Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Sveriges fjärde storstad SID"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian och Juvelen är snart alla husen färdigbyggda, vilket inte syns i det här bildmontaget. Montage: Skanska/Utopia arkitekter. Sista numret av Arena Uppsala SID 3 Utblick SID 2 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK YVONNE NÄSSTRÖM J AG HAR VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB, fullt med möjligheter men också stora förväntningar på vad jag kan bidra med till näringslivets tillväxt i kommunen och regionen. Uppsala växer och kommunen förbereder sig för att vara invånare år Det är fler än vi är idag. Det motsvarar en be folkningstillväxt på per år. Om vi ska kunna fortsätta upprätthålla balansen mellan dag- och nattbefolkning kräver det att vi kan skapa nya jobb fram till år 2050, vilket motsvarar nya arbetstillfällen per år. Vi har väldigt goda förutsättningar för att fixa det. När jag landade här för fyra månader sedan hade jag en ganska otydlig bild över Uppsala. Bilden jag bar var ett resultat av mitt liv som YVONNE NÄSSTRÖM student här på 80-talet och senare som verksam Näringslivsdirektör på läkemedelsföretaget AstraZeneca, konkurrent till Pharmacia och Pfizer. Nu växer en helt annan bild fram. En kommun med landets lägsta arbets löshet och god tillväxt av befintliga företag och nyföretagande startades 1611 företag i Uppsala (2013 var det 1564 företag). VI HAR ett innovationssystem med en erkänd inkubator rankad 18:e i världen, två starka universitet med studenter som ger ett utmärkt kompetenstillskott, en rad centrala myndigheter, Akademiska sjukhuset och ett utmärkt nätverk mellan starka aktörer som brinner för staden och regionens utveckling en stark Citysamverkan mellan kommunen, fastighetsbolagen och handelsföreningen, som jobbar för stadskärnans utveckling och attraktionskraft 17 minuter till Arlanda och världen samt förstås närheten till Stockholm med goda pendlingsmöjligheter MEN VI HAR UTMANINGAR. Vår egen självbild är att vi tror att om världen ser oss utan att vi berättar vad vi är bra på. Vi måste växla upp om vi ska kunna möta den befolkningstillväxt vi ser med investeringar och jobbtillväxt. Inga företag står och knackar på dörren. Vi måste sälja oss själva och bli bättre på att tala om varför de ska etablera sig här. Vi behöver få ihop vår berättelse för att bygga starka ambassadörer. Vi måste för hålla oss till Stockholm på ett konstruktivt sätt. Vår attraktionskraft internationellt framförallt inom life science, bygger på att vi kan locka investeringar och företag till Skandinavien och då måste vi samverka med Stockholm och Karolinska, Lund och Medicon Valley samt Göteborg och Sahlgrenska. Sedan kan vi lyfta fram Stockholmsregionen och Uppsala som en nordlig nod i huvud stadsregionen. Stockholm Uppsala regionen är Europas snabbast växande storstadsregion och nästan var fjärde av alla Sveriges arbetstill fällen finns i stråket Stockholm Arlanda Uppsala. SAMVERKAN är ett ord som kommer till mig när det gäller Uppsala och tillsammans finns alla förutsättningar att möta dessa utmaningar. Jag ser verkligen fram emot att få jobba i nära samverkan med många av er. Har du tankar och idéer, tveka inte hör av dig till mig! Läs mer på och glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev så du får koll på vad som händer framöver! Arena Uppsala upphör Du håller nu i sista numret av Arena Uppsala. I tolv år har jag haft förmånen att vara redaktör, och det känns lite vemodigt att skriva de här raderna. Jag vill tacka alla er läsare för den trevliga kontakten vi har haft genom åren. Vi har fått både ris och ros, som har gjort att vi har kunnat utveckla Arena Uppsala till något ni tyckt om att läsa. Gå in på vår nya webbsida för näringslivet, och anmäl dig till nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. Jag passar också på att tacka redaktionskommittén som har bestämt innehållet i varje nummer. Den har bestått av representanter från näringslivet och kolleger från kommunala verksamheter. Genom åren har medlemmarna i kommittén varierat och jag riktar ett stort och innerligt tack till er alla för att ni kommit med bra och intressanta inspel på innehållet. Med förhoppningar att vi ses i nyhetsbrevet! Viveka Stolt, redaktör Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är cirka exemplar. Arena Uppsala ersätts med nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala efter det här numret. KOMMUNLEDNINGSKONTORET NÄRINGSLIV OCH OMVÄRLD Uppsala kommun, Uppsala E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Yvonne Näsström REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist /Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor, Arash Gilan, Viva Mediagroup. MEDVERKANDE I DETTA NUMMER Viveka Stolt, Jenny Asp FOTO/ILLUSTRATION I DETTA NUMMER Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Dan Pettersson, Jonas Ljungdahl, Destination Uppsala/Kalbar, Södra tornet, Mitt företag, Klas-Herman Lindgren, Indivator. LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 TOLV ÅR MED ARENA UPPSALA Arena Uppsala summerar framgångsrika år I snart tolv år har du som företagare fått hem nyheter om Uppsalas näringsliv i brevlådan. Nu är det dags att säga farväl till pappersutskicket och istället välkomna ett digitalt nyhetsbrev. Sedan det första numret av Arena Uppsala kom i september 2003 har det hänt en hel del. IUPPSALA bodde personer år Åtta år senare klev vi över strecket och 2013 hade befolkningen ökat med till. Under samma tioårsperiod ökade Uppsalas arbetsmarknad med 18 procent, från yrkesverksamma till bestod Uppsalas dagsarbets marknad av 56 procent av företag och organisationer, tio år senare har siffran ökat till 62 procent. Utvecklingen har framför allt skett inom den privata sektorn. företag, vilket är en tydlig fingervisning om Uppsalas starka företagsklimat. RESAN MOT EN LEVANDE STORSTAD Mycket har hänt med Uppsalas siluett sedan I alla väderstreck utvecklas s tadsdelar med bostäder, handel och närservice. Uppsala Konsert & Kongress på Vaksala torg stod klart Samma år invigdes också den nya E4-sträckningen, och Uppsala firade Carl von Linnés 300-åriga födelsedag. Uppsala resecentrum invigdes Området fortsätter att utvecklas med byggandet av Uppsala Entré och nya bostadsområden längs Kungsgatan och ner mot Fyrisån. UPPRUSTAD OCH STOLT STADSKÄRNA Uppsala kommun har utvecklat och förskönat stadskärnan. Årummet längs Fyrisån framhäver Uppsalas natursköna sidor med parker, bryggor och uteserveringar. Dragarbrunnsgatan har omvandlats till ett attraktivt stråk genom staden, och åt andra hållet stoltserar snart Uppsalas paradgata längs Drottninggatan och Vaksalagatan. Utvecklingen av stadskärnan och det goda samarbetet med andra aktörer i Uppsala citysamverkan har lett till att Uppsala blivit Minns ni hur det var? Så här såg stationsområdet ut för några år sedan. Vi stod och väntade vid stationshuset vid nerfällda bommar. nominerad till Årets stadskärna 2015, vinnaren utses i maj. VÄXANDE MÖTES- OCH EVENEMANGSSTAD Under de senaste tio åren har Uppsala också haft en konstant tillväxt för möten och eve ne mang. Många företagskonferenser, organisationsmöten samt kultur- och idrottsevenemang arrangeras i Uppsala. Det som framför allt har ökat är de internationella mötena. Under perioden har antalet gästnätter på hotell ökat med nästan 50 procent. n Resecentrum invigdes i december De nya ytorna utnyttjas av Bondens egen marknad och andra aktiviteter vid till exempel kulturnatten. SNABBT VÄXANDE BRANSCHER Vård och social omsorg är det största yrkesområdet i Uppsalaregionen, med ungefär två tredjedelar av jobben inom offentlig sektor. De snabbast växande branscherna finns inom den pri vata sektorn, där life science är den största tillväxtbranschen med över anställda. Kommunikation och infor mation, företagstjänster, jordbruk och skog samt hotell och restaurang är andra växande branscher startade cirka 800 nya företag. Tio år senare var antalet uppe i nystartade Resecentrum har gett oss nya perronger, centralpassage med gång- och cykelbana, stationshus och en ny Stationsgata. ARENA UPPSALA MARS

4 MARLENE BURWICK OM UPPSALA Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Tar positionen som Sveriges fjärde största stad på allvar Kommunikation, bostadsbyggande och service till företagen. Det är de tre viktigaste frågorna för Uppsalas näringsliv enligt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. I en intervju med Arena Uppsala beskriver hon hur den nya majoriteten ska utveckla förutsättningarna för Uppsalas näringsliv. IHÖSTAS fick Uppsala kommun en ny politisk majoritet. Det rödgröna styret består av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). Partierna har tillsammans majoritet med 42 av de 81 mandaten i kommunfullmäktige. Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning i Uppsala kommun. Vilka utmaningar står Uppsala inför när det gäller näringslivet? Jag ser det som att utmaningarna består av både yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna handlar framför allt om att förbättra kommunikationen, infrastrukturen och pendlingsmöjligheterna. Det finns även ett stort behov av fler bostäder och kommersiella lokaler, och därför behöver vi satsa på att bygga mer för att utvecklas. Detta är särskilt viktigt för att nya företag ska kunna etablera sig, och för att fler människor ska kunna flytta till Uppsala. De inre faktorerna innebär en utmaning med att vässa den kommunala organisationen. Där gäller det i synnerhet att förbättra servicen till de företag som finns i Uppsala, och se hur vi bättre kan möta deras behov och få dem att må bra. Hur ska ni arbeta för att lösa dessa utmaningar? För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknads politik och näringslivspolitik. På Distinget i februari lyfte Handelskammaren vikten av kommunikation, och då särskilt en framtida satsning på utbyggnaden av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Vi vill trycka på regeringen i frågan om fyrspår, eftersom det är en väldigt viktig fråga för Uppsalas näringsliv. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik. När vi nu positionerar oss som Sveriges fjärde största stad och vill locka till nya etableringar i Uppsala är goda kommunikationer oerhört viktigt, och något vi i kom munen jobbar aktivt med. Den frågan går hand i hand med bostadsfrågan. Vi vill bygga nya bostäder per år. En bra planering vad gäller mark och lokaler för nya etableringar krävs. Det tar vi med oss när vi går in i arbetet med översiktsplanen. Hur ska företagen få ännu bättre service från kommunen? Det har tidigare funnits en del syn punkter på servicen, bland annat på för långa handläggningstider. Just nu arbetar vi konkret med att se över sättet vi ger service på till Uppsalaföretagen. Vi ut veck lar pro ces serna, ser hur vi kan opti mera vårt arbete och möta de krav som ställs på oss i kommunen. En konkret åt gärd vi har vidtagit är utbildningen Förenkla helt enkelt. Den startade innan jul för chefer, tjänstemän och förtroende valda som möter företag i det dagliga arbetet. Jag tror att mycket kan lösas genom systematiskt arbete, utbildning och diskussioner. Vi måste också göra det enkelt och tydligt vart man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar och vid mindre ärenden. Förtroende byggs genom ett bra bemötande och att man förstår hur kommunen hanterar ärenden. Hur ser samarbetet ut med andra aktörer här i Uppsala? Vi samverkar med många olika aktörer. Vi ser ett behov av att kommunen blir en bra samarbetspartner för att stötta och hjälpa, både de företag som redan finns här, och de som vill starta eller eta blera sig här i Uppsala. Konkreta exempel på sam verkan sker framför allt inom regionens fokus branscher: life science, ICT (information- och kommunikationsteknologi) och clean tech (energioch miljöteknik). Här jobbar vi tillsammans med innovationsaktörer som till exempel Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre och STUNS Energi och arrangerar tillsammans evenemang som Health Summit, Uppstart och Clean Tech Challenge. Hur ser ni på företagandet på landsbygden och hur det kan utvecklas? Många nya jobb skapas i små och medel stora företag på landsbygden. Därför vill vi utveckla möjligheterna att stödja utbyggnaden av grundläggande service så som matbutiker och bredband. Vi vill också främja innovationer, köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jordbruk och förenkla för företag att expandera. Med tydliga kontaktpersoner i kommunen kan dialogen med företag på landsbygden också förenklas. n för enklare företagande är en webbplats skapad för att göra det enklare att starta, driva, utveckla och avveckla företag. Webbplatsen innehåller information, guider och e-tjänster som stödjer företagare och drivs av Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket. Fokus ligger på de områden som dessa myndigheter an svarar för samt ett översiktligt information för kommunala processer. Under våren görs en förstudie för att se om kommunens tillståndsprocesser kan ingå i Ett mål är att göra en gemensam databas där företagens grunddata finns, så de bara be höver fylla i de uppgifterna vid ett tillfälle. Uppsala kommun vill förenkla för före tagen och deltar därför i förstudien kring hur informationen och e-tjänsterna ska utformas. Resultatet presenteras under april och det fortsatta arbetet beräknas starta i juni. För mer infor mation, kontakta kommunens företagslots Ann-Charlotte Berger, telefon FÖRENKLA HELT ENKELT Kommunens medarbetare som möter företag i sitt arbete har gått utbildningen Förenkla helt enkelt. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som står bakom utbildningen med syfte att skapa bättre och effektivare kontakter mellan kommun och företag. Efter utbildningen ska en handlingsplan tas fram med ett antal förbättringsförslag som kommer att genomföras under Uppsala kommuns mål är att vara en ledande näringslivskommun. Kontakter med företagen ska präglas av god service, korta handläggningstider, tillgänglighet, och ett rättssäkert agerande. Frukostmötet Vakna Uppsala är en mötesplats för näringslivet. Här intervjuas stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom och näringslivsdirektör Yvonne Näsström. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Ny organisation Sedan årsskiftet har kommunen nya nämnder och nya ordföranden. Mer information finns på uppsala.se/organisation & styrning/ organisation. Kommunfullmäktige: Carl Lindberg (S) Kommunstyrelsen: Marlene Burwick (S) Arbetsmarkandsnämnden Ulrik Wärnsberg (S) Stöds av arbetsmarknadsförvaltningen Gatu-och samhällsmiljönämnden: Johan Lundqvist (MP) Idrotts- och fritidsnämnden: Rickard Malmström (MP) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Kulturnämnden: Peter Gustavsson (S) Stöds av kulturförvaltningen och kommunledningskontoret Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Bengt Fladvad (MP) Stöds av miljöförvaltningen Namngivningsnämnden: Jan Ask (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Omsorgsnämnden: Eva Christiernin (S) Stöds av omsorgsförvaltningen Plan- och byggnadsnämnden: Erik Pelling (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Räddningsnämnden: Patrik Kjellin (S) Stöds av brandförsvaret Socialnämnden: Ilona Szatmari Waldau (V) Stöds av socialförvaltningen Utbildningsnämnden: Caroline Andersson (S) Stöds av utbildningsförvaltningen Valnämnden: Caisa Lycken (MP) Stöds av kommunledningskontoret Äldrenämnden: Monica Östman (S) Stöds av äldreförvaltningen Överförmyndarnämnden: Bertil Brunn (S) Stöds av överförmyndarförvaltningen Resultat från livsmedels kontrollen publiceras på Under våren kommer miljöförvaltningen att publicera resultaten från livsmedelskontrollen hos restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel. PÅ kommer det att finnas en karta där det går att klicka fram resultaten från de tre senaste livsmedelskontrollerna. Syftet är att konsumenten ska kunna se resultaten från kontrollen. De verksamheter som berörs är restaurang och servering, skola och omsorg, butiker och övriga lokaler med livsmedelshantering. ÖPPNAR MAN KARTAN och klickar på den restaurang eller verksamhet man är intresserad av kommer någon av följande bedömningar upp: Utan avvikelse eller mindre avvikelser som följs upp vid nästa besök. Avvikelser som följs upp med extrakontroll. Verksamheten har nyligen startat och har inte hunnit få en kontroll. I DE FALL livsmedelskontrollen rapporterar en avvikelse som ska följas upp med extra kontroll anges det genom att det står inom vilket område anmärkningen varit. Det kan till exempel vara inom temperatur, rengöring och desinfektion eller personalhygien. n Kartorna hittar du på ingång företag och arbete, tillstånd och regler, livsmedel och försäljning. Nya chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen (före detta kontoret för samhällsutveckling) Lars Fredriksson, enhetschef egendomsförvaltningen Mats Eriksson, enhetschef strategisk planering Toni Chmielewski, enhetschef för exploatering Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur Jan Malmberg, avdelningschef för idrott och fritid Nytt parkeringsbolag Uppsala Parkerings AB ansvarar för kommunens parkerings verksamhet och ny vd är Tom Karlsson. 6 ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Samtal om hur landsbygden ska utvecklas Under hösten har kommunen tillsammans med studenter från SLU samtalat med boende och verksamma runt om i den Uppländska landsbygden. Syftet är att ta fram en utvecklingsstrategi för landsbygden. Unga jobbar i Uppsala Sommaren 2015 satsar Uppsala kommun åter igen på att ge ungdomar möjlighet till att få ett sommarjobb. Med initiativet Unga jobbar i Uppsala samlas de insatser som görs för att ungdomar ska kunna utveckla initiativkraft och företagsamhet. FÖR MÅNGA UNGDOMAR är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den kontakten är viktig för ungdomarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsnämnden kan subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som erbjuder ungdomar sommarjobb. Ambitionen är att 400 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb. Det är oerhört viktigt för unga att få en tidig första kontakt med arbetslivet. Det hjälper inte bara individen utan också företagen, som får chansen att marknadsföra sig och locka till sig bra arbetskraft Nya webbplatser I december lanserade kommunen tre nya webbplatser. Uppsala.se har fått en ansiktslyftning med ny teknik och enklare navigering. Uppsala växer, heter den webbsida som berättar om var och när det byggs i Uppsala. inför framtiden, säger Ulrik Wärnsberg (S) som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden. UTÖVER DE subventionerade sommarjobben för gymnasiet, erbjuder Uppsala kommun sedan tidigare feriearbete för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, feriepraktik för elever på gymnasiet med funktionshinder samt Roligaste sommarjobbet där gymnasieungdomar får prova att starta och driva företag. n VILL DU VETA MER? Kontakta Leif Lundell vid arbets marknads förvalt ningen, telefon eller e-posta På den nya webbplatsen för näringslivet kan du läsa fakta om företagarstaden Uppsala, nät verk, nyheter, kalendarium med mera. Där kan du även anmäla dig till det nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. ELVA MÖTEN med över 200 personer genomfördes med representanter från 90 olika föreningar. Diskussionerna har handlat om vad landsbygden betyder för dem och hur drömbilden av landsbygden ser ut. Vid samtalen kom det fram att samhällservice, skolor och förskolor är viktiga. Kollektivtrafik, bostäder, äldrevård och bredband de finierades som utvecklingsområden. Det som efterfrågas är bland annat fiberutbyggnad, cykelvägar, olika typer av mötesplatser och kontorshotell. Turismen kan bli mer omfat tande genom ökad utveckling av besöksnäringen. KOMMUNENS ARBETE med att ta fram en utvecklingsstrategi fortsätter och den förväntas vara färdig under n Kalendrium Gå in på och hitta fler evenemang i evenemangskalendern! NÄRINGSLIVSFORUM Den här eftermiddagen är för dig som är intresserad av företagande, upphandling, bygglov, serveringstillstånd eller andra frågor som rör företagande och näringslivsutveckling. Kom och diskutera, ställ frågor och få viktig information från kommunen. Eftermiddagen riktar sig till företagare från alla branscher. Datum: 9 april Tid: klockan Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B Program finns på naringsliv.uppsala.se. Ingen föranmälan krävs. För mer informa tion kontakta: Cecilia Linder, kommunledningskontoret, e-post telefon ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla företagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser! Tipsa oss, vi fortsätter att gratulera i nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala och på e-posta Vinnare av 2015 års Bona Postulata 2015 är: Kontigo Care Emplicure The Friendly Swede Ekeby Hälsocenter PackBud Nordic By Gårdsbageri Barnskoexperten Keep Training Sweden Rödfärgarna Save-by-solar Sweden Bona Postulata betyder goda förutsättningar. Med priset uppmuntras uppländska företag som är små idag, men som kan vara stora i morgon. Imint vann i kategorin Young Bulls, och 123on vann kategorin Yearling vid den årliga tekniktävlingen Bully Award i Barcelona. Wasabi Webb kom på tredjeplats i Företagarnas årliga utmärkelse Årets Unga Företagare. Fast Company, en av USA:s mest inflytelserika tidskrifter inom teknik, design och entre - prenör skap, har utsett Plotagon till en av finalisterna i Fast Company Innovation By Design Awards Plotagon är ett av Uppsala innovation Centres alumnbolag. Hassla Hops har utsets till Årets Företagarförmåga 2014 av CONNECT och JCI Uppsala. Destination Uppsala har den näst bästa turistsidan på Facebook. Rankningen genomförs av LL41 Public Relations. Destination Uppsala är också nominerade till EPIserver Awards i kategorin B2C. Svenskt Näringsliv har utsett Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer, Matilda Mielind, Bosses Friserare och Barber & Babes och Magnus Hasselteg, Viva Media group till Uppsala läns mest företagsamma. Uppland Nursing Resurs, Fati Safaei har av Almi Företagspartners Tillväxtliga utsetts till det företag som vuxit mest i länet under året. Charlotte Sparrman och Anna Eklund, Happydress AB/House of Lola har fått EYs pris Entrepreneur of the year, region Svealand. Vinnare av Rotarys Guldhjärta Uppsala län har 31 Gasellföretag i Dagens Industris lista Alma Assistans work For You i Sverige Happy Dress, utslussen Vård Gf Gästhemmens Förvaltnings BWN Bygg, Magenta Måleri Fastighets & Saneringstjänst FS Team G El & VVS Q Design & Fastighet Caspeco Snowfall OT Chemistry Håkan Zillén Bygg Trippus Event Solutions Grevegruppen Omvårdnad Hans Bromark Åkeri HPY-Food Technical transport Sweden Lundqvist El Golv & Badrum Öregrund Bygg Upplands Fasdtighetsservice Thorzelius Ventilation & Service Zellout Kolarviks Sten & Trädgård Läraskolan i Bålsta Mobil Park Teampipe Sweden Mindustry, Binab Entreprenad Åtta Uppsalarestauranger finns med i senaste utgåvan av White guide, Sveriges största krogguide: Von Kraemers matsal Aaltos Italian Grill Dryck Hambergs Fisk Jay Fu Peppar Peppar Stationen Villa Anna Rotarys Guldhjärta har delats ut till Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer. Diplom delades ut till Magnus Hasselteg, Viva Media Group och Clarion Hotel Gillet. Alexander Brännkärr, Indivator har av Till växtverket och Entreprenörsforum utsetts till Årets studentföretagare. Almi Uppsala har fått pris för bästa Almibolag, samt utmärkelsen årets IFS-rådgivare. Småföretagarnas favorit, framröstad på Mitt Företagargalan är: Pia Andersson 5V till 5P, Lina Sandén och Frida Olsson, Receptmakarna och Ulrika Dufwa, Kalasponnyn. Småföretagarnas favoriter framröstade på Mitt företaggalan IP-Only har utsetts till årets bolag på Telecomgalan i Stockholm. Årets Guldkaja har utses av Uppsala Nya Tidning: Årets lunch: UKK Årets bar: Birger Jarl Åreets café: Güntherska Läsarnas favorit: Peppar Peppar Årets nykomling: Hotel von Kraemer Årets uteservering. Stationen Årets hederspris: Hambergs fisk Årets korg: Dryck Uppsala placerar sig på tredje plats i riket över ökningen av antalet kommersiella gäst nätter enligt statistik från SCB. Ökningen var på tolv procent.

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer