Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m Revideringshistorik finns på nästa sida

2 Revideringshistorik Datum Utförd av Kommentar Ivar Seljeseth Korrigerat text gällande hänvisning till Bilaga 2 i kapitel 1 Förtydligande av faser gällande IVF i Enstaka hyperlänkar uppdaterade Ivar Seljeseth Korrigerat felaktiga avsnittshänvisning till tilläggsersättningarna Ivar Seljeseth Korrigerat KVÅ-koder: AL008 läggs till i Besök (25157), AV061 tas bort från Fertilitetsutredning Besök (25182), LEF97 tas bort från Laparaskopi och laparotomi, nivå 2 (25175), LCB11 flyttas till Laparaskopi och laparotomi, nivå 2 (25175), LEG13 flyttas till Prolaps och inkontinens, nivå 2 (25163), LFF10 läggs till Kirurgi-ingrepp, nivå 1 (25160), TLC00 gäller Resurskrävande besök (25158) Förtydligande kring inkontinensband i KVÅ-koder borttagna i Information om mammografi tillkommit i 1.4 DRG KO70O tillkommer i DRG-grupp 1. Diagnos N969 ska rapporteras som huvuddiagnos gällande Missfallsutredningar i Ändrat layout i översikt över kombikakoder och uppdragsid mm i Bilaga Ivar Seljeseth Korrigerat KVÅ-koder: TLC00 i kombination med ZXH60 har lagts till i Kirurgi-ingrepp, nivå 1 (25160), LCG21 Laparoskopisk uteropexi läggs till i produkten Laparoskopi och Laparotomi (25175), AK100, XV005 och ZV202 har tagits bort från Fertilitetsutredning Besök (25182), KVÅ-kod LDA20 har tagits bort från Fertilitetsutredning Resurskrävande Besök (25183) Korrektur gällande att DRG ska ha produkttyp K i bilaga Ivar Seljeseth Observera att information om LEF97 har tillkommit i revideringen gällande Korrigerat KVÅ-koder: TLC10 i kombination med ZXH60 har lagts till i Kirurgi-ingrepp, nivå 1 (25160) Fredrik Persson Ny tilläggsersättning för Botulinumtoxinbehandling, i samband med resurskrävande besök, se punkt 1.3. Yrkeskategori sjuksköterska borttagen från medicinska aborter, se punkt Gäller fr o m 1 maj SIDA 2 AV 73

3 Datum Utförd av Kommentar Ivar Seljeseth Information kring ID-kontroll har tillkommit i ingressen av avsnitt 1.1 Information kring Telefonkontakt har uppdaterats. Ändringarna fr om som beskrivs i revisionshistorikens datum har korrigerats: Botulinumtoxinbehandling knyts till Mycket resurskrävande besök. Yrkeskategori sjuksköterska återförs till åtagandet för aborter, dock inte produkt Därutöver: Korrigerat KVÅ-koder: LCH00 och LCH13 har lagts till i Kirurgi-ingrepp, nivå 1 (25160) Följande information har lagts till för produkt i 1.3: Ersättning utbetalas en gång per par och utredning Information om kontaktväg till SLL-IT Servicedesk har ändrats då kontakt via e-post har ersatts med ett webbaserat kontaktformulär. Fr om : Prolaps och inkontinens, nivå 1 har delats i två produkter 1a och 1b (25162 och 25318) Tabellstrukturerna som var tänkta att skapas i kapitel 2 har prioriterats bort då informationen redan finns i dokumentet. I kapitel 2 kvarstår översikten över DRG-koderna. SIDA 3 AV 73

4 Innehåll Revideringshistorik... 2 Rapporteringsanvisningens tillhörighet... 7 Allmän information om ersättning och ersättningsflöde Rapportering för utbetalning av ersättning... 8 Information om vårdvalets basuppdrag och tilläggsuppdrag Vårdtjänster i öppen vård Basuppdrag Obligatorisk ID-kontroll Basuppdrag Basuppdrag Besök Basuppdrag Resurskrävande besök Basuppdrag Mycket resurskrävande besök Telefonkontakt Cervixcancerscreening för utomlänspatient Medicinsk abort Abort Första besöket Abort Medicinsk Abort Tredje besöket Abort Kontrollbesök Abort Psykosocial rådgivning Abort Preventivmedelsutredning Uppföljning av gynekologisk cancer Utredning cellförändringar Tilläggsersättning basuppdraget Tilläggsuppdrag Kirurgi Enklare dagkirurgi Kirurgi-ingrepp, nivå Kirurgi-ingrepp, nivå Prolaps och inkontinens Prolaps och inkontinens, nivå 1a Prolaps och inkontinens, nivå 1b Prolaps och inkontinens, nivå Prolaps och inkontinens, nivå Prolaps och inkontinens, nivå Prolaps och inkontinens, nivå Hysteroskopi Hysteroskopi, nivå Hysteroskopi, nivå Hysteroskopi, nivå Hysteroskopi, nivå SIDA 4 AV 73

5 Laparoskopi och laparotomi, nivå Laparoskopi och laparotomi, nivå 1a Laparoskopi och laparotomi, nivå 1b Laparoskopi och laparotomi, nivå 1c Laparoskopi och laparotomi, nivå 1d Laparoskopi och laparotomi, nivå Laparoskopi och laparotomi, nivå Kirurgisk abort Abort Första besöket Abort Kirurgisk Abort Psykosocial rådgivning Tilläggsuppdrag Fertilitet Fertilitetsutredning Besök Fertilitetsutredning Besök Fertilitetsutredning Resurskrävande besök Fertilitetsutredning Mycket resurskrävande besök Tilläggsersättning Fertilitetsutredning Missfallsutredning Missfallsutredning Besök Missfallsutredning Resurskrävande besök Tilläggsersättning Missfallsutredning Särskild prövning Tilläggsuppdrag Assisterad befruktning Assisterad befruktning, Insemination Assisterad befruktning, Insemination Assisterad befruktning, IVF Fas 1 - Assisterad befruktning IVF-äggplockning Fas 2 - Assisterad befruktning IVF-transfer embryo Fas 3 - Assisterad befruktning IVF-återföring av frysta embryon Assisterad befruktning, Avbruten behandling Tilläggsersättning Assisterad befruktning Tilläggsuppdrag Ultraljud Ultraljud, nivå Ultraljud, nivå Ultraljud, nivå Tilläggsuppdrag Uroterapi Uroterapi Besök Uroterapi Resurskrävande besök Tilläggsersättning Uroterapi SIDA 5 AV 73

6 1.2 Vårdtjänster i sluten vård Tilläggsersättning för vårdtjänst Tilläggsersättning för Medicinsk service Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård Fakturering av vårdkontakter Särskild kontroll och underlag för felsökning Produktgrupper DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem Beskrivning av vården Informationssystem Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning Besökstyp Yrkeskategori Taxa/Patientavgifter SIDA 6 AV 73

7 Rapporteringsanvisningens tillhörighet Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag (FFU). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla rapporteringsanvisningen uppdaterad med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kapitel 7 Ersättningsvillkor i Förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad gynekologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid: Avdelningen för Somatisk specialistvård, Avtalsenheten. Ytterligare information gällande detta avtal: Vårdgivarguiden - Avtalsinformation För tekniska frågor kontakta SLL-IT Servicedesk via det webbaserade kontaktformuläret i denna länk: eller via telefon: Allmän information om ersättning och ersättningsflöde Om du som läsare inte är bekant med Rapporteringsanvisning sedan tidigare bör du bekanta dig med hela dokumentet och framför allt informationen i Bilaga 2. Där finns allmänt hållen information om Beskrivning av vården och Informationssystem. Om man inte känner till informationen i Bilaga 2 kan det vara svårare att förstå de övriga anvisningarna i dokumentet. SIDA 7 AV 73

8 1 Rapportering för utbetalning av ersättning I detta Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning redovisas vilka variabler och koder som är obligatoriska för att få ersättning i enlighet med det avtal som denna rapporteringsanvisning visar till. Bilaga 2 kapitel Beskrivning av vården anger i allmänna och övergripande termer vilka informationsmängder som är nödvändiga vid rapportering. Där kodtext saknas återfinns dessa i Bilaga 3 Koder för kodtexter i denna rapporteringsanvisning. Variabler och koder som i övrigt är nödvändiga/obligatoriska i enlighet med gemensamt vårdregister (GVR) anges inte (se informationen i Bilaga 2, kapitlet om Beskrivning av vården, tredje stycket). Uppmärksamma även att denna rapporteringsanvisning inte redovisar eventuell annan ersättning som inte har sitt ursprung från den information som hämtas genom rapportering till GVR. De rapporterade variablerna och deras koder används av systemen för att bearbeta informationen och beräkna ersättning för respektive produktkod. Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten. Även benämningarna besöksersättning, tilläggsersättning och åtgärdsersättning används i olika avtalstexter. Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). Produktkoden och annan information som inte rapporteras direkt från PAS är angiven i de gråfärgade delarna av tabellerna. I nedanstående länk finns information om vanligt förekommande koder som används vid rapportering av kontakter som inte ger ersättning och därför inte nämns i övrigt i denna rapporteringsanvisning. Vårdgivarguiden - Rapportering av vårdkontakter för uppföljning Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 8 AV 73

9 Information om vårdvalets basuppdrag och tilläggsuppdrag Nedan en översiktbild gällande vårdvalet och dess olika delar vilket kan vara till hjälp för att förstå informationen i denna rapporteringsanvisning. Vården inom respektive uppdrag rapporteras på därtill i kapitel 1 angivna kombikakoder. Se även detaljerna kring kombikakod, uppdragsid, uppdragstyp och åtaganden i bilaga 2. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 9 AV 73

10 1.1 Vårdtjänster i öppen vård De rapporterade variablerna och deras koder används av Ersmo för att bearbeta informationen och beräkna fram respektive produktkod för ersättning. Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten. Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Nedan visas ett förklarande exempel på tabell för vårdtjänsten och dess produktkod. Uppmärksamma att tabellen fortlöper över två sidor Kombikakod Remittent Besökstyp Akut Här anges vilken kombikakod som ska användas vid rapportering Se även avsnittet Information om kombikakoder i uppdraget Här finns vid behov anvisningar kring remittent. Här visas de koder för besökstyp som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Ja eller Nej De enskilda patientadministrativa systemen (PAS) har olika lösningar för denna funktion. Det kan t ex visas som Akut eller Bokat besök. Funktionen kan t ex vara som val mellan två knappar med ja eller nej, som ruta att bocka i/ur eller som ett val i en lista. Yrkeskategori Vad som rapporteras till gemensamt vårdregister (GVR) är beroende på hur det lokala PAS har skapat funktionen och vad som är ledtexten till funktionen. Här visas de koder för yrkeskategori som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Minimum en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Taxa Här kan även finnas information om hur koderna för yrkeskategori ska kombineras, framför allt vid olika teambesök. Här visas de koder för taxa som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Fortsätter nästa sida Uppmärksamma att denna uppställning inte visar det bakomliggande regelverket för hur koderna ska användas. Det ger att vissa kombinationer av Besökstyp/Yrkeskategori/Taxa inte är korrekta att rapportera. Exempel: Endast koderna för yrkeskategori (läkare) kan kombineras med taxa Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 10 AV 73

11 Fortsättning från föregående sida Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Produktkodens namn (Produktkodens ID) Produktkoden skapas i systemen och rapporteras inte från PAS Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. Här finns information om vilken/vilka KVÅ-koder som ska rapporteras för att den angivna vårdtjänsten ska kunna ersättas. Uppmärksamma: Att extra information finns markeras med (i) DRG-kod Åtagande Uppmärksamma att vissa KVÅ-koder markeras med ett avslutande (i). Detta betyder att KVÅ-koden har ytterligare information i sin beskrivning. Beskrivningen finns inte med i rapporteringsanvisningen. Sök KVÅ-koden i OPKOD operationskoder/åtgärdskoder för att kunna ta del av den extra informationen. Hur informationen gällande KVÅ-koder presenteras ser olika ut beroende på vad som behöver förklaras. Här finns information om vilken DRG-kod som ska rapporteras för att den angivna vårdtjänsten ska kunna ersättas. Här hänvisas till kapitel 2 för en detaljerad översikt. Avtalet kan vara delat i basuppdrag och tilläggsuppdrag eller någon form av motsvarande indelning. Samlingsbeteckningen för detta är i systemen åtagande. Här visas produktens tillhörighet till åtagande. Informationen återkommer i översiktstabellerna i kapitel 2. Åtagande är en kod i systemen och rapporteras inte från PAS. Översikt över åtagande finns i Bilaga 2 Koderna för åtagande finns i CodeServer tabell ÅTAGANDE Produktkoderna finns i CodeServer tabell PRODUKT Produktkoderna är enklast sökbara vid att söka med den angivna produktkodens ID. Även DRG-koderna finns i tabellen PRODUKT. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 11 AV 73

12 1.1.1 Basuppdrag Obligatorisk ID-kontroll OBS! Innan registrering av vårdkontakt/vårdhändelse görs ska patienten ha legitimerat sig med godkänd identitetshandling. Se vidare på Vårdgivarguiden - ID-kontroll av person som söker vård Basuppdrag Basuppdrag Besök Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Bas Besök (25157) KVÅ-kod För läkarbesök med DRG i produktgrupp 1 är inte nedan angivna KVÅ-koder obligatoriska. För läkarbesök med DRG i produktgrupp 3, 4, 5, 9 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. För besök hos sjuksköterska eller barnmorska med DRG i produktgrupp 6 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. Fortsätter nästa sida AB034 AB038 AB053 AK008 AL001 AL003 AL004 AL008 Hormonprofil, GH-profil (i) Hormonprofil, TSH (i) Övriga specificerade hormonprofiler Kontinenstest (i) (Avser i detta avtal endast läkare) Cytologprov, bakre fornix, portio och cervix uteri Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Klinisk undersökning av kvinnliga genitalia 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 12 AV 73

13 Fortsättning från föregående sida KVÅ-kod AL012 Ultraljud av endometrium (i) AL013 Ultraljud av folliklar (i) AL015 Patientbedömning inför ovulationsstimulering och assisterad befruktning AL019 Vaginal gynekologisk ultraljudsundersökning med dopplerundersökning av blodkärl AM011 Obstetriskt ultraljud, annat specificerat (i) AM035 Ultraljudsundersökning av lakterande kvinnas bröst (i) AV033 Preoperativ bedömning (i) AV072 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer (i) (Avser i detta avtal endast läkare) AV097 Smittspårning (i) DK019 Urininkontinensutredning och -behandling (i) DK020 Spolning av urinkateter (i) DK021 Borttagande av urinkateter (i) DL005 Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall (i) DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) DL011 Vaginalt inlägg (i) DL012 Preventivmedelsutredning och -behandling (i) (Avser i detta avtal endast läkare) DT003 Inställning och utprovning av läkemedel (i) DT010 Läkemedelstillförsel, intrakutan (i) DT011 Läkemedelstillförsel, intramuskulär (i) DT017 Läkemedelstillförsel, kutan (i) DT019 Läkemedelstillförsel, peroral (i) DT020 Läkemedelstillförsel, rektal (i) DT021 Läkemedelstillförsel, subkutan (i) DT023 Läkemedelstillförsel, vaginal (i) DV074 Tamponad UNS JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen eller perianal vävnad JHA30 Termisk behandling av förändring i analkanalen eller perianal vävnad LFB20 Destruktion av lokal förändring i vulva eller perineum TKC10 Perkutan punktion av urinblåsa TLC10 Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP) TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina TQX20 Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat (i) UJH02 Proktoskopi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 enligt beskrivningen i ovanstående textavsnitt. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 13 AV 73

14 Basuppdrag Resurskrävande besök Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Bas Resurskrävande besök (25158) KVÅ-kod För läkarbesök med DRG i produktgrupp 1, 3, 4, 5, 9 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. För besök hos sjuksköterska eller barnmorska med DRG i produktgrupp 6 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. Fortsätter nästa sida AK064 AL005 AN093 AV009 AV122 DL008 DQ019 DT016 HAA00 JAA10 LCA06 LDA10 LDA20 LDB00 LDB10 LDB20 LEB00 LEB10 LEB20 LEB30 LEE00 LEW96 LFA00 LFB00 LFB10 LFE00 Blåsfyllnadstest och läckageprovokation Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi (i) Ultraljudsundersökning, arm Biopsi UNS Punktion UNS (i) Intrauterin insemination (i) Punktion, incision eller destruktion vid hudförändring UNS (i) Läkemedelstillförsel, intravenös (i) Incision i bröstkörtel Exstirpation av förändring i bukvägg Biopsi av endometriet Abrasio av cervix uteri Biopsi av portio Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri Kryoterapi av portio eller cervix uteri Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio eller cervix uteri Biopsi av vagina Exstirpation av förändring i vagina (i) Marsupialisation av vaginalcysta Destruktion av slemhinneförändring i vagina Sutur av vagina Annan operation på vagina (i) Incision av vulva eller perineum Biopsi av vulva eller perineum Excision av lokal förändring i vulva eller perineum (i) Sutur av vulva 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 14 AV 73

15 Fortsättning från föregående sida KVÅ-kod SK529 Paracervikalblockad UNS TLC00 Inläggning intrauterint preventivmedel (IUP) TLW99 Annat mindre ingrepp på kvinnliga könsorgan (i) TQW99 Annat mindre ingrepp på hud eller subkutan vävnad TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat (i) XLE00 Kolposkopi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 enligt beskrivningen i ovanstående textavsnitt. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 Basuppdrag Mycket resurskrävande besök Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Bas Mycket resurskrävande besök (25159) KVÅ-kod För läkarbesök med DRG i produktgrupp 1, 3, 4, 5, 9 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. För besök hos sjuksköterska eller barnmorska med DRG i produktgrupp 6 eller 10 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. AL006 UKC02 Hysterosalpingografi (i) Cystoskopi (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 enligt beskrivningen i ovanstående textavsnitt. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 15 AV 73

16 Telefonkontakt Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Besökstyp 9 Kontakt som ska ersätta ett öppenvårdsbesök och innehålla en medicinsk bedömning som framgår tydligt i dokumentationen som motiverar rapportering av en vårdkontakt. Ersätts inte vid endast upplysning, information, råd, receptförskrivning, information om utlåtande eller undersökningsresultat. Se information om rapportering av telefonkontakt i Regelverk för rapportering: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik Yrkeskategori Taxa 04, 06, 12, 19, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Telefonrådgivning (25000) KVÅ-kod Inte obligatorisk Relevant KVÅ-kod bör användas DRG-kod Produktgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 Cervixcancerscreening för utomlänspatient Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Taxa 06 Vårdtjänst: Cervixcancerscreening, ULP (25034) Det tillkommer ingen ytterligare ersättning för besöket KVÅ-kod XLE00 Kolposkopi DRG-kod Inte tillämpbart Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 16 AV 73

17 Medicinsk abort Abort Första besöket Avser ett första särskilt besök. Detta besök behöver inte efterföljas av en utförd abort. Om detta första besök efterföljs av medicinsk abort kan besöket vara ett särskilt besök eller ingå i en serie av kontakter se information i Abort Medicinsk. Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 76 Vårdtjänst: Abort Första besöket (25176) Gäller även förbesök inklusive ultraljud och provtagning som inte leder till att abort utförs. Diagnoskod Rapporteras som huvuddiagnos: Z64.0 Problem som har samband med oönskad graviditet KVÅ-kod Ej obligatorisk DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Medicinsk abort (10054) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande (10053). 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 17 AV 73

18 Abort Medicinsk Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1., A Yrkeskategori Vid besökstyp 0 och 1: 01-69, 70, 76 Vid besökstyp A: Yrkeskategori Yrkeskategori 2 76 Vårdtjänst: Abort Medicinsk (25177) Vid alternativ 1 nedan och besökstyp A ingår även Abort Första besöket (25176) Vid alternativ 2 nedan, hemabort med Misoprostol, ingår även Abort Tredje besöket (25179) Diagnoskod KVÅ-kod ATC-kod Diagnoskod KVÅ-kod ATC-kod Enligt ett av de två nedan beskrivna alternativen Alternativ 1 inte hemabort En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök DL005 Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall (i) G03XB01 MIFEPRISTON Alternativ 2 hemabort I detta alternativ ingår även Abort Tredje besöket (25179) En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad DL005 G03XB01 ZL006 DL006 A02BB01 Alla koder rapporteras tillsammans på samma besök Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall (i) MIFEPRISTON Hemabort (i) Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) MISOPROSTOL DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Medicinsk abort (10054) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 18 AV 73

19 Abort Tredje besöket Avser ett särskilt tredje besök. Om detta besök ingår i en serie av kontakter kring utförd hemabort med Misoprostol se information i Abort Medicinsk. Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 70, 76 Vårdtjänst: Abort Tredje besöket (25179) Diagnoskod En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad KVÅ-kod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) A02BB01 MISOPROSTOL DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Medicinsk abort (10054) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande (10053). Abort Kontrollbesök Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Abort Kontrollbesök (25180) Diagnoskod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök Anges som huvuddiagnos: Z098 Kontrollundersökning efter annan behandl Anges som bidiagnos: O049 Legal abort,komplett eller icke specific KVÅ-kod Inte obligatorisk DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Medicinsk abort (10054) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande (10053). 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 19 AV 73

20 Abort Psykosocial rådgivning Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 74, 75 Vårdtjänst: Abort Psykosocial rådgivning(25181) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk DRG-kod Produktgrupp 7. Se kapitel 2 Åtagande Medicinsk abort (10054) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande (10053) Abort Preventivmedelsutredning Det rapporteras inget särskilt besök för denna åtgärd. Angivna KVÅ-kod rapporteras vid aktuellt besök inom abortuppdraget. Kombikakod Besökstyp Yrkeskategori Taxa Inte tillämpbart Inte tillämpbart Inte tillämpbart Inte tillämpbart Vårdtjänst: Abort Preventivmedelsutredning Diagnoskod Inte tillämpbart KVÅ-kod DL012 Preventivmedelsutredning och -behandling (i) DRG-kod Inte tillämpbart Åtagande Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 20 AV 73

21 Uppföljning av gynekologisk cancer Verksamheten anger i ansökan att man önskar ta del av detta tilläggsavtal. Rapportering av besöken och dess ersättning skiljer sig inte från övriga besök. Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Remittent För de verksamheter som har detta uppdrag är det viktigt att ange remittenten där patienten remitterades från. Besökstyp Enligt besöksanvisningarna Yrkeskategori Enligt besöksanvisningarna Taxa Enligt besöksanvisningarna Vårdtjänst: Identiskt med övriga besök i vårdvalet. KVÅ-kod Enligt besöksanvisningarna DRG-kod Enligt besöksanvisningarna Åtagande Uppföljning av gynekologisk cancer (10052) Se Bilaga 2 Besöken härleds till det givna besökets åtagande 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 21 AV 73

22 Utredning cellförändringar Verksamheten anger i ansökan om auktorisering att man önskar ta del av detta tilläggsavtal. Rapportering av besöken och dess ersättning skiljer sig inte från övriga besök. Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Remittent Ange RCC som remittent då verksamheten har detta uppdrag och patienten är remitterad från RCC. Besökstyp Enligt besöksanvisningarna Yrkeskategori Enligt besöksanvisningarna Taxa Enligt besöksanvisningarna Vårdtjänst: Diagnoskod Identiskt med övriga besök i vårdvalet. Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Nedan visas de diagnoskoder som är aktuella inom detta område. D060 Cancer in situ i endocervix D061 Cancer in situ i exocervix D067 Cancer in situ i andra delar av cervix D069 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i cervix D260 Andra benigna tumörer i cervix uteri N870 Lätt dysplasi i cervix N871 Måttlig dysplasi i cervix N872 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes N879 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad N890 Lätt dysplasi i vagina N891 Måttlig dysplasi i vagina N892 Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes N893 Dysplasi i vagina, ospecificerad N900 Lätt dysplasi i vulva N901 Måttlig dysplasi i vulva N902 Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes N903 Dysplasi i vulva, ospecificerad Z854C Malign tumör i Cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C53) KVÅ-kod Enligt besöksanvisningarna DRG-kod Enligt besöksanvisningarna Åtagande Utredning cellförändringar (10055) Se Bilaga 2 Besöken härleds till det givna besökets åtagande Tilläggsersättning basuppdraget Ges för Akuta besök via Vårdgivarguiden, se Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 22 AV 73

23 1.1.2 Tilläggsuppdrag Kirurgi Enklare dagkirurgi Kirurgi-ingrepp, nivå 1 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Kirurgi-ingrepp, nivå 1 (25160) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LCA10 Abrasio av corpus uteri LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus uteri LCB20 Vaginal myomexstirpation LCH00 Exeres med vakuumaspiration LCH03 Exeres med curettage LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage efter medikamentellt inducerad abort LDA00 Cervixdilatation LDC00 Konisation med kniv LDC03 Konisation med diatermi eller laser LDC10 Resektion av cervix uteri LDD00 Sutur av cervix uteri LEC10 Excision av vaginalseptum LFA10 Incision av hymenrest eller hymen imperforatus LFE20 Perineorafi LFE96 Annan rekonstruktion av vulva eller perineum (i) LFF00 Marsupialisation av glandula Bartholin LFF10 Exstirpation av glandula Bartholin LFW96 Annan operation på vulva eller perineum (i) Fortsätter nästa sida 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 23 AV 73

24 Fortsättning från föregående sida KVÅ-kod MBA00 Exeres med vakuumaspiration vid missfall eller efter förlossning MBA03 Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning MBW96 Annat ingrepp efter förlossning eller abort TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglasi eller Minimum en av de nedan angivna kombinationerna av KVÅ-koder: TLC00 ZXH60 Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök Inläggning intrauterint preventivmedel (IUP) Generell anestesi (i) Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök TLC10 Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP) ZXH60 Generell anestesi (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Enklare dagkirurgi (10056) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 24 AV 73

25 Kirurgi-ingrepp, nivå 2 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Kirurgi-ingrepp, nivå 2 (25161) KVÅ-kod LCA16 Destruktion av endometrium DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Enklare dagkirurgi (10056) Se Bilaga Prolaps och inkontinens Fr o m har vårdtjänsten delats i två produkter. Observera att för nivå 2, 3 och 5 där inkontinensband behöver användas ingår detta i ersättningen Prolaps och inkontinens, nivå 1a Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens, nivå 1a (25162) KVÅ-kod LEF96 Annan prolapsoperation (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 25 AV 73

26 Prolaps och inkontinens, nivå 1b Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens, nivå 1b (25318) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LEF00 Främre kolporafi OBS! I kombination med LEF03 blir det produkt Prolaps och inkontinens, nivå 3 LEF03 Bakre kolporafi OBS! I kombination med LEF00 blir det produkt Prolaps och inkontinens, nivå 3 DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 26 AV 73

27 Prolaps och inkontinens, nivå 2 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens, nivå 2 (25163) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LEG10 Vaginal uretrocystopexi OBS! I kombination med LEF00 samt LEF03 blir det produkt Prolaps och inkontinens, nivå 3 LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi OBS! I kombination med LEF03 blir det produkt Prolaps och inkontinens, nivå 3 LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 27 AV 73

28 Prolaps och inkontinens, nivå 3 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens, nivå 3 (25164) Enligt ett av de fem nedan beskrivna alternativen Alternativ 1 KVÅ-kod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LEF00 Främre kolporafi LEF03 Bakre kolporafi Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod Alternativ 2 Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LEF00 Främre kolporafi LEG10 Vaginal uretrocystopexi Alternativ 3 Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LEF00 Främre kolporafi LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi Alternativ 4 Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare LEF03 LEG10 Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök Bakre kolporafi Vaginal uretrocystopexi Alternativ 5 KVÅ-kod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LEF03 Bakre kolporafi LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 28 AV 73

29 Prolaps och inkontinens, nivå 4 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens, nivå 4 (25165) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LEF10 Fullständig prolapsplastik OBS! I kombination med LEG10 samt LEG13 blir det produkt Prolaps och inkontinens, nivå 5 LEF20 Partiell kolpokleisis LEF40 Vaginal operation av enterocele DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 Prolaps och inkontinens, nivå 5 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Prolaps och inkontinens 5 (25166) Enligt ett av de tre nedan beskrivna alternativen Alternativ 1 KVÅ-kod LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi Diagnoskod KVÅ-kod Alternativ 2 Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare LEF10 LEG10 Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök Fullständig prolapsplastik Vaginal uretrocystopexi Alternativ 3 KVÅ-kod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LEF10 Fullständig prolapsplastik LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Prolaps och inkontinens (10057) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 29 AV 73

30 Hysteroskopi Hysteroskopi, nivå 1 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Hysteroskopi, nivå 1 (25167) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LCA22 Hysteroskopi med extraktion av främmande kropp ULC02 Hysteroskopi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Hysteroskopi (10058) Se Bilaga 2 Hysteroskopi, nivå 2 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Hysteroskopi, nivå 2 (25168) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring ULC05 Hysteroskopi med biopsi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Hysteroskopi (10058) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 30 AV 73

31 Hysteroskopi, nivå 3 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Hysteroskopi, nivå 3 (25169) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium LCC05 Hysteroskopisk resektion LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Hysteroskopi (10058) Se Bilaga 2 Hysteroskopi, nivå 4 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Hysteroskopi, nivå 4 (25170) KVÅ-kod LGA22 Hysteroskopisk sterilisering DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Hysteroskopi (10058) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 31 AV 73

32 Laparoskopi och laparotomi, nivå 1 Laparoskopi och laparotomi, nivå 1a Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Laparoskopi och laparotomi, nivå 1a (25171) KVÅ-kod LCB20 Vaginal myomexstirpation DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Laparoskopi och laparotomi, nivå 1 (10059) Se Bilaga 2 Laparoskopi och laparotomi, nivå 1b Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Laparoskopi och laparotomi, nivå 1b (25172) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: JAH01 Laparoskopi JAL00 Biopsi av peritoneum JAL01 Laparoskopisk biopsi av peritoneum LAA00 Punktion av ovarialcysta LAA01 Laparoskopisk punktion av ovarialcysta LAB11 Laparoskopisk biopsi av ovarium LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta LAC10 LGA11 Fenestrering av ovarialcysta Laparoskopisk koagulation eller delning av tubor för sterilisering DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Laparoskopi och laparotomi, nivå 1 (10059) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 32 AV 73

33 Laparoskopi och laparotomi, nivå 1c Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Laparoskopi och laparotomi, nivå 1c (25173) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: JAL11 Laparoskopi med avlägsnande av främmande kropp LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi LAF11 Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare LBB01 Laparoskopisk biopsi av äggledare LBC21 Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet LBD01 Laparoskopisk tubarresektion LBF01 Laparoskopisk genomspolning av äggledare LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare (i) LCA01 Laparoskopisk biopsi av uterus eller parametrium LGA10 Koagulation eller delning av tubor för sterilisering LGA20 Applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor för sterilisering LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering (i) LWD00 Reoperation för ytlig blödning DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Laparoskopi och laparotomi, nivå 1 (10059) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 33 AV 73

34 Laparoskopi och laparotomi, nivå 1d Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Laparoskopi och laparotomi, nivå 1d (25174) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: JAL21 Laparoskopisk exstirpation eller destruktion av förändring i peritoneum JAL30 Omentresektion JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan LAB10 Biopsi av ovarium LAC00 Enukleation av ovarialcysta LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring i ovarium (i) LAD00 Resektion av ovarium LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium LAE10 Unilateral ooforektomi LAE11 Laparoskopisk unilateral ooforektomi LAE21 Laparoskopisk bilateral ooforektomi LAF00 Unilateral salpingo-ooforektomi LAF10 Bilateral salpingo-ooforektomi LAG01 Laparoskopisk ovariolys LBE00 Salpingektomi LBE01 Laparoskopisk salpingektomi LBF31 Laparoskopisk salpingolys LCA00 Biopsi av uterus eller parametrium LCB00 Hysterotomi LCB01 Laparoskopisk hysterotomi LCB10 Myomexstirpation LCB96 Annan excision eller destruktion av förändring i uterus (i) LCC10 Supravaginal uterusamputation LCD00 Hysterektomi LCD10 Vaginal hysterektomi LCF97 Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium (i) LEF13 Fullständig prolapsplastik med vaginal hysterektomi LWE00 Reoperation för djup blödning LWF00 ZXK00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens Konvertering från perkutan endoskopisk kirurgi till öppen kirurgi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Laparoskopi och laparotomi, nivå 1 (10059) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 34 AV 73

35 Laparoskopi och laparotomi, nivå 2 Laparoskopi och laparotomi, nivå 2 Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Laparoskopi och laparotomi, nivå 2 (25175) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: LCB11 Laparoskopisk myomexstirpation LCC11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH) LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi LCD04 Laparoskopisk hysterektomi LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi LCG21 Laparoskopisk uteropexi LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Laparoskopi och laparotomi, nivå 2(10060) Se Bilaga Kirurgisk abort Abort Första besöket Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Abort Första besöket (25176) Gäller även förbesök inklusive ultraljud och provtagning som inte leder till att abort utförs. Diagnoskod Rapporteras som huvuddiagnos: Z64.0 Problem som har samband med oönskad graviditet KVÅ-kod Ej obligatorisk DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9, eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande även om den utförda aborten är kirurgisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 35 AV 73

36 Abort Kirurgisk Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Abort Kirurgisk (25178) Enligt ett av de fyra nedan beskrivna alternativen Alternativ 1 Diagnoskod En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod ATC-kod Diagnoskod KVÅ-kod ATC-kod Fortsätter nästa sida LCH00 LCH03 LCH13 Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: Exeres med vakuumaspiration Exeres med curettage Exeres med vakuumaspiration eller curettage efter medikamentellt inducerad abort Alternativ 2 En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad Alla koder rapporteras tillsammans på samma besök LCH00 Exeres med vakuumaspiration DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) A02BB01 MISOPROSTOL Alternativ 3 En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad Alla koder rapporteras tillsammans på samma besök LCH03 Exeres med curettage DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) A02BB01 MISOPROSTOL 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 36 AV 73

37 Fortsättning från föregående sida Alternativ 4 Diagnoskod En av de nedan angivna diagnoskoderna rapporteras som huvuddiagnos O049A Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 O049B Legal abort from graviditetsvecka 9+1 tom v 12+0 O049X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad KVÅ-kod Alla koder rapporteras tillsammans på samma besök ATC-kod LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage efter medikamentellt inducerad abort DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) A02BB01 MISOPROSTOL DRG-kod Produktgrupperna 1, 5, 6, 9, eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Kirurgisk abort (10061) Se Bilaga 2 Den utförda kirurgiska aborten kommer att härledas till åtagandet för enklare kirurgi (10056). Abort Psykosocial rådgivning Kombikakod Gynekologi Öppen vård. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 74, 75 Vårdtjänst: Abort Psykosocial rådgivning(25181) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk DRG-kod Produktgrupp 7. Se kapitel 2 Åtagande Basåtagande (10053) Se 2 Besöket kommer att härledas till basåtagande även om den utförda aborten är kirurgisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 37 AV 73

38 1.1.3 Tilläggsuppdrag Fertilitet Fertilitetsutredning Besök Fertilitetsutredning Besök Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Fertilitetsutredning Besök (25182) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AB034 Hormonprofil, GH-profil (i) AB038 Hormonprofil, TSH (i) AB053 Övriga specificerade hormonprofiler AL001 Cytologprov, bakre fornix, portio och cervix uteri AL003 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet AL004 Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet AL008 Klinisk undersökning av kvinnliga genitalia AL012 Ultraljud av endometrium (i) AL013 Ultraljud av folliklar (i) AL014 Ultraljudsundersökning, lilla bäckenet AL015 Patientbedömning inför ovulationsstimulering och assisterad befruktning AL017 Vaginal ultraljudsundersökning vid fertilitetsbehandling AV002 Annan specificerad ultraljudsundersökning AV033 Preoperativ bedömning (i) AV034 Provtagning UNS Fortsätter nästa sida 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 38 AV 73

39 Fortsättning från föregående sida KVÅ-kod DCB00 Exstirpation (av polyp, granulation m. m.) DK019 Urininkontinensutredning och -behandling (i) DL011 Vaginalt inlägg (i) DL012 Preventivmedelsutredning och -behandling (i) DT003 Inställning och utprovning av läkemedel (i) DT008 Läkemedelstillförsel UNS (i) DT010 Läkemedelstillförsel, intrakutan (i) DT026 Ordination av läkemedel (i) DU007 Stödjande samtal (i) DV024 Familjerådgivning DV026 Genetisk rådgivning (i) DV063 Rådgivande samtal (i) DV111 Enkla råd om tobaksbruk (i) DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet (i) GD002 Intyg, enklare (i) PF005 Bedömning av fortplantningsfunktioner (i) QV002 Information/undervisning om hälsoproblem (i) TLC10 Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP) XLW99 Annan diagnostisk åtgärd på kvinnliga könsorgan XT001 Remiss UNS XV008 Utfärdande av recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Fertilitetsutredning (10062) Se Bilaga 2 Fertilitetsutredning Resurskrävande besök Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Fertilitetsutredning Resurskrävande besök (25183) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AL005 Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi (i) LCA06 Biopsi av endometriet LDB00 Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri LFB10 Excision av lokal förändring i vulva eller perineum (i) XLE00 Kolposkopi DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Fertilitetsutredning (10062) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 39 AV 73

40 Fertilitetsutredning Mycket resurskrävande besök Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Fertilitetsutredning Mycket resurskrävande besök (25184) KVÅ-kod AL006 Hysterosalpingografi (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Fertilitetsutredning (10062) Se Bilaga Tilläggsersättning Fertilitetsutredning Ges för Prover vid infertilitetsutredningar, remiss till Fertilitetsenheten HS, och Psykosocial utredning se Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 40 AV 73

41 Missfallsutredning Besöken inom missfallsutredning kommer att härledas till åtagandet för fertilitetsutredning. Åtagande skiljs åt med huvuddiagnos vid uppföljning. Missfallsutredning Besök Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Missfallsutredning Besök (25191) Diagnoskod Rapportera nedan angivna diagnos som huvuddiagnos N969 Kvinna med habituella aborter KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AB053 Övriga specificerade hormonprofiler AL001 Cytologprov, bakre fornix, portio och cervix uteri AL003 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet AL004 Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet AL008 Klinisk undersökning av kvinnliga genitalia AL014 Ultraljudsundersökning, lilla bäckenet AL019 Vaginal gynekologisk ultraljudsundersökning med dopplerundersökning av blodkärl AM011 Obstetriskt ultraljud, annat specificerat (i) AM020 Obstetriskt ultraljud, vaginalt (i) AV034 Provtagning UNS DL005 Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall (i) DL006 Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall (i) DT008 Läkemedelstillförsel UNS (i) DU007 Stödjande samtal (i) DV063 Rådgivande samtal (i) DV111 Enkla råd om tobaksbruk (i) GD002 Intyg, enklare (i) XT001 Remiss UNS DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Missfallsutredning (10063) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till fertilitetsutredning. Åtagande skiljs åt med huvuddiagnos vid uppföljning. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 41 AV 73

42 Missfallsutredning Resurskrävande besök Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori Vårdtjänst: Missfallsutredning Resurskrävande besök (25192) Diagnoskod Rapportera nedan angivna diagnos som huvuddiagnos N969 Kvinna med habituella aborter KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AL005 Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi (i) LDB00 Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Missfallsutredning (10063) Se Bilaga 2 Besöket kommer att härledas till fertilitetsutredning. Åtagande skiljs åt med huvuddiagnos vid uppföljning Tilläggsersättning Missfallsutredning Ges för Utredning Habituell abort, se 1.3 Besöket kommer att härledas till fertilitetsutredning. Åtagande skiljs åt med huvuddiagnos vid uppföljning Särskild prövning Särskild prövning inför assisterad befruktning med donerade spermier enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:32). Prövningen kan överprövas av Socialstyrelsen. Kombikakod Utredningar. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 74, 75 Vårdtjänst: Särskild prövning enligt lag (25194) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod AU004 Psykosocial utredning enligt lag (i) DRG-kod Ej tillämpbart Åtagande Särskild provning (10073) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 42 AV 73

43 1.1.4 Tilläggsuppdrag Assisterad befruktning Besöken inom behandlingsserierna gällande uppdraget Assistrad befruktning; som inte specifikt ersätts av åtgärden för den givna behandlingsserien; kommer att härledas till åtagande Assisterad befruktning, Insemination Assisterad befruktning, Insemination Alla besök rapporteras. Ersättning ges för hela behandlingsserien vid det tillfälle då angiven åtgärd utförs. Kombikakod Assisterad befruktning. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Assisterad befruktning Insemination (25196) KVÅ-kod DL008 Intrauterin insemination (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 eller 14. Se kapitel 2 Åtagande Insemination (10064) Se Bilaga Assisterad befruktning, IVF Fas 1 - Assisterad befruktning IVF-äggplockning Alla besök rapporteras. Ersättning ges för behandlingsserien vid de tillfällen då angiven åtgärd utförs. Kombikakod Assisterad befruktning. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Fas 1 - Assisterad befruktning IVF-äggplockning (25197) KVÅ-kod LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 eller 14. Se kapitel 2 Åtagande IVF (10065) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 43 AV 73

44 Fas 2 - Assisterad befruktning IVF-transfer embryo Alla besök rapporteras. Ersättning ges för behandlingsserien vid de tillfällen då angiven åtgärd utförs. Kombikakod Assisterad befruktning. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Fas 2 - Assisterad befruktning IVF-transfer embryo (25198) KVÅ-kod LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 eller 14. Se kapitel 2 Åtagande IVF (10065) Se Bilaga 2 Fas 3 - Assisterad befruktning IVF-återföring av frysta embryon Alla besök rapporteras. Ersättning ges för behandlingsserien vid de tillfällen då angiven åtgärd utförs. Kombikakod Assisterad befruktning. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Fas 3 - Assisterad befruktning IVF-återföring av frysta embryon (25199) KVÅ-kod Båda koderna rapporteras tillsammans på samma besök LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning DL002 Embryotransfer med frysta och tinade embryon (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 eller 14. Se kapitel 2 Åtagande IVF (10065) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 44 AV 73

45 Assisterad befruktning, Avbruten behandling Alla besök rapporteras. Ersättning ges för behandlingsserien vid de tillfällen då angiven åtgärd utförs. Kombikakod Assisterad befruktning. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 01-69, 70, 76 Vårdtjänst: Assisterad befruktning Avbruten behandling (25200) KVÅ-kod UW015 Behandlingsserie, avbruten DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 eller 14. Se kapitel 2 Åtagande IVF (10065) Se Bilaga Tilläggsersättning Assisterad befruktning Ges för Donerade spermier och Biopsi av testis, se Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 45 AV 73

46 1.1.5 Tilläggsuppdrag Ultraljud Ultraljud, nivå 1 Kombikakod Ultraljud. Se information i kapitel 1. Remittent Rapportera kombika för remitterande gynekologmottagning Yrkeskategori Vårdtjänst: Ultraljud, nivå 1 (25203) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AL003 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet (I detta avtal avses endast second opinion) AL004 Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet AL012 Ultraljud av endometrium (i) AL013 Ultraljud av folliklar (i) AL015 Patientbedömning inför ovulationsstimulering och assisterad befruktning AM011 Obstetriskt ultraljud, annat specificerat (i) AM035 Ultraljudsundersökning av lakterande kvinnas bröst (i) AN093 Ultraljudsundersökning, arm DV005 Avlägsnande av dränage DV067 Spolning av dränage (i) DRG-kod Produktgrupperna 1, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Ultraljud (10066) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 46 AV 73

47 Ultraljud, nivå 2 Kombikakod Ultraljud. Se information i kapitel 1. Remittent Rapportera kombika för remitterande gynekologmottagning Yrkeskategori Vårdtjänst: Ultraljud, nivå 2 (25204) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AL005 Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi (i) AL019 Vaginal gynekologisk ultraljudsundersökning med dopplerundersökning av blodkärl DL020 Ultraljudsledd punktion av bukcysta (i) DM020 Punktion av lakterande bröst XJH00 Transanal ultraljudsundersökning DRG-kod Produktgrupperna 1, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Ultraljud (10066) Se Bilaga 2 Ultraljud, nivå 3 Kombikakod Ultraljud. Se information i kapitel 1. Remittent Rapportera kombika för remitterande gynekologmottagning Yrkeskategori Vårdtjänst: Ultraljud, nivå 3 (25205) KVÅ-kod Minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna: AL006 Hysterosalpingografi (i) DM021 Inläggning av dränage i lakterande bröst DRG-kod Produktgrupperna 1, 9 eller 10. Se kapitel 2 Åtagande Ultraljud (10066) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 47 AV 73

48 1.1.6 Tilläggsuppdrag Uroterapi Uroterapi Besök Kombikakod Uroterapi. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 70, 76, 77 Vårdtjänst: Uroterapi Besök (25206) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod För besök med DRG i produktgrupp 12 är inte nedan angivna KVÅ-koder obligatoriska. För besök med DRG i produktgrupp 4, 6, 8, 9, 11 eller 13 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. AK008 AV072 DA001 DL011 DV063 KCV31 QF002 QV002 TKC25 TKD00 Kontinenstest (i) (I detta avtal avses endast second opinion) Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer (i) Akupunktur (i) Vaginalt inlägg (i) Rådgivande samtal (i) Elektrisk stimulering av blåsan vid inkontinens Kontinensträning (i) Information/undervisning om hälsoproblem (i) Intravesikal blåsinstillation (i) Dilatation, sondering av uretra DRG-kod Produktgrupp 4, 6, 8, 9, 11, 12 eller 13 enligt beskrivningen i ovanstående textavsnitt. Se kapitel 2 Åtagande Uroterapi (10067) Se Bilaga 2 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 48 AV 73

49 Uroterapi Resurskrävande besök Kombikakod Uroterapi. Se information i kapitel 1. Yrkeskategori 70, 76, 77 Vårdtjänst: Uroterapi Resurskrävande besök (25207) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod För besök med DRG i produktgrupp 8 är inte nedan angivna KVÅ-koder obligatoriska. För besök med DRG i produktgrupp 4, 6, 9, 11, 12 eller 13 rapporteras minimum en av de nedan angivna KVÅ-koderna. DK019 DV010 PF002 QF001 Urininkontinensutredning och -behandling (i) Bio-feedback (i) Bedömning av urineringsfunktioner (i) Bäckenbottenträning (i) DRG-kod Produktgrupp 4, 6, 8, 9, 11, 12 eller 13 enligt beskrivningen i ovanstående textavsnitt. Se kapitel 2 Åtagande Uroterapi (10067) Se Bilaga Tilläggsersättning Uroterapi Urodynamisk undersökning, på egna patienter på den egna mottagningen Under förutsättning att kvalificerad utrustning med årlig service finns på mottagningen Gäller för sjukgymnast, sjuksköterska eller barnmorska Tilläggsersättning ges för åtgärderna Cystometri, Uretratryckprofil och Miktionsfysiologisk undersökning (urinflödesmätning), se 1.3 Tilläggsersättningen är 60 % av angiven ersättning under Tilläggsersättning, medicinsk service i Regelbok, kapitel 6, Ersättningsvillkor. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 49 AV 73

50 1.2 Vårdtjänster i sluten vård Kombikakod Gynekologi Sluten vård. Se information i kapitel 1. Besökstyp Inte tillämpbart Yrkeskategori Inte tillämpbart Taxa Inte tillämpbart Kod för inskrivning 0 Från primärkommunal vård (SMHI) 1 Från hemmet 2 Från annan klinik 3 Annan inrättning Kod för utskrivning Koderna för inskrivning finns i CodeServer tabell IKOD 0 Till primärkommunal vård (SMHI) 1 Till hemmet 2 Till annan klinik inom samma inrättning 3 Till annan inrättning 7 Avliden Koderna för utskrivning finns i CodeServer tabell UKOD Vårdtjänst: Se respektive vårdtjänst i avsnitt 1.2 KVÅ-kod Inom sluten vård följs anvisningarna för respektive vårdkontakt så som dessa beskrivs i avsnitt 1.2. DRG-kod Produktgrupperna 1, 3, 4, 5, 9 eller 10 i enlighet med beskrivningarna för respektive vårdtjänst i avsnitt 1.2. Se kapitel 2 Åtagande Respektive åtagande så som dessa beskrivs i avsnitt Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 50 AV 73

51 1.3 Tilläggsersättning för vårdtjänst Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Grundersättningen är de produktkoder som har presenterats i 1.1 Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Vårdtjänst: Akut besök (25210) Extra ersättning för akut besök hänvisat via Vårdguiden per telefon, Medhelp Kombikakod för remittent Medhelp (vårdguiden) hänvisning per telefon, Bokning av patienter via Vårdguiden Åtagande Basåtagande, Gyn (10053) Vårdtjänst: Botulinumtoxinbehandling, trängningsinkontinens (25313) Diagnos N39.4A Trängningsinkontinens KVÅ-kod DT011 Läkemedel, intramuskulärt ATC-kod M03AX01 BOTULINUM TOXIN Åtagande Basåtagande, Gyn (10053) Endast i samband med mycket resurskrävande besök hos läkare. Vårdtjänst: Botulinumtoxinbehandling, neurologisk blåsrubbning (25314) Diagnos N31.8 Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning N31.9 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad G95.8 Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen KVÅ DT011 Läkemedel, intramuskulärt ATC-kod M03AX01 BOTULINUM TOXIN Åtagande Basåtagande, Gyn (10053) Endast i samband med mycket resurskrävande besök hos läkare. Vårdtjänst: Prover infertilitetsutredning HS (25190) Extra ersättning för prover vid infertilitetsutredning som leder till remiss till Fertilitetsenheten, Huddinge sjukhus OBSERVERA: Ersättning utbetalas en gång per par och utredning Diagnoskod N97* KVÅ-kod AV061 Annan specificerad provtagning Åtagande Fertilitetsutredning (10062) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 51 AV 73

52 Vårdtjänst: Prover utredning habituell abort (25195) Diagnoskod N96* KVÅ-kod AV061 Annan specificerad provtagning Åtagande Missfallsutredning (10063) Besöket kommer att härledas till fertilitetsutredning. Åtagande skiljs åt med huvuddiagnos vid uppföljning. Vårdtjänst: IVF-donerade spermier (25201) KVÅ-kod UK001 Åtagande Insemination (10064), IVF (10065) Vårdtjänst: IVF-biopsi av testis (25202) KVÅ-kod KFB00 Biopsi av testis Åtagande Insemination (10064), IVF (10065) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 52 AV 73

53 1.4 Tilläggsersättning för Medicinsk service Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Åtgärder inom medicinsk service, för vilka det finns koder i KVÅ, som beställs i samband med besöket kan klassificeras och rapporteras. Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. Om det inte uppkommer en kostnad (patienten använder inte remissen) skall vårdgivaren korrigera besöksregistreringen så att den tilläggsersättning som har betalats ut krediteras. Beställd/utförd medicinsk service måste vara dokumenterad i FUMS-systemet och de gällande kodbetäckningarna skall användas för att tilläggsersättning skall utgå. I nedan tabeller anges FUMS-kod (rapporteras inte) och tillhörande KVÅ-kod vilket rapporteras för att ange att medicinsk service i enlighet med beskrivna FUMS-kod har utförts. Vid medicinsk service ges ersättning för varje rapporterad åtgärd. Fakturering/registrering av medicinsk service skall ske så att den belastar besöket när remitteringen skedde. Om kostnaden för immunologiska prover vid ett provtillfälle överstiger 1000 kr (totalt) faktureras mellanskillnaden (total kostnad minus 346 kr) via Vårdfaktura (laboratoriefakturan bifogas som underlag). KVÅ-kod Rapporteras när angivna FUMS-kod har utförts i enlighet med avsnittets inledande beskrivning. FUMS- kod. Denna kod rapporteras inte från det lokala patientadministrativa systemet. Andrologi (25212) AK100 Undersökning av fullständig spermaanalys AANDRO01 Förenklad spermaanalys Arbetsfysiologi (25213) AF012 Arbets-EKG, standard FA01 Arbetsprov, standard Bentäthetsmätning (25214) AN004 Bentäthetsmätning, helkropp FÖ05 Helkropp + höfter + handled Cystometri (25215) För denna åtgärd inom Tilläggsuppdrag Uroterapi se nästakommande radinformation XKC03 Cystometri FU06 Cystometri (uretral) Cystometri (25193) Tilläggsuppdrag Uroterapi (10067) se Utförd av sjuksköterska, fysioterapeut eller barnmorska XKC03 Cystometri FU06 Cystometri (uretral) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 53 AV 73

54 KVÅ-kod Rapporteras när angivna FUMS-kod har utförts i enlighet med avsnittets inledande beskrivning. FUMS- kod. Denna kod rapporteras inte från det lokala patientadministrativa systemet. Datortomografi enkelsnitt (25216) AA011 Datortomografi, hjärna R81481 DATORTOMO Skallens delar, Sella utan och med kontra AG009 Datortomografi, torax R83000 DATORTOMO Thorax, hjärta, lungor, mediastinum, bröst R83080 DATORTOMO Thorax med kontrast AJ004 AJ009 Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, nedre delen av buken inkl lilla bäckenet R84000 DATORTOMO Mag/Buk/mm, Buk eller del där av inkl retr R84081 DATORTOMO Thorax utan och med kontrast R85200 DATORTOMO Mag/Buk/mm, Njurar R85281 DATORTOMO Mag/Buk/mm, Njurar utan och med i.v. Kont R85500 DATORTOMO Mag/Buk/mm, Nedre buk Genetik, kromosomanalys blod (25217) Observera: För LO01 Kromosomanalys LO01 Kromosomanalys, blod blod, finns ingen KVÅ-kod, varför fakturering ska göras via tillägg i Vårdfaktura. DV026 Genetisk rådgivning LO77 Genetisk rådgivning -besök Hals- och bröstorgan, konventionell röntgen (25218) AF053 Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) R32000 HALS/BRÖST, Hjärta Lungor Lungfunktionsdiagnostik (25219) AG053 Spirometri, dynamisk FL02 Spirometri, standard (dynamisk + statisk) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 54 AV 73

55 KVÅ-kod Rapporteras när angivna FUMS-kod har utförts i enlighet med avsnittets inledande beskrivning. FUMS- kod. Denna kod rapporteras inte från det lokala patientadministrativa systemet. Magnetisk resonanstomografi (25220) AA045 Magnetresonanstomografi hjärna AA049 Magnetresonanstomografi, sella turcica AN044 Magnetresonanstomografi, ländryggrad AN045 AN036 AJ033 Magnetresonanstomografi, sakrum och sakroiliakaleder Magnetresonanstomografi, bäcken och höftled(er) Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive lilla bäckenet Magtarmkanal och bukorgan (25221) AJ038 Röntgenundersökning, bukorgan, utan egen kod RM1000 MR, Hjärna RM1000 MR, Sella RM1480 MR, Sella med i.v. kontrast RM2400 MR, Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ RM2600 MR, Sacroiliacaleder RM2900 MR, Bäcken/höftleder RM4000 MR, Buk,retroperitoneum med eller utan MRCP RM4080 MR, Buk, retroperitoneum med eller utan MRCP, med RM5500 MR, Lilla bäckenet, Manligt /kvinnligt RM5580 MR, Lilla bäckenet, Manligt /kvinnligt med iv kont R43000 MAG/TARM/BUK, Tunntarm/passage AJ042 Röntgenundersökning, kolon R44100 MAG/TARM/BUK, Colon dubbelkontrast R84980 Colon utan och med i.v. kontrast AJ014 Defekografi R44223 MAG/TARM/BUK, Defekografi inkl.video AJ039 Röntgenundersökning, buköversikt, (akut buk) R46000 MAG/TARM/BUK, Buköversikt akut/övers. av bukorgan Mammografi (25156) Ska rapporteras och skapar den angivna produkten, men ger ingen ersättning. AH005 Mammografi, fullständig undersökning Non-invasiv hjärtdiagnostik (25222) AF020 Doppler ekokardiografi, transtorakal, enkel Perifer cirkulationsdiagnostik (25223) AP068 Skintigrafi, ventrombosdiagnostik R66000 BRÖSTKÖRTLAR Mammografi av ett eller två bröst FE02 FP58 Ekocardiografi, standard Duplex, ventrombos (inkl underben) unilat 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 55 AV 73

56 KVÅ-kod Rapporteras när angivna FUMS-kod har utförts i enlighet med avsnittets inledande beskrivning. FUMS- kod. Denna kod rapporteras inte från det lokala patientadministrativa systemet. Sfinkter-EMG (25224) XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten Skelett och rörelseorgan grupp 1 (25225) AN065 Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder AN074 AN062 Röntgenundersökning, överarm Röntgenundersökning, höftled med halvaxial sidobild Skelett och rörelseorgan grupp 2 (25226) AN006 Bentäthetsmätning, höfter och rygg Ultraljud buk, njurar (25227) AJ081 Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal AJ077 AK044 Ultraljudsundersökning, bukvägg Ultraljudsundersökning, njurar FU08 Sfinkter-EMG (tillägg) R62300 BÅLSKELETT,Ländryggrad R63300 EXTREMITETER,Överarm R63932 EXTREMITETER, Höftled med provokation R65100 EXTREMITETER, Bentäthetsmätning en region R65107 EXTREMITETER, Bentäthetsmätning två regioner FÖ03 Ländrygg + höft mätning R94000 ULTRALJ, Buk mm, Bukorgan inkl.gallblåsa,gallväg.mjä R9408 ULTRALJ, Buk mm, Bukorgan utan och med kontrast R94900 ULTRALJ, Buk mm,bukvägg R95000 ULTRALJ, Buk mm,njurar/binjurar Uretratryckprofil (25228) För denna åtgärd inom Tilläggsuppdrag Uroterapi se nästakommande radinformation XKD03 Uretratryckregistrering FU07 Uretratryckprofil Uretratryckprofil (25208) Tilläggsuppdrag Uroterapi (10067) se Utförd av sjuksköterska, fysioterapeut eller barnmorska XKD03 Uretratryckregistrering FU07 Uretratryckprofil Miktionsfysiologisk undersökning (urinflödesmätning) (25229) För denna åtgärd inom Tilläggsuppdrag Uroterapi se nästakommande radinformation XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning FU05 Urinflödesmätning (miktionsanalys) Miktionsfysiologisk undersökning (urinflödesmätning) (25209) Tilläggsuppdrag Uroterapi (10067) se Utförd av sjuksköterska, fysioterapeut eller barnmorska XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning FU05 Urinflödesmätning (miktionsanalys) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 56 AV 73

57 KVÅ-kod Rapporteras när angivna FUMS-kod har utförts i enlighet med avsnittets inledande beskrivning. FUMS- kod. Denna kod rapporteras inte från det lokala patientadministrativa systemet. Urogenitalorgan, röntgen (25230) AK025 Röntgenundersökning, urogenitalorgan, utan egen kod AK054 Urografi med kompression AK056 Urografi utan kompression R51000 Urografi HPV-analys (25231) UW035 Kemi, klin labmedicin LSLL33601 Humant papillonvirus, HPV DNA PCR 1.5 Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård. När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Detta medför ingen extra åtgärd i PAS eftersom Ersmo använder den rapporterade informationen för att beräkna kod för avdraget. Nedan redovisas de koder som används för att skapa avdraget i ersättningen och de tillhörande kombinationerna av besökstyp, yrkeskategori och taxa. Ersättningen för vårdkontakten kommer i dessa situationer bestå av en eller flera produktkoder för ersättningen för vårdtjänst och nedan angivna kod för avdrag i den totala ersättningen. Avdraget motsvarar den inbetalda patientavgiften - undantaget koder för Rest till Frikort där avdraget är ett schablonavdrag på halva summan av den motsvarande hela patientavgiften för vårdkontakten. Beskrivning Besök hos Sjuksköterska, Psykolog, Kurator, Barnmorska Besök med Rest till Frikort hos Sjuksköterska, Psykolog, Kurator, Barnmorska Besökstyp Yrkeskategori Taxa Kod 0, 1, 8, A 70, 74, 75, 76 01, 02, 25 29G05 0, 1, 8, A 70, 74, 75, G06 Specialistläkare 0, 1, 8, A , 25 29G07 Besök med Rest till Frikort hos Specialistläkare Nybesök hos Specialistläkare Remitterad från Husläkare Nybesök med Rest till Frikort hos Specialistläkare Remitterad från Husläkare 0, 1, 8, A G08 0* * 29G09 0* * 29G10 Fysioterapeut 77 01, 02 29G19 Besök med Rest till Frikort hos Fysioterapeut 0, 1, 8, A G20 Ej folkbokförd i Sverige 0, 1, 8, A 01-69, 70, 74, 75, 77, 78 04, 12, 19, 70, 71 * Vid remiss från husläkare/distriktsläkare eller privat specialist i allmänmedicin används normalt taxa 22. Vid samtidigt Rest till Frikort, har taxa 10 företräde. Rest till frikort vid nybesök hos läkare skapar ett lägre patientavgiftsavdrag än vid övriga besökstyper. Inget avdrag 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 57 AV 73

58 1.6 Fakturering av vårdkontakter Denna rapporteringsanvisning ger ingen närmre information om faktureringsrutinerna än vad som beskrivs i Bilaga 2, kapitlet om Informationssystem. Det normala är att faktureringen för vård av alla som är folkbokförda i Sverige är automatiserad. Rutinerna kring utomläns-patienter kan skilja något från avtal till avtal. Faktureringsrutinerna kring personer som inte är folkbokförda i Sverige skiljer även mellan de olika personkretsarna så som EU-patienter, patienter från konventionsländer, asylsökande och personer utan tillstånd. De enskilda rutinerna avtalas mellan avtalsparterna och framgår inte av denna rapporteringsanvisning. Mera information om att fakturera finns på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Fakturera Nedan hänvisas till närliggande information. Uppmärksamma även information om intyg. Asylsökande Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA-kort. Vårdgivarguiden - Asylsökande Bevisperson En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Kontakta alltid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor-Barn-Asyl vad gäller dessa personer. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Intyg med mera Dokumentet Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar finns inom Vårdgivarguidens information om Patientavgifter Vårdgivarguiden Patientavgifter Person utan tillstånd Om en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige. Vårdgivarguiden - Person som saknar tillstånd. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Självbetalande För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning från det offentliga i dessa fall. Turister och övriga med tillstånd att vistas i Sverige Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Personnummer och reservnummer Normalt används ett giltigt svenskt personnummer vid rapportering av en vårdkontakt. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut Kontakta SLL-IT Servicedesk för ytterligare information via det webbaserade kontaktformuläret i denna länk: eller via telefon: Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 58 AV 73

59 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning 2.1 Produktgrupper Nedan specificeras vilka DRG-koder som ingår i respektive produktgrupp. I presentationen av produktkoderna i Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning beskrivs vilken produktgrupp DRG-koden måste tillhöra för att ersättning för given produktkod ska ges. Produktgrupperingen görs internt i Ersmo och framgår inte av tabeller i CodeServer. DRG i produktgrupp 1 DRG-kod KA44O KA45O KA50O KA51O KA56O KA99O KC31O KC35O KC48O KC49O KC99O KD31O KD35O KD48O KD49O KD50O KD99O KE50O KE51O KE53O KE65O KE67O KE68O KE99O KF39O KF40O KF43O KF45O KF47O KF49O KF99O KG30O KG99O Namn Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid multipel scleros och cerebellär ataxi Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Övriga läkarbesök vid sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid infektioner i övre luftvägar och öron Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ÖNH-regionen Läkarbesök vid infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år Läkarbesök vid tumörer i andningsorganen Läkarbesök vid interstitiella lungsjukdomar Läkarbesök vid bronkit och astma Läkarbesök vid onormala fynd och symtom i andningsorganen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i andningsorganen Läkarbesök vid tromboflebit i djupa vener Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid hjärtarytmier och överledningsstörningar Läkarbesök vid synkope och kollaps Läkarbesök vid bröstsmärtor, ej angina pectoris Övriga läkarbesök vid sjukdomar i cirkulationsorganen Läkarbesök vid maligna tumörer i matsmältningsorganen Läkarbesök vid magsår och gastrointestinal blödning Läkarbesök vid inflammatorisk tarmsjukdom Läkarbesök vid passagehinder i mag-tarmkanalen Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, >17 år Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år Övriga läkarbesök vid sjukdomar i matsmältningsorganen Läkarbesök vid cirros och alkoholhepatit Övriga läkarbesök vid sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 59 AV 73

60 DRG-kod KH54O KH55O KH57O KH59O KH60O KH61O KH62O KH63O KH99O KJ40O KJ45O KJ50O KJ55O KJ99O KK20O KK75O KK99O KL40O KL45O KL55O KL99O KM31O KM35O KM40O KM45O KM50O KM55O KM99O KN45O KN50O KN99O KO40O KO45O KO70O KO99O KP15O KP19O KP20O KP23O KP40O KP99O KR06O KR07O KR08O KR29O KR60O Namn Läkarbesök vid maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid artroser Läkarbesök vid medicinska ryggsjukdomar Läkarbesök vid andra bensjukdomar Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid bursit, tendinit och myosit Övriga läkarbesök vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Övriga läkarbesök vid sjukdomar i hud och underhud Läkarbesök vid maligna bröstsjukdomar Incision/punktion bröst, besök Övriga läkarbesök vid bröstkörtelsjukdomar Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Övriga läkarbesök vid endokrina och metabola sjukdomar Läkarbesök vid njursvikt Läkarbesök vid njur- och urinvägstumörer Läkarbesök vid njur- och urinvägsinfektioner Läkarbesök vid urinvägssten Läkarbesök vid symtom från njurar och urinvägar Läkarbesök vid uretrastriktur Övriga läkarbesök vid sjukdomar i njure och urinvägar Läkarbesök vid benign prostatahypertrofi Läkarbesök vid inflammation i manliga genitalia Övriga läkarbesök vid sjukdomar i manliga könsorgan Läkarbesök vid maligna tumörer i kvinnliga genitalia Läkarbesök vid infektioner i kvinnliga genitalia Endoskopi av kvinnliga genitalia, öppenvård Övriga läkarbesök vid sjukdomar i kvinnliga könsorgan Läkarbesök vid sjukdomar i puerperiet utan operationer Läkarbesök vid hotande abort eller prematur födsel Läkarbesök vid abort utan evakuering Farmakologisk eller spontan abort, öppenvård Läkarbesök vid komplicerade antepartumdiagnoser Övriga läkarbesök vid graviditet, förlossning och barnsängstid Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år Läkarbesök vid koagulationsstörningar Läkarbesök vid lymfom och icke-akut leukemi Läkarbesök vid malignitetsutredning 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 60 AV 73

61 DRG-kod KR98O KR99O KS06O KS10O KS20O KS30O KS40O KS99O KT99O KU29O KU30O KU35O KU42O KU98O KW98O KW99O KX42O KX43O Namn Övriga läkarbesök vid blodsjukdomar Övriga läkarbesök vid myeloproliferativa sjukdomar Läkarbesök vid hiv utan allvarlig hiv-relaterad sjukdom Läkarbesök vid sepsis, >17 år Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid feber av okänd orsak Läkarbesök vid virusinfektioner Övriga läkarbesök vid infektionssjukdomar Övriga läkarbesök vid psykiska sjukdomar och drogberoende Läkarbesök vid skador Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd Övriga läkarbesök vid skador och förgiftningar Övriga läkarbesök vid smärtproblem Övriga läkarbesök vid andra problem Bestämning av kroppssammansättning, besök Ultraljud, övrigt, besök DRG i produktgrupp 2 DRG-kod KA99Z KC99Z KD99Z KE99Z KF99Z KG99Z KH99Z KJ99Z KK99Z KL99Z KM99Z KN99Z KO99Z KP99Z KR98Z KR99Z KS99Z KT99Z KW99Z Namn Läkarvård per tel vid sjukdomar i nervsystemet Läkarvård per tel vid sjukdomar i ÖNH-regionen Läkarvård per tel vid sjukdomar i andningsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i cirkulationsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i matsmältningsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel Läkarvård per tel vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv Läkarvård per tel vid sjukdomar i hud och underhud Läkarvård per tel vid bröstkörtelsjukdomar Läkarvård per tel vid endokrina och metabola sjukdomar Läkarvård per tel vid sjukdomar i njure och urinvägar Läkarvård per tel vid sjukdomar i manliga könsorgan Läkarvård per tel vid sjukdomar i kvinnliga könsorgan Läkarvård per tel vid graviditet, förlossning och barnsängstid Läkarvård per tel vid blodsjukdomar Läkarvård per tel vid myeloproliferativa sjukdomar Läkarvård per tel vid infektionssjukdomar Läkarvård per tel vid psykiska sjukdomar och drogberoende Läkarvård per tel vid andra problem 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 61 AV 73

62 DRG i produktgrupp 3 DRG-kod KF35E KJ39E KM10C KM10E KO02C KO02E KO05N KO10C KO10E KO15C KO15E KO20C KO20E KO25N KO29N KO39C KO39E KO50C KO50E KR36C KR36E KS20C KS20E KW09C KW09E Namn Andra operationer vid sjukdomar i mage och tarm, ej komplicerat Andra operationer vid sjukdomar i hud och underhud, ej komplicerat Mindre urinblåsoperationer, komplicerat Mindre urinblåsoperationer, ej komplicerat Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, komplicerat Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, ej komplicerat Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia Operationer på uterus och adnex för malignitet i ovarier/adnex, komplicerat Operationer på uterus och adnex för malignitet i ovarier/adnex, ej komplicerat Operationer på uterus och adnex för benign sjukdom, komplicerat Operationer på uterus och adnex för benign sjukdom, ej komplicerat Operationer på cervix, vagina och vulva, komplicerat Operationer på cervix, vagina och vulva, ej komplicerat Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering Skrapning och konisering, för benign sjukdom Andra operationer vid gynekologiska problem, komplicerat Andra operationer vid gynekologiska problem, ej komplicerat Menstruella störningar & andra problem i kvinnliga genitalia, komplicerat Menstruella störningar & andra problem i kvinnliga genitalia, ej komplicerat Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation, komplicerat Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation, ej komplicerat Postoperativa & posttraumatiska infektioner, komplicerat Postoperativa & posttraumatiska infektioner, ej komplicerat Operationer utförda i samband med andra kontakter med sjukvården, komplicerat Operationer utförda i samband med andra kontakter med sjukvården, ej komplicerat DRG i produktgrupp 4 DRG-kod KM72O Namn Endoskopi av nedre urinvägar, öppenvård 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 62 AV 73

63 DRG i produktgrupp 5 DRG-kod KF35O KJ04O KJ39O KM10O KO02O KO05O KO10O KO15O KO20O KO25O KO27O KO30O KO39O KP22O KP23O KR36O KU19O KW09O Namn Andra operationer vid sjukdomar i mage och tarm, öppenvård Hudtranspl & revision, öppenvård Andra operationer vid sjukdomar i hud och underhud, öppenvård Mindre urinblåsoperationer, öppenvård Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, öppenvård Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia, öppenvård Operationer på uterus och adnex för malignitet i ovarier/adnex, öppenvård Operationer på uterus och adnex för benign sjukdom, öppenvård Operationer på cervix, vagina och vulva, öppenvård Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering, öppenvård Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering, öppenvård Skrapning och konisering, öppenvård Andra operationer vid gynekologiska problem, öppenvård Kirurgisk abort, öppenvård Farmakologisk eller spontan abort, öppenvård Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation el. åtgärd i större anestesi, öppenvård Andra operationer el. åtgärder i större anestesi efter skada, öppenvård Operationer el. andra åtgärder i större anestesi utförda i samband med andra kontakter med sjukvården, öppenvård DRG i produktgrupp 6 DRG-kod KY83O KY86O Namn Övriga sjuksköterskebesök Övriga barnmorskebesök DRG i produktgrupp 7 DRG-kod KY75O KY77O Namn Övriga psykologbesök Övriga kuratorbesök DRG i produktgrupp 8 DRG-kod KX24O Namn Biofeedback och suggetionsterapi, besök DRG i produktgrupp 9 DRG-kod KM76O KM77O KM78O KT77O KX63O Namn Funktionsundersökningar av njurar och urinvägar, besök Urogenitala åtgärder, resurskrävande, öppenvård Urogenitala åtgärder, övriga, besök Psykosocial funktionsträning, besök Vårdadministrativa åtgärder, öppenvård 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 63 AV 73

64 DRG i produktgrupp 10 DRG-kod KF77O KJ76O KJ78O KJ79O KL76O KO76O KO77O KO78O KP11O KP76O KX53O KX70O KX71O Namn Punktion/biopsi andra bukorgan, öppenvård Hudingrepp, större utom excision/biopsi, öppenvård Övriga hudexcisioner och biopsier, öppenvård Hudingrepp, övriga, öppenvård Hormonprofiler, besök Insemination, besök Gynekologiska biopsier, besök Gynekologiska övriga åtgärder, besök Obstetriska problem med andra operationer el. andra åtgärder i större anestesi i öppenvård Obstetriskt ultraljud, besök Spolning eller avlägsnande av dränage, besök Läkemedelstillförsel intravasalt, öppenvård Läkemedelstillförsel, övrig resurskrävande, besök DRG i produktgrupp 11 DRG-kod KX57O Namn Motorisk funktionsträning, besök DRG i produktgrupp 12 DRG-kod KY82O Namn Övriga sjukgymnastbesök DRG i produktgrupp 13 DRG-kod KO78O KX44O KX55O Namn Gynekologiska övriga åtgärder, besök Neuromuskulär diagnostik och terapi, övrig, besök Hjälpmedelsåtgärder, besök DRG i produktgrupp 14 DRG-kod KN12O KO75O Namn Testikeloperationer, öppenvård Reproduktionsmedicinska åtgärder, besök 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 64 AV 73

65 Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk SIDA 65 AV 73

66 Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem Beskrivning av vården Alla vårdkontakter som ersätts i enlighet med denna rapporteringsanvisning rapporteras av vårdgivaren till det gemensamma vårdregistret (GVR). Rapporteringsanvisningen beskriver vad som ska rapporteras från vårdenhetens patientadministrativa system (PAS) till GVR för att ersättning ska kunna utbetalas. I denna rapporteringsanvisning används ordet produktkod. I avtalet används ordet vårdtjänst. Produktkoden visar i ekonomiska termer vilken vårdtjänst som har ersatts. Beskrivningssystemen bygger på regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. En del variabler är administrativa i öppenvård t ex besökstyp och patientavgift (taxa) och i slutenvård t ex in- och utskrivningskoder. En del variabler beskriver det medicinska innehållet i vårdkontakten t ex diagnos (ICD-10-SE). De olika variablerna har sedan en eller flera koder att välja mellan. Det är kombinationen av variabler och dess koder som presenteras i denna rapporteringsanvisning. Denna rapporteringsanvisning har utarbetats utifrån ett avtal där koder för variablerna nedan ska rapporteras till GVR. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR tillhandahåller SLL-IT anvisningar och specifikationer. Vårdgivaren måste själv ta kontakt med sin leverantör av PAS för att säkerställa att överföring av information mellan PAS och GVR kan ske. Att i övrigt förbereda informationssystemen (se nästa kapitel) så att ersättningsflödet fungerar korrekt omhändertas i samband med avtalsskrivandet. Denna rapporteringsanvisning har ingen närmare beskrivning av dessa procedurer. Variabler och tillhörande koder för administrativ beskrivning Variabler och koder presenteras på detaljnivå i Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning och i tabellform i Kapitel 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning. o Koder för Besökstyp, Yrkeskategori och Taxa för öppen vård Koderna finns i CodeServer respektive tabeller BTYP, VDG, TAXA o Koder för in- och utskrivning för sluten vård Koderna finns i CodeServer respektive tabeller IKOD och UKOD Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 66 AV 73

67 Variabler och tillhörande koder för medicinsk beskrivning Koder rapporteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Se information med länkar nedan. o Diagnoskoder enligt ICD-10-SE (Internationell statistik klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) Beskriver patientens sjukdom, symtom eller anledning till vårdkontakten. Koderna finns i CodeServer tabell DIAGNOS o Åtgärdskoder enligt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) Beskriver vårdåtgärder. Koderna finns i CodeServer tabell OPKOD operationskoder/åtgärdskoder o Läkemedelskoder enligt ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) Koderna finns i CodeServer tabell ATC o DRG-koder (Diagnosrelaterade grupper) enligt NordDRG-CC. DRG-koden skapas vid att vårdgivarens PAS anropar SLLs grupperare. DRGkoden rapporteras sedan till GVR. DRG-koden ska ha produkttyp K. För tekniska detaljer kring denna process, se tredje stycket i denna bilaga. Koderna finns i CodeServer tabell PRODUKT En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. I nedan punktlista ges länkar till allmän information kring detta. - Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik - Regelverket för avgifter: Vårdgivarguiden - Avgiftshandboken - Information och anvisningar om ICD-10-SE och KVÅ: Socialstyrelsen - Klassificering och koder Genom denna länk finns även information om NordDRG-CC - Information om ATC-koder finns på läkemedelverkets hemsida: Läkemedelsverket - ATC SIL Vilka variabler och tillhörande koder som specifikt måste användas gällande avtalet för denna rapporteringsanvisning framgår av Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning. Den information som har rapporterats till GVR kommer omhändertas av de efterföljande informationssystemen i ersättningsflödet. Schematisk bild och enkel beskrivning av ersättningsflödet finns i nästa avsnitt. Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 67 AV 73

68 Informationssystem Socialstyrelsens definition av informationssystem är: system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information. På Vårdgivarguiden finns termerna e-tjänster och system. I denna rapporteringsanvisning används termerna synonymt med varandra. Nedan förklaras hur den information som rapporteras från vårdgivarens PAS till GVR omhändertas i informationssystemen så att vårdgivaren får ersättning i enlighet med avtalet. Observera att denna rapporteringsanvisning beskriver den automatiserade bearbetningen av rapporterad information som görs för varje vårdkontakt. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte eventuell ersättning som utgår i enlighet med andra delar av avtalet eller manuell tilläggsfakturering som även det kan tillkomma som en del av avtalet. I bilden ovan visas en schematisk bild av hur den rapporterade informationen omhändertas i de informationssystem som ingår i ersättningsflödet. Nedan visas vad förkortningarna står för och därefter en övergripande förklaring av vad som händer i de olika systemen. PAS Patientadministrativt system HEJ systemet sätter pris (ingen förkortning) GVR Gemensamt vårdregister VF Vårdfaktura ERSMO Ersättningsmodeller AF Avstämningsfunktionen I kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning beskrivs vilka informationsmängder från beskrivningssystemen som specifikt gäller för det avtal som denna rapporteringsanvisning hänvisar till. Förklaring av ersättningsflödet är dock likalydande för alla avtal och rapporteringsanvisning även om informationen som omhändertas kan vara olika till antal variabler och koder. - PAS levererar till GVR Första steget i ersättningsflödet är att vårdgivaren rapporterar korrekt information i enlighet med denna rapporteringsanvisning till GVR. Därutöver måste alla informationssystem vara förberedda så att den rapporterade informationen kan omhändertas. Som tidigare nämnt (1.1, tredje stycket) kommer denna rapporteringsanvisning inte ytterligare beskriva de förberedande åtgärder som måste göras i informationssystemen. GVR har funktioner för att återrapportera fel till vårdgivarens PAS. (Om PAS har funktioner för detta). Information om felaktigheten finns även i AF, vilket beskrivs i sista punkten. I den schematiska bilden ser man skillnaden i ansvar mellan vårdgivaren och SLL. Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. SLL ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet. Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 68 AV 73

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem om godkännande Sida 1 av 7 om godkännande enligt lag om valfrihetssystem Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-06-09 Diarienummer: 2017-0654 information Revisorer: Mathias Pålsson Överläkare Extern revisor

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-27 1 (11) HSN 2016-0803 Handläggare: Eva Hålander Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 9 Revidering av förfrågningsunderlag

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 211 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns på nästa

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden Gynekologi...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer Övningsjournal nummer 1 Utan kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng Core Curriculum 1 Obstetrik och gynekologi - 9 poäng ÖVERGRIPANDE MÅL Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en helhetssyn vid patientkontakt. Ta en adekvat somatisk anamnes Värdera en symptombild

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Abortverksamheten KK Östergötland

Abortverksamheten KK Östergötland Abortverksamheten KK 1(9) Abortverksamheten KK Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-27 1 (11) HSN 2016-0803 Handläggare: Eva Hålander Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 9 Revidering av förfrågningsunderlag

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-04 Revisionshistorik Datum

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är indelade i två nivåer.

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. med kommentarer

Övningsjournal nummer 1. med kommentarer Övningsjournal nummer 1 med kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-09 1 (3) HSN 1105-0476 Handläggare: Camilla Jakobsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 7 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Urologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Urologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-11-01 Revisionshistorik Datum

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur

Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur 1 Avdelningen för statistik och jämförelse Enheten för klassifikationer och terminologi 2016-11-30 Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur 2007-2017 KVÅ innehåller koder

Läs mer

Tentamen Kvinnans hälsa 2013-06-05

Tentamen Kvinnans hälsa 2013-06-05 Kod Instruktion till MEQ (Modified Essay Questions) skrivning: När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt. Fyll i Ditt kodnummer högst upp Besvara frågan och lägg bladet

Läs mer