FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering"

Transkript

1 BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran. Se till att du har läst och förstått dess innehåll och varningstexten i För din säkerhet (Pii) innan du använder kameran. För information om relaterade produkter, besök vår webbplats Innan du börjar Komma igång Grundläggande fotografering och uppspelning Mer om fotografering Mer om uppspelning GPS Filmer Anslutningar Menyer Teknisk information Felsökning Bilaga

2 För din säkerhet Se till att läsa dessa anvisningar före användning Säkerhetsanmärkningar Försäkra dig om att du använder din kamera korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och din Användarhandbok noggrant före användning. Efter att ha läst dessa säkerhetsanmärkningar, förvara dem på ett säkert ställe. Information om ikonerna Ikonerna som visas här nedan används i detta dokument för att indikera risk för personskada eller annan skada som kan uppstå om den information som indikeras av ikonen ignoreras, och produkten används felaktigt. VARNING FÖRSIKTIGT Denna ikon anger att dödsfall eller allvarlig personskada kan uppstå om informationen ignoreras. Denna ikon anger att personskada eller materiell skada kan uppstå om informationen ignoreras. Ikonerna som visas här nedan används för att indikera arten av de instruktioner som måste iakttas. Triangulära ikoner betyder att informationen kräver extra uppmärksamhet ( viktigt ). Cirkulära ikoner med ett diagonalt band betyder att den angivna handlingen är förbjuden ( förbjudet ). Fyllda cirklar med ett utropstecken visar dig att en åtgärd måste vidtas ( krävs ). VARNING Om ett problem uppstår, stäng då av kameran, ta ur batteriet, och koppla bort och dra ur nätadaptern. Fortsatt användning av kameran när den ryker, luktar konstigt eller befinner sig i ett annat onormalt tillstånd Koppla bort från kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta en FUJIFILMåterförsäljare. strömkälla Låt inte vatten eller främmande föremål komma in i kameran. Om vatten eller främmande föremål kommer in i kameran, stäng då av kameran, ta ut batteriet och koppla bort och dra ur nätadaptern. Undvik att Fortsatt användning av kameran kan orsaka brand eller elektriska utsätta för vatten stötar. Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare. VARNING Använd inte kameran i badrummet eller duschen. Detta kan orsaka Använd inte brand eller elektriska stötar. i badrummet eller duschen Försök aldrig att ändra eller ta isär kameran (öppna aldrig höljet). Underlåtenhet att följa detta försiktighetsmått kan leda till brand Ta inte isär. eller elektriska stötar. Om höljet går sönder på grund av ett fall eller annan olycka, rör inte vid de interna delarna. Underlåtenhet att följa detta försiktighetsmått kan leda till elektriska stötar eller skada som kan uppkomma genom att röra vid de skadade delarna. Avlägsna genast batteriet, se till att Rör ej vid interna delar undvika skada eller elektriska stötar, och ta med produkten till det återförsäljningsställe där du köpte den för råd. Anslutningssladden får inte bytas ut, upphettas, vridas eller dras i onödigt mycket, och placera inte tunga föremål på anslutningssladden. Dessa handlingar kan skada sladden och kan orsaka en brand eller elektrisk stöt. Om sladden är skadad, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare. Placera inte kameran på en ostadig yta. Detta kan göra att kameran faller eller tippar omkull och orsakar personskada. Försök aldrig att ta bilder medan du är i rörelse. Använd inte kameran medan du går eller kör ett fordon. Detta kan resultera i att du faller eller hamnar i en trafikolycka. Vidrör inte några av kamerans metalldelar under ett åskväder. Detta kan orsaka en elektrisk stöt p.g.a. inducerad ström från blixturladdning. Använd inte batteriet på annat sätt än som specificerats. Sätt i batteriet så som indikatorn visar. Batteriet får inte upphettas, bytas ut eller tas isär. Batteriet får inte tappas eller utsättas för stötar. Förvara inte batteriet tillsammans med metalliska föremål. Dessa handlingar kan göra att batteriet spricker eller läcker, och kan resultera i brand eller personskada. Använd bara det batteri eller de nätadaptrar som specificerats för användning med denna kamera. Använd inte andra spänningar än den strömförsörjningsspänning som visas. Användning av andra strömkällor kan orsaka en brand. Om batteriet läcker och vätska kommer i kontakt med dina ögon, hud eller kläder, spola genast det drabbade området med rent vatten och uppsök medicinsk vård. ii

3 För din säkerhet VARNING Använd inte laddaren för att ladda andra batterier än de som är specificerade här. Laddaren som medföljer är endast till för användning med den typen av batteri som medföljer kameran. Att använda laddaren för att ladda vanliga batterier eller andra typer av uppladdningsbara batterier kan göra att batteriet läcker vätska, överhettas eller spricker. Risk för explosion om fel batteri används. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ. När du bär batteriet, sätt i det i en digitalkamera eller förvara det i behållaren. När du förvarar batteriet, förvara det i behållaren. När du kasserar det, täck över batteripolerna med isoleringstape. Kontakt med andra metalliska föremål eller batterier kan göra att batteriet fattar eld eller spricker. Förvara minneskort utom räckhåll för små barn. Eftersom minneskort är små kan de lätt sväljas av barn. Se till att förvara minneskort utom räckhåll för små barn. Om ett barn sväljer ett minneskort, uppsök medicinsk vård. FÖRSIKTIGT FÖRSIKTIGT När laddningen avslutas, dra ut laddaren ur väggkontakten. Att lämna laddaren ansluten till väggkontakten kan orsaka eldsvåda. Koppla bort från strömkälla Att använda blixt för nära en persons ögon kan temporärt påverka synen. Vidta särskild försiktighet när du fotograferar spädbarn och småbarn. När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt finger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt. Om någon träffas av kortet kan det ge upphov till skada. Begär regelbunden intern testning och rengöring för din kamera. Ansamling av damm i din kamera kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Kontakta din FUJIFILM-återförsäljare för att begära intern rengöring vartannat år. Notera dock att denna tjänst inte är gratis. Ta bort fingrarna från blixtfönstret innan blixten avfyras. I annat fall kan det leda till brännskador. Håll blixtfönstret rent och använd inte blixten om fönstret är övertäckt. I annat fall kan det leda till rökutveckling eller missfärgningar. Använd inte denna kamera på platser som påverkas av oljeångor, ånga, fukt eller damm. Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar. Lämna inte denna kamera på platser som är utsatta för extremt höga temperaturer. Lämna inte kameran på platser som t.ex. i ett stängt fordon eller i direkt solljus. Detta kan ge upphov till brand. Förvara utom räckhåll för små barn. Denna produkt kan orsaka personskada i händerna på ett barn. Placera inte tunga föremål på kameran. Detta kan leda till att det tunga föremålet tippar omkull eller faller och orsakar personskada. Flytta inte kameran medan nätadaptern fortfarande är ansluten. Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort nätadaptern. Detta kan skada strömförsörjningssladden eller kablarna och orsaka brand eller en elektrisk stöt. Använd inte nätadaptern om kontakten är skadad eller om vägguttaget sitter löst. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Täck inte över eller linda in kameran eller nätadaptern i en tygtrasa eller filt. Detta kan göra att värme ackumuleras som förvrider kåpan eller skapar en eldsvåda. När du rengör kameran eller när du inte planerar att använda kameran under en längre tid, ta ut batteriet och koppla bort och dra ut nätadaptern. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektrisk stöt. iii

4 För din säkerhet Batterier och strömförsörjning Obs!: Kontrollera vilken typ av batteri som används i din kamera och läs motsvarande avsnitt. Följande information förklarar korrekt användning av batterier och hur man förlänger deras livslängd. Inkorrekt användning kan förkorta batteriets livslängd eller orsaka läckage, överhettning, brand, eller explosion. Litiumjonbatterier Läs det här avsnittet om din kamera drivs med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda batteriet innan användning. När du lagrar batteriet, förvara det i behållaren. Anmärkningar angående batteriet Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar innan användning. Batteriets livstid kan förlängas om kameran stängs av när den inte används. Batteriets kapacitet minskar vid låga temperaturer; ett urladdat batteri kanske inte fungerar när det är kallt. Förvara ett fulladdat reservbatteri på en varm plats och byt ut det efter behov, eller förvara batteriet i din ficka eller på något annat varmt ställe och sätt endast i det i kameran när du fotograferar. Låt inte batteriet komma i direktkontakt med handvärmare eller andra uppvärmningsenheter. Laddning av batteriet Ladda batteriet i den medföljande batteriladdaren. Laddningstiden ökar vid omgivande temperaturer under +10 C eller över +35 C. Ladda inte batteriet vid temperaturer över 40 C eller vid temperaturer under 0 C. Batteriet laddas inte. Försök inte ladda ett fulladdat batteri. Batteriet behöver dock inte vara fullständigt urladdat innan det laddas. Batteriet kan kännas varmt direkt efter att det laddats eller använts. Detta är normalt. Batteriets livslängd Vid normala temperaturer kan batteriet laddas upp ungefär 300 gånger. En märkbar minskning av den tid batteriet behåller sin laddning tyder på att det har nått slutet av sin livslängd och bör bytas ut. Förvaring Prestandan kan försämras om batteriet inte används under längre perioder när det är fulladdat. Ladda ur batteriet helt innan du förvarar det. Om kameran inte ska användas under en längre period, ta ur batteriet och förvara det på en torr plats med en omgivande temperatur från +15 C till +25 C. Förvara det inte på platser som är utsatta för extrema temperaturer. Försiktigt: Hantering av batteriet Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål såsom halsband eller hårnålar. Utsätt inte för eldslågor eller hetta. Ta inte isär eller modifiera batteriet. Använd endast med speciellt angivna laddare. Batteriet får inte tappas eller utsättas för hårda stötar. Utsätt inte batteriet för vatten. Se till att batteripolerna är rena. Batteriet och kamerahuset kan kännas varma efter långvarig användning. Detta är normalt. AA alkaliska batterier/ uppladdningsbara AA Ni-MH-batterier Läs det här avsnittet om din kamera drivs med alkaliska AA-batterier eller uppladdningsbara Ni-MH AA-batterier. Information om kompatibla batterityper hittar du på andra ställen i kamerahandboken. Försiktigt: Hantering av batterier Utsätt inte batterierna för vatten, eldslågor eller hetta, och förvara dem inte på varma och fuktiga platser. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål såsom halsband eller hårnålar. Ta inte isär eller modifiera batterierna eller batterifodralet. Utsätt inte batterierna för hårda stötar. Använd inte batterier som läcker, är deformerade, eller missfärgade. Förvara utom räckhåll för spädbarn och små barn. Sätt i batterierna åt rätt håll. iv

5 Blanda aldrig nya och gamla batterier, batterier med olika laddningsnivåer eller olika batterifabrikat. Ta ur batterierna om kameran inte ska användas under en längre tid. Observera att kamerans klocka återställs. Batterierna kan kännas varma direkt efter att de använts. Stäng av kameran och vänta tills batterierna har svalnat innan du tar i dem. Batterikapaciteten tenderar att minska vid låga temperaturer. Förvara reservbatterier i din ficka eller på andra varma platser och byt ut dem efter behov. Kalla batterier kan återfå något av sin laddning när de värms upp. Fingeravtryck och andra fläckar på batteriterminalerna kan försämra batteriets prestanda. Rengör polerna noggrant med en mjuk, torr trasa innan du sätter i dem i kameran. Om batterierna läcker, rengör batterifacket noggrant innan du sätter i nya batterier. Om vätska från batteriet kommer i kontakt med dina händer eller kläder, spola av området ordentligt med vatten. Om vätska kommer in i ögonen, spola genast det drabbade området med vatten och uppsök medicinsk vård. Gnugga dig inte i ögonen. Underlåtenhet att vidta denna försiktighetsåtgärd kan leda till permanent synskada. Ni-MH-batterier Kapaciteten för uppladdningsbara Ni-MHbatterier kan temporärt minska när de är nya, om de inte har använts under en längre tid eller om de upprepade gånger laddas om innan de har laddats ur helt. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Kapaciteten kan ökas genom att upprepade gånger ladda ur batterierna med alternativet urladdning och ladda om dem i en batteriladdare. Q FÖRSIKTIGT: Använd inte alternativet urladdning med alkaliska batterier. Kameran drar en liten mängd ström även när den är avstängd. Ni-MH-batterier som har lämnats kvar i kameran under en längre tid kan påverkas så mycket att de inte längre går att ladda. Batteriernas prestanda kan även försämras om de laddas ur i en apparat som t.ex. en ficklampa. Använd alternativet urladdning i kamerans inställningsmeny för att ladda ur Ni-MH-batterier. Batterier som inte kan återuppladdas även efter upprepad urladdning och återuppladdning har nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Ni-MH-batterier kan laddas upp i en batteriladdare (säljs separat). Batterierna kan kännas varma direkt efter att de har laddats. Se instruktionerna som medföljer laddaren för mer information. Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Ni-MH-batterier förlorar gradvis sin laddning när de inte används. Kassering Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. För din säkerhet Nätadaptrar (säljs separat) Nätadaptrar (säljs separat) Det här avsnittet gäller alla kameramodeller. Använd endast nätadaptrar från FUJIFILM som är avsedda för användning med denna kamera. Andra adaptrar kan skada kameran. Nätadaptern är endast till för användning inomhus. Kontrollera att stickkontakten är ordentligt ansluten till kameran. Stäng av kameran innan du kopplar ifrån adaptern. Koppla bort adaptern med kontakten, inte kabeln. Använd den inte med andra enheter. Ta inte isär adaptern. Utsätt den inte för hög värme och fuktighet. Utsätt inte batterierna för hårda stötar. Under användning kan adaptern surra eller kännas varm. Detta är normalt. Om adaptern orsakar radiostörningar bör du rikta om eller flytta på mottagarantennen. v

6 För din säkerhet Använda kameran Rikta inte kameran mot extremt starka ljuskällor, såsom solen på en klarblå himmel. I förekommande fall kan kamerans bildsensor skadas. Ta testbilder Innan du fotograferar vid viktiga tillfällen (t.ex. på bröllop eller innan du tar med kameran på en resa), ta en testbild och granska resultatet på LCD-monitorn för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. FUJIFILM Corporation ansvarar inte för skador eller förlorad inkomst som uppstår till följd av produktfel. Anmärkningar angående upphovsrätt Bilder som tagits med användning av ditt digitala kamerasystem får inte användas på sätt som inkräktar på upphovsrättslagar utan ägarens medgivande, såvida inte bilderna endast är avsedda för personligt bruk. Notera att vissa restriktioner gäller för fotografering av scenframträdanden, uppträdanden och utställningar, även när det endast är avsett för personligt bruk. Användare ombeds också uppmärksamma att överföring av minneskort som innehåller bilder eller data som är upphovsrättsskyddade bara är tillåtet inom de restriktioner som tillämpas av dessa upphovsrättslagar. Hantering För att säkerställa att bilder sparas korrekt, utsätt inte kameran för stötar under tiden bilder sparas. Flytande kristall Om LCD-monitorn skadas bör försiktighet iakttas för att undvika kontakt med flytande kristall. Om någon av följande situationer skulle uppstå, vidta snabbt den åtgärd som indikeras: Om flytande kristall kommer i kontakt med din hud, rengör området med en trasa och tvätta sedan noggrant med tvål och rinnande vatten. Om flytande kristall kommer in i ögonen, spola det drabbade ögat med rent vatten under åtminstone 15 minuter, och uppsök sedan medicinsk hjälp. Om flytande kristall sväljs, skölj munnen noggrant med vatten. Drick stora mängder vatten och åstadkom kräkning, uppsök sedan medicinsk hjälp. Även om displayen är tillverkad med högprecisionsteknologi kan den innehålla pixlar som alltid lyser eller som inte tänds. Detta är inget fel, och bilder som tas med produkten påverkas inte. Varumärkesinformation xd-picture Card och E är varumärken som tillhör FUJIFILM Corporation. De teckensnitt som ingår här är utvecklade endast av DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Windows 7, Windows Vista och Windows-logotypen är varumärken som tillhör företagsgruppen Microsoft. Adobe och Adobe Reader är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. SDHC- och SDXC-loggorna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI-loggan är ett varumärke. YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. Alla andra varunamn som omnämns i den här handboken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Elektrisk interferens Den här kameran kan påverka sjukhus- eller flygutrustning. Rådfråga sjukhusets eller flygbolagets personal innan du använder kameran på ett sjukhus eller ombord på ett flygplan. Färg-tv-system NTSC (National Television System Committee) är ett färg-tv-system som huvudsakligen finns i USA, Canada och Japan. PAL (Phase Alternation by Line) är ett färg-tv-system som huvudsakligen används i europeiska länder och Kina. Exif Print (Exif version 2.3) Exif Print är ett nyligen reviderat filformat för digitalkameror, där information som lagras tillsammans med fotografier används för optimal färgåtergivning vid utskrift. VIKTIGT MEDDELANDE: Läs detta innan du använder programvaran Direkt eller indirekt exportering, av hela eller delar av licensierad programvara, utan tillåtelse av styrande organ är förbjudet. vi

7 VIKTIGT: Läs detta avsnitt innan du använder de ortsnamn som är inkluderade i denna produkt. Licensavtal gällande ortnamnsdata Endast för personligt bruk. Du förbinder dig att använda dessa Data tillsammans med den här digitalkameran endast för personliga, icke kommersiella ändamål enligt licensen, och inte för servicebyråer, tidsdelning, eller andra liknande ändamål. Således kan du, med de begränsningar som anges i följande punkter, kopiera dessa Data endast så som är nödvändigt för ditt personliga bruk för att (i) visa och (ii) spara dem, förutsatt att du inte raderar några anmärkningar angående upphovsrätt som visas och inte ändrar Datan på något sätt. Du förbinder dig att inte på annat sätt reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera någon del av dessa Data, och du får inte överlåta eller distribuera dem i någon form, eller för något ändamål, utom i den omfattning som tillåts av tvingande lagstiftning. Multi-disc set får endast överlåtas eller säljas som ett komplett set som tillhandahålls av FUJIFILM Corporation och inte som en delmängd av dessa. Restriktioner. Förutom när du har fått särskild licens av FUJIFILM Corporation att göra det, och utan att begränsa föregående punkt, får du inte (a) använda dessa Data med några produkter, system eller program som är installerade eller på annat sätt anslutna till eller i kommunikation med fordon, som kan tillämpa fordonsnavigering, positionsbestämning, spedition, realtidsvägvisning, fleet management eller liknande applikationer, eller (b) med eller i kommunikation med positionsenheter eller någon mobil eller trådlöst ansluten elektronisk- eller datorutrustning, inklusive utan begränsning mobiltelefoner, handdatorer och handhållna datorer, personsökare och personliga digitala assistenter eller PDA:er. Varning. Datan kan innehålla felaktiga eller ofullständiga uppgifter till följd av tidens gång, ändrade förutsättningar, använda källor och beroende på typen av insamling av omfattande geografiska data, vilket kan leda till felaktiga resultat. Ingen garanti. Dessa Data levereras till dig som de är och du samtycker till att använda dem på egen risk. FUJIFILM Corporation och dess licensgivare (tillsammans med deras licensgivare och leverantörer) ger inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, som uppstått genom lag eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till innehåll, kvalitet, exakthet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för något särskilt ändamål, användbarhet, användning av eller resultat som kan erhållas från dessa Data, eller att Datan eller servern är avbrottsfri eller felfri. För din säkerhet Garantifriskrivning: FUJIFILM Corporation OCH DESS LICENSGIVARE (INKLU- SIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) LÄMNAR INGA GARAN- TIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte vissa undantag för garantier, på så sätt att ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Ansvarsfriskrivning: FUJIFILM Corporation OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) SKALL ICKE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG: I FRÅGA OM ANSPRÅK, KRAV ELLER TALAN, OAVSETT KARAKTÄREN AV ORSAKEN TILL KRAVET ELLER PROCESSEN GÄLLANDE FÖRLUSTER, PERSONSKADA, ELLER ANDRA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV INFOR- MATIONEN; ELLER FÖR FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR ELLER NÅGRA ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, ELLER SÄRSKILDA SKADOR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR INFORMATIONEN, NÅGON DEFEKT I INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, VARE SIG DET ÄR EN ÅTALBAR HAND- LING MOT KONTRAKT ELLER BASERAT PÅ GARANTI, ÄVEN OM FUJIFILM Corporation ELLER DESS LICENSTAGARE HAR UPPMÄRKSAMMAT RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte vissa ansvarsundantag eller skadebegränsningar, på så sätt att ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Exportkontroll. Du förbinder dig att inte exportera från någonstans någon del av de Data som lämnas till dig eller någon direkt produkt därav, förutom i överensstämmelse med, och med alla licenser och godkännanden som krävs enligt tillämpliga exportlagar, regler och förordningar. Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan FUJIFILM Corporation (och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer) och dig gällande ämnet häri och ersätter i sin helhet alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal som existerar oss emellan med avseende på sådana ärenden. vii

8 För din säkerhet Gällande lag. Ovanstående villkor skall regleras av lagarna i staten Illinois, Nederländerna, utan påverkan av (i) dess bestämmelser angående motstridig lagstiftning, eller (ii) Förenta nationernas konvention om avtal om internationella köp av varor, som uttryckligen är uteslutna. Du godkänner hänskjutelse till jurisdiktionen för staten Illinois, Nederländerna för alla tvister och anspråk som härrör från eller i samband med de Data som lämnats till dig nedan. Geodesi. Det geodetiska system som används av den här enheten för att spela in latitud och longitud är WGS 84. Upphovsrätt. Kartuppgifterna som ingår i denna enhet är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte, utom för personligt bruk, användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Navigation. Denna enhet kan inte användas för navigering. Upphovsrättsinnehavare för den licensierade programvaran 2010 NAVTEQ Alla rättigheter förbehållna. Denna tjänst använder POI (Points Of Interest) som tillhör ZENRIN CO., LTD. POWERED BY ZENRIN är ett varumärke som tillhör ZENRIN CO., LTD ZENRIN CO., LTD. Alla rättigheter förbehållna. Her Majesty the Queen in Right of Canada, Queen s Printer for Ontario, Canada Post Corporation, GeoBase, Department of Natural Resources Canada, ZIP+4, United States Postal Service the USPS. Australia Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited ( Austria Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Croatia, Cyprus, Estonia, EuroGeographics Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine France The following notice must appear on all copies of the Data, and may also appear on packaging: source: IGN France BD TOPO Germany Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen or Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Great Britain Based upon Crown Copyright material. Greece Copyright Geomatics Ltd. Hungary Italy Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Copyright 2003; Top-Map Ltd. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Copyright 2000; Norwegian Mapping Authority Source: IgeoE Portugal Información geográfica propiedad del CNIG Based upon electronic data Ó National Land Survey Sweden. Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Landestopographie. viii

9 Styrande lagstiftning POI-information i Japan: Ovanstående villkor och förbehåll lyder under japansk lagstiftning, utan att (i) dess stadgar om internationell privaträtt, eller (ii) FN:s konvention för kontrakt för internationell varuförsäljning, vilken uttryckligen undantas, träder i kraft. Du accepterar Tokyos distriktsdomstols jurisdiktion som första instans för alla dispyter, anspråk och processer som uppstår från eller i anslutning till de data som tillhandahålls dig här nedan. POI-information utanför Japan: Ovanstående villkor och förbehåll lyder under staten Illinois lagstiftning, utan att (i) dess stadgar om internationell privaträtt, eller (ii) FN:s konvention för kontrakt för internationell varuförsäljning, vilken uttryckligen undantas, träder i kraft. Du accepterar staten Illinois lag som första instans för alla dispyter, anspråk och processer som uppstår från eller i anslutning till de data som tillhandahålls dig här nedan. För din säkerhet Statliga slutanvändare: Om data samlas in för eller på uppdrag av USA:s regering eller någon annan enhet som hävdar eller tillämpar de rättigheter som vanligen hävdas av USA:s statsapparat, så är dessa data en kommersiell artikel så som denna term definieras i 48 C.F.R. ( FAR ) 2.101, är licensierad enligt dessa slutanvändarvillkor, och varje kopia av data som levereras eller på annat sätt görs tillgänglig ska märkas och infogas på lämpligt sätt med följande Meddelande om användning och ska behandlas i enlighet med detta meddelande: MEDDELANDE OM ANVÄNDNING KONTRAKTORNS (TILLVERKARE/ LEVERANTÖR) NAMN: NAVTEQ KONTRAKTORNS (TILLVERKARE/LEVERANTÖR) ADRESS: 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois Dessa data är en kommersiell artikel så som det definieras i FAR och lyder under slutanvändarvillkoren under vilka dessa data tillhandahålls NAVTEQ Alla rättigheter förbehålles. Om den kontrakterande tjänstemannen, federala myndigheten eller en federal tjänsteman vägrar att använda den text som här tillhandahålls måste den kontrakterande tjänstemannen, federala myndigheten eller en federal tjänsteman meddela NAVTEQ innan de hävdar ytterligare eller alternativa rättigheter i dessa data. ix

10 Om denna handbok Innan du använder kameran ska du läsa igenom denna handbok och varningarna i För din säkerhet (Pii). För information om specifika ämnen konsulterar du källorna nedan. Innehållsförteckning...P xii Innehållsförteckningen ger en översikt över hela handboken. De viktigaste kamerafunktionerna listas här. Felsökning...P 115 Har du ett specifikt kameraproblem? Hitta svaret här. Varningsmeddelanden och displayer...p 121 Ta reda på vad som ligger bakom en blinkande ikon eller ett felmeddelande på displayen. Minneskort Bilder kan lagras i kamerans internminne eller på valfritt SD-, SDHC- och SDXC-minneskort (P 12), som kallas minneskort i denna manual. Temperaturvarning Kameran stängs av automatiskt innan dess temperatur eller batteriets temperatur stiger över säkerhetsgränserna. Bilder som tas när en temperaturvarning visas kan uppvisa högre nivåer av brus (marmorering). Om detta inträffar stänger du av kameran och väntar tills den svalnat innan du sätter på den igen. x

11 Knappar som används ofta Slå på kameran i uppspelningsläge Slå på kameran i uppspelningsläge y När kameran är avstängd kan du starta uppspelningen genom att trycka på a-knappen i ungefär en sekund. Ta bilder under uppspelning y Tryck ned avtryckaren halvvägs för att omedelbart återgå till fotograferingsläget. Visa Fotografera Radera bilder y För att radera en bild, visa den i helskärm och tryck väljarknappen uppåt (b). Tyst Läge y Håll in DISP/BACK-knappen för att inaktivera kameraljus och ljud. xi

12 Innehållsförteckning För din säkerhet...ii Säkerhetsanmärkningar...ii Om denna handbok...x Knappar som används ofta...xi Innan du börjar Symboler och begrepp...1 Medföljande tillbehör...1 Kameradelar...2 Kameradisplayer...4 Fotografering...4 Uppspelning...5 Komma igång Laddning av batteriet...7 Sätta i batteri och minneskort...9 Kompatibla minneskort...12 Slå på och stänga av kameran...14 Fotograferingsläge...14 Uppspelningsläge...14 Grundinställningar...16 Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder i läget R (E AUTO)...17 Visa bilder...21 Mer om fotografering Fotograferingsläge...22 O (E AUTOM./E Prioritet)...23 R (E AUTOM.)...23 E Prioritet...24 Adv. AVANCERAT...25 r RÖRELSEPANORAMA i PRO FOKUS...28 j PRO LÅGLJUS...29 SP MOTIVPROGRAM...30 M MANUELL...32 A TIDSAUTOMATIK...32 S BLÄNDARAUTO...33 P PROGRAM AE...33 Fokuslås...34 xii

13 d Exponeringskompensation...36 F Makroläge (närbilder)...37 N Använda blixt (superintelligent blixt)...38 h Använda självutlösaren...40 b Intelligent ansiktsdetektion...41 R Seriebildsläge...42 I FÖRSTA n...42 P TA BÄSTA BILD...43 O GAFFL. AUTO EXPONERING...44 X GAFFLING.FILMSIMULERING...45 Y DYNAMISK GAFFLING...45 n Ansiktsigenkänning...46 Lägga till nya ansikten...46 Visa, redigera och radera existerande data...48 Lägga till nya ansikten automatiskt...48 Innehållsförteckning Mer om uppspelning Uppspelningsalternativ...50 Seriebildsfotografering...50 I Favoriter: betygsätta bilder...50 Uppspelningszoom...51 Multibilduppspelning...52 A Radera bilder...53 b Bildsökning...54 m Fotobokshjälp...55 Skapa en fotobok...55 Visa fotoböcker...56 Redigera och radera fotoböcker...56 Visa panoraman...57 Visa fotoinformation...58 GPS Spara GPS-data med bilder...59 GPS-spårning...61 Visa GPS-data...62 Fotonavigering...62 Kopiera GPS-data till andra bilder...63 R Intr. platsnavigering...64 xiii

14 Innehållsförteckning Filmer Spela in filmer...66 Bildstorlek för filmer...67 Visa filmer...68 Anslutningar Visa bilder på TV...69 Skriva ut bilder via USB...71 Skriva ut DPOF-utskriftsorder...73 Visa bilder på en dator...75 Windows: Installera MyFinePix Studio...75 Macintosh: Installera FinePixViewer...78 Ansluta kameran...80 Menyer Använda menyerna: fotograferingsläge...83 Använda F-menyläget...83 Alternativ för F-menyläget...83 N ISO...83 O BILDSTORLEK...84 R SERIEBILD...85 R INSTÄLLNING...85 Z AVANC. ANTI-OSKÄRPA...85 P FILMSIMULERING...85 Använda fotograferingsmenyn...86 Alternativ för fotograferingsmenyn...86 A E LÄGE...86 A Adv. LÄGE...86 A MOTIVPROGRAM...86 N ISO...86 O BILDSTORLEK...86 T BILDKVALITET...86 U DYNAMISKT OMFÅNG...87 P FILMSIMULERING...87 D VITBALANS...88 y INTELLIGENT SKÄRPA...89 R SERIEBILD...89 R REGISTRERA MIN INTR.PLATS...89 Z AVANC. ANTI-OSKÄRPA...89 b ANSIKTSDETEKTION...89 C LJUSMÄTMETOD...90 F AF LÄGE...90 n ANSIKTSIGENKÄNNING...91 F AF I FILMLÄGE...91 W FILMLÄGE...91 J EV-ST. V.GAFF.M.AE...91 xiv

15 Använda menyerna: bildvisningsmenyn...92 Använda F-menyläget...92 Alternativ för F-menyläget...92 m FOTOBOKSHJÄLP...92 R INTR.PLATSNAVIGERING...92 R FOTONAVIGERING...92 R INSTÄLLNING...93 I BILDSPEL...93 Använda bildvisningsmenyn...94 Alternativ för bildvisningsmenyn...94 m FOTOBOKSHJÄLP...94 R INTR.PLATSNAVIGERING...94 R KOPIERA PLATSINFO...94 R FOTONAVIGERING...94 b BILDSÖKNING...94 A RADERA...94 j VÄLJ FÖR UPPL I BILDSPEL...96 B TAR BORT RÖDA ÖGON...96 D SKYDDA...96 G BESKÄR BILD...97 O ÄNDRA STORLEK...97 C ROTERA BILD...98 E KOPIERA...98 F RÖSTKOMMENTAR...99 i RADERA ANSIKTSIG K SKRIV ORDER (DPOF)...99 J BILDFÖRHÅLLANDE Innehållsförteckning Inställningsmenyn Använda inställningsmenyn Alternativ för inställningsmenyn F DATUM/TID N TIDSSKILLNAD Q a o TYST LÄGE R ÅTERSTÄLL K FORMATERA R INSTÄLLNING A BILDSKÄRM B BILD NUMRERING G LJUDVOLYM H SLUTARLJUDVOLYM e SLUTARLJUD I UPPSPELNING VOL J LCD LJUSSTYRKA N AUTO AVSTÄNGNING L KOMBI BILDSTAB B TAR BORT RÖDA ÖGON R INTELLIGENT DIGITAL ZOOM C AF BELYSNING j RAW t SPARA ORIG.BILD m AUTOROTER. VISN O BAKGRUNDSFÄRG c HJÄLPMENY Q VIDEOSYSTEM x MENY ENERGIVAL S UNDERVATTENSHUS R DEMONSTRATION xv

16 Innehållsförteckning Teknisk information Extra tillbehör Tillbehör från FUJIFILM Kameraskötsel Förvaring och användning Rengöring Vid resor Felsökning Problem och lösningar Varningsmeddelanden och displayer Bilaga Internminnes-/minneskortskapacitet Specifikationer xvi

17 Innan du börjar Symboler och begrepp Följande symboler används i denna användarhandbok: Q : Denna information ska läsas före användning för att säkerställa korrekt drift. R : Ytterligare information som kan vara användbar när kameran används. P : Andra sidor i den här handboken där du hittar relaterad information. Menyer och annan text på LCD-monitorn visas i fetstil. I användarhandbokens illustrationer kan det som visas i displayerna förenklas i förklarande syfte. Medföljande tillbehör Följande delar medföljer kameran: NP-50 uppladdningsbart batteri BC-45W batteriladdare USB-kabel AV-kabel CD-ROMSKIVA (innehåller den här användarhandboken) Rem Grundläggande bruksanvisning Fästa remmen Fästa remmen Sätt på remmen så som visas. 1

18 Kameradelar Se sidhänvisningen till höger om varje del för mer information. Väljarknapp Flytta markören uppåt d exponeringskompensationsknapp (P 36) b raderaknapp (P xi) MENU/OK-knapp Flytta markören åt vänster F makroknapp (P37) Flytta markören åt höger N knapp för blixt (P 38) Funktionsratt Flytta markören nedåt h knapp för självutlösaren (P 40) 2 Innan du börjar

19 1 Avtryckare ON/OFF (PÅ/AV)-knapp Inbyggd GPS-antenn Blixt Blixtuppfällningsknapp Objektiv och linsskydd 7 AF-hjälplampa Självutlösarlampa Mikrofon (R)...66, 99 9 Mikrofon (L)...66, Zoomkontroll...18, LCD-monitor a-uppspelningsknapp Indikatorlampa (se nedan) 14 Lägesväljare *Håll in DISP/BACK-knappen tills o visas. Kameradelar 15 Ögla för remmen F-filminspelningsknapp Kontaktlucka...69, 71, Kabelskydd för DC-kopplare F-fotolägesknapp...83, DISP (display)/back-knapp...6, 16 o knapp för tyst läge *...xi 21 Batterifackslock Stativgänga 23 Högtalare...68, USB-multikontakt...69, 71, Anslutning för HDMI-kabel Batterispärr...9, Batterifack Minneskortsfack Indikatorlampan Indikatorlampan visar kamerastatus enligt följande: Indikatorlampa Kamerastatus Lyser grön Fokus är låst. Blinkar grön Varning som gäller oskärpa, fokusering eller exponering. Bilden kan tas. Blinkar grön och orange Spelar in bilder. Ytterligare bilder kan tas. Lyser orange Spelar in bilder. Inga ytterligare bilder kan tas i detta läge. Blinkar orange Blixten laddar; blixten utlöses inte när bilden tas. Blinkar röd Lins- eller minnesfel Innan du börjar 3

20 Kameradelar Kameradisplayer Följande typer av indikatorer kan visas under fotografering och uppspelning. Indikatorerna varierar med kamerainställningarna. Fotografering P 12 / 31 / :00 AM 250 F F 1 Fotograferingsläge Indikator för intelligent ansiktsdetektion Mätning Seriebildsläge Indikator för tyst läge...3, Fokusvarning...19, Internminnesindikator * 8 Temperaturvarning Filmläge Antal tillgängliga bilder * a: visar att inget minneskort är isatt och bilderna lagras i kamerans internminne (P10). 11 Känslighet Bildstorlek/Kvalitet...84, Dynamiskt område Filmsimulering Vitbalans Batterinivå Kombi bildstab GPS-signalstyrka Exponeringskompensation Bländare 21 Slutarhastighet 22 Datum och tid Varning för oskärpa...39, Fokusram Intelligent skärpa Vattentät väska Självutlösarindikator Makroläge (närbild) Blixtläge Innan du börjar

21 Uppspelning YouTube 12 / 31 / :00 AM 1/250 F :3 F 1 Uppspelningslägesindikator...21, 50 2 Indikator för intelligent ansiktsdetektion...41, 96 3 Indikator för borttagning av röda ögon Prof. fokusläge, prof. läge för svagt ljus...28, 29 Batterinivå Batterinivån visas enligt följande: Indikator D (vit) Batteriet är delvis urladdat. C (vit) B (röd) A (blinkar röd) Kameradelar 5 Rörelsepanorama z Presentbild Bildnummer Dynamiskt område E-läge GPS-data Porträttförstärkning Välj för uppl Fotobokshjälp Indikator för röstkommentar Indikator för DPOF-utskrift Skyddad bild Favoriter Beskrivning Batteriet är urladdat mer än till hälften. Lågt batteri. Ladda så snart som möjligt. Batteriet är slut. Stäng av kameran och ladda batteriet. Innan du börjar 5

22 Kameradelar Dölja och visa indikatorer Dölja och visa indikatorer Tryck på DISP/BACK för att bläddra bland fotograferings- och uppspelningsindikatorerna enligt följande: Fotografering: Indikatorer visas/dolda indikatorer/bästa komponering/hd-komponering/ histogram Uppspelning: Indikatorer visas/dolda indikatorer/i favoriter (P 50)/fotoinformation (P 58) 6 Innan du börjar

23 Komma igång Laddning av batteriet Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda batteriet innan användning. 1 Sätt i batteriet i den medföljande batteriladdaren. Sätt i batteriet i den riktning som visas på DFC-etiketterna. Batteri Kameran använder ett NP-50 uppladdningsbart batteri. DFC -etikett Laddningslampa Batteriladdare DFC-etikett 2 Anslut laddaren. Anslut laddaren till ett eluttag inomhus. Laddningsindikatorn tänds. Laddningsindikatorn Laddningsindikatorn visar batteriets laddningsstatus enligt följande: Laddningsindikator Batteristatus Åtgärd Av På Blinkar Batteriet är inte isatt. Sätt i batteriet. Batteriet är fulladdat. Ta ur batteriet. Batteriet laddas. Batterifel. Koppla bort laddaren och ta ur batteriet. Pil 7

24 Laddning av batteriet 3 Ladda batteriet Ta ut batteriet när laddningen är klar. Se specifikationerna (P 130) för laddningstider (observera att laddningstiden ökar vid låga temperaturer). Q Koppla ifrån laddaren när den inte används. 8Komma igång

25 Sätta i batteri och minneskort Trots att kameran kan lagra bilder i internminnet, kan SD-, SDHC- och SDXC-minneskort (säljs separat) användas för att lagra ytterligare bilder. Efter att du laddat batteriet sätter du i batteriet och minneskortet så som beskrivs nedan. 1 Öppna batteriluckan. R Se till att kameran är avstängd innan du öppnar batterifacksluckan. Q Öppna inte batteriluckan när kameran är påslagen. I förekommande fall finns det risk att bildfiler eller minneskort skadas. Q Använd inte våld för att öppna resp. stänga batteriluckan. 2 Sätt i batteriet. Passa in den orange randen på batteriet med den orange batterispärren och skjut in batteriet i kameran medan du trycker batterispärren åt ena sidan. Kontrollera att batteriet är ordentligt fastsatt. Q Sätt i batteriet åt rätt håll. Använd INTE våld och försök inte att sätta i batteriet upp och ner eller åt fel håll. Batteriet glider lätt i när det sätts i åt rätt håll. Orange rand Batterispärr Komma igång 9

26 Sätta i batteri och minneskort 3 Sätt i minneskortet. Håll minneskortet åt det håll bilden till höger visar och skjut in det helt i kameran tills det klickar på plats i kortfacket. Q Se till att kortet sätts i åt rätt håll. Sätt inte i det snett eller med våld. Om minneskortet inte är isatt korrekt eller om inget kort är isatt, visas a på LCD-monitorn och det interna minnet används för lagring och uppspelning. Klick Q SD/SDHC/SDXC-minneskort kan låsas vilket gör det omöjligt att formatera kortet eller att spara eller radera bilder. Innan ett SD/SDHC/SDXC-minneskort sätts i, ska skrivskyddsspärren skjutas till olåst läge. 4 Stäng batteriluckan. Skrivskyddsspärr 10Komma igång

27 Sätta i batteri och minneskort R Använda en nätadapter Kameran kan strömsättas med en nätadapter och DC-kopplare (säljs separat). Se bruksanvisningarna som följer med nätadaptern och DC-kopplaren för mer information. Beroende på land eller försäljningsregion, kan ett bildspel i demo-läge starta, om kameran slås på när den drivs med en nätadapter. Tryck på slutarknappen för att avsluta bildspelet. Ta ur batteri och minneskort Stäng av kameran och öppna batteriluckan innan du tar ut batteriet eller minneskortet. För att ta ut batteriet trycker du batterispärren åt sidan och skjuter ut batteriet ur kameran så som visas på bilden. Batterispärr För att ta ut minneskortet trycker du försiktigt in det och släpper det långsamt. Kortet kan nu tas ut för hand. När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt finger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt. Komma igång 11

28 Sätta i batteri och minneskort Kompatibla minneskort SD-, SDHC-, och SDXC-minneskort från FUJIFILM och SanDisk har testats och godkänts för användning i kameran. En fullständig lista över godkända minneskort finns på Funktion kan inte garanteras med andra kort. Kameran kan inte användas med xd-picture Cards eller MultiMediaCard (MMC)-enheter. Q Minneskort Stäng inte av kameran eller ta ur minneskortet medan minneskortet formateras eller data spelas in på eller raderas från kortet. I förekommande fall kan kortet skadas. Formatera SD/SDHC/SDXC-minneskort före första gången de används, och se till att formatera om alla minneskort sedan de använts i en dator eller annan enhet. För mer information om hur du formaterar minneskort, se K FORMATERA (P 103). Minneskort är små och kan därför lätt sväljas, förvara dem utom räckhåll för små barn. Om ett barn sväljer ett minneskort, sök omedelbart läkarvård. minisd- eller microsd-adaptrar som är större eller mindre än standardmåtten på ett SD/ SDHC/SDXC-kort kan eventuellt inte matas ut på normalt sätt; om kortet inte matas ut, ta med kameran till en auktoriserad servicerepresentant. Ta inte ut kortet med våld. Fäst inte etiketter på minneskorten. Etiketter som lossnar kan orsaka fel på kameran. Det kan hända att filminspelningar avbryts med vissa typer av SD/SDHC/SDXC-minneskort. Använd ett G-kort eller bättre vid inspelning av HD- eller höghastighetsfilmer. 12Komma igång

29 Sätta i batteri och minneskort Data i internminnet kan raderas eller förstöras när kameran repareras. Tänk på att reparatören kan se bilderna som finns i internminnet. När ett minneskort eller internminne i kameran formateras skapas en mapp i vilken bilder kan lagras. Döp inte om eller radera denna mapp eller använd en dator eller annan enhet för att redigera, radera eller döpa om bildfiler. Använd alltid kameran för att radera bilder från minneskort eller internminne; innan du redigerar eller döper om filer ska du kopiera dem till en dator och redigera eller döpa om kopiorna, inte originalen. Q Batterier Avlägsna smuts från batteripolerna med en mjuk, torr trasa. I annat fall kan det hända att batteriet inte kan laddas. Klistra inte fast etiketter eller andra objekt på batteriet. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det innebära att det inte går att ta ut batterierna ur kameran. Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas. Läs försiktighetsanmärkningarna i Batterier och strömförsörjning (Piv). Använd endast laddare som är avsedda för användning med batteriet. I förekommande fall kan det leda till fel på produkten. Ta inte bort etiketterna från batteriet och försök inte att dela på eller skala av det yttre höljet. Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar innan användning. Komma igång 13

30 Slå på och stänga av kameran Fotograferingsläge Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på kameran. Objektivet skjuts fram automatiskt. Uppspelningsläge För att slå på kameran och starta uppspelningen trycker du på a-knappen i cirka en sekund. Tryck på ON/OFF en gång till för att stänga av kameran. R Ändra till uppspelningsläge Tryck på a-knappen för att starta uppspelningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläget. Tryck på a-knappen igen eller tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av kameran. R Ändra till fotograferingsläge Ändra till fotograferingsläge För att gå ur fotograferingsläget trycker du in avtryckaren halvvägs. Tryck på a-knappen för att återgå till uppspelning. 14Komma igång

31 Slå på och stänga av kameran Q Om du hindrar objektivet från att skjutas fram kan det orsaka tekniska fel eller skador på kameran. Q Bilder kan påverkas av fingeravtryck och andra märken på linsen. Se till att objektivet är rent. Q ON/OFF-knappen stänger inte helt av strömtillförseln till kameran. R Auto Avstängning Auto Avstängning Kameran stängs av automatiskt om inga funktioner utförs under den tid som valts för N AUTO AVSTÄNGNING (P 105). Komma igång 15

32 Grundinställningar En dialogruta för val av språk visas första gången kameran slås på. Ställ in kameran så som beskrivs nedan (du kan ställa klockan och ändra språk när som helst med hjälp av alternativen F DATUM/TID eller Q a i inställningsmenyn; för information om hur du öppnar inställningsmenyn, se sidan 102). 1 Markera ett språk och tryck på MENU/OK. RTryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella momentet. Om du hoppar över några moment kommer de att visas nästa gång kameran slås på. 2 Datum och tid visas. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera år, månad, dag, timme eller minut och tryck uppåt eller nedåt för att ändra. För att ändra den ordning år, månad och dag visas, markerar du datumformatet och trycker väljarknappen uppåt eller nedåt. Tryck på MENU/OK när inställningarna är klara. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL PORTUGUÊS SET NO DATUM/TID INTE INSTÄLLT YY. MM. DD : AM 2009 STÄLL IN NEJ 3 Energisparalternativ visas. Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att markera ett av följande alternativ och tryck sedan på MENU/OK: n STRÖMSPARLÄGE: Spara på batteriet. o KLAR LCD: Välj om du vill ha en ljusare display av högre kvalitet. R Kamerans klocka Om batterierna tas bort under en längre tid kommer kamerans klocka att återställas och dialogrutan för val av språk kommer att visas när kameran slås på. 16Komma igång

33 Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder i läget R (E AUTO) Detta avsnitt beskriver hur du tar bilder i läget R (E AUTO). 1 Välj O-läget. Slå på kameran och vrid lägesväljaren till O. R-displayen visas på LCDmonitorn. o-ikonen I R-läget justerar kameran kontinuerligt fokus och spårar ansikten, vilket drar mer batteri. o visas på LCD-monitorn. Motivikoner (P 23) Kameran väljer automatiskt lämpligt motiv. R Kameran analyserar motivet och väljer bästa E läge när avtryckaren trycks ned halvvägs (P 24). R Tryck på blixtuppfällningsknappen (P 38) för att fälla upp blixten vid svag belysning. 17

34 Ta bilder i läget R (E AUTO) 2 Rama in bilden. Använd zoomkontrollen för att rama in bilden på skärmen. Zoomindikator Zooma ut Zooma in Hålla kameran Håll kameran stadigt med bägge händerna och håll armbågarna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer kan göra att dina bilder blir suddiga. För att förhindra att bilden förlorar fokus eller blir för mörk (underexponerad) ska du hålla fingrar och annat borta från objektivet och blixten. 18 Grundläggande fotografering och uppspelning

35 3 Fokusera. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. R Objektivet kan ge ifrån sig ljud när kameran fokuserar; detta är normalt. Om motivet är dåligt upplyst, kan AF-hjälplampan tändas; se C AF BELYSNING (P 107) för information om hur du avaktiverar lampan. Ta bilder i läget R (E AUTO) Dubbelpip Om kameran kan fokusera piper den två gånger och indikatorlampan lyser grönt. Om kameran inte kan fokusera blir fokusramen röd, s visas och indikatorlampan blinkar grönt. Ändra kompositionen eller använd fokuslåset (P 34). Grundläggande fotografering och uppspelning 19

36 Ta bilder i läget R (E AUTO) 4 Fotografera. Tryck ned avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta bilden. Klick Avtryckaren Avtryckaren har två lägen. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs fokus och exponering in, tryck ned avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden. 20 Grundläggande fotografering och uppspelning

37 Visa bilder Bilder kan visas på LCD-monitorn. När du tar viktiga fotografier kan du först ta en testbild och kontrollera resultatet. 1 Tryck på a-knappen. Den senaste bilden visas. 2 Visa ytterligare bilder. Tryck väljarknappen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Tryck på avtryckaren för att avsluta och återgå till fotograferingsläget. Grundläggande fotografering och uppspelning 21

38 Mer om fotografering Fotograferingsläge Välj fotograferingsläge i enlighet med sceneriet eller typ av motiv. För att välja fotograferingsläge vrider du lägesväljaren så att symbolen för det läge du vill använda hamnar vid märket bredvid väljaren. M, A, S, P: Välj för full kontroll över kamerainställningar (P 32), inklusive bländare (M och A) och/eller slutarhastighet (M och S). O: Förbättra skärpa, reducera brus, öka det dynamiska området, eller låt kameran automatiskt justera inställningarna som lämpar sig för motivet (P 23). B (AUTOM.): Digitalkamerans enklaste läge, sikta och tryck. Rekommenderas för nybörjare. SP (MOTIVPROGRAM): Välj den scen som passar motivet eller fotograferingsförhållandena och låt kameran sköta resten (P 30). Adv. (AVANCERAT): Sofistikerade tekniker på ett enkelt sätt (P 25). 22

39 R (E AUTOM.) Kameran väljer automatiskt motiv och E-läge enligt fotograferingsförhållandena (P 17). R Om S är valt för O BILDSTORLEK i R-läge, väljer kameran automatiskt den optimala bildstorleken. R R INTELLIGENT DIGITAL ZOOM är begränsad till 2 (P 107). Motivikonen Kameran väljer mellan följande motiv: Fotograferingsläge Motivikoner O (E AUTOM./E Prioritet) Optimera inställningarna för det nuvarande motivet eller förbättra skärpan, reducera brus eller förstärk det dynamiska omfånget. Vrid lägesväljaren till O och välj ett av följande E-lägen i fotograferingsmenyn. Motiv LAND- SOLNED- HIMMEL OCH Huvudmotiv AUTO SKAP NATT MAKRO STRAND GÅNG SNÖ HIMMEL GRÖNSKA GRÖNSKA Icke-porträtt a c d * e u v w x y z Normal d dc dd * du dv dw dx dy dz Porträtt Bakgrundsbelyst g gc gu gv gw gx gy gz Rörligt motiv c cc cd ce cu cv cw cx cy cz Porträtt & Normal a ac ad au av aw ax ay az rörelse Bakgrundsbelyst b bc bu bv bw bx by bz * Om n visas tar kameran en serie bilder (Avanc. anti-oskärpa; P 24). Q Läget som väljs kan variera med fotograferingsförhållandena. Om läget och motivet inte matchar, välj B-läge (P 22) eller välj SP (P 30) och välj ett motiv manuellt. Mer om fotografering 23

40 Fotograferingsläge Avanc. anti-oskärpa När n visas tar kameran en serie exponeringar och kombinerar dem till en enda bild, vilket reducerar brus (marmorering) och oskärpa. R n är tillgängligt när PÅ är valt i fotograferingsmenyn (P 85) och blixten (P 38) är av eller inställd på auto. Q Det kan ta tid att kombinera exponeringarna till en enda bild. En enda kombinerad bild kan inte skapas om motivet eller kameran rör sig under fotograferingen. Håll kameran stadigt medan du fotograferar och flytta inte kameran förrän fotograferingen är slutförd. Q Bildtäckningen reduceras. EXR-ikonen När avtryckaren trycks ner halvvägs väljer kameran bästa E läge: S (UPPLÖSN. PRIO.): Välj för skarpa, klara bilder. T (H. ISO & L. BR): Reducera brus i bilder som tas med hög känslighet. U (D-INTERV.P RIO): Öka mängden detaljer som visas i högdagrar. E Prioritet Välj detta läge för att manuellt välja mellan följande E-lägen: S (UPPLÖSN. PRIO.): Välj för skarpa, klara bilder. T (H. ISO & L. BR): Reducera brus i bilder som tas med hög känslighet. U (D-INTERV. PRIO): Öka mängden detaljer som visas i högdagrar. U DYNA- MISKT OMFÅNG (P 87) kan ställas in på Z (1600 %) och Y (800 %). 24 Mer om fotografering

41 Adv. AVANCERAT Det här läget kombinerar enkelheten i sikta och tryck -fotografering med sofistikerade fotograferingstekniker. Alternativet A Adv. LÄGE i fotograferingsmenyn kan användas för att välja bland följande avancerade lägen: Fotograferingsläge r RÖRELSEPANORAMA 360 Följ en skärmguide för att ta bilder som automatiskt sammanfogas till en panoramabild. Kameran zoomar ut hela vägen och zoomen låses vid den största bildvinkeln tills fotograferingen är avslutad. 1 Tryck väljarknappen nedåt för att välja genom vilken vinkel du vill panorera kameran under fotograferingen. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera en vinkel och tryck på MENU/OK. 2 Tryck väljarknappen åt höger för att visa ett urval av panoreringsriktningar. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera en panoreringsriktning och tryck på MENU/OK. 3 Tryck avtryckaren hela vägen ned för att starta inspelningen. Du behöver inte hålla avtryckaren intryckt under inspelningen. Mer om fotografering 25

42 Fotograferingsläge 4 Panorera kameran i den riktning som pilen visar. Fotograferingen avslutas automatiskt när förloppslisten är full och panoramat är klart. R Fotograferingen avslutas om avtryckaren trycks in hela vägen under fotograferingen. Inget panorama sparas om avtryckaren trycks in innan kameran har panorerats genom Förloppslist Q Panoraman skapas från flera bilder. I vissa fall kan det hända att kameran spelar in en större eller mindre vinkel än den som valts, eller inte kan foga ihop bilderna perfekt. Sista delen av panoramat kanske inte spelas in om fotograferingen avslutas innan panoramat är färdigt. Q Fotograferingen kan avbrytas om kameran panoreras för snabbt eller för långsamt. Om kameran panoreras i någon annan riktning än den som visas avbryts fotograferingen. Q Önskat resultat kanske inte kan uppnås med rörliga motiv, motiv nära kameran, motiv med liten variation såsom himlen eller en gräsmatta, motiv som hela tiden rör på sig, såsom vågor och vattenfall, eller motiv vars ljusstyrka förändras kraftigt. Panoraman kan bli oskarpa om motivet är dåligt upplyst. 26 Mer om fotografering

43 z Välj z för skarvfria 360 -panoraman som kan visas i en loop (P 57). Fotograferingsläge R Alternativet t SPARA ORIG.BILD i inställningsmenyn kan användas för att spela in ett v-panorama och ett skarvfri z-panorama (P 108). Q Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena kan kameran producera förvrängda resultat eller ett v-panorama. Den övre och nedre delen av området som syns på fotograferingsdisplayen beskärs och vita ränder kan synas längst upp och längst ner på displayen. För bästa resultat För bästa resultat För bästa resultat ska du röra kameran i en liten cirkel i jämn hastighet och hålla kameran i horisontellt läge. Se till att du endast panorerar kameran i den riktning som visas av guiderna. Om önskat resultat inte uppnås kan du försöka att panorera kameran i en annan hastighet. Mer om fotografering 27

44 Fotograferingsläge i PRO FOKUS Kameran tar upp till tre bilder varje gång avtryckaren trycks ned och bakgrunden mjukas upp för att förstärka huvudmotivet. Hur mycket bakgrunden ska mjukas upp kan justeras innan du tar bilden genom att trycka väljarknappen åt vänster eller höger. Använd för porträtt eller fotografier av blommor, liknande de som skapas med SLR-kameror. R Bakgrundsobjekt som är för nära huvudmotivet kan inte mjukas upp. Om ett meddelande om att kameran inte kan skapa effekten visas när kameran fokuserar, prova att backa från motivet och zooma in. Kameran kan även ha svårighet att mjuka upp bakgrunden om motivet rör sig. Kontrollera resultaten och försök igen om du ombeds att göra det. 28 Mer om fotografering

45 j PRO LÅGLJUS Varje gång avtryckaren trycks ned tar kameran fyra exponeringar och kombinerar dem till ett enda fotografi. Använd för att minska brus och oskärpa när du fotograferar dåligt upplysta motiv eller stillastående motiv med höga zoomförhållanden. Fotograferingsläge R Ett enda kombinerat fotografi kan inte skapas med vissa motiv eller om motivet eller kameran rör sig under tiden du tar bilden. Rör inte kameran förrän bilden har tagits. PRO FOKUS/PRO LÅGLJUS För att spara obearbetade kopior av bilder tagna i dessa lägen väljer du PÅ för alternativet t SPARA ORIG.BILD i inställningsmenyn (P 108). Q Håll kameran stadigt medan du fotograferar. Q Bildtäckningen reduceras. Q I vissa situationer kan kameran ta färre än fyra exponeringar. Mer om fotografering 29

46 Fotograferingsläge SP MOTIVPROGRAM Kameran erbjuder ett val av motiv, som vart och ett anpassats till särskilda fotograferingsförhållanden eller en specifik typ av motiv. Använd alternativet A MOTIVPROGRAM i fotograferingsmenyn för att välja det motiv som ska tilldelas SP-läget på lägesväljaren. Motiv C NAT. LJUS & N D NATURL. LJUS h PORTRÄTT Z HUDTONSUTJÄMNING l HUND m KATT M LANDSKAP N SPORT O NATT H NATT (STATIV) p FYRVERKERI Q SOLNEDGÅNG R SNÖ s STRAND Beskrivning Kameran tar två bilder: en utan blixt och en med. Återger naturlig belysning under förhållanden med svagt ljus. Välj för porträtt. Välj för en mjukare hudeffekt vid tagning av porträtt. Välj vid fotografering av hundar. Välj vid fotografering av katter. Välj detta läge för bilder av byggnader och landskap i dagsljus. Välj detta läge vid fotografering av rörliga motiv. Välj detta läge för dåligt belysta natt- och skymningsmotiv. Välj detta läge för långsam slutarhastighet vid nattfotografering. En långsam slutarhastighet används för att fånga fyrverkeriernas ljusexplosioner. Välj detta läge för att spela in livfulla färger i soluppgång och solnedgång. Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan i motiv som domineras av skinande vit snö. Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan på solbelysta stränder. 30 Mer om fotografering

47 Fotograferingsläge Motiv f UNDER VATTEN U FEST V BLOMMOR W TEXT Beskrivning Använd för att ta undervattensbilder när du använder ett vattenfast fodral (säljs separat). Återger bakgrundsbelysning inomhus under förhållanden med lite ljus. Välj för livfulla närbilder på blommor. Ta skarpa bilder av text eller tryckta ritningar. l HUND/m KATT Kameran fokuserar på hund- eller kattansikten som är vända mot kameran, och självutlösaren erbjuder alternativet n AUTO-UTLÖSARE som utlöser slutaren automatiskt när ett husdjur spåras (P 40). Under uppspelning kan bildsökning (P 54) användas för att söka efter bilder som tagits i något av lägena. R Även om kameran kan spåra många olika raser av hundar och katter, kan resultaten variera beroende på ras och fotograferingsförhållanden. Kameran kan misslyckas med att spåra husdjur som har mörka ansikten eller långt hår som täcker hela ansiktet. Om en hund eller katt inte kan spåras fokuserar kameran på motivet som befinner sig i mitten av bilden. Mer om fotografering 31

48 Fotograferingsläge M MANUELL I det här läget kontrollerar du både slutarhastighet och bländare. Tryck väljarknappen uppåt (d) för att markera slutartid eller bländare, och använd funktionsväljaren för att justera det markerade alternativet. Om så önskas kan exponeringen ändras från värdet som valts av kameran. INSTÄLLNING SLUTARTID 1000 F3.5 Exponeringsindikatorn Till vilken grad bilden blir under- eller överexponerad med de aktuella inställningarna visas av exponeringsindikatorn. INSTÄLLNING SLUTARTID 1000 F3.5 A TIDSAUTOMATIK Du väljer bländare med hjälp av funktionsratten, medan kameran justerar slutarhastighet för optimal exponering. Q Om rätt exponering inte kan uppnås med den valda bländaren visas slutarhastigheten i rött. Justera bländare tills rätt exponering uppnås. Om motivet är utanför kamerans mätningsområde visar slutarhastighetsdisplayen ---. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att mäta exponeringen igen. F Mer om fotografering

49 S BLÄNDARAUTO Du väljer slutarhastighet med hjälp av funktionsratten, medan kameran justerar bländaren för optimal exponering. Fotograferingsläge Q Om rätt exponering inte kan uppnås med den valda slutarhastigheten visas bländaren i rött. Justera slutarhastigheten tills rätt exponering uppnås. Om motivet är utanför kamerans mätningsområde visar bländardisplayen F ---. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att mäta exponeringen igen P PROGRAM AE Kameran ställer in exponeringen automatiskt. Q Om motivet är utanför kamerans mätningsområde, visar displayerna för slutarhastighet och bländaröppning ---. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att mäta exponeringen igen. Mer om fotografering 33

50 Fokuslås Gör så här för att komponera fotografier med motiv som inte är centrerade: 1 Fokusera: positionera motivet i mitten av fokusområdet ( ) och tryck ned avtryckaren halvvägs för att låsa fokus och exponering. Fokus och exponering förblir låsta så länge avtryckaren hålls halvvägs nertryckt (AF/ AE-lås). 2 Komponera om: håll avtryckaren intryckt halvvägs. 3 Ta bilden: tryck ned avtryckaren hela vägen. 34 Mer om fotografering

51 Fokuslås Autofokus Trots att kameran har ett högkvalitativt autofokussystem, kan det hända att den inte kan fokusera på motiven i listan nedan. Om kameran inte kan fokusera kan du i stället fokusera på ett annat motiv på samma avstånd och använda fokuslåset för att komponera om bilden. Mycket blanka motiv såsom speglar och fordonskarosser. Motiv som rör sig snabbt. Motiv som fotograferas genom ett fönster eller andra reflekterande objekt. Mörka motiv och motiv som absorberar snarare än reflekterar ljus, såsom hår och päls. Tunna motiv, såsom rök och flammor. Motiv som visar få kontraster mot bakgrunden (till exempel personer med kläder som har samma färg som bakgrunden). Motiv som står framför eller bakom ett motiv med hög kontrast som också befinner sig i fokusramen (till exempel, ett motiv som fotograferas mot en bakgrund med höga kontraster). Mer om fotografering 35

52 d Exponeringskompensation För att justera exponeringskompensation vid fotografering av väldigt ljusa, väldigt mörka eller högkontrastmotiv trycker du väljarknappen uppåt (d). Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt, eller använd funktionsratten för att välja ett värde för exponeringskompensation, och tryck sedan på MENU/OK. Välj positiva (+) värden för att öka exponeringen Välj negativa ( ) värden för minska exponeringen R En d-ikon och exponeringsindikator visas med andra inställningar än ±0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av. För att återställa till normal exponeringskontroll väljer du värdet ±0. R Stäng av blixten när du använder exponeringskompensation. 36 Mer om fotografering

53 F Makroläge (närbilder) För att ta närbilder trycker du väljarknappen åt vänster (F) och väljer F. När makroläget är aktiverat fokuserar kameran på motiv nära mitten av bilden. Använd zoomkontrollen för att komponera bilderna (P18). För att avbryta makroläget trycker du väljarknappen åt vänster (F) och väljer OFF. P OFF MAKRO Fotografering på nära håll R Användning av ett stativ rekommenderas för att förhindra oskärpa orsakat av kameraskakningar. R Skuggan från objektivet kan synas i bilder tagna med blixten på mycket nära håll. Zooma ut eller öka avståndet till motivet. Mer om fotografering 37

54 N Använda blixt (superintelligent blixt) När blixten används analyserar kamerans superintelligent blixt-system omedelbart motivet baserat på sådana faktorer som motivets ljusstyrka, dess position i bilden och dess avstånd till kameran. Blixtens effekt och känslighet justeras för att säkerställa att huvudmotivet är korrekt exponerat samtidigt som effekterna av omgivande bakgrundsljus bevaras, till och med på dåligt upplysta platser inomhus. Använd blixten när ljuset inte räcker till, till exempel vid fotografering på kvällen/natten eller inomhus i dåligt ljus. 1 Fäll upp blixten genom att trycka på blixtuppfällningsknappen. R Om uppspelning pågår, återgå till fotograferingsläget innan blixten fälls upp. 38 Mer om fotografering

55 2 Tryck väljarknappen åt höger (N) och välj mellan följande blixtlägen: Alternativ Beskrivning Blixten avfyras när den behövs. Rekommenderas i de flesta AUTO/K * situationer. Blixten avfyras närhelst en bild tas. Används med motiv i N/L * motljus eller för naturlig färgåtergivning vid fotografering i starkt ljus. Fångar både huvudmotivet och bakgrunden vid svagt ljus O/M * (tänk på att upplysta motiv kan bli överexponerade). Blixt av. Använd detta på platser där fotografering med blixt är förbjuden eller för att fånga det naturliga ljuset. P Ett stativ kan användas för att förhindra oskärpa vid svag belysning. R Blixten stängs också av när den fälls ner. N Använda blixt (superintelligent blixt) P BLIXTAUTOMATIK Blixten utlöser vid svagt ljus * J-ikon indikerar att intelligent ansiktsdetektion och röda ögon-borttagning är på och kommer att användas för att minimera röda ögon som orsakas av att blixten reflekteras från porträttmotivets näthinna. R Blixten fälls ner automatiskt när kameran stängs av. R Om blixten avfyras visas p när avtryckaren trycks ned halvvägs. Vid långsamma slutarhastigheter visas k i displayen för att varna för att bilderna kan bli oskarpa; användning av stativ rekommenderas. R Blixten kan avfyras flera gånger med varje bild. Rör inte kameran förrän bilden har tagits. R Blixten kan orsaka vinjettering. Mer om fotografering 39

56 h Använda självutlösaren För att använda självutlösaren trycker du väljarknappen nedåt (h) och väljer mellan följande alternativ: P OFF OFF Alternativ T (AV) o (AUTO-UTLÖSARE) S (10 SEK) R (2 SEK) Beskrivning Självutlösare av. Slutaren utlöses automatiskt när kameran spårar ett ansikte som är vänt mot kameran. Använd för porträtt av spädbarn. Slutaren utlöses tio sekunder efter att avtryckaren tryckts ned. Använd för självporträtt. Självutlösarlampan på framsidan av kameran lyser när timern startar och börjar blinka strax innan fotot tas. Slutaren utlöses två sekunder efter att avtryckaren tryckts ned. Använd för att minska oskärpa som orsakas av kamerarörelse då avtryckaren trycks in. Självutlösarlampan blinkar medan timern räknar ned. 40 Mer om fotografering

57 b Intelligent ansiktsdetektion Intelligent ansiktsdetektion ställer in fokus och exponering för ansikten varsomhelst i bilden och hindrar att kameran fokuserar på bakgrunden i grupporträtt. Använd för bilder som betonar porträttmotiv. För att använda intelligent ansiktsdetektion trycker du på MENU/OK för att visa fotograferingsmenyn, och väljer PÅ för b ANSIKTSDETEKTION. Ansikten kan spåras med kameran i vertikalt eller horisontellt läge; om ett ansikte detekteras visas det med en grön ram. Om det finns fler än ett ansikte i bilden väljer kameran det ansikte som är närmast mitten; övriga ansikten markeras med vita ramar. Q I vissa lägen kan kameran ställa in exponeringen för hela bilden istället för porträttmotivet. Q Om motivet flyttar sig då avtryckaren trycks ned kan det hända att ansiktet inte är kvar i området som visas av den gröna kanten när bilden tas. Mer om fotografering 41

58 R Seriebildsläge För att fånga rörelser i en serie bilder, tryck på MENU/OK, välj R SERIEBILD i fotograferingsmenyn(p 89), och välj bland de alternativ som listas i detta avsnitt. R Blixten stängs av automatiskt. Det senast valda blixtläget återställs när AV väljs för R SERIEBILD. R Bildhastigheten varierar med slutarhastighet. R Fokus och exponering bestäms av den första bilden i varje serie. R Antalet bilder som kan tas i en serie varierar med motiv och kamerainställningar. Antalet bilder som kan sparas beror på tillgängligt minne. I FÖRSTA n Kameran tar bilder medan avtryckaren trycks in. För att välja bildhastighet och maximalt antal bilder per serie: 1 Tryck väljarknappen åt höger när kameran är i fotoläge. 2 Markera den aktuella bildhastigheten eller antalet bilder och tryck väljarknappen åt höger, tryck sedan väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja ett nytt värde och tryck på MENU/OK för att välja. INST. AV SERIEFOTOGRAFERING TAGNINGS/SHASTIGHET ANTAL BILDER 4 3 Tryck på DISP/BACK för att återgå till fotoläge när inställningarna är slutförda. 42 Mer om fotografering

59 R Seriebildsläge P TA BÄSTA BILD Kameran tar en serie bilder, med start före och avslut efter att avtryckaren trycks in. 1 Välj bildhastighet så som det beskrivs i steg 1 2 på föregående sida. Q Vissa bildhastigheter kan minska antalet bilder som är tillgängliga i steg 3. 2 Markera antalet bilder och tryck väljarknappen åt höger. Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja antalet bilder i varje serie och vänster eller höger för att välja fördelningen (antalet till vänster tas före och antalet till höger efter att avtryckaren trycks in). Tryck på MENU/OK när inställningarna är slutförda och tryck på DISP/BACK för att återgå till fotograferingsläge. Bilder per serie INST. AV SERIEFOTOGRAFERING STÄLL IN SHUTTER Fördelning 16 8BILDER AVBRYT Mer om fotografering 43

60 R Seriebildsläge 3 Ta bilder. Kameran börjar inspelningen medan avtryckaren är intryckt halvvägs, och avslutar serien när avtryckaren trycks in hela vägen ner. Illustrationen visar en serie på åtta bilder, tre före avtryckaren trycks in och fyra efter. Avtryckaren intryckt halvvägs Avtryckaren intryckt hela vägen ner. Före -bilder Efter -bilder Q Om avtryckaren trycks in hela vägen ner innan antalet bilder som valts för före - delen har sparats tas de återstående bilderna efter att avtryckaren har tryckts in hela vägen ner. Q Om avtryckaren trycks in halvvägs under en längre tid kan kameran tar serien innan avtryckaren trycks in hela vägen ner. O GAFFL. AUTO EXPONERING Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran tre bilder: en med det uppmätta värdet för exponeringen, den andra överexponerad med värdet som är valt för J EV-ST. V.GAFF.M.AE i fotograferingsmenyn (P 91) och den tredje underexponerad med samma värde (kameran kanske inte kan använda det valda gafflingssteget om mängden över- eller underexponering går utanför exponeringsmätsystemets gränser). 44 Mer om fotografering

61 R Seriebildsläge X GAFFLING.FILMSIMULERING Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran en bild och behandlar den för att skapa tre kopior med olika P FILMSIMULERING-inställningar (P 85): c PROVIA/STANDARD för den första, d Velvia/MÄTTAD för den andra och e ASTIA/MJUK för den tredje. Y DYNAMISK GAFFLING Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran tre bilder med olika U DYNAMISKT OMFÅNG-inställningar (P 87): V 100% för den första, W 200% för den andra och X 400% för den tredje (N ISO kan inte överskrida 3200; värden mindre än 400 är inte tillgängliga när O är valt för O BILDSTORLEK). j RAW Antalet bilder som kan tas i en enda serie varierar med alternativet som är valt för j RAW i inställningsmenyn. j RAW R SERIEBILD RAW+JPEG RAW AV (JPEG) I FÖRSTA n Upp till 6 Upp till 6 Upp till 32 P TA BÄSTA BILD Upp till 6 Upp till 6 Upp till 16 O GAFFL. AUTO EXPONERING X GAFFLING.FILMSIMULERING 3 Y DYNAMISK GAFFLING 3 Mer om fotografering 45

62 n Ansiktsigenkänning Kameran kan lagra information om ansikte och personuppgifter (namn, relation, och födelsedatum) för porträttmotiv och tilldela dessa motiv prioritet för intelligent ansiktsdetektion, eller visa deras namn och övrig information under uppspelning. Happy Birthday! Lägga till nya ansikten Följ anvisningarna nedan för att lägga till ansikten i databasen för ansiktsigenkänning. 1 Välj REGISTRERA. Välj REGISTRERA för n ANSIKTSIGENKÄNNING i fotograferingsmenyn. R För att avaktivera ansiktsigenkänning väljer du AV. 2 Ta ett fotografi. Efter att du kontrollerat att motivet är vänt mot kameran, komponera motivet med hjälp av guiderna och ta bilden. R Om ett felmeddelande visas tar du bilden igen. REGISTRERA ANSIKTE FÅNGA ANSIKTET LÄNGS RIKTLINJEN AVBRYT 46 Mer om fotografering

63 n Ansiktsigenkänning 3 Ange data för ansiktsigenkänning Tryck på MENU/OK för att visa data för ansiktsigenkänning och mata in följande information: NAMN: Ange ett namn på upp till 14 tecken och tryck på MENU/OK. FÖDELSEDAG: Ange motivets födelsedatum och tryck på MENU/OK. KATEGORI: Välj det alternativ som beskriver din relation till motivet och tryck på MENU/OK. R Om du försöker att zooma in ansiktet på en person, som visas i en grön ram och som har registrerats i databasen för ansiktsigenkänning, på hans/hennes födelsedag, visar kameran personens namn och meddelandet Happy Birthday! ( Grattis på födelsedagen! ). Mer om fotografering 47

64 n Ansiktsigenkänning Visa, redigera och radera existerande data Följ stegen nedan för att visa, redigera eller radera data för ansiktsigenkänning. 1 Välj VISA & REDIGERA för n ANSIKTSIGENKÄNNING. 2 Välj ett ansikte. 3 Visa eller redigera data för ansiktsigenkänning. Namn, kategori eller födelsedatum kan redigeras så som beskrivs i steg 3 i avsnittet Lägga till ansikten (P 47). För att ta om bilden, välj BYT UT BILD och ta ett nytt porträtt enligt beskrivningen ovan. R För att radera data för ansiktsigenkänning för det valda motivet, välj RADERA. Lägga till nya ansikten automatiskt För att automatiskt lägga till ofta avbildade motiv i databasen för ansiktsigenkänning väljer du PÅ för AUTOREGISTRERING i menyn för ansiktsigenkänning. Om kameran upptäcker ett ansikte som fotograferats många gånger utan att ha lagts till i databasen visas ett meddelande som uppmanar dig att skapa en ny post för ansiktsigenkänning. Tryck på MENU/OK och mata in data för ansiktsigenkänning. R Kameran kanske inte alltid lyckas spåra nya ansikten automatiskt. Om nödvändigt kan ansikten läggas till manuellt med hjälp av alternativet REGISTRERA. 48 Mer om fotografering

65 n Ansiktsigenkänning Ansiktsigenkänning Kameran kan lagra upp till åtta ansikten. Om du försöker lägga till ett nionde ansikte visas en bekräftelsedialogruta; använd VISA & REDIGERA för att göra plats för nya ansikten, genom att radera existerande data. AUTOREGISTRERING inaktiveras om det redan finns data för åtta ansikten. När intelligent ansiktsdetektion (P 41) är aktiverat och bilden innehåller flera motiv som finns registrerade i databasen för ansiktsigenkänning, visar kameran namnet på motivet som kommer att användas för att ställa in fokus och exponering (motivet som visas med den gröna ramen). Om inget namn matats in visar kameran ---. Ansikten som identifieras med hjälp av ansiktsigenkänning, men som inte används för att ställa in fokus och exponering markeras med orange ramar, andra ansikten med vita ramar. Q Kameran kanske inte kan identifiera motiv som finns i databasen för ansiktsigenkänning om de inte är vända mot kameran, om de endast befinner sig delvis i bilden, eller om detaljer i motivens ansikten eller uttryck skiljer sig avsevärt från de som finns lagrade i databasen. Mer om fotografering 49

66 Mer om uppspelning Uppspelningsalternativ Tryck på a-knappen för att visa den senaste bilden på LCD-monitorn Tryck väljarknappen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljarknappen nedtryckt för att bläddra snabbt till den önskade bilden. R Bilder tagna med en annan kamera visas med en m-ikon ( presentbild ) vid uppspelning. Seriebildsfotografering När bilder tas i seriebildsläge visas endast den första bilden i varje serie. Tryck väljarknappen nedåt för att visa andra bilder i serien. I Favoriter: betygsätta bilder Favoriter: betygsätta bilder För att betygsätta den aktuella bilden som visas i helskärmsläge, tryck på DISP/BACK och tryck väljarknappen uppåt och nedåt för att välja mellan noll till fem stjärnor. 50

67 Uppspelningsalternativ Uppspelningszoom Välj i för att zooma in på bilder som visas i enkelbildsläge, välj j för att zooma ut. När bilden zoomas in kan väljarknappen användas för att visa områden i bilden som för närvarande inte är synliga i displayen. Zoomindikator Navigeringsfönstret visar den del av bilden som för närvarande visas på LCD-monitorn Tryck på DISP/BACK för att avsluta zoomningen. R Maximalt zoomförhållande varierar med bildstorleken. Uppspelningszoom är inte tillgängligt med kopior med ändrad storlek eller kopior som är beskurna till storleken a eller mindre. Mer om uppspelning 51

68 Uppspelningsalternativ Multibilduppspelning Om du väljer j när en bild visas i helskärmsläge på LCD-monitorn visas den aktuella bilden med föregående och efterföljande bilder i bakgrunden. Välj j för att öka antalet bilder som visas till två, nio, eller ett hundra, i för att visa färre bilder När två eller fler bilder visas använder du väljarknappen för att markera bilder och trycker på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärm. I visningen med nio eller hundra bilder använder du väljarknappen för att visa fler bilder. 52 Mer om uppspelning

69 A Radera bilder För att radera enstaka bilder, flera valda bilder, eller alla bilder, trycker du på MENU/OK, väljer A RADERA (P 94), och väljer bland alternativen nedan. Tänk på att raderade bilder inte kan återskapas. Kopiera viktiga bilder till en dator eller annan lagringsenhet innan du fortsätter. Alternativ BILD VALDA BILDER ALLA BILDER BILDVISNINGSMENY RADERA TILLBAKA BILD VALDA BILDER ALLA BILDER Beskrivning Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att bläddra bland bilder och tryck på MENU/OK för att radera den aktuella bilden (ingen bekräftelsedialogruta visas). Markera bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort (bilder i en fotobok eller utskriftsorder visas med ett S). När åtgärden är fullbordad trycker du på DISP/BACK för att visa en bekräftelsedialogruta, och markerar sedan OK och trycker på MENU/OK för att radera de valda bilderna. En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK för att radera alla oskyddade bilder (om ett minneskort är isatt påverkas bara bilderna på minneskortet; bilderna på internminnet raderas bara om det inte finns något minneskort isatt). Om du trycker på DISP/BACK avbryts raderingen; observera att alla bilder som raderats innan knappen trycktes in inte kan återställas. R Skyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skyddet från de bilder som du vill radera (P 96). R Om ett meddelande visas där det står att de valda bilderna tillhör en DPOF-utskriftsorder, trycker du på MENU/OK för att radera bilderna. OFF Mer om uppspelning 53

70 b Bildsökning Söka efter bilder. 1 Välj b BILDSÖKNING i bildvisningsmenyn (P 94), markera ett av följande sökkriterium och tryck på MENU/OK: EFTER DATUM: sök efter datum. MED GPS POSITION.NAMN: Sök efter platsnamn (platsnamn som inte börjar med en bokstav från A till Z är listade under # i sökvillkoren). EFTER ANSIKTE: Sök efter ansikten i databasen för ansiktsigenkänning. EFTER I FAVORITER: sök efter betyg. EFTER MOTIV: sök efter motiv. EFTER TYP AV DATA: hitta alla stillbilder eller alla filmer. SÖK VALT MOTIV: Hitta alla bilder som valts för överföring till en specificerad plats. 2 Välj ett sökvillkor. Endast de bilder som uppfyller sökvillkoret kommer att visas. För att radera eller skydda utvalda bilder, eller för att visa sökresultaten i ett bildspel, trycker du på MENU/OK och väljer A RADERA (P 94), D SKYD- DA (P 96), eller I BILDSPEL (P 93). 54 Mer om uppspelning

71 m Fotobokshjälp Skapa böcker från dina favoritbilder. Skapa en fotobok 1 Välj NY BOK för m FOTOBOKSHJÄLP i bildvisningsmenyn (P 92) och välj bland följande alternativ: VÄLJ BLAND ALLA: välj bland alla tillgängliga bilder. VÄLJ MED BILDSÖKNING: Välj bland bilder som matchar utvalda sökvillkor (P 54). R Varken a-fotografier eller mindre, eller filmer kan väljas till fotoböcker. 2 Bläddra bland bilderna och tryck väljarknappen uppåt för att välja eller välja bort. Tryck väljarknappen nedåt för att visa den aktuella bilden på omslaget. Tryck på MENU/OK för att avsluta när boken är färdig. R Den först valda bilden blir automatiskt omslagsbild. Tryck väljarknappen nedåt för att välja en annan bild för omslaget. 3 Välj SLUTFÖR FOTOBOK (för att välja alla bilder, eller alla bilder som uppfyller de specificerade sökvillkoren för användning i boken, väljer du VÄLJ ALLA). Den nya boken läggs till listan i fotobokshjälpmenyn. Q Böckerna kan innehålla upp till 300 bilder. Q Böcker som inte innehåller några bilder raderas automatiskt. Mer om uppspelning 55

72 m Fotobokshjälp Visa fotoböcker Markera en bok i fotobokshjälpmenyn och tryck på MENU/OK för att visa boken, tryck sedan väljarknappen åt vänster eller höger för att bläddra igenom bilderna. Redigera och radera fotoböcker Visa fotoboken och tryck på MENU/OK. Följande alternativ visas; välj önskat alternativ och följ instruktionerna på skärmen. REDIGERA: redigera boken enligt beskrivningen i Skapa en fotobok (P 55). RADERA: Radera boken. Fotoböcker Fotoböcker kan kopieras till en dator med den medföljande programvaran MyFinePix Studio. 56 Mer om uppspelning

73 Visa panoraman Om du trycker väljarknappen nedåt när ett panorama visas i helskärm, visar kameran bilden från vänster till höger eller nerifrån och upp. Tryck väljarknappen nedåt för att pausa uppspelningen, för att återuppta uppspelningen trycker du väljarknappen nedåt en gång till. För att återgå till helskärmsvisning trycker du väljarknappen uppåt medan uppspelningen av panoramat pågår. När panoraman visas med helskärmsvisning kan de zoomas in eller ut med zoomkontrollen eller raderas genom att trycka väljarknappen uppåt (b). SPELA UPP STOPP PAUS R z -panoraman spelas upp i en oändlig loop (P 27); uppspelningsriktningen kan kontrolleras genom att trycka väljarknappen åt vänster eller åt höger. Kameran stängs inte av automatiskt så länge uppspelning pågår (P 105). Mer om uppspelning 57

74 Visa fotoinformation Fotoinformation kan visas genom att trycka på DISP/BACK för att bläddra genom indikatorerna (P 6) tills följande display visas: :3 N ISO 400 1/250 F4.5 : STD :OFF : : /31/ :00 AM q Dynamiskt omfång w Bildstorlek och kvalitet e Känslighet r Slutartid/bländare t Filmsimulering y Blixtläge u Vitbalans i Exponeringskompensation o Bildnummer!0 Bild (överexponerade områden blinkar på och av)!1 Histogram Histogram Histogram visar fördelningen av nyanser i bilden. Ljusstyrkan visas på den horisontella axeln, antalet pixlar på den vertikala. Optimal exponering: Pixlarna är fördelade jämnt över nyansområdet. Antal pixlar Pixelljusstyrka Skuggor Högdagrar Överexponerad: Pixlarna är samlade på den högra sidan av diagrammet. Underexponerad: Pixlarna är samlade på den vänstra sidan av diagrammet. 58 Mer om uppspelning

75 GPS Spara GPS-data med bilder För att spara GPS-data med nya bilder, tryck på F-knappen och välj ett av följande alternativ för R INSTÄLL- NING > POSITIONSÖKNING i F-lägesmenyn (P 85). ALLTID PÅ: Kameran fortsätter att uppdatera GPS-data även när den är avstängd. Kameran kommer att visa GPS-data snabbare när den är påslagen, men batteriet laddas ur fortare. NÄR PÅSLAGEN: Kameran uppdaterar GPS-data endast när den är påslagen. Kameran kan behöva tid för att erhålla GPS-data när den slås på. Detta alternativ väljs automatiskt vid batterinivå B och under. R GPS fungerar bäst utomhus under en klar himmel. Under fotografering visas GPS-data på monitorn så som visas till höger. Signalstyrkan indikeras av antalet streck; O visas när kameran söker efter en signal, Q om kameran är i GPS-demoläge och P om ingen signal hittas. Den aktuella platsen visas med ett ortsnamn eller (om inget ortsnamn är tillgängligt) med longitud och latitud. R Visningen av GPS-information kan stängas av genom att välja AV för POSITIONS INFO. (P 85). P - MINATO, TOKYO, JAPAN Plats Signalstyrka 59

76 Spara GPS-data med bilder Q När GPS används minskar batteriets kapacitet, vilket gör att batteriprestandan minskar ytterligare vid låga temperaturer. Q Mottagaren kan ha en felvisning på några hundra meter. Q Kameran kanske inte kan ta emot GPS-data på vissa platser. Om möjligt, välj en plats utomhus med få hinder när kameran slås på. Q Positionen som sparas när en bild tas kan skilja sig från den verkliga positionen om det är ett tag sedan kameran sist kunde uppdatera GPS-data. Q Välj AV för POSITIONSÖKNING (P 85) och SPÅRNINGS INFO. (P 85) i menyn R IN- STÄLLNING inne på ett sjukhus och innan start och landning vid flygresor. Q Ortsnamn är aktuella för det datum då kartdatabasen skapades (P 128) och kommer inte att uppdateras för att visa ändringar efter det datumet. Q Heltäckande data om platsnamn är inte tillgängliga i vissa länder och regioner. Om inget namn är tillgängligt visas latituden och longituden i några sekunder. GPS Kameran kan kanske inte ta emot GPS-data om antennen (P 2) är skymd eller under marken, under vatten, under en bro eller en viadukt, inne i ett fordon, byggnad, tunnel eller i en metallväska, mellan höga byggnader eller i närheten av mobiltelefoner eller andra enheter som sänder på 1,5 GHz-bandet. Följ alla lokala bestämmelser angående användning av GPS-enheter. Notera att användningen av GPS-enheter är reglerad i vissa länder, t.ex. i Folkrepubliken Kina. Konsultera ambassaden eller en resebyrå innan du åker utomlands. Kameran kan visa P (ingen signal) på platser där restriktioner gäller. 60 GPS

77 GPS-spårning För att spara en GPS-spårningslogg i en fil på minneskortet, välj PÅ för R IN- STÄLLNING > SPÅRNINGS INFO. (P 85; se till att klockan är inställd på rätt tid och datum så som det beskrivs på sida 16). En ny loggfil skapas när PÅ väljs och därefter en gång var 24 timme. Notera att kameran kommer att fortsätta att uppdatera GPS-data även när den är avstängd, vilket laddar ur batteriet snabbare. Q GPS-loggar kan visas i MyFinePix Studio. Q Se GPS (P 60) för information om att använda GPS. Q Indikatorlampan lyser orange under inspelning av GPS-data även när kameran är avstängd om PÅ är valt. Välj AV innan batteriet eller minneskortet tas ur. I annat fall kan kortet skadas. Q Signalstyrkan visas i gult och GPS-data loggas inte om batterinivån är låg (B eller mindre), inget minneskort är isatt eller om minneskortet har mindre än 32 MB ledigt. För att fortsätta loggen, välj PÅ efter att ett laddat batteri eller ett minneskort med mer än 32 MB ledigt satts i. Q GPS-spårningen kanske avbryts under inspelning och uppspelning av film. Använda GPS för att ställa in kamerans klocka Posten AUTO TIDSKORRIGER. i menyn R INSTÄLLNING kan användas för att synkronisera kameraklockan med den tid som fås från GPS-satelliter. Välj PÅ (UTAN SOMMAR- TID) för att ställa in klockan på lokal standardtid eller PÅ (MED SOMMARTID) för att ställa in klockan på lokal sommartid. Om sommartid gäller kommer tiden automatiskt ställas fram en timme. Q Om g LOKALTID väljs för N TIDSSKILLNAD så stängs AUTO TIDSKORRIGER. av. Notera att GPS kanske inte kan ge rätt tid på vissa platser; välj om nödvändigt AV för AUTO TIDSKORRIGER. och ställ in klockan med F DATUM/TID (P 102). GPS 61

78 Visa GPS-data Under bildvisning indikeras bilder som har GPS-data med en J-ikon. GPS-datat visas under några sekunder varje gång bilden visas. GPS-ikon MINATO, TOKYO, JAPAN Fotonavigering För att visa riktning och avstånd från din aktuella position till platsen där en bild togs: 1 Välj ett annat alternativ än AV för R INSTÄLLNING > POSITIONSÖKNING och bekräfta att kameran tar emot GPS-data (P 93). 2 Visa en bild med en J-ikon. 3 Välj R FOTONAVIGERING i bildvisningsmenyn (P 92). Den ungefärliga riktningen och avståndet till platsen där bilden togs visas enligt bilden, med de enheter som valts för R INSTÄLLNING > km/mile (P 93). Avstånd över 1000 enheter indikeras med >, de under 100 enheter med <. R Fotonavigering avslutas när nästa bild visas. NE <100 m - MINATO, TOKYO, JAPAN GPS

79 Visa GPS-data Kopiera GPS-data till andra bilder GPS-data kan kopieras från andra bilder till bilder som saknar korrekt GPS-information. 1 Visa bilden som är källa för GPS-datat. 2 Välj R KOPIERA PLATSINFO på bildvisningsmenyn (P 94). 3 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa destinationen och tryck på MENU/OK för att kopiera datat till bilden. Q De ursprungliga GPS-datat kan inte återställas. Q GPS-data kan inte raderas. Q Kameran kanske inte kan kopiera GPS-data till eller från bilder skapade med andra enheter. GPS 63

80 NNW N NNE R Intr. platsnavigering Landmärkesnavigation använder GPS och kamerans kartdatabas för att visa information om föremål på displayen (detta kallas ibland augmented reality, eller AR). För att visa landmärkesinformation, välj R INTR. PLATSNAVIGERING i F-lägesbildvisningsmenyn (P 92). Displayen varierar beroende på kamerans position: Håll kameran med objektivet riktat Håll kameran med objektivet riktat framåt för att få en AR -display. nedåt för att få en radar -display. DIST: 20m DIST: 20m DIST: 20m FUJIFILM FUJIFILM NNW N NNE FUJIFILM R Använd zoomkontrollen för att zooma in och ut. För att visa ytterligare information, tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera landmärken och tryck på MENU/OK. Tryck väljarknappen nedåt för att välja typ av landmärke. Tryck på DISP/BACK för att återgå till uppspelning eller tryck in avtryckaren halvvägs för att avbryta och gå till fotograferingsläge. R Landmärken kan läggas till med hjälp av R REGISTRERA MIN INTR.PLATS (P 89). 64 GPS

81 R Intr. platsnavigering Q Landmärkesinformation baseras på senast mottagna GPS-data; den är bara avsedd som vägledning och kan vara otillgänglig eller innehålla fel under vissa förhållanden, t.ex. när kameran hålls upp och ned. Riktningar är beroende av en magnetisk kompass och kanske inte är korrekta om kameran är inne i en byggnad eller ett fordon eller i närheten av metallföremål, magneter, högspänningsledningar eller elektrisk utrustning. Kalibrering En f-ikon indikerar att kamerans interna sensor behöver kalibreras. Flytta kameran sakta i en stor åtta och vrid handleden så som det visas. DIST: 20m KOMPASSTÖRNING FÖR KAMERAN I EN 8-RÖRELSE FUJIFILM NNW N NNE Om ikonen inte försvinner från displayen, välj en annan plats och försök igen. Q Använd remmen så att du är säker på att inte tappa kameran (P 1). GPS 65

82 Filmer Spela in filmer Tryck F för att spela in en film. Under inspelning kommer följande indikatorer att visas och ljud kommer att spelas in via den inbyggda mikrofonen (tänk på att inte täcka mikrofonen under inspelning). y REC-ikon REC 1 999m59s F Antalet bilder som kan tas under inspelning Tillgänglig tid Tryck på F-knappen en gång till för att avsluta inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när filmen når maximal längd eller när minnet är fullt. R Zoomen kan justeras medan inspelningen pågår. R Om motivet är dåligt belyst kan AF-hjälplampan tändas för att hjälpa till med fokuseringen. För att stänga av AF-hjälplampan väljer du AV för C AF BELYSNING i inställningsmenyn (P 107). R Vertikala eller horisontella streck kan synas i filmer som innehåller mycket ljusa motiv. Detta är normalt och tyder inte på något fel. R Kamerans temperatur kan stiga om den används till att spela in filmer under en längre period, eller om den omgivande temperaturen är hög. Detta är normalt och tyder inte på något fel. 66

83 Spela in filmer Ta bilder under inspelning Tryck på avtryckaren för att ta en bild under inspelningen. R Om O väljs för O BILDSTORLEK sparas bilden med storlek P. R Bilden sparas separat från filmen och blir inte en del av filmen. Q Bilder kan inte tas medan en höghastighetsfilm spelas in. Q Indikatorlampan är tänd medan filmer spelas in. Öppna inte batterifacket under inspelning eller medan indikatorlampan är tänd. I annat fall kanske filmen inte kan spelas upp. Q Vertikala eller horisontella streck kan synas i filmer som innehåller mycket ljusa motiv. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Q Kamerans temperatur kan stiga när den används för att spela in filmer under en längre tid eller om den omgivande temperaturen är hög. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Bildstorlek för filmer Innan du spelar in, välj en bildstorlek med hjälp av alternativet W FILMLÄGE i fotograferingsmenyn (P 91). Alternativ i 1920 ( ) h 1280 ( ) f ( ) k (80 bps) k (160 bps) k (320 bps) Beskrivning Full HD High Definition, hög upplösning). High Definition (hög upplösning). Standardupplösning. Höghastighetsfilm. Ljud spelas inte in, och fokus, exponering och vitbalans justeras inte automatiskt. Svarta band visas längst upp och längst ner på filmer som spelats in med k Filmer 67

84 Visa filmer Under uppspelning visas filmer på LCD-monitorn så som visas till höger. Följande åtgärder kan utföras medan en film visas: Alternativ Beskrivning Tryck väljarknappen nedåt för att starta uppspelningen. Tryck Starta/pausa igen för att pausa. Medan uppspelningen är pausad kan du uppspelning trycka väljarknappen åt vänster eller höger för att hoppa bakåt eller framåt en bildruta i taget. Avsluta uppspelning/ Tryck väljarknappen uppåt för att avsluta uppspelningen. radera Justera Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att justera uppspel- hastigheten ningshastigheten under uppspelning. Tryck på MENU/OK för att pausa uppspelningen och visa volym- Justera kontroller. Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen volymen, och tryck på MENU/OK igen för att återuppta uppspelningen. Volymen kan även justeras från inställningsmenyn. 12 / 31 / :00 AM SPELA UPP Uppspelningshastighet Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att justera uppspelningshastigheten. Hastigheten visas av antalet pilar (M eller N). Pil 5m42s STOPP PAUS Q Täck inte över högtalaren vid uppspelning. 68 Filmer

85 Anslutningar Visa bilder på TV Anslut kameran till en TV för att visa bilder för en grupp människor. 1 Stäng av kameran. 2 Anslut den medföljande AV-kabeln så som visas nedan. Sätt in i USB-multikontakten Anslut gul kontakt till video-in-anslutningen R Bildkvaliteten försämras vid filmuppspelning. Anslut vit kontakt till audio-in-anslutningen 69

86 Visa bilder på TV Ansluta kameran till en högupplösnings (HD)-TV. En HDMI-kabel (finns att köpa hos tredjepartsleverantörer) kan användas för att ansluta kameran till högupplösningsenheter (HD) (endast uppspelning). USB- och AV-kabeln kan inte användas medan en HDMI-kabel är ansluten. HDMI-minikontakt Anslut till HDMIanslutningen Anslut till HDMIanslutningen R När en HDMI-kabel ansluts, spelas bilder och ljud upp på TV:n. Q När du ansluter kablar ska du se till att kontakterna är helt isatta. 3 Ställ in TV:n på ingångskanalen för video eller HDMI. För information, se dokumentationen som medföljer TV:n. 4 Tryck på a-knappen i cirka en sekund för att sätta på kameran. Kameramonitorn stängs av och bilder och filmer spelas upp på TV:n. Tänk på att kamerans volymkontroller inte har någon effekt på ljud som spelas upp på TV:n; använd TV:ns volymkontroller för att justera volymen. 70 Anslutningar

87 Skriva ut bilder via USB Om skrivaren stödjer PictBridge kan kameran anslutas direkt till skrivaren så som visas nedan, och bilderna kan skrivas ut utan att först ha kopierats till en dator. Tänk på att, beroende på skrivaren, kanske inte alla funktioner som beskrivs nedan är tillgängliga. 1 Anslut den medföljande USB-kabeln som visas och slå på skrivaren. 2 Tryck på a-knappen i cirka en sekund för att sätta på kameran. 3 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa en bild som du vill skriva ut. 4 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja antalet kopior (upp till 99). 5 Upprepa steg 3 4 för att välja ytterligare bilder. Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta när inställningarna är avslutade. Anslutningar 71

88 Skriva ut bilder via USB 6 Tryck på MENU/OK för att starta utskriften. Utskriften kan avbrytas genom att trycka på DISP/BACK, men tänk på att vissa skrivare kanske inte svarar omedelbart. Om skrivaren stannar innan utskriften är färdig, stäng av kameran och slå sedan på den igen. 7 Efter att du kontrollerat att SKRIVER UT har försvunnit från kameradisplayen, stäng av kameran och koppla bort USB-kabeln. R Bilder kan skrivas ut från internminnet eller ett minneskort som har formaterats i kameran. R Om inga bilder är valda skriver kameran ut en kopia av den aktuella bilden. R Val av utskriftsstorlek, utskriftskvalitet och ramalternativ görs med hjälp av skrivaren. Skriva ut fotograferingsdatum Skriva ut fotograferingsdatum För att skriva ut fotograferingsdatum trycker du på DISP/BACK på PictBridge-skärmen och väljer UTSKRIFT MED DATUM s i PictBridge-menyn (för att skriva ut bilder utan fotograferingsdatum väljer du UTSKRIFT UTAN DAT.). Vissa skrivare stödjer inte datumutskrift. Se skrivarens bruksanvisning för mer information. 72 Anslutningar

89 Skriva ut bilder via USB Skriva ut DPOF-utskriftsorder Alternativet K SKRIV ORDER(DPOF) i bildvisningsmenyn kan användas för att skapa en digital utskriftsorder för PictBridge-kompatibla skrivare (P 111) eller andra enheter som stödjer DPOF. DPOF DPOF (Digital Print Order Format) är en standard som tillåter bilder att skrivas ut från utskriftsordrar lagrade i internminnet eller på ett minneskort. Informationen i ordern inkluderar bilder som ska skrivas ut och antalet kopior för varje bild. 1 Välj uppspelningsläge och tryck på MENU/OK för att visa bildvisningsmenyn. 2 Markera K SKRIV ORDER (DPOF) och tryck på MENU/OK. 3 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK: MED DATUM s: skriver ut fotograferingsdatumet på bilder. UTAN DATUM: skriver inte ut fotograferingsdatumet på bilder. R Vissa skrivare stödjer inte datumutskrift. Se skrivarens bruksanvisning för mer information. 4 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa en bild som du vill lägga till eller ta bort från utskriftsordern. Anslutningar 73

90 Skriva ut bilder via USB 5 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja antalet kopior (upp till 99). För att ta bort en bild från utskriftsordern trycker du väljarknappen nedåt tills antalet kopior är noll. 6 Upprepa steg 4 5 för att göra färdigt utskriftsordern och tryck på MENU/OK när inställningarna är färdiga. 7 En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på MENU/OK för att spara utskriftsordern. R Ta bort minneskortet för att skapa eller ändra en utskriftsorder för bilderna i internminnet. R En utskriftsorder kan innehålla maximalt 999 bilder. R Om ett minneskort sätts i som innehåller en utskriftsorder som skapats av en annan kamera visas ett meddelande. Skapa en ny utskriftsorder enligt beskrivningen ovan. 74 Anslutningar

91 Visa bilder på en dator Den medföljande programvaran kan användas för att kopiera bilder till en dator, där de kan lagras, visas, organiseras och skrivas ut. Innan du fortsätter, installera programvaran enligt beskrivningen nedan. Anslut INTE kameran till datorn innan installationen är klar. Windows: Installera MyFinePix Studio 1 Kontrollera att datorn uppfyller följande systemkrav: Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) 1 Windows XP (SP 3) 1 Processor RAM Ledigt hård- diskutrymme Grafikprocessor Video Övrigt 3 GHz Pentium 4 eller mer (2,4 GHz Core 2 Duo eller mer) 2 1 GB eller mer 2 GB eller mer 2 GHz Pentium 4 eller mer (2,4 GHz Core 2 Duo eller mer) MB eller mer (1 GB eller mer) 2 Stödjer DirectX 7 eller senare Stödjer DirectX 9 eller senare (krävs; funktionen kan inte garanteras med andra (rekommenderas) grafikprocessorer) pixlar eller mer med 24-bitars färg eller mer En grafikprocessor (GPU) som stödjer DirectX 7 eller senare Inbyggd USB-port rekommenderas. Funktion kan inte garanteras med andra typer av USB-portar. Internetanslutning (bredband rekommenderas) krävs för att installera.net Framework (om nödvändigt), för att använda den automatiska uppdateringsfunktionen och för att utföra uppgifter så som att dela bilder online eller via e-post. 1 Andra versioner av Windows stödjs inte. Endast förinstallerade operativsystem stöds; funktion kan inte garanteras på hembyggda datorer eller på datorer där Windows har uppgraderats från en tidigare version. 2 Rekommenderas vid visning av HD-filmer. Anslutningar 75

92 Visa bilder på en dator 2 Starta datorn. Logga in på ett konto med administratörsbehörighet innan du fortsätter. 3 Avsluta eventuella program som redan körs, och sätt i installations-cd:n i en cd-rom-enhet. Windows 7/Windows Vista Klicka på SETUP.EXE om en AutoPlay-dialogruta visas. Dialogrutan Kontroll av användarkonto visas då; klicka på Ja (Windows 7) eller Tillåt (Windows Vista). Programinstallationen startas automatiskt; klicka på Install MyFinePix Studio (Installera MyFinePix Studio) och följ instruktionerna på skärmen för att installera MyFinePix Studio och RAW FILE CONVERTER. Om installationen inte startar automatiskt Om installationen inte startar automatiskt Om installationen inte startar automatiskt väljer du Dator eller Den här datorn från Start-menyn, och dubbelklickar sedan på FINEPIX CD-ikonen för att öppna fönstret FINEPIX CD och dubbelklickar på setup eller SETUP.EXE. 76 Anslutningar

93 Visa bilder på en dator 4 Om du uppmanas att installera Windows Media Player, DirectX eller.net Framework, följ anvisningarna på skärmen för att fullfölja installationen. 5 Ta bort installations-cd:n från cd-läsaren när installationen är slutförd. Förvara installations-cd:n på en torr plats utom räckhåll för direkt solljus, ifall du skulle behöva installera om programvaran. Installationen är nu slutförd. Gå vidare till Ansluta kameran (P 80). Anslutningar 77

94 Visa bilder på en dator Macintosh: Installera FinePixViewer 1 Kontrollera att datorn uppfyller följande systemkrav: Processor Operativsystem PowerPC eller Intel (Core 2 Duo eller bättre) * Förinstallerade versioner av MAC OS X version (besök för mer information) RAM 256 MB eller mer (1 GB eller mer) * Ledigt hård- diskutrymme För installation krävs minst 200 MB och för att köra FinePixViewer krävs 400 MB. Video pixlar eller mer med tusentals färger eller mer Övrigt Inbyggd USB-port rekommenderas. Funktion kan inte garanteras med andra typer av USB-portar. * Rekommenderas vid visning av HD-filmer. 2 Sätt i installations-cd:n i en cd-läsare efter att du startat datorn och avslutat alla program som eventuellt körs, och dubbelklicka på Installer for Mac OS X. R För att installera RAW FILE CONVERTER, dubbelklicka på SILKYRFCEXInstaller. RAW FILE CONVERTER används för att visa RAW-bilder på din dator. 3 En installationsdialogruta visas; klicka på Installing FinePixViewer (Installera MyFinePix Studio) för att starta installationen. Ange ett administratörsnamn och lösenord när du uppmanas till detta och klicka på OK, följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera FinePixViewer. Klicka på Exit för att avsluta när installationen är klar. 78 Anslutningar

95 Visa bilder på en dator 4 Ta bort installations-cd:n från cd-rom-enheten. Observera att du kanske inte kan ta ut cd:n om Safari körs; avsluta om nödvändigt Safari innan du tar ut cd:n. Förvara installations-cd:n på en torr plats utom räckhåll för direkt solljus ifall du skulle behöva installera om programvaran. 5 Mac OS X 10.5 eller tidigare: Öppna mappen Program, starta Bildinsamling och välj Inställningar från programmenyn för Bildinsamling. Inställningsdialogrutan för Bildinsamling visas; välj Annat i menyn När en kamera ansluts, öppna, välj sedan FPVBridge i Program/FinePixViewer -mappen och klicka på Öppna. Avsluta Bildinsamling. Mac OS X 10.6: Anslut kameran och slå på den. Öppna mappen Program och starta Bildinsamling. Kameran listas under ENHETER; välj kameran och välj FPVBridge från menyn Anslutning av denna kamera öppnar och klicka på Välj. Avsluta Bildinsamling. Installationen är nu slutförd. Gå vidare till Ansluta kameran (P 80). Anslutningar 79

96 Visa bilder på en dator Ansluta kameran 1 Om bilderna som du vill kopiera finns lagrade på ett minneskort, sätt i kortet i kameran. R Windowsanvändare kan behöva Windows-cd:n när programvaran startas första gången. Q Strömavbrott under överföring kan leda till förlust av data eller skador på internminnet eller minneskortet. Ladda batteriet innan du ansluter kameran. 2 Stäng av kameran och anslut den medföljande USB-kabeln så som visas och se till att kontakterna är ordentligt isatta. Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord. 3 Tryck på a-knappen i cirka en sekund för att sätta på kameran. MyFinePix Studio eller FinePixViewer startar automatiskt; följ instruktionerna på skärmen för att kopiera bilder till datorn. För att avsluta utan att kopiera bilder, klicka på Cancel (Avbryt). R Om programvaran inte startar automatiskt kan den vara inkorrekt installerad. Koppla ur kameran och installera om programvaran. 80 Anslutningar

97 Visa bilder på en dator För mer information om att använda den medföljande programvaran, starta programmet och välj lämpligt alternativ från Help (Hjälp)-menyn. Q Om ett minneskort som innehåller ett stort antal bilder sätts i kan det uppstå en fördröjning innan programvaran startar och du kan kanske inte importera eller spara bilder. Använd en minneskortsläsare för att överföra bilder. Q Se till att datorn inte visar ett meddelande om att kopiering pågår och att indikatorlampan är släckt innan kameran stängs av eller USB-kabeln kopplas bort (om antalet bilder som kopieras är väldigt stort kan indikatorlampan fortsätta lysa efter att meddelandet försvunnit från datorskärmen). I annat fall kan det leda till förlust av data eller skador på internminnet eller minneskortet. Q Koppla bort kameran innan du sätter i eller tar ur minneskort. Q I vissa fall är det inte möjligt att få tillgång till bilder som sparats på en nätverksserver med hjälp av den medföljande programvaran på samma sätt som på en fristående dator. Q Användaren står för alla avgifter som tas ut av telefonbolaget eller internetleverantören när tjänster som kräver en internetanslutning används. Anslutningar 81

98 Visa bilder på en dator Koppla ur kameran Efter att du bekräftat att indikatorlampan är släckt, följ instruktionerna på skärmen för att stänga av kameran och koppla ur USB-kabeln. Avinstallera den medföljande programvaran Avinstallera den medföljande programvaran Avinstallera endast den medföljande programvaran när den inte längre behövs eller före ominstallation. Sedan du avslutat programmet och kopplat ur kameran, dra FinePixViewer - mappen från Program till Trash (papperskorgen) och välj Töm papperskorgen i Findermenyn (Macintosh), eller öppna kontrollpanelen och använd Program och funktioner (Windows 7/Windows Vista) eller Lägg till eller ta bort program (Windows XP) för att avinstallera MyFinePix Studio. I Windows kan det hända att en eller flera bekräftelsedialogrutor visas; läs innehållet noggrant innan du klickar på OK. 82 Anslutningar

99 Menyer Använda menyerna: fotograferingsläge Använd F-läget och fotograferingsmenyerna för att justera fotograferingsinställningarna. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilket fotograferingsläge som väljs. Använda F-menyläget För att visa F-menylägets fotograferingsalternativ trycker du på F-knappen i fotograferingsläge. Markera menyalternativ och tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ, markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/OK: Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är färdiga. Alternativ för F-menyläget N ISO (standard är AUTO) Kontrollera kamerans känslighet för ljus. Högre värden kan minska oskärpa; tänk dock på att fläckar kan synas i bilder tagna med hög känslighet. 100 ISO Ljus Motiv Mörk Mindre synligt Brus (fläckar) Mer synligt Alternativ Beskrivning AUTO Känsligheten justeras automatiskt i förhållande till fotograferingsförhållandena. AUTO (3200) / AUTO (1600) / Som ovan, förutom att känsligheten inte stiger över värdet inom parentes. AUTO (800) / AUTO (400) / 6400 / 3200 / 1600 / Känsligheten ställs in på det specificerade värdet som visas i displayen. 800 / 400 / 200 /

100 Använda menyerna: fotograferingsläge O BILDSTORLEK Välj den bildstorlek och bildförhållande som stillbilder sparas i. Stora bilder kan skrivas ut i stora storlekar utan försämrad kvalitet; mindre bilder kräver mindre minne, vilket gör att fler bilder kan spelas in. (standard är O 4:3) O 4 : 3 Storlek Bildförhållande Storlek kontra bildförhållande Alternativ O P Q cm cm cm Storlek Utskrifter i storlekar upp till 4 : 3: Bilderna har samma proportioner som kamerans display. Bildförhållande 3 : 2: Bilderna har samma proportioner som en bildruta på 35 mm film. 16 : 9: Lämpligt för visning på högupplösnings (HD)-enheter Menyer

101 R SERIEBILD Fånga rörelse i en serie bilder (P 42). R INSTÄLLNING Här finns följande GPS-alternativ (P 59). Alternativ REGISTRERA MIN INTR. PLATS POSITIONSÖKNING POSITONS INFO. AUTO TIDSKORRIGER. SPÅRNINGS INFO. km/mile Använda menyerna: fotograferingsläge Beskrivning Lägg till eller ta bort egna landmärken från kartdatabasen. Slå på eller av GPS-mottagaren. Visa GPS-data. Använd GPS-data för att ställa in kamerans klocka. Spara GPS-data. Välj de enheter som ska användas för att visa GPS-information. Z AVANC. ANTI-OSKÄRPA Välj PÅ för att aktivera avancerad anti-oskärpa i läge R (P 24). P FILMSIMULERING Simulera olika typer av filmeffekter, inklusive sepia och svart-vitt. Alternativ c PROVIA/STANDARD d Velvia/MÄTTAD e ASTIA/MJUK b B&W f SEPIA (standard är AV) (standard är PÅ) (standard är c) Beskrivning Standard färgåtergivning. Lämpar sig för en rad olika motiv, allt från porträtt till landskap. En högkontrastpalett av mättade färger, lämpar sig för naturfotografier. En mjuktonad palett av mindre mättade färger. Ta svartvita bilder. Ta bilder i sepia. Menyer 85

102 Använda menyerna: fotograferingsläge Använda fotograferingsmenyn Tryck på MENU/OKför att visa fotograferingsmenyn i fotograferingsläge. Markera menyalternativ och tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ, markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/OK: Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är färdiga. Alternativ för fotograferingsmenyn A E LÄGE Välj ett alternativ för E-läge (P 23). A Adv. LÄGE Välj ett avancerat fotograferingsläge (P 25). A MOTIVPROGRAM Välj ett motiv för SP-läge (P 30). N ISO Kontrollera kamerans känslighet för ljus (P 83). O BILDSTORLEK Välj bildstorlek och bildförhållande (P 84). T BILDKVALITET Välj hur mycket bildfiler komprimeras. Alternativ FINE NORMAL Beskrivning Låg komprimering. Välj för högre bildkvalitet. Hög komprimering. Välj det här alternativet för att lagra fler bilder. (standard är R) (standard är r) (standard är h) (standard är AUTO) (standard är O 4:3) (standard är F) 86 Menyer

103 Använda menyerna: fotograferingsläge U DYNAMISKT OMFÅNG (standard är AUTO) Kontrollera kontrasten. Högre värden rekommenderas för motiv som innehåller både solljus och mörk skugga eller för ökad kontrast med sådana motiv som solljus på vatten, ljust upplysta höstlöv, porträtt tagna mot en blå himmel och vita objekt eller människor klädda i vitt; tänk dock på att fläckar kan uppstå i bilder tagna med högre värden. Om AUTO väljs, väljer kameran automatiskt värden mellan 100 % och 400 % efter fotograferingsförhållandena. AUTO Alternativ Beskrivning V 100% Öka kontrasten vid fotografering inomhus eller under mulen himmel. W 200% X 400% Y 800% Minska förlusterna av detaljer i högdagrar och skuggor när du fotograferar Z 1600% motiv med hög kontrast. R Z 1600% och Y 800% är endast tillgängliga när D-INTERV.PRIO är valt i E-läge och ett annat alternativ än d Velvia/MÄTTAD eller e ASTIA/MJUK är valt för P FILMSIMULERING. P FILMSIMULERING Simulerar olika typer av filmeffekter (P 85). (standard är c) Menyer 87

104 Använda menyerna: fotograferingsläge D VITBALANS (standard är AUTO) Om AUTO inte ger naturliga färger (till exempel när närbilder tas), välj h och mät ett värde för vitbalans eller välj alternativet som matchar ljuskällan. Alternativ AUTO h i j k l m n g Vitbalansen justeras automatiskt. Mäter ett värde för vitbalans. För motiv i direkt solljus. För motiv i skugga. Använd under dagsljus -lysrörsljus. Använd under varmt vitt lysrörsljus. Använd under kallt vitt lysrörsljus. Använd vid glödlampsbelysning. För undervattensfotografering Beskrivning h: : Egen vitbalans Välj h för att justera vitbalansen under onormala ljusförhållanden. Alternativ för vitbalansmätning visas; rama in ett helvitt motiv så att det fyller hela LCD-monitorn och tryck sedan ner avtryckaren hela vägen för att mäta vitbalansen. Om KLART! visas trycker du på MENU/OK för att ställa in vitbalansen till det uppmätta värdet. Om UNDER visas måste du höja exponeringskompensationen (P 36) och försöka igen. Om ÖVER visas måste du sänka exponeringskompensationen och försöka igen. R För bättre precision, justera P FILMSIMULERING, N ISO,, och U DYNAMISKT OMFÅNG innan mätning av vitbalansen. R Vid alla andra inställningar än h kommer automatisk vitbalans att användas tillsammans med blixten. R Resultatet varierar med fotograferingsförhållandena. Visa bilder efter fotograferingen för att kon- trollera färgerna på LCD-monitorn. 88 Menyer

105 Använda menyerna: fotograferingsläge y INTELLIGENT SKÄRPA Välj PÅ för att behandla bilder digitalt, för skarpa resultat med superhög upplösning. R Tiden som behövs för att spara bilder ökar. R Effekterna är inte synliga i displayen under fotografering. R Intelligent skärpa kan stängas av automatiskt i vissa lägen. R Detta alternativ har ingen effekt på bilder som tas i seriebildsläge. R SERIEBILD Fånga rörelse i en serie bilder (P 42). R REGISTRERA MIN INTR.PLATS Lägg till eller ta bort egna landmärken från kartdatabasen (P 64). Z AVANC. ANTI-OSKÄRPA Välj PÅ för att aktivera avancerad anti-oskärpa i läge R (P 24). (standard är AV) (standard är AV) (standard är PÅ) b ANSIKTSDETEKTION Välj om kameran automatiskt ska spåra och ställa in fokus och exponering för porträttmotiv (P 41). Menyer 89

106 Använda menyerna: fotograferingsläge C LJUSMÄTMETOD Välj hur kameran mäter exponering när intelligent ansiktsdetektion är av. Alternativ o MULTI p SPOT q MEDELVÄRDE (standard är o) Beskrivning Automatisk motivavkänning används för att justera exponeringen för en rad olika fotograferingsförhållanden. Kameran mäter ljusförhållandena i mitten av bilden. Rekommenderas när bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare än huvudmotivet. Exponeringen ställs in till genomsnittet för hela bilden. Ger en konsekvent exponering när många bilder tas under samma ljusförhållande och är särskilt effektivt för landskap eller porträtt av motiv som bär svarta eller vita kläder. F AF LÄGE Detta alternativ styr hur kameran väljer fokusområde för foton. Oavsett vilket alternativ som är valt kommer kameran att fokusera i mitten av bilden när makroläget är på. Alternativ r CENTRUM s MULTI u KONTINUERLIG x SÖKNING Beskrivning Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden. När avtryckaren trycks ned halvvägs spårar kameran motiv med hög kontrast nära mitten av bilden och väljer fokusområde automatiskt. Kameran justerar kontinuerligt fokus för att återge förändringar i avståndet till motivet i fokuseringsramen. Positionera motivet i mitten av fokusområdet och tryck väljarknappen åt vänster. Fokus spårar motivet då det rör sig genom bilden. R Observera att i lägena u och x fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart. 90 Menyer

107 n ANSIKTSIGENKÄNNING Använda menyerna: fotograferingsläge Lägg till porträttmotiv i databasen för ansiktsigenkänning. Dessa motiv får prioritet under intelligent ansiktsdetektion, och dess namn och annan information kan visas under uppspelning (P 49). F AF I FILMLÄGE Detta alternativ styr hur kameran väljer fokusområde för filmer. (standard är r) Alternativ Beskrivning r CENTRUM Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden. Kameran justerar kontinuerligt fokus för att återge förändringar i avståndet till u KONTINUERLIG motivet i fokuseringsramen. R Observera att i läge u fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart. W FILMLÄGE Välj en bildstorlek för filmer (P 66). J EV-ST. V.GAFF.M.AE (standard är i) (standard är ±1/3) Välj storleken på exponeringsgafflingsstegen som används när O GAFFL. AUTO EXPONERING är valt för R SERIEBILD. Välj mellan steg om +1/3 EV, +2/3 EV, och +1 EV (notera att kameran kanske inte kan använda det valda gafflingssteget om mängden över- eller underexponering går utanför exponeringsmätningssystemets gränser). Menyer 91

108 Använda menyerna: bildvisningsmenyn F-läget och bildvisningsmenyerna används för att hantera bilderna i internminnet eller på minneskortet. Använda F-menyläget För att visa F-menylägets bildvisningsalternativ trycker du på F-knappen i uppspelningsläge. Markera menyalternativ och tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ, markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/ OK: Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är färdiga. Alternativ för F-menyläget m FOTOBOKSHJÄLP Skapa böcker med dina favoritbilder (P 55). R INTR.PLATSNAVIGERING Visa landmärkesinformation (P 64). R FOTONAVIGERING Visa riktningen och avståndet från din nuvarande position till platsen där en bild togs (P 62). 92 Menyer

109 Använda menyerna: bildvisningsmenyn R INSTÄLLNING Här finns följande GPS-alternativ (P 59). Alternativ Beskrivning KOPIERA PLATSINFO Kopiera GPS-data från en bild till en annan. POSITIONSÖKNING Slå på eller av GPS-mottagaren. POSITONS INFO. Visa GPS-data. AUTO TIDSKORRIGER. Använd GPS-data för att ställa in kamerans klocka. SPÅRNINGS INFO. Spara GPS-data. km/mile Välj de enheter som ska användas för att visa GPS-information. I BILDSPEL (standard är FLERA) Visa bilder i ett automatiskt bildspel. Välj typ av bildspel och tryck på MENU/OK för att starta. Tryck på DISP/BACK när som helst under bildspelet för att visa hjälpen på skärmen. Bildspelet kan avslutas genom att du trycker på MENU/OK. Alternativ NORMAL TONA-IN NORMAL g TONA-IN g FLERA Beskrivning Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att gå tillbaka eller hoppa framåt en bild. Välj TONA-IN för tonade övergångar mellan bilder. Som ovan, förutom att kameran automatiskt zoomar in på ansikten som valts med intelligent ansiktsdetektion. Visa flera bilder samtidigt. R Kameran stängs inte av automatiskt medan ett bildspel körs. Menyer 93

110 Använda menyerna: bildvisningsmenyn Använda bildvisningsmenyn Tryck på MENU/OK i uppspelningslägeför att visa bildvisningsmenyn. Markera menyalternativ och tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ, markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/OK: Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är färdiga. Alternativ för bildvisningsmenyn m FOTOBOKSHJÄLP Skapa böcker med dina favoritbilder (P 55). R INTR.PLATSNAVIGERING Visa landmärkesinformation (P 64). R KOPIERA PLATSINFO Kopiera GPS-data från en bild till en annan (P 63). R FOTONAVIGERING Visa riktningen och avståndet från din nuvarande position till platsen där en bild togs (P 62). b BILDSÖKNING Söka efter bilder (P 54). A RADERA Radera alla eller valda bilder (P 53). 94 Menyer

111 Använda menyerna: bildvisningsmenyn j VÄLJ FÖR UPPL. Välj bilder för uppladdning på YouTube eller Facebook med hjälp av MyFinePix Studio (endast Windows). Välja bilder för uppladdning 1 Välj YouTube för att välja filmer att ladda upp på YouTube, FACEBOOK för att välja bilder och filmer att ladda upp på Facebook. 2 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Tryck på DISP/BACK för att avsluta när alla önskade bilder har valts. R Endast filmer kan väljas för uppladdning på YouTube. R Vid uppspelning visas valda bilder med j YouTube eller j FACEBOOK-ikoner. ÅTERST ALLT: Välja bort alla bilder Välj ÅTERST ALLT för att välja bort alla bilder. Om antalet bilder som påverkas är väldigt stort, visas ett meddelande medan åtgärden utförs. Tryck på DISP/BACK för att avsluta innan åtgärden är slutförd. Ladda upp bilder (endast Windows) Valda bilder kan överföras med hjälp av alternativet YouTube/Facebook Upload (YouTube/Facebookuppladdning) i MyFinePix Studio. Välj med kameran Överför från datorn För information om hur du installerar MyFinePix Studio och ansluter kameran till en dator, se Visa bilder på en dator (P 75). Menyer 95

112 Använda menyerna: bildvisningsmenyn I BILDSPEL Visa bilder i ett automatiskt bildspel (P 93). (standard är FLERA) B TAR BORT RÖDA ÖGON Om den aktuella bilden markeras med en g-ikon för att visa att den togs med Intelligent ansiktsdetektion, kan detta alternativ användas för att ta bort röda ögon. Kameran analyserar bilden; om röda ögon spåras kommer bilden att behandlas för att skapa en kopia med reducerade röda ögon. 1 Visa önskad bild. 2 Välj B TAR BORT RÖDA ÖGON i bildvisningsmenyn. 3 Tryck på MENU/OK. R Röda ögon kanske inte tas bort om kameran inte hittar ett ansikte i bilden eller om ansiktet visas i profil. Resultatet kan variera beroende på vilket motiv som behandlas. Röda ögon kan inte tas bort från bilder som redan har behandlats med röda ögon-borttagning eller från bilder skapade med andra enheter. R Hur lång tid det tar att behandla bilden beror på hur många ansikten som upptäckts. R Kopior som skapats med B TAR BORT RÖDA ÖGON markeras med en e-ikon under uppspel- ningen. D SKYDDA Skydda bilder från oavsiktlig radering. 1 Välj D SKYDDA från bildvisningsmenyn. 2 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK: BILD: Skydda valda bilder. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Tryck på DISP/BACK när åtgärden är slutförd. VÄLJ ALLA: Skydda alla bilder. ÅTERST ALLT: Ta bort skyddet från alla bilder. Q Skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet eller internminnet formateras (P 103). 96 Menyer

113 G BESKÄR BILD Skapa en beskuren kopia av den aktuella bilden. Använda menyerna: bildvisningsmenyn 1 Visa önskad bild. 2 Välj G BESKÄR BILD från bildvisningsmenyn. 3 Använd zoomkontrollen för att zooma in och ut och använd väljarknappen för att bläddra genom bilden tills önskad del visas. 4 Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta. 5 Tryck på MENU/OK igen för att spara den beskurna kopian till en separat fil. R Större beskärningar skapar större kopior; alla kopior har ett bildförhållande på 4 : 3. Om storleken på den slutgiltiga kopian blir a,, visas OK i gult. O ÄNDRA STORLEK Skapa en liten kopia av den aktuella bilden. 1 Visa önskad bild. 2 Välj O ÄNDRA STORLEK från bildvisningsmenyn. 3 Markera en storlek och tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta. 4 Tryck på MENU/OK för att spara kopian med ändrad storlek till en separat fil. R Vilka storlekar som finns tillgängliga beror på storleken på originalbilden. Menyer 97

114 Använda menyerna: bildvisningsmenyn C ROTERA BILD Rotera bilder tagna i stående läge så att de visas i stående läge på LCD-monitorn. 1 Visa önskad bild. 2 Välj C ROTERA BILD från bildvisningsmenyn. 3 Tryck väljarknappen nedåt för att rotera bilden 90 medurs, uppåt för att rotera bilden 90 moturs. 4 Tryck på MENU/OK. Bilden visas automatiskt i det valda läget när den spelas upp på kameran. R Skyddade bilder kan inte roteras. Ta bort skyddet innan du roterar bilderna (P 96). R Det kan hända att kameran inte kan rotera bilder som skapats i en annan enhet. E KOPIERA Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort. 1 Välj E KOPIERAfrån bildvisningsmenyn. 2 Markera ett av följande alternativ och tryck väljarknappen åt höger: a INT. MINNE y b KORT: Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort. a KORT y b INT. MINNE: Kopiera bilder från ett minneskort till internminnet. 3 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK: BILD: Kopiera valda bilder. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att kopiera den aktuella bilden. ALLA BILDER: Kopiera alla bilder. R Kopieringen stoppas när målet är fullt. R DPOF-utskriftsinformation kopieras inte (P 73). 98 Menyer

115 Använda menyerna: bildvisningsmenyn F RÖSTKOMMENTAR Lägg till en röstkommentar till den aktuella bilden. Håll kameran på ett avstånd på cirka 20 cm, vänd dig mot mikrofonen och tryck på MENU/OK för att börja spela in. Tryck på MENU/OK igen för att avsluta inspelningen (inspelningen slutar automatiskt efter 30 sekunder). R Röstkommentarer kan inte läggas till filmer eller skyddade bilder. Ta bort skyddet från bilderna innan du spelar in röstkommentarer. R Om en röstkommentar redan finns för den aktuella bilden, visas alternativen. Välj SPELA ÖVER för att ersätta den aktuella kommentaren. Spela upp röstkommentarer Bilder med röstkommentarer markeras med en q-ikon under uppspelning. För att spela upp röstkommentaren, välj SPELA UPP för F RÖSTKOMMENTAR i bildvisningsmenyn. R Det kan hända att kameran inte kan spela upp röstkommentarer som spelats in med andra enheter. R Täck inte över högtalaren vid uppspelning. i RADERA ANSIKTSIG. Ta bort ansiktsigenkänningslänkar från den aktuella bilden. När det här alternativet väljs zoomar kameran in på ett område i den aktuella bilden som har matchats med ett ansikte i databasen för ansiktsigenkänning. Om matchningen inte är korrekt trycker du på MENU/OK för att ta bort länken till databasen för ansiktsigenkänning. R Länkar för ansiktsigenkänning kan inte raderas från kopior med en storlek på a eller mindre. K SKRIV ORDER (DPOF) Välj bilder för utskrift på DPOF- och PictBridge-kompatibla enheter (P 73). Menyer 99

116 Använda menyerna: bildvisningsmenyn J BILDFÖRHÅLLANDE Välj hur High Definition (HD)-enheter visar bilder med ett bildförhållande på 4 : 3 (detta alternativ är endast tillgängligt när en HDMI-kabel är ansluten). Välj 16 : 9 för att visa bilden så att den fyller skärmen med den övre och undre delen avskurna, 4 : 3 för att visa hela bilden med svarta ränder på någon av sidorna. 4 : 3 16 : 9 16 : 9 4 : 3 R Fotografier med ett bildförhållande på 16 : 9 visas i helskärm, de med ett bildförhållande på 3 : 2 med en svart ram. 100 Menyer

FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien

FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien BL01281-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

FINEPIX XP20-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX XP20-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01299-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX XP20-Serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

FINEPIX HS20EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning

FINEPIX HS20EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning BL01292-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX HS20EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna manual visar hur du använder din FUJIFILM FinePix HS20EXR digitalkamera och medföljande mjukvara.

Läs mer

FINEPIX S2900-serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX S2900-serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01246-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM FinePix S2900-serie digitalkamera

Läs mer

FINEPIX XP30-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX XP30-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01257-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX XP30-Serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

För din säkerhet. Ang. ikonerna

För din säkerhet. Ang. ikonerna Se till att läsa dessa anvisningar före användning Säkerhetsanmärkningar Försäkra dig om att du använder din kamera korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och din Användarhandbok noggrant före användning.

Läs mer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04814-100 SV DIGITAL CAMERA X30 Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x30/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR BL01622-200 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Användarhandbok DIGITAL CAMERA X10. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning

Användarhandbok DIGITAL CAMERA X10. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning BL0600-F00 SV DIGITAL CAMERA X0 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran. Se till

Läs mer

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien YF00626-1F1 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna användarhandbok beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-pro2/

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-pro2/ BL00004725-D02 SV DIGITAL CAMERA X-Pro2 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM X-Pro2 digitalkamera. Se till att du läser och förstår

Läs mer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-D03 SV DIGITAL CAMERA X-T10 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Se till att du läser och förstår

Läs mer

FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien

FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien BL01279-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer FUJIFILM X100T Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf, finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual RUBY XL HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Maj, 2013 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar fast program

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer