MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD"

Transkript

1 Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING MEDBORGARFORUM 2 NORRA SIGTUNA STAD Datum Plats Sigtunastiftelsen Deltagare NCC, Sigtuna Kommun Processledare Strategisk Arkitektur 1

2 AGENDA Moderator Marika Khodr hälsar välkomna talar om agendan för kvällen, varför är vi här idag? Sigtuna kommun och NCC presenterar sig i egenskap av markägare och deltagare i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen. Talar om traditionella planprocessen och hur medborgarforumet som en del i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen ger möjlighet till delaktighet Övning 1 Var bor du? Var är din favoritplats? Jan Ytterborn, Strategisk arkitektur talar om modernt och hållbart stadsbyggande Övning 2 - Workshops kring hur vi kan använda det vi hört från föreläsningen om modernt stadsbyggande och hållbara lösningar. Hur kan det appliceras på Norra Sigtuna Stad. Marika Khodr leder övningen Presentation av de idéer som fötts i workshopen med samtal som leds av Marika Khodr Sammanfattning av kvällen där Marika Khodr summerar upp vad som kommit fram. Materialet kommer att sammanfattas och publiceras på hemsidan www. norrasigtunastad.se Övning 3: sista uppgift - Vad har ni med er från denna kväll? Vad har varit bra med workshopen? Deltagarna skriver ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 2

3 DELTAGARE NCC: Kim Hultén Cecilia Petterson Monika Axelsson SIGTUNA KOMMUN: Anna-Karin Bergvall Christina Bolinder STRATEGISK ARKITEKTUR: Jan Ytterborn Maria Papafigou Marie Kojzar Nadine Aschenbach Niklas Weise ÖVRIGA: Marika Khodr (Moderator) SIGTUNABOR Ole Skarin Johan Sylwén Ann-Charlotte Reuterdahl Torbjörn Söderlund Henrik Tingvall Ebba Holst Karolina Holst Kerstin Diel Per Nilsson Lars Gunnar Bråvander Harriet Nandell Björn Hazelius Sverker Jonsson Anna Hedberg Maria Hazelius Pernilla Alm Lars Persson Katarina Bryngel Fred Blomberg Birgitta Osterberg Bengt Osterberg Björn Lindbergson Anna Holmgren Benny Andersson Owe Gustafsson Rolf Brunnberg Niklas Holmlund Maria Drougge Peter Hazelius Gustaf Delin Per Hultén Lars Wedén Johan Pattyraine Cecilia Pattyranie Jens Johansson Bertram Langemar Daniel Strand Lars Björking Mats Weibull Siv Blom Olav Holst Britta Kaul Lasse Svedberg Bernt Eriksson Gunnel Svedberg Dieter Noack Gunilla Noack Bengt Nannström Bosse Lindberg Pernilla Olsen Andreas Olsen Maria Wenberg MAlin Lundberg Henriette Kenne Vegetarian! Anna Hedberg Mikael Kefbäck Maria Winström Mikael Zingerman 3

4 4

5 MEDBOGARFORUM 2 - UPPLÄGG 60 delatgare - Sigtunabor - placerades vid 9 bord i slumpmässig ordning. Nya möten uppstod, nya tillfällen för kunskapsutbyten och ömsesidig inspiration och diskussion. Efter inledande föreläsningar av Sigtuna Kommun, NCC och Strategisk Arkitektur samtalades, debatterades och utformades idéer för den nya stadsdelens, Norra Sigtuna Stad, framtid. Idéerna är grundläggande för formuleringen av en vision för den nya stadsdelen som även ska ha utvecklingen av hela Sigtuna Stad i åtanken. I grupperna vid varje bord samlades kunskaper, refl ektioner och även utopier kring tre övningar som sammanställdes i den här rapporten. Tack för en mycket spännande och inspirerande kväll! 5

6 6

7 PRESENTATION DEN VISIONSSTYRDA PROCESSEN ANNA-KARIN BERGVALL, SIGTUNA KOMMUN KIM HULTÉN, NCC 7

8 Visionstyrt processarbete MBF 1 MBF 2 ÅTERKOPPLING ALLMÄNHET MEDBORGARDIALOG VISIONSARBETE VISIONS RAPPORT VWS 1 VWS 2 VWS 3 PROGRAMARBETE KONCEPT GESTALTNING Traditionellt planearbete PROGRAMARBETE PB PB PB överklagandetid PLANANSÖKAN BESLUT OM PLANUPPDRAG SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT RÅDSLAG 8

9 Anna Karin Bergwall presenterar Sigtuna som en växande stad. Tillväxten får uttryck i översiktsplanen, i vilken Norra Sigtuna Stad är utsedd att vara ett förändringsområde (avses på relativt kort till medellång sikt tas i anspråk för annan markanvändning: exempelvis bostäder, arbetsplatser, service eller trafi kleder). NCC i samarbete med kommunen har fått planuppdrag för utredning av området och framtagande av underlag till detaljplan. Kim Hultén förklarar den visionsstyrda processen. Medborgarforumen lägger grunden till utformning av en vision och genomförs i ett väldigt tidigt skede i planarbetet: Inte ett streck är ritat än! 9

10 10

11 ÖVNING 1 VAR BOR DU? DIN FAVORITPLATS I SIGTUNA? DELTAGARNA PLACERAR SINA PRICKAR PÅ KARTAN Del 1 Introduktion 11

12 Del 1 Introduktion 12

13 FÖRELÄSNING MODERNT HÅLLBART STADSBYGGANDE JAN YTTERBORN, STRATEGISK ARKITEKTUR 13

14 ENKLAVER 14

15 Attraktiva stadskvaliteter Sigtuna Stad är en mycket attraktiv stad som enligt urban forskning besitter många mätbara kvaliteter som utgör attraktivitet. Särskild fördelaktigt är förutsättningarna kring Stora gatan: Ett fi nmaskigt gatunät/rutnät istället för återvändningsgränder hög konnektivitet. Urbana verksamheter så som service, handel, caféer och restauranger. Tillgång till park Närhet till vatten Småskalig, varierad, tät kvartersform Områdena i anslutning till den historiska stadskärnan upplevs däremot som fragmenterat och mindre integrerat, bestående av olika, enskilda, enklaver. En viktig fråga blir att förbättra dessa kopplingar/konnektivitet mellan befi ntliga och nya områden. En annan fråga i fokus för att skapa ökad attraktivitet är förbättring av kollektivtrafi ken. Hållbar stadsdel NCC har mycket högt ställda krav på hållbart byggande i Norra Sigtuna Stad. Man har valt att arbeta med ett certifi eringssystem som heter BREEAM Community och anses vara det bästa och mest utvecklade systemet för certifi ering av hela stadsdelar. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifi era stadsdelens hållbarhet under planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar. I BREEAM Community ingår bland annat krav på: Klimat och Energi (lokal dagvattenhantering, öka energieffek tivitet, främja förnybara energilösningar som solenergiteknik) Resurser (användning av miljövänliga material i byggnader) Ekologi och Biodiversitet (undersökning, hänsyn och stärkning av befi ntlig ekologiska värden och habitat) Samhälle (delaktighet av medborgare i designprocessen, uppmuntra och främja hållbara livsstilar) Handel (stärkning av verksamheter i närområdet) Fastigheter (miljöcertifi ering) Gestaltning (respekt för landskap, livlig gatumiljö) Transport och Rörelsemönster (kollektivtrafi k, minska behov av tranport) För inspiration och nya idéer fi nns det en mångfald av framgångsrika projekt i Europa och världen att titta på. Jan presenterade bilder som förmedlade intryck från hållbara stadsmiljöer med fokus på en studieresa i Tyskland. 15

16 16

17 Del 1 Introduktion 17

18 ÖVNING skriv ner dina tankar diskutera tillsammans markera på kartan dra ett streck från prick till tanke Del 1 Introduktion 18

19 ÖVNING 2 DISKUSSIONER OCH KREATIVITET I GRUPP Föreställ dig en framtid i Sigtuna! Vad skulle du önska dig? Låt inte oro för genomförbarhet bromsa dig i nuläge. Det är tillåtet att vara utopisk. Marika Khodr MARIKA KHODR MODERERAR ÖVNINGAR KRING EN VISION OM NORRA SIGTUNA STAD. Del 1 Introduktion 19

20 20

21 BORD1 Gruppen kring bord 1 lyfte idén för en golfakademi som skulle kunna genera verksamhet och integrera golfanläggningen i stadsbilden. Men även skolor och nya arbetsplatser var fokus i diskusissioner. Se nedan för en sammanfattning. Vi ska tusen inte ha en handelslada mitt i Sigtuna. Matvaruhandel i mindre skala kan behövas som konkurrens i stan. Det är viktigt med nya arbetsplatser. DET SOCIALA LIVET Golfakademin Skola (Gymnasium, högskola) 4H-gård Handelsträdgård El-buss VERKSAMHETER OCH HANDEL Mindre mataffärer (ej handelslada! ej Lidl, Willy s) med helsortiment Möjligtvis hemleverans av mat Golfbana som proffsanläggning Ny bensinmack SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gratis El-buss som knyter ihop enklaver Del 1 Introduktion 21

22 22

23 BORD 2 Att aktivera den nya stadsdelen var i fokus under samtalen vid bord 2. Hur vänder man på fl ödet? Nedan fi nns en sammanställning av ideerna kring den framtida staden. Vända på fl ödet från det gamla Sigtuna Stad till det nya Norra Sigtuna Stad (genom att) skapa aktivitet som gör att folk kommer hit - (till exempel) museieverksamhet. Parkering under jord är det absolut bästa, men det är dyrt. DET SOCIALA LIVET Publika samlingsplatser som torg, bibliotek, museum Vända fl ödet, skapa aktivitet Aktivitetshus Trygghet i närmiljön över åldersgränserna Filial till bibliotek, museum, konstgalleri VERKSAMHETER OCH HANDEL Handelsträdgård Små verksamheter som skomakare, data- o cykelverkstad Livsmedelsbutiker i konkurrens SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kommunaltrafi k som tjänar hela Sigtuna Gatunät = rutnät Parkering under jord, bilfria / parkeringsfria gator i området (se exempel från Tyskland) 23

24 24

25 BORD 3 Vid bord 3 diskuterades mycket kring möteplatser och aktivitet för alla åldrar i staden. Kombination, integration och mix av funktioner och miljöer ska unna Sigtunas framtida småstadskaraktär. Se nedan för en sammanställning av idéerna. Äldevård har vi diskuterat mycket. Det måste tas hand om. Kulturpark, kulturhus (erbjuder) chansen att bygga fl er föreningslokaler. Vi vill ha en intergrerad skolmiljö. Gymnasieskola, förskola - mix är bra. DET SOCIALA LIVET All-aktivitetshus Fler föreningslokaler Gymnasieskola, Integrerad skolmiljö, mix, förskolor Äldrevård Parkmiljöer med vattenkontakt, lekparker, skatepark VERKSAMHETER OCH HANDEL Torghandel kombinerat med livsmedel Långa öppettider Ekologiska produkter Småskaliga verksamheter/butiker som second-hand butiker Företagshus för småföretag i samverkan SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Elbuss i ringlinje Båttaxi Gång- och cykelvägar Hastighetsbegränsningar (bullerskydd) 25

26 26

27 BORD 4 Diskussionerna vid bord 4 hade mycket fokus på nya spännande verksamheter samt nytt tänk och strategier för miljövänliga, ekologiska lösningar. Se nedan för en sammanfattning. Vi vill ha ekologiska och miljövänliga lösningar. Vi kommer behöva lära oss mycket mer om hur man hantera sin omgivning. Vi vill ha ett solcellskraftverk som försörjer (de nya) passivhusen. DET SOCIALA LIVET Boende för fl er barnfamiljer Äldreboende Skola Disco Restaurang med stor uteservering VERKSAMHETER OCH HANDEL Musteri, bryggeri, bränneri (ekologiskt!) Handelträdgård som producerar för närområdet Spännande butiker Solcellskraftverk SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Integrerad trafi k, gång- och cykelbanor Spår-bilsystem (ändå till ut Arlanda) Miljövänlig kollektivtrafi k Passivhus, urinseparering, Sigtuna som skolstad, överlevnadsgymnasium som plan B (beredskap för det värsta) 27

28 28

29 BORD 5 Vid bord 5 tänkte man mycket visionärt från vattenvägar för paddling med kanot mellan stadsdelarna till vinodlingar i uppvärmt klimat. Fler tankar kring det nya livet i Norra Sigtuna Stad fi nns nedan. Eftersom vi kommer att få varmare klimat här i Sigtuna, kan vi börja med vinodling! Självklart ska vi ha kontor (och) skapa ett klimat för att företagen vill komma till Sigtuna. DET SOCIALA LIVET 2 st vattenvägar för kanot/paddling, skapa dagvattensjö + sjö vid rondellen så att stora gatan bli bilfri Befolkningstillskott VERKSAMHETER OCH HANDEL Kontor, kontorshotell, skapa bra verksamhetsklimat för att få företag att fl ytta till Sigtuna Vinodling (klimatförändring) Handelsträdgård Bondens marknad Stadsodlingar Verksamheter och handel i samspel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatunät = rutnät (massor med olika ingångar till stan) Infartsparkering för cyklar Pendlarparkering under mark Bussar till Stockholm Arlanda Kista Promenad- och cykelstråk längs med öppet vatten 29

30 30

31 BORD 6 Vid bord 6 utvecklades en stor bredd av Sigtuna-specifi ka idéer som sprider sig över alla åldrar och årstider. En sammafattning fi nns nedan. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika sellingpoint! Sen ska det cyklas väldigt mycket. Så det behövs en cykelverkstad. Ett frigymnasium i liten skala (ser vi) gärna. Den sydöstra delen är väldigt vattenfyllt under höstar och vårar. Där kan det bli en damm som fungerar som skridskobana under vintern. DET SOCIALA LIVET Bevara skidspår Frigymnasium i mindre skala Ungdomsgård Damm och skridskobana (dagvattenhantering) Mullerverksamhet Disco-ställe önskas VERKSAMHETER OCH HANDEL Bensinmack och Handelsbod Högskola för restaurang/konferens Golfprogram SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Bättre kollektivtrafi k spårtrafi k 31

32 32

33 BORD 7 En stadsdel för unga - var ett starkt motto vid bord 7. Utbildningar och aktiviteter skulle få unga människor (mellan år) att stanna i Sigtuna. Fler idéer för framtidens Sigtuna (Norra Sigtuna Stad) fi nns sammanställt nedan. (Det är viktigt) att satsa på starka utbildningar som arkeologi, design, arkitektur, sport, musik... så att (Norra Sigtuna Stad) blir en stadsdel för unga, en levande stadsdel. Det ska vara lätt att motionera. Rörelser inom Sigtuna: Enklaver hindrar det sociala livet. Man måste göra kollektivtrafi ken först. Ringlinjen är en viktig del av visionen. DET SOCIALA LIVET Satsa på unga, utbildningar på hög nivå: arkitektur, design, arkeologi, Lätt att motionera (skapa tillfällen utrymmen) Möteplatser av nytt karaktär VERKSAMHETER OCH HANDEL Arbetsplatser är viktiga unna småföretagare Sigtunakort som ger bonus i lokal handel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kollektivtrafi k, bussar Lånecyklar Bil-pool 33

34 34

35 BORD 8 En stark vision och identitet för hela Sigtuna efterfrågades vid bord 8. Helhetstänkande var även temat kring de tre frågorna i övningen. Se en sammanställning av svaren nedan. Vi tycker att ni ska formulera en vision som folk får ståpäls på - klar, välformulerad, lätt kommunicerad. Rondellen som kommunikationspunkt och port (till Sigtuna) är väldigt viktigt. Man defi nerar Sigtuna redan där. DET SOCIALA LIVET Aktiviteter för alla åldrar och Alla årstider Tänk helhet Använd rondellen (som porten) som igenkänning av området Disco Lekplatser, trafi klekplats Ungdomsaktiviteter på golfbanan Ungdomsgård Biograf VERKSAMHETER OCH HANDEL Småskaliga kluster av handelsverksamheter Handla lokalt! Konstgalleri, utveckling av museet Fri yta för torghandel Restauranger och kafeer i samband med annan verksamhet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatan är mötesplatsen Knut samman cykel- och promenadvägar på båda sidan 263 med gångbroar (Var generösa! Min. 3 broar) Joggingbana 1m höga trafi kbulor 35

36 36

37 BORD 9 Vid bord 9 diskuterades kring upptäckarlust och variation. Man uppskattar urbana kvaliteter såväl som platser för tysthet och kontemplation. Se nedan för fl er ideer kring övningsfrågorna. Det sociala är MÖTEN. (Det behövs) lokaler för möten, föreningar, ett äldrecentrum som möjliggör att folk träffas. Utveckla spårområdet för gång, löpning, skidor, cykel, häst. Man ska skapa upptäckarlust! DET SOCIALA Lokaler för möte, föreningslokaler Utomhusscen, amfi teater Torgbildningar (intima torg) Den lokala puben Aktivitets Utrymme för avskildhet, tysthet, icke-möten (som Klockbacken) VERKSAMHETER OCH HANDEL Matvarubutik med fullt sortiment Kontorshotell, kontorslokaler Småskaliga butiker med specialsortiment och hög kvalitet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Utveckla området för cykel, gång, häst Spårområden, gång cykel, skidor Väck upptäckarlust (bl.a. med varierande bebyggelseformer, vatten i landskap) Dold infartsparkering i kombination med El-bussar 37

38 38

39 SAMMANFATTANDE ORD AV MARIKA KHODR Vi ser en småskalig stadsdel med någon typ av rutnätsstruktur. En grön stadsdel med en handelsträdgård som har en kommersiell del men även en del för de boende där man kan närodla urban gardening. Kanske ett gymnasium eller rentav en högskoleutbildning, design, arkitektur eller kanske arkeologi, men också en trädgårdsmästarutbildning. En grundskola med tema natur och arkeologi. Det är en aktiv stadsdel där man möts, den gemensamma odlingen med lokalproducerad mat, restaurangen, puben på torget. Norra Sigtuna Stad som en destination dit även andra, utifrån, åker. Kanske en årlig trädgårdstävling eller annat som människor drar sig till. Sigtunas varumärke är väldigt starkt, något man ska bygga vidare på. Ringlinje med elbussar som förser stomlinjebussarna mot Märsta, Arlanda och Stockholm med resenärer i anslutning till Norra Sigtunas stadsdelscenter. Vattenvägar eller vattenspeglar som ett aktivt element. En varierad småskalighet och täthet som ett begrepp, INTE höghus i park. Porten till Sigtuna gestaltningen som så viktig för att stärka hela Sigtuna stad. 39

40 ÖVNING vad har ni med er från denna kväll? vad har varit bra med workshopen? skriv ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 40

41 ÖVNING 3 REFLEKTIONER 41

42 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Feedback hur vi går vidare i processen. Ev. välja ut några Sigtuna personer som får deltaga i projekt. Att alla får en chans att ge sina synpunkter på Norra Sigtuna Stads utformning. Vi tycker att inte att det ska byggas så ni nu har föreslagit. Trygghet i närmiljön över åldersgränserna. Öppet, ödmjukt, möjligheter ställer krav på NCC. Refl ektion: Bra dialog! För lite om stadsbyggnadsutformning. Det blev ju riktigt bra till slut. Från kaos till en kreativ diskussion med många spännande idéer. Produktivt möte som involverar och inspirerar invånarna i Sigtuna. Tror stadsdelen blir mer populär då invånarna fått vara med och bestämma. De tankar och förslag som väckts ikväll är positiva och kommer bidra till att denna stadsdel blir en omtyckt plats. Viktigast är att platsen blir levande, trygg och del av Sigtuna. Whatever is built here it needs to be sustainable. (impact on the environment) Området skall vara ett paradexempel på ett uthålligt/hållbart samhälle - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det bästa idag: Att börja med lyssnandet innan några planer spikas. Refl ektion: Oerhört bra initiativ att bjuda in medborgarna, attityden hos NCC är fantastisk, till skillnad från de andra byggprojekt i Sigtuna som företagits de senaste åren har det här chans att bli riktigt bra. För mig är det alltså viktigast att göra området ungdoms- och barnvänligt, framför allt ett kulturaktivitetshus känns som om det är en nödvändighet som saknas i staden. Tack för att vi fi ck komma! Karolina 42

43 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Innovativt, skapande och kreativt forum, där invånarna i Sigtuna får framföra sina synpunkter. Stämning idag var enbart positiv jämfört med förra träffen. Skönt att ta del av er byggnation. Fortsätt på inslagen väg, med er öppenhet. Lycka till! Bra öppen dialog (som måste fortsätta). Ett bra planerat medborgarråd med många intressanta synpunkter som vi hoppas kan påverka planeringen av Norra Sigtuna. Dialog! Helt rätt väg i det nuvarande stadiet. Därtill se mycket långsiktigt år förverkligandet. NCC ärliga i sin uppsåt att lyssna på förslagen. Spännande kväll med mycket diskussioner. Naturskydd får hoppas på fortsatt samarbete. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika selling point! Låt ekonomin tillåta mänskliga proportioner. En bra början, men mycket återstår. Bra: Bevarandet av det gröna och vatten. Ta till vara på naturen. Viktigt: sammanhållning i hela Sigtuna. Synpunkt: Formatet (lappar, grupparbete, diskussioner) kräver hela dagen för att vara trovärdigt. Massor av idéer lär ej nå fram nu. Välstrukturerat; nytt sätt tänka vid stadsplanering (visionsarbete, dialogbaserat), informativt, välmodererat. Det känns jättebra att få vara med och skapa en vision och att man tar hänsyn till oss som bor i Sigtuna när man planerar framtiden. Mycket bra och kreativ process! Inspirerande föredrag av Strategisk Arkitektur!! BRA moderator!! Kim lugn saklig och proffsig!! Grattis till bra session! Formulera en vision för ståpäls. Sätt ihop 3-5 scenarios som underlag för en mer målinriktad dialog med Sigtunaborna. Bra föredöme: Åhus bevara det gamla men hitta modern touch. 43

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala.

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. Koldings nya vision: Vi designar för livet. ulrik jurgensen / designchef Kolding Kommun Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. ivar björkman / & openlab Design Affärer Ett magasin om design

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer