Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018"

Transkript

1 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan

2 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation Nätverk Mål 2018 Resultat 2014 Krinovas mötesmiljö illustrerar fysiskt karaktärer i en innovationsprocess.

3 Uppdrag - 3 verksamhetsdelar - Vad är Krinova inkubator och science park? En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet. Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes attraktionskraft och tillväxt, genom att arbeta för att tillgängliggöra forskning och kunskap i näringslivet och samhället, vilket ska generera fler och mer innovativa företag. En plattform för utvecklingsprojekt inom mat/miljö/hälsa. En innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag. Charlotte Lorentz Hjorth - VD Krinova AB

4 VISION Krinova ska vara förebild för de bästa...genom att vara en igångsättare och inspiratör som tillåtande och intelligent medskapar möjligheter, utveckling och företag.

5 2025 är Krinova... En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet - en självklar mötesplats som initierar och medskapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar med tillväxtpotential En plattform för utvecklings- och innovationsprojekt - en stolt organisation som tryggt och modigt fångar möjligheter på en interntaionell arena inom profilområdet mat/miljö/hälsa En innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag - en synlig och bevisad tillväxtmotor, i nordöstra Skåne som attraherar så väl lokala som internationella företag, forskare och investerare

6 Historia November 1998 togs första initiativet av Högskolan i Kristianstad och Kristianstads Kommun till en science park i nära anslutning till högskolan. Teknikbrostiftelsen i Lund blev den tredje parten i organisationen Krinova AB och som grundades Visionen var att bygga ett kontorshotell med god service och en bra verksamhetsmiljö, skapa en forskningsplattform och bygga sin Science Park som en samlings- och mötesplats mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Parken har succesivt fyllts med företag, och har de senaste tre åren i princip varit fullbellagd. Under 2014 expanderade park-konceptet in i ytterligare 2 byggander på området. Mötesverksamhet har också expanderat och Krinova är den största mötesplatsen för näringslivet i regionen. Krinovas innovationsfokus har stärkts och sedan 2013 drivs en innovations-arena med basfinansiering från de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Innovationsarenan inkluderar en inkubatorverksamhet. Mat och dryck har länge varit ett profilområde och från 2011 ingår det i ett sk cross-cluster för Mat/Miljö/Hälsa, som också utgör Krinovas projektarena. Ägare och styrelse Krinovas omsä,ning ll 2014 Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB. I styrelsen finns näringslivet representerat med 3 av 7 platser, inklusive ordförandeposten. Kommundirektören innehar viceposten och högskolans rektor ingår i styrelsen.

7 Innovationsekosystem - Vi erbjuder modeller och spelregler för samverkan för utveckling och innovation Krinova har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit på sig ledarrollen för att skapa ett innovationsekosystem där vi arbetar metodiskt och kontinuerligt med att identifierar och definierar utmaningar och möjligheter inom ett korsande innovationsfält = Co-Learn. Här pågår ett kontinuerligt insiktsarbete där vår roll är att skapa mötestillfällen och diskussionsmöjligheter över disciplinområden och mellan både offentliga och privata organisationer. Öppen innovation är här en utgångpunkt, dvs innovationsarbete över organisationsgränser. Prioriteringar - utveckling - Vi vill positionera oss för en tydligare utförar- och samverkansroll i det regionala innovationsstödsystemet. - Ta en fortsatt aktiv roll i vår branschorganisation SISP, för lärande och nationell positionering. I Co-Design fasen prototypar vi koncept, produkter, tjänster och organisationer, tillsammans med det befintliga näringslivet, som får till uppgift skapa projektembryon runt de definierade utmaningarna. Vi vill hitta det som trillar mellan stolarna i normala fall och rollbesätta dessa projektembryon. Vi måste alltså bygga två steg före Co-effectuation (vilket är den mer gängse starten på ett innovationsstöd från en inkubator och sceince park), Co-Learn och Co- Design. Detta är ett exempel på Krinvoas medskapande och mer entreprenöriella roll ett utbyggt handlingsfält för att öka livskraften och tillväxtpotentialen i utvecklingsprojekt.

8 Att vara en inkubator och science park är att vara en mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet.

9 Krinova Möten - Krinova-appen förbättrar möten Krinovas mötes- och konferensverksamhetlockade 2014 drygt besökare till närmare aktiviteter. På Krinova finns ett tiotal små och stora lokaler anpassade för olika typer av möten. Det storatorget som tar upp till 350 besökare har under 2014 fått en större scen samt utökat och förbättrat trådlöst mikrofonsystemet. En nyhet för 2015 är Krinova-appen som ger mötesarrangörer och mötesdeltagare möjlighet att skapa och uppleva arrangemang på ett professionellt sett. Genom appen finns även möjlighet för utvärdering av mötesverksamheten. Krinova kommer att vidareutveckla konceptet brain food, fika som ger extra näring till hjärnan, en upplevelse som varit mycket uppskattat av mötesdeltagarna. Kopplat till mötes- och konferensverksamheten erbjuder Krinova också en innovationsarena med skräddar -sydda verktyg och processer. Här man kan t.ex. få hjälp att hitta rätt kreativitetsverktyg att använda i rummet Create. Lollo Krüger - Ansvarig för Möten

10 Kontor - för arbete, inspiration, idéer och nya kontakter Krinova erbjuder kontor både för det lilla företaget och de som behöver större utrymme. Närmare 100 företag hade i dec 2014 sin hemvist på Krinova. Under 2014 expanderade Krinova i ytterligare två närliggande kommunala fastigheter, vilket gett plats för nya hyresgäster i den annars fullbelagda parken. Innovationsarenas lokaler byggdes under hösten 2014 ut i en sista etapp av två, vilket ger plats för fler nystartade företag eller utvecklingsprojekt. Som hyresgäst har man tillgång till Krinovas gemenskap, service och sociala aktiviteter. Hyreskontrakt har företagen med Kristiantads Kommuns förvaltning C4-Teknik, som förvaltar den kommunalt ägda fastigheten Krinova. Serviceutbud och sociala aktiviteter utvecklas ständigt och i nära dialog med hyresgästerna. Obligatoriskt serviceavtal tecknar man som hyresgäst med Krinova AB. Arbetet med att ta fram en Campus-plan har inletts av Högskolan Kristianstad. Arbetet utförs av Akademiska Hus och är strategiskt viktigt även för Krinova och Kristianstads kommun eftersom det också blir en del av en plan för hur området ska utvecklas i framtiden. Krinova har tagit fram illustrationen ovan för att visa på en möjlig utveckling för parkområdet fram år Kristofer Kargerot Ansvarig Kontor, samt ekonomi

11 Att vara en inkubator och science park är att vara en plattform för utvecklingsprojekt inom mat/miljö/hälsa.

12 Krinovas profilområde speglar Högskolan Kristianstad kompetensområde och Kristianstads näringsliv. En viktig del i Krinovas verksamhet är de många projekt som vi initierar och driver. Projekten genererar ny kunskap och värdefulla lokala, nationella och inte minst internationella kontakter och nätverk. Mycket spännande händer inte minst där profilområdena mat/miljö/ hälsa överlappar varandra. I vår roll som science park har vi en naturlig roll att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Cross cluster Innovationsplattform - Mat/Miljö/Hälsa

13 Krinova MAT - Krinova Sveriges mat-science park! Krinova är Sveriges enda inkubator och science park med matfokus. Men så finns det också i Kristianstad med omnejd en lång tradition av livsmedelsföretagande som omfattar hela kedjan från råvaroproduktion till avancerad forskning. Krinovas matplattform har växt fram under flera år. Genom olika projekt har ett digert nätverk av människor inom mat- och dryckesbranschen utvecklats. TransforMAT, Krinovas nätverk av småskaliga livsmedelsförädlare, omfattar cirka 800 skånska matföretag. Genom att intergrera och anpassa metoder och verktyg från Krinovas innovationsarena, arbetar Krinova Mat kontinuerligt med utveckling och stöd till SME företag inom matsektorn Krinova MAT kommer som en del av Krinovas crosscluster att arbeta i brytpunkten mellan olika branscher som t.ex. Food and Fashion, Food and Art, Sustainable Food, Food and Health. Krinova Mat kommer fortsatt att samarbeta med lokala, regionala och nationella aktörer för att utveckla skånsk matproduktion. Genom att arbeta med att etablera internationella samarbeten på den globala arenan, utvecklar Krinova MAT metoder och verktyg för lokal relevans som ger global spets. Hannes van Lunteren Ansvarig Krinova MAT

14 Krinova MAT - Projektexempel TransforMAT (Smakplats Skåne) startade Projektet har arbetat med utbildning, kunskap och affärsutveckling för småskaliga skånska matföretag i syfte att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Nätverket, som etablerats inom projektet, består idag ca 800 matföretagare. Under togs tre digitala verktyg fram för att tillgängliggöra kunskap som projektet TransforMAT genererat, men också för att skapa en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande. Namnet TransforMAT kommer att leva kvar men nu som samlingsnamn för verktygen och nätverket. Samarbete kring verktygen kommer också att kunna erbjudas på nationell nivå. Andra exempel på projekt och samarbeten genomförda av Krinova MAT är: - Radikal innovation för nya mat- och dryckeskoncept, där Krinovas innovationsarena är mötesplatsen mellan en mångkulturell kompetenspool och företag inom mat- och dryckesindustrin - fin. Länsstyrelsen och Region Skåne - A Slice of Swedish Hospitality, synliggörande av lokala producenter för utländska besökare - fin. Länsstyrensen och kommuner i Skåne - Måltidspedagogik - fin. Jordbruksverket - Svergies första YH-utbildning inom Mathantverk - Skånsk säsong, - verktyg och utbildning av restauranger i råvaror i säsong - fin. Länsstyrelsen och Region Skåne - Cider och bröd, två ettåriga utbildningar fin. Länsstyrelsen och Region Skåne Länk till filmen om Radikal innovation för nya mat och dryckeskoncept: https://www.youtube.com/watch?v=xvqrqmdyzaw

15 Krinova MAT - Brunslövs Mejeri - ett IBO* exempel......som fått följande stöd genom Krinova: - Genomgått YH-Mathantverk med entreprenörskap - Deltagit i kurser arrangerade av TransforMAT - Coachning av TransforMAT och hjälp för att undanröja etableringshinder - Inkubatorstöd från Krinovas innovationsarena - Utvecklat ny produkt, en Airan, med hjälp av Krinovas projekt Radikal innovation för nya dryckeskoncept Vilken nytta upplever du att Krinova och TransforMAT har haft för dig? (Anders Elmevik) Att jag har ett företag. (Adriana Zonari) Frågan ställdes av Kristianstads näringslivschef Anders Elmevik, moderator vid Forum Kristianstad. Svaret kommer från Adriana Zonari, Brunslövs mejeri, som var en av presentatörerna vid forumet. Adriana Zonari - Brunslövs mejeri - Ett IBO i Hörby som Krinova arbetat med under flera år. * Innova(on arena Business Objects

16 Krinova MILJÖ - Med fokus på vatten, biogas och ekosystemtjänster Miljö är ett vitt begrepp som spänner över allt från klimatfrågan och miljöteknik till kemikalier och miljöledningssystem. Vi fokuserar på dels att samla företag kring aktuella miljöutmaningar som klimatet och vattenfrågan samt dels lyfta miljötekniksektorn med särskilt fokus på biogas och vatten. Här finns en stor potential för nya innovationer för den svenska och internationella marknaden. Genom våra nätverk stärker vi svenska företags konkurrenskraft samt lockar utländska företag till den svenska marknaden. I innovationsprocessen för vi samman kompetenser från företag, högskola samt samhälle, möten som skapar nytänkande som leder till nya affärsmöjligheter. Miljöområdet är också ett område där vi har möjlighet att stödja lokalt bundna processer som ger ny kunskap och som inte går att flytta eller kopiera - exempelvis Biosfärområdet - Kristianstads Vattenrike med sina specifika ekosystemtjänster. Vi arbetar på att tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Kristianstads Kommun etablera en forsknings- och innovationsplattform där Kristianstad blir navet i en test-bed för vattenrelaterade innovationer och innovationer för ett hållbart samhället. Karl-Erik Grevendahl Ansvarig Krinova MILJÖ Krinovas permanenta miljöutställning Supervision

17 Kristianstad - En testbed för vatteninnovationer och innovationer för ett hållbart samhälle Biosfärområde Kris0anstads Va,enrike - UNESCO - e, modellområde för hållbar utveckling

18 Krinova MILJÖ - Projektexempel A changing climate for business är ett projekt som utvecklat en metod för att beskriva direkta och indirekta, positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för näringslivet. Metoden har applicerats på specifika företag inom framför allt livsmedelsnäringarna i Skåne. Finansiärer: Sparbanken 1826 utv.stiftelse, Länsstyrelsen, Region Skånes, Jordbruksverket. Partners: Tyréns AB, Stockholm Environment Institute och MISTRA Swecia vid Lunds Universitet. I projkten CLEAR och FRAM samverkar vi med Högksolan i Kristianstad för att utveckla ny teknik för att rena vatten från läkemedel och hormoner. Näringslivspartners i projekten är Malmberg Water AB och C4 Energi AB. För att genomföra bla dessa projekt etableras ett kemiskt analytiskt labratorium på Krinova som öppnar under våren Kristianstads Kommun har investerat i labblokalerna för att möjliggöra denna resurs för regional utveckling. Knowledge transfer between science and companies in regards to green technologies är ett samarbetsprojekt med regionen Podkarpacie Country i Polen. Här delas kunskap inom vatten, förnybar energi, miljöteknik m fl gemensamma områden. Krinova har inom ramen för projektet tagit fram rapporten Preparation of expertise - on knowledge transfer between science and companies in regards to green technologies. Under 2014 har en delegation från Podkarpacie med regionens marshal Władysław Ortyl i spetsen besökt Krinova och nordöstra Skåne. Det Gröna affärssprånget riktar sig till små och medelstora skånska företag. Krinova i samverkan med Ideon driver en förstudie för att utröna förutsättningar för ett fullskaligt projekt. Det kommande projektet ska i workshopform samt genom coaching och insiktsanalys stödja och stimulera företag i deras affärsutveckling med fokus på hållbarhet, miljö och klimatfrågan. Finansiärer: Region Skånes och Stiftelsen RUTH.

19 Krinova HÄLSA - Inkubatormodul för offentlig innovation Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom hälsa, vård och omsorg är stort och prioriterat. Potentialen är också stor för nya tjänster och produkter både nationellt och internationellt. Samverkan mellan forskning, näringsliv och brukare utgör framgångsfaktorer, liksom idéutveckling där områdena miljö, hälsa och kost möts. Förut-sättningarna på Krinova är goda till sektors-övergripande lärande och gemensam kunskaps-utveckling. Det räcker inte att bara jobba med att förbättra hur vård och omsorg fungerar idag. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att något nytt ska utvecklas. Tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola och Copenhagen Business School utvecklar Krinova sedan årsskiftet 2014 en ny inkubatorkomponent där vi genom 10 pilot-ibos (Innovation arena Business Objects) utvecklar kompetenser och kapacitet för att bli duktiga på offentlig innovation. Studenters delaktighet är en viktig pusselbit för att lyckas med de offentliga innovationsprojekten. Med en utvecklad modul VFU-innovation kommer de att få akademiska poäng för det arbetet. Eric Jönsson Ansvarig Offentlig inkubatormodul

20 Att vara en inkubator och science park är att vara en innovationsarena med stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag.

21 Krinova Innovationsarena - Vi utvecklar 4:e generationens företagsstöd Torben Olsson - tf Ledare av Innovationsarenan Sedan januari 2013 är innovationsarenan (tidigare kallad inkubatorn) en del av Krinovas verksamhet med en årlig basfinansiering från Skåne Nordost, som utgörs av de sex kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Hörby och Kristianstad. I innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag inom nordöstra Skåne stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. Innovationsarena initierar och rigga vi IBOs (Innovation arena Business Object) i samverkan mellan akademi och näringsliv, projekt som kan bli nya affärsidéer eller innovationer. Vi medskapar! Vi har bytt titlar på våra affärsrådgivare till affärsdesigners för att signalera detta skifte. - Institutionella entreprenörer som bidrar till entreprenöriella processer med det organisationsskapande som behövs för att uppfinningar skall bli till innovationer, idéer med en marknad.

22 Krinova Innovationsarena - Vi utvecklar 4:e generationens företagsstöd Innovationsarenan uppgift är att arbeta för fler och mer innovativa företag i nordöstra Skåne, så att vi får ett dynamiskt näringsliv med växande antal arbetstillfällen. Innovationsarenan ska vara en effektiv motor för välfärd, en infrastruktur för innovationsstöd för utveckling av kunskapsintensiva tillväxtföretag. Innovationsarena genomsyras av övertygelsen att alla innovations- och utvecklingsprojekt behöver sin egen skräddarsydda process där vi använder för ändamålet de bästa verktygen och metoderna i en optimal kombination. Grundprocessen tar utgångspunkt i en designprocess: Innovationsarenan erbjuder olika typer av stöd: Inkubation stöd för att utveckla en hållbar affärsmodell och starta ny verksamhet Öppen innovation stöd för befintliga företag att innovera genom samverkan med tex forskare, studenter och företag med kompletterande kompetenser, erfarenheter och nätverk. Acceleration- stöd för företag att kunna växa. Under 2014 har inflödet till Innovationsarenan varit stort och sedan starten i januari 2013 har drygt 60 företag fått hjälp av Innovationsarenan. Vid årsskiftet 2014/2015 ingick 17 sk IBOs* i inkubatorprogrammet. Ytterligare 14 IBOs var i en förinkubatorprocess. * Innova(on arena Business Objects.

23 Krinova Innovationsarena - IBOs - nystart Inkubation nystart På innovationsarenans inkubationsdel så coachar vi personer med idéer genom affärsutvecklingens alla faser, från idé till etablering och tillväxt på rätt marknad. De tre viktigaste stegen är: Skapa förståelse för kund och marknad. Utforma en affärsmodell för hur verksamheten skall tjäna pengar. Realisera affärsmodellen och komma igång med verksamheten. Målet med coachningen är att minska risken att i slutändan ha en bra produkt men ingen kund, vilket är det största problemet för företag och projekt. Varje idé kräver en skräddarsydd lärandeprocess för att nå bästa möjliga resultat. Det är här vår breda erfarenhet, många verktyg och metoder kommer väl till pass. För varje problem man kan stöta på på vägen så har vi, eller identiferar vi ett verktyg eller en metod som hjälper verksamheterna att hitta rätt lösning. Det vi lärt oss av erfarenheten är att vi som business designers måste ta en aktiv medskapande roll i arbetet för att etablera ett företag som en framgångsrik verksamhet med goda förutsättningar för kontinuerlig utveckling.

24 Krinova Innovationsarena - IBOs - öppen innovation Öppen Innovation Samverkan Utmaningsdriven innovation ger goda möjligheter för olika aktörer med olika erfarenhetsingångar till utmaningar att finna gemensamma målsättningar, skapa konsortier och samarbeten. Samarbeten som säkerställer att de bästa kompetenserna och förutsättningarna finns tillgängliga för att lösa problemen. På innovationsarenans del för öppen innovation & samverkan har vi samlat den bästa erfarenheten och de bästa verktygen & metoder för att initiera och driva innovationsprojekt. Här bjuder vi in till workshops med olika utmaningstema som kan komma från ett enskilt företag eller i form av en samhällsutmaning. Krinovas business designers leder medskapande processer där forskare, näringsliv och offentliga verksamheter förenas i ansträngningar att finna samarbeten och lösa utmaningarna. ToY Team of Young professional, är en metod/tjänst som vi utvecklat för att arbeta med öppen innovation. ToY vänder bristen på erfarenhet till en tillgång genom att använda oförstörda ungdomar till att utveckla nyskapande koncept. Teamen sätts samman med personer som gått olika utbildningar och med olika bakgrund för att det ska bli så dynamiskt och nydanande resultat som möjligt. På innovationsarenan genomförs ToY innovationsprojekt på uppdrag av näringsliv eller offentlig verksamhet. Sommaren 2014 utvecklade tre ungdomar Home Hub åt Beijer Electronics AB och Jowax. Ett koncept för proaktiv trygghetskommunikation för säkrare hemmamiljö för äldre.

25 Krinova Innovationsarena - IBOs - växt Acceleration - växt Inom projekt TranforMAT har Kriova haft uppdraget att växa småskaliga livsmedelsförädlare i Skåne. Sedan starten 2007 har nätverket av företag vuxit och denna nisch inom livsmedelsbranschen har etablerats. Vi har sett en tillväxt i antal bolag men också en försiktig tillväxt i bolagen. Vi har analyserat drygt 500 av de drygt 800 bolagen i nätverket och identifierat mellan 50 och 100 bolag med tillväxtpotential. En studie som genomförts av 4 studenter från Linköpings universitet indikerar att livsmedelsförädlare som haft hjälp av TransforMAT växer snabbare än bolag som inte haft samma stöd. I övrigt har Krinova samverkat med andra organisationer och deras acceletatorerbjudande, Ideon, Connect och SISP mfl.

26 Krinova Innovationsarena - Hot Spots i Kristiantad och Hässleholm Ett inkubatorsföretag kan välja att placera sin verksamhet i en av våra inkubatormiljöer på Krinova i Kristianstad eller på Norra Station i Hässleholm, eller på annan lokalisering inom nordöstra Skåne om det är bäst för företaget. För att företag ska erbjudas subventionerade kontor i inkubatorn krävs godkänt inval i innovationsarenan och att man genomgår arenans process för inkubation. Antalet lokaler i inkubator är ingen mått på antalet platser i inkubatorn. Volymen i inkubatorn styrs av antalet utvecklingsprocesser som vi har resurser för att stödja. Mål till 2018 Innovationsarenan: >75 bolag / projekt ska ha fått inkubations-, innovationsoch/eller växtstöd >10 potentiella trettiomiljonersbolag inkuberade > tredubblat värdet på basfinansieringen

27 Kompetens och organisation Genom att samorganisera science park, projekt- arena och inkubator samlar vi kraften hos 17 personers mycket breda kompetens och nätverk i en och samma organisation. En organisation där den enskilde medarbetarens initiativkraft är nödvändig och uppmuntras. Krinova har en fast kärna av medarbetare. Runt denna kärna finns ett nätverk av människor med spetskompetens knutna till Krinova genom kortare eller längre projekt och uppdrag. Alla med entreprenöriella förmågor. De många kompetenta sökande till de utlysta tjänster visar att Krinova är attraktiv som miljö och arbetsgivare. Den positionen ska stärkas ytterligare och vårdas genom att synliggöra Krinovas kultur och verksamhet för att säkerställa kompetens- försörjningen även i framtiden.

28 Kommunikation Från och med årsskiftet har kommunikatörstjänsten utökats från 20 till 70 %, vilket ger möjlighet att arbeta mer strategiskt och systematiskt med kommunikation. Under hösten 2014 inleddes arbetet med Krinovas nya hemsida som bättre speglar den utvecklade verksamheten. Den nya hemsidan lanseras första kvartalet Press är en viktig kanal för att stärka varu- märket Krinova Incubator & Science Park. My Newsdesk kommer fortsatt vara ett viktigt verktyg för att sprida nyheter. Krinovas befintliga samarbetspartners, nätverk, ägare och andra etablerade kontaktytor är viktiga ambassadörer för vår verksamhet. Genom att använda och fortsatt vårda det förtroendekapital vi byggt upp kan vi sprida våra budskap och öka kännedomen och Krinova och verksamheten. Bland annat kommer vi att för besökare i fastigheten bättre synliggöra projekt och företag som finns här. Lena Jasslin, Ansvarig kommunikation

29 Nätverk Verkligheten blir alltmer komplex och att ingå i större sammanhang och arbeta i nätverk blir allt viktigare för att lyckas. Tillgången till kunskap, information och kontakter, vilket i mycket genereras av Krinovas nätverk, är en stor del av erbjudandet till entreprenörer och företag. Krinova arbetar aktivt med nätverk både genom de egna som byggs upp men också som medlem och aktiv part. Branschorganisationen SISP, TransforMATs nätverk av drygt 800 matföretagare, Svensk Vattenallians och den multikulturella kompetens- poolen inom projektet Radikal innovation för nya dryckeskoncept är bara några exempel på nätverk som Krinova driver eller är engagerad i.

30 Mål 2018 Minst besökare till event och möten per år Fler än 110 bolag i parken Minst 10 miljoner i årlig omsättning i projekt inom innovationsområdet Mat/Miljö/Hälsa Växlat upp IAs* basfinansiering med det tredubbla värdet Gett stöd och tillväxtmöjligheter till befintliga näringslivet (70%) och nya företag (30%) Minst 75 nya bolag och utvecklingsprojekt har fått stöd i IA* Minst 10 nya bolag eller utvecklingsprojekt i 30 miljonersklassen i inkubatorn Bidragit till positiv utveckling i regionen genom inkubatorföretagens behov av produkter och tjänster Resultatet av Krinovas verksamhet kommer i form av tillväxt i företag och attraktionskraft för Skåne nordostregionen. Det ekonomiska målet är att gå runt och den omsättning som genereras användas för tillväxtskapande aktiviteter. De projekt som Krinova driver har alla specifika krav på måluppfyllelse och resultat enligt de externa finansiärer som beviljat projektet finansiering att förhålla sig till från respektive finansiär. *Innova(onsarena

31 Krinova Incubator & Science park - Resultat 2014 UTVECKLING Innovationsarena: drygt 70 IBOs* (sedan jan 2013) Projektplattform Mat/Miljö/Hälsa, omsättning SEK 6,8 miljoner (externt finansierad av tex Länsstyrelsen, Vinnova, Region Skåne mfl) * Innova(on arena Business Objects, vilket inkluderar nystartade bolag, befintliga bolag som fåj innova(onsstöd, befintliga bolag som fåj växtstöd och stöd (ll nya utvecklingsprojekt. MÖTEN och KONTOR Drygt besökare Knappt 1400 evenemang och möte Knappt 100 ftg och andra org i parken Ca 250 personer arbetar i parken Omsättning SEK 2,4 miljoner (ej inkluderar hyresintäker) OMSÄTTNING SEK drygt 13 miljoner, var av 3,9 är basfinansiering från ägarna och Skåne Nordost 17 personer arbetade på Krinova 2014, varav 9 personer var projektanknutna

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer