Clavister Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clavister Holding AB (publ)"

Transkript

1 Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014

2 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8 Verksamhetsbeskrivning Finansiell översikt Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden...22 Riskfaktorer...25 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...27 Legala frågor och kompletterande information...30 Skattefrågor...32 Bolagsordning...33 Definitioner...34 Adresser och källförteckning Viktig information

3 Viktig information First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterföljs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Definitioner Med Clavister eller Bolaget avses koncernen bestående av Clavister Holding AB (org. nr ) och dess dotterbolag Clavister AB (org. nr ) och i sin tur dotterbolagen Clavister APAC Ltd med säte i Hongkong och Clavister China Ltd med säte i China eller Clavister Holding AB (publ.) separat, beroende på sammanhanget. Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande Bolagsbeskrivning som upprättats inför Clavisters listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB (org. nr ) och med Remium avses Remium Nordic AB (org. nr ). Viktig information till investerare Varje investerare bör överväga informationen som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Clavister. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Clavister. Viktiga datum Första dag för handel på First North: 21 maj 2014 Aktieinformation för Clavister Kortnamn: CLAV ISIN-kod: SE Tidpunkter för ekonomisk information* Extra bolagsstämma: 9 juni 2014 Årsstämma: Juni 2014 Delårsrapporter: Jan Jun 2014: 26 augusti 2014 Jan Sep 2014: 26 november 2014 Bokslutskommuniké: Februari 2015 Årsstämma: April 2015 * Tidpunkter för finansiell rapportering kan komma att förändras men hålls fortlöpande uppdaterad på Bolagets hemsida Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra uttalande identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Clavister har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan information lämnats av tredje part, varför Bolagets styrelse inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Viktig information 3

4 Bakgrund och motiv Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telekom och medelstora företag. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklad, innovativ mjukvara med mycket kraftfull prestanda och hög kvalité. Historik Clavister grundades 1997 under namnet EnterNet i Örnsköldsvik som ett konsultbolag vilket bedrev kundanpassad mjukvaruutveckling med bland annat försvarsindustri och offentlig sektor som viktiga kundområden. Kring tiden för millennieskiftet var Bolaget engagerat i flertalet Internet-relaterade utvecklingsprojekt, och inom ramen för dessa växte en teknologi fram som sedermera blev grunden till Clavisters säkerhetsprodukter. År 2001 beslöt Bolagets styrelse att genomföra en strategiförändring, där den lönsamma konsultverksamheten helt och hållet avyttrades till förmån för att bygga upp ett renodlat produktbolag med fokus på säkerhet. Vid samma tillfälle bytte Bolaget namn till Clavister och bestod då av 42 anställda. Under de tidiga åren som produktbolag byggde Clavister successivt upp en kommersiell paketering av en brandväggsprodukt riktad mot små och medelstora företagskunder. År 2002 lanserade Bolaget Clavister Firewall 8.0, som hade en helt unik teknisk arkitektur, och som var den då snabbaste brandväggsprodukten i sitt slag på marknaden. Därefter har Clavister löpande vidareutvecklat och kompletterat produkterbjudandet, till att idag bestå av en bredare produktportfölj som även omfattar tjänstepaketeringar och experttjänster. Idag består organisationen av 105 anställda, varav 40 arbetar med forskning och utveckling, 38 med marknad och försäljning, 15 med administration och 12 med kundsupport. Marknad med stor potential Säkerhet och nätverkssäkerhet i synnerhet är områden som ständigt är i fokus. Balansen mellan personlig integritet och säkerhet, mellan effektivitet, flexibilitet och säkerhet är bara några av de aspekter som gör området komplext. I en värld med ständigt nya teknologiska landvinningar och sätt att kommunicera krävs mer och mer avancerade och kraftfulla nätverkssäkerhetslösningar, utan att ge avkall på effektivitet, säkerhet och personlig integritet. Det finns inga tecken på att efterfrågan på nätverkssäkerhet kommer att avta. Efterfrågan på avancerade nätverkssäkerhetslöningar inom telekom-området kommer att öka kraftigt i takt med att fjärde generationens mobiltelefoninät (4G/LTE) implementeras i allt högre grad. Trafikmängderna ökar också kraftigt i takt med att allt fler använder smarta enheter. Bolagets potential Clavister har en stark ställning inom nätverkssäkerhet. Utvecklingsområdet för säkerhet inom telekom uppvisar en stark potential där Bolaget har en unik ställning med rätt teknologi, starka affärsallianser och en tydlig vision. Även inom området nätverkssäkerhet för medelstora företag är Bolaget starkt rustat med stor befintlig kundbas, en väl anpassad produktportfölj samt en stark affärsmodell som ger affärer både på kort och lång sikt. Synergieffekter för båda områden är också en tilltalande effekt som ytterligare stärker Bolagets potential. Den finansiella ställningen är god. Styrelsen upplever att företaget har stor potential att ta en betydande marknadsandel i båda dessa områden och skapa betydande mervärde för aktieägare. 4 Bakgrund och motiv

5 Bakgrund och motiv Om listningen Listningen av Clavister på First North är ett naturligt led i att utveckla Bolaget. Genom organiserad handel med aktien så underlättas framtida finansiering och aktien kan även användas som betalningsmedel i eventuella framtida förvärv. En listning på First North kan också medföra en positiv media- och varumärkeseffekt, ytterligare stärka Bolagets marknadsposition samt öka möjligheter att rekrytera medarbetare. Styrelseförsäkran Styrelsen för Clavister är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken är upprättad med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Örnsköldsvik den 5 maj 2014 Clavister Holding AB (publ) Styrelsen Bakgrund och motiv 5

6 VD har ordet Bäste Aktieägare, På ett nästan smärtsamt sätt blottades förra året det enorma och snabbt ökade behovet av säkerhet. Det handlande om ett otal avslöjanden om avlyssningsskandaler, om den alldeles uppenbara bristen på företag och organisationers - ja, till och med hela länder och världsdelars - skydd och säkerhet. Edward Snowden fick en halv värld att begripa den skrämmande bräckligheten i våra digitala system. Ingen vågar ens tänka tanken vad som händer om de rämnar. I samma takt ökar trafiken av kommunikation explosionsartat. Inte minst tack vare att allt fler erbjuds möjligheten till uppkoppling. Det accelererar ytterligare genom fler användare av smartphones och surfplattor samt operatörernas övergång från inlåsta system till öppna internet. Dessutom tillkommer nu intelligenta bilar, hushållsapparater, larm, utrustning för träning och mycket mer. Därmed ökar också bevekelsegrunderna för de många aktörer som vill hitta sårbarheter i säkerheten. Samtidigt är det nu starkare krafter som ligger bakom flertalet av dagens attacker. Den organiserade brottsligheten, underrättelsetjänster och konkurrenter som bedriver industrispionage är bara några exempel på vanliga aktörer för vilka nätverksrelaterade brott blivit vardagsmat. På de mer skuggiga delarna av internet existerar handelsplatser för väldigt sofistikerade verktyg och tjänster som erbjuds till högstbjudande. Dessa verktyg och tjänster gör i sin tur företags och privatpersoners nätverk till enkla måltavlor för den som önskar göra intrång. IT-säkerhet är därför idag en fråga som i allra högsta grad berör styrelser, ledningsgrupper och till och med regeringar. I takt med att människor blir mer riskmedvetna betraktar också fler och fler företag och organisationer idag säkerhet som en viktig konkurrensfaktor. Och det är här Clavister kommer in i bilden. Den senaste tidens betydande scenförändring placerar oss i en unik position på marknaden. Clavister är en oberoende svensk aktör som utvecklar produkter och teknologi som enbart de allra största amerikanska leverantörerna kan mäta sig med. Det har vi vid ett flertal tillfällen fått bekräftat. Bland annat vann vi - i konkurrens med Ericsson, Huawei, Sony Mobile och Hexatronic - så sent som i februari 2014 utmärkelsen Årets Teknikleverantör på den årliga telekomgalan på Grand Hotel i Stockholm. Dessutom uppmärksammades nyligen vårt nära samarbete med Intel och en rad andra tunga och prestigefulla partners. Som ett mindre och oberoende bolag vid jämförelse med de största aktörerna på marknaden är det också av största vikt att vår strategi och affärsmodell är kristallklar, att vi på bästa sätt utnyttjar våra viktiga nyckelfördelar gentemot våra konkurrenter. Vi är övertygade om att internationella försäljningssamarbeten med globala aktörer är absolut nödvändiga för att nå kommersiell framgång. Sammanfattningsvis kan vi nu konstatera att alla förutsättningar finns på plats. När vi nu också noterar Clavister på First North, tar vi även ett betydelsefullt nästa steg genom att skapa en viktig finansiell plattform för oss att växa vidare. 6 VD har ordet

7 VD har ordet Jag ser verkligen fram emot en spännande period med nya utmaningar och möjligheter att vara en viktig och positionerad aktör i vår strävan efter att vara med att skapa en säkrare värld. Örnsköldsvik 5 maj 2014 Jim Carlsson, VD Figur 1: Jim Carlsson (VD) och John Vestberg (CTO) VD har ordet 7

8 Marknadsöversikt Marknaden för nätverkssäkerhet och informationssäkerhet är stor och växer stadigt. Den explosionsartade ökningen av nätverkstrafik på grund av smarta mobiler och miljarder av uppkopplade enheter ökar dramatiskt investeringskraven och driftskostnaderna för mobiloperatörerna och ställer hårda krav på tillgänglighet och säkerhet. Cybercrime är ett globalt hot mot individer och företag. Begrepp som SDN, NFV, Small Cells och Backhaul security gör inträde. Bakgrund Varför behövs informationssäkerhet? När du lämnar kontoret vid arbetsdagens slut aktiverar du troligtvis larmsystemet och låser dörren för att skydda kontoret från att obehöriga skall kunna komma in och stjäla utrustning och lösöre. För sekretessbelagda företagsdokument har du sannolikt ett kassaskåp eller kanske ett låsbart arkivskåp. I den digitala världen krävs samma typ av skydd fast då med hjälp av olika metoder som brandväggar, virusskydd och kryptering av text. Avsikten med en väl fungerande informationssäkerhetslösning är att skydda företagets information om produkter, offerter, avtal och annan digitalt lagrad information. Utan en fungerande lösning på plats riskerar företaget att utsättas för obehörigt intrång, stöld av känslig företagsinformation, driftstopp i nätverket, serviceavbrott och även förlorade affärer som följd. En väl fungerande informationssäkerhetslösning bidrar även till en ökad flexibilitet då anställda och partners kan ges säker åtkomst till nätverket när de är ute på tjänsteresa eller arbetar hemifrån eller att lokalkontoren skall ha en väl fungerande förbindelse med huvudkontoret som är helt säker för obehöriga att avlyssna. Hög säkerhet och smidig nätverksåtkomst innebär att anställda kan använda viktig information när de behöver den, vilket gör att de kan vara produktiva på andra ställen än vid sina skrivbord på kontoret. Säkerhet i det globala perspektivet Sammantaget är säkerhetsområdet ett av de högst prioriterade områdena hos IT-beslutsfattare idag. IT-budgetarna befinner sig i ständig tillväxt och området informationssäkerhet i synnerhet. Enligt ledande marknadsinstitut nådde den globala marknaden för informationssäkerhetsprodukter och tjänster över 400 miljarder kronor 2013 och beräknas passera 600 miljarder kronor Informationssäkerhet delas upp i ett antal mindre områden där den så kallade Next-Generation Firewall -marknaden utgör en av de mer intressanta för Clavister, speciellt mot målgruppen medelstora företagskunder. Gartner 1 uppskattar att den globala marknaden för virtuella privata nätverk (VPN) och brandväggar växer från 42 miljarder kronor 2012 till 61 miljarder kronor 2016, med en stadig årlig ökning om drygt 9 procent. Marknadens drivkrafter Kombinationen av växande informationsmängder samt ett ökat beroende av fungerade IT-stöd inom snart sagt alla områden har skapat en förändrad riskbild som alla marknadens aktörer måste anpassa sig till. Merparten av informationshanteringen i samhället är idag digital vilket öppnar för sårbarhet. Mängden digital data fördubblas vartannat år och väntas ha ökat tiofalt till 2020, från 4,4 till 44 biljoner gigabyte. Slutsatsen återfinns i en årlig studie från det globala företaget EMC, 8 Marknadsöversikt

9 Marknadsöversikt världsledande inom datalagringssystem och informationshantering. Utöver denna allmängiltiga förändring av riskbilden finns ett antal tydliga drivkrafter som alla bidrar till det kraftigt accelererande behovet av nätverkssäkerhet: Nya beteendemönster För den breda allmänheten var digital kommunikation, till för bara några år sedan, högst begränsad till slentrianmässig Internet-surfning från den stationära PC:n på skrivbordet. Kraven på tillgänglighet och säkerhet var minst sagt rudimentära. Idag ser vi helt andra beteendemönster i samhället där smarta mobiltelefoner och surfplattor i princip är var persons egendom, och har utvecklats till nästintill livsnödvändiga komponenter för att arbetsliv och fritid ska fungera. Sociala media, filmtjänster, e-post och videokonferenser är bara några exempel på tjänster som bärs på fickan och som förväntas fungera när som helst och var som helst. Med dessa beteendeförändringar följer givetvis också höga krav på säkerhet. Dels utifrån integritetsperspektivet, där användarna förväntar sig att informationen är skyddad, men också utifrån tillgångsperspektivet. Användare är inte lojala mot sina leverantörer på samma sätt som tidigare, vilket innebär att en tjänsteleverantör måste nästan till varje pris upprätthålla sin tjänsteleverans och skydda sig mot attacker, för att undvika att kunderna flyttar till konkurrenterna. Internet of Things (IoT) Det är inte bara kommunikation mellan människor som driver marknaden för nätverkssäkerhet, utan möjligen i ännu högre grad kommunikationen mellan olika enheter, något som populärt har fått namnet Internet of Things (IoT). Typiska exempel på uppkopplade enheter är fjärravlästa elmätare, övervakningskameror, fjärrstyrning av det smarta hemmet och så vidare. Även fordonsindustrin drar sitt strå till stacken med Internet-baserad kommunikation till och från bilar. Flera analytiker och leverantörer är eniga om att mängden uppkopplade enheter på Internet kommer att öka lavinartat; skillnaden i åsikt består snarare i om det handlar om tiotals eller hundratals miljarder enheter. En rapport från IDG 2 gör gällande att år 2020 kommer hela 212 miljarder enheter kunna kommunicera med varandra över Internet. I princip all kommunikation mellan uppkopplade enheter behöver vara säkrad, och ju mer driftskritiska tillämpningar det handlar om, desto högre prioritet kommer investeringar i säkerhet att ha. Tillväxt i utvecklingsländer En viktig faktor som bidrar till den globala utvecklingen, och samtidigt till potentiellt enorma datamängder som behöver skyddas, är den tillväxt av Internet-access som sker i utsatta områden på jorden. Vid Economic Development Forum i Davos 2014 träffades världens företagsledare och politiker för att diskutera sårbarheten för det globala samhället. En slutsats som framkom var att den globala fattigdomen minskat mycket tack vare internetbaserad kommunikation. Ett sådant exempel finns i Brasilien där man låter bygga gratis Wi-Fi-nät i slumområden för att öka kunskap och minska fattigdom och utanförskap. Ökad konsolidering En tydlig tendens i samhället är att många verksamheter i allt större omfattning överger utveckling och drift av egna system, till förmån för hyrda funktioner eller tjänster, något som introducerats med beteckningar som SaaS (Software-as-a-Service) eller molntjänster (Cloud Services). Kännetecknande för dessa hyrda funktioner är att informationen konsolideras till centrala datorresurser samt att användarna ständigt behöver vara online på Marknadsöversikt 9

10 Marknadsöversikt Internet för att få tillgång till tjänsterna. Med denna höga koncentration av data och krav på tillgänglighet av densamma, ställs givetvis stora krav på att tjänsteleverantören erbjuder en mycket hög nivå av säkerhet. Ofta brukar bristen på, eller åtminstone tveksamheten till, säkerhet anges som det främsta skälet till att en verksamhet inte ännu anammat molntjänster. Politiska drivkrafter I och med den globalt uppmärksammade skandalen med NSA:s spioneri och Edward Snowdens avslöjanden kom mycket fokus att hamna på amerikanska, kinesiska och israeliska tillverkare av säkerhetsprodukter, då de i en hög grad påstås lämna så kallade bakdörrar öppna för cyberattacker. Det fick bland annat till följd att den svenska riksdagen beslutade att utvidga finansstödet till nationella program för utarbetande av speciell utrustning för cyberattacker. En annan konsekvens är Brasiliens nya förslag till lagstiftning där amerikanska kommunikationslösningar i stor utsträckning kommer att förbjudas i statliga nätverk. Oavsett i vilken utsträckning nya lagar och program får fotfäste bedömer vi sannolikheten som stor att europeiska leverantörer av säkerhet får en fördel på många marknader av den politiska situationen under en lång tid framöver. Teknologiskifte i telekomnäten Traditionellt har nätverk för mobiltelefoni byggts baserat på tekniska standarder som varit specifika för just telekom och som därför av naturliga skäl rönt litet intresse utanför branschen. I och med den begränsade kunskapsspridningen har mobilnäten därför varit relativt förskonade från problem relaterade till nätverkssäkerhet. I samband med introduktionen av tredje generationens mobiltelefoni (3G), och i ännu större utsträckning med dagens 4G-nät, har dock mobilnäten genomgått stora teknologiska förändringar, där tidigare branschspecifika standarder fått lämna utrymme för mer öppna standarder baserade på Internet-teknologier. Samtidigt som denna förändring inneburit många fördelar, har en oönskad konsekvens blivit att telekomnäten numera är en måltavla för attacker och en viktig arena för cybercrime. Kombinationen av den höga tillväxten av mobila användare och tjänster samt mobilnätens roll som samhällskritisk infrastruktur, gör att mobiloperatörerna har viktiga bevekelsegrunder till att behöva investera i utrustning för nätverkssäkerhet. Marknadens utmaningar och Clavisters roll Kapacitetsbehovet De ökande kraven från användarna på tillgänglighet och kapacitet i nätverken skapar helt nya utmaningar för de tjänsteleverantörer som förväntas bygga ut sina nätverk i en allt snabbare takt för att kunna möta behoven. Den omfattande utbyggnaden av 4G/LTE-näten som sker globalt just nu är en av många satsningar som operatörerna genomför för att försöka hålla jämn takt med efterfrågan. Enligt Cisco 3 förväntas den globala mobila datatrafiken växa lavinartat och hamnar på nästan 16 exabytes (eller 16 miljarder gigabyte) per månad 2018, nästan en 11-faldig ökning mot Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) hamnar för perioden 2013 till 2018 på 61 procent (se Figur 1: Årlig tillväxt av mobil datatrafik ). Trots dessa enorma investeringar i 4G räcker kapaciteten ändå inte till. Behovet av bandbredd ökar nämligen oproportionerligt snabbt vilket gör att mobiloperatörerna behöver hitta nya lösningar som kompletterar de traditionella mobilradio-nätverken. En av de senaste lösningarna på denna utmaning utgörs av de så kallade Small Cells som enkelt uttryckt kan ses som miniatyr-mobilnät som byggs ut på flygplatser, shoppingcentra, idrottsarenor och på andra folktäta platser. Figur 1: Årlig tillväxt av mobil datatrafik 10 Marknadsöversikt

11 Marknadsöversikt Redan idag har ett antal mobiloperatörer börjat leverera Small Cells i höga volymer; enligt Informa Telecoms & Media 4 har namnkunniga operatörer som exempelvis Sprint och AT&T levererat ut miljontals Small Cells, och flertalet aktörer planerar för stora utbyggnader. Den totala årliga tillväxten av Small Cells uppskattas enligt Informa Telecoms & Media 5 till 137 procent fram till 2016 och förväntas då ha inneburit totalt över 90 miljoner levererade Small Cells (se Figur 2: Utbyggnadstakt av Small Cells ). Det accelererande kapacitetsbehovet i sig är som synes i figur 2 en stor utmaning för marknaden, men det som gör situationen än mer intrikat är att behovet av säkerhet accelererar i samma takt. Traditionella säkerhetsprodukter har primärt utvecklats för de behov som enstaka företagskunder uppvisar, och har därför inte de egenskaper som behövs i form av skalbarhet och kapacitet som är nödvändiga för att kunna adressera operatörernas behov. Här står Clavister väl rustat, med en teknologi som från grunden är byggd för att Figur 2: Utbyggnadstakt av Small Cells vara mycket skalbar, och med många års erfarenhet av att utveckla produkter för telekomsegmentet. Genom ett tydligt fokus på en mjukvarubaserad lösning kan Clavister hela tiden ligga i absolut teknisk framkant, och därmed påvisa absolut högsta prestanda. Snabbare digitala kommunikationsvägar tvingar fram lika högt ställda krav på säkerhetslösningar som tillika är skalbara och anpassningsbara. Kapitalbindning och inlåsningseffekter Med en ökad investeringstakt kommer också en hög grad av oönskad kapitalbindning; telekomoperatörerna har traditionellt tvingats göra tunga investeringar i dyra hårdvarubaserade lösningar för att kunna expandera sin kundbas. Med högre krav på lönsamhet och flexibilitet börjar operatörerna därför efterfråga lösningar där man kan undvika kapitalbindning och de inlåsningseffekter detta innebär, och istället arbeta med affärsmodeller där initial investeringar reduceras till ett minimum och där kostnaderna istället tas löpande i takt med att intäktsmassan ökas. Begrepp som NFV (Network Functions Virtualization) och SDN (Software-Defined Networking) har blivit branschens svar på dessa behov, och skall möjliggöra för operatörerna att bygga upp sina nätverk med mjukvarubaserade funktioner på billigare, standardiserade, hårdvaruplattformar istället för med nischade, kostsamma, hårdvarulösningar. Utmaningen i marknaden är att behovet finns redan idag, medan de lösningar som presenteras än så länge är relativt omogna och i många fall rent konceptuella. Clavister har dock ett stort försprång genom att kunna uppvisa en lösning som kombinerar en mycket hög funktionsrikedom, mjukvarufokus med virtualiseringsmöjligheter och en stor flexibilitet gällande affärs- och licensmodeller. Förtroendet för säkerhetsleverantören I efterdyningarna av NSA och Snowden -skandalen ställer sig många organisationer frågan om man kan anförtro sina nätverk till vilken leverantör av säkerhet som helst. Debatten har inneburit ett brutalt uppvaknande för flertalet, och tidigare sanningar är inte längre självklara. När valet av säkerhetslösning skall avgöras handlar kriterierna inte längre enbart om teknisk funktion och leverantörens balansräkning, utan minst lika mycket om exempelvis ursprung, inslag av öppen källkod samt möjlighet att oförvanskat granska utvecklingsmetoder, arkitektur och källkod. En händelse som ytterligare belyser problematiken är den allvarliga sårbarhet (som går under namnet Heartbleed ) som nyligen avslöjades i en av de mjukvarukomponenter som en stor majoritet av alla leverantörer använder sig av för att säkra webbtrafik. Helt plötsligt var en betydande del av Internet sårbart för denna nya attack, trots att kunderna valt lösningar från stora, etablerade leverantörer. Clavister kan, som en av få leverantörer, utmana marknaden genom att demonstrera en lösning som är: Designad och utvecklad i Sverige Har ett minimalt inslag av öppen källkod Är rigoröst testad under extrema laster och förhållanden Öppen för alla kunder att granska Marknadsöversikt 11

12 Verksamhetsbeskrivning Clavister AB grundades 1997 i Örnsköldsvik, Sverige. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telekom och medelstora företag. Vision Clavisters vision är att etablera sig som ett självklart alternativ för kunder som efterfrågar produkter, lösningar och teknologi inom området nätverkssäkerhet. Mission Uppdraget är att vara en medspelare för ett säkrare samhälle inom elektronisk kommunikation genom att tillhandahålla effektiva och pålitliga lösningar för nätverkssäkerhet. Mål Clavisters målsättning är att etablera sig som en ledande leverantör av produkter, lösningar och teknologi inom området nätverkssäkerhet på specifika marknader. Inom ett par år är målsättningen att Bolaget skall uppvisa en betydande omsättning med god lönsamhet. Bolagets målsättning för är att etablera ett antal stora kommersiella telekom- och OEM-projekt med befintliga och nya partners, samt strategiska samarbeten såväl med enskilda aktörer som på en bredare basis på utvalda marknader. Övergripande Strategi Clavister skall skapa värde för bolagets kunder, ägare och övriga intressenter genom att kontinuerligt vidareutveckla och förädla den unika teknologi och de produkter man utvecklat inom nätverkssäkerhet, samt att nå kommersiella framgångar med den teknologin på specifika marknader där Bolaget har starka komparativa fördelar visavi dess stora internationella konkurrenter. Marknaden för nätverkssäkerhet är global och i stark tillväxt. Nyckeln för Clavister till internationell framgång ligger i aktiva försäljningssamarbeten med starka, dedikerade partners, både internationella såväl som lokala. Viktiga teknologiska och kommersiella milstolpar Clavister lanserar Clavister Firewall 8.0, världens då snabbaste brandväggsprodukt, för en bredare marknad. Clavister påvisar att den unika teknologi som bolaget utvecklat kan ge stora komparativa fördelar gentemot konkurrerande produkter. Produkten innebär starten för en generation mjukvara som än idag används av ett stort antal av Clavisters kunder. Clavister tecknar sitt första OEM-avtal med D-Link, världens näst största tillverkare av nätverksutrustning, i hård konkurrens med marknadsledaren för nätverkssäkerhet. Avtalet utgör början på ett långt kommersiellt partnerskap, där Clavisters produkter når ut i stor volym till en bred kundgrupp genom D- Links omfattande distributionsnät, och där D-Links marknadsnärvaro ger Clavister en god marknadskännedom. Clavister tecknar globalt avtal med världens största telekomleverantör. Avtalet är en viktig bekräftelse på att Clavister och Clavisters teknologi tillgodoser de extremt höga krav på kvalitet och funktion som ställs från telekomindustrin. Genom samarbetet levereras Clavisters produkter till ett flertal namnkunniga mobiloperatörer över hela världen. Clavister förstärker sin marknadsposition i Asien genom förvärvet av det kinesiska bolaget Amaranten, numera Clavister China. Clavister inleder samarbete med Intel och inkluderas i Intel Network Builders 6. Clavister och Intel demonstrerar gemensamt en prototyp av en Small Cell Gateway baserad på Clavisters mjukvara och Intels hårdvara på Mobile World Congress, världens största telekommässa i Barcelona. Vinnare av Årets Teknikleverantörspris vid den svenska Telekomgalan 2014 i hård konkurrensen med Ericsson, Sony Mobile och Huawei. 12 Verksamhetsbeskrivning

13 Verksamhetsbeskrivning Affärsmodell Övergripande Clavister arbetar enligt en tvådelad affärsmodell med försäljning mot två utvalda grupper av slutkunder; dels mot telekomsegmentet med mobiloperatörer som primär målgrupp, och dels mot medelstora företagskunder (se Figur 3: Affärsmodell ). Syftet med att arbeta mot två parallella målgrupper är primärt att ha en god balans mellan de affärsmöjligheter som innebär korta till medellånga säljcykler med små till medelstora ordervärden, och de affärsmöjligheter som har långa säljcykler med stora ordervärden som följd. Dessutom finns stora teknologiska synergier mellan kundgrupperna, vilket skapar en intressant dynamik för Bolaget. Mot båda kundgrupperna arbetar Clavister med en indirekt försäljningsmodell, vilket innebär att det finns någon form av mellanhand i ledet mellan Clavister och slutkund som oftast hanterar allt från affärsavslut och leverans till installation och support. Bolaget anammar två olika modeller för indirekt försäljning; en mer traditionell modell som bygger på försäljning av kompletta, paketerade produkter, och en så kallad OEM-modell, där bolagets teknologi säljs på licens till globala aktörer som har ett behov av nätverkssäkerhet som komponent i sina egna erbjudanden. Distributör clavister mjukvara Återförsäljare OEM Partner TEM/SI Paketerad produktförsäljning För den paketerade produktförsäljningen arbetar Clavister tillsammans med specialiserade distributörer och systemintegratörer som genom partnerskap med Clavister kan differentiera sina erbjudanden mot slutkunderna och därmed utöka sina marknadsandelar. Ett exempel på en sådan systemintegratör är japanska Mirait med drygt Medelstora bolag Figur 3: Affärsmodell Telekom anställda, som Clavister tecknade partneravtal med under första kvartalet Clavister agerar dessutom med egna resurser mot marknaden för att identifiera och kvalificera större affärsmöjligheter, vilka sedermera kanaliseras genom lämplig partner för avslut. En typisk produktförsäljning omfattar en eller flera Clavister-produkter i kombination med support- och underhållsavtal som tecknas för en period om 3 5 år. I avtalen ingår tillgång till både felrättningar samt nya mjukvaruversioner från Clavister. Då säkerhet i stor utsträckning är en färskvara väljer de flesta kunder att förlänga sina underhållsavtal, vilket gör att Bolaget successivt bygger en stor volym av återkommande supportintäkter med relativt höga marginaler. En normalstor produktorder resulterar i en försäljningsintäkt för Clavister om cirka till kronor efter att distributör och återförsäljare delat på procent marginal, samt ytterligare cirka till kronor i årlig supportintäkt. För den paketerade produktförsäljningen har Clavister ett geografiskt fokus på utvalda marknader i Västeuropa, mer specifikt Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien, samt ett fåtal länder i Asien, där verksamheten i Kina med ett tjugotal anställda utgör basen. Bolaget skall skapa lönsamhet och tillväxt på dessa marknader innan ytterligare geografiska marknader adresseras. Clavister erhöll 2013 priset för Global Product Quality Leadership Award for Enterprise Firewalls av analytikerfirman Frost & Sullivan. Ytterligare ett bevis av många på att Clavister levererar konkurrenskraftiga lösningar med hög kvalitet och funktion till en krävande marknad. OEM-försäljning För den så kallade OEM-försäljningen erbjuder Bolaget sin teknologi på licens till globala leverantörer, som har ett behov av att komplettera sin egen produkt- och/eller tjänsteportfölj med säkerhet. Denna typ av försäljning kännetecknas av möjlighet till stora volymer och väsentliga marginaler, men har samtidigt ledtider som kräver stor uthållighet och inte sällan kundanpassad tilläggsutveckling i någon form. Av dessa anledningar arbetar Clavister enbart med ett fåtal väl definierade leverantörer där möjligheterna till kommersiell framgång bedöms som goda och där teknologiska synergier mellan kunderna kan erhållas. Verksamhetsbeskrivning 13

14 Verksamhetsbeskrivning Ett bra exempel på en typisk OEM-kund är taiwanesiska D-Link, en av världens största tillverkare av nätverksutrustning som riktar sig primärt mot mindre bolag och konsumenter. Clavister tecknade ett OEM-/licensieringsavtal med D-Link i slutet av Avtalet möjliggör för D-Link att kunna erbjuda sin fokusmarknad en komplett serie av säkerhetsprodukter under namnet D-Link NetDefend Series genom sitt internationella nätverk bestående av tusentals distributörer och återförsäljare. För Clavisters del innebär avtalet med D-Link att Bolaget kan sälja sin mjukvara i stora volymer med höga bruttomarginaler, utan att själv behöva bygga upp en global säljverksamhet. En annan viktig fördel är att Clavister genom samarbetet når en extremt bred kundmassa och därigenom får en bra insikt i de senaste trenderna på säkerhetsmarknaden och de krav som därmed ställs på produkter och tjänster. Dessa erfarenheter kan Bolaget sedermera tillämpa för att hela tiden ligga i utvecklingens framkant, och ha teknologiska konkurrensfördelar, inte minst mot de kundgrupper, exempelvis telekom, som traditionellt sett är långsammare på att anamma nya trender. Ett annat bra exempel på OEM-försäljning är det licensieringsavtal som Clavister har tecknat med en av världens största telekomleverantörer. Genom avtalet ges Bolaget möjlighet att nå ut globalt med sin teknologi till mobiloperatörer som i allt större utsträckning investerar i säkerhetslösningar för sina mobilnät. Tillväxtpotential och synergier Mot bakgrund av den allmänna kraftiga marknadstillväxten i säkerhetsområdet, samt i kombination med Clavisters affärsmodell och teknologiska höjd, finns det goda skäl att anse att Bolaget har rätt förutsättningar för att ha en mycket stark tillväxtpotential framgent. De olika försäljningskanalerna har som tidigare nämnts både olika tillväxtpotential och försäljningsledtider. Av den anledningen kompletterar kanalerna varandra, och bidrar totalt sett till en intressant mix av kassaflöde och hög tillväxtmöjlighet. Denna tillväxtpotential per försäljningskanal kan illustreras konceptuellt (se Figur 4: Utvecklingspotential ). Den paketerade produktförsäljningen mot medelstora företagskunder genom distributörer och återförsäljare har potentialen att växa något snabbare än den underliggande marknadstillväxten. Primärt är det Bolagets förmåga att bibehålla, utveckla och Figur 4: Utvecklingspotential kommunicera betydande komparativa fördelar visavi konkurrenterna som kommer att vara avgörande för kommersiell framgång. En begränsande faktor kommer att utgöras av den hastighet med vilken Clavister framgångsrikt kan adressera nya återförsäljare på befintliga och nya geografiska marknader. Denna hastighet kommer givetvis vara starkt beroende av Bolagets tillgång till expansionskapital. Affärsexempel 4G/LTE-säkerhet Följande exempel kan illustrera hur en kommersiell affär för Clavister inom 4G/LTE-området kan se ut. En mobiloperatör med cirka radiobasstationer (enb) behöver addera säkerhetsfunktioner till sitt nätverk. Varje basstation beräknas ge upphov till nätverkstrafik med en last på 0,150 Gigabit per sekund (Gbps). Detta innebär ett totalt kapacitetsbehov om x 0,15 = Gbps. Mobiloperatören väljer dessutom att skapa så kallad redundans i nätverket för att skydda sig mot driftsavbrott, vilket fördubblar kapacitetskravet till Gbps. Med Clavisters lösning har mobiloperatören en investering i säkerhet som uppgår till mellan $2 500 USD till $5 000 USD per Gbps, beroende på konfiguration och rabattsatser. För Clavisters dels innebär affären en licensintäkt på mellan 15 och 30 miljoner USD och ytterligare cirka 1-2 miljoner USD årligen i intäkter från support- och underhållsavtal. De huvudsakliga fördelarna för mobiloperatören med Clavisters lösning: Tydlig kostnadsbesparing jämfört med konkurrerande alternativ. Mjukvarucentrisk lösning operatören behöver inte ta stora investeringar i skräddarsydda hårdvarulösningar, utan kan investera i mjukvarulicenser i den takt som behövs. Högsta kapacitet på Commercial-off-the-Shelf (COTS) plattformar färre produkter behövs för att täcka större behov. 14 Verksamhetsbeskrivning

15 Verksamhetsbeskrivning Via OEM-partners mot medelstora företagskunder finns förutsättningar till en betydligt snabbare tillväxttakt med högre volymer som resultat. Den viktigaste anledningen till att denna typ av försäljningskanal kan bidra till högre tillväxt är givetvis det faktum att de OEM-partners som är relevanta för Bolaget redan har en internationellt etablerad bas av återförsäljare och slutkunder, vilket gör att Clavister kan nå en större hävstångseffekt på kortare tid. Givetvis behövs en större insats initialt för att nå ett nytt OEM-samarbete, med betydande säljarbete samt kommersiell och teknisk validering av produkter och erbjudande. Detta gör att ledtiden och kostnaden för att etablera nya OEM-kontrakt inte skall underskattas, och ställer därför krav på Clavister att vara extra noggranna i kartläggningen av vilka potentiella OEM-samarbeten som har störst sannolikhet att ge bra avkastning. Bolaget har sedan tidigare två kommersiella OEM-avtal, och har en handfull pågående dialoger och förhandlingar med ytterligare möjliga OEM-partners. LEGEND enb enb enb IPsec Communication Third-Party L3 Transport Third-Party L3 Transport Own L2 or L3 Transport SMALL CELL enb BASE STATIONS Security Gateways SGSN/MME Own L2 or L3 Transport GRX (L3 Transport) PDN/GGSN Security Gateway Own National L2/L3 Transport Internet Security Gateway På toppen av den potential som erbjuds mot kundgruppen medelstora bolag finns de affärsmöjligheter som ges Figur 5: Typiskt 4G/LTE-nät inom segmentet telekom. Även här finns stora möjligheter till en mycket hög tillväxt givet de omfattande volymer av produkter och licenser som upphandlas av mobiloperatörerna. Inom ramen för telekomområdet finns ett flertal olika tillämpningar där säkerhet har blivit en nyckelkomponent, och där Clavister har goda möjligheter att ta en stark position. Det som i första hand talar för en framgång är den mycket konkurrenskraftiga tekniska plattformen som Bolaget tillhandahåller i kombination med den strategiska lämpligheten i form av att handla från en mjukvarufokuserad, flexibel och icke-amerikansk leverantör. En av de aktuella tillämpningarna inom telekom är säkerhet för 4G/LTE-nät. I takt med att 4G-näten byggs ut behöver mobiloperatörerna i allt större utsträckning hyra in sig på transportnät från tredje-part för kommunikationen mellan basstationerna och de centrala delarna av mobilnätet. I och med att operatören inte äger hela infrastrukturen själv behövs följaktligen säkerhetsfunktioner för att kunna garantera integriteten för användarna, skydda operatörens utrustning från attacker samt ge kunderna en högre kvalitetsupplevelse. Figur 5 visar ett exempel på hur en typisk affär för Clavister kan se ut där en mobiloperatör behöver komplettera befintligt 4G/LTE-nät med säkerhet (se Figur 5: Typiskt 4G/LTE-nät ). Teknologi Clavisters immateriella tillgångar består primärt av de två mjukvarorna Clavister cos Core och Clavister cos Stream. Clavister cos Core är Bolagets första generation säkerhetsmjukvara, vilken har vidareutvecklats löpande sedan den första lanseringen. Mjukvaran kännetecknas av att vara extremt kompakt till sin storlek, vilket är resultatet av den unika arkitektur och design som ligger bakom utvecklingen. Detta är inte minst viktigt ur kostnadssynpunkt för kunderna, då en kompakt storlek innebär en hög nyttjandegrad av den hårdvara som mjukvaran exekveras på, vilket därigenom minskar behovet av dyra investeringar i hårdvara. Vidare har mjukvaran ett mycket högt funktionsinnehåll och möjliggör därför ett stort antal användningsområden. Clavister cos Stream utgör Bolagets nästa generations mjukvara, vilken i ännu högre grad utnyttjar modern hårdvara och därigenom levererar en pris/prestanda-nivå som är branschledande. Mjukvaran är därför mycket väl lämpad till användningsområden där hög kapacitet är en förutsättning, som exempelvis för säkerhet i 4G/LTE-nätverk. Clavister cos Stream har än så länge ett något lägre funktionsinnehåll än Clavister cos Core, vilket innebär att Bolaget avser att göra fortsatta investeringar i utveckling av mjukvaran. Produktutveckling Clavisters kärnkompetens är mjukvaruutveckling med avsevärd teknologisk höjd som präglas av hög grad av systematisering i kombination med agila arbetsmetoder, vilket gör att Bolaget kan ligga i teknologisk framkant och samtidigt vara ytterst flexibel i kunddialogen. Verksamhetsbeskrivning 15

16 Verksamhetsbeskrivning Bolagets fortsatta teknologiska framgång utgörs av att fortsättningsvis vara en attraktiv och spännande arbetsgivare, och samla erforderlig internationell kompetens till ett eller högst ett fåtal kompetenscentra i Sverige. Clavister avser inte att arbeta med så kallad outsourcad utveckling annat än under speciella omständigheter, primärt för att bibehålla en hög nivå av teknisk kompetens samt för att undvika att immateriella rättigheter faller i orätta händer. Bolaget skall även framgent ha ett tydligt mjukvarufokus men i de fall där marknaden kräver nyckelfärdiga lösningar med färdigpaketerad mjukvara och hårdvara, skall Clavister uteslutande arbeta med så kallad Commercial-off-the-Shelf (COTS) hårdvara från etablerade hårdvaruleverantörer. Produktportfölj (paketerade produkter) Baserat på de två mjukvaror som presenterats ovan har Bolaget valt att skapa färdigpaketerade produkter med egenskaper som riktar sig mot olika kundsegment. Den nuvarande produktportföljen består i dagsläget av följande produktserier: Clavister PolarBear Series produkter för telekom-lösningar Clavister Wolf Series produkter för medelstora företag Clavister Virtual Series virtuella produkter för moln- och virtualiseringslösningar Clavister Eagle Series produkter för mindre lokalkontor och andra mindre installationer. Clavister Lynx Series produkter för industriella tillämpningar Konkurrenssituation Bolaget har idag klara teknologiska fördelar inom marknadssegmentet telekom med specifika lösningar för 4G/LTE-säkerhet, Small Cells-säkerhet samt Mobile Data Offloading. Inom dessa lösningar utgörs Clavisters största konkurrensfördelar av den höga kapacitetsnivån och den tekniska höjden på mjukvaran, den långa erfarenheten av utveckling mot telekomsegmentet samt det strategiska värdet av att vara en flexibel, mindre och politisk oberoende säkerhetsleverantör. Telekomsegmentet har i dagsläget en relativt enkel konkurrensstruktur, där marknaden domineras av några enstaka stora amerikanska leverantörer. Inom företagssegmentet är däremot konkurrensen diversifierad, med många olika leverantörer inom flera olika undersegment. De största bolagens köpmönster styrs i stor utsträckning av tillit till starka varumärken och stora internationella produktleverantörer. Här finns ett fåtal aktörer som dominerar marknaden. Segmentet för små företag är i gengäld starkt överrepresenterat av leverantörer med billiga produkter som säljs i höga volymer och bygger på storskalig logistik och stark prispress. Clavister har valt att positionera sig specifikt mot segmentet för medelstora företag, där varje kundprojekt har en betydande affärsstorlek, och där lösningarnas tekniska höjd har betydelse. IPR-strategi Teknologi och produkter skall skyddas genom en tydlig IPR-strategi, där Bolaget aktivt skall söka patent på strategiskt viktig nyutveckling. Utvecklingsprocesser och metoder skall löpande utvärderas och optimeras för att säkerställa att Bolaget hela tiden arbetar med högsta effektivitet och produktivitet. Utvecklingsprocesser och metoder skall löpande utvärderas och optimeras för att säkerställa att Bolaget hela tiden arbetar med högsta möjliga effektivitet och produktivitet och med iakttagande av relevant skydd för de resultat som uppnås. Bolagets immateriella tillgångar finns främst inom de områden som berörs av produkterna Clavister cos Core och Clavister cos Stream. Organisation Bolaget är representerat geografiskt enligt nedan (se Figur 6: Clavister kontor. Bolagets huvudkontor finns i Örnsköldsvik, med bland andra funktionerna finans, HR, produktledning, produktutveckling, säljstöd, kundstöd samt order/logistik/inköp. Sälj- och marknadsledning drivs från Bolagets kontor i Stockholm, och på övriga geografiska platser finns säljverksamhet mot lokal marknad/region. På vissa marknader är Bolaget representerat genom egen anställd personal, medan på andra marknader används en agent-modell där personalen enbart arbetar med Clavister, men är avlönade med säljkommissioner. 16 Verksamhetsbeskrivning

17 Verksamhetsbeskrivning Den operationella verksamheten leds av den verkställande direktören med stöd av en ledningsgrupp bestående av CTO, CFO, försäljningschef, marknadschef, produktchef, utvecklingschef, affärsutvecklare och kundstödschef. Örnsköldsvik Corporate Headquarters Amsterdam Sales Benelux Paris Sales France Stockholm Sales Nordic Hamburg Sales DACH Xian Sales China Beijing Sales China Nanjing Sales China Torino Sales Italy Chengdu Sales China Shanghai Sales China Singapore Sales SEA Guangzhou Sales China Figur 6: Clavister kontor Kvalitet Bolaget och Bolagets processer är granskade och certifierade enligt ISO 9001 av DNV (Det Norske Veritas). Pågående samarbeten och kundreferenser Clavister har fram till dags dato levererat drygt licenser av sin mjukvara, både genom egna försäljningskanaler samt genom OEM-försäljning. Bolaget har kommersiella avtal med 28 distributörer och 196 systemintegratörer i 30 länder. Clavister har ingått licensieringsavtal med ett antal större globala aktörer, samt har en pågående affärsdialog med ytterligare en handfull potentiella licenstagare. Bolaget har ett marknadsmässigt samarbete med Intel, och Clavister är sedan 2013 medlem i Intel Network Builders Program 6. Clavister samarbetar och har några av världens mest kända företag och organisationer som partners och kunder. Många av dessa är, av naturliga skäl, inte möjliga att nämna vid namn av säkerhets- och sekretesskäl. Nedan presenteras ett axplock av dessa. Teknikpartners Intel Intel är världens största tillverkare av datorprocessorer. Intel har identifierat Clavister som en nyckelspelare inom området NFV/ SDN där man ser en enorm tillväxtpotential. Clavister ingår i Intels Network Builders ecosystem sedan Qosmos Med Qosmos Deep Packet Inspection (DPI) och Network Intelligence (NI) produkter integrerade kan Clavister erbjuda en överlägsen kontroll av datatrafiken genom True Application Control. Kaspersky Labs Kaspersky är ett av världens främsta antivirusföretag. Clavister har integrerat Kasperskys teknologi i sina lösningar för att kunna erbjuda det bästa virusskyddet på marknaden till sina kunder. Splunk Clavister erbjuder kunder och partners att använda Splunk till att enkelt detektera, övervaka och analysera data från och till Clavisters produkter. Ett gott exempel på en väl fungerande integration av en tredje-parts produkt. Företagskunder D-Link En av världens största leverantörer av nätverksutrustning för SME-marknaden. Clavister levererar all mjukvara till D-Links breda portfölj av säkerhetsprodukter. Regus Världens största leverantör av flexibla arbetsplatser (bland annat kontorshotell) med cirka 14 miljarder SEK i omsättning. Regus använder Clavisters produkter för att säkra hela sin digitala infrastruktur och för att förmedla säkra internetuppkopplingar till sina hyresgäster. Verksamhetsbeskrivning 17

18 Verksamhetsbeskrivning Terremark En ledande global hosting-leverantör, del av Verizon-gruppen, med datacentra i ett flertal länder. Clavister tillhandahåller virtualiserad säkerhetsmjukvara som används som del i Terremarks tjänsteutbud. E. ON Climate and Renewables Världens största privatägda energibolag, med mer än 25 miljoner kunder. E.ON använder Clavisters produkter globalt för att säkra kommunikationen mellan kraftverk och driftscentraler. Brazilian Civil Police Federala polismyndigheten i Brasilien använder Clavisters produkter för att säkra kommunikation mellan huvudkontor och polisstationer. bwin Världens största börsnoterade onlinespelföretag. Med attacker dagligen är säkerhet av högsta vikt, och med Clavisters produkter uppnår man högsta möjliga driftssäkerhet. DGC DGC är en svensk leverantör av datakommunikations-, drift- och telefonitjänster. Clavister har levererat lösningar för säker tillgänglighet till information extremt och internt. East China Grid En del av State Grid Corporation ett statligt ägt energibolag med verksamhet i 26 regioner i Kina motsvarande 88 procent av landytan. Clavister levererade en nätverksäkerhetslösning som garanterade kunden ostörd drift och säkerhet mot obehöriga. Unibase Unibase erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom nätverksinfrastruktur och systemutveckling. Unibase har levererat en komplett säkerhetslösning från Clavister till Göteborgs stad för dess övervakning av spårvagnsnät och stadsbelysning. Kommuner Sverige Mer än 150 svenska kommuner har valt att standardisera sin nätverkssäkerhet baserat på Clavisters produkter. Nordisk Polismyndighet En central polismyndighet i ett av de nordiska länderna använder Clavisters lösningar som en viktig del i sin infrastruktur. OEM-kund 1 Clavister för en dialog med en större asiatisk aktör som har intention att licensiera säkerhetsmjukvara för att ersätta en redan befintlig produktportfölj. OEM-kund 2 Bolaget har långtgående diskussioner med myndighetskunder på en viktig geografisk marknad om en nationell säkerhetslösning för statliga nätverk. Strategisk satsning Pågående förhandling med en dominerande systemintegratör om att skapa en gemensam säljplattform för att ta viktiga marknadsandelar på befintlig marknad. Telekomkunder SoftBank En Japansk koncern inom telekom, internet och bredband. SoftBank äger även 70 procent av Amerikanska Sprint Nextel. Orange Ett franskt telekombolag med verksamhet i över 30 länder och även 236 miljoner kunder. Rogers Wirelsess Rogers Wireless är en kanadensiskt mobiloperatör. Telekom Malaysia Malaysias största bredbandsleverantör med mer än 2,2 miljoner kunder. Telekomleverantör 1 Clavister har ett aktivt globalt licensieringsavtal med en av världens största leverantörer av telekomutrustning. Telekomleverantör 2 Clavister medverkar just nu i flertalet säkerhetsupphandlingar tillsammans med ytterligare en global telekomleverantör. Telekomleverantör 3 Clavister har långtgående kommersiella dialoger kring Small Cells-säkerhet med en internationell telekomleverantör. 18 Verksamhetsbeskrivning

19 Finansiell översikt Clavisters nuvarande koncernstruktur skapades inför listningen på NASDAQ OMX First North genom att det nybildade bolaget Clavister Holding AB utan tidigare verksamhet förvärvade Clavister AB genom apportemission och därmed blev moderbolag i Clavister-koncernen. Den finansiella översikten baseras av ovanstående skäl enbart på Clavisters AB s reviderade årsredovisningar för år 2011, 2012 samt Clavister Holding AB s oreviderade årsredovisning för 2013, vilken beräknas offentliggöras i slutet av maj Clavisters AB s reviderade årsredovisningar för år 2011, 2012 finns tillgängliga på Clavisters hemsida Clavister Holding AB kommer enbart att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse samt förvaltning av dotterbolaget Clavister AB och dess helägda dotterbolag Clavister APAC Ltd. med säte i Hongkong som i sin tur äger Clavister China Ltd. Bolaget har sedan starten 1997 emitterat aktier till ett sammantaget värde om sammantaget 301 miljoner kronor. Den senaste nyemissionen genomfördes i maj 2014 till en bredare grupp investerare och uppgick till 34 miljoner kronor. Den nyemissionen skedde till en så kallad post-money värdering om 244 miljoner kronor, vilket motsvarar 17 kronor per aktie 1. Omsättning, resultat och fortsatta investeringar Historik Bolagets omsättning har pendlat emellan miljoner kronor under de senaste åren, delvis beroende på inslag eller frånvaro av enstaka större affärer. Betydande investeringar har skett inom forskning och utveckling för att utveckla produkter och lösningar, vidmakthålla och öka konkurrenskraften samt kvaliteten. Nettoomsättningen för 2013 uppgick till 52,8 (72,0) MSEK. Försäljningen utvecklades svagare jämfört med år 2012 på flera marknader, på grund av en hög priskonkurrens parat med lägre efterfrågan. Störst avvikelse jämfört med 2012 uppvisade Tyskland och Sverige. Det strategiska segmentet, som representeras av bolagets kunder inom Telekom samt övriga omsättningsmässigt större kunder, visar emellertid på stabilitet försäljningsmässigt. Bruttomarginalen uppgick till 64 (71) procent (%) och påverkas negativt av en högre andel produkter sålda ur Clavister E7 Series, med lägre marginal i kombination med färre stora affärer med hög marginal. Bolagets rörelseresultat uppgick till -50,1 (-51,4) MSEK efter aktivering av utvecklingskostnader. Bolagets fortsatt stora investeringar i mjukvaruutveckling och på affärer med långa säljcykler påverkar både kassaflöde och resultatet negativt. Resultatet efter finansnetto blev -50,8 (-52,0) MSEK. Årets resultat slutade på -50,8 (-52,0) MSEK. Första kvartalet 2014 Under senhösten 2013 påbörjades en översyn av försäljningsorganisationen för att bättre koncentrera resurserna med fler säljare på prioriterade marknader och på så sätt skapa förutsättningar för högre utväxling. Detta påverkar försäljningen under första kvartalet 2014 och omsättningen är därför lägre jämfört med motsvarande period 2013, 11,0 (16,4) MSEK. Första kvartalet 2013 innehöll flera större affärer, till skillnad mot första kvartalet Detta påverkar jämförelsetalen med ytterligare cirka 3,5 MSEK. Försäljningen Q översteg Bolagets budget med cirka 10 procent. Bruttomarginalen på 69 (65) procent (%) ligger på planerad nivå och har stigit med fyra (4) procentenheter jämfört med Denna finansiering skedde under maj. Bolaget möter ett omfattande och utökat tryck från samarbetet med befintliga och nya kunder, varför Bolaget har utökat kundrelaterade satsningar utöver tidigare plan. Utökade kundaktiviteter kräver dock mer resurser varför finansiering skedde. Denna investering är inkluderad i Bolagsbeskrivning som om att den vore registrerad, även om så ännu inte är fallet. Teckningsanmälningar är erhållna och avräkningsnotor är utskickade. Likvid är erlagd, men bolaget väntar på registrering av dessa aktier efter stämmas godkännande. Finansiell översikt 19

20 Finansiell översikt Andelen aktiverat arbete för egen räkning har ökat marginellt med 0,3 MSEK medan personalkostnader och övriga externa kostnader ligger på samma nivå, 20,4 (20,4) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med 2,0 MSEK jämfört med Q och summerade till -13,1 (-11,0) MSEK. Förlusten för perioden landade på -13,0 (-11,5) MSEK. Nutid Investeringarna är fortsatt stora, men ökar inte påtagligt. Clavister spenderar idag drygt 40 miljoner kr på Forskning och Utveckling (FoU) där intäkterna i betydande omfattning ligger framför oss, och endast till en mindre del genereras idag. Investeringarna går i ökad omfattning till kundstyrda projekt, med kommersiell koppling. Här kan ökningstakten fortsätta, men då kopplad till kund med kommersiella intressen. Därutöver har bolaget under senare tid mångdubblat satsningarna inom avgränsande områden på sälj- och marknadssidan, inom exempelvis telekom, men även inom andra områden. Vissa geografiska avgränsningar har gjorts i syfte att koncentrera resurser till de marknader, produktoch lösningsområden där Bolaget har kommit längst, för att stärka förutsättningar till en betydande kommersiell succé. Denna förändring har medfört såväl extra kostnader som negativ påverkan på intäkterna. Framtid Bruttomarginalen är mycket god och har potential att öka som en effekt av en möjlighet till utökad mjukvaruförsäljning och högre volymer, men även på grund av positiva effekter från bolagets FoU. Bolaget ser att de utökade satsningarna har goda möjligheter till betydande kommersiella resultat. Clavister deltar nu i såväl fler som i större upphandlingar än tidigare. Flera av dessa upphandlingar är så pass omfattande att dessa enskilt i sig, givet framgång, skulle motsvara en betydande del av fjolårets omsättning. Dessa avser såväl kommersiella affärer som strategiska samarbeten med vitt skilda kunder, partners och geografiska marknader. Generellt innebär större potentiella affärer och samarbeten mycket långa ledtider innan de eventuellt blir kommersiella. Clavister har i flera fall arbetat under en längre tid med delar av dessa potentiella affärer, varför vi räknar med att se någon form av resultat av detta under senare delen av De långa löptiderna ska dock inte underskattas, även om Bolaget i flera fall kommit en god bit på vägen. Satsningarna belastar resultatet under innevarande år med uppskattningsvis 30 miljoner kr. Betydande intäkter, av game-changing karaktär, torde komma att påverka resultaträkningen i mer betydande omfattning först 2015, vid positiv utgång, även om besked om framsteg successivt kommer under Finansiell ställning Bolaget har gjort omfattande investeringar och kommer fortsätta att investera, även om mjukvaruplattform, produkt och lösningar kräver mer av kommersiella anpassningar framgent än nyutveckling. Bolaget har varit beroende av externt kapital för att kunna finansiera investeringarna. Ytterligare satsningar, utökade kommersiella anpassningar och utökade kundprojekt belastar likviditeten och kräver en stark finansiell ställning. Givet de långt gångna och utökade kundprospekten av dignitet som föreligger sedan en tid tillbaks och den negativa påverkan de kortsiktigt får på kassaflöde och resultaträkning, så beslutade Styrelsen om en emission för att kunna möta dessa intressen och tillhörande rörelsekapitalbehov. Styrelsen önskar en likviditetsmarginal för att kunna ta del av dessa utökade kommersiella intressen. Fler och utökade kundprojekt belastar kortsiktigt likviditeten men är samtidigt en effekt av en positiv utveckling på kundsidan. En riktad emission till svenska och utländska (delvis institutionella) investerare stängdes i maj 2014 i det övre intervallet på 34 miljoner kronor, före transaktionskostnader om 2.5 miljoner kronor. Likviditeten proforma per , inklusive ovan nämnd nyemission i maj 2014, uppgår till 58.4 miljoner kronor, inklusive netto emissionslikvid om 31.5 miljoner kronor. Det egna kapitalet proforma per uppgår till 60 miljoner kronor. Styrelsen anser inte att bolagets likvida medel är tillräckliga under en 12-månaders period givet nuvarande aggressiva kundrelaterade satsningar. Men medräknat genomförd emission om 34 miljoner kronor, villkorad av extra bolagsstämmans godkännande anser styrelsen att bolagets likvida medel är tillräckliga för att finansiera verksamheten under de kommande 12 månaderna. Bolaget erhåller likvid i direkt anslutning till efter stämmans godkännande. 20 Finansiell översikt

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2014

Rapport för andra kvartalet 2014 Rapport för andra kvartalet 2014 Förbättrad tillväxt fortsatta investeringar Intäkterna ökade under andra kvartalet med 4% till 13,0 MSEK (12,6) Bruttoresultatet ökade under andra kvartalet med 5% till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Affärsuppdatering. Clavister Telekomsegmentet

Affärsuppdatering. Clavister Telekomsegmentet Affärsuppdatering Clavister Sammanfattning 01 Clavister Marknaden för mobil telekommunikation fortsätter att visa dramatiska tillväxtsiffror, inte enbart inom ett enskilt segment, utan inom många parallella

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari mars sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Jämförelsesiffror i denna

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvåret 1 januari 30 juni 2011 Svag omsättning för första halvåret Strategiska förflyttningar mot försäljning av semi-stationära system. Nettoomsättningen för koncernen

Läs mer

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 INTEGRERAD I SEX MOBILTELEFONER Under första kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Doro Årsstämma April 2017

Doro Årsstämma April 2017 Doro Årsstämma 2017 27 April 2017 Verkställande direktörens redogörelse 2 Agenda 1. Doro och vår marknad 2. Händelser och resultat 2016 3. Händelser och resultat Q1 2017 Doro och vår marknad Vårt erbjudande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Utvecklad säkerhet med ny teknik Årsstämma den 8 maj 2015 Utvecklad säkerhet med ny teknik Alf Göransson VD och koncernchef Securitas Group Försäljningstillväxt 2005-2014 Försäljning, MSEK Organisk försäljningstillväxt, % 70 000 7 65

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 1 Delårsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) - Rörelsens

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer