Utvärdering i kritisk belysning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering i kritisk belysning"

Transkript

1 Utvärdering i kritisk belysning Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

2 Agenda Allmän kvalitets- och resultatorientering i den offentliga sektorn ställer stora krav på uppföljning/utvärdering. Kvalitet som måste mätas och jämföras, t ex i öppna jämförelser. Mysteriet med utvärderingsmonstret. Är det så självklart att all denna utvärdering bidrar till ökad kvalitet och effektivitet? Eller kan den påverka verksamheter på oönskat vis?

3 Utvärdering (eller granskning) som familjenamn En systematiskt genomförd undersökning för att få fram tillförlitlig och användbar kunskap om värdet av någonting. Flera olika aktiviteter har mer eller mindre av dessa egenskaper: - Utvärdering - Uppföljning - Kvalitetsmätning - Tillsyn/inspektion - Revision - Litteraturkritik, vinprovning.

4 Utvärderingens tidevarv Lagar och regler antas som ställer krav på evaluering. Utvärdering integreras i praxis nästan överallt, men undantag finns. Stark resultatorientering verkliga resultat efterfrågas. Ännu starkare kvalitetsorientering, men vad kvalitet är sägs inte. Evidensrörelsen Tillsyn/inspektion centraliseras och får en allt viktigare roll. Nationella kvalitetssystem som rankar + name and shame. Allt fler myndigheter etableras med utvärdering som huvuduppdrag Kommuner/kommunala verksamheter som skapar egna system och tävlar i kvalitet.

5 Utvärderingens tidevarv, forts För att kunna uppvisa kvalitet och resultat krävs uppföljning och utvärdering. Vilket i sin tur ställer krav på systematisk dokumentation. Jämförbarhet kräver standardisering av vad som följs upp och utvärderas samt gemensamt fackspråk.

6 Myndigheten för kulturanalys 2011 Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Analysera utvecklingen inom kultursfären och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken.

7 Aktiekursen för utvärdering och utvärderare har aldrig varit högre än idag.

8 För tydlighets skull. Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning för att få fram tillförlitlig och användbar kunskap om värdet av någonting. Scriven (1991): "... the determination of the worth or value of something, judged according to appropriate criteria, with those criteria explicated and justified. Uppföljning är löpande insamling av huvudsakligen kvantitativ information i syfte att övervaka hur en verksamhet utvecklas i något eller några på förhand bestämda avseenden.

9 From studies to streams Evaluations no longer come anymore in single studies, but more often draw their material from a continuous flow of information that is nowadays faciliated by IT-technology. Streams = löpande insamling av kvantitativ information (statistik, indikatorer, nyckeltal, indikatorer) i syfte att övervaka hur en verksamhet utvecklas i på förhand bestämda avseenden.

10 En uppsättning centralt fastlagda indikatorer som årligen redovisas offentligt, och som på ett likartat och jämförbart sätt beskriver välfärds- tjänster med avseende på kvalitet och effektivitet. Hälso- och sjukvård (2006 ): Övergripande och områdesvisa indikatorer Socialtjänst - Vård och omsorg om äldre (2007) - Missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, funktionshinder mm Senast år 2014., (Regeringsbeslut ). SKL: skola, folkhälsa mm

11 Öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre 2010 De äldres omdöme Hemtjänsten/boendet som helhet Bemötande; Inflytande, Maten, Social samvaro och aktiviteter. Tillgänglighet Väntetid till särskilt boende; Kommunens information. Stöd i livets slutskede Informerande samtal med döende; Smärtskattning sista levnadsveckan; Någon närvarande i dödsögonblicket; Efterlevandesamtal med närstående. Rehabilitering vid stroke Riskförebyggande arbete Riskfylld användning av läkemedel Hälsotillstånd/funktionsförmåga 3 månader efter stroke. Fallskador; Riskbedömning avseende fall, undernäring, utveckling av trycksår; Läkemedelsgenomgångar. Förskrivning av 10 eller fler läkemedel; Samtidig förskrivning av 3 eller fler psykofarmaka; Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer; Förskrivning av läkemedel med antikolinerga effekter. Personal och kompetens Personalkontinuitet i hemtjänsten; Personal med vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå.

12 Datakällor som brukas Officiell befolkningsstatistik. Socialstyrelsens verksamhetsstatistik. SCB:s utbildningsregister och SKL:s personaluppgifter. Hälsodataregister; kvalitetsregister inom vården. Enkätundersökning till kommuner/stadsdelar/vårdcentraler. Nationell, årlig brukar/patientenkät. Granskning av kommunernas webbplatser. Prestationsrelaterade statliga stimulansmedel för registrering.

13 Flera tänkta användningar och användare Verksamhetsledare Områden i behov av förbättring kan identifieras och åtgärdas. Benchmarking, konkurrens främjar lärande och utveckling. Underlag för redovisning till huvudman. Beslutsfattare Lättare följa upp/utvärdera/jämföra. Mer informerad styrning. Brukare, patienter Underlag för att utöva valfrihet. Ökat inflytande. Medborgare och samhället i stort Ge relevant insyn i verksamheterna. Ansvarsutkrävande underlättas. Kvaliteten och effektiviteten i vård och omsorg ökar.

14 Öppna jämförelser Vissa skillnader i cancersjukvården är både anmärkningsvärda och oacceptabla. Nu krävs att landstingen går till botten med sina resultat och analyserar dem ordentligt. Lars-Erik Holm Generaldirektör, Totalstyrelsen Jämför landstingens kvalitet och effektivitet när det gäller cancersjukvården

15 Kvalitetsmätning i biblioteksvärlden Obligatorisk biblioteksstatistik Kulturen i siffror. Svensk biblioteksförening (2005) Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer i biblioteksvärlden. VG-regionens projekt Mål och mått. Brukarundersökningar. LibQual inernationellt utbrett koncept. IFLA: Measuring Quality: Performance Measurement in Libraries.

16 Mysteriet med utvärderingsmonstret Det er som om, der ikke er nogen grænse for feedback-løkkerne, som om evalueringsmonstret kræver mere og mere mad hver dag (Dahler-Larsen 2000). Hur evaluering ska användas för utveckling och styrning, hur det faktiskt går till och vilken nytta den har förblir oklart. Evaluering har inte bevisat sin egen affärsidé. En icke evidensbaserad praktik. Protected discourse. The performance paradox

17 En (ideal) programteori för öppna jämförelser Förutsättningar Valida indikatorer och statistik som mäter kvalitet. Aktiviteter Kvalitet mäts via enkät till kommuner, enheter, brukare. Resultat analyseras och presenteras öppet. Användning Resultat används för styrning, verksamhetsutveckling, val av utförare. Effekter What gets measured gets done Lättare följa upp/evaluera; bättre styrning. Benchmarking och konkurrens främjar produktivitet, effektivitet och likvärdig service. Ökad transparens, ansvarsutkrävande underlättas. Ökat förtroende från medborgare, legitimitet. Ökad välfärd, tillväxt, hållbar utveckling.. Saving the world with performance measures

18 Djävulen döljer sig i detaljerna

19 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad- användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

20 Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Äldre ska åldras i trygghet med bibehållet oberoende... Håller en verksamhet hög kvalitet om brukarna är nöjda? Vissa indikatorer hämtas från befolkningsstatistik och befolkningsundersökningar, inte från vårdtagar/patientstatistik. Resultatet av mätningen behöver inte ha med äldreomsorgen/ sjukvården att göra.

21 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad- användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

22 Ex på vad som mäts i namn av kvalitet: Äldreguiden Förutsättningar Processer Personaltäthet; utbildning; sysselsättningsgrad; omsättning. Ej verkställda beslut. Delaktighet i planering. Hemtjänsttimmar. Eget rum; kokmöjlighet Gruppboende för dementa. Välja mat Nattfasta i äldreboende. Läkarmedverkan i äldreboende. Många/olämpliga läkemedel o psykofarmaka. Anställda per chef. Uppföljning av biståndsbeslut; Uppsökande verksamhet. Hitta på hemsida; Informationens kvalitet Effekter -----

23 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad- användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

24 Osäkra effektmått Rapport till SKL om bristen på korrelation mellan indikatorer i öppna jämförelser och försök att förklara vårdresultat. Det finns således en stark koppling mellan befolkningens sammansättning och utfallet mätt med medicinska systemmått. Detta är ett av de starkare samband som framkommer i undersökningen.

25 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad- användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

26 Skiftande tolkningar och kreativ bokföring i öppna jämförelser Vad är en patient? Funktionshindrade studiecirkeldeltagare i mängd. Kan man räknas som deltagare i en studiecirkel om man inte vet om att det var en studiecirkel? För att halvera sjukfrånvaron fram till år 2008 flyttade Försäkringskassan människor som varit sjuka mer än ett år från sjukskrivning till sjukersättning. Varierande tolkningar i öppna jämförelser, t ex kokmöjligheter.

27 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad - användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

28 Måtten i öppna jämförelser blir mål Flera underlag för förbättringsarbete (Lex-Sara, Lex-Maria, avvikelserapportering, egna medborgarenkäter mm, men ÖJ har fått en särställning. Indikatorer blir mål. Alla äldreboenden ska ha kokmöjligheter och genomförandeplaner. ÖJ:s indikatorer har gjorts till krav inom LOV. Här ser man om man är röd, gul eller grön. Politikerna tycker det räcker att vara gul. Mål 2011: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med genomsnittet i SKL:s öppna jämförelser. ÖJ gör det lättare för politikerna att styra, men.

29 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad - användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

30 Innovation motverkas Egna uppföljningssystem läggs ner eller görs om för att ligga i linje med ÖJ. Gosedjursprojektet på Tjörn, katten som känns som en riktig katt t ex. Men det går liksom inte ihop med de mätetal vi ska samla in till öppna jämförelser.

31 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad - användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

32 Hannahs individuella utvecklingsplan Ämnesområde Mål Utvärdering Matematik Svenska.. Värdegrunden

33 Kvalitetsmätandets problematiska programteori Förutsättningar Främmande diskurs Oklara mål, målträngsel, validitetsproblematik Genomförande- Bara det mätbara mäts och användnings- Osäkra effektmått problem Skiftande tolkningar, kreativ bokföring Oklar och komplicerad - användning Perversa bieffekter What gets measured is all that gets done Teaching to the test ; Creaming Måtten blir mål Innovation motverkas, Ossification, tunnelseende Avprofessionalisering Panopticon Minskad total effektivitet Paving the road to hell

34 Panopticon If you know that others are watching your silhouette, then you are highly likely to spend your time watching your shadow (Batterham). Auditee mentality (Pawson)

35 En modernare panopticon Hur nöjd är du med den tid det tog för dig att få betala dina varor i kassan? 1 = Mycket nöjd. 2 = Ganska nöjd. 3 = Inte nöjd. 4 = Missnöjd, kommer inte tillbaka till Coop.

36 Till sist, är det inte märkligt att. Eller finns det ett logiskt samband? Å ena sidan. Marknadisering Privatisering, mångfald Beställar-utförarmodeller Brukarens behov i centrum. Valfrihet och konkurrens Å andra sidan. Standardisering av kvalitet, effektivitet via neutrala, tekniskt överlägsna metoder Kontrol nye tsifry Nationella riktlinjer, terminologi IT-system för styrning och kontroll av tjänster

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer