Kontoplan för hotell och restaurang HR Sidan 0 av Visita,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se"

Transkript

1 Kontoplan för hotell och restaurang HR Sidan 0 av 208

2 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till föreliggande version, HR Den nya kontoplanen är bland annat uppdaterad med momssatser och konton som en följd av Riksdagens beslut om sänkning av restaurangmomsen, men också till följd av Skatteverkets beslut avseende tillämpningen av momsreglerna i samband konferens. Utgångspunkten för arbetet med kontoplanen har varit BAS-boken, vilken följs i allt väsentligt. Avvikelserna gäller liksom tidigare främst hyreskostnaderna där man följer internationellt vedertagen praxis i branschen, samt den restaurangspecifika momshanteringen. Den ekonomiska verklighet branschens företag verkar i är under ständig förändring. Detta medför att, för att kontoplanen ska kunna behålla sin aktualitet, den också behöver uppdateras regelbundet. Arbetet med 2014 års upplaga har därför redan inletts. Då även andra medlemsgrupper, förutom hotell och restauranger, efterfrågat anpassade kontoplaner har Visita även påbörjat utvecklingen av en kontoplansversion för campingföretag i samverkan med SCR. Vi vill i sammanhanget framföra ett tack till alla de som medverkat i arbetet att ta fram denna uppdatering och därvid särskilt nämna Adderation AB som bidragit med både råd och dåd. Notera att HR 2013 och dess texter löpande kan förändras genom myndigheters och domstolars beslut inom de områden den omfattar och att Visita därmed inte kan ta ansvar för ett enskilt företags tillämpning av kontoplanen. Visita tar gärna emot synpunkter som kan förbättra kontoplanen och göra den ännu mer användbar, företrädesvis via e-postadressen Visitas kontoplan, HR 2013, finns fritt tillgänglig för Visitas medlemmar på Visitas webb: Stockholm i juni 2013 Visitas kontoplansgrupp Sidan 1 av 208

3 HR 2013 KONTOFÖRTECKNING 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1012 Balanserade utgifter för dataprogram 1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter 1020 Koncessioner med mera 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m m 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m m 1040 Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser 1050 Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 1060 Hyresrätter 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter 1070 Goodwill, franchise- och nyttjanderätter 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark 1110 Byggnader 1111 Byggnader på egen mark 1112 Byggnader på annans mark 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 1188 Förskott för byggnader och mark 12 Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1211 Maskiner, hotell 1212 Maskiner, restaurang 1213 Maskiner, konferens 1214 Maskiner, hälsa och rekreation 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1220 Inventarier 1221 Inventarier 1221 Inventarier, hotell 1222 Inventarier, restaurang 1223 Inventarier, konferens 1223 Kontorsinventarier 1224 Inventarier, hälsa och rekreation 1225 Inventarier, administration och försäljning 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier 1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet 1232 Installationer på annans fastighet 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer 1240 Bilar och andra transportmedel 1241 Personbilar

4 1242 Lastbilar 1244 Arbetsmaskiner 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 1250 Datorer 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer 1260 Leasade tillgångar 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier 1290 Övriga maskiner och inventarier 1291 Konst och liknande tillgångar 1292 Inventarier i annans fastighet 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier 13 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Aktier och andelar i koncernföretag 1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag 1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag 1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag 1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag 1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag) 1351 Aktier i börsnoterade bolag 1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar 1381 Långfristiga reversfordringar(lån till utomstående) 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 14 Lager 1410 Mat 1411 Kaffe 1412 The 1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk 1430 Cider och alkoläsk 1440 Lager starköl 1441 Flasköl 1442 Tank/fatöl 1450 Lager lättvin 1455 Lager starkvin 1460 Lager sprit

5 1465 Lager tomglas och tomfat 1470 Lager tobak 1472 Lager minibar 1473 Lager kioskvaror, livsmedel 1474 Lager butik 1475 Lager försäljningsprodukter SPA 1476 Lager SPA-behandlingsprodukter 1495 Lager övrigt 1499 Inkurans varulager 15 Kundfordringar 1510 Kundfordringar 1511 Ofakturerade kundfordringar 1512 Belånade kundfordringar(factoring) 1513 Avräkning reception 1514 Avräkning restaurang 1515 Osäkra kundfordringar 1516 Tvistiga fordringar 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 1519 Värdereglering av kundfordringar 1560 Kundfordringar hos koncernföretag 1561 Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 1580 Avräkning kontokort 1581 Avräkning American Express 1582 Avräkning övriga kontokort 1583 Avräkning Diners 1585 Avräkning Rikskuponger 1586 Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda 1587 Avräkning resebyråkuponger/vouchers 1588 Avräkning kedjor och organisationer 16 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Fordringar hos anställda 1611 Reseförskott 1613 Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran 1660 Fordringar hos koncernföretag 1661 Fordringar hos moderföretag 1662 Fordringar hos dotterföretag 1663 Fordringar hos andra koncernföretag 1670 Fordringar hos intresseföretag 1680 Andra kortfristiga fordringar 1681 Utlägg för kunder 1682 Kortfristiga lånefordringar 1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 1684 Fordringar hos leverantör 1685 Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1699 OBS-konto 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader

6 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1780 Upplupna avtalsintäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 1800 Kortfristiga placeringar 1810 Andelar i börsnoterade bolag 1820 Obligationer 1830 Konvertibla skuldebrev 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag 1880 Andra kortfristiga placeringar 1886 Andelar i koncernföretag 1889 Andelar i övriga företag 1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar 19 Kassa och bank 1910 Kassa 1912 Växelkassa hotell 1913 Växelkassa restaurang 1915 Bankinsättning 1916 Bankinsättning 2 (exempelvis restaurang) 1920 Plusgiro 1921 Plusgiro Plusgiro Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1931 Företagskonto Företagskonto Övriga bankkonton 1941 Övrig bank Övrig bank Koncernkonto moderföretag 1970 Särskilda bankkonton 1980 Valutakonton 2 Skulder och eget kapital 20 Eget kapital 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital 2084 Överkursfond/utgår 1 januari Uppskrivningsfond 2086 Reservfond 2087 Insatsemission 2088 Fond för yttre underhåll 2090 Fritt eget kapital 2091 Balanserat resultat 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag 2093 Erhållna aktieägaretillskott 2094 Egna aktier 2095 Fusionsresultat 2096 Fond för verkligt värde 2097 Överkursfond 2098 Vinst eller förlust från föregående år 2099 Årets resultat 21 Obeskattade reserver 2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering 2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering 2123 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 2124 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering 2125 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering 2126 Periodiseringsfond vid 2016 års taxering

7 2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering 2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 2150 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2190 Övriga obeskattade reserver 2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld 2196 Lagerreserv 2199 Övriga obeskattade reserver 22 Avsättningar 2210 Avsättningar för pensioner 2220 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2230 Avsättningar för bonussystem 2250 Avsättningar för skatter 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost 2259 Avsättningar för övriga skatter 2290 Övriga avsättningar 23 Långfristiga skulder 2310 Obligations- och förlagslån 2320 Konvertibla lån och liknande 2322 Lån förenade med optionsrätt 2323 Vinstandelslån 2324 Kapitalandelslån 2330 Checkräkningskredit 2331 Utnyttjad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 2361 Långfristiga skulder till moderföretag 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag 2390 Övriga långfristiga skulder 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del 2392 Villkorliga långfristiga skulder 2393 Lån från närstående personer, långfristig del 2394 Långfristiga leverantörskrediter 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta 2397 Mottagna långfristiga depositioner 2399 Övriga långfristiga skulder 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 2418 Kortfristig del av checkräkningskredit 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut 2420 Förskott från kunder 2421 Ej inlösta presentkort 2422 Kuponger 2424 Förskott festvåning 2425 Förskott grupper 2426 Förskott möten 2427 Depositioner 2429 Övriga förskott från kunder

8 2440 Leverantörsskulder 2441 Leverantörsskulder 2442 Betalningsreskontra 2445 Tvistiga leverantörsskulder 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder 2450 Avräkning spelarrangörer 2451 Avräkning Svenska Spel 2452 Cherrybolagen 2460 Leverantörsskulder till koncernföretag 2461 Leverantörsskulder moderföretag 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2491 Växelskulder 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 25 Skatteskulder 2510 Skatteskulder 2512 Beräknad inkomstskatt 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 2515 Beräknad avkastningsskatt 2516 Moms 2517 Beräknad utländsk skatt 2518 Betald F-skatt 26 Moms och särskilda punktskatter 2610 Utgående moms, 25 % 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige 25 % 2612 Utgående moms på egna uttag 25 %(Enskild firma, HB) 2613 Utgående moms för uthyrning, 25 % 2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 % 2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 25 % 2616 Utgående moms VMB 25 % 2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 % 2618 Vilande utgående moms, 25 % 2620 Utgående moms, 12 % 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 % 2622 Utgående moms på egna uttag, 12 % 2623 Utgående moms för uthyrning, 12 % 2624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 12 % 2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 12 % 2626 Utgående moms VMB 12 % 2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 % 2628 Vilande utgående moms, 12 % 2630 Utgående moms, 6 % 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % 2632 Utgående moms på egna uttag, 6 % 2633 Utgående moms för uthyrning, 6 % 2634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 6 % 2635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 6 % 2636 Utgående moms VMB1 6 % 2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 % 2638 Vilande utgående moms, 6 % 2640 Ingående moms 2641 Debiterad ingående moms 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2646 Ingående moms på uthyrning 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 2648 Vilande ingående moms 2649 Ingående moms, blandad verksamhet 2650 Redovisningskonto för moms 2660 Särskilda punktskatter 2661 Reklamskatt 2669 Övriga punktskatter

9 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalskatt 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2732 Avräkning särskild löneskatt 2740 Avtalade sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m m 2760 Semestermedel 2761 Avräkning semesterlöner 2762 Semesterlönekassa 2790 Övriga löneavdrag 2791 Personalens intressekonto 2792 Lönesparande 2793 Gruppförsäkringspremier 2794 Fackföreningsavgifter 2795 Mätnings- och granskningsarvoden 2799 Övriga löneavdrag 28 Övriga kortfristiga skulder 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 2811 Avräkning för factoring 2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2821 Löneskulder 2822 Reseräkningar 2823 Tantiem, gratifikationer 2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda 2830 Avräkning för annans räkning 2840 Kortfristiga låneskulder 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder 2849 Övriga kortfristiga låneskulder 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag 2880 Skuld erhållna bidrag 2890 Övriga kortfristiga skulder 2891 Skulder under indrivning 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 2898 Outtagen vinstutdelning 2899 Övriga kortfristiga skulder 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2911 Löneskulder 2916 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna löner 2919 Övriga upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2926 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna semesterlöner 2930 Upplupna pensionskostnader 2931 Upplupna pensionsutbetalningar 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 2942 Beräknad upplupen löneskatt 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter) 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknads försäkringsavgifter 2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter

10 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 2979 Övriga förutbetalda intäkter 2980 Upplupna avtalskostnader 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2991 Beräknat arvode för bokslut 2992 Beräknat arvode för revision 2993 Upplupna teleavgifter 2994 Upplupna avgifter för energi, vatten, el, m m 2995 Upplupna hyror/hyresskuld 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2999 OBS konto 3 Intäkter 30 Försäljning logi 3010 Hotellrum (moms 12%) 3011 Affärsresenärer 3012 Möten 3013 Privat 3014 Grupp 3019 Rabatt hotellrum 3020 Andra logiintäkter ( moms 12%) 3021 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) 3022 Dagrum ( moms 12%) 3023 Early departure (ej momspliktig omsättning) 3024 Late check-out ( moms 12%) 3025 Extrasängar ( moms 12%) 3026 Husdjur ( moms 12%) 3027 Röksanering (ej momspliktig omsättning) 3030 Stughyror ( moms 12%) 3039 Rabatt stughyror ( moms 12%) 3040 Uthyrning av lägenheter (timeshare, moms 12%) 3045 Intäkter av skötsel av lägenheter (timeshare, 12% moms) 3081 Gästfrihet/VIP Complimentary logi ( moms 12%) 3082 Gästkompensation hotell ( moms 12%) 3083 Rörliga bokningsavgifter 3085 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system (25% moms) 31 Försäljning övrigt hotell 3110 Kommunikation och underhållning (25 % moms 25%, moms 12%) 3111 Telefon ( moms 12%) 3112 Internet-access ( moms 12%) 3114 Rabatt kommunikation ( moms 12%) 3115 TV ( moms 12%) 3116 Film ( moms 12%) 3118 Övrig underhållning 3119 Rabatter underhållning ( moms 12%) 3120 Minibar livsmedel ( moms 12%) 3121 Minibar livsmedel (moms 12 %) 3122 Minibar lättöl, vatten, läsk ( moms 12%) 3123 Minibar cider och alkoläsk (moms 25%) 3124 Minibar starköl ( moms 25%) 3125 Minibar vin ( moms 25%) 3126 Minibar sprit (moms 25%) 3127 Minibar varor ej livsmedel ( moms 25%) 3129 Rabatt minibar 3130 Försäljning kioskvaror livsmedel ( moms 12%) 3131 Kioskvaror, icke livsmedel (moms 25%) 3132 Kioskvaror, livsmedel ( moms 12%) 3133 Automatförsäljning, icke livsmedel (moms 25%) 3134 Automatförsäljning, livsmedel ( moms 12%) 3135 Tobak ( moms 25%) 3139 Rabatt kioskvaror 3140 Försäljning butiksvaror 3141 Hygienartiklar (moms 25%) 3142 Kläder (moms 25%) 3145 Dagstidningar ( moms 6%)

11 3147 Souvenirer, icke livsmedel (moms 25%) 3148 Souvenirer, livsmedel ( moms 12%) 3149 Rabatt butiksvaror 3150 Övriga hotelltjänster ( moms 12%) 3151 Gästtvätt ( moms 12%) 3152 Bagagehantering ( moms 12%) 3153 Leveranser till hotellrummet ( moms 12%) 3154 Barnpassning (moms 25%) 3155 Massage (moms 25%) 3156 Bad/bastu ( moms 12%) 3160 Transporter och parkering 3161 Taxi ( moms 6%) 3162 Flygplatstransport ( moms 6%) 3163 Buss ( moms 6%) 3164 Kollektivtrafikbiljetter ( moms 6%) 3165 Garage ( moms 12%) 3166 Garage (moms 25%) 3167 Cykeluthyrning (moms 25%) 3168 Båtuthyrning (moms 25%) 3169 Övriga transporter (moms 6%) 3170 Turistkort/rabattkort/biljetter 3171 Turistkort (moms 25%) 3172 Rabattkort (moms 25%) 3173 Teaterbiljetter ( moms 6%) 3174 Biobiljetter ( moms 6%) 3175 Kultur ( moms 6%) 3180 Övriga intäkter från övernattningar ( moms 12%) 3181 Bostadsrätter 3182 Stugor 3183 Camping 3184 Personalbostäder 3189 Rabatt övriga intäkter från övernattningar 3190 Försäljning övrigt hotell (moms 25%) 3191 Växlingsavgifter (ej momspliktig omsättning) 3192 Upplåtelse av reklamplats/monterhyra (moms 25%) 3193 Uthyrning butiksyta, t ex i lobby efter ansökan om frivillig skattskyldighet (moms 25%) 3194 Uthyrning butiksyta, t ex i lobby (ej momspliktig omsättning) 3195 Faktureringsavgifter (moms25%) 3199 Övrig försäljning (ej momspliktig omsättning) 32 Försäljning mat 3210 Mat i restaurangen och/ eller kaféet (moms 12%) 3211 Mat Restaurangen 3212 Mat Kaféet 3215 Hämtmat ( catering utan kringtjänster)( moms 12%) 3216 Catering med kringtjänster, mat(moms 25%) 3219 Rabatt mat (moms 12%) 3220 Frukost (moms 12%) 3230 Personalmat (moms 12%) 3281 Gästfrihet/VIP Complimentary MAT (moms 12%) 3282 Gästkompensation MAT (moms 12%) 33 Försäljning dryck 3310 Kaffe och te för förtäring i restaurangen/kaféet (moms 12%) 3311 Kaffe (moms 12%) 3312 Te (moms 12%) 3315 Hämtdryck/avlämning av dryck (catering utan kringtjänster)( moms 12%) 3316 Catering med kringtjänster, drycker (moms 25%) 3320 Lättöl, vatten, läsk och juice för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 12%) 3321 Folköl (moms 12 %) 3325 Lättöl, vatten, läsk och juice för avhämtning ( moms 12%) 3326 Folköl för avhämtning ( moms 12%) 3329 Rabatt lättöl,folköl vatten och läsk för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 12%) 3330 Cider och alkoläsk för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3340 Starköl för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3341 Flasköl 3342 Tank/fatöl

12 3350 Vin för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3355 Starkvin för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3360 Sprit för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3365 Drinkar för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25%) 3381 Gästfrihet/VIP Complimentary DRYCK (moms 25%) 3382 Gästkompensation DRYCK (moms 12%) 34 Försäljning övrigt restaurang 3410 Lokalhyra restaurang ( moms 12%) 3415 Hyra för utrustning (moms 25%) 3420 Roulett, casino och spel i egen regi (ej momspliktig omsättning) 3422 Spelintäkter, vinstandel spel (ej momspliktig omsättning) 3430 Tobak (moms 25%) 3441 Entré 25% moms 3442 Entré kultur (6% moms) 3450 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) 3460 Blommor, dekorationer, festvåningsarrangemang (moms 25%) 3469 Inköp festvåningsarrangemang (moms 25%) 3470 Garderob (moms 25%) 3490 Gästaktiviteter Restaurang (moms 25%) 3497 Försäljning övrigt restaurang (moms 6 %) 3498 Försäljning övrigt restaurang (moms 12 %) 3499 Försäljning övrigt restaurang (oms 25%,) 35 Försäljning möten 3510 Hyra möteslokaler (moms 25%) 3511 Hyra möteslokaler påföljande dag (moms 25%) 3512 Hyra möteslokaler dagmöten (moms 25%) 3513 Telefon (moms 25%) 3514 Internet-Access (moms 25%) 3515 Rabatt kommunikation (moms 25%) 3516 Hyra grupprum (moms 25%) 3517 Övrig underhållning (moms 25%) 3518 Rabatt underhållning (moms 25%) 3520 Avbokningsavgifter möten (ej momspliktig omsättning) 3530 Hyra mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering (moms 25%) 3531 Hyra mötesutrustning (moms 25%) 3532 Mötesmaterial/kopiering (moms 25%) 3540 Gäst- och mötesaktiviteter externa 3541 Gäst- och mötesaktiviteter externa (moms 25%) 3542 Gäst- och mötesaktiviteter externa ( moms 12%) 3543 Gäst- och mötesaktiviteter externa ( moms 6%) 3544 Gäst- och mötesaktiviteter externa (ej momspliktig omsättning) 3545 Gäst- och mötesaktiviteter interna (moms 25%) 3546 Föreläsningar (moms 25%) 3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa 3550 Mat som ingår i konferensarrangemang (moms 25 %) 3551 Dryck som ingår i konferensarrangemang (moms 25 %) 3581 Gästfrihet/VIP Complimentary MÖTEN (moms 25%) 3582 Gästkompensation MÖTEN (moms 25%) 3583 Bokningsavgifter (25 % moms 25%, 0% moms till utländska företag) 3584 Bokningsavgifter utländska företag (ej momspliktig omsättning) 3585 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system (moms 25%) 3586 Rabatt möteskunder (moms 25%) 3587 Rabatt möteskunder med avtal (moms 25%) 36 Försäljning SPA, idrott och teamaktiviteter 3610 Behandling och mentala aktiviteter (moms 25%) 3611 Massage av olika slag, kroppsbehandlingar 3612 Kurbehandlingar, kurbad 3613 Ansiktsbehandlingar och hudvård 3614 Manikyr/pedikyr 3615 Hårvård, frisör och liknande 3616 Floating och liknande meditativa aktiviteter 3617 Meditativa aktiviteter, avslappning 3618 Solarium, soldusch 3620 Sjukvårdande behandlingar (ej momspliktig omsättning)

13 3625 Livsstilsrådgivning och liknande rådgivning 3626 Livsstilsrådgivning (25% moms) 3627 Livsstilsrådgivning (6% moms) 3628 Livsstilsrådgivning ej momspliktig 3630 Idrott och fysiska aktiviteter (moms 6%) 3631 Bad i badanläggning (6% moms) 3632 Vattenpass med fysiska inslag(6% moms) 3633 Gym för styrke- och/eller konditionsträning (6% moms) 3634 Work Out, gymnastik, aerobics etc. (6% moms) 3635 Tha Chi, Yoga (fysisk), Qi Gong och kampsporter (6% moms) 3636 Motions- och träningsdans (ej diskotek) (6% moms) 3637 Innebandy, bandy, volleyboll, bowling, bangolf, vanlig golf, racketsporter och andra lagsporter (6% moms) 3640 Stavgång under ledning av ledare samt uthyrning av stavar om detta ingår i priset på aktiviteten (6% moms) 3641 Cykling under ledning av ledare samt uthyrning av cyklar om detta ingår i priset på aktiviteten (6% moms) 3642 Skid- och skridskoåkning, uthyrning av redskapen om detta ingår i aktiviteten (6% moms) 3643 Liftkort (6% moms) 3644 Ridning (6% moms) 3645 Kanot/kajakpaddling och uthyrning om detta ingår i aktiviteten (6% moms) 3646 Motocrossåkning (6% moms) 3650 Övriga aktiviteter (moms 25%) 3651 Kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning (moms 25%) 3652 Matlagningskurser och liknande kurser (moms 25%) 3653 Kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter (moms 25%) 3654 Teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter (moms 25%) 3655 Ren/hundspann och liknande aktiviteter (moms 25%) kamp och liknande aktiviteter (moms 25%) 3657 Föreläsningar om friskvård och liknande (moms 25%) 3660 Produktförsäljning SPA- och behandlingsprodukter (moms 25%) 3670 Uthyrning av lokaler, kläder och material (moms 25%) 3671 Uthyrning SPA-lokaler (moms 25%) 3672 Uthyrning SPA-lokaler (moms 6% ) 3673 Uthyrning badrock, handduk, bad- och sportkläder (moms 25%) 3674 Uthyrning av skidor, sportartiklar etc. (moms 25%) 3681 Gästfrihet/VIP, SPA,idrott och temaaktiviteter (moms 25%) 3682 Gästkompensation SPA, idrott och teamaktiviteter (moms 6%) 3683 Gästkompensation - Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 25 %) 3684 Gästkompensation - Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 6 %) 3695 Rabatt SPA, idrott och teamaktiviteter (moms 25%) 3696 Rabatt SPA, idrott och teamaktiviteter (moms 6%) 3698 Försäljning övrigt SPA, idrott och teamaktiviteter 3699 Avbokningsavgifter, SPA-behandlingar No-Show-intäketr (ej momspliktig omsättning) 37 Intäktskorrigeringar 3730 Rabatter/intäktsreduktioner(25%) 3740 Öresutjämning/kassadifferenser (ej momspliktig omsättning) 3760 Bank- och kreditkortsavgifter 3765 Kuponginlösenavgifter 3780 Intäkter oinlösta kuponger och presentkort (ej momspliktig omsättning) 3785 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag (ej fördelade) 3790 Övriga intäktskorrigeringar 38 Fri grupp 39 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyres- och arrendeintäkter 3911 Hyresintäkter momsfria 3912 Hyresintäkter momsbelagda 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties (moms 25%) 3921 Provisionsintäkter 3922 Licensintäkter och royalties 3923 Erhållna reklambidrag 3925 Franchiseintäkter 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (ej momspliktig omsättning) 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 3980 Erhållna offentliga stöd 3981 Erhållna EU-bidrag 3982 Erhållna statliga bidrag 3987 Erhållna kommunala bidrag

14 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 3989 Erhållna övriga bidrag 3990 Övriga ersättningar och intäkter 3994 Försäkringsersättning (ej momspliktig omsättning) 4 Varu- och tjänsteinköp/kostnad för sålda varor och tjänster 40 Inköp logi 4010 Inhyrd logi - hotellrum 4030 Inhyrd logi - stugor 4060 Förbrukningsmaterial hotell 4061 Gästartiklar hotell 4062 Badrumsartiklar 4063 Trycksaker 4064 Tidningar 4065 VIP-artiklar 4069 Övrigt förbrukningsmaterial 4070 Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum 4071 Tvätt sänglinne 4075 Tvätt handdukar 4079 Tvätt övrigt 4090 Övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial, hotellrum 41 Inköp övrigt hotell 4110 Kommunikation och underhållning 4111 Telefonmarkeringar gästrum 4112 Internet-access 4115 TV 4116 Film 4118 Övrig underhållning 4120 Minibar livsmedel 4121 Minibar livsmedel 4122 Minibar lättöl, vatten, läsk 4124 Minibar starköl 4125 Minibar vin 4126 Minibar sprit 4127 Minibar varor ej livsmedel 4130 Inköp kioskvaror livsmedel 4131 Kioskvaror, icke livsmedel 4132 Kioskvaror, livsmedel 4133 Automatförsäljning, icke livsmedel 4134 Automatförsäljning, livsmedel 4135 Tobak 4140 Inköp butiksvaror 4141 Hygienartiklar 4142 Kläder 4145 Dagstidningar 4147 Souvenirer, icke livsmedel 4148 Souvenirer, livsmedel 4150 Övriga hotelltjänster 4151 Gästtvätt 4152 Bagagehantering 4153 Leveranser till hotellrummet 4154 Barnpassning 4155 Massage 4160 Transporter och parkering 4161 Taxi 4162 Flygplatstransport 4163 Buss 4164 Kollektivtrafikbiljetter 4166 Garage 4167 Cykeluthyrning 4168 Båtuthyrning 4169 Övriga transporter 4170 Turistkort/rabattkort/biljetter 4171 Turistkort 4172 Rabattkort 4173 Teaterbiljetter

15 4174 Biobiljetter 4175 Kultur 4180 Övriga kostnader för övernattningar 4181 Bostadsrätter 4182 Stugor 4183 Camping 4185 Personalbostäder 4190 Inköp övrigt hotell 4191 Växlingsavgifter 4192 Uthyrning reklamplats/monterhyra 4193 Uthyrning butiksyta 4195 Faktureringsavgifter 4199 Övrig försäljning 42 Inköp mat 4210 Mat 4211 Mat Restaurang 4212 Mat Kaféet 4230 Personalmat 4280 Inköpsrabatter mat 43 Inköp dryck 4310 Inköp Kaffe och Te 4311 Kaffe 4312 Te 4320 Lättöl, vatten, läsk och juice 4321 Folköl 4330 Cider och alkoläsk 4340 Starköl 4341 Flasköl 4342 Tank/fatöl 4350 Vin 4355 Starkvin 4360 Sprit 4370 Kolsyra 4380 Inköpsrabatter dryck 4390 Tomglas, gastuber 44 Inköp övrigt restaurang 4410 Inhyrda lokaler, restaurang 4415 Inhyrd utrustning 4420 Roulett, casino och spel i egen regi 4430 Tobak 4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader 4445 Köpt musik, underhållning och kultur rörliga kostnader (moms vid entréförsäljning) 4460 Förbrukningsmaterial restaurang 4461 Gästartiklar restaurang 4462 Notor, bongrullar 4463 Pappersvaror, engångsservis 4469 Övrigt förbrukningsmaterial restaurang 4470 Tvätt av linne, mattor med mera 4471 Tvätt restauranglinne 4472 Tvätt mattor 4473 Tvätt gardiner och övriga textilier 4475 Tvätt kockkläder och kökslinne 4479 Övrig tvätt restaurang och kök 4480 Rabatter övriga inköp, restaurang 4490 Inkuransavdrag 45 Inköp möten 4510 Inhyrda lokaler, möten 4530 Inhyrd mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering 4531 Inhyrd mötesutrustning 4532 Mötesmaterial/kopiering 4540 Gäst- och mötesaktiviteter externa 4550 Mat vid konferensarrangemang 4551 Dryck vid konferensarrangemang

16 4560 Förbrukningsmaterial vid interna gäst- och mötesaktiviteter 4561 Gästartiklar möten 4569 Övrigt förbrukningsmaterial möten 46 Inköp SPA, idrott och teamaktiviteter 4610 Behandlingsprodukter 4611 Produkter i massage och kroppsbehandlingar 4612 Produkter i kurbehandlingar och kurbad 4613 Produkter i ansiktsbehandlingar och hudvård 4614 Produkter för manikyr/pedikyr 4615 Produkter för hårvård och liknande 4616 Produkter för floating och liknande meditativa behandlingar 4617 Produkter som används vid meditativa aktiviteter 4618 Solarium och soldusch 4620 Produkter i sjukvårdande behandlingar 4630 Inköp för idrott och fysiska aktiviteter 4650 Inköp för övriga aktiviteter 4651 Inköp för kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning 4652 Inköp för matlagningskurser och liknande kurser 4653 Inköp för kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter 4654 Inköp för teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter 4655 Inköp för ren/hundspann och liknande aktiviteter 4656 Inköp för 5-kamp och liknande aktiviteter 4657 Kostnad för föreläsningar om friskvård och liknande 4660 Inköp försäljningsprodukter SPA 4673 Inköp uthyrda badrockar, handdukar, bad- och sportkläder 4674 Inköp, uthyrda skidor, sportartiklar etc 4680 Tvätt av handdukar för SPA, idrott och teamaktiviteter 4691 Gästartiklar SPA, idrott och teamaktiviteter 4698 Övrigt förbrukningsmaterial SPA, idrott och teamaktiviteter 47 Erhållna ej fördelade rabatter 4730 Erhållna rabatter och bonus 48 Ej fördelat förbruknings- och städmaterial 4849 Övrig musik och underhållning 4869 Övrigt förbrukningsmaterial 4870 Tvätt och städ 4872 Tvätt-, disk och rengöringsmedel 4874 Städ- och tvättutrustning 4879 Övrigt tvätt, disk och städmaterial 49 Fri grupp 5 Övriga externa rörelsekostnader 50 Lokalkostnader, drift och underhåll 5020 El 5030 Värme 5031 Gasol och gas 5032 Sotning 5040 Vatten och avlopp 5050 Lokaltillbehör 5060 Renhållning 5062 Sophämtning 5064 Snöröjning 5065 Trädgårdsskötsel/yttre städning 5070 Reparation och underhåll av hyrda lokaler 5090 Övriga lokalkostnader 51 Fri grupp 52 Fri grupp 53 Fri grupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

17 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror 5430 Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera 5440 Förbrukningsemballage 5450 Linne, glas, porslin, bestick och köksutrustning 5451 Sänglinne och frotté 5452 Restauranglinne 5455 Glas, porslin, bestick 5456 Köksutrustning 5460 Förbrukningsmaterial 5461 El-material och datatillbehör 5462 Blommor och dekorationer 55 Reparationer och underhåll 5500 Reparation och underhåll 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar 5520 Reparation och underhåll av inventarier och datorer med mera 5530 Reparationer och underhåll av installationer 5550 Reparation och underhåll av datorer och annan elektronisk utrustning 56 Kostnader för transportmedel 5610 Personbilskostnader 5611 Drivmedel för personbilar 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar 5615 Leasing av personbilar 5616 Vägtull/Trängselskatt, avdragsgill 5619 Övriga personbilskostnader 5620 Lastbilskostnader 5660 Motorcykel, moped och scoterkostnader 5670 Båt, flyg och helikopterkostnad 5690 Övriga kostnader för transportmedel 57 Frakter och transporter 5700 Frakter och övriga transportkostnader 58 Resekostnader 5800 Resekostnader (gruppkonto) 5810 Biljetter 5820 Hyrbilskostnader 5830 Kost och logi 5890 Övriga resekostnader 59 Reklam och PR 5910 Annonsering 5911 Annonsering, tidningar 5912 Annonsering, kataloger 5913 Annonsering, fackpress 5914 Annonsering, övrig tryckt annonsering 5915 Annonsering, distributionssystem 5916 Annonsering, banners och andra webbannonser 5917 Annonsering, sökmotorer 5919 Annonsering, övrig elektronisk annonsering 5920 Utomhus och trafikreklam 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 5931 Reklam, broschyrer och säljmaterial 5932 Reklam, elektroniska nyhetsbrev 5935 Stamgästprogram 5936 Medlemskort, broschyrer 5937 Utskick stamgäster 5938 Bonuskostnader stamgäster 5939 Övrig direktreklam 5940 Visningar, utställningar och mässor 5941 Utställningar och mässor 5942 Workshops och säljaktiviteter 5945 Visningar 5950 Anläggningsreklam och skyltning

18 5951 Fast skyltning 5952 Skyltningsmaterial 5953 Menyer 5960 Gåvor, presentreklam, tävlingar 5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam 5971 Produktion av reklamfilm och radioreklam 5972 Radio- och TV-reklam 5975 Produktion av egen webbplats 5976 Drift och underhåll av egen webbplats 5977 Sökmotoroptimering av egen webbplats 5980 PR, institutionell reklam och sponsring 5990 Övriga kostnader för reklam och PR 5998 Erhållna reklambidrag 6 Övriga externa rörelsekostnader 60 Övriga försäljningskostnader 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) 6010 Kataloger, prislistor, matsedlar och vinlistor 6020 Egna facktidskrifter 6030 Speciella orderkostnader och distributionskostnader 6031 Avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer 6032 Avgifter till elektroniska reservationssystem 6050 Försäljningsprovisioner 6060 Kreditförsäljningskostnader 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill 6090 Övriga försäljningskostnader 61 Kontorsmateriel och trycksaker 6100 Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto) 6110 Kontorsmaterial 6150 Trycksaker 62 Tele och post 6200 Tele och post (gruppkonto) 6210 Telekommunikation 6211 Fast telefoni 6212 Mobiltelefon 6230 Datakommunikation 6250 Postbefordran 63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) 6310 Företagsförsäkring 6320 Självrisk vid skada 6330 Kompensation till gäster till följd av stöld eller skador 6350 Förluster på kundfordringar och smitnotor 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar och smitnotor 6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor 6360 Garantikostnader 6361 Förändring av garantiavsättning 6362 Faktiska garantikostnader 6370 Kostnader för bevakning och larm 64 Förvaltningskostnader 6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto) 6410 Styrelsearvoden 6420 Ersättningar till revisor 6421 Revision 6422 Revisionsverksamhet utöver 6423 Skatterådgivning- revisor 6424 Övriga tjänster- revisor 6440 Årsredovisning och delårsrapporter 6450 Bolagsstämma/årsstämma 6490 Övriga förvaltningskostnader

19 65 Övriga externa tjänster 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto) 6530 Redovisningstjänster 6540 IT-tjänster 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6580 Advokat- och rättegångskostnader 6590 Övriga externa tjänster 66 Undersökningar och produktutveckling 6610 Marknadsundersökningar 6620 Branschstatistik 6650 Studiebesök 6660 Produktutveckling 6670 Provköp och produkttester 67 Fri grupp 68 Fri grupp 69 Övriga externa kostnader 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910 Licensavgifter och royalties 6911 Radio, TV, dvd 6912 STIM-avgifter 6913 SAMI/IFPI-avgifter 6930 Kostnader för varumärken med mera 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Lämnade bidrag och gåvor 7 Kostnader för personal 70 Löner till kollektivanställda 7010 Löner till kollektivanställda 7011 Löner till fast anställd personal kollektivanställda 7012 Vinstandelar/bonus till kollektivanställda 7013 Löner till kollektivanställda år 7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 7016 Vinstandelar till kollektivanställda 7017 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag kollektivanställda 7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda 7030 Löner till extrapersonal 7040 Löner till musiker och underhållare 7080 Lön till kollektivanställda för ej arbetad tid 7082 Utbetald sjuklön till kollektivanställda 7083 Föräldraersättning till kollektivanställda 7085 Semesterlöner till kollektivanställda 7088 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 7090 Förändring semesterlöneskuld 7091 Beräknad semesterlön 7092 Utbetald semesterlön 71 Kostnader för entreprenader 7100 Entreprenader 7111 Entreprenader, städning 7112 Entreprenader, disk 7113 Entreprenader, kök 7114 Entreprenader, servering 7115 Entreprenader, bevakning 7116 Entreprenader, musik 7117 Entreprenader, garderob

20 7118 Entreprenader, reception 7119 Entreprenader, möblering 7190 Utlånad/utfakturerad personal 72 Löner till tjänstemän och företagsledare 7210 Löner till tjänstemän 7211 Löner till fast anställd personal tjänstemän 7212 Vinstandelar/bonus till tjänstemän 7213 Löner till tjänstemän år 7215 Löner till tjänstemän 7216 Vinstandelar till tjänstemän 7217 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag tjänstemän 7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän 7220 Löner till företagsledare 7222 Tantiem till företagsledare 7223 Löner till företagsledare år 7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) 7229 Upplupna löner och vinstandelar till företagsledare 7230 Löner till extra anställda tjänstemän 7240 Styrelsearvoden 7280 Lön till tjänstemän för ej arbetad tid 7282 Utbetald sjuklön till tjänstemän 7283 Föräldraersättning till tjänstemän 7284 Föräldraersättning till företagsledare 7285 Semesterlöner till tjänstemän 7286 Semesterlöner till företagsledare 7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid 7290 Förändring semesterlöneskuld 7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän 7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare 73 Kostnadsersättningar och naturaförmåner 7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto) 7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar 7319 Övriga kontanta extraersättningar 7320 Traktamenten vid tjänsteresa 7321 Skattefria traktamenten, Sverige 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 7323 Skattefria traktamenten, utlandet 7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet 7330 Bilersättningar 7331 Skattefria bilersättningar 7332 Skattepliktiga bilersättningar 7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri 7380 Kostnader för förmåner till anställda 7381 Kostnader för fri bostad 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen 7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder 7385 Kostnader för fri bil 7386 Subventionerad ränta 7387 Kostnader för lånedatorer 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner 7389 Övriga kostnader för förmåner 7391 Kostnad för vägtull/trängselskatteförmån 7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster 74 Pensionskostnader 7400 Pensionskostnader (gruppkonto) 7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 7420 Förändring av pensionsskuld 7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad 7460 Pensionsutbetalningar 7490 Övriga pensionskostnader

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer