Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003"

Transkript

1 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

2 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma VD kommentar...4 Verksamheten TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15 Kassaflödesanalyser...17 Redovisningsprinciper och noter...18 Styrelse och revisorer i TITE AB...27 Revisionsberättelse...29 Referenser

3 Ordinarie bolagsstämma 2004 Ordinarie bolagsstämma i TITE AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 20 april Stämman äger rum kl i lokalen Prisman på hotell Park Inn, Hotellgatan 11 i Solna Centrum. Tel: 08/ Rätt att deltaga på stämman Rätt att få deltaga i förhandlingarna på stämman har den aktieägare som dels är ägarregistrerad torsdagen den 8 april 2004 i den av VPC AB förda aktieboken dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast klockan måndagen den 19 april Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Sådan omregistrering bör begäras hos den som förvaltar aktierna ett par arbetsdagar före den 8 april 2004, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC. Anmälan Anmälan om att delta på stämman kan ske skriftligen under adress TITE AB, Box 51, Solna eller per telefon: 08/ per telefax: 08/ per e-post: Vid anmälan uppges namn, person-/organisations- och telefonnummer samt antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Kallelse Formell kallelse till bolagsstämman med angivande av ärenden infördes i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 23 mars Utdelning Styrelsen och verkställande direktören avser att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret Ekonomisk information Information om räkenskapsåret 2004 lämnas enligt följande plan: Delårsrapport för perioden januari-mars lämnas den 7 maj 2004 Halvårsrapport för perioden januari-juni lämnas den 13 augusti 2004 Delårsrapport för perioden januari-september lämnas den 29 oktober 2004 Bokslutskommuniké för 2004 lämnas den 18 februari 2005 Årsredovisning för 2004 beräknas utkomma i april TITE AB Box 51 Framnäsbacken 8 B Solna Telefon: 08/ Telefax: 08/ E-post: Hemsida: 3

4 VD-kommentar År 2003 har varit mycket händelserikt för TITE koncernen. Inledningsvis genomfördes en fusion mellan TITE Cooling AB och TITE Power AB. Dessa företag hade sedan länge samarbetat och slutligen funnit att ett samgående skulle vara positivt ur många aspekter. Det nya företaget gavs namnet TITE Stockholm AB. Fusionen innebar ett stort administrativt arbete. I samband med detta inleddes en genomgång av samtliga grundläggande funktioner, rutiner och internrapportering. Detta ledde till förnyelse av datasystemet och en uppdatering av miljö- och kvalitetssystemen i enlighet med ISO och ISO Apportemission I början på året skedde även förhandlingar med AUREX AB (publ), angående köp av TITE företagen. Den 27 mars togs beslutet på ordinarie bolagsstämma i AUREX AB (publ) att genom en apportemission förvärva TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB ( tidigare Enacab Teknik AB). Köpet genomfördes i juni 2003 och i samband med detta namnändrades AUREX AB (publ) till TITE AB och TITE AB flyttades till observationslistan på NGM Equity. Under sommaren genomfördes en börsrevision av TITE företagen och ett noteringsprospekt utarbetades. TITE AB godkändes i mitten av augusti och flyttades till ordinarie lista på NGM Equity. TITE Stockholm AB Marknaden i Stockholmsområdet har präglats av den lågkonjunktur som råder i Sverige, speciellt vad gäller fastighet och byggnation. Vår marknadsbearbetning har varit något lidande, beroende på att börsintroduktionen krävt personella och ekonomiska resurser. Detta har tillsammans med lågkonjunkturen påverkat vår försäljning. Under hösten 2003 ökade efterfrågan på våra tjänster och det har även fortsatt under våren TITE Malmö AB Inledde året mycket starkt med en stor order på TITE Office System ( Migrationsverket) och följdorder på ventilation-, kyl och belysningsinstallationer. Under hösten erhölls ett antal stora beställningar på datorhallar och nätverksinstallationer vilket gav full beläggning under resten av året och resulterade i en total orderingång som vida överträffade förväntningarna. Solna Kontorshotell Under mars togs beslut i TITE Stockholm AB att bygga om plan 2 i vår fastighet i Solna till ett kontorshotell. Ombyggnaden skulle ske enligt TITE Office System. Under slutet av juni flyttade första hyresgästerna in i etapp ett. Under senhösten togs beslut att fortsätta med etapp två och vid årsskiftet började inflyttningen av ytterligare hyresgäster. TITE Office System Vårt nya koncept har under året utvecklats och kompletterats. Vår genombrottsorder i Malmö och vårt projekt Solna Kontorshotell har gett oss nyttiga erfarenheter och nya ideér. Bland annat har vi utvecklat ett luftdistributionsaggregat för golvmontage som patentsökts. Vi har nu fina referenser på olika lösningar där TITE Office System används och under året har det pågått ett kontinuerligt arbete med att informera fastighetsaktörer om TITE Office System. Vi har ett stort antal offerter ute och räknar med god orderingång under

5 Övriga verksamheter Data/serverhallar hade lägre beläggning under 2003 än 2002 delvis beroende på uppskjutna projekt. Kraftförsörjning upplevde likaså ett mycket trögt första halvår. Efter semesterperioden har kraftmarknaden återhämtat sig betydligt och 2004 har inletts starkt med ett par betydande order på reservkraft och omfattande installationer. Vår kyl- och serviceverksamhet har haft en bra beläggning under hela året. Framför allt under sommarmånaderna var beläggningen rekordstor. Sammanfattning En stabil grund är lagd för TITE -koncernen och vi kan nu bygga vidare för att nå målsättningen att bli det ledande företaget i Sverige inom avancerade inomhusmiljöer. Vi ser att efterfrågan på våra tjänster stiger och vi kan nu använda samtliga våra personalresurser till försäljning och produktion i syfte att skapa stigande orderingång. Vi bedömer därför att 2004 skall ge ett väsentligt bättre resultat än för För att förstärka vår marknadsposition och öka lönsamheten överväger vi möjligheten att under 2004 förvärva bolag med närbesläktad verksamhet. Vi har efter rapport tillfället skrivit ett letter of intent om köp av samtliga aktier i det Stockholmsbaserade företaget El & Klimatservice AB Konjunkturen ser ut att ljusna och vi står beredda. Bo-Gösta Rönnberg Verkställande Direktör 5

6 Verksamheten 2003 Sex affärsområden TITE AB bedriver verksamhet inom sex olika affärsområden: TITE data/serverhallar, TITE Office System, klimatanläggningar, kraftförsörjning, kommunikation och service. Samtliga sex affärsområden är på ett eller annat sätt relaterade till kommersiella fastigheter och avancerade inomhusmiljöer inom dessa. Vi föredrar att arbeta med nyckelfärdiga lösningar, vilket innebär konstruktion, projektering, komponentleverans, installation och driftsättning av anläggningarna. Efter utfört uppdrag tecknar vi i de flesta fall underhållsavtal med kunden. TITE Data/serverhallar En order inom detta affärsområde innebär oftast en totallösning som omfattar byggnation, installationsgolv, klimatanläggning, kraftförsörjning, larmutrustning, brandbekämpning och skalskydd. Allt till fast pris och med snabbt utförande. Data/Serverhallar 20 % Inför 2003 lade vi en relativt optimistisk budget eftersom vissa indikationer tydde på en återhämtning och vi såg ett par större entreprenader under uppsegling. I Malmö infriades förväntningarna medan Stockholmsverksamheten erhöll en orderingång som understeg den budgeterade. TITE Office System Detta är ett nytt affärsområde för TITE AB. Under 2003 ägnade vi mycket tid åt att informera viktiga målgrupper, såsom arkitekter, fastighetsägare och hyresgäster om ett nytt sätt att bygga kontor. Resultatet är ett kraftigt ökat intresse för vår lösning och vi har erhållit ett betydande antal seriösa förfrågningar som vi bearbetar. Inom TITE AB är vi övertygade om att TITE Office System kommer att bli vårt absolut största affärsområde i framtiden. TITE Office System 17% Vi genomförde också mätningar av inomhusmiljön (partikelhalt och elektromagnetisk strålning) på vårt kontor, som är utrustat med TITE Office System, vilka gav utomordentliga resultat. Mätningarna redovisades för TCO Developments och kommer sannolikt att resultera i en standard för kontorsmiljö där systemlösningar enligt TITE Office System rekommenderas. Under året tog vi också fram ett nytt golvaggregat för luftdistribution i rummet. Aggregatet är patentsökt. En provserie om 200 enheter har producerats och finns installerade hos bl.a Migrationsverket i Malmö. Den senare tidens debatt om uppblåsta fastighetsvärden och olönsamma äldre kontorshus som förts i media har inneburit att många fastighetsägare börjat se över sina bestånd. Dagens hyresgäster kräver flexibla, effektiva planlösningar och god miljö vilket gör många äldre fastigheter ointressanta för den krävande hyresgästen. Det är då TITE Office System kommer in i bilden. Vi kan erbjuda en totalt flexibel lösning med överlägsen inomhusmiljö till en mycket intressant peng. Diagrammen visar de olika affärsområdenas andelar av försäljningen för år

7 Klimatanläggningar Detta är en marknad med långsam men stadig tillväxt. TITE AB har kontakter både på kund och leverantörssidan som i vissa fall sträcker sig mer än trettio år tillbaks i tiden. Affärsområdet skiljer sig från de övriga genom att antalet order är mycket fler medan den genomsnittliga ordersumman är betydligt lägre. Bruttomarginalen är dock avsevärt högre än inom övriga affärsområden med undantag för service. Försäljningen under 2003 hamnade i stort på budget. Ett intressant uppdrag är att leverera kyla till samtliga Vodafones basstationer i Mälardalen. Ett lönsamt sidospår är uthyrning av temporära kylaggregat under sommarperioden. Klimatanläggningar 9 % Kraftförsörjning Detta är vårt mest krävande affärsområde vad gäller teknisk kompetens. Reservkraft och UPS- anläggningar (avbrottsfri kraftförsörjning) är mycket komplicerade och det krävs mångårig erfarenhet från stora installationer för att kunna tillfredställa kundernas önskemål och krav. Inte utan fog anser vi TITE AB vara ett av de absolut ledande företagen inom detta segment. Första halvåret 2003 var marknaden svag. Sedan september har vi mött en stadigt stigande efterfrågan och på senare tid erhållit ett antal betydande beställningar vilket inneburit att vår kraftsida är fullt belagd ett antal månader framöver. Kraftförsörjning 18 % Antalet offerter har ökat betydligt och det ser ut som om 2004 blir avsevärt bättre än föregående år. Kommunikation Inom TITE AB är det Malmöavdelningen som hittills stått för kunnandet inom kommunikationslösningar. Under året har ett projekt inletts som syftar till att överföra know-how även till Stockholm. En första installation genomfördes i Stockholm under ledning av Malmökontoret och vi avser att förstärka vår satsning inom detta område i Stockholmsregionen. Malmökontoret erhöll beställningar på kommunikation under 2003 som väl uppfyllde budget och 2004 ser ut att utvecklas i samma positiva riktning. Kommunikation 10 % Service Under lågkonjunktur tenderar företagen att satsa på underhåll och service och på så sätt få ytterligare drifttimmar ur sina anläggningar och senarelägga dyra investeringar. Vi har haft en mycket hög beläggning och även erhållit ett flertal omfattande renoveringar och ombyggnader. Resultatet har blivit att vi överträffat budgeterad försäljning. Att ta marknadsandelar inom servicesektorn ställer sig svårt eftersom de flesta kunder lyder under långa kontrakt. Priskänsligheten är låg och det skall mycket till för att en kund skall säga upp ett löpande kontrakt. Ett annat problem är att tillgången på kunniga servicetekniker är mycket begränsad och de som finns är svåra att flytta på. Vill man expandera inom servicesektorn är således förvärv av en igångvarande verksamhet det bästa och i många fall enda alternativet. Service 26 % Inom TITE AB har vi beslutat att försöka förvärva bolag med löpande serviceverksamhet inom närliggande områden. Mer information under händelser efter rapporttillfället 7

8 Solna Kontorshotell En udda verksamhet inom TITE AB är Solna Kontorshotell. Bakgrunden är att vår fastighet på Framnäsbacken i Solna visade sig för stor för TITE Stockholm AB då vi förvärvade den. Ett våningsplan om cirka 500 kvm stod outnyttjat. Att hyra ut planet på långt kontrakt ställde sig dock tveksamt eftersom vi hade svårt att överblicka om och när vi skulle komma att ha behov av ytterligare kontorsytor. Efter att ytan stått tom i nästan ett år beslöt vi att inreda ett kontorshotell och hyra ut rum till småföretag. Första etappen stod klar under sommaren 2003 och andra etappen stod klar vid årsskiftet Första hyresgästen flyttade in sommaren 2003 och i dagsläget är hotellet nästan fullt uthyrt. Solna Kontorshotell ger oss ett bra bidrag till vår egen hyreskostnad samtidigt som vi har möjlighet att expandera verksamheten på ett enkelt sätt. Dessutom utgör Solna Kontorshotell ett utmärkt visningsobjekt vad gäller TITE Office System. Huset på Framnäsbacken är nu färdigrenoverat och har stigit betydligt i värde. Inom TITE AB pågår diskussioner gällande en försäljning av fastigheten och att i stället hyra den av köparen. På så sätt lösgör vi betydande kapital som vi i stället kan använda till att utveckla TITE AB. Sammanfattning År 2003 innebar en försäljning och fakturering som understeg vad som budgeterats. Det är Stockholmsrörelsen som varit svag, medan TITE Malmö AB överträffat prognoserna. Vi ser 2003 som ett väl investerat år som lagt en god grund inför Lanseringen av TITE som varumärke och pålitlig leverantör har pågått oförtrutet och vi går in i 2004 med förvissningen om att vi kan se fram emot ett mycket större och starkare TITE AB och ett betydligt bättre resultat då nästa bokslut redovisas. Händelser efter rapporttillfället Reservkraftanläggningar för Stockholms Brandförsvar TITE Stockholm AB erhöll i februari 2004 en stor beställning från NCC gällande leverans och installation av reservkraftanläggningar för Stockholms Brandförsvar. Det gäller 15 olika anläggningar och ordervärdet är initialt 6,5 Mkr. Förvärv av servicebolag Under mars 2004 tecknade TITE AB ett letter of intent att förvärva samtliga aktier i det Stockholmsbaserade servicebolaget El & Klimatservice AB. Köpeskillingen är cirka 14 Mkr och skall finansieras med interna medel. Övertagande skall ske 1/ El & Klimatservice AB är inriktat på service av elförsörjningsanläggningar och omsätter 24 Mkr med god lönsamhet. Bolaget bedriver också installationsverksamhet och sysselsätter 15 anställda. Förvärvet innebär en rörelseresultatförbättring för TITE AB om cirka 3 Mkr på årsbasis. 8

9 9

10 TITEAKTIEN TITE AB (publ) är marknadsnoterat hos Nordic Growth Market NGM AB. TITEaktien handlas sedan 1996 på börslistan NGM Equity. Tickerkod TITE, ISIN-nummer SE En handelspost motsvarar aktier. Aktiekapital Aktiekapitalet i TITE uppgick per sista december 2003 till kronor, fördelat på aktier. Envar aktie på nominellt 0,01 kronor. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst. Kurshistorik och omsättning Högsta och lägsta betalkurs under 2003 var 0,25 kr ( 0,27 kr) respektive 0,07 kr ( 0,08 kr). Medelvärdet högst betalt 0,14 kr ( 0,17 kr). Medelvärdet lägst betalt 0,13 kr ( 0,16 kr). Sista betalkurs för år 2003 var 0,12 kr ( 0,08 kr). Under 2003 omsattes 15,8 ( 5,7 ) miljoner aktier i TITE AB. Börsvärdet var vid årsskiftet 42,3 Mkr ( 4,0 Mkr). Antal aktieägare och ägarstruktur TITE AB hade vid årets utgång ( 2610) registrerade aktieägare. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare kontrollerade 89,2 ( 35,7) procent av röster och aktiekapital. Det institutionella ägandet i TITE AB var försumbart. Aktiens kursutveckling januari 2003 februari 2004 Ägarförteckning 10 största ägare Ägare Antal aktier Innehav & röster(%) Börje Meurke ,6 Styrbjörn Mörk ,6 Bill Karlsson ,6 Tommy Olander ,6 Peter Björklund ,6 Staffan Hellberg ,4 Mats Fröjdh ,4 Sebastian Wrethagen ,3 Bo-Gösta Rönnberg ,3 Tore Hallberg via bolag ,5 S:a de 10 största ägarna ,2 S:a övriga ägare ,8 Summa ,0 Källa: VPC AB ( ) 10

11 Aktiefördelning i storleksklasser STORLEKSKLASSER INNEHAV % ANT.ÄGARE , , , , , ,47 53 Summa , Källa: VPC AB ( ) Aktiekapitalets utveckling ÅR TRANSAKT. ANT.AKT. AKTIEKAP.(KR) AKTIES NOM EFT. TRANS. EFT: TRANS. BELOPP (KR) 1995 Bolaget stiftas 1995 Nyemission , Nyemission , Nyemission , /98 Nyemission , Nyemission , Nedsättning , Nyemission , Nedsättning , Nyemission ,01 Nyckeltal per 31 december Resultat per aktie -1,14-0,53-0,29-0,10-0,01 Eget kap. per aktie 1,07 0,51 0,24 0,04 0,03 Soliditet, % ,2 Kassalikviditet, % Börskurs, kr * 0,96 0,50 0,18 0,08 0,12 Justerad för emissioner Ekonomiska definitioner: Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier under respektive år. Eget kapital per aktie: Justerat eget kapital delat med antalet aktier på balansdagen. Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 11

12 TITE AB ( publ ), Org nr F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören för TITE AB ( publ ), org nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten TITE konstruerar, levererar, installerar och utför service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation, igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office System, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service. TITE driver verksamheten från kontor i Stockholm och Malmö. Koncernen TITE AB (fd Aurex AB) har under året genomgått stora förändringar. På ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2003 beslöts att genom en apportemission förvärva samtliga aktier i TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB med dotterföretaget Enacab Teknik AB. Den tidigare gruv- och prospekteringsverksamheten, som bedrevs av Aurex AB överläts till det tidigare dotterföretaget Gexco AB vars aktier därefter delats ut till aktieägarna. Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut aktierna i Gexco AB till aktieägarna i Aurex AB. Detta skedde genom en nedsättning av aktiens nominella belopp från två öre till ett öre, samt nedsättning av överkursfonden, med påföljande återbetalning till aktieägarna. Återbetalningen skedde genom utdelning av Aurex AB s samtliga aktier i Gexco AB. Utskiftningen av Gexco AB reducerade koncernens eget kapital med 2,0 Mkr. Beslutet om utdelning var villkorat den nedan beskrivna emissionen. Med stöd av bolagsstämmans beslut förvärvades vidare de tre ovan nämnda bolagen genom emission av aktier. I samband med apportemissionen tillfördes koncernens eget kapital 12,1 Mkr. Händelser under 2003 TITE AB har under året befunnit sig i en uppbyggnadssituation efter sammanslagningen av TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB. Arbete med grundläggande funktioner, rutiner, rapportering, förnyelse av datasystem har skett parallellt med en börsrevision och framtagande av ett noteringsprospekt. Vi har även uppdaterat vårt kvalitetssystem i enlighet med ISO och vårt miljösystem enligt ISO I samband med Aurex köp av TITE bolagen och namnändring till TITE AB flyttades aktien till observationslistan och i mitten av augusti efter godkännande av noteringsprospekt och börsrevision flyttades den upp på ordinarie lista på NGM Equity. På grund av att börsintroduktionen har krävt stora arbetsinsatser har marknadsbearbetningen blivit lidande. Under våren togs beslutet att bygga om ett plan i fastigheten till ett kontorshotell, Solna Kontorshotell. Ombyggnaden skulle ske med användandet av TITE Office System. Under sommaren flyttade de första hyresgästerna in och efter utbyggnad av etapp två i slutet på året så står hela hotellet klart och vi beräknar att ha hotellet fullt uthyrt i början av Vi erhöll en genombrottsorder för TITE Office System under våren i byggnation av lokaler för Migrationsverket i Malmö. 12 För våra övriga affärsområden har det varit bra beläggning på Klimat och Service sidan men för Kraftförsörjning var våren mycket svag, hösten blev något bättre. TITE Turn-Key data/serverhallar har haft en något lägre beläggning än föregående år.

13 Omsättning Koncernens intäkter uppgick till 70,1 Mkr. I det under året utgivna noteringsprospektet står att finna att motsvarande omsättning för jämförbara enheter under 2002 uppgick till 72,6 Mkr. All försäljning har skett inom Sverige. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster blev -3.8 Mkr. I det under året utgivna noteringsprospektet står att finna att motsvarande resultat för jämförbara enheter under 2002 uppgick till -0,6 Mkr. Koncernens resultat för 2003 har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 2,2 Mkr, huvudsakligen hänförliga till noteringsprocessen och omstruktureringskostnader. Efter en svag inledning under året har efterfrågan gradvis förbättrats under andra halvåret. Investeringar TITE Stockholm har under året investerat 2,8 Mkr i ombyggnaden för Solna Kontorshotell och i maskiner och inventarier 2,4 Mkr. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning. Koncernens kassaflöde har under året varit negativt, -2,0 Mkr. Kassalikviditeten på balansdagen uppgår till 113%, med hänsyn tagen till outnyttjad checkräkningskredit. Personal Samtliga anställda inom koncernens företag kommer från och med 2004 att omfattas av ett vinstandelssystem. Avsättning till systemet skall ske med viss procentsats av årets nettoresultatet och får maximalt uppgå till en genomsnittlig månadslön i koncernen. Styrelsens arbete TITE AB s styrelse består av sex personer valda av bolagsstämman. Styrelsen har under 2003 hållit sex möten varav ett extra möte, främst fokuserat på vinstandelssystemet. Styrelsens arbete följer en årlig plan och till grund för styrelsens arbete ligger den fastställda arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. TITE AB 2004 Inför 2004 ser vi att efterfrågan på våra tjänster stiger. Nu när sammanslagningen och börsintroduktionen är genomförd och vi kan använda samtliga våra personalresurser till försäljning och produktion, ser vi en stigande orderingång. Försäljningen för 2004 bedöms utvecklas väl och bli högre än 2003 med ett väsentligt bättre resultat. För att förstärka våra marknadspositioner och därmed öka lönsamheten överväger vi möjligheten att under 2004 förvärva närbesläktade bolag. Förslag till resultatdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kronor. Någon avsättning till bundna reserver föreslås ej. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande Från föregående år ansamlad förlust Årets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: Ianspråktagande av reservfonden för täckande av förlust Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande upplysningar och kommentarer. 13

14 TITE AB (publ), Org nr R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Förändring pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av anläggningstillgångar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie -0,01-0,10 Antal aktier per årets utgång, tusental

15 TITE AB (publ), Org nr B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Näringsbostadsrätt Goodwill Förbättringsarbeten på fastigheten Materiella anläggningstillgångar Skog Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12, Andelar i intresseföretag 14, Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 TITE AB (publ), Org nr B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à 0,01kr) Överkursfond Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Pantsäkerhet(bostadrättsbevis), i lägenheterna 105 A-C i bostadsrättsföreningen Arkitekten Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Spärrade bankmedel

17 TITE AB (publ), Org nr K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S E R KKr Not Koncernen Moderbolaget Tillförda medel Periodens resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Nyemission Ökning av långfristiga skulder Försäljning av anläggningstillgångar Summa tillförda medel Använda medel Investering i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i maskiner & inventarier Investeringar i aktier och andelar Utdelning Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Förändring av kassa och bank Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital

18 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. De helägda dotterföretagen TITE Power Systems AB och TITE Cooling Systems AB har fusionerats med TITE Stockholm AB i början av räkneskapsåret. Dotterföretagens nettoomsättning och hela årsresultat redovisas i det övertagande företagets resultaträkning. Under året genomförda fusioner har skett med tillämpning av koncernvärdemetoden. Fusionsdifferenser har förts direkt till eget kapital. I årets resultat- och balansräkningar för koncernen ingår följande belopp för TITE Power Systems AB och TITE Cooling Systems AB. Belopp i tkr Nettoomsättning 957 Periodens nettoresultat 253 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder 448 Avsättningar 122 Kortfristiga skulder Summa Förändringar i koncernens sammansättning Försäljningar Organisationsnummer Företagets säte Antal andelar Kapitalandel Bokfört värde Geo Viking AB V Götaland Gexco A/S Norge Xerua AB Stockholm Wermland (Gh) Ltd Ghana Utdelat till aktieägare Gexco AB V Götaland Förvärv genom apportemission TITE Stockholm AB Stockholm TITE Malmö AB inkl. dotterbolaget Malmö Enacab Teknik AB Malmö Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning Inköp Försäljning Inköp TITE AB 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% TITE Stockholm AB 2,7% 5,8% 0,0% 0,0% TITE Malmö AB 5,3% 7,6% 0,0% 0,0% 18

19 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Intäkter och pågående arbeten I koncernredovisningen redovisas under rörelsens intäkter årets genererade utfaktureringsvärde av pågående tjänsteuppdrag. I balansräkningen värderas pågående tjänsteuppdrag till utfaktureringsvärde efter reduktion för konstaterade förluster och befarade risker. Moderbolagets fakturering av koncerngemensam administration redovisas som nettoomsättning i resultaträkningen. Anläggningstillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar efter förvärvet. Materiella och immateriella anläggningstillgångar i övrigt redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Planenliga avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas ekonomiska längd. Skatter Skatt på årets resultat innefattar skatter som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga världen på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom förändringar i obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. Not 1 Övriga externa kostnader Revisionskostnader Koncernen Moderbolaget Lindebergs Grant Thornton AB Revision Övrigt Silveby Revisionsbyrå AB Revision Mats Adolfsson AB Revision Tönnerviksgruppen AB Revision Leasingavgifter Koncernens leasingavgifter kostnadsförs löpande. Årets leasinkosnader uppgår till

20 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Sjukfrånvaro Koncernen Moderbolaget Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,02% 0,00% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% Sjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% Sjukfrånvaro för män 0,02% 0,00% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,08% 0,00% Sjukfrånvaro för personal år 0,02% 0,00% Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 0,01% 0,00% Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Verkställande direktören tillträdde sin befattning i januari Anställningsavtalet löper med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Något bonusavtal finns ej för verkställande direktören eller någon annan i företagsledningen. Pensionsförpliktelser avseende verkställande direktören finns ej. Redovisning av könsfördelning inom företagsledningar Män Kvinnor Män Kvinnor Koncernen Styrelsen Ledningsgruppen Moderbolaget Styrelsen Ledningsgruppen

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer