kungälv 1997 Konsthallen, Bengtsfors 1997,2004 Galleri PS. Göteborg 1999 Västsvensk skulptur, Röda sten, Göteborg 1999 Galleri Mittbrodt, Borgholm, Änglar 1999 Skulptur vid vatten, Röda sten, Göteborg 2000 Omvandling, Karlsborgs fästning 2000 Galleri Koch, Stenungsund 2001 Galleri Moment, Ängelholm 2001 Kulturbro, Röda sten, + Frölunda Kulturhus, Göteborg 2002 Saltskogsgård, Södertälje 2002 Frölunda kulturhus, Göteborg 2002 Lokstallet, Strömstad 2002 Stadsparken, Karlstad 2003 Galleri Nord, Örebro 2003 Häljebol konstgård, Säffle 2003 Rådhusgalleriet, Fredrikstad, Norge SYMPOSIER OCH INTERNATIONELLA WORKSHOPS 1998 Gsw, Carrara, Italien Gsw, Carrara,Italien. Ledare 2001 kulturbro, Tjeckiskt-svenskt stenskulptursymposium Vilnoja stenskulptursymposium, Litauen Brac stenskulptursymposium, Kroatien OFFENTLIGA UTSMYCKNINGSARBETEN 1988 Folketshus, Vänersborg 1989 Rosenhälls sjukhem, Uddevalla 1992 Vä: Skogens bostadsrättsförening, Mariestad 1992 Fjordor, Lekskulptur, Torget Munkedal Skissobjekten i kursen: Bromölla, Åhus, Viken, Bataljonsvägen. Förslagen tar fasta på att behålla så mycket som möjligt av de vegetationstyper som finns på respektive plats. Jag har försökt öka de kulturella kvalitéerna för såväl boende som genomresande.

13 Åhus: Förslag till damm med vattenväxter, stenskulptur, gråtande stenbro. En lummig och stillsam plats med rogivande utformning och stillsamma stenskulpturer. Vattenrörelser utan påträngande starkt skvalljud. Viken: Skulpturförslag för infarter till samhället. Skulpturerna tar vara på havets och vindens rörelse och kraft. Det upplysta röda toppelementet har dragningskraft som en fyr och ger infarten samma intryck av vägledning in mot samhället Bromölla: Skyddande picnicplatser för rastande familjer i en spännande miljö präglad av stenmurar och en varierad lövträdsvegetation. En meditationsplats för trötta bilister, en festplats för mobila högtider. Ett skulpturalt rum i granit.

14 NOA ANDERSSON Lilla Skolgatan SÖLVESBORG , plan över området vandraren BROMÖLLA I anslutning till restaurangen ungefär mitt i området föreslår jag att en damm anläggs, ca. 25x30 m. I dammens mitt skall, osynliga ovan vattenytan, rostfria stålrör monteras. På dessa rör ställs en bronsfigur i naturlig storlek; Vandraren. I områdets fyra hörn placeras ljusfyrar bestående av jämntjocka rostfria rör ca. 12m höga med en ljuskälla i toppen.

15 den nya förbifarten VIKEN Jag föreställer mig att den nya vägen kommer att bli monoton och tråkig. En sövande väg sänker uppmärksamheten och därmed trafiksäkerheten. För att få lite variation och rytm tänker jag mig att man planterar trädridåer lite här och var i landskapet, t.ex. längs s,åvägar och i tomt- eller åkergränser: smalväxande, ibland i dubbla rader, t.ex. pil, poppel, björk och oxel. På tre ställen placerar jag tre rum också betående av träd, att upplevas både utifrån och inifrån. En fyrkant, en cirkel och en triangel. Sidor respektive diameter 100 m. Ridåernas placering och längd bestämmes i samråd med landskapsarkitekt. I rondellerna före och efter Viken placeras förslagsvis fyra popplar. trädridå trädridå cirkelformad trädridå

16 SOLWEIG JANSSON Regeringsgatan 127 A KARLSHAMN , SOLWEIG JANSSON Jag arbetar med olika material och tekniker: teckning, måleri ( olja, tempera, akryl, akvarell ),papper, emalj, vax, glas, betong, mosaik, stengods.

17 BLÅ RÖK & HÄNDELSER LÄNGS VÄGEN PROJEKT RINKABY Skiss till gestaltningsprogram PROBLEMBESKRIVNING Riksväg 118 går rakt igenom Rinkaby. Ca 6000 bilar per dygn skapar buller, dålig luft och kör för fort. ÖVERGRIPANDE IDÉ * Att skapa tydliga rumssekvenser med egen karaktär så att genomfarten består av en rad händelser. Norrinfart-hållplats-mack-centrum-kiosk-infart Detta görs med temat BLÅ RÖK och nya genomgående element: * Mittrefug med träd * Ny markbeklädnad på gång/cykelbana * Vägräcke mellan väg / gångbana * Vind/regnskydd vid hållplats * Belysning * Övergångar Skulptur i plexiglas, belyst underifrån med blått diodljus, som leds upp i formen. Terazzogjuten betong inlagd i gång / cykeloch vägbana i centrum vid skolan. Temat återkommer i sektioner av vägräcket, belagda med reflekterande blå yta, upprepade med ojämna intervall. Temat även i busskurarna. Effektbelysning påmilstenen, sidoallén och skulpturen Norra infarten Ny sidoallé längs infartens vänstra sida och bakom milstenen för att visuellt leda in i byn. Ny tätortsport övergår imittrefug med träd. Port, refug, gång/cykelbana i ockra tegeltoner. Till höger, skulptur BLÅ RÖK. Här odlades tobak förr.

18 FREDRIK MAULER Svavelsticksgränd JÖNKÖPING , Rinkaby utbildning Sörängens Folkhögskola, Estetisk linje 2 år Arbetar som konstnär med inriktning skulptur. Arbetar för närvarande med utförandet av konstnärlig gestaltning i 3 rondeller på Herkulesvägen, Jönköping. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen i Jönköping Vägen genom byn är för närvarande 10m bredhastigheten ligger på ca 70 km/tim. Det paserar ca 7000 fordon/dygn genom byn. Nattetid är det vanligt med vårdslösa omkörningar. Den angivna hastigheten ligger mellan 30 km/h vid skolan och 50 km/h övriga vägen. Min ide går ut på att man sänker hastigheten genom att minska körbanans bredd från 10 m till 7 m och utnyttjar resterande vägyta till cykel och gångbanor.

19 Skyddande murar/alleer vid utsatta vägsträckor som tex vid skolan och affären. Muren är av betong och glas och har ett vågformat mönster som ger bilisten en variation i rumsbilden. Detta kan bidra till en trevligare bilkörning samt en lägre hastighet. Glaset i muren är genomgående och kan därför ses från både vägbana och cyckel/gångbana. Färgen i glaset går från mörkare blått till ljusblå på en sträcka av tio meter och kan således delas in i olika teman längs med vägsträckan. Dessutom är det tänkt att alléer planteras som portar vid infarterna i norr och söder. På så vis blir bilisterna mer uppmärksammade på att de åker in i en by och anpassar hastigheten därefter. Oxeln (sorbius Intermedia) är tänkt som träd till alléen och planteras mellan betongskivorna. Övergångsställena är även de placerade vid skolan och affären de fungerar som ett fartgupp och har inbyggda lysdioder som löper längs med hela vägbanan.

20 Utbildning -Konsthögskolan Umeå Universitet (Masters of fi ne arts examen 200p) Santa Monica College (Associate in Arts Degree -Deans Honor roll) Soloutställningar -Galleri Pictura, Lund Asfalt och vitt skinn, Konsthögskolan Umeå Landskap utan mitt, Galleri 60 Umeå 2001 Grupputställningar -Konstakademien, Stockholm Bildmuseet, Umeå Hedmanska loftet, Malmö Galleri Lars, Örebro Grafi k i Väst, Göteborg Grafi ska sällskapet, Stockholm Galleri 60, Umeå The Church show, Backens Kyrka, Umeå Pico Gallery of Fine Arts, Los Angeles, USA 1996 Medverkat -Vägens Visuella Gestaltning, Kristianstad Betongprojekt, Konsthögskolan, Stockholm 1999 Assisterat -Ingrid Falk och Gustavo Aguerre (FA+) Bildmuseet, Umeå 2001 YLVA MAZETTI Stenbocksgatan MALMÖ , Åhusvägen, genomfart Rinkaby Målsättning;Genom Rinkaby passerar idag ca 7000 fordon per dygn och prognosen för trafi kutvecklingen talar om att fl ödet antas öka under de närmsta åren. Sträckan genom samhället är idag en rak, monoton sträcka som inte erbjuder någon upplysning om att samhället som omsluter vägen. Bristen på visuella upplevelser bidrar till en ökad farthållning och därav en farlig trafi ksituation. För att uppnå en mer trafi ksäker standard krävs det att monotonin bryts upp med hjälp av visuella inslag som påminner om samhället runtomkring och hjälper till att dämpa farten Mitträcken; Åhusvägen genom Rinkaby består idag av en körbana samt trottoarer på båda sidor för gång och cykeltrafi k. Det fi nns ett antal utfarter till vägen, både från enskilda fastigheter och anslutande vägar. Som första åtgärd till att dämpa farten på sträckan bör det läggas en mittrefug mellan körfälten. Detta bidrar till ett något smalare körfält och trafi kanter uppmanas därigenom att sänka hastigheten. För att skapa en kontinuitet som utmärker sträckan genom samhället placeras längs denna refug ett mitträcke som konstrueras i svart formgjuten gummi. Räcket ger en illusion av järnsmide men fungerar ur trafi ksäkerhets synpunkt som avbärare och orsakar inga skador vid eventuell påkörning. (se skissförslag) Räcket, som konstrueras i moduler och nitas ihop på plats, placeras längs refugens båda yttre kanter och mellan dessa räcken planteras buskage. Buskaget bör vara av en sort som växer långsamt för att undvika krävande efterhållning. I refugen kan även spotlights sänkas ned för att belysa buskaget underifrån. Animerade sekvenser; På vägavsnittet utanför skolan målas fi gurer i tredimensionellt utförande som fi lmiska sekvenser ( tre fi gurer per sekvens) för att berätta korta historier för trafi kanterna. (se skissförslag.) Målningarna placeras i mitten av körfältet i utrymmet mellan däcken för att undvika slitage. Historierna skall ha platsspecifi ka teman, och ett sätt att knyta dem an till platsen är genom att låta Rinkebyskolans elever utföra originalen. Figurerna målas i fl uoricerande färg för att synas även på natten. Den tredimensionella illusionen i fi gurerna gör att trafi kanterna upplever fi guren som uppskjutande ur vägbanan och är därför också bidragande till sänkta hastigheter. Eftersom hastigheten är 30km/h utanför skolan bör trafi kanterna ha en god möjlighet att uppleva händelserna. Vindsnurror; Ljusarmaturerna byts ut och ersätts med lägre armaturer som bättre harmoniserar med den låga bebyggelsen i samhället. I kombination med dessa nya armaturer placeras ljusstolpar ut längs trottoarerna med refl ekterande vingar i olika blå nyanser. (Se skissförlag) Dessa snurror drivs runt av det naturliga vinddraget samt från trafi kens fartvindar. Snurrornas aktivering understryker/spelar tillsammans med de animerade händelserna i vägbanan genom att referera till en gemensam huvudfråga, och för att skapa ett aktivt visuellt rum längs vägen. Övrigt Kombinationen av dessa tre inslag (mitträcket, animeringarna, ljusstolparna) gör att hela det närmsta vägrummet aktiveras. Samtidigt som dessa delar tillkommer så bör övriga områden av vägen förstärkas ur säkerhets synpunkt, rensas på onödiga detaljer och stramas upp. Trottoarerna beläggs med marksten i en avvikande nyans, samma nyans används även till mittrefugen. Konceptet för Rinkaby handlar om att aktivera en plats som upplevs som stilla, och inkludera samhällets invånare i förändringarna.

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer