Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003"

Transkript

1 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

2 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma VD kommentar...4 Verksamheten TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15 Kassaflödesanalyser...17 Redovisningsprinciper och noter...18 Styrelse och revisorer i TITE AB...27 Revisionsberättelse...29 Referenser

3 Ordinarie bolagsstämma 2004 Ordinarie bolagsstämma i TITE AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 20 april Stämman äger rum kl i lokalen Prisman på hotell Park Inn, Hotellgatan 11 i Solna Centrum. Tel: 08/ Rätt att deltaga på stämman Rätt att få deltaga i förhandlingarna på stämman har den aktieägare som dels är ägarregistrerad torsdagen den 8 april 2004 i den av VPC AB förda aktieboken dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast klockan måndagen den 19 april Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Sådan omregistrering bör begäras hos den som förvaltar aktierna ett par arbetsdagar före den 8 april 2004, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC. Anmälan Anmälan om att delta på stämman kan ske skriftligen under adress TITE AB, Box 51, Solna eller per telefon: 08/ per telefax: 08/ per e-post: Vid anmälan uppges namn, person-/organisations- och telefonnummer samt antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Kallelse Formell kallelse till bolagsstämman med angivande av ärenden infördes i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 23 mars Utdelning Styrelsen och verkställande direktören avser att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret Ekonomisk information Information om räkenskapsåret 2004 lämnas enligt följande plan: Delårsrapport för perioden januari-mars lämnas den 7 maj 2004 Halvårsrapport för perioden januari-juni lämnas den 13 augusti 2004 Delårsrapport för perioden januari-september lämnas den 29 oktober 2004 Bokslutskommuniké för 2004 lämnas den 18 februari 2005 Årsredovisning för 2004 beräknas utkomma i april TITE AB Box 51 Framnäsbacken 8 B Solna Telefon: 08/ Telefax: 08/ E-post: Hemsida: 3

4 VD-kommentar År 2003 har varit mycket händelserikt för TITE koncernen. Inledningsvis genomfördes en fusion mellan TITE Cooling AB och TITE Power AB. Dessa företag hade sedan länge samarbetat och slutligen funnit att ett samgående skulle vara positivt ur många aspekter. Det nya företaget gavs namnet TITE Stockholm AB. Fusionen innebar ett stort administrativt arbete. I samband med detta inleddes en genomgång av samtliga grundläggande funktioner, rutiner och internrapportering. Detta ledde till förnyelse av datasystemet och en uppdatering av miljö- och kvalitetssystemen i enlighet med ISO och ISO Apportemission I början på året skedde även förhandlingar med AUREX AB (publ), angående köp av TITE företagen. Den 27 mars togs beslutet på ordinarie bolagsstämma i AUREX AB (publ) att genom en apportemission förvärva TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB ( tidigare Enacab Teknik AB). Köpet genomfördes i juni 2003 och i samband med detta namnändrades AUREX AB (publ) till TITE AB och TITE AB flyttades till observationslistan på NGM Equity. Under sommaren genomfördes en börsrevision av TITE företagen och ett noteringsprospekt utarbetades. TITE AB godkändes i mitten av augusti och flyttades till ordinarie lista på NGM Equity. TITE Stockholm AB Marknaden i Stockholmsområdet har präglats av den lågkonjunktur som råder i Sverige, speciellt vad gäller fastighet och byggnation. Vår marknadsbearbetning har varit något lidande, beroende på att börsintroduktionen krävt personella och ekonomiska resurser. Detta har tillsammans med lågkonjunkturen påverkat vår försäljning. Under hösten 2003 ökade efterfrågan på våra tjänster och det har även fortsatt under våren TITE Malmö AB Inledde året mycket starkt med en stor order på TITE Office System ( Migrationsverket) och följdorder på ventilation-, kyl och belysningsinstallationer. Under hösten erhölls ett antal stora beställningar på datorhallar och nätverksinstallationer vilket gav full beläggning under resten av året och resulterade i en total orderingång som vida överträffade förväntningarna. Solna Kontorshotell Under mars togs beslut i TITE Stockholm AB att bygga om plan 2 i vår fastighet i Solna till ett kontorshotell. Ombyggnaden skulle ske enligt TITE Office System. Under slutet av juni flyttade första hyresgästerna in i etapp ett. Under senhösten togs beslut att fortsätta med etapp två och vid årsskiftet började inflyttningen av ytterligare hyresgäster. TITE Office System Vårt nya koncept har under året utvecklats och kompletterats. Vår genombrottsorder i Malmö och vårt projekt Solna Kontorshotell har gett oss nyttiga erfarenheter och nya ideér. Bland annat har vi utvecklat ett luftdistributionsaggregat för golvmontage som patentsökts. Vi har nu fina referenser på olika lösningar där TITE Office System används och under året har det pågått ett kontinuerligt arbete med att informera fastighetsaktörer om TITE Office System. Vi har ett stort antal offerter ute och räknar med god orderingång under

5 Övriga verksamheter Data/serverhallar hade lägre beläggning under 2003 än 2002 delvis beroende på uppskjutna projekt. Kraftförsörjning upplevde likaså ett mycket trögt första halvår. Efter semesterperioden har kraftmarknaden återhämtat sig betydligt och 2004 har inletts starkt med ett par betydande order på reservkraft och omfattande installationer. Vår kyl- och serviceverksamhet har haft en bra beläggning under hela året. Framför allt under sommarmånaderna var beläggningen rekordstor. Sammanfattning En stabil grund är lagd för TITE -koncernen och vi kan nu bygga vidare för att nå målsättningen att bli det ledande företaget i Sverige inom avancerade inomhusmiljöer. Vi ser att efterfrågan på våra tjänster stiger och vi kan nu använda samtliga våra personalresurser till försäljning och produktion i syfte att skapa stigande orderingång. Vi bedömer därför att 2004 skall ge ett väsentligt bättre resultat än för För att förstärka vår marknadsposition och öka lönsamheten överväger vi möjligheten att under 2004 förvärva bolag med närbesläktad verksamhet. Vi har efter rapport tillfället skrivit ett letter of intent om köp av samtliga aktier i det Stockholmsbaserade företaget El & Klimatservice AB Konjunkturen ser ut att ljusna och vi står beredda. Bo-Gösta Rönnberg Verkställande Direktör 5

6 Verksamheten 2003 Sex affärsområden TITE AB bedriver verksamhet inom sex olika affärsområden: TITE data/serverhallar, TITE Office System, klimatanläggningar, kraftförsörjning, kommunikation och service. Samtliga sex affärsområden är på ett eller annat sätt relaterade till kommersiella fastigheter och avancerade inomhusmiljöer inom dessa. Vi föredrar att arbeta med nyckelfärdiga lösningar, vilket innebär konstruktion, projektering, komponentleverans, installation och driftsättning av anläggningarna. Efter utfört uppdrag tecknar vi i de flesta fall underhållsavtal med kunden. TITE Data/serverhallar En order inom detta affärsområde innebär oftast en totallösning som omfattar byggnation, installationsgolv, klimatanläggning, kraftförsörjning, larmutrustning, brandbekämpning och skalskydd. Allt till fast pris och med snabbt utförande. Data/Serverhallar 20 % Inför 2003 lade vi en relativt optimistisk budget eftersom vissa indikationer tydde på en återhämtning och vi såg ett par större entreprenader under uppsegling. I Malmö infriades förväntningarna medan Stockholmsverksamheten erhöll en orderingång som understeg den budgeterade. TITE Office System Detta är ett nytt affärsområde för TITE AB. Under 2003 ägnade vi mycket tid åt att informera viktiga målgrupper, såsom arkitekter, fastighetsägare och hyresgäster om ett nytt sätt att bygga kontor. Resultatet är ett kraftigt ökat intresse för vår lösning och vi har erhållit ett betydande antal seriösa förfrågningar som vi bearbetar. Inom TITE AB är vi övertygade om att TITE Office System kommer att bli vårt absolut största affärsområde i framtiden. TITE Office System 17% Vi genomförde också mätningar av inomhusmiljön (partikelhalt och elektromagnetisk strålning) på vårt kontor, som är utrustat med TITE Office System, vilka gav utomordentliga resultat. Mätningarna redovisades för TCO Developments och kommer sannolikt att resultera i en standard för kontorsmiljö där systemlösningar enligt TITE Office System rekommenderas. Under året tog vi också fram ett nytt golvaggregat för luftdistribution i rummet. Aggregatet är patentsökt. En provserie om 200 enheter har producerats och finns installerade hos bl.a Migrationsverket i Malmö. Den senare tidens debatt om uppblåsta fastighetsvärden och olönsamma äldre kontorshus som förts i media har inneburit att många fastighetsägare börjat se över sina bestånd. Dagens hyresgäster kräver flexibla, effektiva planlösningar och god miljö vilket gör många äldre fastigheter ointressanta för den krävande hyresgästen. Det är då TITE Office System kommer in i bilden. Vi kan erbjuda en totalt flexibel lösning med överlägsen inomhusmiljö till en mycket intressant peng. Diagrammen visar de olika affärsområdenas andelar av försäljningen för år

7 Klimatanläggningar Detta är en marknad med långsam men stadig tillväxt. TITE AB har kontakter både på kund och leverantörssidan som i vissa fall sträcker sig mer än trettio år tillbaks i tiden. Affärsområdet skiljer sig från de övriga genom att antalet order är mycket fler medan den genomsnittliga ordersumman är betydligt lägre. Bruttomarginalen är dock avsevärt högre än inom övriga affärsområden med undantag för service. Försäljningen under 2003 hamnade i stort på budget. Ett intressant uppdrag är att leverera kyla till samtliga Vodafones basstationer i Mälardalen. Ett lönsamt sidospår är uthyrning av temporära kylaggregat under sommarperioden. Klimatanläggningar 9 % Kraftförsörjning Detta är vårt mest krävande affärsområde vad gäller teknisk kompetens. Reservkraft och UPS- anläggningar (avbrottsfri kraftförsörjning) är mycket komplicerade och det krävs mångårig erfarenhet från stora installationer för att kunna tillfredställa kundernas önskemål och krav. Inte utan fog anser vi TITE AB vara ett av de absolut ledande företagen inom detta segment. Första halvåret 2003 var marknaden svag. Sedan september har vi mött en stadigt stigande efterfrågan och på senare tid erhållit ett antal betydande beställningar vilket inneburit att vår kraftsida är fullt belagd ett antal månader framöver. Kraftförsörjning 18 % Antalet offerter har ökat betydligt och det ser ut som om 2004 blir avsevärt bättre än föregående år. Kommunikation Inom TITE AB är det Malmöavdelningen som hittills stått för kunnandet inom kommunikationslösningar. Under året har ett projekt inletts som syftar till att överföra know-how även till Stockholm. En första installation genomfördes i Stockholm under ledning av Malmökontoret och vi avser att förstärka vår satsning inom detta område i Stockholmsregionen. Malmökontoret erhöll beställningar på kommunikation under 2003 som väl uppfyllde budget och 2004 ser ut att utvecklas i samma positiva riktning. Kommunikation 10 % Service Under lågkonjunktur tenderar företagen att satsa på underhåll och service och på så sätt få ytterligare drifttimmar ur sina anläggningar och senarelägga dyra investeringar. Vi har haft en mycket hög beläggning och även erhållit ett flertal omfattande renoveringar och ombyggnader. Resultatet har blivit att vi överträffat budgeterad försäljning. Att ta marknadsandelar inom servicesektorn ställer sig svårt eftersom de flesta kunder lyder under långa kontrakt. Priskänsligheten är låg och det skall mycket till för att en kund skall säga upp ett löpande kontrakt. Ett annat problem är att tillgången på kunniga servicetekniker är mycket begränsad och de som finns är svåra att flytta på. Vill man expandera inom servicesektorn är således förvärv av en igångvarande verksamhet det bästa och i många fall enda alternativet. Service 26 % Inom TITE AB har vi beslutat att försöka förvärva bolag med löpande serviceverksamhet inom närliggande områden. Mer information under händelser efter rapporttillfället 7

8 Solna Kontorshotell En udda verksamhet inom TITE AB är Solna Kontorshotell. Bakgrunden är att vår fastighet på Framnäsbacken i Solna visade sig för stor för TITE Stockholm AB då vi förvärvade den. Ett våningsplan om cirka 500 kvm stod outnyttjat. Att hyra ut planet på långt kontrakt ställde sig dock tveksamt eftersom vi hade svårt att överblicka om och när vi skulle komma att ha behov av ytterligare kontorsytor. Efter att ytan stått tom i nästan ett år beslöt vi att inreda ett kontorshotell och hyra ut rum till småföretag. Första etappen stod klar under sommaren 2003 och andra etappen stod klar vid årsskiftet Första hyresgästen flyttade in sommaren 2003 och i dagsläget är hotellet nästan fullt uthyrt. Solna Kontorshotell ger oss ett bra bidrag till vår egen hyreskostnad samtidigt som vi har möjlighet att expandera verksamheten på ett enkelt sätt. Dessutom utgör Solna Kontorshotell ett utmärkt visningsobjekt vad gäller TITE Office System. Huset på Framnäsbacken är nu färdigrenoverat och har stigit betydligt i värde. Inom TITE AB pågår diskussioner gällande en försäljning av fastigheten och att i stället hyra den av köparen. På så sätt lösgör vi betydande kapital som vi i stället kan använda till att utveckla TITE AB. Sammanfattning År 2003 innebar en försäljning och fakturering som understeg vad som budgeterats. Det är Stockholmsrörelsen som varit svag, medan TITE Malmö AB överträffat prognoserna. Vi ser 2003 som ett väl investerat år som lagt en god grund inför Lanseringen av TITE som varumärke och pålitlig leverantör har pågått oförtrutet och vi går in i 2004 med förvissningen om att vi kan se fram emot ett mycket större och starkare TITE AB och ett betydligt bättre resultat då nästa bokslut redovisas. Händelser efter rapporttillfället Reservkraftanläggningar för Stockholms Brandförsvar TITE Stockholm AB erhöll i februari 2004 en stor beställning från NCC gällande leverans och installation av reservkraftanläggningar för Stockholms Brandförsvar. Det gäller 15 olika anläggningar och ordervärdet är initialt 6,5 Mkr. Förvärv av servicebolag Under mars 2004 tecknade TITE AB ett letter of intent att förvärva samtliga aktier i det Stockholmsbaserade servicebolaget El & Klimatservice AB. Köpeskillingen är cirka 14 Mkr och skall finansieras med interna medel. Övertagande skall ske 1/ El & Klimatservice AB är inriktat på service av elförsörjningsanläggningar och omsätter 24 Mkr med god lönsamhet. Bolaget bedriver också installationsverksamhet och sysselsätter 15 anställda. Förvärvet innebär en rörelseresultatförbättring för TITE AB om cirka 3 Mkr på årsbasis. 8

9 9

10 TITEAKTIEN TITE AB (publ) är marknadsnoterat hos Nordic Growth Market NGM AB. TITEaktien handlas sedan 1996 på börslistan NGM Equity. Tickerkod TITE, ISIN-nummer SE En handelspost motsvarar aktier. Aktiekapital Aktiekapitalet i TITE uppgick per sista december 2003 till kronor, fördelat på aktier. Envar aktie på nominellt 0,01 kronor. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst. Kurshistorik och omsättning Högsta och lägsta betalkurs under 2003 var 0,25 kr ( 0,27 kr) respektive 0,07 kr ( 0,08 kr). Medelvärdet högst betalt 0,14 kr ( 0,17 kr). Medelvärdet lägst betalt 0,13 kr ( 0,16 kr). Sista betalkurs för år 2003 var 0,12 kr ( 0,08 kr). Under 2003 omsattes 15,8 ( 5,7 ) miljoner aktier i TITE AB. Börsvärdet var vid årsskiftet 42,3 Mkr ( 4,0 Mkr). Antal aktieägare och ägarstruktur TITE AB hade vid årets utgång ( 2610) registrerade aktieägare. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare kontrollerade 89,2 ( 35,7) procent av röster och aktiekapital. Det institutionella ägandet i TITE AB var försumbart. Aktiens kursutveckling januari 2003 februari 2004 Ägarförteckning 10 största ägare Ägare Antal aktier Innehav & röster(%) Börje Meurke ,6 Styrbjörn Mörk ,6 Bill Karlsson ,6 Tommy Olander ,6 Peter Björklund ,6 Staffan Hellberg ,4 Mats Fröjdh ,4 Sebastian Wrethagen ,3 Bo-Gösta Rönnberg ,3 Tore Hallberg via bolag ,5 S:a de 10 största ägarna ,2 S:a övriga ägare ,8 Summa ,0 Källa: VPC AB ( ) 10

11 Aktiefördelning i storleksklasser STORLEKSKLASSER INNEHAV % ANT.ÄGARE , , , , , ,47 53 Summa , Källa: VPC AB ( ) Aktiekapitalets utveckling ÅR TRANSAKT. ANT.AKT. AKTIEKAP.(KR) AKTIES NOM EFT. TRANS. EFT: TRANS. BELOPP (KR) 1995 Bolaget stiftas 1995 Nyemission , Nyemission , Nyemission , /98 Nyemission , Nyemission , Nedsättning , Nyemission , Nedsättning , Nyemission ,01 Nyckeltal per 31 december Resultat per aktie -1,14-0,53-0,29-0,10-0,01 Eget kap. per aktie 1,07 0,51 0,24 0,04 0,03 Soliditet, % ,2 Kassalikviditet, % Börskurs, kr * 0,96 0,50 0,18 0,08 0,12 Justerad för emissioner Ekonomiska definitioner: Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier under respektive år. Eget kapital per aktie: Justerat eget kapital delat med antalet aktier på balansdagen. Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 11

12 TITE AB ( publ ), Org nr F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören för TITE AB ( publ ), org nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten TITE konstruerar, levererar, installerar och utför service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation, igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office System, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service. TITE driver verksamheten från kontor i Stockholm och Malmö. Koncernen TITE AB (fd Aurex AB) har under året genomgått stora förändringar. På ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2003 beslöts att genom en apportemission förvärva samtliga aktier i TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB med dotterföretaget Enacab Teknik AB. Den tidigare gruv- och prospekteringsverksamheten, som bedrevs av Aurex AB överläts till det tidigare dotterföretaget Gexco AB vars aktier därefter delats ut till aktieägarna. Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut aktierna i Gexco AB till aktieägarna i Aurex AB. Detta skedde genom en nedsättning av aktiens nominella belopp från två öre till ett öre, samt nedsättning av överkursfonden, med påföljande återbetalning till aktieägarna. Återbetalningen skedde genom utdelning av Aurex AB s samtliga aktier i Gexco AB. Utskiftningen av Gexco AB reducerade koncernens eget kapital med 2,0 Mkr. Beslutet om utdelning var villkorat den nedan beskrivna emissionen. Med stöd av bolagsstämmans beslut förvärvades vidare de tre ovan nämnda bolagen genom emission av aktier. I samband med apportemissionen tillfördes koncernens eget kapital 12,1 Mkr. Händelser under 2003 TITE AB har under året befunnit sig i en uppbyggnadssituation efter sammanslagningen av TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB. Arbete med grundläggande funktioner, rutiner, rapportering, förnyelse av datasystem har skett parallellt med en börsrevision och framtagande av ett noteringsprospekt. Vi har även uppdaterat vårt kvalitetssystem i enlighet med ISO och vårt miljösystem enligt ISO I samband med Aurex köp av TITE bolagen och namnändring till TITE AB flyttades aktien till observationslistan och i mitten av augusti efter godkännande av noteringsprospekt och börsrevision flyttades den upp på ordinarie lista på NGM Equity. På grund av att börsintroduktionen har krävt stora arbetsinsatser har marknadsbearbetningen blivit lidande. Under våren togs beslutet att bygga om ett plan i fastigheten till ett kontorshotell, Solna Kontorshotell. Ombyggnaden skulle ske med användandet av TITE Office System. Under sommaren flyttade de första hyresgästerna in och efter utbyggnad av etapp två i slutet på året så står hela hotellet klart och vi beräknar att ha hotellet fullt uthyrt i början av Vi erhöll en genombrottsorder för TITE Office System under våren i byggnation av lokaler för Migrationsverket i Malmö. 12 För våra övriga affärsområden har det varit bra beläggning på Klimat och Service sidan men för Kraftförsörjning var våren mycket svag, hösten blev något bättre. TITE Turn-Key data/serverhallar har haft en något lägre beläggning än föregående år.

13 Omsättning Koncernens intäkter uppgick till 70,1 Mkr. I det under året utgivna noteringsprospektet står att finna att motsvarande omsättning för jämförbara enheter under 2002 uppgick till 72,6 Mkr. All försäljning har skett inom Sverige. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster blev -3.8 Mkr. I det under året utgivna noteringsprospektet står att finna att motsvarande resultat för jämförbara enheter under 2002 uppgick till -0,6 Mkr. Koncernens resultat för 2003 har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 2,2 Mkr, huvudsakligen hänförliga till noteringsprocessen och omstruktureringskostnader. Efter en svag inledning under året har efterfrågan gradvis förbättrats under andra halvåret. Investeringar TITE Stockholm har under året investerat 2,8 Mkr i ombyggnaden för Solna Kontorshotell och i maskiner och inventarier 2,4 Mkr. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning. Koncernens kassaflöde har under året varit negativt, -2,0 Mkr. Kassalikviditeten på balansdagen uppgår till 113%, med hänsyn tagen till outnyttjad checkräkningskredit. Personal Samtliga anställda inom koncernens företag kommer från och med 2004 att omfattas av ett vinstandelssystem. Avsättning till systemet skall ske med viss procentsats av årets nettoresultatet och får maximalt uppgå till en genomsnittlig månadslön i koncernen. Styrelsens arbete TITE AB s styrelse består av sex personer valda av bolagsstämman. Styrelsen har under 2003 hållit sex möten varav ett extra möte, främst fokuserat på vinstandelssystemet. Styrelsens arbete följer en årlig plan och till grund för styrelsens arbete ligger den fastställda arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. TITE AB 2004 Inför 2004 ser vi att efterfrågan på våra tjänster stiger. Nu när sammanslagningen och börsintroduktionen är genomförd och vi kan använda samtliga våra personalresurser till försäljning och produktion, ser vi en stigande orderingång. Försäljningen för 2004 bedöms utvecklas väl och bli högre än 2003 med ett väsentligt bättre resultat. För att förstärka våra marknadspositioner och därmed öka lönsamheten överväger vi möjligheten att under 2004 förvärva närbesläktade bolag. Förslag till resultatdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kronor. Någon avsättning till bundna reserver föreslås ej. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande Från föregående år ansamlad förlust Årets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: Ianspråktagande av reservfonden för täckande av förlust Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande upplysningar och kommentarer. 13

14 TITE AB (publ), Org nr R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Förändring pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av anläggningstillgångar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie -0,01-0,10 Antal aktier per årets utgång, tusental

15 TITE AB (publ), Org nr B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Näringsbostadsrätt Goodwill Förbättringsarbeten på fastigheten Materiella anläggningstillgångar Skog Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12, Andelar i intresseföretag 14, Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 TITE AB (publ), Org nr B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à 0,01kr) Överkursfond Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Pantsäkerhet(bostadrättsbevis), i lägenheterna 105 A-C i bostadsrättsföreningen Arkitekten Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Spärrade bankmedel

17 TITE AB (publ), Org nr K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S E R KKr Not Koncernen Moderbolaget Tillförda medel Periodens resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Nyemission Ökning av långfristiga skulder Försäljning av anläggningstillgångar Summa tillförda medel Använda medel Investering i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i maskiner & inventarier Investeringar i aktier och andelar Utdelning Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Förändring av kassa och bank Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital

18 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. De helägda dotterföretagen TITE Power Systems AB och TITE Cooling Systems AB har fusionerats med TITE Stockholm AB i början av räkneskapsåret. Dotterföretagens nettoomsättning och hela årsresultat redovisas i det övertagande företagets resultaträkning. Under året genomförda fusioner har skett med tillämpning av koncernvärdemetoden. Fusionsdifferenser har förts direkt till eget kapital. I årets resultat- och balansräkningar för koncernen ingår följande belopp för TITE Power Systems AB och TITE Cooling Systems AB. Belopp i tkr Nettoomsättning 957 Periodens nettoresultat 253 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder 448 Avsättningar 122 Kortfristiga skulder Summa Förändringar i koncernens sammansättning Försäljningar Organisationsnummer Företagets säte Antal andelar Kapitalandel Bokfört värde Geo Viking AB V Götaland Gexco A/S Norge Xerua AB Stockholm Wermland (Gh) Ltd Ghana Utdelat till aktieägare Gexco AB V Götaland Förvärv genom apportemission TITE Stockholm AB Stockholm TITE Malmö AB inkl. dotterbolaget Malmö Enacab Teknik AB Malmö Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning Inköp Försäljning Inköp TITE AB 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% TITE Stockholm AB 2,7% 5,8% 0,0% 0,0% TITE Malmö AB 5,3% 7,6% 0,0% 0,0% 18

19 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Intäkter och pågående arbeten I koncernredovisningen redovisas under rörelsens intäkter årets genererade utfaktureringsvärde av pågående tjänsteuppdrag. I balansräkningen värderas pågående tjänsteuppdrag till utfaktureringsvärde efter reduktion för konstaterade förluster och befarade risker. Moderbolagets fakturering av koncerngemensam administration redovisas som nettoomsättning i resultaträkningen. Anläggningstillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar efter förvärvet. Materiella och immateriella anläggningstillgångar i övrigt redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Planenliga avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas ekonomiska längd. Skatter Skatt på årets resultat innefattar skatter som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga världen på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom förändringar i obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. Not 1 Övriga externa kostnader Revisionskostnader Koncernen Moderbolaget Lindebergs Grant Thornton AB Revision Övrigt Silveby Revisionsbyrå AB Revision Mats Adolfsson AB Revision Tönnerviksgruppen AB Revision Leasingavgifter Koncernens leasingavgifter kostnadsförs löpande. Årets leasinkosnader uppgår till

20 TITE AB (publ), Org nr R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Sjukfrånvaro Koncernen Moderbolaget Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,02% 0,00% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% Sjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% Sjukfrånvaro för män 0,02% 0,00% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,08% 0,00% Sjukfrånvaro för personal år 0,02% 0,00% Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 0,01% 0,00% Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Verkställande direktören tillträdde sin befattning i januari Anställningsavtalet löper med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Något bonusavtal finns ej för verkställande direktören eller någon annan i företagsledningen. Pensionsförpliktelser avseende verkställande direktören finns ej. Redovisning av könsfördelning inom företagsledningar Män Kvinnor Män Kvinnor Koncernen Styrelsen Ledningsgruppen Moderbolaget Styrelsen Ledningsgruppen

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer