BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING."

Transkript

1 JO Bill. nr 20 år 1935 Bih. tu 20 år l B ilaga. BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING. Vid sidan av de territoriella o<:h nationella församlingarna i Stockholm ha sedan gammah funnits vissa smärre församlingar med egen kyrkobokföring. Det är här fråga om dels rörsamlingar av främmande trosbekännelse, dels församlingar, kuutna till vissa institutioner. För forskningen i kyrkoarkiven medför det enligt erfarenhetens vittnesbörd avsc,ärda svårigheter, att de yttre dragen av dessa smärre församlingars historia och organisation äro (öga klinda. Därtill kommer dclj änllu större olägenheten, att (let är synnerligen ovisst, i vilken utsträckning lle smiirre församlingarnas kyrkobokföring "arit sjähständig eller endast litgjort en av praktiska skäl betingad dllbblering av hllvudförsamlingarn:ls bokförillg. Som ett [örsta bidrag till utredningen av dessa frligor fram lägges efterföljaudt.l översikt över barllhusförsamlingeus yttro öden och dess kyrkobokföring_ Barnhusförsamlingell iir att räkna till huvudstadens äldsta icke-territoriella!örsumlingnr. Sodan ett 1624 Ilpprättat barn och tukthus rlikat i lägervall, er höll dli"arando hov predikanteli Johannes Matthiro 1633 efter egen ansökan privi legillm 1'1 ett orpballotrophium, d. v. s. en vlrdanstalt för fattiga föräldralösa baru. 1 Privilegiebrevet av nyssnämnda Ar stadfäste bland annat kungl. maj:ts donation till den nya inrättningen aven tomt å Norrmalms västra del vid S. Clara giirde - i den trakt, där ännu namnet Harnhusgatan erinrar om institutionens tidigare förläggning. Kungl. maj:t medgav också, att.der må hålles gudztionsten på wahlllige dagar, om så kan beböf{uas, och eell chrollones ödeplatz derhoos till de dödas begraft"ning consecreres och uttwällies. 2 Donna begravningsplats, barnhuskyrlr.oglrden, blev sedermera platsen för S. Olofs kapell och <less efterträdare, Adolf r'redriks kyrka. Ytterlig.ne föreskrev prh ilegiebre \'et, att en skola skulle upprättas vid barnhnset. Sedan detta till en början varit rörlagt till de gamla klosterbygglladerna på Grll.munke- eller Hic1darholmen, kunde det hösten 1638 fortsätta sin verksamhet i de nyuppförda byggnaderna. på Norrmalm. Ett inventarium 1638 JO/,3 upp. t.ager i tredje huset i övre våningen två kamrar, som prästen innehar, kyrkan och förstugan, biinkar i kyrkan och predikstql4 samt Jeen ståf'forat altar taffla.!' Beträffande de kyrkliga förh ållandena i övrigt på Norrmallll bör här anmärkas, att hela denna stadsdel tidigast utgjorde en enda församling, Norrmalms. med Klara kyrk:l som församlingskyrka. Först 1643 avsöndrades områdets östra del som en självständig församlillg, Jakobs. På l 670-talet började separatiska rörelser med självständig församlingsbildning som mål göra sig gällande i Klara och Jakobs församlingars nordliga delar, knutna till respektive S. OlMs och S. Johannes' kal}oll. Medan S Olors församling enligt kungl. resolution / U a,'- I A\ nylu e lirheteu rörl\lide b,,' uhuset och desd historia. hll.nvisas Sllrskilt till,'iigfrid \\ ieselgrch!.. Sverige~ fällgelser och Uongd.rd från äldre tider till vam dllgnr, Stockholm t895, JOI. illuller, ~'~ttigvårdon i Stockholm fran ludro till nyru-o tid. Stockholm HIQIi, och 'forsten P eter~son. Översikt Over ",11mihma barnhiisets histonp" Soocki101m 1~27. Jfr l"' en utredning av dåvarande stp,dsjuristen Halvp,r G..Jo'. Sundberg i stads"kollcgiet$ uth\tandoll oc;ll memorip,l, nr 61, Sto( kholms stadsfullmllktiges hp,ndlingar \'ttor ~ t IheL llr dock a.tt h!1mta lir d(llsl\ arbeten betrll.ffande barn husets kyrkoforsamhug. Se 'forsten l'etel"!lsoil, a. (1... Bil. I. Barnhuarlken8"kaper :l9, sid rikn.rkh et (kaulmararki, et. lbid., sid lbid., lid 104. \ söndrades som självständig under namn av Adolf Fredriks församling, blev S. Johannes' församling helt självständig först / 5. Under barnhusinstitutionens första tid var Johannes Matthim själv även an staltens predikant och b'arstod tydligtvis såsom sådan ännu någon tid efter det ban avgått fr5n föreståndarebefattningen. Till efterträdare som barnhuspredikant fick han Johannes Campanius, vilken förekommer i anstaltens riikenskaper åtminstone {rån slutet av 1638 men efter ett fåtal år lämnade befattningen för sin resa till Norra Amerika, där hans kyrkliga verksam!let bland annat fick sitt litterära uttryck i den bekanta. iodiaokatekcs' eller. Lutheri Catechismus, öfwersatt på american-, irginiska språkeb, vilken visserligen först 1696 utgavs av trycket. J övrigt kan h:,r ej bli fråga om att framlägga någon barnhusförsamlingens 'series paatorunu. Det Illå blott erinras om att nnder anstaltens första tid var med predikautbefattningen även förenad befattningen som institutionells prreceptor eller lärare. l<~fter förut fatt.ad plan rörlades intill barnhuset även ett tukthus,,'ars byggnad i det stora hela synes "arit färdig 164.8, varjämte man till ell ny anstalt invid detta började p:'l. l66q-talet iiven överföra fångarna från den s. k. Smedjeg:'l.rdeo i kungl. slottet, varefter hingelset på sin nya plats än'de den gamla beteckningen Smedjegården. På l66q-talet tillkom ytterligare ett s. k. hantverks hus, vilket skulle betjäna de hantverk: och småindustrier, som bedrevos i anslut ning till straffarbetet i dess olika former i nu nämnda anstalter. Härutöver [UlUlOS anläggningar av olika slag, bland annat en stor trädgård - ungefär :\ platsen fö r nuvarande Norm Latinläro\'erkets tomt - med kägelbana, \'iirdshlls och biljard etc. 1 Hela detta omrä<le, omfattande trakten mellan Drottninggatan, Wallillgatan (förut Rörstrandsgatan) och Tunuelgatan (förut Barnhusträdg1l.rdsgatan) ned till Klara sjö (Barnhu8\"""iken) bildade en värld för sig. Området låg \'isbcrhgcn inom Klara församling, men där saknades tydligen icke tendenser frän barnhusets sida att utöka detta område i syfte att därav skapa. en även territoriellt självständig kyrklig församling. DeBsa teudeuser följdes emellertid mod slörsta uppmärksamhet av moderförsamlingen, som utan vidare slog ned varje försök till ett mera själ... ständigt uppträdande från barnhusförsamlingens sida. ] motsats mot S. Olofs, sedermera Adolf Fredriks församling, lyckades sll.lundil barnhusförsamlingen icke territoriellt bryta sig ur moderförsamlingeu Klara, och när sedermera den särskilda själavården vid b:lruhusförsamlingen upphörde, införlivades församlillgen helt naturligt med Adolf "'redriks församling. Redan 1641 klagas det i konsistoriet över den tredje barnhuspredikanten i ordningen, Laurentins Johannis Lundius, som»tagit; sigb före att messa. och predica., att han dragit on stor <lel av Klara församling till barnhuset. BUll tillsades ~att hålla. sigh in om si ne terminosb och förskaffa sig skriftlig instruk tion om dessa. il Någon Bådan företeddes emellertid ej av Laurentius, di ärendet dter kom röre i kollsistqriet följando år. Efter ytterligare förhandling förmanados han att icke befatta sig med någon Norrmalms församlings ledamot,. alldenstund Norrmalm är een ecclesia för sigh, o('h barnhlluset för sig sieiet. ~ Som ovan påpekats, utgjorde Norrmalm en enda församling under Klara kyrka intill 1643, då dess östra del a, söndrades som en självständig församling, Jakobs. Närmaste överinseendet över barnhuset utövades - gh'etvis under över ståthållarämbetets högsta uppsikt - av magistraten genom en barnhllsdirektion, Jfr A. Sjögren. Dro1tninggntlln genom tiderna, Stockholm sid o.lid.i\)7 fl'., 8tadskonsistoriets ark..h. protokoll 1641 i / I sid. 147,'_ sta.dsarkivet. Ibid. protokoll 1642". {sid. 2, lit8.dsarj.:i, ~t. - Om Laurentius LundiuB och 6tndskousist.orie t jfr 1l' OD N. Staf. S. Klara kyrka. f. FörsamlingshistOria, sid. 43 "4~h eriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Band VI. H äfl.. I, Klara kyrka, Stockholm 1927j.

2 12 Bin., nr 20 år 1935 b<,staende av tre personer, bland \'ilka åtminswne ejt skulle "ara ledamot av magistraten. l frågor rörande kyrkoförsamlingen hade tydligen magistraten och stadskollsistoriet att konterera med \'arandra. Barnhllsprästernas försök att ddga I!ill,'erksamhet liksolll don nya iörsamlingsdclniugcll på Norrmalm och liknande trågor aktuali~erade gh'et\'is kravet på tydligt fastställda gränser för försam lingarna och deras prastersbps befogenheter. Idetla Hrende avlät magistraten 1645 en skrivelse I till kungl. maj:t, antagligen of ter nllgon förhandling med koll$istoriet, varvid bland anoat, angåcnde ;Imiralitetets och barnhusets predi kanter, framhölls, det do t borde inga andra sigh instiilla hoos och någon tiänst göra ;in dem som särdelcs och oooskijllt admiralitetetz och barnhuusetz dagelige tiänare \Voro och der i wistast. 2 Innebörden av 1641 och 1645 :'I.rs principuttalanden är alltså, att bamhus prä<oterna ej skulle tå utsträcka sin verksamhet utanför sitt egentliga områ<le men å andra sidan inom sin verksumhetskrets vara befriade frän intrång a.v andra pr;ister. Som dot snart skulle visa sig, hade dock ej klarhet \'tmnits om vilka befogenheter bamlmspriisterna ägde att Ulö"ll. InOlll kort utbröt ån:vo strid mellan barnhnspriisten och.klaraförsumlingens kyrkoherde, sedan Matthius Luttenius tillträtt befattningen eom barnhusets predi kant. och prmeeptor, en konflikt som skärptes dll. den f:ltridbare Samuel Hamma rinus 1647 lltnälllnues till kyrkoherde i Klara församling. Hammarinus bekja gude sig i konsistoriet över barnhuspredikantens intrång i Klaraförsamlinglln. Konsistoriet fann saken Wmli~en bagatellartad. Ärkebiskopen, som var närva rande vid ärendets slutbehandling 1649, ansag sig emellertid böra ge Matthias LtlUellius en admonition. Ban papekade, liksom hall gjort föregående året. att som _deet ähr icke någon försambjing oller pastorat uthan itt barnhusst, sil. hade barnhllspre.dikanten ej att befatla sig med någon utom barnhuset. Men därjiimtc tilla<le han yt.terligare in$krällkningar, som tyckas gå över 1641 års förklaring. Barnhuapredikanten hade så]nmla enligt hau!:! mening endast att kristna batll husfolkets barn men ej att viga brudar, absolver:l eller taga påskpenniugar (paschalia).3 RIarakyrkoherdens övermyndighet unuerströks: han var enligt ä rke biskopens hä nvisning till ett. k. maj:ts brev 'pastor örver S. Olara och barn hnseet», men Mattllias, diaconus, prreceptor och som then ther skall hajtua curam om barnen, at dee mm shm christendomsstyckor_. 4 Det förefaller Bom om efter detta alla expansionsförsök från barnhusprc<u kantens sida hade blh it stäckta. Ja, det gick så långt, att man till och med tycktes anse bans syssh~ överflödig eller i alla händelser indrog hans lön. Lars Nesseuius, som, efter att nndn senare halvåret 1659 ha uppehållit predikant. befattningen efter ~latthias LuUenius' fra.ufäjle, frll.n och med 1660 tillträdde sa.mma befattnillg,6 kl:lgade 1668 inför kollsistorict, att borgmästare och räd in dragit hans lön vid bamhuset. oeh wiljia intet längre ther underhålla någon pr1ist. e Mycket rikt igt saknas också i ba.rnhusräkenskapernn. för 1I.tsld lliga år lramåt något ordinarie anslag i slaten till en predikant. J stiillot för den åtmingtone I I nlevererad i kansliet den Il augusti,. å. enligt påt~ckniug. t ACla ecclesiastica Stockholms dad, Smiirr'e för!!amlill~>lr, samt Diverse luul<llingar, fam. _.Acta eccle8ibstica. Stockholms stad_, riksarkivet. - Jfr Slaf, a. a., sid 35, 44. I Stadskon;;i.'Storiets protokoll 1648 I',. sid. 57), '"",sid. 61), ','t (8id.,0-72), IIH(l II, (sid. 98-(9). - Om ~triden se IL.ven Staf, a a. St.adslwnsi.'Storiel.!! protokoll 164~ Uh,sid. 99. Vilket. kimg!. brev ärkebi!!kopt'1l 'syftar med!lin hänvisning lir o\ iut.. Det ligger nll.rmast. till hands alt gi8sa på dronning Kri8tinfls kollatiollsbrc\' 1647 "'ho för llrmmarinus till kyrkoherdebefauningen i Klara (riksregistraturet 1647, fo\. 29,,1 v.-29~2 " ',' Dreyet inuehåller emellertid icke ett ord om barnhuset eller något dess forhällaude till }{Jara församling eller dess prnsler~kap. Barnhuset8 räkel)skaper 16i19, sid. 87 och 1663, sid Stadskon~isto r iets p"otoko!l 1668 '9/" sid Bil,. nr 20 dr tills vidare iudragua predikantsyssl(ln inrättades däremot. nyssnämnda.1i.r, 1668, ell sjiihstiindig prroceptorsbcfattning, vars första innehavare blev 0lau8 Cumblmus. I Till sin hjmp fick denne från och med slutet a,- ] 672 en nnderprroceptor. t Prroceptorerna hade givetvis i första rummet att sörja lör barnens kristendoms InUJskap och övertogo smunda barnhuspre<1ikantens uppgift i denna del. Ända från 1 G68 till Lars Nessenius' död ett årtionde seuare ra llllil icke någon predikalltbefattning upptagen 'På barnhusets stal. Emellertid r~dde det egen domlig;~ förhållandet, att Nesseuius icko desto mindre fortfor att vara 'Predika.nt vid barn huset. A.v staden erhöll han blott ett och annat tillfälligt, mindre uuder stöd mcii bade i övrigt att le\'a p.1l. thwad i håfwor och bäckenen falla kan'. Frestelsen lag kanske nära för honom att föröka sina magra inkomster genom kyrkliga förrättnine:ar även ulom barnhuset. 1 varje fall klagade 1671 kaplanerna vid Klara församling i konsistoriet över barnhuspredika.nlen, att han begravde lik, kristnado barn och vigde folk, som tillhörde Klara församling. s Nessenius uppgav sig visserligen blott betjäna dem, som tillhörde barnhusfö~8amlillgen,.. meo begärde samtidigt, att t hans Higenheet måt.te ansec9, att h:ln shter uthan lagen heet och löön J. 4 Han tillhölls emellertid bestämt att hliiia sig uteslutande t ill dem inom barn och tukthuset. fj Betriiffau<1e sistniimncla anstalt salut den vi d densamma beuigna smodjegården och do dlir Cör\'arade fångarna framh:'l.l ler överst:'l.thållaren R;\lamb i ett bre" till magistraten den 16 februari 1674., hurusom Svea hovrätt klagat över bland annat den bristfälliga eller obefintliga själa\'ården hos sllledjegårdens f:'wgar. HA.lamb uppmanar därför magistraten, ellk~.nllerligeu?arnhus~irektiolleo, att la~? så a~ barnhuspredikanten, när han be80ker dc haktade I tukthuset, utstracker sm själavård även till de dödsdömda eller eljest fängslade i smedjegarden. Il Over stlithållaren8 direktiv svävade emellertid något i luften, då ju som förut fram hållits ell officiell predikantbefattning vid barn huset ioke existerade denna tid. Emellertid har staden hiirigenom tydligen ansett sig nödsakad att vidtaga llå<>on åtgärd för själ:wår<1en bland fångarna över h U\fud. Den 22 janilari 1675 res"'ol ~ crade lltimligcn magistraten, att Lars Nesseuius skul le årligen bekomma 100 daler kopparmynt mot dot att han predikade för fångarna i t-ukthusct samt lika mycket a v barnhuska.ssan,.skojandes han och bokomma hwad uti håfwornc der faller». T Uiiri Im vi säkerligen att se den första anstalten till en fiingelse predikalltbefattning i Stockhelm. Me<1 Nossenins' efterträdare, den förutnhmllda prreeeptorell "id barn buset Olau!:! Cumbl:cus, nek barnbus[örsamlingen 1679 ånyo en ordina.rie predikant.' Prreeeptorsbefattningen, som frän och med Cumblams hade eu sjäh'stiindig före trädare, övergick samtidigt till annan ilmeha\'are. Från Cumbl:cus' tjänstetid vid barnhuljct iir i övrigt intet märkligt att :Införa. Hans död 1689 bje'- dock på sätt och \,is orsak till en ny tingens ordning inom barnhusförsnmlingen. Närm<lslc aulednillgen var b('kymret för sjäjav.1l.rden bland fangarna. Med anleduiug av ett nyligen intriiffat {all uppmanade konsistoriet barnhuspriiswns ä nka, att så framt hoil o:iue lljuta nådeåret, skulle hon fö rsörja barnhnset m~d prlist ej blott för predikande i kyrk:lll utan ock med fangarnll.s besökande. Vid en senare session godkände konsistoriet deo nåd.1l.rsl'redikallt, Nils NOrll.llder, med yi lken hon trhfjat överenskommelse. Denne förklarade sig ocks:'l. villig att predika, n"rnhusch rilkcliskaper 1668,!lid. 38~. I 13srnbu~ 6ts räkenskaper "k ~id Stauskon,iswriets protokoll 16il. eid. 25:1, Jbid., "id. 2~2. Ibid., sio.! e Brev fr6. n övarstathällaren till magistraten, \'01. l, 16i4-1671:1. fo1. I, ~tadsark:i\'et_, Magietratells ci\'ilprotokoll li;7i1, foj. 22, Sladsarki,-et. a Barnhusets rllk!.lilsknper 1679, sid Stadskoueistoriets protokoll l689, IMJho, sid. 172.

3 14 Bill. fl,. 20 år 1935 i barnhuset samt även undervisa fångarna i deras kristendom, det sistnämnda dock blott i mån av förmaga, d:\ lönen ou var mindre än rörr och arbetet alltlör betll;ll,gande för dc~. ringa lönen. Beträffande denna punkt förklarade sig preses VilJa fråga borgmastaren De la Vallee, vem som skulle informera fångarna i deras kristendom. I De la Val!ees egoll verksamhet som ledare för baruhuset jiimte tukthuset och hallt\ er.ke~ie~. hade dock under tiden blivit förern1l.l för sträng kritik, 80m Tesul. tetade J tillsattaudet Hl90 :w eu särskild kommission för litldersökandct av barnhusets tillstånd. Samtidigt hade magistraten och barnhusdirektörorna på uppdrag av överst&t. hållaren,.,sedan konsistoriet ti.~lskri"it S~ea.hovr:~tt i.iirendet, undersökt möjlig. heterna lor underhå ll aven lard och skicklig prast Vid barnhuset som icke bara ~kulle sköta sin?rdi~arie tj?ns.~ vid?arnhu~kyrkan utan även ~söka fångarna I tukthuset och s:~rsk:jlt de hvdomda l smedjegården. Magistratens skrivelse och b:.1ti1husdirektörer~as för.slag, vi~~et bland. unnat gick ut på eu territoriell utvidg. njug av barnhnsforsamljllgen, foredrogos I slutet a.v lir 1690 i konsistoriet 80m dock med skärpa avvisade de i skrivelserna framlagda recormplaner na såso~1 allt för mycket inkräktande på moderförsamlingens, Klara, ritttigheter. t. En 11~nvändelse från överståthållaren och magistr:\wn till kungl. maj:t med fö~~~ag ~IJl medel.. lör avlönall.de av en ba~nhllspredikant vann ej heller kungl m,\j.ts bifall. I stallet ansag sig knugl. mart hellre av egna medel böra under. hålla en dylik, dock väl kvaliftcerad predikant. Ett kungl. brev 1690 ' j till överståthåuaren 1 omförmäler, att bemälda predikant förutom vad som,'id 'bard' huset kunde komma irr1l.ga beträffaude inkoms tförmåner hädanefter hade att genom sta.lskontoret utfå 300 daler silrermynt årligen eller lika mycket som kungl. malts gardes och regementspräster. ~\'e rståthll.liarens brev till stadskonsistoriet / 12 meddelade detta kungl. marts bes.lut, fra~?ållande, att ' man widl~ staden inga uthvägar kunlladt föresl1\", varvid samtidigt unders~röks att pr~dl~alltell jiimv:ii skulle sörja för själavården bland fångarna och sardcles de hvdomda. l fråga om val av prästman skulle konsistoriet och magis~ratell samråda.' Den ~örste ~.r~stmannen vid barnhiiset enligt den nya förordningen blev kyrko. herilen 1.~orrtälle, Anders Hagberg, som 1691 lojt erhöll ärkebiskopens kollation och s1.'\<lfastelse ' att wara pastor och själasörjare wid barubuset,.3 Nu nämnda ~.rtal, 1691, ~tgör ett gränsdatum för en ny period i barnhusförsamlingcns histo. ria. Detta forklarar också, att äldre författare som Elers - och andra efter hono~l. - kunnat förklara, att barnhusförsamlingen 1691 blev!!självständig efter att tidigare ha legat under Klara församling. I själva verket kom barnhusförsam. li.ngen aldrig att frigöra sig fr.\1i moderförsamlingeil, å"en om den tydligen i vissa avsee~den hade sjiilvständig kyrkobokföring, <lock striingt begränsad Ull de personer, Vilkas verksamhet var förlagd till barnhusomrftdot. De ny:l.. grunderna för barnhusl?redikant-6ns underhll.li medförde tydligen också att han hadaucftcr utrllstades lded kungl. full makt. Det1.'\ var fallet redan liied ovanllämnd~ Anders Hagbergs efterträdare, Erik Fors, som / 11 erhöll kungl. tlllllliakt»bll att wara predikant \Vid Barnhuset här i Stockholm,.& r forsätt. ningen tituleras dock barnllllllpredikanten kyrkqlie"de i de kungliga fullmakterna, och detta ble\'" också hans ocficiella titel. ~ 8llldskolls!stor!el$ protokoll 1689 '11, sid $.,.S,tadSkOllllljltorlets protokoll 1690 ttj,o '.8id. 232, och 6/" (sid. 236 b.) samt acta ~. A., nr... - Jfr ä,en Staf, Il. B., ~id. 4t.. öövellltäthaljllflimbeteu bnsh, kungl. brev 1690, stadsarkivet. 4 "e~tathällareds bre\' i konlistoriets lida 1691 nr li3 ~ Konsistoriets acta nr Hans lon utg;<,k tydligen fr.m 16!!! ". _ ~e barn. lmllots fllkenskaper 1691, sid ] ~iksreg istraturet 1096 " /u (fol. 3&8 v.-359 r.), riksarkivet. Eilt. nr 20 år Emellanåt kunde någon av prteceptorerna också biträda bsrohuspreilikantcn vid sjiilavården. En mera tillfällig kaplalls, eller komministerhefattning vid sidan av predikantbefattningen ut.vecklades till eu fast komminil:lterbelattlling 1740, vilket år en dylik första gången upptages som ordinarie :\ barnhusets lönestat. 1 Livet inom barllllllsförsamlingen förflöt i allmänhet lugnt. Nllgon gång drogos vissa konfliktanledningar inför kolll:listoriet, och dll. yar det i allmänhet fråga om intrång, som skulle skott från harnhusförsamlingens sida i moderföraamlingen Klara eller lörsök friu barnhuspastorn att övorskri<la omrldet lör s ill befogenhet. Sålunda aomlildes 1743 i konsistoriet, att barnhuspastorn Andreas Sahlmenius till sin hjälp kallat en studiosus, SOUl av kousistoriet i Härnösand erhållit till stånd att antaga ordinea sacros, vnrefter han även blivit prästvigd.' Stadskon sistoriet framhöll det oegentliga i att barn huspastorn Hocerat sig en adjullctum., dä han sjäh',intet är insatt wid nllgon ordentelig indelt församling', Sahlmenius uudskyllde sig med sin obekantskap med konsistoriets föreskrifter oeh hänvisade i övrigt till siua företrädares praxis samt (öretedde sin kungliga fullmakt. Här emot invändes, att den sistnämnda icke tillade honom någon sll.dan r:ittighet. J En förbättring i sina tjänstevillkor erhöllo baruhusprästerna /), dä ett kungl. brev av detta datum medgav de m rättighet att räkna dubhla tjiinstår. 4 Men då hade ~ andra sidan barohus[örsamlingen icke långt kvar av sin tillvaro. Sedan församlingens siste kyrkoherde, Magnus Hjortsberg, 1784 ljg erhållit kungl. fullmakt ;\ kyrkoherdesysslan i en landsortsförsamliog, anslogs haus he fattning "id baruhuset ledig. 5 Vikarie utsågs, och förhandlingar röran!lo lämplig ordinarie tjänstinnehavare pågingo en tid framåt. Platsen kom emellertid aldrig att besättas. Orsaken härtill var en reform, som vid denna tid genomfördes i fråga om barnhusets förvaltning. Enligt kungl. maj:ts brev / ~ till ö... er ståthållaren sammanslogos nämligen stora barnhliset och politibarnhuset till en enda institutioll under gemensam förvaltning, varjämte förbättringar och be sparingar genomfördes beträffande den ekonomiska drirten. 8 l samma brev före skrevs också till besparings vinnande, att, k y rkostaten ~ vid barn huset skulle indragas och själavården därstädes överflyttas till kyrkoherden j den närbelägna Adolf lo~redriks kyrka, vilken kyrkoherde också hade att tillse, att barnen he hörigen undervisades i kristendom :'1\' sina lärare. I stadskonsistoriet föredrogs den 28 februari J 786 ö\'erståthllllarells skrivelse av den 25 i samma månad med närmare hesked i n}"ssnlimuda lirende, varvid också meddelades ö\"erstll.thållarens anmodan till barnhusdirektörerna att låta frln barnhuskyrkans predikstol pil fastlagssöndagen kungöra, att gudstjänsten där silldes komme att upphöra med sölhlagcn därpå, som var första stora bönedagen eller 3 li1ars. 1 Därmed hade barnhusförsamlingen upphört att existera efter en 150 årig tillvaro. Som av framställningen ovan göres tydligt, hade man visat stor obenägenhet att erkiillua barnhusförsamlingcu som eu verkligt sjiil\"ställdig församling och detta icke blott trll.n moderförsamlingen Klaras sida utall liven Cdu konsistoriets, i vilken sistnämnda institution det linllll så sent som 1743,s1l.s01ll o,':in anförts,, Barnbusets räkenskaper 1740, liid. 36. t Stadskonllislonets protokoll 1743 " :t, sid. 34-3;'. I {bid., 1743 "s. sid Stadskonsistoriets protokoll 1780 II, :8id ), & Byggnings. och ämbetsko).1egiets protokoll uti barnhusmal 1 i ii4 :\o. roi. 1 r.-2 v. ) b.. ruh!jscts arkiv, riksarkh'ets Ostermalmsavdeluing. Över~tåtht;Ua rämb e tets kansli, kungl. bre\" ] Stad~kou8istoriets protokoll ~ /, (Sill ).

4 16 Bi". lir 20 dr 1935 framhölla, att barnhuspastorn ickp, yore insatt :t wid någon orclclltclig indelt församling». Pdpckalldet är ju också riktigt, om mod Ijndelt» åsyftas en självst.'indig le!"ritoriell församling, territoriellt helt skild från Klara församling. l övrigt torde mall icli:c kuulla bestrida barnhnsrörsamlillgcns existens som en liten kyrklig församling för sig. Det framgår redan dära'\'", att församlingen :\tminstonc från och med 1600-talets sista år samt till församlingens uppbörande l i85 tydligen förde on självständig kyrkobokföring. De tvistigheter mellan barnhus- och Kl:lrafötsamlingarna, varp1\. i det föregående med<1elats prov, ådagalägga äveo, att harnhuspredikantell i siu lilla menighet fullgjort vanliga kyrkliga förrättningar mell att han också strängt tillhållits at.t icke sträcka liig uoo\-er denna menighet och ingripa i Klam föuamlings angelägenheter utan,'ederbörligt tillstånd a\' det ordinarie prästerskapet därstädes. När fråga i januati 1689 var uppe i stadskonsistoriet. angående iintligt. genomrörande av den nra. kyrkolagens föreskrift om kateldsmhörhör, beslöts det, att i de församlingar, däribland barn huset, där ottesång ej förekom, skulle dessa förhör h~llas på ollsdagarna.! Även i detta lall lörc[auns sålunda en dss likstäl lighet me\lan barnhullförsamlingell och övriga församlingar. Däremot torde dot vara ovisst om någon reguljär kyrkobohöring under barn husförsamlingens tidigare tillvaro iigt. rum vid barllhuset. Möjligen kan det hela ha inskriinkt sig till kladdallteckningar, varvid det ålegat barnhuspredikanteu att till prästerskapet i Klara inkomma med uppgifter om kyrkliga förrättningar. Under denna tid av barnhuslörsamlingens tillvaro skulle sålunda nägon själv ständig kyrkobokföring ej ha ägt rum i barllhusförsamlingen. TY'dirr finns det föga ut.sikt att komma till klarhet. på denna punkt, då Klaralörsamlingens äldsta arkh' till tiden före 1700 talots mitt i allmiinhet Ur spolierat. l barnbusförsamlingons äldsta inventarieförteckuingar upptagas i varje fall inga kyrkoböcker före Från och med detta år till barnhusförsamlingens upphörande föreligga emellertid kyrkliga längder a\' olika slag. Såsom a, det. oyanstående framgår, skedde genom kungligt beslut 1690 on nyordning beträltande grunderila för barnhuspredikanteus avlöning och arbete. Den andre prästmannen i ordningeu enligt de nya grunderna, Erik Fors, bekom ocks11 kunglig fullmakt 17 noyember sill tjänst, och i fortsättningen erhöllo barnhuspredikalltoma alltid kunglig fullmakt. Ehuru det i barnhuspastoru Erik.Fors' ful!makt ej utsäges något härom, är det möjligt, att redau formen rör hans utnämning förlänat honom en självstän digare st1illllillg gent emot Klaraförsamlingell. I alll! händelser upplade han den l maj 1697, då han tillträdde sitt ämbete vid barnhuset, eo kyrkobok i folio, barnhusförsamliugens äldsta ännu bevarade, där han förutom inventarieförtocl:.ningar och diverse anteckuingar om kyrklig~l lokaliteter, g:\vor till kyrkan ete. lade upp läugder över döpta och vigda från och roed lilaj 1697 samt ö\-er begravda från och med februari Den ovannämllda beklagliga luckan i Klaralöreamlillgons äldre kyrkoarkiv omöjliggör fram till omkring 1700-talets mitt en jämförande undersökning mellan sag<la församlings och barnlmsförsamlingclls ministerial böcker i och lör cn utrednillg htlruvida en dubbelbokförillg har iigt rum eller huruvida bllrnhusförsamlingcu haft självständig kyrkobokföring. Det sistniimnda torde emellertid va1":i förhållandet. En möjlighet till jäm. förelse med 1ildrc tid i fråga om en viss serie, begravningslällgderna, ge dc i Klara kyrkoarkiv från 1680 bevarade kyrkoräkenskaperna Illed däri ingåcnde begravningsriikcuskaper. De senare ge ju i viss män eu ersättning för Klara kyrkas förloradc, tijigare begra\'uillgsuingder. Det visar sig då vid en jämförelse, att av de i barnhusförsamlingeus begravningshingd ldn och med 1698 upptagna l Stadskonsistoriets protokoll 1689 '" (sid. 4-6). Bilt. nr 20 är 1935 I 7 personerna ingen finnes införa i Klara J..)'rkas begravuingsräkcuskaper fräu motsyarantle tid. Att barnhusförsamlingen verkligen vid denna tid haft sjiih'ständig kyrkobokföring blir Hunu tydligare fran och med l700 talets mitt, då parallella serier av mioisterialböckerna finnas för bäda lörsamlingarna. Det visar sig här vid eu undersökning, att. ingen av de i barnhnsförsamlingens olika längder befintliga personerna upptagits i Klara församlings motsvarande ministerialböcker. Med barnhusförsamlingens upphörande slutado givetvis även kyrkobokfö ringen Yid barnhuset, där de sista anteckningarna - i födelse och dopliingdcn - infördes i mars Emellertid pätriifl'as ldngt senare trenne från barnhuset härrörande död och begr,tvningsböcker för respektive åren , och Förekomsten av dessa beror emellertid ej på nägon i senare tid skedd, ny försl\mlingsbildning vid b:lrllhuset utan på dssa rent praktiska. skäl. Den 26 november 1864 ingick nämligen tjiinstgörande predikanten vhl barnhuset, komministern i Adolf Fre(lriks församling, Carl Er. Böök, med en ausökan till barnhusdirektionell om ökade IönefÖrmäuer. Han motiverade detta med betydligt ökade bcsvär för honom vid tjänsteförrättningarna, då sedan löregåendo å rs början ijlga lik liingre fingo begravas på Adolf }<"redriks barnlmset närbelägna kyrkogård, och med uppläggandot och förandet avon särskild död och begravningsbok. Direktionen bilöli sagda ansökan.' Fon undersökning av död oeh begrayningsboken för Adolf Fredriks försllmlillg under motsvarande tid ger vid handen, att det beträffande nyssnämnda död och begravningsböcker för barnhuset endast är lr:'l.ga om en dubbelbokföring... l Barnhusdirektionens protokoll!l december 186~, sid. 008, barnhusets arkh-, rijuiarkivets OstermalmslI.vdclning. U67 U, GUJ/nar Bolilz

5 18 Bih. nr 20 år 1935 ÖVERSIKT av BARNHUSFÖRSAMLINGENS ARKIV. A. l. Husförhörsbngder l YOI. o. Föde l se- oc h dopböcker /~- I vol. IunehäIJer även vigsel- och bcgmlmillgsböcker för samum tid, in\'entaricförtccknillgar , bällklängder , avskrifter av hand lingar jämte anteckningar rörande Barnhuslör samlingen och dess prästerskap (bland annat 'series pastorum' ) shmt diycrse andra anteckningar. Födelse- och do p böcker mars. 1 vol. Innehåller även vigsel- och bcgravldl/gsbok , förteckning över avrättade 1755~ 1771 och till dödsstraffet beredda livsfångar samt inventarium E Lysnings- oc h vigselböcker Se ser. C. F. Död och begravningsböc k er Se ser. C. H.v. Lysni n gshandl i ngar bunt. N. Inventarieförteckningar 16!) Se sel". C. o. Bänklängder Se ser. C. P. Övriga h andlingar. Se ser. C. Stockbolru K. L. Beekmano Boktrrckorl. U67 3S

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg ,, l! lar -ar m. ORGAN FÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENNG N r 37. (2432.) STOCKHOLM, 12 SEPTEMBER 1928 47:e fe y- n, d. ' := er a. ig :h ör n- g. i : - Prenumerationspris: Redaktion: Expedition:

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST. Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm

FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST. Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm F RÅGAN om familjelön har i år aktualiserats i vårt land genom regeringens proposition om provisorisk löneförstärkning åt statstjänare.

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Morshyttans historia del 1

Morshyttans historia del 1 1 Morshyttans historia del 1 Berättat i februari 1980 av skollärare Spaak Oskar Östlund för Birgit Kronander Undertecknad (Birgit Kronander) återger härmed vad skollärare Spaak Oskar Östlund i Rossberga

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III

LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III SCRIPTUM NR 10 Red. Egil Johansson Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet ISSN 0284-3161 ISRN UM-FARK-SC--10 SE LÄSER OCH FÖRSTÅR Artiklar i folkundervisningens historia. III Egil

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse - förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998 INLEDNING När Pingströrelsen

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218

Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218 Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1951_197 Ingår i: samla.raa.se FRÅN VIBY

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

Lysning av misstag, sa Lysander

Lysning av misstag, sa Lysander Forum för levande historias skriftserie Forum för levande historias skriftserie ingår i myndighetens övergripande projekt Sverige och Förintelsen, som startade år 2006. Skriftserien är en länk mellan forskning

Läs mer