FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur. Tony Björklund Lars Steiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur. Tony Björklund Lars Steiner"

Transkript

1 FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur Tony Björklund Lars Steiner

2 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst Stockholm Telefon AB Svensk Byggtjänst och författarna Omslagsbild: Stockholm Waterfront. En del av byggnadskomplexet täcks av ett metallraster, en anordning som saknar anknytning till det vi vanligtvis förknippar med begreppet husbyggnad. Den karakteristiska arbets- och festplatsen Stockholms stadshus skymtar i bakgrunden, en av den traditionella arkitekturens mest fulländade byggnader. Skilda tiders uttryck samsas. Foto omslag: Beate Pytz Foto inlaga: Tony Björklund där inte annat anges, se bildförteckning. Grafisk form: Beate Pytz Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal 2014 ISBN

3 FÖRORD Fästning eller fikaställe. Är det en fråga så är svaret fikaställe. Men som alltid är verkligheten inte så enkel att beskriva. Fästning står för den strängt kontrollerade ytterligheten, fikastället för den andra ytterligheten, det fullständigt fria sättet att arbeta, ansvarsfullt och öppet, där de anställdas initiativ gör att allt kan hända. Som fastighetsforskare inom det ekonomiska området respektive yrkesarbetande arkitekt har vi observerat att arbetslivet förändras från övervakande kontroll mot det stödjande och tillåtande, där det är resultaten som räknas. Polariseringen sätter ljus på den utveckling som boken problematiserar. Modern teknik gör det möjligt för människor att arbeta på fler ställen än den arbetsplats som anvisats av organisationen de arbetar för. Detta medför att arbetsplatser till viss del är tomma på folk och att kontorslokalerna inte används fullt ut. Då uppstår frågan om hur anställda motiveras att komma till jobbet och om detta är önskvärt. Det verkar fortfarande vara så att kreativitet och utveckling sker när människor möts, även om tonåringarna visar att de är minst lika kreativa och har minst lika roligt på nätet som när de träffas. Därför prövar idag de mest innovativa företagen att utforma sina kontor som mötesplatser för kreativt skapande och kommunikation både på nätet och i den fysiska verkligheten. För de arbetsuppgifter som kräver koncentration och ensamarbete kan det vara effektivare både för företaget och miljön om den anställde stannar hemma och arbetar. Transporter liksom fastigheter tillhör de mest nedsmutsande företeelserna i den globala miljön, varför en ny syn på var och hur arbete bör utföras kan bidra till mindre påfrestning på naturen. Det är inte bara arbetet och platsen för arbete, utan också organisationers struktur och företagandet i sig som är i förändring. Dessa förändringar påverkar sättet att driva fastighetsföretagande. Bakom står ekonomiska, tekniska, kulturella och existentiella förändringar. Det pågår globalt sett en oöverskådlig omvandling av mänskliga villkor och behov, där orsak och verkan är sammanflätade. Boken syftar att beskriva och analysera arbetsplatsernas förändring i ett företagsekonomiskt samt arkitektur-, design-, byggnads- och förvaltningsperspektiv. Vi vill tacka alla kollegor i seminarier och manusläsande som gett oss en massa tips och synpunkter. Speciellt tack till Basam Besh, Gösta Carlestam, Oscar Frieberg, Arne Fagerholm, Jan-Chris Norlander, Agneta Sundström och Marita Wallhagen. Vi vill också passa på att tacka våra familjer som under en lång tid har stöttat och stått ut när våra tankar och samtal kanske alltför mycket har centrerats till de frågor boken ställer. Tack också till redaktörerna Jonas Sjögren, Håkan Svensson och Marika Engström som väglett och hjälpt oss under det sista halvårets skrivande. Stockholm i oktober 2014 Tony Björklund Lars Steiner 3

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 BOKENS KAPITEL OCH DISPOSITION 9 NÅGRA CENTRALA BEGREPP 10 1 INLEDNING 11 Globalisering och informationsteknik ger arbetsmarknaden nya spelregler 11 Utgångspunkter för framtidens arbetsplats 11 2 FRÅN INDUSTRI- TILL KUNSKAPS- OCH NÄTVERKSSAMHÄLLE 17 Ett arbetsliv i förändring 17 Nya perspektiv nya möjligheter 18 Den Nya Arbetsplatsen 18 Företaget är nätverket 20 3 FÖRÄNDRINGAR I ARBETSPLATSORGANISATIONEN 25 Nya organisations- och affärsmodeller 25 Problem och möjligheter med nya affärsmodeller 27 Förändrade lokalbehov 27 Arbetsplatsstilar 28 Bortom planering mot lärande 30 Virtuella och fysiska arbetsplatser i arbetsplatsportföljen 31 Att implementera nya strategier 31 Slutsatser om den nya och nätverkande arbetsplatsen 32 4 FASTIGHETSFÖRETAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING 35 Arbetsplatsindustrin 35 Fastigheter, fastighetsföretagande och Facility Management 35 Fastighetsförvaltningens roller och affärsidé 36 Äga eller hyra lokaler 36 Ekonomisk-administrativ förvaltning 38 Operativ och strategisk förvaltning 38 Exempel på resultatindikatorer 40 Risker i fastighetsförvaltningen 40 5

6 FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Fastighetsstrategier 41 Anpassning av fastighetsstrategier till företagsstrategier 43 Visioner och strategier för fastighetsförvaltningen 45 5 ARKITEKTUREN BYGGNADSKONST OCH UTTRYCK 47 Relationer mellan människor och byggd miljö 47 De gamla principerna håller än 47 Några exempel på uttryckets betydelse 48 Arkitekturens och rummets betydelse 49 Begreppen arkitektur och artefakt 50 Arkitektur och artefakter på en arbetsplats ett exempel 51 Arkitektur och rum: behov, upplevelser och föreställningar 53 Tre händelser ett litet förspel till arkitekturhistorien 56 6 ARBETETS BYGGNADER LITE ARKITEKTURHISTORIA 59 Bakgrund tiden fram till 1900-talet 59 Från 1900 bort från den eklektiska arkitekturen 67 Jugend Nationalromantiken 1910-talet 69 Parallella trender fram till Tjugotalsklassicismen ( ) 72 Funktionalismen från 1930 och framåt 73 Summering 75 Fabrikens historia 76 Sågtakets historia 78 7 ARKITEKTUR SOM FORM 83 Husets entré 83 Golvet 85 Väggen 86 Taket 90 Fasaden 94 Rum 95 Ute och inne 96 8 ARBETSPLATS OCH IDENTITET 101 Identitet och anseende 101 Företagets visuella identitet 102 Analys av arbetssituationer med symbolteori 103 6

7 INNEHÅLL Kontorets symboliska betydelse 105 Hänsyn till varumärke och organisationsidentitet 105 Kunskapsföretag med kunderna på nätet ett exempel VAL AV KONTORSLÖSNING 111 Begreppet arbetsplats 111 Arbetsplatsens utformning och kontorstyper 111 Hemmet som arbetsplats 114 Kontorsdesign 119 Arbetsproduktivitet och arbetstillfredsställelse 120 Arbetsplatsförändringar och insatsvilja 121 Anpassning av kontorsmiljön till företagets verksamhet 121 Några reflektioner om den nya arbetsplatsen ARBETSPLATSER, MÄNNISKAN OCH DEN BYGGDA MILJÖN 131 Kreativitet 131 Miljonprogrammets design och arkitektur 131 Konst, symboler och estetik, semiotik 132 Arbete och hälsa 133 Osunda hus 133 Ett ekologiskt hållbart fastighetsföretagande 134 Arbetsplatsens resurshantering BYGGPROCESSEN OCH DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 139 Varje byggprojekt en unik och historisk händelse 139 Möjligheten att påverka under byggprocessen 140 Byggprojektets organisering 140 Utrednings- och programskede 141 Projektering 141 Gestaltning 142 Systemutformning huvudhandlingar 143 Detaljutformning bygghandlingar 143 Entreprenader 143 Byggproduktion själva bygget 144 Byggandets internationalisering 144 Styrning och kontroll 144 Den tekniska förvaltningen under byggnadens livslängd 145 Hållbar livslängdsplanering och livscykelkalkyl 147 Informationstekniken slår igenom 148 7

8 12 REFLEKTIONER OM FASTIGHETSMARKNADEN OCH DET POSTMODERNA ARBETSLIVET 151 Teser som vi drivit i boken 151 Förändrad design och arkitektur 151 Förändrad användning av lokaler 152 Förändrad teknikanvändning 152 Nya värderingar och synsätt 153 Oanvända kvaliteter för inspiration, kreativitet och utveckling 155 REFERENSER 159 Bildförteckning 167

9 BOKENS KAPITEL OCH DISPOSITION Kapitel 1 INLEDNING beskriver bokens syfte och innehåll översiktligt. De teoretiska utgångspunkterna symbolteori och institutionell teori presenteras. Kapitel 2 FRÅN INDUSTRI- TILL KUNSKAPS- OCH NÄTVERKSSAMHÄLLET ger en analys av den svenska utvecklingen från industrialism till kunskaps-, informations- och nätverkssamhälle samt hur utvecklingen av informationstekniken påverkat arbete och arbetsplatser. Kapitel 3 FÖRÄNDRINGAR I ARBETSPLATSORGANISATIONEN analyserar arbetsplatsen och affärsmodeller i nätverksekonomin. Kapitel 4 FASTIGHETSFÖRETAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING beskriver fastighetsföretagande, fastighetsförvaltningens nya roll, hur fastighetsförvaltningen kan anpassas till företagsstrategier för att vara ett stöd till kärnverksamheten. Kapitel 5 ARKITEKTUREN BYGGNADSKONST OCH UTTRYCK är en inledande teoretisk grund som avslutas med några konkreta exempel. Kapitel 6 ARBETETS BYGGNADER LITE ARKITEKTURHISTORIA ger en historisk tillbakablick på arkitekturhistorien med exempel från arbetsplatsarkitektur. Kapitel 7 ARKITEKTUR SOM FORM beskriver arkitekturens medvetna uppbyggnad i några av dess olika element och aspekter. Kapitel 8 ARBETSPLATS OCH IDENTITET utvecklar synen på företaget som en påtaglig resurs, beroende av sin identitet, sina värderingar och sitt anseende. De symboler som ett företag förknippas med får bland annat sitt uttryck i byggnader och artefakter. Kapitel 9 VAL AV KONTORSLÖSNING visar olika typer av gamla och nya kontorslösningar, där design och symboluttryck poängteras och analyseras utifrån funktionalitet, symbolik och estetiska värden. Kapitel 10 ARBETSPLATSER, MÄNNISKAN OCH DEN BYGGDA MILJÖN beskriver ett antal omvärldsfaktorer i den byggda miljön som påverkar möjligheten att skapa ändamålsenliga, hållfasta och estetiska byggnader och lokaler. Olika sätt att ta hänsyn till hållbarhetskraven i byggandet redovisas. Kapitel 11 BYGGPROCESSEN OCH DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN beskriver byggprocessen vid ny-, om- och tillbyggnad. Kapitel 12 REFLEKTIONER OM FASTIGHETSMARKNADEN OCH DET POSTMODERNA ARBETSLIVET är ett försök till summering av vad som hänt i början av 2000-talet när mobilt internet och sociala medier har slagit igenom och börjat användas i affärslivet. Där finns även en diskussion om hur arbetslivsförändringar har gett upphov till nya värderingar och synsätt. Här ges även exempel på arbetsplatser som utnyttjar oanvända kvaliteter för inspiration, kreativitet och utveckling. 9

10 NÅGRA CENTRALA BEGREPP I boken används några begrepp som samtidigt är centrala för förståelsen av bokens resonemang och som kan behöva förklaras för läsaren. Det gäller i huvudsak följande begrepp: Actor-Network Theory, ANT Analyserar hur mänskliga aktörer interagerar med icke mänskliga, s.k. aktanter. Det kan röra sig om artefakter (se förklaring nedan), trappor, dörrar och fönster etc. Arbetsplatsindustrin Organisationer och anställda som arbetar inom olika verksamheter som har med fastigheter och lokaler att göra i vid bemärkelse, liksom den service som behövs för att byggnader och arbetsplatser ska fungera gentemot hyresgäster ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. Arbetsplatsportfölj Artefakt Facility Management, FM Fastighet Fastighetsföretagande 1 En arbetsplatsportfölj består av platser, elektroniska uppkopplingar och ledningspolicies som stimulerar samarbete och lärande. Det kan också sägas vara ett kluster av investeringar och kontrakt, länkade med hjälp av elektronisk, rumslig och social infrastruktur. Föremål som formats av människan. Det kan vara: En produkt av mänsklig verksamhet som existerar oberoende av sin tillverkare; avsiktlig, den har ett syfte för att lösa ett problem eller tillgodose ett behov; sinnligt uppfattbar försedd med sin egen fysiska uppenbarelse eller en sak som har eller har tillförts mening. Att anpassa och utveckla lokalerna för att effektivisera företagets verksamhet, dvs. att fastigheter, lokaler, människor, datorer, maskiner och arbetsuppgifter operativt och strategiskt ska underhållas och utvecklas för ett effektivt företagande. Egendom som är registrerad som självständig rättslig enhet. Mark med ev. byggnad och andra fasta tillbehör. Vardagligt ofta synonymt med byggnad. En tjänsteproduktion av fastighetsrelaterad service med byggnaden som medel. Integrerad infrastrukturledning Används i en global marknad, där internet och nätverk spelar en stor roll vid beslut om arbetsplatsers lokalisering, utseende och utformning. Fastigheter och lokaler utformas i samarbete med personalavdelningar, marknadsavdelningar, produktionsenheter, samarbetande leverantörer och kunder. Integrerad infrastrukturledning förutsätter att ledningen förändras från platscentrering till projektledning. Kognitiv Semiotik Uttryck (inom arkitektur) Intellektuell, kunskapsmässig. Läran om tecken, deras utseende och betydelse. Kvalitativa egenskaper som medvetet använts för att tjäna och berika byggnaden som rumslig funktion och upplevelse. Det kan gälla material, ljus, identitetsskapande och annan kommunikation mellan brukare och byggnad. 10

11 1 INLEDNING Globalisering och informationsteknik ger arbetsmarknaden nya spelregler Efter informationsteknik- (IT) och fastighetskriserna i början av år 2000 har en snabb internationalisering och globalisering av det västeuropeiska näringslivet skett. Det har inneburit att investeringar som företagen gör analyseras med avseende på en global marknad i global konkurrens. 2 Informationsteknologin påskyndar globaliseringen, finansiellt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Det förändrar inte bara företagens och fastighetsföretagandets villkor utan även varje människas. I Sverige har förändringen bara börjat från den traditionella synen på arbetsplatsen som en fysisk plats, ett kontor, en verkstad, ett företag till en syn som innebär att arbete kan utföras var som helst. Nya sätt att mäta och premiera uppnådda arbetsresultat utvecklas för att kunna hantera nya sätt att organisera arbete. Förändringar går visserligen långsamt, men vi vill redan inledningsvis påpeka att många av de idéer som här diskuteras inte är möjliga att omedelbart förverkliga på alla arbetsplatser. Inte minst inom serviceindustrin är det svårt att föreställa sig att en lastbils- eller busschaufför, restaurangkock eller bilmekaniker ska kunna utföra sitt arbete utan att vara på arbetsplatsen. Likaså behöver det löpande bandet sina operatörer för att kunna fungera. Å andra sidan betyder en tom kontorsstol inte att den anställde negligerar arbetet. Med dagens informationsteknik kan arbete utföras var som helst, när som helst. Vi menar och utvecklar i denna bok att speciellt inom s.k. informationsoch kunskapsbearbetande yrken kommer en flexibel arbetsplats, som vi benämner fikastället, att vara dominerande i framtiden. Detta bör påverka hur vi utformar kontor och arbetsplatser idag. Utgångspunkter för framtidens arbetsplats Arkitekturen ger kulturen uttryck. Den yttre och inre miljön liksom ickemateriella miljöfaktorer som internet, kulturtillhörighet, genus, identitet, varumärken, design, trender liksom säkerhetsoch integritetsfrågor intresserar människor och företag i allt högre grad. Informationstekniken och globaliseringen utmanar traditionellt arbetsoch förhållningssätt. Kommunikation, varu- och idéutbyte mellan människor och företag och mellan företag och kunder är idag effektivare än i industrisamhället, vilket påverkar fastighetsföretagande och marknader. Allt detta påverkar också arkitekturen och hur företag organiserar arbete. Hur dessa förändringar arkitekturmässigt och organisatoriskt gestaltas och hur de påverkar arbetsplatser och arbetslokalisering, samtidigt som de inverkar på företagens identitet, image och anseende behandlas i denna bok. För att läsaren ska förstå dagens byggnader och fastighetsföretagande beskrivs byggprocessen, arkitekturutvecklingen, stilar och trender under olika perioder. Minskad lokalyta ger vinst för samhälle, företag och individer Införandet i arbetslivet av nya virtuella möjligheter har hittills gått förhållandevis långsamt. De institutionella förhållanden som styr arbetsmarknadens aktörer och arbetsmetoder är svårföränderliga, och teknik och marknadsförändringar kommer därför inte omedelbart att få genomslag i människors och företags beteende. Idag ligger industrisamhällets värderingar fortfarande ofta till grund för hur arbetsmarknadens lokalbehov ser ut. Vi hävdar att företagens lokalinnehav kan minskas avsevärt när de nya förutsättningarna får genomslag. Vid en förändrad användning av fastigheter och lokaler uppnås, förutom arbetsmiljöförbättringar, även väsentliga miljöfördelar. Fastigheter tillsammans med transporter ger den största koldioxidbelastningen på vår planet (30 40 procent) och påskyndar starkt växthuseffekten. Genom att minska företagens lokalinnehav kan den skadliga miljöbelastningen från fastighetssektorn och delvis även från transporter minskas, samtidigt som arbetseffektiviteten ökar. Boken belyser hur förvaltnings- och fastighetsstrategier utformas utifrån analys av organisationsstrategier i globalt verkande företag samt företagens användning av artefakter som ett sätt att effektivisera fastigheter, lokaler och arbetsplatser, både symboliskt och funktionellt. Begreppet artefakt är viktigt se i ett immateriellt sammanhang. Långsamma institutionella förändringar Institutionella förändringar sker långsamt, liksom identitetsförändringar. Ett företags anseende formas också under en längre tid, medan imageförändringar kan ske mycket snabbt en organisations anseende kan försvagas väsentligt av en enda händelse eller genom ryktesspridning. Det är svårt att veta vilka företeelser eller produkter som slår igenom snabbt och vilka som utmanar normer, standarder och andra institutionella för- 11

12 FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE utsättningar och därför etableras långsamt. Vår förhoppning är att bidra med kunskap som gör att sådana överväganden kan förbättras. Ett tidigt exempel på en produkt som kom att revolutionera kontorsarbetet och som det därför dröjde lång tid att få genomslag för på marknaden är bordsdatorn, persondatorn (pc). Den var en stor nyhet då IBM introducerade den på talet, ungefär samtidigt eller något efter Apples dator. Persondatorn skulle omedelbart revolutionera kontorsarbetet. Det skulle dock dröja tio år innan pc:n blev en försäljningssuccé. Under tiden fick flera tillverkare lägga ner sin tillverkning, t.ex. svenska Ericsson Information Systems. Sedan 1980-talet har informationsteknologin tagit sig in i alla kontor och i alla delar av samhällslivet, liksom i den privata sektorn. IT-företagandet växte snabbt i slutet av 1990-talet med world wide webb, internet. Ett stort antal företag startade i Sverige, och under den andra halvan av 1990-talet investerades stora summor för internationell expansion inom internetföretagande. De nya företag som bildades inom IT-området, t.ex. Bredbandsbolaget, introducerade ett nytt förhållningssätt i relationen ägare anställd. Eftersom ägarna var unga anställdes företrädesvis unga människor. Det var inte ovanligt att ägare och anställda tillbringade mångdubbelt mer tid i företaget än hemma. Ross 3 skildrade en sådan arbetsplats i Silicon Valley och i New Yorks Manhattan insiktsfullt. Arbetsplatsen blev som de unga anställdas nya hem, där de fann inte bara arbetstillfredsställelse utan även nya vänner och umgänge. Liksom pc:n visade det sig dock att denna för flera svenska företag internationella storsatsning var alltför snabb. Begreppet IT-bubbla myntades för att beskriva de ekonomiskt ohållbara investeringarna. Bubblan sprack under åren , när marknaden plötsligt försvann och ett stort antal företag gick i konkurs. I USA försvann tre miljoner jobb. De senaste tio åren har det dock återigen varit en stadig tillväxt inom IT-sektorn, där internet utvecklats både för sociala medier och som en plats där affärer görs, samtidigt som ny mobiltelefonteknik gjort detta möjligt. Nittio procent av ungdomar i åldern år använde sociala medier år 2011 enligt Göteborgs universitets årliga studie Mediebarometern. Nya globala affärsmodeller med internet som teknisk bas attraherar kunnig och engagerad arbetskraft och även traditionella branscher som verkstadsindustrin, skogsindustrin, banker, försäkringsbolag med flera tar klivet in i den virtuella världen. Fästning eller fikaställe förändrad syn på arbetsplatsen Rubriken Fästning eller fikaställe inspirerades bland annat från Pascale Gagliardi. 4 Synen på företaget som en fästning upplevde Gagliardi i en italiensk verkstadsindustri. Stadens ursprung och välbevarade stadsmiljö var en befästning, ett fort. Plötsligt kom Gagliardi på att just det var en tankemodell som företaget övertagit. Det var en föreställning hos stadens invånare som reproducerats in i modern tid, fästning var både verklighet och metafor. Fästning står för den slutna, strängt kontrollerade arbetsplatsen, motpolen till en fullständigt fri syn på arbete som gestaltas av fikastället. På fikastället utförs arbete i form av kravlöst utforskande och fria samtal, liksom lekfulla former av problemlösning. Dagens fikaställen har (förutom anteckningsblock) tillgång till internet, varför rummet fikaställe inte bara symboliserar, utan faktiskt utgör ett globalt rum för kommunikation och arbete. Fikastället symboliserar även platsen där nya tankar diskuteras. Om ett historiskt perspektiv anläggs har fikastället utgjort grogrunden för nya kulturella och politiska strömningar i samhället. Wien i slutet av 1800-talet var en sådan plats, Paris sedan sekler, för ungdomar London på 1960-talet och Tokyo I universitetsstäder som t.ex. Uppsala och Lund är antalet kaféer betydligt fler än i andra städer, vilket kan förklaras av att studenterna väljer kaffestället som arbetsplats och naturlig träffpunkt. Många av de mest kreativa besluten i företag uppstår i fikarum och korridorer, där anställda som kanske inte träffas i planerade möten har tillfälle att dryfta företagets problem och möjliga lösningar. Arkitektur är resultatet av en professionell ledning av ett hantverk för att skapa en helhetsverkan. Utbildning och yrkesverksamhet har i takt med byggandets industrialisering och teknikutveckling frigjorts från hantverk, konstruktion och processledning och inriktats på rum och uttryck. Arkitektur är på väg att förlora sitt helhetsgrepp över byggprojektet, teknik och ekonomi tar över och arkitektur blir bara formgivning och funktion, eller närmar sig det som man vardagligt menar med design, skapandet av det ytliga uttrycket. Arkitekturens semiotiska betydelse är därmed i tillväxt. Öppna för nya idéer och arbetsformer Genom att utmana några institutionella föreställningar om arbetslivet som härrör från industrialismen och diskutera deras legitimitet i dagens arbetsliv öppnas förståelsen för ett nytt sätt att organisera arbete. För att ge den nya arbetsplatsen det postmoderna samhällets möjligheter till effektivitet krävs att företag och arbetsledare i viss mån omprövar sina föreställningar om arbetsplatsutformning, övervakning och organisationskultur 12

13 1 INLEDNING och i stället ger plats för nya idéer, arbetsformer, identiteter och institutioner, som ger den anställde större frihet att själv och i samverkan med sina kollegor utforma arbetsuppgifter och förutsättningar som kan fungera både i arbetslivet och i privatlivet. Boken visar med bilder och exempel framgångsrika organisationsmiljöer och ställer dem i vissa fall mot miljöer som hämtat inspiration i en annan tid och som därför är mindre lämpliga i dagens arbetsliv. Genom att dessutom visa på flera perspektiv samt hur dessa utvecklats över tiden kan boken bidra till att öka kunskapen om arbetsplats- och arbetsinnovationer, kreativitet och organisatoriskt lärande. Bokens syfte I boken undersöker vi arbetsplatser ur institutionellt och symboliskt perspektiv. Vi beskriver idéutvecklingen med illustrativa exempel och förslag till förändring. Vårt arbete innefattar såväl ekonomiska som sociala och kulturella aspekter; en komplex bild som kombineras med arkitektoniska överblickar och analyser. Det institutionella perspektivet kan verka svårt, men vi anser att kunskap om hur dessa underliggande ramar ligger kodifierade i lagar, normer och handlingslinjer krävs för att förstå vad och hur vi ska kunna förändra. Arbetsplatsen är en miljö med organisationskultur, regler, sociala nätverk och sina egna uttryck, som manifesteras i signaler genom föremål som vi kallar artefakter. De artefakter som inte har fysisk form är immateriella eller virtuella. Artefakter kan användas i företagets logotyp, i kläder, produkter, byggnader och byggnadsdelar. Artefakter kan t.ex. vara formulär, tillkomna som en formalisering av rutiner, kontrakt, konst och utsmyckning. Arkitektur och artefakter handlar därför om såväl det fysiskt närvarande som de immateriella uttryck som artefakter förmedlar. Det symbolspråk som i allt högre grad påverkar oss människor både som privatpersoner och som anställda är en alltmer påtaglig del av vardagen. Vilka dessa symboler kan vara och hur de påverkar är också en röd tråd i denna bok. Skilda verksamheters artefakter, byggnader och lokaler utformas med hjälp av arkitekturen för att instrumentellt och symboliskt stödja de verksamheter som bedrivs i dem. Inom offentlig verksamhet behandlas t.ex. universitet och högskolor, bibliotek och kulturhus, och inom privat verksamhet hotell och restaurang, bank och försäkringsverksamhet. Dessa verksamheter är traditionella tjänsteverksamheter, som starkt påverkats av datorisering och webbutveckling. Olika verksamheter har skilda betingelser och arbetar med egna affärsmodeller. Olika näringsgrenar har varit mer eller mindre framgångsrika när det gäller förmågan att anpassa affärsmodeller till de nya förutsättningar som gäller i nätverkssamhället. Symbolteori tillämpad på arbetslivet Teoretiskt tar boken sina symboliska förklaringsmodeller från semiotiken, dvs. läran om tecken, deras utseende och betydelse och organisatoriska förklaringsmodeller från institutionell teori. Förändringar i arbetslivet beskrivs mot bakgrund av empiriska iakttagelser som förklaras genom olika förklaringsmodeller. Semiotiska analyser och förklaringsmodeller finns i kapitlen 5 till 8 samt i kapitel 10. Symbolperspektivet och det institutionella perspektivet ger tillsammans en referensram för att beskriva, analysera och diskutera utformning av byggnader, lokaler och artefakter för skilda verksamheter. Symbolperspektiv eller semiotik är ett väsentligt inslag i byggnads- och lokalutformning för den nya arbetsplatsen. Begreppet semiotik berör estetik och arkitektur. Tecken var i forntiden ristningar och ornament, lösa eller integrerade i en estetisk helhet. I snabba blickar kan en byggnad, en entré, en arbetsplats, en människas klädsel eller en elektronisk skärm läsas av. Det gör ingen skillnad vilket intryck det handlar om. Signaler om tillhörighet, klass eller legitimitet uppfattas. Markeringar av tillhörighet reduceras till tecken. Tecken produceras och reproduceras i större mängd och skala för att synas. Att synas är i sig också en tidens kännetecken. Ett lätt identifierat varumärke, en produkts utformning, en organisations logotyp eller ett företags färg. Symboler som upprepas och i bästa fall symboliserar något varaktigt ger anseende och ryktbarhet. Institutionell teori Med institutionell teori kan man förklara hur institutionella föreställningar, lagar, standarder och normer uppstår och förändras i ett samhälle och hur de påverkar och skapar stabilitet i arbetslivet. Lagar, standarder och kulturellt betingade normer ger riktlinjer för vad som är lämpligt handlande för människor och organisationer. Utan sådana institutioner skulle vår civilisation inte fungera. Samhällsorgan, liksom de oskrivna lagar och normer som styr affärslivet, bygger alla på gemensamma institutioner. Samtidigt skapas stabilitet, ordning och reda. Man kan därför säga att institutioner i denna bemärkelse också fungerar bromsande i samhällsutvecklingen och i utvecklingen av enskilda organisationer, eftersom de bygger på föreställningar som är historiska och därför inte alltid är optimala i dagens samhälle. Den institutionella teorin kan indelas i tre perioder eller synsätt 5 utifrån Durkheim: 6 en 13

14 FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE äldre institutionell teori, 7 ny-institutionell teori 8 och skandinavisk institutionell teori. 9 I äldre institutionell teori betraktade man organisationer som om deras utveckling var mer eller mindre bestämd av omgivningen, t.ex. Hannan och Freeman. 10 Resurser, teknik och konjunktur vid företagets grundande sätter sitt avtryck på företaget och avgör framgång eller misslyckande. Den ny-institutionella teorin är betydligt bredare i sin uppfattning om vad som är betydelsefullt för organisationers utveckling: Institutioner består av kognitiva, normativa och regulativa strukturer och aktiviteter som tillhandahåller stabilitet och förklaring till socialt beteende. 11 I skandinavisk institutionell teori finns fler ingångar. Det finns en uppfattning, där begreppet översättning används för att förklara hur organisationer överlever eller försvinner som resultat av att idéer överlever eller försvinner, t.ex. i samband med att grundaren till ett företag lämnar organisationen. 12 Ett exempel på en annan skandinavisk institutionell teori ges i en bok om större infrastrukturinvesteringar: Drömmar om framtiden, där investeringar i infrastruktur analyseras mot bakgrund av dominerande idéer och aktörer som bärare av dessa. 13 Fyra djupt liggande institutionella arbetslivsföreställningar om hur arbete ska vara organiserat ifrågasätts. Dessa är: Att arbete ska vara lokaliserat till en speciell plats för att kunna övervakas och därigenom bli effektivt. Att arbetsplatsen ska reflektera en persons status. Att samverkan, samarbete och kommunikation endast kan uppnås i fysiska möten. Att företagsledningens och ägarnas ansvar är att på kort sikt generera avkastning. Från kontroll till resultat Kontroll, övervakning och resultat är bland de viktigaste företeelserna i arbetslivet. De kan motiveras utifrån flera aspekter. Skattelagstiftningen kräver en korrekt ekonomisk bokföring där företagets alla transaktioner kan spåras och ekonomisk brottslighet undviks med genomtänkta kontrollsystem. Utifrån kontrollaspekter uppkom föreställningen att arbete ska vara lokaliserat till en speciell plats för att kunna övervakas och därigenom bli effektivt. Kontoret som den effektivaste platsen att bedriva kunskapsarbete på har först under de senaste åren börjat ifrågasättas genom tillgången till mobilt internet och sociala medier. Uppfattningen att arbete ska övervakas är fast förankrad i västerländskt industriellt tänkande och kan härledas ända tillbaka till de stora byggnader som skapades av Egyptens faraoner och till tempel byggda av de gamla grekerna (exempel visas i bokens arkitekturkapitel). Att dessa byggnader ofta byggdes av slavar och att dessa måste övervakas har vi kanske glömt bort i det moderna samhället. Tyvärr lever industrialismens fysiska kontrolltänkande kvar hos dagens chefer och anställda och uppfattas fortfarande som det effektiva sättet att övervaka arbete. Boken visar på alternativa synsätt och alternativa sätt att övervaka arbete. Statusförändring En annan arbetslivsföreställning som vi utmanar är att arbetsplatsen ska reflektera en persons status snarare än att utformas för att stödja och utveckla det arbete som utförs. Statussymboler får medlemmarna i en organisation att bli förtrogen med var besluten ligger i en organisation och vem som beslutar. Det är också viktigt för varje individs självaktning att anställningen i sig ger status. Under 1900-talet och fortfarande i många företag utformades kontor så att chefen har ett väl avskilt utrymme, större än övriga kontorsrum och flottare inrett med konst och andra artefakter. En sekreterare ansvarade för att kommunikationen alltid var formell och alla möten planerade. Detta kan fortfarande motiveras utifrån den instrumentella aspekten att en chef behöver support för att kunna göra ett ofta stressigt arbete effektivt och att utrymme för möten och representation behövs på tjänsterummet och samtidigt vara tillräckligt lugnt för att tillåta koncentrerat arbete. Det kan också sägas vara både symboliskt och instrumentellt att t.ex. en verkstadschef har sitt kontor i verkstaden. Redan på 1960-talet hade chefen för lackeringsavdelningen på Daimler-Benz i Tyskland en egen rätt stor inglasad kur mitt i lackeringsverkstaden, inte avskild från insyn men med full kontroll över vad som skedde i verkstaden, där de anställda kunde träffa honom avskilt från buller. Vi menar ändå att en persons status är mindre viktig än personens möjligheter att utföra sitt arbete effektivt i dagens föränderliga arbetsliv, som kräver många och ofta informella och virtuella möten. Statussymboler skapar och är avsedda att skapa auktoritet. Statussymbolen blir gärna en barriär som försvårar spontan informell kommunikation. Med hjälp av organisationsstruktur och arkitektur kan värden som kreativitet, samverkan och effektivitet uppnås i det moderna företaget. 14

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Idén om medarbetarskap

Idén om medarbetarskap Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer Karin Kilhammar Linköping Studies in Arts and Science No. 539 Linköping Studies in Behavioural Science No. 159 Linköpings

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Tankar om medarbetarundersökningar

Tankar om medarbetarundersökningar Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Tankar om medarbetarundersökningar Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Tillfrågade om hur de hanterar arbetsmiljöfrågor svarar de flesta företag att de systematiskt

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Effekter vid införande av digital fakturahantering

Effekter vid införande av digital fakturahantering MAGISTERUPPSATS Höstetterminen 2002 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Effekter vid införande av digital fakturahantering Handledare: Dan Kärreman Författare: Åsa Duvander

Läs mer