Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning"

Transkript

1 Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning 5 - Budget Firmateckning Kontoplan Attestinstruktioner Resultatenheter och grupper Bokförningsorder 5.6 Indexsida oktober 2010

2 Budget Budget = Plan över beräknade utgifter och inkomster under en viss tid. En budget förutsätts vara balanserad, dvs. att upptagna löpande utgifter är lika stora som intäkterna. Budget = ekonomiska ramar Budgetuppföljning = styrmedel och beslutunderlag. Budgetens olika faser: Vad Vem Budgetdirektiv styrelsen Budgetuppställning styrelsen Äskande sektionerna Budgeten fastställs styrelsen + sektionerna Budgeten verkställs sektionerna Budgetutfall kassören Budgetkontroll & korrigering kassör + styrelse 01Budget januari 2012 Sektion 5;1 sid 1 (1)

3 Firmateckning och underskrift av brev, avtal och liknande Frillesås FF kan endast tecknas av de som styrelsen har befullmäktigat härtill. Teckning kan endast ske av klubbstyrelsens ordförande och kassör, tillsammans eller var och en för sig. Föreningens firmatecknare kan ge fullmakt till annan ledare för att underteckna viss specificerad typ av handlingar. Detta kan vara fallet t.ex. för spelarlicenshandlingar till förbunden. Övergångar där någon form av övergångssumma är aktuell skall dock alltid vara godkänd av klubbstyrelsen innan sektionen kan gå vidare. När handling, ett brev eller liknande skall undertecknas utan att det behövs firmatecknare kan de skrivas under av föreningens sektionsledning. De skall då undertecknas på följande sätt: Frillesås FF Frillesås FF Frillesås FF Fotbollsektionen Handbollsektionen Innebandysektionen Namnteckning Namnteckning Namnteckning samt Frillesås FF Sponsorgruppen Namnteckning Dvs. det skall klart framgå att det är en handling som kommer från en sektion och inte från klubbstyrelsens firmatecknare. Sektionen utövar genom detta sätt att skriva sin ställningsfullmakt. 02 Firmateckning janyari 2012 Sektion 5;2 sid 1 (1)

4 Frillesås FF s kontoplan Kontoplan 1. Tillgångar 2. Eget kapital och skulder 3. Intäkter 4. Inköp av material för försäljning 5. Förbrukningsvaror 6. Administrationskostnader 7. Personalkostnader 8. Finansiella intäkter och kostnader Konto klass 1, tillgångar 1010 Kassa 1011 Handkassa (förskott) 1020 Postgiro 1040 Bankgiro 1050 FB Mixfond 1080 Bank specialkonto 1210 Kundfordringar 1300 Interimsfordringar 1490 Övriga kortfristiga fordringar 1510 Varulager 1820 Inventarier 1829 Värdeminskning inventarier Kontoklass 2, eget kapital och skulder 2110 Leverantörsskulder 2111 Skuld Bingolotto 2300 Interimsskulder 2310 Upplupna löner 2320 Upplupen semesterersättning och socials avgifter 2330 Upplupen arbetsgivaravgift 2370 Upplupen AMF-avgift 2400 Observationskonto 2510 Avdragen preliminär skatt anställda 2519 Inbetald preliminär skatt anställda 2660 Skattekonto 2690 Övriga kortfristiga skulder 2998 Balanserat resultat 2999 Periodens resultat Kontoklass 3, intäkter 3010 Medlemsavgift 3011 Aktivitetsavgift fotboll 3012 Aktivitetsavgift handboll 3013 Aktivitetsavgift innebandy 3020 Licens fotboll 3022 Licens handboll 3023 Licens innebandy 3110 Kommunalt verksamhetsbidrag 3130 Bidrag linjering o bevattning 3140 Bidrag grusplan 3150 Bidrag omklädningsrum 3160 Bidrag samlingslokal 3170 Bidrag till vaktmästeri 3171 Utbildningsbidrag 3190 Statligt aktivitetsstöd 3210 Försäljning/sponsring dräkter 3220 Annonsintäkter 3221 Övrig sponsring 3230 Arenaskyltar 3240 Matchbollar 3250 Övriga reklamintäkter 3310 Pappersinsamling 3530 Försäljning kiosk/cafeteria 3535 Försäljning övrigt 3540 Entrébiljetter 3610 Bingolotto 3620 Reselotteri 3630 Julkalendrar 3640 Matchlotterier 3660 Övriga lotterier 3690 Konsumlotteriet 3780 Öresutjämning 3810 Hyresintäkter 3930 Intäkter egna arrangemang 3980 Spelarövergångar 3990 Övriga intäkter 03 Kontoplan maj 2012 Sektion 5;3 sid 1 (2)

5 Kontoklass 4, inköp av material för försäljning 4020 Spelarlicens fotboll 4022 Spelarlicens handboll 4023 Spelarlicens innebandy 4210 Reklamtryck dräkter 4230 Reklamskyltar 4250 Övrig reklam 4530 Inköp handelsvaror kiosk/cafeteria 4535 Inköp handelsvaror övrigt 4610 Bingolotto 4620 Reselotteri 4630 Julkalendrar 4660 Övriga lotterier 4690 Kotteri konsum 4980 Spelarförvärv Kontoklass 5, förbrukningsvaror 5120 El och annan energi 5140 vatten och avlopp 5161 Städmaterial 5164 Snöröjningsmaterial 5170 Klubbhus reparation och underhåll 5192 Utbildning 5198 Övriga förbrukningsvaror fastighet 5221 Korttidshyra av inventarier och maskiner 5222 TV-licens 5460 Sjukvårdsmaterial 5461 Idrottsmaterial 5520 Reparation och underhåll maskiner/inventarier 5695 Deltagaravgifter i andras arrangemang 5696 Träningsläger egna lag 5697 Utbyte med andra klubbar 5710 Transporter och frakter 5810 Färdbiljetter 5820 Representation och uppvaktning 5850 Idrottspriser 5910 Egen annonsering 5950 Hyra idrottshall 5955 Hyra fotbollsplaner 5956 Skötsel grusplan 5960 Avskrivning inventarier Kontoklass 6 Administrationskostnader 6110 Kontorsmaterial 6211 Telekostnader 6250 Portokostnader 6490 Övriga förvaltningskostnader 6521 Medlemmar 6550 Kundförluster 6560 Förbunds och föreningsavgifter 6570 Bank och postgirokostnader 6580 Diverse oförutsedda kostnader Kontoklass 7 Personalkostnader 7010 Löner anställda 7082 Skuldförd semesterersättning 7090 Erhållna lönebidrag 7120 Arvode till domare 7520 Bilersättning till domare skattefri 7521 Bilersättning till domare skattepliktig 7530 Bilersättning skattefri 7540 Bilersättning skattepliktig 7610 Arbetsgivaravgifter 7670 AMF (försäkring) Kontoklass 8 Finansiella intäkter och kostnader 8020 Ränteintäkter 8120 Räntekostnader 8130 Reavinst fonder 8131 Reaförlust fonder 8999 Redovisat resultat för perioden 03 Kontoplan maj 2012 Sektion 5;3 sid 2 (2)

6 Attestinstruktioner för Frillesås FF Denna instruktion anger vad ansvarig ledare har rätt att inköpa och attestera. Inköps och attesträtt är personliga och ansvaret kan inte delegeras. Attestberättigad kan ge annan person i uppdrag att genomföra ett inköp och att kontrollera fakturor men är därigenom inte befriad från sitt ansvar. Vad som inte regleras genom denna instruktion skall godkännas och slutattesteras av föreningens ordförande eller kassör. 1. Likvida konton Nedanstående funktionärer äger rätt att teckna föreningens bankgirokonto enligt följande: Bankgiro Föreningens kassör och ordförande, var för sig Företagskonto , Placeringskonto , Varbergskonto , Mixfond Till föreningen ställda checkar och kontanta medel skall utan dröjsmål sättas in på föreningens bankgirokonto. 2. Kontantkassor För att underlätta de olika lagens och cafeterians verksamheter och behov av medel för kontant utbetalningar, t.ex. för domare och inköp, skall det finnas möjlighet att ha tillgång till kontantkassa (förskott). Den som har mottagit/kvitterat ut sådan kassa skall noga spara kvitton på utläggen och löpande föra kassabok och redovisa sina utgifter (kvitton) och kassa till föreningens kassör. Sådan avstämning skall ske när föreningens kassör så åberopar, dock minst varje halvårsskifte. Efter avslutad säsong skall kontantkassan (kvitton) slutredovisas. Förnyat förskott lämnas inte ut utan att den gamla kassan har stämts av med kassören. Inom föreningen har följande funktionärer rätt att utkvittera kontantkassor: Funktion Maxbelopp Ansvarig för Cafeteria/kiosk 4000:- Sektionsordförande 3000:- Truppledare seniorlag 2000:- Truppledare ungdom 2000:- Ungdomsledare, per lag 1000:- 04 Attestinstruktioner maj 2012 Sektion 5;4 sid 1 (2)

7 3. Postärenden Utkvittering av postförsändelser sker i enighet med separat fullmakt. 4. Attestberättigade funktionärer och gränser för deras rätt att bestämma om inköp. Klubbstyrelse A. Generell attesträtt 50000:- Föreningens ordförande B. Generell attesträtt 50000:- Föreningens kassör C. Generell attesträtt :- Föreningens ordförande och kassör i förening D. Generell attesträtt obegränsat belopp Styrelsen D. Fotboll 1000:- Sektionsordförande E. Handboll 1000:- Sektionsordförande F. Innebandy 1000:- Sektionsordförande 04 Attestinstruktioner maj 2012 Sektion 5;4 sid 2 (2)

8 Resultatenheter och Resultatgrupper Intäkts och kostnadsenheter Huvudstyrelsen, 1 Resultatgrupp 1-13 Fotbollssektionen, 2 Resultatgrupp Fotbollsungdom, 3 Resultatgrupp Handboll, 6 Resultatgrupp Innebandy, 7 Resultatgrupp Resultatgrupp 10 Resultatenhet 1-13 Resultatgrupp 20 Resultatenhet Resultatgrupp 30 Resultatenhet Resultatgrupp 40 Resultatenhet Resultatgrupp 60 Resultatenhet Resultatgrupp 70 Resultatenhet Resultatenheter och grupper maj 2012 Sektion 5;5 sid 1 (1)

9 Bokföringsorder. För att kunna styra intäkter och kostnader på ett riktigt sätt och för att underlätta kassörens arbete med detta är det av största vikt att vi alla hjälps åt med att så noggrant som möjligt märka upp kostnader och inkomster. Det är viktigt att styra kostnader/intäkter mot de konto koder som används i budgeten t.ex. inköp av bullar/ glass/ saft etc. för ett samkväm skall bokföras på kod nummer: 4114 eller 4115 beroende på vilket som gäller. FFF har till detta ett formulär som alltid skall användas vid eventuella inkomster eller utgifter. Exempel: Egna utlägg (givetvis i samråd med ansvarig sektions ledare) Matchbollar Annonser Lotterier Entréer Sponsorintäkter Domarkvitton Diverse inköp (även mot faktura, då bifogas fakturaunderlaget) Etc. 06 Bokförningsorder januari 2012 Sektion 5;6 sid 1 (2)

10 Bokförningsorder. Huvudstyrelse Fotboll Handboll Innebandy Sponsor Seniorsektion Seniorsektion Seniorsektion Arrangemang Herr Dam Herr Dam Herr Dam Kansli U- sektion U- sektion U- sektion Kiosk Lag:.. Lag:.. Lag:.. Utlägg/Inkomst Namn: Bank/Konto: Utlägget avser: Konto kod: Inkomsten avser: Konto kod: Faktureringsunderlag Företag: Kontaktnamn: Faktura adress: Faktureringsbelopp: 06 Bokförningsorder januari 2012 Sektion 5;6 sid 2 (2)

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer