Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning"

Transkript

1 Rapport nummer: r01.2 Datum: rev Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\ MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\ r01.2.docx Sandbergska skolan Beställare: BIV Stockholmshammaren Att: Anders Hägglund Fastighets AB Brostaden Box Johanneshov Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund , Industrigatan 2A, STOCKHOLM, Org.nr Tel: , Fax:

2 rev , sid 2 (13) Sammanfattning Structor Akusik har av BIV Stockholmshammaren genom Anders Hägglund fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning för en ny F-9 skola i Hammarby-Smedby i Upplands-Väsbys kommun. Bullerutredningen omfattar trafikbuller och en enklare utredning av industribuller. För skolans gård innehålls riktvärdet för trafikbuller på högst 55 dba ekvivalent ljudnivå både i nuläget (2013) och i framtiden (2028). För framtidsscenariot bör trafikmängd på eventuell ny väg väster om planområdet ej överstiga 4000 åmd om hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Dagtid innehålls riktvärdet på 50 dba ekvivalent ljudnivå för externt industribuller. För att försäkra att riktvärdet för externt industribuller innehålls även vid förändrade driftfall av intilliggande kylaggregat krävs en skärmning av bullerkällan. En skärm längs befintlig cykelväg kan anläggas men en effektivare åtgärd är att skärma bullerkällan lokalt med en mindre skärm omedelbart i närheten av källan. Inomhus är troligtvis ekvivalenta ljudnivåer dimensionerande. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus beräknas till dba vilket uppfyller gällande riktvärden för undervisningslokaler.

3 rev , sid 3 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND ALLMÄNT OM BULLER BEDÖMNINGSGRUNDER LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN NATURVÅRDSVERKET BOVERKET UPPLANDS VÄSBY KOMMUN BERÄKNINGAR UNDERLAG TRAFIKUPPGIFTER INVENTERING- EXTERNT INDUSTRIBULLER RESULTAT OCH KOMMENTARER TRAFIKBULLER MAXIMALA LJUDNIVÅER EXTERNT INDUSTRIBULLER INOMHUS EVENTUELLA ÅTGÄRDER BILAGA 1-4

4 rev , sid 4 (13) 1 Bakgrund En planändring av Hammarby-Smedby 1:461 planeras i Upplands Väsbys kommun. Planområdet ligger inom Johanneslunds arbetsplatsområde, väster om E4:an. Planen ska komplettera den befintliga planen, som medger kontorsändamål och lätt industri som ej är störande för omgivningen, med möjlighet till skola. Redan idag finns Sandbergska skolan, som omfattar förskoleklass till årskurs 9, inom fastigheten. Skolan har fått tidsbegränsat bygglov för sin verksamhet fram till sommaren Idag finns ingen skolgård inom fastigheten, utan barnen använder den närliggande Johanneslundsparken på rasterna. Ett programarbete som syftar till att se över utvecklingen av hela Johanneslund är under framtagande. En framtida planläggning av Johanneslund skulle kunna innebära att de grönytor som idag nyttjas av skolan för rastverksamhet exploateras. För att säkerställa att barnen även i framtiden har tillgång till ytor för lek, har möjligheten att anordna en skolgård inom fastigheten setts över. Då fastigheten är av begränsad storlek och redan bebyggd med ett garage och ett kontorshus, är förutsättningarna för var man kan placera en skolgård begränsade. Den plats som har redovisats som möjlig är taket på befintligt parkeringshus. I samband med programarbetet för Johanneslund har det även diskuterats nya vägdragningar för att angöra eventuell nytillkommande bebyggelse. Bullerutredningens framtidsscenario tar därför höjd för att den gång- och cykelväg som idag löper parallellt med planområdets västar gräns har blivit en körbar infartsgata. För att kunna bedöma lämpligheten i föreslagna markanvändning, behöver en bullerutredning tas fram. Då planområdet ligger i ett befintligt arbetsplatsområde kan det även finnas bullerkällor som t.ex. fläktar inom den egna fastigheten och närbelägna fastigheter, som kan alstra externt industribuller. Därför behöver även industribuller utredas. Structor Akusik har fått i uppdrag av BIV Stockholmshammaren genom Anders Hägglund att ta fram en bullerutredning för ny F-9 skola. Bullerutredningen omfattar trafikbuller och en enklare utredning av industribuller. Figur 1. Planområde markerat med röd linje

5 rev , sid 5 (13) 2 Allmänt om buller Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för buller. Buller mäts i decibel, som förkortas db. För att efterlikna hur människor uppfattar ljud, så används ett särskilt filter. Buller med det filtret anges i decibel A, som förkortas dba. Enheten är sådan att 0 dba motsvarar hörtröskeln för en ung människa och 100 dba är ett mycket starkt ljud. En förändring med 8-10 dba upplevs vanligen som en halvering eller fördubbling av bullret. Den minsta förändring som människan normalt uppfattar av ljud som inte inträffar precis efter varandra är 2-3 dba. På skalan visas några exempel på ljudnivåer. Figur 2. Exempel på ljudnivåer. Värdena i figuren är ungefärliga och beror bl a på avståndet till det som bullrar. Hur störande ett ljud är beror inte bara på nivån, utan även på t ex karaktären, hur länge störningen pågår och vilken inställning man har till den. Decibelskalan är logaritmisk. Det medför att summan av två lika höga ljudnivåer blir 3 db högre än de två var för sig. Om skillnaden är större än 10 db så påverkar den lägre nivån i princip inte alls. Detta gäller oavsett hur starka nivåerna är, det är enbart skillnaden mellan dem som avgör. För samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För byggbuller delas dygnet in i dag, kväll och natt. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. För byggbuller beräknas maximalnivå nattetid. I Figur 3 visas ett exempel på buller med starkt varierande ljudnivå. Där har maximal och ekvivalent nivå markerats.

6 rev , sid 6 (13) Maximal ljudnivå 63 dba Ljudnivå [dba] :15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 Klockslag Figur 3. Exempel på ljudnivåregistrering. 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 Ljudnivån ökar i allmänhet ju högre över marken man befinner sig. Det beror på att ljudet dämpas när det stryker över marken, en effekt som minskar med höjden. En annan orsak är att ljudet går över hinder, som t ex kullar, hus och bullerskärmar. 3 Bedömningsgrunder Riktvärden för samhällsbuller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta för det aktuella området. 3.1 Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län beskriver i rapport 2007:23 Trafikbuller i bostadsplanering följande: Skolor och barnomsorgslokaler bedöms inomhus som bostäder med undantag från maximal ljudnivå nattetid. För skolor gäller kravet endast rum för undervisning, konferensrum m.m. I lokaler som matsal och gymnastiksal kan högre ljudnivåer accepteras. På skolgården ska finnas områden med högst 55 dba ekvivalent ljudnivå. Inga riktvärden för ekvivalent eller maximal ljudnivå finns angivna för fasad utomhus. För bostäder och således för undervisningslokaler gäller riktvärdet på 30 dba ekvivalent ljudnivå inomhus. 3.2 Naturvårdsverket Narturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller beskrivs i rapport SVN RR 1975:5 rev Riktvärden återges i tabellen nedan. Ljudnivå Ekvivalent ljudnivå 43 dba

7 rev , sid 7 (13) Tabell 1. Riktvärden externt industribuller. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dba Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dba läge "FAST" Dag kl Kväll kl samt söndag och helgdag kl Natt kl Momentana ljud nattetid kl Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor Om ljudet innehåller hörbara toner eller ofta återkommande impulser ska riktvärdet skärpas med 5 db. För transporter till och från en anläggning gäller industribullerriktvärden även dessa, då de är inne på anläggningens område. Transporter på allmän väg följer samma riktvärden som övrig vägtrafik. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dba-enheter lägre tillämpas. 3.3 Boverket Gällande myndighetskrav beträffande inomhusnivåer ställs i Boverkets byggregler, BBR. BBR hänvisar till Svensk Standard SS 25268:2007 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell, ljudklass C.

8 rev , sid 8 (13) Tabell 2. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor, SS 25268:2007 ljudklass C, skolor, förskolor och fritidshem. Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisoleringen skall fastställas genom beräkning utifrån dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utrymmen: L pa,eq db db L pafmax Utrymmen för undervisningar, upp till 50 personer exempelvis klassrum, lektionssal, grupprum, musiksal Utrymmen för hälsovård, vila, enskilt arbete, enskild undervisning, lek, samtal exempelvis vilrum, kurator, psykolog, skolhälsovård, lärarrum, personal, kontor, expedition, konferensrum, studierum, bibliotek, mediatek, musikövning, lek, snickarrum Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt exempelvis restaurang, matsal, pausutrymme Utrymme där människor vistas tillfälligt exempelvis korridorer, foajé, entréhall, kapprum, kopiering, WC, trapphus eller hisshall ) ) ) Tabellvärdena får inte överskridas oftare än 5 gånger per årsmedelmaxtimme. 3.4 Upplands Väsby kommun Upplands Väsbys kommuns mål för trafik- och industribuller vid undervisningslokaler är i överensstämmelse med myndigheternas rekommendationer. För undervisningslokaler ska det finnas områden på skolgården med högst 55 dba ekvivalent ljusnivå. Den ekvivalena ljudnivån från externt industribuller får ej överstiga 50 dba vid undervisningslokalens fasad dagtid. Ekvivalent ljudnivå inomhus får ej överstiga 30 dba. 4 Beräkningar Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN 7.2. Beräkningarna har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen, reviderad (Naturvårdsverkets rapport 4653). I beräkningarna ingår fasadreflexer i byggnader, vilket resulterar i 3 dba högre ljudnivåer precis framför husfasaderna. Riktvärden utomhus avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivå utan reflex från byggnadens egen fasad. Reflexer från omgivande bebyggelse inkluderas i frifältsvärdet. 5 Underlag Följande underlag har använts vid beräkningarna: Digital grundkarta över aktuellt område erhållet av BIV Stockholmshammaren, Situationsplan erhållet av BIV Stockholmshammaren, Planlösningar erhållet av BIV Stockholmshammaren, Trafikuppgifter erhållet från BIV Stockholmshammaren, Trafikuppgifter erhållet från Trafikverket, Skolans gård anordnas på 24,1 m över nollplanet i RH2000.

9 rev , sid 9 (13) 5.1 Trafikuppgifter Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Erhållna flöden från år 2013 och Trafikmängd för E4:an har erhållits från trafikverkets hemsida. I samråd med trafikplanerare Axel Nelstrand, Upplands-Väsbys kommun, har trafiksiffrorna för E4:an, Stockholmsvägen, Smedbyvägen och Ekebovägen har räknats upp med 1,5 % per år. För infartsvägen till Sevans lager har trafikmängd uppskattats utifrån intervju med varutransportansvarig Hanna Kirvesniemi. Figur 4. Trafikflöden år 2013.

10 rev , sid 10 (13) Figur 5. Trafikflöden år Inventering- externt industribuller Industribullerkällor har inventerats av Magnus Söderlund och My Broberg, Structor Akustik. Identifierade industribullerkällor är:

11 rev , sid 11 (13) Sevan lager 1 Sandbergska skolan Lidl 5 Kontorshotell Figur 6. Placering av externa industribullerkällor. 1. Kylaggregat dikt an Sevan lagers fasad 2. Ventilationsfläkt skolas tak 3. Köksfläkt skolas tak 4. Ventilationsfläkt skolans tak 5. Ventilationsfläkt kontorshotells tak En kylmedelkylare identifierades även dikt an Lidls västra fasad. Aggregatet bedömdes, vid tillfället för inventering, inte påverka ljudnivån vid skolans fasad. 7 Resultat och kommentarer 7.1 Trafikbuller Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. De avser en bild för varje beräkningsfall. Färgskalan är relaterad till riktvärdet så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena för skolgård, dvs högst 55 dba dygnsekvivalent ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån är beräknad på 2 m över mark samt utmed hela byggnadens fasader. Långväga buller från E4 har inkluderats i beräkningarna. De beräknade ljudnivåerna är rimliga med hänsyn till skärmningen av de omgivande byggnaderna. Ljudnivån bedöms dock inte kunna bli väsentligt lägre än 50 dba på skolans gård.

12 rev , sid 12 (13) Nuläge 2013 Den ekvivalenta ljudnivån på skolgården uppgår till högst 50 dba och riktvärdet på 55 dba innehålls, se bilaga 1. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i bilaga Framtid 2028 Den ekvivalenta ljudnivån på skolgården uppgår till högst 55 dba och riktvärdet på 55 dba innehålls, se bilaga 3. I framtidsscenariot finns en ny bilväg in till arbetsplatsområdet väster om skolgården. Skolgården ligger på en höjd på ca 2 m över den nya vägen vilken skärmar ljudet från vägen. För att riktvärdet på skolgården ska innehållas bör inte trafikmängden överstiga 4000 åmd om hastigheten är 30 km/h. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i bilaga Maximala ljudnivåer Maximala ljudnivåer från tunga fordon uppgår till 82 dba vid fasaden mot Johanneslundsvägen. Maximala ljudnivåer från lätta fordon uppgår till 68 dba. Vid övriga fasader är den maximala ljudnivån lägre. 7.3 Externt industribuller Den ekvivalenta ljudnivån från externt industribuller vid fasad beräknas uppgå till 49 dba. Riktvärdet för externt industribuller på 50 dba innehålls. En skärpning av riktvärdet kvällstid bedöms inte relevant med hänsyn till de relativt höga ljudnivåerna från trafik samt med hänsyn till att verksamheten är densamma dag och kväll. Det är lagerlokalen Sevans kylaggregat som är den domminerande bullerkällan. Eventuella ändrade driftfall kan ge upphov till ljudnivåer över riktvärdet 50 dba. Även Lidls kylmedelkylare skulle kunna generera högre ljudnivåer vid eventuella driftförändringar. Detta kräver dock vidare utredning. 7.4 Inomhus Under inventeringen besiktigades skolans fasad och fönster. Med en försiktig bedömning uppskattas fasadens reduktion av trafikbuller till ca 30 dba (skillnad inne-ute). Maximala ljudnivåer från tunga fordon bedöms överskida gällande riktvärden för undervisningslokaler inomhus. Detta gäller dock bara om fordonsflödet är högre än 5 passager per årsmedelmaxtimme. Troligtvis är trafikflödet lägre vilket innebär att den ekvivalenta ljudnivån är dimensionerande. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus beräknas till dba vilket uppfyller gällande riktvärden för undervisningslokaler.

13 rev , sid 13 (13) 8 Eventuella åtgärder För att försäkra att riktvärdet för externt industribuller innehålls även vid förändrade driftfall av intilliggande kylaggregat krävs en skärmning av bullerkällan. En skärm längs befintlig cykelväg kan anläggas men den behöver vara lång och mycket hög. Beräkningar visar att för att uppnå skärmning även av den översta våningen krävs en 5 meter hög och ca 30 meter lång skärm. En annan effektivare åtgärd är att skärma bullerkällan lokalt med en mindre skärm omedelbart i närheten av källan. Figur 7. Illustration av skärmens placering Upprättad av: My Broberg Granskad av: Magnus Söderlund

14 N r01 Bilaga 1 Simens Stuctor Akustik E4 Ekebovägen Frikis och svettis Sevan lager Hammarby-Smedby 1:461 Johanneslundsvägen Lidl Stockholmsvägen Beräkning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik År m över mark Ekvivalent ljudnivå för dygn i dba Kontorshotell <50 50 <= <55 55 <= <60 60 <= <65 65 <= <70 70 <= <75 75 <= Datum 3/6/2013 Ritad av: My Broberg SMEDBYV%%196GEN Smedebyvägen Skala 1: m

15 Sevan lager r01 Bilaga 2 Stuctor Akustik Hammarby-Smedby 1: Lidl Beräkning av ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik År 2013 Högsta nivå vad fasad Ekvivalent ljudnivå för dygn i dba <50 50 <= <55 55 <= <60 60 <= <65 65 <= <70 70 <= <75 75 <= Kontorshotell Datum 3/6/2013 Ritad av: My Broberg Skala 1: m

16 r01 Bilaga 3 Simens Stuctor Akustik Ekebovägen Frikis och svettis Ny väg Sevan lager Hammarby-Smedby 1:461 Johanneslundsvägen Lidl Stockholmsvägen Beräkning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik År m över mark Ekvivalent ljudnivå för dygn i dba E4 Kontorshotell <50 50 <= <55 55 <= <60 60 <= <65 65 <= <70 70 <= <75 75 <= Datum 3/6/2013 Ritad av: My Broberg SMEDBYV%%196GEN Smedebyvägen Skala 1: m

17 Sevan lager r01 Bilaga 4 Stuctor Akustik Beräkning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik År 2028 Högsta nivå vid fasad Hammarby-Smedby 1: Lidl Ekvivalent ljudnivå för dygn i dba <50 50 <= <55 55 <= <60 60 <= <65 65 <= <70 70 <= <75 75 <= Kontorshotell Datum 3/6/2013 Ritad av: My Broberg Skala 1: m

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer