BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING."

Transkript

1 JO Bill. nr 20 år 1935 Bih. tu 20 år l B ilaga. BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING. Vid sidan av de territoriella o<:h nationella församlingarna i Stockholm ha sedan gammah funnits vissa smärre församlingar med egen kyrkobokföring. Det är här fråga om dels rörsamlingar av främmande trosbekännelse, dels församlingar, kuutna till vissa institutioner. För forskningen i kyrkoarkiven medför det enligt erfarenhetens vittnesbörd avsc,ärda svårigheter, att de yttre dragen av dessa smärre församlingars historia och organisation äro (öga klinda. Därtill kommer dclj änllu större olägenheten, att (let är synnerligen ovisst, i vilken utsträckning lle smiirre församlingarnas kyrkobokföring "arit sjähständig eller endast litgjort en av praktiska skäl betingad dllbblering av hllvudförsamlingarn:ls bokförillg. Som ett [örsta bidrag till utredningen av dessa frligor fram lägges efterföljaudt.l översikt över barllhusförsamlingeus yttro öden och dess kyrkobokföring_ Barnhusförsamlingell iir att räkna till huvudstadens äldsta icke-territoriella!örsumlingnr. Sodan ett 1624 Ilpprättat barn och tukthus rlikat i lägervall, er höll dli"arando hov predikanteli Johannes Matthiro 1633 efter egen ansökan privi legillm 1'1 ett orpballotrophium, d. v. s. en vlrdanstalt för fattiga föräldralösa baru. 1 Privilegiebrevet av nyssnämnda Ar stadfäste bland annat kungl. maj:ts donation till den nya inrättningen aven tomt å Norrmalms västra del vid S. Clara giirde - i den trakt, där ännu namnet Harnhusgatan erinrar om institutionens tidigare förläggning. Kungl. maj:t medgav också, att.der må hålles gudztionsten på wahlllige dagar, om så kan beböf{uas, och eell chrollones ödeplatz derhoos till de dödas begraft"ning consecreres och uttwällies. 2 Donna begravningsplats, barnhuskyrlr.oglrden, blev sedermera platsen för S. Olofs kapell och <less efterträdare, Adolf r'redriks kyrka. Ytterlig.ne föreskrev prh ilegiebre \'et, att en skola skulle upprättas vid barnhnset. Sedan detta till en början varit rörlagt till de gamla klosterbygglladerna på Grll.munke- eller Hic1darholmen, kunde det hösten 1638 fortsätta sin verksamhet i de nyuppförda byggnaderna. på Norrmalm. Ett inventarium 1638 JO/,3 upp. t.ager i tredje huset i övre våningen två kamrar, som prästen innehar, kyrkan och förstugan, biinkar i kyrkan och predikstql4 samt Jeen ståf'forat altar taffla.!' Beträffande de kyrkliga förh ållandena i övrigt på Norrmallll bör här anmärkas, att hela denna stadsdel tidigast utgjorde en enda församling, Norrmalms. med Klara kyrk:l som församlingskyrka. Först 1643 avsöndrades områdets östra del som en självständig församlillg, Jakobs. På l 670-talet började separatiska rörelser med självständig församlingsbildning som mål göra sig gällande i Klara och Jakobs församlingars nordliga delar, knutna till respektive S. OlMs och S. Johannes' kal}oll. Medan S Olors församling enligt kungl. resolution / U a,'- I A\ nylu e lirheteu rörl\lide b,,' uhuset och desd historia. hll.nvisas Sllrskilt till,'iigfrid \\ ieselgrch!.. Sverige~ fällgelser och Uongd.rd från äldre tider till vam dllgnr, Stockholm t895, JOI. illuller, ~'~ttigvårdon i Stockholm fran ludro till nyru-o tid. Stockholm HIQIi, och 'forsten P eter~son. Översikt Over ",11mihma barnhiisets histonp" Soocki101m 1~27. Jfr l"' en utredning av dåvarande stp,dsjuristen Halvp,r G..Jo'. Sundberg i stads"kollcgiet$ uth\tandoll oc;ll memorip,l, nr 61, Sto( kholms stadsfullmllktiges hp,ndlingar \'ttor ~ t IheL llr dock a.tt h!1mta lir d(llsl\ arbeten betrll.ffande barn husets kyrkoforsamhug. Se 'forsten l'etel"!lsoil, a. (1... Bil. I. Barnhuarlken8"kaper :l9, sid rikn.rkh et (kaulmararki, et. lbid., sid lbid., lid 104. \ söndrades som självständig under namn av Adolf Fredriks församling, blev S. Johannes' församling helt självständig först / 5. Under barnhusinstitutionens första tid var Johannes Matthim själv även an staltens predikant och b'arstod tydligtvis såsom sådan ännu någon tid efter det ban avgått fr5n föreståndarebefattningen. Till efterträdare som barnhuspredikant fick han Johannes Campanius, vilken förekommer i anstaltens riikenskaper åtminstone {rån slutet av 1638 men efter ett fåtal år lämnade befattningen för sin resa till Norra Amerika, där hans kyrkliga verksam!let bland annat fick sitt litterära uttryck i den bekanta. iodiaokatekcs' eller. Lutheri Catechismus, öfwersatt på american-, irginiska språkeb, vilken visserligen först 1696 utgavs av trycket. J övrigt kan h:,r ej bli fråga om att framlägga någon barnhusförsamlingens 'series paatorunu. Det Illå blott erinras om att nnder anstaltens första tid var med predikautbefattningen även förenad befattningen som institutionells prreceptor eller lärare. l<~fter förut fatt.ad plan rörlades intill barnhuset även ett tukthus,,'ars byggnad i det stora hela synes "arit färdig 164.8, varjämte man till ell ny anstalt invid detta började p:'l. l66q-talet iiven överföra fångarna från den s. k. Smedjeg:'l.rdeo i kungl. slottet, varefter hingelset på sin nya plats än'de den gamla beteckningen Smedjegården. På l66q-talet tillkom ytterligare ett s. k. hantverks hus, vilket skulle betjäna de hantverk: och småindustrier, som bedrevos i anslut ning till straffarbetet i dess olika former i nu nämnda anstalter. Härutöver [UlUlOS anläggningar av olika slag, bland annat en stor trädgård - ungefär :\ platsen fö r nuvarande Norm Latinläro\'erkets tomt - med kägelbana, \'iirdshlls och biljard etc. 1 Hela detta omrä<le, omfattande trakten mellan Drottninggatan, Wallillgatan (förut Rörstrandsgatan) och Tunuelgatan (förut Barnhusträdg1l.rdsgatan) ned till Klara sjö (Barnhu8\"""iken) bildade en värld för sig. Området låg \'isbcrhgcn inom Klara församling, men där saknades tydligen icke tendenser frän barnhusets sida att utöka detta område i syfte att därav skapa. en även territoriellt självständig kyrklig församling. DeBsa teudeuser följdes emellertid mod slörsta uppmärksamhet av moderförsamlingen, som utan vidare slog ned varje försök till ett mera själ... ständigt uppträdande från barnhusförsamlingens sida. ] motsats mot S. Olofs, sedermera Adolf Fredriks församling, lyckades sll.lundil barnhusförsamlingen icke territoriellt bryta sig ur moderförsamlingeu Klara, och när sedermera den särskilda själavården vid b:lruhusförsamlingen upphörde, införlivades församlillgen helt naturligt med Adolf "'redriks församling. Redan 1641 klagas det i konsistoriet över den tredje barnhuspredikanten i ordningen, Laurentins Johannis Lundius, som»tagit; sigb före att messa. och predica., att han dragit on stor <lel av Klara församling till barnhuset. BUll tillsades ~att hålla. sigh in om si ne terminosb och förskaffa sig skriftlig instruk tion om dessa. il Någon Bådan företeddes emellertid ej av Laurentius, di ärendet dter kom röre i kollsistqriet följando år. Efter ytterligare förhandling förmanados han att icke befatta sig med någon Norrmalms församlings ledamot,. alldenstund Norrmalm är een ecclesia för sigh, o('h barnhlluset för sig sieiet. ~ Som ovan påpekats, utgjorde Norrmalm en enda församling under Klara kyrka intill 1643, då dess östra del a, söndrades som en självständig församling, Jakobs. Närmaste överinseendet över barnhuset utövades - gh'etvis under över ståthållarämbetets högsta uppsikt - av magistraten genom en barnhllsdirektion, Jfr A. Sjögren. Dro1tninggntlln genom tiderna, Stockholm sid o.lid.i\)7 fl'., 8tadskonsistoriets ark..h. protokoll 1641 i / I sid. 147,'_ sta.dsarkivet. Ibid. protokoll 1642". {sid. 2, lit8.dsarj.:i, ~t. - Om Laurentius LundiuB och 6tndskousist.orie t jfr 1l' OD N. Staf. S. Klara kyrka. f. FörsamlingshistOria, sid. 43 "4~h eriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Band VI. H äfl.. I, Klara kyrka, Stockholm 1927j.

2 12 Bin., nr 20 år 1935 b<,staende av tre personer, bland \'ilka åtminswne ejt skulle "ara ledamot av magistraten. l frågor rörande kyrkoförsamlingen hade tydligen magistraten och stadskollsistoriet att konterera med \'arandra. Barnhllsprästernas försök att ddga I!ill,'erksamhet liksolll don nya iörsamlingsdclniugcll på Norrmalm och liknande trågor aktuali~erade gh'et\'is kravet på tydligt fastställda gränser för försam lingarna och deras prastersbps befogenheter. Idetla Hrende avlät magistraten 1645 en skrivelse I till kungl. maj:t, antagligen of ter nllgon förhandling med koll$istoriet, varvid bland anoat, angåcnde ;Imiralitetets och barnhusets predi kanter, framhölls, det do t borde inga andra sigh instiilla hoos och någon tiänst göra ;in dem som särdelcs och oooskijllt admiralitetetz och barnhuusetz dagelige tiänare \Voro och der i wistast. 2 Innebörden av 1641 och 1645 :'I.rs principuttalanden är alltså, att bamhus prä<oterna ej skulle tå utsträcka sin verksamhet utanför sitt egentliga områ<le men å andra sidan inom sin verksumhetskrets vara befriade frän intrång a.v andra pr;ister. Som dot snart skulle visa sig, hade dock ej klarhet \'tmnits om vilka befogenheter bamlmspriisterna ägde att Ulö"ll. InOlll kort utbröt ån:vo strid mellan barnhnspriisten och.klaraförsumlingens kyrkoherde, sedan Matthius Luttenius tillträtt befattningen eom barnhusets predi kant. och prmeeptor, en konflikt som skärptes dll. den f:ltridbare Samuel Hamma rinus 1647 lltnälllnues till kyrkoherde i Klara församling. Hammarinus bekja gude sig i konsistoriet över barnhuspredikantens intrång i Klaraförsamlinglln. Konsistoriet fann saken Wmli~en bagatellartad. Ärkebiskopen, som var närva rande vid ärendets slutbehandling 1649, ansag sig emellertid böra ge Matthias LtlUellius en admonition. Ban papekade, liksom hall gjort föregående året. att som _deet ähr icke någon försambjing oller pastorat uthan itt barnhusst, sil. hade barnhllspre.dikanten ej att befatla sig med någon utom barnhuset. Men därjiimtc tilla<le han yt.terligare in$krällkningar, som tyckas gå över 1641 års förklaring. Barnhuapredikanten hade så]nmla enligt hau!:! mening endast att kristna batll husfolkets barn men ej att viga brudar, absolver:l eller taga påskpenniugar (paschalia).3 RIarakyrkoherdens övermyndighet unuerströks: han var enligt ä rke biskopens hä nvisning till ett. k. maj:ts brev 'pastor örver S. Olara och barn hnseet», men Mattllias, diaconus, prreceptor och som then ther skall hajtua curam om barnen, at dee mm shm christendomsstyckor_. 4 Det förefaller Bom om efter detta alla expansionsförsök från barnhusprc<u kantens sida hade blh it stäckta. Ja, det gick så långt, att man till och med tycktes anse bans syssh~ överflödig eller i alla händelser indrog hans lön. Lars Nesseuius, som, efter att nndn senare halvåret 1659 ha uppehållit predikant. befattningen efter ~latthias LuUenius' fra.ufäjle, frll.n och med 1660 tillträdde sa.mma befattnillg,6 kl:lgade 1668 inför kollsistorict, att borgmästare och räd in dragit hans lön vid bamhuset. oeh wiljia intet längre ther underhålla någon pr1ist. e Mycket rikt igt saknas också i ba.rnhusräkenskapernn. för 1I.tsld lliga år lramåt något ordinarie anslag i slaten till en predikant. J stiillot för den åtmingtone I I nlevererad i kansliet den Il augusti,. å. enligt påt~ckniug. t ACla ecclesiastica Stockholms dad, Smiirr'e för!!amlill~>lr, samt Diverse luul<llingar, fam. _.Acta eccle8ibstica. Stockholms stad_, riksarkivet. - Jfr Slaf, a. a., sid 35, 44. I Stadskon;;i.'Storiets protokoll 1648 I',. sid. 57), '"",sid. 61), ','t (8id.,0-72), IIH(l II, (sid. 98-(9). - Om ~triden se IL.ven Staf, a a. St.adslwnsi.'Storiel.!! protokoll 164~ Uh,sid. 99. Vilket. kimg!. brev ärkebi!!kopt'1l 'syftar med!lin hänvisning lir o\ iut.. Det ligger nll.rmast. till hands alt gi8sa på dronning Kri8tinfls kollatiollsbrc\' 1647 "'ho för llrmmarinus till kyrkoherdebefauningen i Klara (riksregistraturet 1647, fo\. 29,,1 v.-29~2 " ',' Dreyet inuehåller emellertid icke ett ord om barnhuset eller något dess forhällaude till }{Jara församling eller dess prnsler~kap. Barnhuset8 räkel)skaper 16i19, sid. 87 och 1663, sid Stadskon~isto r iets p"otoko!l 1668 '9/" sid Bil,. nr 20 dr tills vidare iudragua predikantsyssl(ln inrättades däremot. nyssnämnda.1i.r, 1668, ell sjiihstiindig prroceptorsbcfattning, vars första innehavare blev 0lau8 Cumblmus. I Till sin hjmp fick denne från och med slutet a,- ] 672 en nnderprroceptor. t Prroceptorerna hade givetvis i första rummet att sörja lör barnens kristendoms InUJskap och övertogo smunda barnhuspre<1ikantens uppgift i denna del. Ända från 1 G68 till Lars Nessenius' död ett årtionde seuare ra llllil icke någon predikalltbefattning upptagen 'På barnhusets stal. Emellertid r~dde det egen domlig;~ förhållandet, att Nesseuius icko desto mindre fortfor att vara 'Predika.nt vid barn huset. A.v staden erhöll han blott ett och annat tillfälligt, mindre uuder stöd mcii bade i övrigt att le\'a p.1l. thwad i håfwor och bäckenen falla kan'. Frestelsen lag kanske nära för honom att föröka sina magra inkomster genom kyrkliga förrättnine:ar även ulom barnhuset. 1 varje fall klagade 1671 kaplanerna vid Klara församling i konsistoriet över barnhuspredika.nlen, att han begravde lik, kristnado barn och vigde folk, som tillhörde Klara församling. s Nessenius uppgav sig visserligen blott betjäna dem, som tillhörde barnhusfö~8amlillgen,.. meo begärde samtidigt, att t hans Higenheet måt.te ansec9, att h:ln shter uthan lagen heet och löön J. 4 Han tillhölls emellertid bestämt att hliiia sig uteslutande t ill dem inom barn och tukthuset. fj Betriiffau<1e sistniimncla anstalt salut den vi d densamma beuigna smodjegården och do dlir Cör\'arade fångarna framh:'l.l ler överst:'l.thållaren R;\lamb i ett bre" till magistraten den 16 februari 1674., hurusom Svea hovrätt klagat över bland annat den bristfälliga eller obefintliga själa\'ården hos sllledjegårdens f:'wgar. HA.lamb uppmanar därför magistraten, ellk~.nllerligeu?arnhus~irektiolleo, att la~? så a~ barnhuspredikanten, när han be80ker dc haktade I tukthuset, utstracker sm själavård även till de dödsdömda eller eljest fängslade i smedjegarden. Il Over stlithållaren8 direktiv svävade emellertid något i luften, då ju som förut fram hållits ell officiell predikantbefattning vid barn huset ioke existerade denna tid. Emellertid har staden hiirigenom tydligen ansett sig nödsakad att vidtaga llå<>on åtgärd för själ:wår<1en bland fångarna över h U\fud. Den 22 janilari 1675 res"'ol ~ crade lltimligcn magistraten, att Lars Nesseuius skul le årligen bekomma 100 daler kopparmynt mot dot att han predikade för fångarna i t-ukthusct samt lika mycket a v barnhuska.ssan,.skojandes han och bokomma hwad uti håfwornc der faller». T Uiiri Im vi säkerligen att se den första anstalten till en fiingelse predikalltbefattning i Stockhelm. Me<1 Nossenins' efterträdare, den förutnhmllda prreeeptorell "id barn buset Olau!:! Cumbl:cus, nek barnbus[örsamlingen 1679 ånyo en ordina.rie predikant.' Prreeeptorsbefattningen, som frän och med Cumblams hade eu sjäh'stiindig före trädare, övergick samtidigt till annan ilmeha\'are. Från Cumbl:cus' tjänstetid vid barnhuljct iir i övrigt intet märkligt att :Införa. Hans död 1689 bje'- dock på sätt och \,is orsak till en ny tingens ordning inom barnhusförsnmlingen. Närm<lslc aulednillgen var b('kymret för sjäjav.1l.rden bland fangarna. Med anleduiug av ett nyligen intriiffat {all uppmanade konsistoriet barnhuspriiswns ä nka, att så framt hoil o:iue lljuta nådeåret, skulle hon fö rsörja barnhnset m~d prlist ej blott för predikande i kyrk:lll utan ock med fangarnll.s besökande. Vid en senare session godkände konsistoriet deo nåd.1l.rsl'redikallt, Nils NOrll.llder, med yi lken hon trhfjat överenskommelse. Denne förklarade sig ocks:'l. villig att predika, n"rnhusch rilkcliskaper 1668,!lid. 38~. I 13srnbu~ 6ts räkenskaper "k ~id Stauskon,iswriets protokoll 16il. eid. 25:1, Jbid., "id. 2~2. Ibid., sio.! e Brev fr6. n övarstathällaren till magistraten, \'01. l, 16i4-1671:1. fo1. I, ~tadsark:i\'et_, Magietratells ci\'ilprotokoll li;7i1, foj. 22, Sladsarki,-et. a Barnhusets rllk!.lilsknper 1679, sid Stadskoueistoriets protokoll l689, IMJho, sid. 172.

3 14 Bill. fl,. 20 år 1935 i barnhuset samt även undervisa fångarna i deras kristendom, det sistnämnda dock blott i mån av förmaga, d:\ lönen ou var mindre än rörr och arbetet alltlör betll;ll,gande för dc~. ringa lönen. Beträffande denna punkt förklarade sig preses VilJa fråga borgmastaren De la Vallee, vem som skulle informera fångarna i deras kristendom. I De la Val!ees egoll verksamhet som ledare för baruhuset jiimte tukthuset och hallt\ er.ke~ie~. hade dock under tiden blivit förern1l.l för sträng kritik, 80m Tesul. tetade J tillsattaudet Hl90 :w eu särskild kommission för litldersökandct av barnhusets tillstånd. Samtidigt hade magistraten och barnhusdirektörorna på uppdrag av överst&t. hållaren,.,sedan konsistoriet ti.~lskri"it S~ea.hovr:~tt i.iirendet, undersökt möjlig. heterna lor underhå ll aven lard och skicklig prast Vid barnhuset som icke bara ~kulle sköta sin?rdi~arie tj?ns.~ vid?arnhu~kyrkan utan även ~söka fångarna I tukthuset och s:~rsk:jlt de hvdomda l smedjegården. Magistratens skrivelse och b:.1ti1husdirektörer~as för.slag, vi~~et bland. unnat gick ut på eu territoriell utvidg. njug av barnhnsforsamljllgen, foredrogos I slutet a.v lir 1690 i konsistoriet 80m dock med skärpa avvisade de i skrivelserna framlagda recormplaner na såso~1 allt för mycket inkräktande på moderförsamlingens, Klara, ritttigheter. t. En 11~nvändelse från överståthållaren och magistr:\wn till kungl. maj:t med fö~~~ag ~IJl medel.. lör avlönall.de av en ba~nhllspredikant vann ej heller kungl m,\j.ts bifall. I stallet ansag sig knugl. mart hellre av egna medel böra under. hålla en dylik, dock väl kvaliftcerad predikant. Ett kungl. brev 1690 ' j till överståthåuaren 1 omförmäler, att bemälda predikant förutom vad som,'id 'bard' huset kunde komma irr1l.ga beträffaude inkoms tförmåner hädanefter hade att genom sta.lskontoret utfå 300 daler silrermynt årligen eller lika mycket som kungl. malts gardes och regementspräster. ~\'e rståthll.liarens brev till stadskonsistoriet / 12 meddelade detta kungl. marts bes.lut, fra~?ållande, att ' man widl~ staden inga uthvägar kunlladt föresl1\", varvid samtidigt unders~röks att pr~dl~alltell jiimv:ii skulle sörja för själavården bland fångarna och sardcles de hvdomda. l fråga om val av prästman skulle konsistoriet och magis~ratell samråda.' Den ~örste ~.r~stmannen vid barnhiiset enligt den nya förordningen blev kyrko. herilen 1.~orrtälle, Anders Hagberg, som 1691 lojt erhöll ärkebiskopens kollation och s1.'\<lfastelse ' att wara pastor och själasörjare wid barubuset,.3 Nu nämnda ~.rtal, 1691, ~tgör ett gränsdatum för en ny period i barnhusförsamlingcns histo. ria. Detta forklarar också, att äldre författare som Elers - och andra efter hono~l. - kunnat förklara, att barnhusförsamlingen 1691 blev!!självständig efter att tidigare ha legat under Klara församling. I själva verket kom barnhusförsam. li.ngen aldrig att frigöra sig fr.\1i moderförsamlingeil, å"en om den tydligen i vissa avsee~den hade sjiilvständig kyrkobokföring, <lock striingt begränsad Ull de personer, Vilkas verksamhet var förlagd till barnhusomrftdot. De ny:l.. grunderna för barnhusl?redikant-6ns underhll.li medförde tydligen också att han hadaucftcr utrllstades lded kungl. full makt. Det1.'\ var fallet redan liied ovanllämnd~ Anders Hagbergs efterträdare, Erik Fors, som / 11 erhöll kungl. tlllllliakt»bll att wara predikant \Vid Barnhuset här i Stockholm,.& r forsätt. ningen tituleras dock barnllllllpredikanten kyrkqlie"de i de kungliga fullmakterna, och detta ble\'" också hans ocficiella titel. ~ 8llldskolls!stor!el$ protokoll 1689 '11, sid $.,.S,tadSkOllllljltorlets protokoll 1690 ttj,o '.8id. 232, och 6/" (sid. 236 b.) samt acta ~. A., nr... - Jfr ä,en Staf, Il. B., ~id. 4t.. öövellltäthaljllflimbeteu bnsh, kungl. brev 1690, stadsarkivet. 4 "e~tathällareds bre\' i konlistoriets lida 1691 nr li3 ~ Konsistoriets acta nr Hans lon utg;<,k tydligen fr.m 16!!! ". _ ~e barn. lmllots fllkenskaper 1691, sid ] ~iksreg istraturet 1096 " /u (fol. 3&8 v.-359 r.), riksarkivet. Eilt. nr 20 år Emellanåt kunde någon av prteceptorerna också biträda bsrohuspreilikantcn vid sjiilavården. En mera tillfällig kaplalls, eller komministerhefattning vid sidan av predikantbefattningen ut.vecklades till eu fast komminil:lterbelattlling 1740, vilket år en dylik första gången upptages som ordinarie :\ barnhusets lönestat. 1 Livet inom barllllllsförsamlingen förflöt i allmänhet lugnt. Nllgon gång drogos vissa konfliktanledningar inför kolll:listoriet, och dll. yar det i allmänhet fråga om intrång, som skulle skott från harnhusförsamlingens sida i moderföraamlingen Klara eller lörsök friu barnhuspastorn att övorskri<la omrldet lör s ill befogenhet. Sålunda aomlildes 1743 i konsistoriet, att barnhuspastorn Andreas Sahlmenius till sin hjälp kallat en studiosus, SOUl av kousistoriet i Härnösand erhållit till stånd att antaga ordinea sacros, vnrefter han även blivit prästvigd.' Stadskon sistoriet framhöll det oegentliga i att barn huspastorn Hocerat sig en adjullctum., dä han sjäh',intet är insatt wid nllgon ordentelig indelt församling', Sahlmenius uudskyllde sig med sin obekantskap med konsistoriets föreskrifter oeh hänvisade i övrigt till siua företrädares praxis samt (öretedde sin kungliga fullmakt. Här emot invändes, att den sistnämnda icke tillade honom någon sll.dan r:ittighet. J En förbättring i sina tjänstevillkor erhöllo baruhusprästerna /), dä ett kungl. brev av detta datum medgav de m rättighet att räkna dubhla tjiinstår. 4 Men då hade ~ andra sidan barohus[örsamlingen icke långt kvar av sin tillvaro. Sedan församlingens siste kyrkoherde, Magnus Hjortsberg, 1784 ljg erhållit kungl. fullmakt ;\ kyrkoherdesysslan i en landsortsförsamliog, anslogs haus he fattning "id baruhuset ledig. 5 Vikarie utsågs, och förhandlingar röran!lo lämplig ordinarie tjänstinnehavare pågingo en tid framåt. Platsen kom emellertid aldrig att besättas. Orsaken härtill var en reform, som vid denna tid genomfördes i fråga om barnhusets förvaltning. Enligt kungl. maj:ts brev / ~ till ö... er ståthållaren sammanslogos nämligen stora barnhliset och politibarnhuset till en enda institutioll under gemensam förvaltning, varjämte förbättringar och be sparingar genomfördes beträffande den ekonomiska drirten. 8 l samma brev före skrevs också till besparings vinnande, att, k y rkostaten ~ vid barn huset skulle indragas och själavården därstädes överflyttas till kyrkoherden j den närbelägna Adolf lo~redriks kyrka, vilken kyrkoherde också hade att tillse, att barnen he hörigen undervisades i kristendom :'1\' sina lärare. I stadskonsistoriet föredrogs den 28 februari J 786 ö\'erståthllllarells skrivelse av den 25 i samma månad med närmare hesked i n}"ssnlimuda lirende, varvid också meddelades ö\"erstll.thållarens anmodan till barnhusdirektörerna att låta frln barnhuskyrkans predikstol pil fastlagssöndagen kungöra, att gudstjänsten där silldes komme att upphöra med sölhlagcn därpå, som var första stora bönedagen eller 3 li1ars. 1 Därmed hade barnhusförsamlingen upphört att existera efter en 150 årig tillvaro. Som av framställningen ovan göres tydligt, hade man visat stor obenägenhet att erkiillua barnhusförsamlingcu som eu verkligt sjiil\"ställdig församling och detta icke blott trll.n moderförsamlingen Klaras sida utall liven Cdu konsistoriets, i vilken sistnämnda institution det linllll så sent som 1743,s1l.s01ll o,':in anförts,, Barnbusets räkenskaper 1740, liid. 36. t Stadskonllislonets protokoll 1743 " :t, sid. 34-3;'. I {bid., 1743 "s. sid Stadskonsistoriets protokoll 1780 II, :8id ), & Byggnings. och ämbetsko).1egiets protokoll uti barnhusmal 1 i ii4 :\o. roi. 1 r.-2 v. ) b.. ruh!jscts arkiv, riksarkh'ets Ostermalmsavdeluing. Över~tåtht;Ua rämb e tets kansli, kungl. bre\" ] Stad~kou8istoriets protokoll ~ /, (Sill ).

4 16 Bi". lir 20 dr 1935 framhölla, att barnhuspastorn ickp, yore insatt :t wid någon orclclltclig indelt församling». Pdpckalldet är ju också riktigt, om mod Ijndelt» åsyftas en självst.'indig le!"ritoriell församling, territoriellt helt skild från Klara församling. l övrigt torde mall icli:c kuulla bestrida barnhnsrörsamlillgcns existens som en liten kyrklig församling för sig. Det framgår redan dära'\'", att församlingen :\tminstonc från och med 1600-talets sista år samt till församlingens uppbörande l i85 tydligen förde on självständig kyrkobokföring. De tvistigheter mellan barnhus- och Kl:lrafötsamlingarna, varp1\. i det föregående med<1elats prov, ådagalägga äveo, att harnhuspredikantell i siu lilla menighet fullgjort vanliga kyrkliga förrättningar mell att han också strängt tillhållits at.t icke sträcka liig uoo\-er denna menighet och ingripa i Klam föuamlings angelägenheter utan,'ederbörligt tillstånd a\' det ordinarie prästerskapet därstädes. När fråga i januati 1689 var uppe i stadskonsistoriet. angående iintligt. genomrörande av den nra. kyrkolagens föreskrift om kateldsmhörhör, beslöts det, att i de församlingar, däribland barn huset, där ottesång ej förekom, skulle dessa förhör h~llas på ollsdagarna.! Även i detta lall lörc[auns sålunda en dss likstäl lighet me\lan barnhullförsamlingell och övriga församlingar. Däremot torde dot vara ovisst om någon reguljär kyrkobohöring under barn husförsamlingens tidigare tillvaro iigt. rum vid barllhuset. Möjligen kan det hela ha inskriinkt sig till kladdallteckningar, varvid det ålegat barnhuspredikanteu att till prästerskapet i Klara inkomma med uppgifter om kyrkliga förrättningar. Under denna tid av barnhuslörsamlingens tillvaro skulle sålunda nägon själv ständig kyrkobokföring ej ha ägt rum i barllhusförsamlingen. TY'dirr finns det föga ut.sikt att komma till klarhet. på denna punkt, då Klaralörsamlingens äldsta arkh' till tiden före 1700 talots mitt i allmiinhet Ur spolierat. l barnbusförsamlingons äldsta inventarieförteckuingar upptagas i varje fall inga kyrkoböcker före Från och med detta år till barnhusförsamlingens upphörande föreligga emellertid kyrkliga längder a\' olika slag. Såsom a, det. oyanstående framgår, skedde genom kungligt beslut 1690 on nyordning beträltande grunderila för barnhuspredikanteus avlöning och arbete. Den andre prästmannen i ordningeu enligt de nya grunderna, Erik Fors, bekom ocks11 kunglig fullmakt 17 noyember sill tjänst, och i fortsättningen erhöllo barnhuspredikalltoma alltid kunglig fullmakt. Ehuru det i barnhuspastoru Erik.Fors' ful!makt ej utsäges något härom, är det möjligt, att redau formen rör hans utnämning förlänat honom en självstän digare st1illllillg gent emot Klaraförsamlingell. I alll! händelser upplade han den l maj 1697, då han tillträdde sitt ämbete vid barnhuset, eo kyrkobok i folio, barnhusförsamliugens äldsta ännu bevarade, där han förutom inventarieförtocl:.ningar och diverse anteckuingar om kyrklig~l lokaliteter, g:\vor till kyrkan ete. lade upp läugder över döpta och vigda från och roed lilaj 1697 samt ö\-er begravda från och med februari Den ovannämllda beklagliga luckan i Klaralöreamlillgons äldre kyrkoarkiv omöjliggör fram till omkring 1700-talets mitt en jämförande undersökning mellan sag<la församlings och barnlmsförsamlingclls ministerial böcker i och lör cn utrednillg htlruvida en dubbelbokförillg har iigt rum eller huruvida bllrnhusförsamlingcu haft självständig kyrkobokföring. Det sistniimnda torde emellertid va1":i förhållandet. En möjlighet till jäm. förelse med 1ildrc tid i fråga om en viss serie, begravningslällgderna, ge dc i Klara kyrkoarkiv från 1680 bevarade kyrkoräkenskaperna Illed däri ingåcnde begravningsriikcuskaper. De senare ge ju i viss män eu ersättning för Klara kyrkas förloradc, tijigare begra\'uillgsuingder. Det visar sig då vid en jämförelse, att av de i barnhusförsamlingeus begravningshingd ldn och med 1698 upptagna l Stadskonsistoriets protokoll 1689 '" (sid. 4-6). Bilt. nr 20 är 1935 I 7 personerna ingen finnes införa i Klara J..)'rkas begravuingsräkcuskaper fräu motsyarantle tid. Att barnhusförsamlingen verkligen vid denna tid haft sjiih'ständig kyrkobokföring blir Hunu tydligare fran och med l700 talets mitt, då parallella serier av mioisterialböckerna finnas för bäda lörsamlingarna. Det visar sig här vid eu undersökning, att. ingen av de i barnhnsförsamlingens olika längder befintliga personerna upptagits i Klara församlings motsvarande ministerialböcker. Med barnhusförsamlingens upphörande slutado givetvis även kyrkobokfö ringen Yid barnhuset, där de sista anteckningarna - i födelse och dopliingdcn - infördes i mars Emellertid pätriifl'as ldngt senare trenne från barnhuset härrörande död och begr,tvningsböcker för respektive åren , och Förekomsten av dessa beror emellertid ej på nägon i senare tid skedd, ny försl\mlingsbildning vid b:lrllhuset utan på dssa rent praktiska. skäl. Den 26 november 1864 ingick nämligen tjiinstgörande predikanten vhl barnhuset, komministern i Adolf Fre(lriks församling, Carl Er. Böök, med en ausökan till barnhusdirektionell om ökade IönefÖrmäuer. Han motiverade detta med betydligt ökade bcsvär för honom vid tjänsteförrättningarna, då sedan löregåendo å rs början ijlga lik liingre fingo begravas på Adolf }<"redriks barnlmset närbelägna kyrkogård, och med uppläggandot och förandet avon särskild död och begravningsbok. Direktionen bilöli sagda ansökan.' Fon undersökning av död oeh begrayningsboken för Adolf Fredriks försllmlillg under motsvarande tid ger vid handen, att det beträffande nyssnämnda död och begravningsböcker för barnhuset endast är lr:'l.ga om en dubbelbokföring... l Barnhusdirektionens protokoll!l december 186~, sid. 008, barnhusets arkh-, rijuiarkivets OstermalmslI.vdclning. U67 U, GUJ/nar Bolilz

5 18 Bih. nr 20 år 1935 ÖVERSIKT av BARNHUSFÖRSAMLINGENS ARKIV. A. l. Husförhörsbngder l YOI. o. Föde l se- oc h dopböcker /~- I vol. IunehäIJer även vigsel- och bcgmlmillgsböcker för samum tid, in\'entaricförtccknillgar , bällklängder , avskrifter av hand lingar jämte anteckningar rörande Barnhuslör samlingen och dess prästerskap (bland annat 'series pastorum' ) shmt diycrse andra anteckningar. Födelse- och do p böcker mars. 1 vol. Innehåller även vigsel- och bcgravldl/gsbok , förteckning över avrättade 1755~ 1771 och till dödsstraffet beredda livsfångar samt inventarium E Lysnings- oc h vigselböcker Se ser. C. F. Död och begravningsböc k er Se ser. C. H.v. Lysni n gshandl i ngar bunt. N. Inventarieförteckningar 16!) Se sel". C. o. Bänklängder Se ser. C. P. Övriga h andlingar. Se ser. C. Stockbolru K. L. Beekmano Boktrrckorl. U67 3S

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

I ärendet upplystes att kyrkorådets ordförande till följd av beslutet tog kontakt med C, vilken är avtalssekreterare vid D.

I ärendet upplystes att kyrkorådets ordförande till följd av beslutet tog kontakt med C, vilken är avtalssekreterare vid D. Befogenhetsprövning: En församling har beslutat om skriftlig varning till kyrkoherden. Fråga om varningen, liksom en senare utfärdad erinran ska föregås av befogenhetsprövning. 31 kap. 14 kyrkoordningen

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2004 Ö 1493-02 KLAGANDE IL Ombud: HL MOTPART MF Ombud: advokaten MO SAKEN Klagan över domvilla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt,

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1 37:1 Mellan kommunen och ägaren till en fastighet som låg utanför verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning men i ett område inom vilket vattenförsörjning och avlopp skulle ordnas och till

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. Byggnadsnämnden i Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

Carl Olof Rosenius och Betlehemskyrkan

Carl Olof Rosenius och Betlehemskyrkan ningar började förtala pastor Scott och sprida illasinnade rykten om honom. Scotts motståndare satte nu igång en stor kampanj mot hans verksamhet. På stadens gator såldes en löjeväckande bild som jämförde

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET Av Erik Dahlgren ~en gamla frågan om skyddandet av arkivens samlingar ~ har under senare tid fått skärpt aktualitet. Detta beror dels på det hot mot arkivaliernas existens,

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2017 T 1963-15 KLAGANDE JL Ombud: Jur.kand. ST och jur.kand. PÖ MOTPART MA Ombud: Advokat TR SAKEN Upphovsrättsintrång ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

47 kap. 1 och 2 kyrkoordningen, 57 kap. 8 och 10 kyrkoordningen

47 kap. 1 och 2 kyrkoordningen, 57 kap. 8 och 10 kyrkoordningen Beslutsprövning. Fråga om ett beslut om fastighetsförsäljning strider mot kyrkoordningens bestämmelser om god ekonomisk hushållning i verksamheten och om god avkastning i medelsförvaltningen. Även fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O. Hjälp till att hålla snyggt på området. <- Vårda våra grönområden Gör ej åverkan på träd och buskar.

Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O. Hjälp till att hålla snyggt på området. <- Vårda våra grönområden Gör ej åverkan på träd och buskar. r.... _..~ Stadgar för Sevekulla Gille, f t II L'I ii II Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O Hjälp till att hålla snyggt på området O O

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 september 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 Sammanfattning Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) Målnummer: Ö2131-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-12-20 Rubrik: Lagrum: Bestämmelserna i 6 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Läs mer

FÖRHINDER FÖR BISKOPEN

FÖRHINDER FÖR BISKOPEN 8 kap. Biskopen BISKOPENS UPPGIFTER 1 Den som innehar en befattning som biskop ska 1. förkunna evangelium i ord och handling, 2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2015 T 1837-14 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Linjalen i Göteborg, 757200-9129 Västra Stillestorpsgatan 19-21 417 13 Göteborg

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Samfundet godtar övriga av utredningen framlagda förslag.

Samfundet godtar övriga av utredningen framlagda förslag. R 5343/1999 1999-09-08 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 maj 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över Advokatkommitténs betänkande

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut i mål ÖÄ HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut i mål ÖÄ HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2010 Ö 1268-08 KLAGANDE Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall MOTPART MA SAKEN Särskild handräckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd 1. Beredda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2015 Ö 3524-14 KLAGANDE Luossavaara-Kiirunavaara AB Ombud: Chefsjurist MS MOTPART Kiruna kommun Ombud: Advokat AG SAKEN Klagorätt

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje 1 (6) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 Plats: MW-hallen, SCANIA, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-05-10 663 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Jönköping City AB (556448-0936) Borgmästargränd 3 553 20 Jönköping Ombud: Amber Advokater Att: Henrik S Box 2023 550

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE 1. Virve Meesak S:t Eriksgatan 54 112 34 Stockholm 2. Christina Nilsson Sibyllegatan 44, 3tr 114 43 Stockholm

Läs mer