TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 TerapiTips NR U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND reklistan_2012.indd Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

2 2011-en tillbakablick från Läkemedelskommittén 2011 har varit ett händelserikt år för Läkemedelskommittén med nya eller utökade uppdrag. Bl.a. har verksamheten med klinisk farmaci utökats och bedrivs nu på en avdelning på en medicinklinikerna på respektive sjukhus. Dessutom görs som tidigare läkemedelsgenomgångar i primärvården. Vi har därför fått 4 nya medarbetare under året. Läkemedelskommittén har under året deltagit i verksamhetsträffar i både sluten och primärvård Till dessa har en presentation av förskrivning för respektive verksamhet tagits fram med kommentarer kring denna. Upphandling av läkemedel inom slutenvården görs gemensamt av Sörmland, Örebro och Värmland och denna gång har det varit Sörmlands tur att genomföra upphandlingen. I detta arbete har expertgrupperna tillsammans med verksamheterna varit mycket aktiva med synpunkter med målsättning att få så bra pris på de läkemedel som vi behöver använda inom slutenvården. Expertgrupperna har också, som vanligt, gått igenom Reklistan och preparaten där. Man har gjort bedömningar utifrån evidens, kostnad, äldreperspektiv och miljöperspektiv. Flera har också kommenterat sina beslut i detta nummer av Terapitips! Dabigatran (Pradaxa) är ett nytt antikoagulatia som beräknas vara prisförhandlat och ingå i läkemedelsförmånen under senhösten. Indikationen är förebyggande av stroke vid förmaksflimmer och är ett alternativ till Waranbehandling. Landstingsdirektören har gett Läkemedelskommittén ett uppdrag att arbeta fram ett förslag på ordnat införande. En arbetsgrupp har bildats med representation från medicinkliniker, AK-mottagningar, primärvård. De första riktlinjerna, som kommer revideras efter hand hittar du bland vårdprogrammen Antikoagualntia. Därtill finns en patientversion med fördelar och nackdelar med respektive preparat. Tills vidare följs samma rutiner som vid insättning av Waran dvs. remiss/ eller kontakt med internmedicinsk specialist som föreslår behandling med Waran (förstahandsalternativ) eller pradaxa. AK-mottagningen kallar patienten för information samt ansvarar också för uppföljning av njurfunktion, biverkningar samt regist- rering i Auricula (ett kvalitetsregister för antikoagulationsbehandling )under åtminstone första året. Pascal är ett nytt ordinationssystem för e-dos. Detta är ett nationellt program som kommer att ersätta Apodos. De första landstingen startar sitt införande redan i januari, Sörmland först i april Vi hoppas att detta program kommer underlätta ordinationerna ytterligare. Vi har beslutat att Terapitips kommer att ges ut med enbart 5 nummer per år, varav Terpitips 1 som du har i din hand kommer att innehålla kommentarer till Reklistan. Därutöver kommer expertgrupperna skriva en artikel per år där man ska belysa bland annat nyheter inom respektive terapiområde. I detta nummer kommer också finnas en sida med alla expertgrupper med namn och mailadress till sammankallande i respektive grupp. Gott Nytt Läkemedelsår 2012! Önskar Läkemedelskommittén / Marie Portström, informationsläkare Läkemedel vid osteoporosbehandling Inga större förändringar kommer att ske i Reklistan angående läkemedel som rekommenderas i första hand vid osteoporos. Vi kommer att minska ned antal rekommenderade kalk- Dvitaminpreparat. Det finns, som vi i expertgruppen ser det, ingen anledning att rekommendera enbart kalk varför detta utgår i listan. I övrigt rekommenderar vi Kalcipos D alternativt Calcichew D3. Till äldre samt till grupper där man kan misstänka D-vitaminbrist rekommenderas Kalcipos D forte samt Calcichew D forte. Fortfarande är bisfosfonat, per oralt, förstahandsalternativ. Tidigare har vi enbart rekommenderat Alendronat (Fosamax) men då Optinate (Risedronat) nu mist sitt patent finns även detta som generikum, varför man också kan välja detta. Med risk för att bli tjatiga vill vi från expertgruppen även i år påminna om vikten av att informera om hur läkemedlet skall tas för att han/hon skall uppnå önskad effekt och minimera risken för biverkningar. De allra flesta klarar att ta sitt läkemedel per oralt men vi vet att det finns många som av olika anledningar har svårt med detta. Då kan vårt förslag till andrahandsalternativ, årlig Aclastainfusion övervägas. Hos patient som behandlats med bisfosfonat i 5 7 år, varit frakturfri och haft en gynnsam bentäthetsutveckling bör behandlingsuppehåll övervägas. Patienter där nedsatt njurfunktion eller biverkningar omöjligör behandling med bisfosfonat kan behandling med den monoklonala antikroppen, denosumab, som saluförs under namnet Prolia vara ett behandlingsalternativ. Prolia ges som en subcutan injektion en gång per halvår. Ta gärna kontakt med osteoporoskunnig specialist för råd om ni överväger detta. Glöm inte bort att skicka remiss till osteoporosmottagningen för bentäthetsmätning när så är indicierat. Vi mäter fortfarande inte alla de som skulle behöva mätas och vi sätter inte heller in behandling så ofta som vi borde. Socialstyrelsen kommer snart med nya riktlinjer för behandling av osteoporos vilket gör att vårdprogrammet för osteoporos kommer att omarbetas Marie Ackelman För expertgruppen rörelseorganens sjukdomar/osteoporos Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

3 SIDAN 3 NR Tandvårdskommittén Tandvårdskommittén har ej gjort några förändringar i Reklistan Marianne Blomberg För Tandsvårdskommittén Läkemedel vid neurologiska sjukdomar Avseende migrän- och epilepsiläkemedel görs inga förändringar. Avseende parkinsonism görs inte heller här några större förändringar i årets Reklista. Dock byter vi ut Requip och Sifrol mot respektive generikum; Ropinorol och Pramipexol. Dessa finns hos olika tillverkare till ett klart lägre pris. Anna-Karin Wärme För expertgrupp neurlogi Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Vi har i år inte gjort några förändringar av de läkemedel som ingår i vår del av Reklistan. De smärre förändringar som gjorts är istället att rekommendationerna för hur vissa av läkemedlen ska användas har ändrats. Depression Förstahandsvalen för depressionsbehandling utgörs som tidigare av SSRI-preparaten Citalopram och Sertralin. Som andrahandsval rekommenderas SNRI-preparatet Venlafaxin, SSRI-preparatet Cipralex eller Mirtazapin, som tillhör gruppen övriga antidepressiva läkemedel. Om sömnproblem är ett dominerande symtom och tillräcklig klinisk effekt inte erhålls vid behandling med enbart ett SSRI kan ett sådant kombineras med Mirtazepin. Övrig behandling med antidepressiva läkemedel räknas som tredjehandsval. Om ett tredjehandsval skulle bli aktuellt bedömer vi att specialistpsykiatrin bör konsulteras. Vi vill också uppmärksamma att Läkemedelsverket rekommenderar sänkt maxdos för Citalopram och Escitalopram. En multicenterstudie och biverkningsrapporter har visat att Citalopram och Escitalopram är associerade med en dosberoende förlängning av QT-intervallet. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är därför 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion. För Escitalopram är rekommenderad maxdos för vuxna upp till 65 år fortfarande 20 mg per dygn men hos patienter äldre än 65 år är den nu sänkt till 10 mg per dygn. För patienter som idag ligger över de nya rekommenderade maxdoserna skall en gradvis dossänkning göras. Citalopram/Escitalopram ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som kan ge QT-förlängning eller till patienter med känd förlängning av QT-intervallet eller med medfött QT-syndrom. Ångest Ångestbehandling delas in i Tillfällig ångest och Ångestsyndrom. Vid tillfällig ångest rekommenderas Atarax och Oxascand, som är ett bensodiazepinpreparat. Atarax har den fördelen att det inte är beroendeframkallande men användningen hos äldre leder i hög grad till biverkningar (konfusion, urinretention, obstipation och muntorrhet) och Atarax bör därför helst undvikas hos äldre. I benämningen ångestsyndrom inräknas generaliserat ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom och social fobi. Som förstahandsval rekommenderas de två SSRI-preparaten Citalopram och Sertralin. Som andrahandsval rekommenderas SNRIpreparatet Venlafaxin, SSRI-preparatet Cipralex och, vid paniksyndrom, det tricykliska medlet Klomipramin. Cipralex rekommenderas som andrahandsval framför allt vid behandling av ångestsyndrom där Venlafaxin och Klomipramin varit svåra att använda på grund av biverkningar. Klomipramin ska användas med försiktighet hos äldre. Lyrica (pregabalin) har indikationen GAD (generaliserat ångestsyndrom). Lyrica för behandling av GAD har vi bedömt som ett specialistpreparat där psykiatrin bör konsulteras innan det sätts in, bland annat beroende på indikationer om förekomst av missbruk av medlet. Sömnbesvär Rubriken är tillfälliga sömnstörningar för att understryka att läkemedelsbehandling vid sömnstörning ska vara tillfällig och inte bör överstiga 4 veckors behandling. Propavan kvarstår som rekommenderat medel men på grund av att användningen hos äldre i hög grad leder till biverkningar (t.ex. restless legs, stelhet och dagtrötthet) bör Propavan helst undvikas hos äldre. Zopiklon och Zolpidem är bensodiazepinbesläktade läkemedel och till äldre rekommenderas Zopiklon som förstahandsval. Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

4 NR SIDAN 4 Alkoholsjukdom Under rubriken alkoholsjukdom ingår både riskbruk av alkohol och alkoholberoende. Som tidigare rekommenderas som återfallsförebyggande läkemedelsbehandling Antabus, Campral och/eller Naltrexon, i vissa fall i kombination. Under rubriken Vitamintillskott vid alkoholberoende rekommenderas Oralovite, för att därigenom uppmärksamma behovet av substitionsbehandling med B-vitaminer hos personer med alkoholberoende och/eller långvarigt och högt intag av alkohol. Miljöklassifikation En miljöklassifikation av de rekommenderade läkemedlen har gjorts utgående från den miljöklassifikation som finns redovisad i FASS.se och i skriften Miljöklassificerade läkemedel, utgiven av Stockholms Läns Landsting, Behjälplig i arbetet har även varit Katja Hagström vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, Örebro universitetssjukhus. Genomgången har visat att vi inte har behövt göra några förändringar i rekommenderade preparat utifrån dessa medels miljöpåverkan. Rekommendationerna är även i överensstämmelse med Handlingsplan läkemedel och miljö i Landstinget Sörmland. Tomas Ljungberg För expertgruppen psykiatri Smärta och rörelseorganens sjukdomar Förändrad layout i Reklistan vilket förhoppningsvis skall ge en bättre översyn. Avseende läkemedel är det ej några större förändringar och vi påminner återigen om tidigare rekommendationer. Norspan: är en partiell opioidagonist som verkar på my-opioidreceptorn och även har en antagonistisk effekt på kappa-receptorn. Biverkningarna för Norspan är dosberoende och liknar övriga opioiders vilket man måste ta hänsyn till vid behandling av äldre patienter. Beakta att absorbtionen av läkemedlet kan variera upp till 20 % beroende på var plåstret appliceras på kroppen, se www. fass.se Tramadol: Bör ej ges till äldre patienter. Anser man att det absolut inte finns något alternativ, välj då tabletter eller kapslar i depoform och lägsta dos, följ upp avseende nytillkomna biverkningar. Citodon: innehåller kodein och paracetamol. Utifrån praktisk erfarenhet från Smärtmottagning så finns det många patienter som intar Citodon tillsammans med paracetamol i form av Alvedon alt. Panodil. Informera patienten och skriv gärna på receptet att kombinationen ej får göras. Carl-Ove Arvidsson För expertgrupp smärta och rörelseorganens sjukdomar/osteoporos Läkemedel vid sjukdomar urin- och könsorgan Antikonception: Kombinerade P-piller: Neovletta utgick ur subventionen 1 november 2011 (subventioneras dock lokalt för kvinnor under 25 år). Läkemedelsföretaget har själva begärt utträde, vilket innebär att kostnaden sjunker med 4 kronor per 3-månaders-förpackning. Generika för Neovletta finns, men är ännu ej så välkänt för oss förskrivare varför vi har valt att avvakta till nästa år med ändringar i rekommendationerna. Som alternativ till Neovletta finns Yasmin 28 och Nuvaring. Tre-fas-p-piller tas bort då de sällan används. Gestagena preparat: Cerazette kommer även den att försvinna från subventionen. Inget generika på gång. Inget vettigt alternativ inom förmånen. Cerazette anses säkert med längre glömskemarginal. Vi vill gärna behålla detta på REK-listan. Premenstruella besvär: Uttalade humörsymtom vid pms/pmdd behandlas med låga doser av SSRI-preparat t.ex. Citalopram. SSRI ges i låg dos från ägglossning och fram till mensens början. Även YAZ har visat effekt vid PMS. Premalex ett relativt nytt preparat för indikation premenstruellt dysforiskt syndrom (verksam substans Escitalopram som även finns som Cipralex). Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

5 SIDAN 5 NR Vulvo-vaginala infektioner Nytt är att Pevaryl inte ska ges till gravida, företrädesvis väljs då Canesten. Överaktiv blåsa: Det finns ett stort urval när det gäller läkemedel vid OAB. Detrusitol SR har funnits längst och är välkänt. Man kan använda den kortverkande tabletten en gång dagligen till patienter som endast har besvär under delar av dagen. Den kortverkande tabletten två gånger dagligen ger mer biverkningar än SR-tabletten. Vesicare har en aktiv marknadsföring. En aktuell studie talar för att Vesicare är effektivare än Detrusitol, dock är studien endast designad för att visa att Vesicare inte är sämre än Detrusitol varför resultaten är svårtolkade. Ditropan är ett kortverkande preparat. Ger en del muntorrhet. Kan vara lämplig vid tillfällig behandling t.ex. inför resor. Vi väljer att ta in Toviaz på REK-listan. Mycket talar för att Toviaz är effektivare än Detrusitol SR. Toviaz har samma duration som Detrusitol SR. Toviaz metaboliseras i tarmen och ska ge likvärdig effekt hos alla. Den är oberoende av leverfunktionen. De flesta studier är gjorda på Detrusitol SR 4 mg och Toviaz 8 mg. 30% av patienterna i studierna behövde stå på 8 mg Toviaz, och det var framför allt de äldre som krävde högre dosering. Toviaz är mindre fettlöslig och kan därför sannolikt ge färre kognitiva biverkningar. Toviaz i dosen 8 mg ger mycket muntorrhet men det tolererades väl av patienterna i studien då denna dos gav god effekt. LUTS: Xatral och alfuzosin (effekten sannolikt lika). Enligt Läkemedelsverket är inte Xatral utbytbart mot Alfuzosin, dock är det dyrare. Patienter med antihypertensiva läkemedel som medicinerar med Xatral/alfuzocin kan få yrsel, överväg att sänka dosen av den antihypertensiva behandlingen. Hos normotensiva patienter påverkas inte blodtrycket. 5-Alfa-reduktashämmare: Aviodart ingår inte längre i läkemedelförmånen och inte heller på Reklistan. Fakta talar dock för att det är effektivare än Finasterid. Kostnaden för patienten är 300 kr i månaden. Antikonception 1. Kombinerade p-piller Monofasiska p-piller Neovletta 28 Cilest/Cilest Rent gestagena preparat Cerazette (minipiller) Nexplanon (implantat) Mirena (spiral) NorLevo eller Postinor (akut-p-piller) Depo-provera (intramuskulär injektion) Vulvo-vaginala infektioner 1. Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) 2. Svampinfektioner Pevaryl (ej till gravida) Canesten Fluconazol (peroralt) 3. Kondylom Wartec (salva) Klimakteriebesvär 1. Östrogener Femanest 2. Sekvenspreparat Novofem (förstahandspreparat) Divina Plus Femasekvens 3. Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor 4. Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol (tablett 1mg, peroralt) Dysmenorre NSAID (peroralt tillsammans med Paracetamol) Ibumetin Diklofenak T Naproxen Kombinerade p-piller Neovletta 28 Cilest/Cilest 28 Mirena Blödningsrubbningar 1. Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon (tranexamsyra) 2. Oregelbundna blödningar Provera cykliskt Primolut-Nor cykliskt 3. Förskjutning av menstruation Primolut-Nor Trängningsproblematik 1. Urologiska spasmolytika Toviaz Kentera (plåster) Prostatism (LUTS) 1. 5-alfa-reduktas-inhibitor Finasterid Avodart 1. Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (förstahandspreparat vid BPH) Erektil dysfunktion 1. Sildenafil Viagra Cialis Karin Wall För Expertgrupp Gyn och urologi Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

6 NR SIDAN 6 Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar. Samma läkemedel rekommenderas för behandling av hypertoni som tidigare. Efter patentutgång och åtföljande prisnedsättning har angiotensin-ii-antagonist losartan fått sin plats bland förstahandsläkemedel. Vid behandling av hypertoni med atenolol bör man ta hänsyn till att läkemedlet utsöndras via njurarna och dosen bör sänkas vid njursvikt med GFR < 35 ml/min/1,73 m2. Vid lipidrubbningar rekommenderas simvastatin i dos upp till 40 mg i första hand. Man bör vara försiktig vid behandling med höga doser av statiner och undvika t ex simvastatin i dos 80 mg. Det kan vara fördelaktigt att använda mer potenta statiner i lägre dos istället. Patentet för Lipitor går ut i maj 2012, varför atorvastatin (Lipitor) rekommenderas i första hand då målvärde med simvastatin 40 mg ej nåtts. Crestor utgör andrahandsval. För anfallskupering vid angina pectoris rekommenderas i första hand Glytrinspray. För patienter som har svårigheter med att hantera sprayflaskor har funnits resoribletter Nitroglycerin DAK (kortverkande nitrat istället för Nitromex) fram till Nitroglycerin Recip kommer att finnas tillgängligt under våren Glytrin har bättre hållbarhet och dessutom lägre pris. Dubbel RAAS-blockad med ACE-hämmare/ARB och spironolakton rekommenderas endast vid svår hjärtsvikt och under förutsättning att patienten följs upp noggrant. Dubbel RAAS-blockad rekommenderas inte för behandling av hypertoni eller lättare hjärtsvikt. Andrey Biskup För expertgrupp hjärta/kärlsjukdomar) Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen Läkemedel vid allergisk rinit Cetirizin och Loratadin är välfungerande antihistamin och bör prövas först. Det är alltid individuellt, vilket antihistamin som fungerar bäst, så pröva båda innan dyrare antihistamin förskrivs. Har ovanstående antihistaminer ej haft avsedd effekt så kan andra preparat såsom Aerius, Kestine och Telfast prövas. Aerius är ej med på listan annat än för barn i åldersgruppen 1-5 år. 100 tabletter av Aerius är betydligt dyrare (i skrivande stund ca 5 ggr ) än billigaste motsvarande förpackning av tabl Cetirizin och tabl Loratadin. Nasal steroid förordas framför lokalt antihistamin. Alla nasala steroider har likvärdig effekt och har även effekt på ögonsymtomen. Vid kortvariga tillfälliga besvär dvs. där endast behov av en singelförpackning föreligger är Desonix ett billigt alternativ.. Vid längre behandlingstider (behov av trippelförpackning) så är Desonix det klart billigaste alternativet. Desonix finns i två styrkor, 32µg och 64 µg, och erbjuder stor variationsmöjlighet vad gäller doseringen till barn. Grazax skall ej förskrivas i primärvård utan endast av allergolog. Allergisk rinit vid graviditet Intranasalt kortison rekommenderas. Antihistaminerna loratadin, cetirizin samt desloratadin kan användas. Klemastin (Tavegyl) har inte bättre säkerhetsprofil än loratadin och cetirizin. Tavegyl har däremot mera biverkningar i form av trötthet. Läkemedel vid astma Vid sporadiska kortvariga besvär rekommenderas kortverkande beta2-stimulerare vid behov, där Buventol är billigaste pulverinhalator och Airomir är billigaste aerosol och bör därför förskrivas i första hand.. Patienter med symtom mer än 2 ggr per vecka behöver regelbunden behandling med inhalationssteroid. Långverkande beta-2-stimulerare och glukokortikoid i fast kombination (Seretide Diskus och Symbicort Turbuhaler) är en preparatgrupp som ökar i förskrivning och kostnad. Dessa preparat är ej avsedda som startpreparat vid nydebuterad astma. Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid bör dessa preparat ges, dvs. till patienter på steg 3 i behandlingstrappan enligt astma-vårdprogrammet. Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

7 SIDAN 7 NR Innovair är en relativt ny aerosol med en kombination av beklometason/formoterol som ger mindre partiklar med en annan lungdeposition. Kan användas från 18 år. Gynnsam prisbild. Singelterapikonceptet med Symbicort Turbuhaler (regelbunden behandling samt vid behov) skall bara användas från steg 3 i behandlingstrappan och från 18 år. Leukotrienreceptorantagonist (Singulair) rekommenderas till vuxna steg-3 patienter där inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare ej ger tillräcklig effekt. Framför allt vid samtidig rinit samt hos dem med ansträngningsutlöst astma. Det kan ha en steroidsparande effekt. För förskolebarn som har episodiska besvär enbart framkallade av virusinfektioner, sk episodic viral wheeze (infektionsastma), föreslås behandling med inhalationssteroid eller leukotrienantagonist. Pågående symtom behandlas med inhalation med beta-2 stimulerare. Barn från 6 år, steg 3, som har kontinuerlig behandling med låg till medelhög dos inhalationssteroid ( 400ug/dygn) samt långverkande beta-2 stimulerare. Om otillräcklig effekt så lägg till leukotrienantagonist (Singulair) och överväg remiss till barnläkare. Astma och graviditet Grundprincipen är att astma under graviditet och amning inte ska behandlas annorlunda än astma hos icke-gravida. Kortverkande och långverkande beta-agonister, antileukotriener samt glukokortikoider både som inhalation eller peroralt, kan användas som hos icke gravida. Undvik nyinsättning av antileukotriener under graviditet. Vid otillräcklig astmakontroll med inhalationssteroid+långverkande beta-2-stimulerare rekommenderas bedömning av astmakunnig läkare. Läkemedel vid KOL Allmänt om behandling av KOL Rökstopp och exacerbationsreducerande terapi, samt oxygenbehandling vid kronisk hypoxi, är de åtgärder som påverkar långtidsförloppet vid KOL. Rökstopp är viktigast. Fysisk träning är en viktig del av behandlingen vid KOL: muskelkraft och kondition har starkt samband med livskvalitet, oavsett ålder eller sjukdomens allvarlighetsgrad. Många patienter med KOL har även andra sjukdomar så som hjärtsvikt och osteoporos som kräver behandling. Målsättningen med läkemedelsbehandling vid KOL är att reducera symtomen, förbättra patientens livskvalitet och minska antalet exacerbationer Ges behandlingen för att reducera symtom och öka patientens livskvalitet bör effekten av varje läkemedel utvärderas var för sig och detta underlättar om man sätter in ett läkemedel åt gången. Fasta kombinationer bör inte användas primärt vid KOL i stadium 1-2 såvida inte patienten haft upprepade exacerbationer eller samtidig astma. Se behandlingstrappan figur 1. Figur Behandlingstrappa för behandling av för KOL. behandling av KOL. Stadium 1 2 utan symtom FEV 1 50 % Stadium 1 2 med symtom FEV 1 50 % Stadium 3 30 FEV 1 <50 % Stadium 4 FEV 1 < 30 % Rökstopp, vaccination, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer. Pröva vid behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare. Pröva regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare, i första hand ett långverkande antikolinergikum. Som alternativ eller tillägg kan långverkande beta-2-agonist prövas. Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-agonister vid anamnes på upprepade exacerbationer. Lägg till oxygen vid kronisk andningssvikt. Att med spirometri bedöma ett läkemedels effekt via ett reversibilitetstest är av begränsat värde, då påvisad eller avsaknad av reversibilitet säger litet om behandlingens eventuella effekter. Vid effektbedömning utvärdera symtom som dyspné, hosta, slemproduktion och pip i bröstet samt utvärdera ev. biverkningar samt inhalationsteknik. I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2009 har man bifogat ett frågeformulär. Terapitips_1_2012_kommentarer.indd som hjälp för 7 att utvärdera läkemedelseffekter vid KOL

8 NR SIDAN 8 Att med spirometri bedöma ett läkemedels effekt via ett reversibilitetstest är av begränsat värde, då påvisad eller avsaknad av reversibilitet säger litet om behandlingens eventuella effekter. Vid effektbedömning utvärdera symtom som dyspné, hosta, slemproduktion och pip i bröstet samt utvärdera ev. biverkningar samt inhalationsteknik. I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2009 har man bifogat ett frågeformulär. som hjälp för att utvärdera läkemedelseffekter vid KOL. Bronkdilaterare vid KOL Vid enbart tillfälliga symtom kan kortverkande beta-2-stimulerare (Ventoline eller Bricanyl) prövas som vid behovs medicinering. Vid KOL stadium 1-2 med symtom prövas regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare och då i första hand långverkande antikolinergika (Spiriva) och i andra hand långverkande beta-2- stimulerare (Oxis, Serevent eller Onbrez). Onbrez är det första läkemedlet i en ny grupp av ultralångverkande betaagonister som inhaleras en gång om dagen och ger bronkvidgning hela dygnet. Man kan också pröva att kombinera långverkande antikolinergika och långverkande beta-2- stimulerare. Det är i sådana fall viktigt att efter 3-6 månader utvärdera om det finns en tilläggseffekt av att kombinera läkemedel från båda dessa preparatgrupper. Spiriva tas en gång per dag. Om Långverkande beta-2 stimulerare ges som regelbunden behandling ges antingen Oxis 9 µg 2 gånger dagligen, Serevent 2 gånger dagligen, eller Onbrez µg på morgonen. Spiriva finns även i en ytterligare inhalator; Spiriva Respimat. Spiriva Respimat kan vara ett alternativ till patienter som inte klarar Spiriva Handihaler. Inhalationssteroider vid KOL Behandling med inhalationssteroider ges i första hand för att förebygga exacerbationer hos patienter med FEV1 <50 % av förväntat värde (stadium 3-4)) och anamnes på upprepade exacerbationer. Inhalationssteroider bör alltid ges i kombination med långverkande beta-2-stimulerare. Indikationen ökar med stigande svårighetsgrad av grundsjukdom och exacerbationernas svårighetsgrad och antal. Kombinationspreparat vid KOL Långverkande beta-2- stimulerare och inhalatinssteroider i fast kombination är godkända vid KOL för Seretide Forte vid FEV <60 % av förväntat värde och för Symbicort Forte vid FEV1 <50 % av förväntat värde. Fasta kombinationer bör i förta hand ges som behandling till patienter med upprepade exacerbationer. Mucolytika Acetylcystein rekommenderas ej som behandling vid KOL. Läkemedel vid rökavvänjning Rökavvänjning är den viktigaste behandlingen vid KOL, men också viktigt vid prevention av t.ex. hjärt-kärlsjukdomar. Förstahandsläkemedel vid rökavvänjning är nikotinläkemedel. I andra hand och som tillägg till psykologiskt stöd kan Champix eller Zyban vara måttligt effektiva alternativ. Champix förefaller vara något bättre än Zyban. Rekommenderad behandlingstid för Champix är 12 veckor. Champix och Zyban är andrahandsläkemedel och subventionerade endast i kombination med motiverande stöd. Vi vill betona vikten av motiverande stödinsatser. Medel vid anafylaxi Vid anafylaktisk reaktion är adrenalin det viktigaste läkemedlet. Ges tidigt och intramuskulärt i låret. Antihistamin i dubbeldos och steroid ges samtidigt. Betapred är rekommenderat i vårdprogrammet. Prednisolon i terapeutiskt jämförbar dosering kan givetvis användas. För mer information se Behandlingsriktlinjer Anafylaxi En nytillkommen adrenalininjektor, Jext, tycks vara enkel att ge, är ej lika temperatur och ljuskänslig och har längre hållbarhet än tid Sten Sjöberg och Elisabeth Riedl För Expertgrupp andningsvägar Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

9 SIDAN 9 NR Läkemedel vid hudsjukdomar Under rubriken svampinfektioner har denna gång Pevaryl strukits då det har relativt låg användning och miljöuppgifter saknas. Ketokonazol anses effektivare och prismässigt bra, då följsamheten sannolikt blir bättre när behandlingstiden är kort. Finns dessutom både för lokal och peroral behandling. Mjukgörare: Vi vill ånyo be alla observera att detta ENBART SKA RABATTERAS FÖR PAT MED LÅNGVARIG OCH SVÅR HUDSJUKDOM TYP PSORIASIS, ATOPISK DERMATIT, HANDEKSEM OCH ICHTYOS. Vidare finns idag MYCKET SÄLLAN NÅGON ANLEDNING ATT SKRIVA EXTEMPORE-BEREDNINGAR, DÅ DET FINNS MÅNGA BRA FÄRDIGA PREPARAT. Salsyvase 1% till spädbarn strykes, då användningen är mycket låg. Dusch- och badolja kan exempelvis prövas istället för att lösa upp t ex skorv i hårbotten. Bland psoriasisprep har Daivonex cr slutat tillverkas från Vi vill nu avvakta i väntan på vad som händer på marknaden, då något ersättningsprep, d v s kalcipotriol-läkemedel ej finns. Daivobet som är en kombination av kalcipotriol och betametasondiproprionat (d v s en grupp III-steroid) kan givetvis användas av den som är förtrogen med dessa bägge komponenter på indikation stabil plackpsoriasis. Max 30% av kroppsytan bör behandlas p g a risken för hyperkalcemi och vad gäller steroidkomponenten, d v s grupp III, viktigt att undvika behandling t ex i ansiktet och i böjveck. Daivobet gel rabatteras enbart på indikation hårbottenpsoriasis medan salvan rabatteras till bål och extremiteter. Vid acnebehandling vill vi återigen betona vikten av att kombinera peroral Tetralysalbehandling med lokalbehandling för att minska resistensutvecklingsrisken. Vad gäller rosacea har Metronidazol cr nu bytt namn till Rosazol, varav den minsta förpackn på 25g är receptfri. Vid peroral rosaceabehandling kan förutom tetracykliner Oracea prövas (OBS ingen receptrabatt), då den har mindre risk för både GIbiverkningar samt för rodnad och irritation av solen. Vid urticaria har antihistaminerna samordnats med andningsgruppen. Tavegyl (som för övr bör ges enbart på kvällen då det är sederande) har strukits och istället rek Aerius oral lösning till barn över 1 år. Så har vi övertagit rubrikerna huvudlöss, flatlöss och skabb från infektions-kapitlet. Vad gäller skabb har Nix strukits från listan, då det bara finns som schampo. Vid scabies är denna exponeringstid alldeles för kort. Nix cr kan förskrivas på licens, men då tar det givetvis längre tid för pat både med licens-förfarandet och väntetid på leverans av cremen till Sverige. Tenutex är således förstahandsprep både till barn och gravida. Om problem remiss till hudklinik för fastställande av diagnos samt om behov finns, licensförskrivning av Nix cr, och vid utbredd eller terapiresistent skabb Ivermectin-tabl. Christina Brunfelter Boström, öl För expertgrupp hud Förändrade behandlingsrekommendationer vid urinvägsinfektion hos män. Antibiotikaresistensen hos E coli för trimetoprim uppgår till 19% och för kinoloner till 13% i ett nationellt material. ESBLproducerande stammar av E coli och Klebsiella species ökar i Sörmland liksom i Sverige i stort. Det är framför allt kinoloner och cefalosporiner som driver resistensutvecklingen. Mot denna bakgrund vill vi minska användningen av Ciproxin vid urinvägsinfektion hos män och gör följande uppdelning: UVI utan feber hos män: Furadantin 50 mg 1x3 i 7 dagar Selexid 200 mg 1x3 i 7 dagar I andra hand, efter resistensbestämning: Trimetoprim 160 mg 1x2 i 7 dagar UVI med feber hos män: Ciproxin 500 mg 1x2 i 14 dagar Bactrim forte 1x2 i 14 dagar (efter resistensbestämning) Cedax 400 mg x1 i 14 dagar ( vid kinolonresistens) Vid symtomgivande UVI utan feber eftersträvas sterilisering av urinen för att uppnå symtomfrihet. Det räcker alltså i första hand med att uppnå en hög antibakteriell aktivitet i urinen. Man kan i dessa fall avstå från Ciproxin och ge behandling med Fu- Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

10 NR SIDAN 10 radantin eller Selexid, eller Trimetoprim om resistensbestäming finns. Sju dagars behandling är i de flesta fall tillräcklig. Denna behandling är inte evidensbaserad, men studier pågår. Läkemedelsboken har också denna rekommendation. Vid UVI med feber hos män, rekommenderar vi Ciproxin. Bactrim forte kan ges efter odling och resistensbestämining och Cedax är ett alternativ vid kinolonresistens. Vid all manlig UVI viktigt att ta urinodling innan behandling så att man vid terapisvikt kan byta till ett fungerande preparat utifrån resistensbestämningen. Kontrollodling tas 2 v efter avslutad behandling. Vad gäller cystitbehandling hos kvinnor kvarstår korta kurer av omväxlande Selexid och Furadantin som förstahandsval, och Trimetoprim ges i andra hand. Pyelonefrit hos kvinnor behandlas i 7 dagar om Ciproxin ges,och i 10 dagar vid behandling med Bactrim eller Cedax. För övriga antibiotika görs inga förändringar i Reklistan. Stramagruppen arbetar intensivt med att minska den totala antibiotikaanvändningen i Sörmland i enlighet med regeringens rekommendationer. Vi har ett gemensamt ansvar att använda antibiotika på ett klokt sätt, så att vi förlänger möjligheten att använda våra nuvarande preparat. Det gör vi genom att följa rekommenderade behandlingsriktlinjer och genom att avstå från antibiotika vid lindriga, självläkande infektioner. Maria Remén För Strama Läkemedel vid demenssjukdom Samarbetsgruppen Äldre och läkemedel en av Läkemedelskommitténs sexton expertgrupper ansvarar för översyn av rekommendationerna under rubriken Demens i Reklistan, liksom för revision av det inplastade kortet Äldre och läkemedel. Givna rekommendationer är samstämmiga med: Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka, Närvård i Sörmland Programmet har kompletterats med en fördjupningsdel, bland annat med mer information under rubriken Läkemedelsbehandling. Fördjupningsdelen kommer att revideras fortlöpande. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) Information från Läkemedelsverket 5:2008 (BPSD) Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010) Källorna finns tillgängliga via Läkemedelskommitténs hemsida. ( (externt), eller via insidan: Startsida/Organisation/Landstingets ledningsstab/läkemedelskommitten Demens Symtomatisk behandling vid Alzheimer sjukdom Vid lätt till måttlig Alzheimerssjukdom har vi tidigare valt att rekommendera alla tre kolinesterashämmarna (Aricept, Exelon, Reminyl) på marknaden, utan inbördes ordning, eftersom kliniskt relevanta skillnader inte kunnat påvisas. Vi står nu inför en förändring i och med att alla preparaten, utom Exelon Depotplåster, kommer att ha tappat sina patent under första kvartalet 2012 (Reminyl: , Aricept: , Exelon (kaps och oral lösning): ). Att använda generika innebär en betydande kostnadsminskning. Därför rekommenderas detta i första hand. Det är oftast sväljningssvårigheter som brukar föranleda annan administrationsform än kapslar/tabletter, men när det gäller Exelon så har studier har visat att plåsterberedning ger jämnare plasmakoncentration och mindre GI biverkningar än kapslar. För Exelon Depotplåster finns ännu inte något billigare alternativ på marknaden. Vid nyinsättning av kolinesterashämmare rekommenderar vi att välja generiskt Donepezil (Aricept), Galantamin (Reminyl), Rivastigmin (Exelon). Observera att Exelon, kapslar och oral lösning, är utanför förmånssystemet vid nyförskrivning. Prisuppgifter är i skrivande stund inte klara, med undantag för rivastigmin/exelon och Exelon depotplåster. För information om utbytbarhet se Läkemedelsverkets hemsida: Vid måttlig till svår Alzheimersjukdom rekommenderar vi som tidigare glutamathämmaren memantin (Ebixa) som tillägg eller i monoterapi. Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

11 SIDAN 11 NR Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Inga ändringar i rekommendationerna, dock vill vi fästa uppmärksamheten på riskerna med antipsykotika vid i synnerhet Levy Body demens. Lewy body demens passar inte in i gängse diagnostiska beskrivningar för vare sig Parkinsons sjukdom - eftersom patienterna uppvisar demenssymptom - eller för Alzheimersjukdom - eftersom de har parkinsonsymptom. Egna diagnoskriterier finns sedan Demensbilden skiljer sig från den vid Alzheimersjukdom. Huvudkriterierna innefattar parkinsonism, synhallucinationer och/eller fluktuerande funktionsnivå. I tidiga faser av sjukdomen behöver inte ens minnesstörningen vara särskilt framträdande. Synhallucinos ökar risken för att patienten ordineras antipsykotisk medicinering. Överkänslighet mot antipsykotika (via D2 receptor) är ett allvarligt karakteristikum för sjukdomen! Redan vid mycket låga doser föreligger en uttalad benägenhet att reagera med extrapyramidala biverkningar som kraftig generell stelhet och sväljningssvårigheter med risk för aspiration och fatal utgång. Marie Holmberg Clausen, Ruth Lööf För samarbetsgruppen Äldre och Läkemedel Läkemedel vid ögonsjukdomar Inga förändringar har gjorts på Reklistan. Ann Silfersköld För expertgrupp ögon Läkemedel vid mage/tarmsjukdomar Inga förändringar har gjorts på Reklistan. Dan Hegewald För expertgrupp mage/tarm SÄRNÄR Inga förändringar har gjorts på Reklistan. Rose-Marie Hedlund För expertgrupp särnär Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

12 NR SIDAN 12 Terapitips_1_2012_kommentarer.indd

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Bästa omhändertagande

Bästa omhändertagande 2014-11-11 Farmakologisk KOL-behandling Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Medlem i Stockholms

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 18 månaders hållbarhet

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Bilaga Läkemedelsbehandling

Bilaga Läkemedelsbehandling Bilaga Läkemedelsbehandling Version 2015-09 (Marie Holmberg Clausen/Ruth Lööf) Läkemedel vid Alzheimers sjukdom (Reklista Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland) Idag finns det två typer av läkemedel,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Allergirond på Kungsängens VC

Allergirond på Kungsängens VC Allergirond på Kungsängens VC 100120 Ronden inleddes med en presentationsrunda. Därefter berättade sjuksköterskorna och verksamhetschefen på Kungsängens vårdcentral om hur man lagt upp arbetet med spirometrier.

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2010 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2010 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND TerapiTips NR 1 2010 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2010 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN Ronny Larsson Distriktsläkare Närhälsan Kungssten Vårdcentral, Göteborg 10 i topp 3-ställig ATC-grupp (förmån,

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.) LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.) Detta material är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill starta upp patienter med ACARIZAX. Det beskriver vad

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) Detta materialet är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill starta upp patienter med GRAZAX. Det beskriver vad

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson 2014-02-03 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsbehandling vid astma Bästa omhändertagande 2014-01-20 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj juni 2011 enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll escitalopram (Premalex) vid PMS. Generika vad skiljer och vad är lika? warfarin inte alltid

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Kombinerad hormonell antikonception Hälsosamma levnadsvanor Rökning ökar risken för venös trombos. Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

Läs mer

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT KASIT -Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi Rapport från arbetsgruppen för KASIT Arbetsgruppen har delat in arbetat i en allmän del och en specifik del. Den allmänna delen är tänkt som uppföljnings

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK-lista 2012 - nyheter ticagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) nya trombocythämmare

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare Inhalatorer Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare judit.denes@lj.se ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Pris/dos - beräknad utifrån största förpackning - förpackning med inhalator ( röd markering) FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi...

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-04-02 ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson Kvalsterallergi Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Lung allergimottagningen, Karolinska Solna Medlem i Stockholms Läns Läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-06-03 Översikt pris inhalationsläkemedel enligt Rådgivande Läkemedelslista

Läs mer