Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Sveriges fjärde storstad SID"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian och Juvelen är snart alla husen färdigbyggda, vilket inte syns i det här bildmontaget. Montage: Skanska/Utopia arkitekter. Sista numret av Arena Uppsala SID 3 Utblick SID 2 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK YVONNE NÄSSTRÖM J AG HAR VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB, fullt med möjligheter men också stora förväntningar på vad jag kan bidra med till näringslivets tillväxt i kommunen och regionen. Uppsala växer och kommunen förbereder sig för att vara invånare år Det är fler än vi är idag. Det motsvarar en be folkningstillväxt på per år. Om vi ska kunna fortsätta upprätthålla balansen mellan dag- och nattbefolkning kräver det att vi kan skapa nya jobb fram till år 2050, vilket motsvarar nya arbetstillfällen per år. Vi har väldigt goda förutsättningar för att fixa det. När jag landade här för fyra månader sedan hade jag en ganska otydlig bild över Uppsala. Bilden jag bar var ett resultat av mitt liv som YVONNE NÄSSTRÖM student här på 80-talet och senare som verksam Näringslivsdirektör på läkemedelsföretaget AstraZeneca, konkurrent till Pharmacia och Pfizer. Nu växer en helt annan bild fram. En kommun med landets lägsta arbets löshet och god tillväxt av befintliga företag och nyföretagande startades 1611 företag i Uppsala (2013 var det 1564 företag). VI HAR ett innovationssystem med en erkänd inkubator rankad 18:e i världen, två starka universitet med studenter som ger ett utmärkt kompetenstillskott, en rad centrala myndigheter, Akademiska sjukhuset och ett utmärkt nätverk mellan starka aktörer som brinner för staden och regionens utveckling en stark Citysamverkan mellan kommunen, fastighetsbolagen och handelsföreningen, som jobbar för stadskärnans utveckling och attraktionskraft 17 minuter till Arlanda och världen samt förstås närheten till Stockholm med goda pendlingsmöjligheter MEN VI HAR UTMANINGAR. Vår egen självbild är att vi tror att om världen ser oss utan att vi berättar vad vi är bra på. Vi måste växla upp om vi ska kunna möta den befolkningstillväxt vi ser med investeringar och jobbtillväxt. Inga företag står och knackar på dörren. Vi måste sälja oss själva och bli bättre på att tala om varför de ska etablera sig här. Vi behöver få ihop vår berättelse för att bygga starka ambassadörer. Vi måste för hålla oss till Stockholm på ett konstruktivt sätt. Vår attraktionskraft internationellt framförallt inom life science, bygger på att vi kan locka investeringar och företag till Skandinavien och då måste vi samverka med Stockholm och Karolinska, Lund och Medicon Valley samt Göteborg och Sahlgrenska. Sedan kan vi lyfta fram Stockholmsregionen och Uppsala som en nordlig nod i huvud stadsregionen. Stockholm Uppsala regionen är Europas snabbast växande storstadsregion och nästan var fjärde av alla Sveriges arbetstill fällen finns i stråket Stockholm Arlanda Uppsala. SAMVERKAN är ett ord som kommer till mig när det gäller Uppsala och tillsammans finns alla förutsättningar att möta dessa utmaningar. Jag ser verkligen fram emot att få jobba i nära samverkan med många av er. Har du tankar och idéer, tveka inte hör av dig till mig! Läs mer på och glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev så du får koll på vad som händer framöver! Arena Uppsala upphör Du håller nu i sista numret av Arena Uppsala. I tolv år har jag haft förmånen att vara redaktör, och det känns lite vemodigt att skriva de här raderna. Jag vill tacka alla er läsare för den trevliga kontakten vi har haft genom åren. Vi har fått både ris och ros, som har gjort att vi har kunnat utveckla Arena Uppsala till något ni tyckt om att läsa. Gå in på vår nya webbsida för näringslivet, och anmäl dig till nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. Jag passar också på att tacka redaktionskommittén som har bestämt innehållet i varje nummer. Den har bestått av representanter från näringslivet och kolleger från kommunala verksamheter. Genom åren har medlemmarna i kommittén varierat och jag riktar ett stort och innerligt tack till er alla för att ni kommit med bra och intressanta inspel på innehållet. Med förhoppningar att vi ses i nyhetsbrevet! Viveka Stolt, redaktör Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är cirka exemplar. Arena Uppsala ersätts med nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala efter det här numret. KOMMUNLEDNINGSKONTORET NÄRINGSLIV OCH OMVÄRLD Uppsala kommun, Uppsala E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Yvonne Näsström REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist /Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor, Arash Gilan, Viva Mediagroup. MEDVERKANDE I DETTA NUMMER Viveka Stolt, Jenny Asp FOTO/ILLUSTRATION I DETTA NUMMER Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Dan Pettersson, Jonas Ljungdahl, Destination Uppsala/Kalbar, Södra tornet, Mitt företag, Klas-Herman Lindgren, Indivator. LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 TOLV ÅR MED ARENA UPPSALA Arena Uppsala summerar framgångsrika år I snart tolv år har du som företagare fått hem nyheter om Uppsalas näringsliv i brevlådan. Nu är det dags att säga farväl till pappersutskicket och istället välkomna ett digitalt nyhetsbrev. Sedan det första numret av Arena Uppsala kom i september 2003 har det hänt en hel del. IUPPSALA bodde personer år Åtta år senare klev vi över strecket och 2013 hade befolkningen ökat med till. Under samma tioårsperiod ökade Uppsalas arbetsmarknad med 18 procent, från yrkesverksamma till bestod Uppsalas dagsarbets marknad av 56 procent av företag och organisationer, tio år senare har siffran ökat till 62 procent. Utvecklingen har framför allt skett inom den privata sektorn. företag, vilket är en tydlig fingervisning om Uppsalas starka företagsklimat. RESAN MOT EN LEVANDE STORSTAD Mycket har hänt med Uppsalas siluett sedan I alla väderstreck utvecklas s tadsdelar med bostäder, handel och närservice. Uppsala Konsert & Kongress på Vaksala torg stod klart Samma år invigdes också den nya E4-sträckningen, och Uppsala firade Carl von Linnés 300-åriga födelsedag. Uppsala resecentrum invigdes Området fortsätter att utvecklas med byggandet av Uppsala Entré och nya bostadsområden längs Kungsgatan och ner mot Fyrisån. UPPRUSTAD OCH STOLT STADSKÄRNA Uppsala kommun har utvecklat och förskönat stadskärnan. Årummet längs Fyrisån framhäver Uppsalas natursköna sidor med parker, bryggor och uteserveringar. Dragarbrunnsgatan har omvandlats till ett attraktivt stråk genom staden, och åt andra hållet stoltserar snart Uppsalas paradgata längs Drottninggatan och Vaksalagatan. Utvecklingen av stadskärnan och det goda samarbetet med andra aktörer i Uppsala citysamverkan har lett till att Uppsala blivit Minns ni hur det var? Så här såg stationsområdet ut för några år sedan. Vi stod och väntade vid stationshuset vid nerfällda bommar. nominerad till Årets stadskärna 2015, vinnaren utses i maj. VÄXANDE MÖTES- OCH EVENEMANGSSTAD Under de senaste tio åren har Uppsala också haft en konstant tillväxt för möten och eve ne mang. Många företagskonferenser, organisationsmöten samt kultur- och idrottsevenemang arrangeras i Uppsala. Det som framför allt har ökat är de internationella mötena. Under perioden har antalet gästnätter på hotell ökat med nästan 50 procent. n Resecentrum invigdes i december De nya ytorna utnyttjas av Bondens egen marknad och andra aktiviteter vid till exempel kulturnatten. SNABBT VÄXANDE BRANSCHER Vård och social omsorg är det största yrkesområdet i Uppsalaregionen, med ungefär två tredjedelar av jobben inom offentlig sektor. De snabbast växande branscherna finns inom den pri vata sektorn, där life science är den största tillväxtbranschen med över anställda. Kommunikation och infor mation, företagstjänster, jordbruk och skog samt hotell och restaurang är andra växande branscher startade cirka 800 nya företag. Tio år senare var antalet uppe i nystartade Resecentrum har gett oss nya perronger, centralpassage med gång- och cykelbana, stationshus och en ny Stationsgata. ARENA UPPSALA MARS

4 MARLENE BURWICK OM UPPSALA Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Tar positionen som Sveriges fjärde största stad på allvar Kommunikation, bostadsbyggande och service till företagen. Det är de tre viktigaste frågorna för Uppsalas näringsliv enligt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. I en intervju med Arena Uppsala beskriver hon hur den nya majoriteten ska utveckla förutsättningarna för Uppsalas näringsliv. IHÖSTAS fick Uppsala kommun en ny politisk majoritet. Det rödgröna styret består av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). Partierna har tillsammans majoritet med 42 av de 81 mandaten i kommunfullmäktige. Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning i Uppsala kommun. Vilka utmaningar står Uppsala inför när det gäller näringslivet? Jag ser det som att utmaningarna består av både yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna handlar framför allt om att förbättra kommunikationen, infrastrukturen och pendlingsmöjligheterna. Det finns även ett stort behov av fler bostäder och kommersiella lokaler, och därför behöver vi satsa på att bygga mer för att utvecklas. Detta är särskilt viktigt för att nya företag ska kunna etablera sig, och för att fler människor ska kunna flytta till Uppsala. De inre faktorerna innebär en utmaning med att vässa den kommunala organisationen. Där gäller det i synnerhet att förbättra servicen till de företag som finns i Uppsala, och se hur vi bättre kan möta deras behov och få dem att må bra. Hur ska ni arbeta för att lösa dessa utmaningar? För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknads politik och näringslivspolitik. På Distinget i februari lyfte Handelskammaren vikten av kommunikation, och då särskilt en framtida satsning på utbyggnaden av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Vi vill trycka på regeringen i frågan om fyrspår, eftersom det är en väldigt viktig fråga för Uppsalas näringsliv. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik. När vi nu positionerar oss som Sveriges fjärde största stad och vill locka till nya etableringar i Uppsala är goda kommunikationer oerhört viktigt, och något vi i kom munen jobbar aktivt med. Den frågan går hand i hand med bostadsfrågan. Vi vill bygga nya bostäder per år. En bra planering vad gäller mark och lokaler för nya etableringar krävs. Det tar vi med oss när vi går in i arbetet med översiktsplanen. Hur ska företagen få ännu bättre service från kommunen? Det har tidigare funnits en del syn punkter på servicen, bland annat på för långa handläggningstider. Just nu arbetar vi konkret med att se över sättet vi ger service på till Uppsalaföretagen. Vi ut veck lar pro ces serna, ser hur vi kan opti mera vårt arbete och möta de krav som ställs på oss i kommunen. En konkret åt gärd vi har vidtagit är utbildningen Förenkla helt enkelt. Den startade innan jul för chefer, tjänstemän och förtroende valda som möter företag i det dagliga arbetet. Jag tror att mycket kan lösas genom systematiskt arbete, utbildning och diskussioner. Vi måste också göra det enkelt och tydligt vart man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar och vid mindre ärenden. Förtroende byggs genom ett bra bemötande och att man förstår hur kommunen hanterar ärenden. Hur ser samarbetet ut med andra aktörer här i Uppsala? Vi samverkar med många olika aktörer. Vi ser ett behov av att kommunen blir en bra samarbetspartner för att stötta och hjälpa, både de företag som redan finns här, och de som vill starta eller eta blera sig här i Uppsala. Konkreta exempel på sam verkan sker framför allt inom regionens fokus branscher: life science, ICT (information- och kommunikationsteknologi) och clean tech (energioch miljöteknik). Här jobbar vi tillsammans med innovationsaktörer som till exempel Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre och STUNS Energi och arrangerar tillsammans evenemang som Health Summit, Uppstart och Clean Tech Challenge. Hur ser ni på företagandet på landsbygden och hur det kan utvecklas? Många nya jobb skapas i små och medel stora företag på landsbygden. Därför vill vi utveckla möjligheterna att stödja utbyggnaden av grundläggande service så som matbutiker och bredband. Vi vill också främja innovationer, köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jordbruk och förenkla för företag att expandera. Med tydliga kontaktpersoner i kommunen kan dialogen med företag på landsbygden också förenklas. n för enklare företagande är en webbplats skapad för att göra det enklare att starta, driva, utveckla och avveckla företag. Webbplatsen innehåller information, guider och e-tjänster som stödjer företagare och drivs av Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket. Fokus ligger på de områden som dessa myndigheter an svarar för samt ett översiktligt information för kommunala processer. Under våren görs en förstudie för att se om kommunens tillståndsprocesser kan ingå i Ett mål är att göra en gemensam databas där företagens grunddata finns, så de bara be höver fylla i de uppgifterna vid ett tillfälle. Uppsala kommun vill förenkla för före tagen och deltar därför i förstudien kring hur informationen och e-tjänsterna ska utformas. Resultatet presenteras under april och det fortsatta arbetet beräknas starta i juni. För mer infor mation, kontakta kommunens företagslots Ann-Charlotte Berger, telefon FÖRENKLA HELT ENKELT Kommunens medarbetare som möter företag i sitt arbete har gått utbildningen Förenkla helt enkelt. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som står bakom utbildningen med syfte att skapa bättre och effektivare kontakter mellan kommun och företag. Efter utbildningen ska en handlingsplan tas fram med ett antal förbättringsförslag som kommer att genomföras under Uppsala kommuns mål är att vara en ledande näringslivskommun. Kontakter med företagen ska präglas av god service, korta handläggningstider, tillgänglighet, och ett rättssäkert agerande. Frukostmötet Vakna Uppsala är en mötesplats för näringslivet. Här intervjuas stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom och näringslivsdirektör Yvonne Näsström. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Ny organisation Sedan årsskiftet har kommunen nya nämnder och nya ordföranden. Mer information finns på uppsala.se/organisation & styrning/ organisation. Kommunfullmäktige: Carl Lindberg (S) Kommunstyrelsen: Marlene Burwick (S) Arbetsmarkandsnämnden Ulrik Wärnsberg (S) Stöds av arbetsmarknadsförvaltningen Gatu-och samhällsmiljönämnden: Johan Lundqvist (MP) Idrotts- och fritidsnämnden: Rickard Malmström (MP) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Kulturnämnden: Peter Gustavsson (S) Stöds av kulturförvaltningen och kommunledningskontoret Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Bengt Fladvad (MP) Stöds av miljöförvaltningen Namngivningsnämnden: Jan Ask (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Omsorgsnämnden: Eva Christiernin (S) Stöds av omsorgsförvaltningen Plan- och byggnadsnämnden: Erik Pelling (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Räddningsnämnden: Patrik Kjellin (S) Stöds av brandförsvaret Socialnämnden: Ilona Szatmari Waldau (V) Stöds av socialförvaltningen Utbildningsnämnden: Caroline Andersson (S) Stöds av utbildningsförvaltningen Valnämnden: Caisa Lycken (MP) Stöds av kommunledningskontoret Äldrenämnden: Monica Östman (S) Stöds av äldreförvaltningen Överförmyndarnämnden: Bertil Brunn (S) Stöds av överförmyndarförvaltningen Resultat från livsmedels kontrollen publiceras på Under våren kommer miljöförvaltningen att publicera resultaten från livsmedelskontrollen hos restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel. PÅ kommer det att finnas en karta där det går att klicka fram resultaten från de tre senaste livsmedelskontrollerna. Syftet är att konsumenten ska kunna se resultaten från kontrollen. De verksamheter som berörs är restaurang och servering, skola och omsorg, butiker och övriga lokaler med livsmedelshantering. ÖPPNAR MAN KARTAN och klickar på den restaurang eller verksamhet man är intresserad av kommer någon av följande bedömningar upp: Utan avvikelse eller mindre avvikelser som följs upp vid nästa besök. Avvikelser som följs upp med extrakontroll. Verksamheten har nyligen startat och har inte hunnit få en kontroll. I DE FALL livsmedelskontrollen rapporterar en avvikelse som ska följas upp med extra kontroll anges det genom att det står inom vilket område anmärkningen varit. Det kan till exempel vara inom temperatur, rengöring och desinfektion eller personalhygien. n Kartorna hittar du på ingång företag och arbete, tillstånd och regler, livsmedel och försäljning. Nya chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen (före detta kontoret för samhällsutveckling) Lars Fredriksson, enhetschef egendomsförvaltningen Mats Eriksson, enhetschef strategisk planering Toni Chmielewski, enhetschef för exploatering Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur Jan Malmberg, avdelningschef för idrott och fritid Nytt parkeringsbolag Uppsala Parkerings AB ansvarar för kommunens parkerings verksamhet och ny vd är Tom Karlsson. 6 ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Samtal om hur landsbygden ska utvecklas Under hösten har kommunen tillsammans med studenter från SLU samtalat med boende och verksamma runt om i den Uppländska landsbygden. Syftet är att ta fram en utvecklingsstrategi för landsbygden. Unga jobbar i Uppsala Sommaren 2015 satsar Uppsala kommun åter igen på att ge ungdomar möjlighet till att få ett sommarjobb. Med initiativet Unga jobbar i Uppsala samlas de insatser som görs för att ungdomar ska kunna utveckla initiativkraft och företagsamhet. FÖR MÅNGA UNGDOMAR är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den kontakten är viktig för ungdomarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsnämnden kan subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som erbjuder ungdomar sommarjobb. Ambitionen är att 400 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb. Det är oerhört viktigt för unga att få en tidig första kontakt med arbetslivet. Det hjälper inte bara individen utan också företagen, som får chansen att marknadsföra sig och locka till sig bra arbetskraft Nya webbplatser I december lanserade kommunen tre nya webbplatser. Uppsala.se har fått en ansiktslyftning med ny teknik och enklare navigering. Uppsala växer, heter den webbsida som berättar om var och när det byggs i Uppsala. inför framtiden, säger Ulrik Wärnsberg (S) som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden. UTÖVER DE subventionerade sommarjobben för gymnasiet, erbjuder Uppsala kommun sedan tidigare feriearbete för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, feriepraktik för elever på gymnasiet med funktionshinder samt Roligaste sommarjobbet där gymnasieungdomar får prova att starta och driva företag. n VILL DU VETA MER? Kontakta Leif Lundell vid arbets marknads förvalt ningen, telefon eller e-posta På den nya webbplatsen för näringslivet kan du läsa fakta om företagarstaden Uppsala, nät verk, nyheter, kalendarium med mera. Där kan du även anmäla dig till det nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. ELVA MÖTEN med över 200 personer genomfördes med representanter från 90 olika föreningar. Diskussionerna har handlat om vad landsbygden betyder för dem och hur drömbilden av landsbygden ser ut. Vid samtalen kom det fram att samhällservice, skolor och förskolor är viktiga. Kollektivtrafik, bostäder, äldrevård och bredband de finierades som utvecklingsområden. Det som efterfrågas är bland annat fiberutbyggnad, cykelvägar, olika typer av mötesplatser och kontorshotell. Turismen kan bli mer omfat tande genom ökad utveckling av besöksnäringen. KOMMUNENS ARBETE med att ta fram en utvecklingsstrategi fortsätter och den förväntas vara färdig under n Kalendrium Gå in på och hitta fler evenemang i evenemangskalendern! NÄRINGSLIVSFORUM Den här eftermiddagen är för dig som är intresserad av företagande, upphandling, bygglov, serveringstillstånd eller andra frågor som rör företagande och näringslivsutveckling. Kom och diskutera, ställ frågor och få viktig information från kommunen. Eftermiddagen riktar sig till företagare från alla branscher. Datum: 9 april Tid: klockan Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B Program finns på naringsliv.uppsala.se. Ingen föranmälan krävs. För mer informa tion kontakta: Cecilia Linder, kommunledningskontoret, e-post telefon ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla företagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser! Tipsa oss, vi fortsätter att gratulera i nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala och på e-posta Vinnare av 2015 års Bona Postulata 2015 är: Kontigo Care Emplicure The Friendly Swede Ekeby Hälsocenter PackBud Nordic By Gårdsbageri Barnskoexperten Keep Training Sweden Rödfärgarna Save-by-solar Sweden Bona Postulata betyder goda förutsättningar. Med priset uppmuntras uppländska företag som är små idag, men som kan vara stora i morgon. Imint vann i kategorin Young Bulls, och 123on vann kategorin Yearling vid den årliga tekniktävlingen Bully Award i Barcelona. Wasabi Webb kom på tredjeplats i Företagarnas årliga utmärkelse Årets Unga Företagare. Fast Company, en av USA:s mest inflytelserika tidskrifter inom teknik, design och entre - prenör skap, har utsett Plotagon till en av finalisterna i Fast Company Innovation By Design Awards Plotagon är ett av Uppsala innovation Centres alumnbolag. Hassla Hops har utsets till Årets Företagarförmåga 2014 av CONNECT och JCI Uppsala. Destination Uppsala har den näst bästa turistsidan på Facebook. Rankningen genomförs av LL41 Public Relations. Destination Uppsala är också nominerade till EPIserver Awards i kategorin B2C. Svenskt Näringsliv har utsett Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer, Matilda Mielind, Bosses Friserare och Barber & Babes och Magnus Hasselteg, Viva Media group till Uppsala läns mest företagsamma. Uppland Nursing Resurs, Fati Safaei har av Almi Företagspartners Tillväxtliga utsetts till det företag som vuxit mest i länet under året. Charlotte Sparrman och Anna Eklund, Happydress AB/House of Lola har fått EYs pris Entrepreneur of the year, region Svealand. Vinnare av Rotarys Guldhjärta Uppsala län har 31 Gasellföretag i Dagens Industris lista Alma Assistans work For You i Sverige Happy Dress, utslussen Vård Gf Gästhemmens Förvaltnings BWN Bygg, Magenta Måleri Fastighets & Saneringstjänst FS Team G El & VVS Q Design & Fastighet Caspeco Snowfall OT Chemistry Håkan Zillén Bygg Trippus Event Solutions Grevegruppen Omvårdnad Hans Bromark Åkeri HPY-Food Technical transport Sweden Lundqvist El Golv & Badrum Öregrund Bygg Upplands Fasdtighetsservice Thorzelius Ventilation & Service Zellout Kolarviks Sten & Trädgård Läraskolan i Bålsta Mobil Park Teampipe Sweden Mindustry, Binab Entreprenad Åtta Uppsalarestauranger finns med i senaste utgåvan av White guide, Sveriges största krogguide: Von Kraemers matsal Aaltos Italian Grill Dryck Hambergs Fisk Jay Fu Peppar Peppar Stationen Villa Anna Rotarys Guldhjärta har delats ut till Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer. Diplom delades ut till Magnus Hasselteg, Viva Media Group och Clarion Hotel Gillet. Alexander Brännkärr, Indivator har av Till växtverket och Entreprenörsforum utsetts till Årets studentföretagare. Almi Uppsala har fått pris för bästa Almibolag, samt utmärkelsen årets IFS-rådgivare. Småföretagarnas favorit, framröstad på Mitt Företagargalan är: Pia Andersson 5V till 5P, Lina Sandén och Frida Olsson, Receptmakarna och Ulrika Dufwa, Kalasponnyn. Småföretagarnas favoriter framröstade på Mitt företaggalan IP-Only har utsetts till årets bolag på Telecomgalan i Stockholm. Årets Guldkaja har utses av Uppsala Nya Tidning: Årets lunch: UKK Årets bar: Birger Jarl Åreets café: Güntherska Läsarnas favorit: Peppar Peppar Årets nykomling: Hotel von Kraemer Årets uteservering. Stationen Årets hederspris: Hambergs fisk Årets korg: Dryck Uppsala placerar sig på tredje plats i riket över ökningen av antalet kommersiella gäst nätter enligt statistik från SCB. Ökningen var på tolv procent.

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Arbetsmarknaden växer

Arbetsmarknaden växer FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS 2014 1 UTBLICK

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala.

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. Uppsala behöver fler jobb. För att klara detta måste Uppsalas företag stå starka i konkurrensen. Trots vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Datum 2013-07-01. Uppsala Vatten och Avfall AB: Remiss av förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun

Datum 2013-07-01. Uppsala Vatten och Avfall AB: Remiss av förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun Uppsala r«kommun KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Kjell Holm Datum 2013-07-01 Diarienummer NHO-2013-0137.73 Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala Vatten och Avfall AB: Remiss av förslag till

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) Gotlands läge Till och från ön Goda kommunikationer är mycket betydelsefulla för regionens utveckling. Färjetrafik Flyg Gotlands vision Gotland är

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

Företagens betydelse i Håbo. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Håbo. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Håbo Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7

Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN JUNI 2014 Intervju med partierna Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val SID 4 Ny företagslots SID 7 Ett nytt område växer fram SID 6 ARENA UPPSALA

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Västervik Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagens betydelse i Falköping. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Falköping. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Falköping Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20 Nyhetsbrev Nr 1 Hudiksvall 2013-06-20 NU ÄR VI IGÅNG! Vi i föreningen vill med detta nyhetsbrev visa vårt nuläge inför det fortsatta arbetet och att vi kallar till medlemsmöte. Se sista sidan i nyhetsbrevet.

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Järfälla Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Varumärke Uppsala. Får toppbetyg i nationell mätning. Nytt rekord för. Solceller och bioenergi. mötesstaden Uppsala FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN

Varumärke Uppsala. Får toppbetyg i nationell mätning. Nytt rekord för. Solceller och bioenergi. mötesstaden Uppsala FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN OKTOBER 2014 Varumärke Uppsala Får toppbetyg i nationell mätning SID 4 Solceller och bioenergi SID 3 Nytt rekord för mötesstaden Uppsala ARENA UPPSALA MARS 2014 SID 6

Läs mer