DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-10-06 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel DOM Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål T , se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, Kevingestrand 7 C Danderyd 2. Solveig Baldring, Samma adress Ombud för 1 och 2: Advokaten Olof Nilsson och jur.kand. Caroline Waering Box Stockholm MOTPART Eva Fischer, Tegnérgatan Stockholm Ombud: Advokaten Bertil Södermark och jur.kand. Tommy Lindström Box Lidingö Ombud: Jur.kand. Mattias Bexelius A1 Advokater KB Riddargatan 13 A Stockholm SAKEN Ogiltigförklaring av testamente HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut med det förtydligandet att ogiltigförklaringen endast gäller i förhållandet mellan parterna. 2. Björn och Solveig Baldring ska solidariskt ersätta Eva Fischers rättegångskostnad i hovrätten med kr, varav kr avser ombudsarvode inklusi- Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 ve mervärdesskatt, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom till dess betalning sker.

3 3 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Björn Baldring och Solveig Baldring (makarna Baldring) har yrkat att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Eva Fischers i tingsrätten förda talan samt bifalla deras vid tingsrätten framställda yrkande om ersättning för rättegångskostnader. De har härvid vidhållit sitt yrkande om att Eva Fischer under alla förhållanden ska ersätta dem för en rättegångskostnad om kr som uppstått till följd av att en bokad huvudförhandling vid tingsrätten har fått ställas in. Eva Fischer har bestritt ändring. Hon har här i hovrätten återkallat sitt i andra hand framställda yrkande om fastställelse att makarna Baldring förverkat sin rätt att ta testamente. Målet har under huvudförhandlingen avskrivits i denna del. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Makarna Baldring har yrkat att Eva Fischer ska stå för sin egen rättegångskostnad oavsett målets utgång i sak. GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN Eva Fischer har i hovrätten preciserat och förtydligat de vid tingsrätten åberopade grunderna. Vidare har hon här anfört en ny rättslig kvalifikation av tidigare åberopade sakomständigheter. Härigenom föreligger i hovrätten en ny förstahandsgrund. Så som Eva Fischer slutligen bestämt sin talan har hon i hovrätten gjort gällande följande grunder för testamentets ogiltighet. 1. Septembertestamentet ger inte uttryck för Harry Scheins verkliga och yttersta vilja och är därför ogiltigt. 2. Testamentet har förfalskats antingen genom att Harry Scheins namnteckning har förfalskats eller att handlingens innehåll på sidorna 1 3 har ändrats efter att Harry Schein undertecknat den (13 kap. 1 jfr 10 kap. 1 ärvdabalken). 3. Om hovrätten inte skulle finna att testamentet är förfalskat, påstås att Harry Schein har upprättat detta under inflytande av en psykisk störning (13 kap. 2 ärvdabalken). 4. Om hovrätten inte skulle bifalla käromålet på någon av grunderna 1-3, påstås följande. Makarna Baldring eller någon av dem har förmått Harry Schein att

4 4 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 upprätta septembertestamentet genom att be honom att skriva under det, kanske på skarpen, kanske genom att tjata, eller på något annat sätt som inte innefattat ett svikligt förledande. Harry Scheins sjukdom hade gjort honom så oförnuftig, viljesvag och beroende av makarna Baldring att mer än en artig bön inte krävdes (13 kap. 3 första stycket ärvdabalken). 5. I sista hand påstås att Harry Schein måste ha lurats av makarna Baldring eller någon av dem att underteckna testamentet under förespegling att innehållet överensstämde med det s.k. augustitestamentets (13 kap. 3 andra stycket ärvdabalken). Makarna Baldring har bestritt att den i första hand åberopade grunden över huvud taget kan leda till rättsföljden ogiltighet och under alla förhållanden gjort gällande att testamentet ger uttryck för Harry Scheins verkliga och yttersta vilja. Beträffande övriga grunder har de vidhållit de grunder för bestridande som anfördes vid tingsrätten, varvid de gjort gällande att Eva Fischer inte heller efter preciseringen av grunderna fyra och fem fullgjort sin åberopsbörda. Således har de anfört att Eva Fischer inte i tillräcklig grad konkretiserat vilka sakomständigheter som åberopas i anslutning till dessa grunder. Parterna har i huvudsak utvecklat sin talan på samma sätt som vid tingsrätten. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Förhören vid tingsrätten med Björn Baldring, Solveig Baldring, Eva Fischer, Erling Holm, Anders Dalhem, Eeva Räsänen, Lena Nordén, Lars-Olof Wahlund, Christina Gip, Lars Blomström, Ingvar Hertzman, Anders Pethrus, Ingvar Carlsson, Birgitta von Otter, Mårten Palme, Yvonne Rosenthal, Ingmari Linder, Peter Sandstedt, Reza Vasiri, Stefan Halldén, Staffan Kjellin, Ingvar Wiklund, Jan Olsson, Ulf Åsgård, Stefan Borg och Michael Bengtsson har spelats upp från ljud- och bildfil och förhöret med Jonas Ovesson från ljudfil. I hovrätten har vidare på begäran av makarna Baldring hållits vittnesförhör med Stefan Åström som inte hördes vid tingsrätten.

5 5 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Skriftlig bevisning har åberopats även här. Den plastmapp som analyserats av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har förevisats för syn i hovrätten. I hovrätten har från makarna Baldrings sida gjorts gällande att Eva Fischers ombud Tommy Lindström bedriver ett affärsmässigt samarbete med de sakkunniga vittnena Ulf Åsgård och Jan Olsson. Tommy Lindström har bekräftat detta men förklarat att samarbetet inleddes först sedan rättegången vid tingsrätten hade avslutats. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utgångspunkter och förutsättningar för hovrättens prövning Utredningen i målet rör en rad märkliga, svårförklarade och egenartade förhållanden. Sambandet mellan de händelser som omvittnats i målet kan närmast beskrivas som gåtfullt. Domstolens uppgift är emellertid inte att utan begränsningar söka eller avgöra sanningen om vad som verkligen inträffat. I stället ska domstolen, inom den ram för processen som parterna har satt genom sina yrkanden och grunder, med tillämpning av gällande principer för placering av bevisbördan värdera utredningen i målet. Därvid ska domstolen ta ställning till i vad mån de omständigheter som åberopats till stöd för respektive grund har blivit bevisade. Detta måste ske systematiskt och med uppmärksamhet på att vissa av Eva Fischers åberopade alternativa händelseförlopp utesluter varandra. Från Eva Fischers sida har under huvudförhandlingen med styrka hävdats att alla sakomständigheter som angetts i någon av Eva Fischers numrerade grunder åberopas till stöd för samtliga grunder. Ett sådant synsätt är emellertid inte möjligt. Detta blir uppenbart redan av det skälet att exempelvis påståendet att Harry Scheins namnteckning har förfalskats är oförenligt med vad som gjorts gällande under grunderna 3 5, vilka alla förutsätter att det faktiskt var Harry Schein som upprättade testamentet. Hovrättens prövning av målet måste således i enlighet med vad som föreskrivs i 17 kap. 3 och 7 rättegångsbalken innebära att rätten i anslutning till var och en av de grunder som Eva Fischer anfört tar ställning till vilken part som har bevisbördan för de omständigheter (rättsfakta) som åberopats och vilket beviskrav som ska gälla, samt med utgångspunkt däri avgör vilka åberopade omständigheter som är bevisade och vilken rättslig relevans dessa omständigheter har. Härav följer att det inte finns utrym-

6 6 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 me för att pröva grunderna gemensamt och bedöma huruvida det finns fog för slutsatsen att endera av grunderna måste föreligga eller att annat händelseförlopp än vad som omfattas av de alternativt åberopade grunderna sedda tillsammans är uteslutet. Förfalskning Från de angivna utgångspunkterna och med hänsyn till hur reglerna i ärvdabalken om testamente och dess giltighet är uppbyggda framstår det som mest naturligt att först pröva den ogiltighetsgrund som avser frågan om formkraven för upprättande av testamente är uppfyllda. Eva Fischer har i detta hänseende påstått att testamentet har förfalskats antingen genom att Harry Scheins namnteckning har förfalskats eller att handlingens innehåll på sidorna 1 3 har ändrats efter att Harry Schein undertecknat den. Den första frågan är således om en namnteckningsförfalskning föreligger. Formkraven för upprättande av testamente regleras i 10 kap. 1 ärvdabalken, där det bl.a. anges att testator ska underskriva testamentshandlingen, eller vidkännas sin underskrift på den, i två vittnens samtidiga närvaro. Det är testamentstagaren som har bevisbördan för att formkraven är uppfyllda. I 10 kap. 2 andra stycket ärvdabalken finns emellertid en bevislättnadsregel som gäller när det som i det här fallet finns en så kallad vittnesmening i vilken det intygas att testamentets upprättande har gått till på det sätt som sägs i 1. Enligt 2 andra stycket ska nämligen ett sådant intygande äga tilltro, om det inte förekommer omständigheter som förringar intygets trovärdighet. I rättsfallet NJA 1994 s. 34 har Högsta domstolen preciserat hur stark bevisning som krävs för att kullkasta ett sådant vittnesintyg: För att vittnesintyget på grund av senare framkomna omständigheter ska frånkännas tilltro bör fordras att en bedömning av den samlade utredningen leder till slutsatsen att det är sannolikt att föreskriven form för testamentets upprättande inte iakttagits. Enligt sin ordalydelse är denna bevislättnadsregel tillämplig endast vid klandertalan, dvs. när en arvinge väcker ogiltighetstalan mot en testamentstagare enligt 14 kap. 5 ärvdabalken. När en testamentstagare väcker talan mot en annan och gör gällande ogiltighet är det alltså formellt sett inte någon klandertalan, men skillnaden är rent terminologisk (jfr Walin och Lind, Kommentar till ärvdabalken, 6 uppl. s. 442). Bevislättnadsregeln bör därför anses analogt tillämplig i den nu aktuella situationen.

7 7 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Vid värderingen av testamentsvittnenas redogörelse för hur det gick till vid upprättandet av septembertestamentet noterar hovrätten följande. Erling Holm har varit bekant med Björn Baldring sedan början av 1990-talet och har hjälpt honom med en utredning till stöd för en ansökan om resning av en dom angående mutbrott. Han har i detta sammanhang besökt makarna Baldrings hem flera gånger. På senare år har de, enligt Erling Holm, inte haft någon annan kontakt än årliga julhälsningar. Trots att relationen mellan Erling Holm och Björn Baldring uppenbarligen tunnats ut med åren, går det inte att bortse från den vid värderingen av Erling Holms berättelse. Anders Dalhem har inte haft någon relation, vare sig yrkesmässig eller privat, till någon av parterna i målet. Däremot synes hans kontakter med Erling Holm vara närmare och sträcka sig längre tillbaka i tiden än han vad han spontant uppgett i sin redogörelse. Hovrätten noterar i detta sammanhang att Anders Dalhem uppgett att han träffat Erling ytligt genom [sin] revisor, och att denne revisor i september 2005 tipsade om att Erling Holm gärna ville ha kontakt med honom angående en eventuell affärsuppgörelse. Erling Holm å sin sida har sagt att hans första kontakter med Anders Dalhem var redan vid 1990-talets början, då de arbetade i kontorsgemenskap. Vidare har det först under motförhöret med Anders Dalhem framkommit att den revisor som förmedlade kontakten var en kusin till honom. Av detta får hovrätten intrycket att Anders Dalhem av någon anledning velat tona ned sin relation till Erling Holm. Det som nu har sagts ger anledning till viss försiktighet vid värderingen av testamentsvittnenas uppgifter. Bakgrunden till att Erling Holm och Anders Dalhems besök i Kevinge och möte med Harry Schein ska enligt de båda vittnenas berättelser ha varit att de just den 30 september 2005 sammanträffade i en affärsangelägenhet efter att Anders Dalhems kusin förmedlat en kontakt. De bestämde sig för att resa till Uppsala och titta på en kontorslokal. Utan att Björn Baldring på något sätt påkallat detta, och trots att fokus rimligen bör ha legat på återetableringen av affärskontakten med Anders Dalhem, valde Erling

8 8 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Holm detta tillfälle för att återlämna många år gamla handlingar avseende ett sedan länge avslutat resningsärende till Björn Baldring. Harry Schein, som under hösten 2005 sällan vistades ute, dök upp i samma ögonblick som Erling Holm skulle lasta ur bilen. Trots Harry Scheins dokumenterade minnesstörningar kände han igen Erling Holm som han hade haft kontakter med i samband med ett filmprojekt på 1990-talet. Helt spontant valde då Harry Schein att tillkalla Erling Holm och Anders Dalhem som testamentsvittnen. En slump av detta slag kan naturligtvis inträffa, men hovrätten kan ändå konstatera att händelseförloppet förutsätter några sammanträffanden som sedda mot bakgrund av personernas inbördes relationer ter sig märkliga och var för sig har relativt låg sannolikhet. Hovrätten noterar också att Erling Holm och Anders Dalhem har gett uttryck för olika minnesbilder inte bara i frågan om i vilket skede Harry Schein fångade Erling Holms uppmärksamhet utan också hur det gick till när de kom in i huset. Enligt Erling Holm gick Harry Schein före dem nedför trappan från gatan och in genom entrédörren, medan Anders Dalhem berättat att ytterdörren stod på glänt och att de gick in och träffade Harry Schein i vardagsrummet. Att stiga in i ett främmande hus utan att dessförinnan ha bjudits in av den som bor där, är en så särpräglad händelse att den rimligen borde lämna en tydlig minnesbild. Trots den tid som har gått är det därför en smula anmärkningsvärt att berättelserna skiljer sig åt på denna punkt. Slutligen måste testamentsvittnenas uppgifter ställas mot Stefan Halldéns. Denne var inte bara Harry Scheins kapitalförvaltare utan också en personlig vän. Han hade haft regelbundna och frekventa möten med Harry Schein sedan några år tillbaka. På det yrkesmässiga planet åligger det honom att förverkliga Harry Schein intentioner åtminstone avseende den del av dennes förmögenhet som avsatts till en stiftelse. Han har inte någon relation till någon av parterna och inga egna intressen i saken. Med hänsyn härtill måste han anses ha hög trovärdighet. Stefan Halldén besökte Harry Schein högst någon timme innan testamentsvittnena ska ha anlänt till Kevinge. Enligt honom var Harry Schein förvirrad och i mycket dåligt skick såväl fysiskt som psykiskt. Det gick inte att föra ett meningsfullt samtal. Stefan

9 9 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Halldén gjorde bedömningen att Harry Schein omöjligen kunde ta sig ur sängen den dagen. Även med beaktande av möjligheten att Stefan Halldén uppfattat Harry Schein som mer illa däran än han egentligen var, ter det sig osannolikt att Harry Schein kort efter mötet med Stefan Halldén skulle ha varit i skick att klä på sig, gå ut, tillkalla testamentsvittnena, ta fram testamentshandlingen och underteckna denna samt se till att den blev bevittnad; allt på eget initiativ och utan närvaro av någon fjärde person. En samlad bedömning av vad som nu har sagts leder hovrätten till slutsatsen att det framstår som sannolikt att testamentsvittnena inte bevittnade Harry Scheins undertecknande av testamentet den 30 september Därmed kullkastas den presumtion som följer av vittnesmeningen. Detta leder till att bevisbördan för att formkraven är uppfyllda vilar på makarna Baldring och att de ska visa att Harry Schein egenhändigt undertecknat septembertestamentet. Visst stöd för att Harry Schein verkligen avsett att upprätta ett nytt testamente i slutet av september 2005 ger Staffan Kjellins vittnesutsaga. Emellertid innefattar denna inte något annat än andrahandsuppgifter avseende Harry Scheins avsikter; Staffan Kjellin har endast återgett vad Björn Baldring uppgett att Harry Schein hade sagt. Bevisvärdet av dessa uppgifter är därför tämligen lågt när hovrätten nu har att bedöma frågan om Harry Schein egenhändigt undertecknat testamentet. Testamentets språkliga och redaktionella utformning kan inte sägas tala vare sig för eller emot att namnteckningen är äkta. Eventuella likheter och skillnader i förhållande till tidigare upprättade testamenten kan alltså enligt hovrättens bedömning inte anses ha någon relevans vid bedömningen av ett händelseförlopp som förutsätter att någon annan person än Harry Schein skrivit under testamentet. Inte heller de förbryllande och besynnerliga uppgifter som lämnats angående omständigheterna kring upphittandet av testamentet pekar i någon bestämd riktning med avseende på den grund hovrätten nu har att pröva. Att testamentet har varit undangömt

10 10 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 oavsett om det varit under köksbänken eller på annan plats kan inte anses ha någon direkt relevans vid bedömningen av ett påstående om namnteckningsförfalskning. Den omständighet som främst talar för att Harry Schein undertecknat septembertestamentet är resultatet av den analys av namnteckningen och jämförelsematerial i form av nio namnteckningsprov från Harry Schein som SKL har utfört. Enligt det sakkunnigutlåtande som åberopats i målet har SKL dragit slutsatsen att analysresultaten talar för att den omstridda namnteckningen är egenhändigt skriven av Harry Schein. Detta innebär grad +2 på en utlåtandeskala som sträcker sig från -4 till +4. Således ger SKL:s analysresultat ett uttalat stöd för makarna Baldrings påstående att Harry Scheins namnteckning på septembertestamentet är äkta. Utlåtandet kan dock inte ges den tolkningen att det utesluter hypotesen att namnteckningen är förfalskad. Makarna Baldrings påstående om äkthet stöds också av testamentsvittnenas uppgifter, men som nyss framgått finner hovrätten skäl att ifrågasätta deras berättelser. Den bevisning som talar för namnteckningens äkthet, alltså framförallt resultatet av SKL:s analys, måste vägas mot den utredning i målet som talar emot att Harry Schein upprättat testamentet. Omständigheter som här kan få betydelse är bl.a. vad som framkommit om Harry Scheins förmåga och praktiska möjligheter att upprätta ett testamente, relationen till makarna Baldring respektive Eva Fischer och vad han inför andra uttalat som sin vilja avseende kvarlåtenskapen. Utredningen ger vid handen att Harry Schein under hösten 2005 var fysiskt och psykiskt försvagad till följd av ålder och hög alkoholkonsumtion. Som tingsrätten framhållit kan testamentet inte ha skrivits ut på Harry Scheins egen skrivare, eftersom han inte disponerade någon laserskrivare. Enligt Eva Fischer var Harry Schein i september 2005 inte längre kapabel att över huvud taget använda en dator. Ingenting i utredningen motsäger detta påstående. Av dessa förhållanden drar hovrätten slutsatsen att Harry Schein saknade såväl förmågan som de praktiska förutsättningarna att själv avfatta och skriva ut texten. Att den som utfört eller i vart fall hjälpt till med dessa åtgärder inte har gett sig till känna talar för någon form av illojalt förfarande men inte nödvändigtvis för en namnteckningsförfalskning. Även om således de angivna omständigheterna ger

11 11 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 utrymme för alternativa händelseförlopp talar de ändå med viss styrka emot att Harry Schein upprättat testamentet. Till det kommer testamentets innehåll. Makarna Baldrings egna redogörelser för bekantskapen med Harry Schein ger bilden av en långvarig, kontinuerlig och god grannkontakt där makarna Baldring i alla lägen ställt upp och varit behjälpliga när det behövts. Samtidigt synes bekantskapen ha varit relativt ytlig. Ingen av makarna Baldring har beskrivit några förtroliga samtal nära vänner emellan. Såvitt de har berättat har de inte heller haft några djupare tankeutbyten rörande litteratur, film, filosofi, politik eller andra sådana ämnen som intresserade Harry Schein. Hovrätten betvivlar inte att Harry Schein med intresse fört diskussioner med sina grannar om eventuell fastighetsöverlåtelse, alternativa metoder för uppvärmning av villorna, praktiska göromål på tomterna m.m., men samtal av sådant slag brukar i allmänhet inte leda till fördjupade mänskliga relationer. Det grannförhållande som makarna Baldring beskrivit förefaller ha haft en slagsida i så måtto att kontakterna skedde på Harry Scheins villkor. Enligt dem hörde Harry Schein av sig när han behövde hjälp med allt ifrån en trasig bilradio till tillsyn av villan vid längre resor. Han kunde också dyka upp, när han ville se på fotboll och hans egen TV inte fungerade, eller när han blivit utelåst. Solveig Baldring har haft funderingar om utelåsningarna varit en förevändning för Harry Schein att ta kontakt när han längtade efter sällskap. I så fall bekräftar det närmast bilden av en ytlig relation för vilken Harry Schein angav villkoren; för att besöka verkliga vänner behövs knappast några svepskäl. Vad nu har sagts talar i viss mån för att Harry Schein på sin ålders höst kan ha drabbats av dåligt samvete över att han utnyttjat sina grannars tjänster utan att ge något i gengäld. Lena Nordén har vittnat om att Harry Schein redan på 1990-talet gjorde sig samvetsförebråelser för att han inte återgäldat grannarnas väntjänster och att han då uttalat att en gåva i form av en flaska whisky vore för futtigt. Den bild som hovrätten fått av förhållandet mellan Harry Schein och makarna Baldring rimmar således i och för sig väl med att Harry Schein skulle kunna hysa en önskan att komma ihåg sina grannar när

12 12 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 han skrev sitt testamente. Däremot ter det sig osannolikt att han skulle vilja testamentera hela sin ansenliga förmögenhet till någon som han inte hade någon djupare relation med. När det gäller tidigare testamenten kan hovrätten konstatera att Harry Schein från år 2002 och framåt förordnat till förmån för kvinnor som han hade eller hade haft kärleksrelationer med, Ingrid Thulin och Eva Fischer och efter den förres död, Eva Fischer ensam. Det sista testamentet med denna inriktning undertecknades bara några veckor innan det nu omstridda testamentet skulle ha upprättats. Beträffande Eva Fischer ger utredningen vid handen att Harry Schein fram till sin död hade en bestående kärleksrelation med henne. Under det första halvåret 2005 hade Harry Schein för bl.a. Ingvar Carlsson talat om sitt seriösa kärleksförhållande med Eva Fischer och nämnt att hon skulle ärva honom. Ingen av Harry Scheins närmaste vänner har uppgett att de noterat någon dramatisk förändring i förhållandet mellan Harry Schein och Eva Fischer under hösten Självklart måste i detta sammanhang beaktas att kärlek också kan vara källan till negativa känslor såsom svartsjuka, upplevelser av övergivenhet eller sårad stolthet. Harry Scheins omvittnade kärlek till Eva Fischer utesluter därför på intet vis att han kontinuerligt kan ha reflekterat i de banor som han yppade för Stefan Åström någon gång år 2002 eller 2003, dvs. att han inte ville spela rollen av den försmådde älskaren. Eeva Räsänen har berättat att Harry Schein någon gång under hösten 2005 frågade henne om hon kunde förklara varför unga, vackra kvinnor fastnar för gamla, fula, rika gubbar, vilket förstås antyder att han kan ha hyst farhågor för att utsättas för s.k. solochvårverksamhet. I övrigt finns det inte någon omständighet som skulle kunna ge belägg för att Harry Schein under hösten 2005 upplevde att han kommit att ikläda sig den roll han beskrivit för Stefan Åström. Däremot finns det förhållanden som med viss styrka talar emot att Harry Schein kände sig utnyttjad av Eva Fischer på ett sätt som kunde få honom att ändra uppfattning beträffande kvarlåtenskapen efter hans död. Under senare delen av hösten 2005, dvs. efter septembertestamentets datering, uppgav Harry Schein för såväl Stefan Halldén som Ingmari Linder vars uppgifter det inte heller finns anledning att betvivla att Eva Fischer skulle ärva honom. Dessutom lämnade han praktiska instruktioner till

13 13 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Stefan Halldén av innebörden att Stefan Halldén skulle bistå Eva Fischer vid förvaltningen av förmögenheten. I den mån Harry Schein känt sig övergiven under Eva Fischers resor har det alltså inte lett till någon attitydförändring som han gett uttryck för inför sina ekonomiska rådgivare. I detta sammanhang förtjänar att påpekas att Harry Scheins uttalanden till Stefan Halldén och Ingmari Linder också måste anses svårförenliga med att Harry Schein då de yttrades skulle ha känt till existensen av ett nytt testamente med det innehåll som septembertestamentet ger uttryck för. Uttalandena talar därmed inte bara emot att han själv, så som makarna Baldring gjort gällande, upprättat testamentet i legitim ordning och under sådana förhållanden att ingen ogiltighetsgrund föreligger; de talar också emot de alternativa händelseförlopp som Eva Fischer anfört. Vid en sammanvägning av vad som blivit utrett angående Harry Scheins långvariga grannrelation med makarna Baldring och hans förhållande till Eva Fischer, särskilt under hans sista levnadsår, framstår det som ytterst osannolikt att Harry Schein i september 2005 ville göra Eva Fischer så gott som arvlös och testamentera en förmögenhet uppgående till närmare 30 miljoner kronor till Björn Baldring. Sett mot denna bakgrund kan resultatet av SKL:s analys av namnteckningen inte tillmätas sådant bevisvärde att det ens när analysresultatet beaktas sammantaget med övrig bevisning åberopad av makarna Baldring kan anses styrkt att Harry Schein egenhändigt undertecknat septembertestamentet. Makarna Baldring har således inte förmått visa att detta formkrav är uppfyllt. Denna bedömning leder till att tingsrättens domslut ska fastställas. Det framstår som lämpligt att förtydliga att ogiltigförklaringen endast gäller i förhållandet mellan parterna i målet. I praktiken innebär detta att ogiltigheten avser förordnandena till förmån för makarna Baldring. Rättegångskostnader Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte finns skäl att låta Eva Fischer bära makarna Baldrings kostnader för den förhandling som ställdes in där.

14 14 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 Makarna Baldring ska som förlorande parter ersätta Eva Fischer för hennes rättegångskostnad i hovrätten. Hennes kostnadsyrkande uppgår till kr, varav kr avser ombudsarvode inklusive mervärdesskatt. Emellertid har makarna Baldring yrkat att hon ska stå sin egen rättegångskostnad på grund av försumlig processföring eller i vart fall att huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning ska frångås. I övrigt har de överlämnat bedömningen av det yrkade beloppets skälighet till rätten. Eva Fischers processföring har enligt hovrättens mening varit anmärkningsvärd. Det har fordrats mycket aktiv processledning från hovrättens sida för att få henne att precisera de grunder som vid tingsrätten bestod av ett återgivande av lagtextens rekvisit utan något angivande av konkreta sakomständigheter. Det har härvid varit svårt att få ett klargörande av vilka rättsfakta som kärandesidan velat göra gällande. De frågor som ställts i processledande syfte har upprepade gånger besvarats med att alla omständigheter åberopas till stöd för samtliga grunder trots att vissa grunder förutsätter sinsemellan oförenliga sakomständigheter, vilket närmare utvecklats i inledningen av hovrättens domskäl. Hovrätten kan inte frigöra sig från intrycket att Eva Fischers ombud haft svårigheter att skilja mellan rättsfakta och bevisfakta. Samma dag som det var planerat att slutanförandena i hovrätten skulle inledas, gjorde Eva Fischer en ny rättslig kvalifikation av tidigare anförda omständigheter, vilket innebar att hon i abstrakt hänseende åberopade en ny rättslig grund för sin talan. Härtill kommer att det andrahandsyrkande som framställdes vid tingsrätten återkallades i inledningsskedet av huvudförhandlingen i hovrätten, sedan frågan väckts om Eva Fischers talerätt avseende ett sådant yrkande. Vidare har Eva Fischers ombud vid flera tillfällen under huvudförhandlingen velat tillföra målet uppgifter som inte är processmaterial, senast i samband med pläderingarna. Efter invändningar från makarna Baldring och efter påpekanden från rätten har uppgifterna frånfallits. Det är uppenbart att processföringen i denna del avspeglar sig i kostnadsräkningen. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att processföringen från Eva Fischers sida i vissa hänseenden varit försumlig. Med hänsyn härtill kan hon inte anses berättigad till full ersättning för sin rättegångskostnad i hovrätten. Makarna Baldrings ersättnings-

15 15 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning 02 skyldighet ska därför, såvitt avser ombudsarvode, begränsas till skäligen ansedda kr (inklusive mervärdesskatt). HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt, referent, hovrättsassessorn Marianne Trägårdh samt tf. hovrättsassessorn David Löfgren. Enhälligt.

16 Bilaga A 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T PARTER Kärande Eva Fischer, , Tegnérgatan 45, Stockholm Ombud: 1. Advokaten Bertil Södermark, box 1334, Lidingö 2. Jur. kand. Tommy Lindström, c/o Bertil Södermark 3. Jur.kand. Mattias Bexelius, Advokatfirman Södermark, box 14055, Stockholm Svarande 1. Björn Baldring, , Kevingestrand 7 C, Danderyd 2. Solveig Baldring, , samma adress Ombud: 1. Advokaten Olof Nilsson, box 7761, Stockholm 2. Jur.kand. Caroline Waering, samma adress DOMSLUT 1. Tingsrätten fastställer att testamentet med rubriken Harry Scheins Testamente september 2005 är ogiltigt. 2. Björn Baldring och Solveig Baldring skall solidariskt ersätta Eva Fischer för hennes rättegångskostnader med kr, varav kr utgör ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 10 december 2009 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Kansli Stockholm Erik Dahlbergsgatan måndag fredag Gärdet, Box Stockholm 60 E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

17 2 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM T BAKGRUND Harry Schein föddes i Wien år 1924 och kom som fjortonåring till Sverige. Han utbildade sig till kemiingenjör med inriktning på vattenrening. Efter hand bytte han bana och var från mitten av 1960-talet och femton år framåt chef och styrelseordförande i Svenska Filminstitutet. Under 1980-talet var han under fem år chef för Sveriges Investeringsbank. Harry Schein blev främst genom sin verksamhet inom filmbranschen en känd person i Sverige. Han stod socialdemokratin nära och umgicks med ledande personer inom partiet och statsförvaltningen. Harry Schein var under ett tjugotal år fram till skilsmässan år 1989 gift med Ingrid Thulin, en av Sveriges mest uppburna skådespelare. I mitten av 1990-talet träffades Harry Schein och Eva Fischer. Deras relation utvecklades efter hand till ett särboförhållande. I ett testamente i juni 2004 ( junitestamentet ) förordnade Harry Schein att Eva Fischer skulle ärva alla hans tillgångar, med undantag för kr som skulle tillfalla hans hushållerska, Eeva Räsänen. Junitestamentet bevittnades av grannarna Björn Baldring och Solveig Baldring. Efter att ett i stort sett likalydande testamente hade upprättats i juli 2004, ersattes junitestamentet med ett nytt testamente i augusti 2005 ( augustitestamentet ). I praktiken innebar augustitestamentet bara två ändringar av junitestamentet. Dels skulle testamentsexekutorn utses av en annan advokatbyrå än tidigare, dels höjdes Eeva Räsänens legat till kr. Harry Schein avled i februari 2006 efter att ha varit intagen på sjukhus sedan början av året. Han hade dessförinnan varit intagen på sjukhus under tre korta perioder med främst symtom på uttorkning, i januari 2004, januari 2005 och augusti I december 2006 förrättades bouppteckningen efter Harry Schein. Enligt bouppteckningen uppgick boets behållning till närmare 27 miljoner kr. Som dödsbodelägare antecknades dels Harry Scheins tre syskonbarn som legala arvingar, dels Harry Scheins granne, Björn Baldring, som universell testamentstagare enligt ett av Harry Schein upprättat testamente av den 30 september Som legatarier togs bl.a. upp Eeva

18 3 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM T Räsänen, Eva Fischer och Björn Baldrings hustru, Solveig Baldring. Enligt testamentet ( septembertestamentet ) skulle en miljon kr tillfalla Eeva Räsänen, kr tillfalla Eva Fischer och en gobeläng tillfalla Solveig Baldring. Enligt Eeva Räsänen hade hon den 30 augusti 2006 hittat septembertestamentet fasttejpat under en köksbänk i Harry Scheins villa. YRKANDEN M.M. Eva Fischer Eva Fischer har yrkat att tingsrätten fastställer att septembertestamentet är ogiltigt. I andra hand har hon yrkat att tingsrätten fastställer att Björn Baldring och Solveig Baldring har förverkat sin rätt att ta testamente efter honom enligt 15 kap. 2 ärvdabalken. Björn Baldring och Solveig Baldring Björn Baldring och Solveig Baldring har motsatt sig bifall till käromålet. Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Björn Baldring och Solveig Baldring har yrkat att Eva Fischer också om käromålet vinner bifall skall förpliktas att ersätta dem för den del av rättegångskostnaderna som blev onödiga, då den huvudförhandling som tidigare hade utsatts ställdes in på Eva Fischers begäran. GRUNDER Eva Fischer I första hand har Eva Fischer gjort gällande att septembertestamentet utgör en förfalskning och inte har upprättats av Harry Schein. I andra hand har hon gjort gällande att septembertestamentet är ogiltigt enligt 13 kap. 2 ärvdabalken, då det har upprättats under inflytande av en psykisk störning. I tredje hand har hon gjort gällande att makarna Baldring, på sätt som anges i 13 kap. 3 första stycket ärvdabalken, med miss-

19 4 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM T bruk av Harry Scheins oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, har förmått Harry Schein att upprätta septembertestamentet. I fjärde hand har hon gjort gällande att Harry Schein har blivit svikligen förledd att upprätta septembertestamentet eller svävat i sådan villfarelse om vilken handling han egentligen skrev under att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. 3 andra stycket ärvdabalken. Eva Fischer har slutligen gjort gällande att makarna Baldring har agerat på sådant sätt att de, enligt 15 kap. 2 ärvdabalken, har förverkat sin rätt att ta testamente efter Harry Schein. Björn Baldring och Solveig Baldring Makarna Baldring har bestritt att septembertestamentet skulle vara förfalskat. De har hävdat att Harry Schein själv har skrivit under testamentet och det har också i övrigt upprättats enligt gällande formkrav. De har bestritt att Harry Schein led av en psykisk störning vid upprättandet av septembertestamentet. För det fall en sådan psykisk störning fanns vid denna tidpunkt, har de bestritt att Harry Schein upprättade testamentet under påverkan av denna psykiska störning. Makarna Baldring har vidare bestritt att testamentet är ogiltigt gentemot dem på grund av sådant handlande som beskrivs i 13 kap. 3 första och andra styckena ärvdabalken. De har även invänt att de grunder som Eva Fischer har anfört i tredje och fjärde hand utgör bara en återgivning av lagtexten, utan någon närmare redogörelse för på vilket sätt denna skulle vara relevant i förevarande fall. Makarna Baldring har slutligen bestritt att de har förverkat sin rätt att ta testamente efter Harry Schein. UTVECKLING AV TALAN Eva Fischer Harry Schein har upprättat ett flertal testamenten under sitt liv. Samtliga har upprättats med biträde av advokat. Under flera år anlitades Baker & McKenzie Advokatbyrå av

20 5 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM T honom. Den byrån anlitades också för upprättandet av testamentet i juni 2004, som influerades av att Ingrid Thulin hade avlidit tidigare under året. Baker & McKenzie fick också uppdraget att sköta Ingrid Thulins dödsbo. I början av år 2005 ville Harry Schein byta advokatbyrå efter det att Baker & McKenzie hade krävt ett enligt honom för högt arvode för arbetet med Ingrid Thulins dödsbo. Harry Schein ville därför att Baker & McKenzies uppdrag skulle avslutas. Harry Schein anlitade advokaten Anders Pethrus för tvisten med Baker & McKenzie och tog i mars 2005 upp med Eva Fischer att förordna en advokat från Advokatfirman af Petersens med företräde för Anders Pethrus som testamentsexekutor. Därtill hade f.d. statsministern Ingvar Carlsson under våren 2005 inspirerat Harry Schein att höja Eeva Räsänens legat från till kr. Eva Fischer fick i uppdrag att genomföra dessa två ändringar i ett nytt testamente i maj Hon tog fram testamentet från juni 2004 och med det som mall upprättade Anders Pethrus i augusti 2005 ett nytt testamente med dessa två ändringar genomförda. Harry Schein bad makarna Baldring som också hade bevittnat junitestamentet att bevittna augustitestamentet. Makarna Baldrings vittnesmening är daterad den 6 september 2005, men formkraven uppfylldes inte eftersom Björn Baldring och Solveig Baldring inte skrev under augustitestamentet samtidigt. I stället tog Björn Baldring med sig augustitestamentet hem och lämnade det sedan någon eller några dagar senare i brevlådan till Harry Scheins villa. Det är oklart om Harry Schein undertecknade testamentet i närvaro av Björn Baldring; av testamentet framgår att Harry Schein själv undertecknade testamentet redan i augusti Harry Scheins sviktande psykiska hälsa måste ha varit uppenbar för envar som träffade honom redan kring månadsskiftet augusti/september Således kunde sannolikt makarna Baldring, eller rättare Björn Baldring, som var den ende av dem som träffade Harry Schein i detta sammanhang, konstatera att den testator vars testamente de skulle bevittna knappast kunde vara fullt medveten om testamentets närmare innehåll. Testamentets riktighet var i stället beroende av att de personer som biträdde testator (främst Eva Fischer och Anders Pethrus, men även Eeva Räsänen) på ett lojalt och ärligt sätt såg till att Harry Scheins önskemål, rörande Eeva Räsänens legat och sättet att utse testamentsexekutor, följdes.

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Att vinna eller förlora i tvistemål

Att vinna eller förlora i tvistemål Att vinna eller förlora i tvistemål Om civilprocessen för var och en Thorulf Arwidson informationsförlaget/samhälle l Läsaren uppmärksammas på att omfattande ändringar gjordes i rättegångsbalken den 1

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Simon Henderson Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz Skadeståndsrätt VT-2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mona Karlsson Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor Eva Ryrstedt

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer