MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD"

Transkript

1 Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING MEDBORGARFORUM 2 NORRA SIGTUNA STAD Datum Plats Sigtunastiftelsen Deltagare NCC, Sigtuna Kommun Processledare Strategisk Arkitektur 1

2 AGENDA Moderator Marika Khodr hälsar välkomna talar om agendan för kvällen, varför är vi här idag? Sigtuna kommun och NCC presenterar sig i egenskap av markägare och deltagare i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen. Talar om traditionella planprocessen och hur medborgarforumet som en del i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen ger möjlighet till delaktighet Övning 1 Var bor du? Var är din favoritplats? Jan Ytterborn, Strategisk arkitektur talar om modernt och hållbart stadsbyggande Övning 2 - Workshops kring hur vi kan använda det vi hört från föreläsningen om modernt stadsbyggande och hållbara lösningar. Hur kan det appliceras på Norra Sigtuna Stad. Marika Khodr leder övningen Presentation av de idéer som fötts i workshopen med samtal som leds av Marika Khodr Sammanfattning av kvällen där Marika Khodr summerar upp vad som kommit fram. Materialet kommer att sammanfattas och publiceras på hemsidan www. norrasigtunastad.se Övning 3: sista uppgift - Vad har ni med er från denna kväll? Vad har varit bra med workshopen? Deltagarna skriver ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 2

3 DELTAGARE NCC: Kim Hultén Cecilia Petterson Monika Axelsson SIGTUNA KOMMUN: Anna-Karin Bergvall Christina Bolinder STRATEGISK ARKITEKTUR: Jan Ytterborn Maria Papafigou Marie Kojzar Nadine Aschenbach Niklas Weise ÖVRIGA: Marika Khodr (Moderator) SIGTUNABOR Ole Skarin Johan Sylwén Ann-Charlotte Reuterdahl Torbjörn Söderlund Henrik Tingvall Ebba Holst Karolina Holst Kerstin Diel Per Nilsson Lars Gunnar Bråvander Harriet Nandell Björn Hazelius Sverker Jonsson Anna Hedberg Maria Hazelius Pernilla Alm Lars Persson Katarina Bryngel Fred Blomberg Birgitta Osterberg Bengt Osterberg Björn Lindbergson Anna Holmgren Benny Andersson Owe Gustafsson Rolf Brunnberg Niklas Holmlund Maria Drougge Peter Hazelius Gustaf Delin Per Hultén Lars Wedén Johan Pattyraine Cecilia Pattyranie Jens Johansson Bertram Langemar Daniel Strand Lars Björking Mats Weibull Siv Blom Olav Holst Britta Kaul Lasse Svedberg Bernt Eriksson Gunnel Svedberg Dieter Noack Gunilla Noack Bengt Nannström Bosse Lindberg Pernilla Olsen Andreas Olsen Maria Wenberg MAlin Lundberg Henriette Kenne Vegetarian! Anna Hedberg Mikael Kefbäck Maria Winström Mikael Zingerman 3

4 4

5 MEDBOGARFORUM 2 - UPPLÄGG 60 delatgare - Sigtunabor - placerades vid 9 bord i slumpmässig ordning. Nya möten uppstod, nya tillfällen för kunskapsutbyten och ömsesidig inspiration och diskussion. Efter inledande föreläsningar av Sigtuna Kommun, NCC och Strategisk Arkitektur samtalades, debatterades och utformades idéer för den nya stadsdelens, Norra Sigtuna Stad, framtid. Idéerna är grundläggande för formuleringen av en vision för den nya stadsdelen som även ska ha utvecklingen av hela Sigtuna Stad i åtanken. I grupperna vid varje bord samlades kunskaper, refl ektioner och även utopier kring tre övningar som sammanställdes i den här rapporten. Tack för en mycket spännande och inspirerande kväll! 5

6 6

7 PRESENTATION DEN VISIONSSTYRDA PROCESSEN ANNA-KARIN BERGVALL, SIGTUNA KOMMUN KIM HULTÉN, NCC 7

8 Visionstyrt processarbete MBF 1 MBF 2 ÅTERKOPPLING ALLMÄNHET MEDBORGARDIALOG VISIONSARBETE VISIONS RAPPORT VWS 1 VWS 2 VWS 3 PROGRAMARBETE KONCEPT GESTALTNING Traditionellt planearbete PROGRAMARBETE PB PB PB överklagandetid PLANANSÖKAN BESLUT OM PLANUPPDRAG SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT RÅDSLAG 8

9 Anna Karin Bergwall presenterar Sigtuna som en växande stad. Tillväxten får uttryck i översiktsplanen, i vilken Norra Sigtuna Stad är utsedd att vara ett förändringsområde (avses på relativt kort till medellång sikt tas i anspråk för annan markanvändning: exempelvis bostäder, arbetsplatser, service eller trafi kleder). NCC i samarbete med kommunen har fått planuppdrag för utredning av området och framtagande av underlag till detaljplan. Kim Hultén förklarar den visionsstyrda processen. Medborgarforumen lägger grunden till utformning av en vision och genomförs i ett väldigt tidigt skede i planarbetet: Inte ett streck är ritat än! 9

10 10

11 ÖVNING 1 VAR BOR DU? DIN FAVORITPLATS I SIGTUNA? DELTAGARNA PLACERAR SINA PRICKAR PÅ KARTAN Del 1 Introduktion 11

12 Del 1 Introduktion 12

13 FÖRELÄSNING MODERNT HÅLLBART STADSBYGGANDE JAN YTTERBORN, STRATEGISK ARKITEKTUR 13

14 ENKLAVER 14

15 Attraktiva stadskvaliteter Sigtuna Stad är en mycket attraktiv stad som enligt urban forskning besitter många mätbara kvaliteter som utgör attraktivitet. Särskild fördelaktigt är förutsättningarna kring Stora gatan: Ett fi nmaskigt gatunät/rutnät istället för återvändningsgränder hög konnektivitet. Urbana verksamheter så som service, handel, caféer och restauranger. Tillgång till park Närhet till vatten Småskalig, varierad, tät kvartersform Områdena i anslutning till den historiska stadskärnan upplevs däremot som fragmenterat och mindre integrerat, bestående av olika, enskilda, enklaver. En viktig fråga blir att förbättra dessa kopplingar/konnektivitet mellan befi ntliga och nya områden. En annan fråga i fokus för att skapa ökad attraktivitet är förbättring av kollektivtrafi ken. Hållbar stadsdel NCC har mycket högt ställda krav på hållbart byggande i Norra Sigtuna Stad. Man har valt att arbeta med ett certifi eringssystem som heter BREEAM Community och anses vara det bästa och mest utvecklade systemet för certifi ering av hela stadsdelar. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifi era stadsdelens hållbarhet under planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar. I BREEAM Community ingår bland annat krav på: Klimat och Energi (lokal dagvattenhantering, öka energieffek tivitet, främja förnybara energilösningar som solenergiteknik) Resurser (användning av miljövänliga material i byggnader) Ekologi och Biodiversitet (undersökning, hänsyn och stärkning av befi ntlig ekologiska värden och habitat) Samhälle (delaktighet av medborgare i designprocessen, uppmuntra och främja hållbara livsstilar) Handel (stärkning av verksamheter i närområdet) Fastigheter (miljöcertifi ering) Gestaltning (respekt för landskap, livlig gatumiljö) Transport och Rörelsemönster (kollektivtrafi k, minska behov av tranport) För inspiration och nya idéer fi nns det en mångfald av framgångsrika projekt i Europa och världen att titta på. Jan presenterade bilder som förmedlade intryck från hållbara stadsmiljöer med fokus på en studieresa i Tyskland. 15

16 16

17 Del 1 Introduktion 17

18 ÖVNING skriv ner dina tankar diskutera tillsammans markera på kartan dra ett streck från prick till tanke Del 1 Introduktion 18

19 ÖVNING 2 DISKUSSIONER OCH KREATIVITET I GRUPP Föreställ dig en framtid i Sigtuna! Vad skulle du önska dig? Låt inte oro för genomförbarhet bromsa dig i nuläge. Det är tillåtet att vara utopisk. Marika Khodr MARIKA KHODR MODERERAR ÖVNINGAR KRING EN VISION OM NORRA SIGTUNA STAD. Del 1 Introduktion 19

20 20

21 BORD1 Gruppen kring bord 1 lyfte idén för en golfakademi som skulle kunna genera verksamhet och integrera golfanläggningen i stadsbilden. Men även skolor och nya arbetsplatser var fokus i diskusissioner. Se nedan för en sammanfattning. Vi ska tusen inte ha en handelslada mitt i Sigtuna. Matvaruhandel i mindre skala kan behövas som konkurrens i stan. Det är viktigt med nya arbetsplatser. DET SOCIALA LIVET Golfakademin Skola (Gymnasium, högskola) 4H-gård Handelsträdgård El-buss VERKSAMHETER OCH HANDEL Mindre mataffärer (ej handelslada! ej Lidl, Willy s) med helsortiment Möjligtvis hemleverans av mat Golfbana som proffsanläggning Ny bensinmack SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gratis El-buss som knyter ihop enklaver Del 1 Introduktion 21

22 22

23 BORD 2 Att aktivera den nya stadsdelen var i fokus under samtalen vid bord 2. Hur vänder man på fl ödet? Nedan fi nns en sammanställning av ideerna kring den framtida staden. Vända på fl ödet från det gamla Sigtuna Stad till det nya Norra Sigtuna Stad (genom att) skapa aktivitet som gör att folk kommer hit - (till exempel) museieverksamhet. Parkering under jord är det absolut bästa, men det är dyrt. DET SOCIALA LIVET Publika samlingsplatser som torg, bibliotek, museum Vända fl ödet, skapa aktivitet Aktivitetshus Trygghet i närmiljön över åldersgränserna Filial till bibliotek, museum, konstgalleri VERKSAMHETER OCH HANDEL Handelsträdgård Små verksamheter som skomakare, data- o cykelverkstad Livsmedelsbutiker i konkurrens SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kommunaltrafi k som tjänar hela Sigtuna Gatunät = rutnät Parkering under jord, bilfria / parkeringsfria gator i området (se exempel från Tyskland) 23

24 24

25 BORD 3 Vid bord 3 diskuterades mycket kring möteplatser och aktivitet för alla åldrar i staden. Kombination, integration och mix av funktioner och miljöer ska unna Sigtunas framtida småstadskaraktär. Se nedan för en sammanställning av idéerna. Äldevård har vi diskuterat mycket. Det måste tas hand om. Kulturpark, kulturhus (erbjuder) chansen att bygga fl er föreningslokaler. Vi vill ha en intergrerad skolmiljö. Gymnasieskola, förskola - mix är bra. DET SOCIALA LIVET All-aktivitetshus Fler föreningslokaler Gymnasieskola, Integrerad skolmiljö, mix, förskolor Äldrevård Parkmiljöer med vattenkontakt, lekparker, skatepark VERKSAMHETER OCH HANDEL Torghandel kombinerat med livsmedel Långa öppettider Ekologiska produkter Småskaliga verksamheter/butiker som second-hand butiker Företagshus för småföretag i samverkan SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Elbuss i ringlinje Båttaxi Gång- och cykelvägar Hastighetsbegränsningar (bullerskydd) 25

26 26

27 BORD 4 Diskussionerna vid bord 4 hade mycket fokus på nya spännande verksamheter samt nytt tänk och strategier för miljövänliga, ekologiska lösningar. Se nedan för en sammanfattning. Vi vill ha ekologiska och miljövänliga lösningar. Vi kommer behöva lära oss mycket mer om hur man hantera sin omgivning. Vi vill ha ett solcellskraftverk som försörjer (de nya) passivhusen. DET SOCIALA LIVET Boende för fl er barnfamiljer Äldreboende Skola Disco Restaurang med stor uteservering VERKSAMHETER OCH HANDEL Musteri, bryggeri, bränneri (ekologiskt!) Handelträdgård som producerar för närområdet Spännande butiker Solcellskraftverk SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Integrerad trafi k, gång- och cykelbanor Spår-bilsystem (ändå till ut Arlanda) Miljövänlig kollektivtrafi k Passivhus, urinseparering, Sigtuna som skolstad, överlevnadsgymnasium som plan B (beredskap för det värsta) 27

28 28

29 BORD 5 Vid bord 5 tänkte man mycket visionärt från vattenvägar för paddling med kanot mellan stadsdelarna till vinodlingar i uppvärmt klimat. Fler tankar kring det nya livet i Norra Sigtuna Stad fi nns nedan. Eftersom vi kommer att få varmare klimat här i Sigtuna, kan vi börja med vinodling! Självklart ska vi ha kontor (och) skapa ett klimat för att företagen vill komma till Sigtuna. DET SOCIALA LIVET 2 st vattenvägar för kanot/paddling, skapa dagvattensjö + sjö vid rondellen så att stora gatan bli bilfri Befolkningstillskott VERKSAMHETER OCH HANDEL Kontor, kontorshotell, skapa bra verksamhetsklimat för att få företag att fl ytta till Sigtuna Vinodling (klimatförändring) Handelsträdgård Bondens marknad Stadsodlingar Verksamheter och handel i samspel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatunät = rutnät (massor med olika ingångar till stan) Infartsparkering för cyklar Pendlarparkering under mark Bussar till Stockholm Arlanda Kista Promenad- och cykelstråk längs med öppet vatten 29

30 30

31 BORD 6 Vid bord 6 utvecklades en stor bredd av Sigtuna-specifi ka idéer som sprider sig över alla åldrar och årstider. En sammafattning fi nns nedan. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika sellingpoint! Sen ska det cyklas väldigt mycket. Så det behövs en cykelverkstad. Ett frigymnasium i liten skala (ser vi) gärna. Den sydöstra delen är väldigt vattenfyllt under höstar och vårar. Där kan det bli en damm som fungerar som skridskobana under vintern. DET SOCIALA LIVET Bevara skidspår Frigymnasium i mindre skala Ungdomsgård Damm och skridskobana (dagvattenhantering) Mullerverksamhet Disco-ställe önskas VERKSAMHETER OCH HANDEL Bensinmack och Handelsbod Högskola för restaurang/konferens Golfprogram SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Bättre kollektivtrafi k spårtrafi k 31

32 32

33 BORD 7 En stadsdel för unga - var ett starkt motto vid bord 7. Utbildningar och aktiviteter skulle få unga människor (mellan år) att stanna i Sigtuna. Fler idéer för framtidens Sigtuna (Norra Sigtuna Stad) fi nns sammanställt nedan. (Det är viktigt) att satsa på starka utbildningar som arkeologi, design, arkitektur, sport, musik... så att (Norra Sigtuna Stad) blir en stadsdel för unga, en levande stadsdel. Det ska vara lätt att motionera. Rörelser inom Sigtuna: Enklaver hindrar det sociala livet. Man måste göra kollektivtrafi ken först. Ringlinjen är en viktig del av visionen. DET SOCIALA LIVET Satsa på unga, utbildningar på hög nivå: arkitektur, design, arkeologi, Lätt att motionera (skapa tillfällen utrymmen) Möteplatser av nytt karaktär VERKSAMHETER OCH HANDEL Arbetsplatser är viktiga unna småföretagare Sigtunakort som ger bonus i lokal handel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kollektivtrafi k, bussar Lånecyklar Bil-pool 33

34 34

35 BORD 8 En stark vision och identitet för hela Sigtuna efterfrågades vid bord 8. Helhetstänkande var även temat kring de tre frågorna i övningen. Se en sammanställning av svaren nedan. Vi tycker att ni ska formulera en vision som folk får ståpäls på - klar, välformulerad, lätt kommunicerad. Rondellen som kommunikationspunkt och port (till Sigtuna) är väldigt viktigt. Man defi nerar Sigtuna redan där. DET SOCIALA LIVET Aktiviteter för alla åldrar och Alla årstider Tänk helhet Använd rondellen (som porten) som igenkänning av området Disco Lekplatser, trafi klekplats Ungdomsaktiviteter på golfbanan Ungdomsgård Biograf VERKSAMHETER OCH HANDEL Småskaliga kluster av handelsverksamheter Handla lokalt! Konstgalleri, utveckling av museet Fri yta för torghandel Restauranger och kafeer i samband med annan verksamhet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatan är mötesplatsen Knut samman cykel- och promenadvägar på båda sidan 263 med gångbroar (Var generösa! Min. 3 broar) Joggingbana 1m höga trafi kbulor 35

36 36

37 BORD 9 Vid bord 9 diskuterades kring upptäckarlust och variation. Man uppskattar urbana kvaliteter såväl som platser för tysthet och kontemplation. Se nedan för fl er ideer kring övningsfrågorna. Det sociala är MÖTEN. (Det behövs) lokaler för möten, föreningar, ett äldrecentrum som möjliggör att folk träffas. Utveckla spårområdet för gång, löpning, skidor, cykel, häst. Man ska skapa upptäckarlust! DET SOCIALA Lokaler för möte, föreningslokaler Utomhusscen, amfi teater Torgbildningar (intima torg) Den lokala puben Aktivitets Utrymme för avskildhet, tysthet, icke-möten (som Klockbacken) VERKSAMHETER OCH HANDEL Matvarubutik med fullt sortiment Kontorshotell, kontorslokaler Småskaliga butiker med specialsortiment och hög kvalitet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Utveckla området för cykel, gång, häst Spårområden, gång cykel, skidor Väck upptäckarlust (bl.a. med varierande bebyggelseformer, vatten i landskap) Dold infartsparkering i kombination med El-bussar 37

38 38

39 SAMMANFATTANDE ORD AV MARIKA KHODR Vi ser en småskalig stadsdel med någon typ av rutnätsstruktur. En grön stadsdel med en handelsträdgård som har en kommersiell del men även en del för de boende där man kan närodla urban gardening. Kanske ett gymnasium eller rentav en högskoleutbildning, design, arkitektur eller kanske arkeologi, men också en trädgårdsmästarutbildning. En grundskola med tema natur och arkeologi. Det är en aktiv stadsdel där man möts, den gemensamma odlingen med lokalproducerad mat, restaurangen, puben på torget. Norra Sigtuna Stad som en destination dit även andra, utifrån, åker. Kanske en årlig trädgårdstävling eller annat som människor drar sig till. Sigtunas varumärke är väldigt starkt, något man ska bygga vidare på. Ringlinje med elbussar som förser stomlinjebussarna mot Märsta, Arlanda och Stockholm med resenärer i anslutning till Norra Sigtunas stadsdelscenter. Vattenvägar eller vattenspeglar som ett aktivt element. En varierad småskalighet och täthet som ett begrepp, INTE höghus i park. Porten till Sigtuna gestaltningen som så viktig för att stärka hela Sigtuna stad. 39

40 ÖVNING vad har ni med er från denna kväll? vad har varit bra med workshopen? skriv ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 40

41 ÖVNING 3 REFLEKTIONER 41

42 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Feedback hur vi går vidare i processen. Ev. välja ut några Sigtuna personer som får deltaga i projekt. Att alla får en chans att ge sina synpunkter på Norra Sigtuna Stads utformning. Vi tycker att inte att det ska byggas så ni nu har föreslagit. Trygghet i närmiljön över åldersgränserna. Öppet, ödmjukt, möjligheter ställer krav på NCC. Refl ektion: Bra dialog! För lite om stadsbyggnadsutformning. Det blev ju riktigt bra till slut. Från kaos till en kreativ diskussion med många spännande idéer. Produktivt möte som involverar och inspirerar invånarna i Sigtuna. Tror stadsdelen blir mer populär då invånarna fått vara med och bestämma. De tankar och förslag som väckts ikväll är positiva och kommer bidra till att denna stadsdel blir en omtyckt plats. Viktigast är att platsen blir levande, trygg och del av Sigtuna. Whatever is built here it needs to be sustainable. (impact on the environment) Området skall vara ett paradexempel på ett uthålligt/hållbart samhälle - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det bästa idag: Att börja med lyssnandet innan några planer spikas. Refl ektion: Oerhört bra initiativ att bjuda in medborgarna, attityden hos NCC är fantastisk, till skillnad från de andra byggprojekt i Sigtuna som företagits de senaste åren har det här chans att bli riktigt bra. För mig är det alltså viktigast att göra området ungdoms- och barnvänligt, framför allt ett kulturaktivitetshus känns som om det är en nödvändighet som saknas i staden. Tack för att vi fi ck komma! Karolina 42

43 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Innovativt, skapande och kreativt forum, där invånarna i Sigtuna får framföra sina synpunkter. Stämning idag var enbart positiv jämfört med förra träffen. Skönt att ta del av er byggnation. Fortsätt på inslagen väg, med er öppenhet. Lycka till! Bra öppen dialog (som måste fortsätta). Ett bra planerat medborgarråd med många intressanta synpunkter som vi hoppas kan påverka planeringen av Norra Sigtuna. Dialog! Helt rätt väg i det nuvarande stadiet. Därtill se mycket långsiktigt år förverkligandet. NCC ärliga i sin uppsåt att lyssna på förslagen. Spännande kväll med mycket diskussioner. Naturskydd får hoppas på fortsatt samarbete. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika selling point! Låt ekonomin tillåta mänskliga proportioner. En bra början, men mycket återstår. Bra: Bevarandet av det gröna och vatten. Ta till vara på naturen. Viktigt: sammanhållning i hela Sigtuna. Synpunkt: Formatet (lappar, grupparbete, diskussioner) kräver hela dagen för att vara trovärdigt. Massor av idéer lär ej nå fram nu. Välstrukturerat; nytt sätt tänka vid stadsplanering (visionsarbete, dialogbaserat), informativt, välmodererat. Det känns jättebra att få vara med och skapa en vision och att man tar hänsyn till oss som bor i Sigtuna när man planerar framtiden. Mycket bra och kreativ process! Inspirerande föredrag av Strategisk Arkitektur!! BRA moderator!! Kim lugn saklig och proffsig!! Grattis till bra session! Formulera en vision för ståpäls. Sätt ihop 3-5 scenarios som underlag för en mer målinriktad dialog med Sigtunaborna. Bra föredöme: Åhus bevara det gamla men hitta modern touch. 43

MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012

MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012 MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012 Norra Sigtuna stad Medborgarforum 1 PROGRAM FÖR KVÄLLEN 18.00-18.05

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN Datum 150324 Plats Haninge Kulturhus Deltagare Boende och övriga intressenter i Handen, Stena Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 3 - UPPLÄGG & DELTAGARE

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22 Datum 141111 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare AFA Fastigheter, Boende, Intressenter i närområdet Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 2_UPPLÄGG Inbjudan

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUPPENS UPPDRAG...3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING...3 ARBETSGRUPPSMÖTEN...4 ARBETSPROCESS...4 VÅRT RAMVERK...4 AKTIVITETER...4 NULÄGE...5 SLUTSATSER/SAMMANFATTANDE

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet?

Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet? MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1(3) Mötesanteckningar Möte Projektgruppsmöte 2, Livskvalitetsprogrammet 2016-2024 Plats Rådhuset, Oskar Trapp Tid, klockan 08.30 12.00 Närvarande Camilla

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN KISTA SVERIGES MEST DYNAMISKA OCH EXPANSIVA REGION Ett kluster med ca 1100 företag, 90 procent av ICT-företagen är exportföretag 70 000 personer arbetar i Kista

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 HANDEN. Datum 141117 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 HANDEN. Datum 141117 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 HANDEN Datum 141117 Plats Haninge Kulturhus Deltagare Boende och övriga intressenter i Handen, Stena Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 1_UPPLÄGG Om Idéforum

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10 Linköpings identitet Medborgardialog 2012-04-10 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 3 18 januari 2012 FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 18 januari Välkomna! Kort tillbakablick Idéer till åtgärder

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer