Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018"

Transkript

1 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan

2 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation Nätverk Mål 2018 Resultat 2014 Krinovas mötesmiljö illustrerar fysiskt karaktärer i en innovationsprocess.

3 Uppdrag - 3 verksamhetsdelar - Vad är Krinova inkubator och science park? En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet. Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes attraktionskraft och tillväxt, genom att arbeta för att tillgängliggöra forskning och kunskap i näringslivet och samhället, vilket ska generera fler och mer innovativa företag. En plattform för utvecklingsprojekt inom mat/miljö/hälsa. En innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag. Charlotte Lorentz Hjorth - VD Krinova AB

4 VISION Krinova ska vara förebild för de bästa...genom att vara en igångsättare och inspiratör som tillåtande och intelligent medskapar möjligheter, utveckling och företag.

5 2025 är Krinova... En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet - en självklar mötesplats som initierar och medskapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar med tillväxtpotential En plattform för utvecklings- och innovationsprojekt - en stolt organisation som tryggt och modigt fångar möjligheter på en interntaionell arena inom profilområdet mat/miljö/hälsa En innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag - en synlig och bevisad tillväxtmotor, i nordöstra Skåne som attraherar så väl lokala som internationella företag, forskare och investerare

6 Historia November 1998 togs första initiativet av Högskolan i Kristianstad och Kristianstads Kommun till en science park i nära anslutning till högskolan. Teknikbrostiftelsen i Lund blev den tredje parten i organisationen Krinova AB och som grundades Visionen var att bygga ett kontorshotell med god service och en bra verksamhetsmiljö, skapa en forskningsplattform och bygga sin Science Park som en samlings- och mötesplats mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Parken har succesivt fyllts med företag, och har de senaste tre åren i princip varit fullbellagd. Under 2014 expanderade park-konceptet in i ytterligare 2 byggander på området. Mötesverksamhet har också expanderat och Krinova är den största mötesplatsen för näringslivet i regionen. Krinovas innovationsfokus har stärkts och sedan 2013 drivs en innovations-arena med basfinansiering från de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Innovationsarenan inkluderar en inkubatorverksamhet. Mat och dryck har länge varit ett profilområde och från 2011 ingår det i ett sk cross-cluster för Mat/Miljö/Hälsa, som också utgör Krinovas projektarena. Ägare och styrelse Krinovas omsä,ning ll 2014 Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB. I styrelsen finns näringslivet representerat med 3 av 7 platser, inklusive ordförandeposten. Kommundirektören innehar viceposten och högskolans rektor ingår i styrelsen.

7 Innovationsekosystem - Vi erbjuder modeller och spelregler för samverkan för utveckling och innovation Krinova har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit på sig ledarrollen för att skapa ett innovationsekosystem där vi arbetar metodiskt och kontinuerligt med att identifierar och definierar utmaningar och möjligheter inom ett korsande innovationsfält = Co-Learn. Här pågår ett kontinuerligt insiktsarbete där vår roll är att skapa mötestillfällen och diskussionsmöjligheter över disciplinområden och mellan både offentliga och privata organisationer. Öppen innovation är här en utgångpunkt, dvs innovationsarbete över organisationsgränser. Prioriteringar - utveckling - Vi vill positionera oss för en tydligare utförar- och samverkansroll i det regionala innovationsstödsystemet. - Ta en fortsatt aktiv roll i vår branschorganisation SISP, för lärande och nationell positionering. I Co-Design fasen prototypar vi koncept, produkter, tjänster och organisationer, tillsammans med det befintliga näringslivet, som får till uppgift skapa projektembryon runt de definierade utmaningarna. Vi vill hitta det som trillar mellan stolarna i normala fall och rollbesätta dessa projektembryon. Vi måste alltså bygga två steg före Co-effectuation (vilket är den mer gängse starten på ett innovationsstöd från en inkubator och sceince park), Co-Learn och Co- Design. Detta är ett exempel på Krinvoas medskapande och mer entreprenöriella roll ett utbyggt handlingsfält för att öka livskraften och tillväxtpotentialen i utvecklingsprojekt.

8 Att vara en inkubator och science park är att vara en mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet.

9 Krinova Möten - Krinova-appen förbättrar möten Krinovas mötes- och konferensverksamhetlockade 2014 drygt besökare till närmare aktiviteter. På Krinova finns ett tiotal små och stora lokaler anpassade för olika typer av möten. Det storatorget som tar upp till 350 besökare har under 2014 fått en större scen samt utökat och förbättrat trådlöst mikrofonsystemet. En nyhet för 2015 är Krinova-appen som ger mötesarrangörer och mötesdeltagare möjlighet att skapa och uppleva arrangemang på ett professionellt sett. Genom appen finns även möjlighet för utvärdering av mötesverksamheten. Krinova kommer att vidareutveckla konceptet brain food, fika som ger extra näring till hjärnan, en upplevelse som varit mycket uppskattat av mötesdeltagarna. Kopplat till mötes- och konferensverksamheten erbjuder Krinova också en innovationsarena med skräddar -sydda verktyg och processer. Här man kan t.ex. få hjälp att hitta rätt kreativitetsverktyg att använda i rummet Create. Lollo Krüger - Ansvarig för Möten

10 Kontor - för arbete, inspiration, idéer och nya kontakter Krinova erbjuder kontor både för det lilla företaget och de som behöver större utrymme. Närmare 100 företag hade i dec 2014 sin hemvist på Krinova. Under 2014 expanderade Krinova i ytterligare två närliggande kommunala fastigheter, vilket gett plats för nya hyresgäster i den annars fullbelagda parken. Innovationsarenas lokaler byggdes under hösten 2014 ut i en sista etapp av två, vilket ger plats för fler nystartade företag eller utvecklingsprojekt. Som hyresgäst har man tillgång till Krinovas gemenskap, service och sociala aktiviteter. Hyreskontrakt har företagen med Kristiantads Kommuns förvaltning C4-Teknik, som förvaltar den kommunalt ägda fastigheten Krinova. Serviceutbud och sociala aktiviteter utvecklas ständigt och i nära dialog med hyresgästerna. Obligatoriskt serviceavtal tecknar man som hyresgäst med Krinova AB. Arbetet med att ta fram en Campus-plan har inletts av Högskolan Kristianstad. Arbetet utförs av Akademiska Hus och är strategiskt viktigt även för Krinova och Kristianstads kommun eftersom det också blir en del av en plan för hur området ska utvecklas i framtiden. Krinova har tagit fram illustrationen ovan för att visa på en möjlig utveckling för parkområdet fram år Kristofer Kargerot Ansvarig Kontor, samt ekonomi

11 Att vara en inkubator och science park är att vara en plattform för utvecklingsprojekt inom mat/miljö/hälsa.

12 Krinovas profilområde speglar Högskolan Kristianstad kompetensområde och Kristianstads näringsliv. En viktig del i Krinovas verksamhet är de många projekt som vi initierar och driver. Projekten genererar ny kunskap och värdefulla lokala, nationella och inte minst internationella kontakter och nätverk. Mycket spännande händer inte minst där profilområdena mat/miljö/ hälsa överlappar varandra. I vår roll som science park har vi en naturlig roll att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Cross cluster Innovationsplattform - Mat/Miljö/Hälsa

13 Krinova MAT - Krinova Sveriges mat-science park! Krinova är Sveriges enda inkubator och science park med matfokus. Men så finns det också i Kristianstad med omnejd en lång tradition av livsmedelsföretagande som omfattar hela kedjan från råvaroproduktion till avancerad forskning. Krinovas matplattform har växt fram under flera år. Genom olika projekt har ett digert nätverk av människor inom mat- och dryckesbranschen utvecklats. TransforMAT, Krinovas nätverk av småskaliga livsmedelsförädlare, omfattar cirka 800 skånska matföretag. Genom att intergrera och anpassa metoder och verktyg från Krinovas innovationsarena, arbetar Krinova Mat kontinuerligt med utveckling och stöd till SME företag inom matsektorn Krinova MAT kommer som en del av Krinovas crosscluster att arbeta i brytpunkten mellan olika branscher som t.ex. Food and Fashion, Food and Art, Sustainable Food, Food and Health. Krinova Mat kommer fortsatt att samarbeta med lokala, regionala och nationella aktörer för att utveckla skånsk matproduktion. Genom att arbeta med att etablera internationella samarbeten på den globala arenan, utvecklar Krinova MAT metoder och verktyg för lokal relevans som ger global spets. Hannes van Lunteren Ansvarig Krinova MAT

14 Krinova MAT - Projektexempel TransforMAT (Smakplats Skåne) startade Projektet har arbetat med utbildning, kunskap och affärsutveckling för småskaliga skånska matföretag i syfte att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Nätverket, som etablerats inom projektet, består idag ca 800 matföretagare. Under togs tre digitala verktyg fram för att tillgängliggöra kunskap som projektet TransforMAT genererat, men också för att skapa en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande. Namnet TransforMAT kommer att leva kvar men nu som samlingsnamn för verktygen och nätverket. Samarbete kring verktygen kommer också att kunna erbjudas på nationell nivå. Andra exempel på projekt och samarbeten genomförda av Krinova MAT är: - Radikal innovation för nya mat- och dryckeskoncept, där Krinovas innovationsarena är mötesplatsen mellan en mångkulturell kompetenspool och företag inom mat- och dryckesindustrin - fin. Länsstyrelsen och Region Skåne - A Slice of Swedish Hospitality, synliggörande av lokala producenter för utländska besökare - fin. Länsstyrensen och kommuner i Skåne - Måltidspedagogik - fin. Jordbruksverket - Svergies första YH-utbildning inom Mathantverk - Skånsk säsong, - verktyg och utbildning av restauranger i råvaror i säsong - fin. Länsstyrelsen och Region Skåne - Cider och bröd, två ettåriga utbildningar fin. Länsstyrelsen och Region Skåne Länk till filmen om Radikal innovation för nya mat och dryckeskoncept: https://www.youtube.com/watch?v=xvqrqmdyzaw

15 Krinova MAT - Brunslövs Mejeri - ett IBO* exempel......som fått följande stöd genom Krinova: - Genomgått YH-Mathantverk med entreprenörskap - Deltagit i kurser arrangerade av TransforMAT - Coachning av TransforMAT och hjälp för att undanröja etableringshinder - Inkubatorstöd från Krinovas innovationsarena - Utvecklat ny produkt, en Airan, med hjälp av Krinovas projekt Radikal innovation för nya dryckeskoncept Vilken nytta upplever du att Krinova och TransforMAT har haft för dig? (Anders Elmevik) Att jag har ett företag. (Adriana Zonari) Frågan ställdes av Kristianstads näringslivschef Anders Elmevik, moderator vid Forum Kristianstad. Svaret kommer från Adriana Zonari, Brunslövs mejeri, som var en av presentatörerna vid forumet. Adriana Zonari - Brunslövs mejeri - Ett IBO i Hörby som Krinova arbetat med under flera år. * Innova(on arena Business Objects

16 Krinova MILJÖ - Med fokus på vatten, biogas och ekosystemtjänster Miljö är ett vitt begrepp som spänner över allt från klimatfrågan och miljöteknik till kemikalier och miljöledningssystem. Vi fokuserar på dels att samla företag kring aktuella miljöutmaningar som klimatet och vattenfrågan samt dels lyfta miljötekniksektorn med särskilt fokus på biogas och vatten. Här finns en stor potential för nya innovationer för den svenska och internationella marknaden. Genom våra nätverk stärker vi svenska företags konkurrenskraft samt lockar utländska företag till den svenska marknaden. I innovationsprocessen för vi samman kompetenser från företag, högskola samt samhälle, möten som skapar nytänkande som leder till nya affärsmöjligheter. Miljöområdet är också ett område där vi har möjlighet att stödja lokalt bundna processer som ger ny kunskap och som inte går att flytta eller kopiera - exempelvis Biosfärområdet - Kristianstads Vattenrike med sina specifika ekosystemtjänster. Vi arbetar på att tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Kristianstads Kommun etablera en forsknings- och innovationsplattform där Kristianstad blir navet i en test-bed för vattenrelaterade innovationer och innovationer för ett hållbart samhället. Karl-Erik Grevendahl Ansvarig Krinova MILJÖ Krinovas permanenta miljöutställning Supervision

17 Kristianstad - En testbed för vatteninnovationer och innovationer för ett hållbart samhälle Biosfärområde Kris0anstads Va,enrike - UNESCO - e, modellområde för hållbar utveckling

18 Krinova MILJÖ - Projektexempel A changing climate for business är ett projekt som utvecklat en metod för att beskriva direkta och indirekta, positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för näringslivet. Metoden har applicerats på specifika företag inom framför allt livsmedelsnäringarna i Skåne. Finansiärer: Sparbanken 1826 utv.stiftelse, Länsstyrelsen, Region Skånes, Jordbruksverket. Partners: Tyréns AB, Stockholm Environment Institute och MISTRA Swecia vid Lunds Universitet. I projkten CLEAR och FRAM samverkar vi med Högksolan i Kristianstad för att utveckla ny teknik för att rena vatten från läkemedel och hormoner. Näringslivspartners i projekten är Malmberg Water AB och C4 Energi AB. För att genomföra bla dessa projekt etableras ett kemiskt analytiskt labratorium på Krinova som öppnar under våren Kristianstads Kommun har investerat i labblokalerna för att möjliggöra denna resurs för regional utveckling. Knowledge transfer between science and companies in regards to green technologies är ett samarbetsprojekt med regionen Podkarpacie Country i Polen. Här delas kunskap inom vatten, förnybar energi, miljöteknik m fl gemensamma områden. Krinova har inom ramen för projektet tagit fram rapporten Preparation of expertise - on knowledge transfer between science and companies in regards to green technologies. Under 2014 har en delegation från Podkarpacie med regionens marshal Władysław Ortyl i spetsen besökt Krinova och nordöstra Skåne. Det Gröna affärssprånget riktar sig till små och medelstora skånska företag. Krinova i samverkan med Ideon driver en förstudie för att utröna förutsättningar för ett fullskaligt projekt. Det kommande projektet ska i workshopform samt genom coaching och insiktsanalys stödja och stimulera företag i deras affärsutveckling med fokus på hållbarhet, miljö och klimatfrågan. Finansiärer: Region Skånes och Stiftelsen RUTH.

19 Krinova HÄLSA - Inkubatormodul för offentlig innovation Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom hälsa, vård och omsorg är stort och prioriterat. Potentialen är också stor för nya tjänster och produkter både nationellt och internationellt. Samverkan mellan forskning, näringsliv och brukare utgör framgångsfaktorer, liksom idéutveckling där områdena miljö, hälsa och kost möts. Förut-sättningarna på Krinova är goda till sektors-övergripande lärande och gemensam kunskaps-utveckling. Det räcker inte att bara jobba med att förbättra hur vård och omsorg fungerar idag. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att något nytt ska utvecklas. Tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola och Copenhagen Business School utvecklar Krinova sedan årsskiftet 2014 en ny inkubatorkomponent där vi genom 10 pilot-ibos (Innovation arena Business Objects) utvecklar kompetenser och kapacitet för att bli duktiga på offentlig innovation. Studenters delaktighet är en viktig pusselbit för att lyckas med de offentliga innovationsprojekten. Med en utvecklad modul VFU-innovation kommer de att få akademiska poäng för det arbetet. Eric Jönsson Ansvarig Offentlig inkubatormodul

20 Att vara en inkubator och science park är att vara en innovationsarena med stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag.

21 Krinova Innovationsarena - Vi utvecklar 4:e generationens företagsstöd Torben Olsson - tf Ledare av Innovationsarenan Sedan januari 2013 är innovationsarenan (tidigare kallad inkubatorn) en del av Krinovas verksamhet med en årlig basfinansiering från Skåne Nordost, som utgörs av de sex kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Hörby och Kristianstad. I innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag inom nordöstra Skåne stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. Innovationsarena initierar och rigga vi IBOs (Innovation arena Business Object) i samverkan mellan akademi och näringsliv, projekt som kan bli nya affärsidéer eller innovationer. Vi medskapar! Vi har bytt titlar på våra affärsrådgivare till affärsdesigners för att signalera detta skifte. - Institutionella entreprenörer som bidrar till entreprenöriella processer med det organisationsskapande som behövs för att uppfinningar skall bli till innovationer, idéer med en marknad.

22 Krinova Innovationsarena - Vi utvecklar 4:e generationens företagsstöd Innovationsarenan uppgift är att arbeta för fler och mer innovativa företag i nordöstra Skåne, så att vi får ett dynamiskt näringsliv med växande antal arbetstillfällen. Innovationsarenan ska vara en effektiv motor för välfärd, en infrastruktur för innovationsstöd för utveckling av kunskapsintensiva tillväxtföretag. Innovationsarena genomsyras av övertygelsen att alla innovations- och utvecklingsprojekt behöver sin egen skräddarsydda process där vi använder för ändamålet de bästa verktygen och metoderna i en optimal kombination. Grundprocessen tar utgångspunkt i en designprocess: Innovationsarenan erbjuder olika typer av stöd: Inkubation stöd för att utveckla en hållbar affärsmodell och starta ny verksamhet Öppen innovation stöd för befintliga företag att innovera genom samverkan med tex forskare, studenter och företag med kompletterande kompetenser, erfarenheter och nätverk. Acceleration- stöd för företag att kunna växa. Under 2014 har inflödet till Innovationsarenan varit stort och sedan starten i januari 2013 har drygt 60 företag fått hjälp av Innovationsarenan. Vid årsskiftet 2014/2015 ingick 17 sk IBOs* i inkubatorprogrammet. Ytterligare 14 IBOs var i en förinkubatorprocess. * Innova(on arena Business Objects.

23 Krinova Innovationsarena - IBOs - nystart Inkubation nystart På innovationsarenans inkubationsdel så coachar vi personer med idéer genom affärsutvecklingens alla faser, från idé till etablering och tillväxt på rätt marknad. De tre viktigaste stegen är: Skapa förståelse för kund och marknad. Utforma en affärsmodell för hur verksamheten skall tjäna pengar. Realisera affärsmodellen och komma igång med verksamheten. Målet med coachningen är att minska risken att i slutändan ha en bra produkt men ingen kund, vilket är det största problemet för företag och projekt. Varje idé kräver en skräddarsydd lärandeprocess för att nå bästa möjliga resultat. Det är här vår breda erfarenhet, många verktyg och metoder kommer väl till pass. För varje problem man kan stöta på på vägen så har vi, eller identiferar vi ett verktyg eller en metod som hjälper verksamheterna att hitta rätt lösning. Det vi lärt oss av erfarenheten är att vi som business designers måste ta en aktiv medskapande roll i arbetet för att etablera ett företag som en framgångsrik verksamhet med goda förutsättningar för kontinuerlig utveckling.

24 Krinova Innovationsarena - IBOs - öppen innovation Öppen Innovation Samverkan Utmaningsdriven innovation ger goda möjligheter för olika aktörer med olika erfarenhetsingångar till utmaningar att finna gemensamma målsättningar, skapa konsortier och samarbeten. Samarbeten som säkerställer att de bästa kompetenserna och förutsättningarna finns tillgängliga för att lösa problemen. På innovationsarenans del för öppen innovation & samverkan har vi samlat den bästa erfarenheten och de bästa verktygen & metoder för att initiera och driva innovationsprojekt. Här bjuder vi in till workshops med olika utmaningstema som kan komma från ett enskilt företag eller i form av en samhällsutmaning. Krinovas business designers leder medskapande processer där forskare, näringsliv och offentliga verksamheter förenas i ansträngningar att finna samarbeten och lösa utmaningarna. ToY Team of Young professional, är en metod/tjänst som vi utvecklat för att arbeta med öppen innovation. ToY vänder bristen på erfarenhet till en tillgång genom att använda oförstörda ungdomar till att utveckla nyskapande koncept. Teamen sätts samman med personer som gått olika utbildningar och med olika bakgrund för att det ska bli så dynamiskt och nydanande resultat som möjligt. På innovationsarenan genomförs ToY innovationsprojekt på uppdrag av näringsliv eller offentlig verksamhet. Sommaren 2014 utvecklade tre ungdomar Home Hub åt Beijer Electronics AB och Jowax. Ett koncept för proaktiv trygghetskommunikation för säkrare hemmamiljö för äldre.

25 Krinova Innovationsarena - IBOs - växt Acceleration - växt Inom projekt TranforMAT har Kriova haft uppdraget att växa småskaliga livsmedelsförädlare i Skåne. Sedan starten 2007 har nätverket av företag vuxit och denna nisch inom livsmedelsbranschen har etablerats. Vi har sett en tillväxt i antal bolag men också en försiktig tillväxt i bolagen. Vi har analyserat drygt 500 av de drygt 800 bolagen i nätverket och identifierat mellan 50 och 100 bolag med tillväxtpotential. En studie som genomförts av 4 studenter från Linköpings universitet indikerar att livsmedelsförädlare som haft hjälp av TransforMAT växer snabbare än bolag som inte haft samma stöd. I övrigt har Krinova samverkat med andra organisationer och deras acceletatorerbjudande, Ideon, Connect och SISP mfl.

26 Krinova Innovationsarena - Hot Spots i Kristiantad och Hässleholm Ett inkubatorsföretag kan välja att placera sin verksamhet i en av våra inkubatormiljöer på Krinova i Kristianstad eller på Norra Station i Hässleholm, eller på annan lokalisering inom nordöstra Skåne om det är bäst för företaget. För att företag ska erbjudas subventionerade kontor i inkubatorn krävs godkänt inval i innovationsarenan och att man genomgår arenans process för inkubation. Antalet lokaler i inkubator är ingen mått på antalet platser i inkubatorn. Volymen i inkubatorn styrs av antalet utvecklingsprocesser som vi har resurser för att stödja. Mål till 2018 Innovationsarenan: >75 bolag / projekt ska ha fått inkubations-, innovationsoch/eller växtstöd >10 potentiella trettiomiljonersbolag inkuberade > tredubblat värdet på basfinansieringen

27 Kompetens och organisation Genom att samorganisera science park, projekt- arena och inkubator samlar vi kraften hos 17 personers mycket breda kompetens och nätverk i en och samma organisation. En organisation där den enskilde medarbetarens initiativkraft är nödvändig och uppmuntras. Krinova har en fast kärna av medarbetare. Runt denna kärna finns ett nätverk av människor med spetskompetens knutna till Krinova genom kortare eller längre projekt och uppdrag. Alla med entreprenöriella förmågor. De många kompetenta sökande till de utlysta tjänster visar att Krinova är attraktiv som miljö och arbetsgivare. Den positionen ska stärkas ytterligare och vårdas genom att synliggöra Krinovas kultur och verksamhet för att säkerställa kompetens- försörjningen även i framtiden.

28 Kommunikation Från och med årsskiftet har kommunikatörstjänsten utökats från 20 till 70 %, vilket ger möjlighet att arbeta mer strategiskt och systematiskt med kommunikation. Under hösten 2014 inleddes arbetet med Krinovas nya hemsida som bättre speglar den utvecklade verksamheten. Den nya hemsidan lanseras första kvartalet Press är en viktig kanal för att stärka varu- märket Krinova Incubator & Science Park. My Newsdesk kommer fortsatt vara ett viktigt verktyg för att sprida nyheter. Krinovas befintliga samarbetspartners, nätverk, ägare och andra etablerade kontaktytor är viktiga ambassadörer för vår verksamhet. Genom att använda och fortsatt vårda det förtroendekapital vi byggt upp kan vi sprida våra budskap och öka kännedomen och Krinova och verksamheten. Bland annat kommer vi att för besökare i fastigheten bättre synliggöra projekt och företag som finns här. Lena Jasslin, Ansvarig kommunikation

29 Nätverk Verkligheten blir alltmer komplex och att ingå i större sammanhang och arbeta i nätverk blir allt viktigare för att lyckas. Tillgången till kunskap, information och kontakter, vilket i mycket genereras av Krinovas nätverk, är en stor del av erbjudandet till entreprenörer och företag. Krinova arbetar aktivt med nätverk både genom de egna som byggs upp men också som medlem och aktiv part. Branschorganisationen SISP, TransforMATs nätverk av drygt 800 matföretagare, Svensk Vattenallians och den multikulturella kompetens- poolen inom projektet Radikal innovation för nya dryckeskoncept är bara några exempel på nätverk som Krinova driver eller är engagerad i.

30 Mål 2018 Minst besökare till event och möten per år Fler än 110 bolag i parken Minst 10 miljoner i årlig omsättning i projekt inom innovationsområdet Mat/Miljö/Hälsa Växlat upp IAs* basfinansiering med det tredubbla värdet Gett stöd och tillväxtmöjligheter till befintliga näringslivet (70%) och nya företag (30%) Minst 75 nya bolag och utvecklingsprojekt har fått stöd i IA* Minst 10 nya bolag eller utvecklingsprojekt i 30 miljonersklassen i inkubatorn Bidragit till positiv utveckling i regionen genom inkubatorföretagens behov av produkter och tjänster Resultatet av Krinovas verksamhet kommer i form av tillväxt i företag och attraktionskraft för Skåne nordostregionen. Det ekonomiska målet är att gå runt och den omsättning som genereras användas för tillväxtskapande aktiviteter. De projekt som Krinova driver har alla specifika krav på måluppfyllelse och resultat enligt de externa finansiärer som beviljat projektet finansiering att förhålla sig till från respektive finansiär. *Innova(onsarena

31 Krinova Incubator & Science park - Resultat 2014 UTVECKLING Innovationsarena: drygt 70 IBOs* (sedan jan 2013) Projektplattform Mat/Miljö/Hälsa, omsättning SEK 6,8 miljoner (externt finansierad av tex Länsstyrelsen, Vinnova, Region Skåne mfl) * Innova(on arena Business Objects, vilket inkluderar nystartade bolag, befintliga bolag som fåj innova(onsstöd, befintliga bolag som fåj växtstöd och stöd (ll nya utvecklingsprojekt. MÖTEN och KONTOR Drygt besökare Knappt 1400 evenemang och möte Knappt 100 ftg och andra org i parken Ca 250 personer arbetar i parken Omsättning SEK 2,4 miljoner (ej inkluderar hyresintäker) OMSÄTTNING SEK drygt 13 miljoner, var av 3,9 är basfinansiering från ägarna och Skåne Nordost 17 personer arbetade på Krinova 2014, varav 9 personer var projektanknutna

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 1(5) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Uppdrag Krinova är nordöstra Skånes inkubator och science park

Läs mer

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Krinova AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Noter

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Verksamhetsbeskrivning 2014-2017

Krinova Incubator & Science Park. Verksamhetsbeskrivning 2014-2017 Krinova Incubator & Science Park Verksamhetsbeskrivning 2014-2017 Innehåll Inledning Vision Uppdrag Historia Innovationsekosystem Kompetens och organisation Inkubator och Innovationsarena - flera sidor

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Krinova Science Park. - nytänkande, möten, människor och innovationer

Krinova Science Park. - nytänkande, möten, människor och innovationer Krinova Science Park - nytänkande, möten, människor och innovationer En resurs för utveckling Krinova erbjuder: Samverkan mellan företag, högskola, kommun och utvecklingsprojekt Inkubator med stöd till

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Krinova AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Krinova AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Krinova en katalysator för nya arbetstillfällen, utveckling och innovation i livsmedelsföretag. 2016 mars

Krinova en katalysator för nya arbetstillfällen, utveckling och innovation i livsmedelsföretag. 2016 mars Krinova en katalysator för nya arbetstillfällen, utveckling och innovation i livsmedelsföretag. 2016 mars Vad är Krinova inkubator och science park? En mötesplats 20 000 besökare 100 företag i parken En

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812

AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812 Kristianstads Kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan Kommunen, och Högskolan Kristianstad Holding AB, nedan Högskolan, har träffats följande AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812 angående den fortsatta

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Johanneberg Science Park Vi är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Profilområden: Samhällsbyggnad, Energi,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI Projektets läge Kunskap Företag Forskning? Kompetensbehov Prover FOI Utvecklingscentrum för vatten Vision: Nod i arbetet med vatten från källa till recipient Samla, sammanställa och sprida redan existerande

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Johanneberg Sciences Parks erbjudande till små och medelstora företag (SME)

Johanneberg Sciences Parks erbjudande till små och medelstora företag (SME) Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Fokusområden: Samhällsbyggnad Energi Material- & nanoteknik Johanneberg Science

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer