BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING."

Transkript

1 JO Bill. nr 20 år 1935 Bih. tu 20 år l B ilaga. BAIDlHUSETS FÖHSAMLINGSBILDNING OCH KYRKO BOKFÖRING. Vid sidan av de territoriella o<:h nationella församlingarna i Stockholm ha sedan gammah funnits vissa smärre församlingar med egen kyrkobokföring. Det är här fråga om dels rörsamlingar av främmande trosbekännelse, dels församlingar, kuutna till vissa institutioner. För forskningen i kyrkoarkiven medför det enligt erfarenhetens vittnesbörd avsc,ärda svårigheter, att de yttre dragen av dessa smärre församlingars historia och organisation äro (öga klinda. Därtill kommer dclj änllu större olägenheten, att (let är synnerligen ovisst, i vilken utsträckning lle smiirre församlingarnas kyrkobokföring "arit sjähständig eller endast litgjort en av praktiska skäl betingad dllbblering av hllvudförsamlingarn:ls bokförillg. Som ett [örsta bidrag till utredningen av dessa frligor fram lägges efterföljaudt.l översikt över barllhusförsamlingeus yttro öden och dess kyrkobokföring_ Barnhusförsamlingell iir att räkna till huvudstadens äldsta icke-territoriella!örsumlingnr. Sodan ett 1624 Ilpprättat barn och tukthus rlikat i lägervall, er höll dli"arando hov predikanteli Johannes Matthiro 1633 efter egen ansökan privi legillm 1'1 ett orpballotrophium, d. v. s. en vlrdanstalt för fattiga föräldralösa baru. 1 Privilegiebrevet av nyssnämnda Ar stadfäste bland annat kungl. maj:ts donation till den nya inrättningen aven tomt å Norrmalms västra del vid S. Clara giirde - i den trakt, där ännu namnet Harnhusgatan erinrar om institutionens tidigare förläggning. Kungl. maj:t medgav också, att.der må hålles gudztionsten på wahlllige dagar, om så kan beböf{uas, och eell chrollones ödeplatz derhoos till de dödas begraft"ning consecreres och uttwällies. 2 Donna begravningsplats, barnhuskyrlr.oglrden, blev sedermera platsen för S. Olofs kapell och <less efterträdare, Adolf r'redriks kyrka. Ytterlig.ne föreskrev prh ilegiebre \'et, att en skola skulle upprättas vid barnhnset. Sedan detta till en början varit rörlagt till de gamla klosterbygglladerna på Grll.munke- eller Hic1darholmen, kunde det hösten 1638 fortsätta sin verksamhet i de nyuppförda byggnaderna. på Norrmalm. Ett inventarium 1638 JO/,3 upp. t.ager i tredje huset i övre våningen två kamrar, som prästen innehar, kyrkan och förstugan, biinkar i kyrkan och predikstql4 samt Jeen ståf'forat altar taffla.!' Beträffande de kyrkliga förh ållandena i övrigt på Norrmallll bör här anmärkas, att hela denna stadsdel tidigast utgjorde en enda församling, Norrmalms. med Klara kyrk:l som församlingskyrka. Först 1643 avsöndrades områdets östra del som en självständig församlillg, Jakobs. På l 670-talet började separatiska rörelser med självständig församlingsbildning som mål göra sig gällande i Klara och Jakobs församlingars nordliga delar, knutna till respektive S. OlMs och S. Johannes' kal}oll. Medan S Olors församling enligt kungl. resolution / U a,'- I A\ nylu e lirheteu rörl\lide b,,' uhuset och desd historia. hll.nvisas Sllrskilt till,'iigfrid \\ ieselgrch!.. Sverige~ fällgelser och Uongd.rd från äldre tider till vam dllgnr, Stockholm t895, JOI. illuller, ~'~ttigvårdon i Stockholm fran ludro till nyru-o tid. Stockholm HIQIi, och 'forsten P eter~son. Översikt Over ",11mihma barnhiisets histonp" Soocki101m 1~27. Jfr l"' en utredning av dåvarande stp,dsjuristen Halvp,r G..Jo'. Sundberg i stads"kollcgiet$ uth\tandoll oc;ll memorip,l, nr 61, Sto( kholms stadsfullmllktiges hp,ndlingar \'ttor ~ t IheL llr dock a.tt h!1mta lir d(llsl\ arbeten betrll.ffande barn husets kyrkoforsamhug. Se 'forsten l'etel"!lsoil, a. (1... Bil. I. Barnhuarlken8"kaper :l9, sid rikn.rkh et (kaulmararki, et. lbid., sid lbid., lid 104. \ söndrades som självständig under namn av Adolf Fredriks församling, blev S. Johannes' församling helt självständig först / 5. Under barnhusinstitutionens första tid var Johannes Matthim själv även an staltens predikant och b'arstod tydligtvis såsom sådan ännu någon tid efter det ban avgått fr5n föreståndarebefattningen. Till efterträdare som barnhuspredikant fick han Johannes Campanius, vilken förekommer i anstaltens riikenskaper åtminstone {rån slutet av 1638 men efter ett fåtal år lämnade befattningen för sin resa till Norra Amerika, där hans kyrkliga verksam!let bland annat fick sitt litterära uttryck i den bekanta. iodiaokatekcs' eller. Lutheri Catechismus, öfwersatt på american-, irginiska språkeb, vilken visserligen först 1696 utgavs av trycket. J övrigt kan h:,r ej bli fråga om att framlägga någon barnhusförsamlingens 'series paatorunu. Det Illå blott erinras om att nnder anstaltens första tid var med predikautbefattningen även förenad befattningen som institutionells prreceptor eller lärare. l<~fter förut fatt.ad plan rörlades intill barnhuset även ett tukthus,,'ars byggnad i det stora hela synes "arit färdig 164.8, varjämte man till ell ny anstalt invid detta började p:'l. l66q-talet iiven överföra fångarna från den s. k. Smedjeg:'l.rdeo i kungl. slottet, varefter hingelset på sin nya plats än'de den gamla beteckningen Smedjegården. På l66q-talet tillkom ytterligare ett s. k. hantverks hus, vilket skulle betjäna de hantverk: och småindustrier, som bedrevos i anslut ning till straffarbetet i dess olika former i nu nämnda anstalter. Härutöver [UlUlOS anläggningar av olika slag, bland annat en stor trädgård - ungefär :\ platsen fö r nuvarande Norm Latinläro\'erkets tomt - med kägelbana, \'iirdshlls och biljard etc. 1 Hela detta omrä<le, omfattande trakten mellan Drottninggatan, Wallillgatan (förut Rörstrandsgatan) och Tunuelgatan (förut Barnhusträdg1l.rdsgatan) ned till Klara sjö (Barnhu8\"""iken) bildade en värld för sig. Området låg \'isbcrhgcn inom Klara församling, men där saknades tydligen icke tendenser frän barnhusets sida att utöka detta område i syfte att därav skapa. en även territoriellt självständig kyrklig församling. DeBsa teudeuser följdes emellertid mod slörsta uppmärksamhet av moderförsamlingen, som utan vidare slog ned varje försök till ett mera själ... ständigt uppträdande från barnhusförsamlingens sida. ] motsats mot S. Olofs, sedermera Adolf Fredriks församling, lyckades sll.lundil barnhusförsamlingen icke territoriellt bryta sig ur moderförsamlingeu Klara, och när sedermera den särskilda själavården vid b:lruhusförsamlingen upphörde, införlivades församlillgen helt naturligt med Adolf "'redriks församling. Redan 1641 klagas det i konsistoriet över den tredje barnhuspredikanten i ordningen, Laurentins Johannis Lundius, som»tagit; sigb före att messa. och predica., att han dragit on stor <lel av Klara församling till barnhuset. BUll tillsades ~att hålla. sigh in om si ne terminosb och förskaffa sig skriftlig instruk tion om dessa. il Någon Bådan företeddes emellertid ej av Laurentius, di ärendet dter kom röre i kollsistqriet följando år. Efter ytterligare förhandling förmanados han att icke befatta sig med någon Norrmalms församlings ledamot,. alldenstund Norrmalm är een ecclesia för sigh, o('h barnhlluset för sig sieiet. ~ Som ovan påpekats, utgjorde Norrmalm en enda församling under Klara kyrka intill 1643, då dess östra del a, söndrades som en självständig församling, Jakobs. Närmaste överinseendet över barnhuset utövades - gh'etvis under över ståthållarämbetets högsta uppsikt - av magistraten genom en barnhllsdirektion, Jfr A. Sjögren. Dro1tninggntlln genom tiderna, Stockholm sid o.lid.i\)7 fl'., 8tadskonsistoriets ark..h. protokoll 1641 i / I sid. 147,'_ sta.dsarkivet. Ibid. protokoll 1642". {sid. 2, lit8.dsarj.:i, ~t. - Om Laurentius LundiuB och 6tndskousist.orie t jfr 1l' OD N. Staf. S. Klara kyrka. f. FörsamlingshistOria, sid. 43 "4~h eriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Band VI. H äfl.. I, Klara kyrka, Stockholm 1927j.

2 12 Bin., nr 20 år 1935 b<,staende av tre personer, bland \'ilka åtminswne ejt skulle "ara ledamot av magistraten. l frågor rörande kyrkoförsamlingen hade tydligen magistraten och stadskollsistoriet att konterera med \'arandra. Barnhllsprästernas försök att ddga I!ill,'erksamhet liksolll don nya iörsamlingsdclniugcll på Norrmalm och liknande trågor aktuali~erade gh'et\'is kravet på tydligt fastställda gränser för försam lingarna och deras prastersbps befogenheter. Idetla Hrende avlät magistraten 1645 en skrivelse I till kungl. maj:t, antagligen of ter nllgon förhandling med koll$istoriet, varvid bland anoat, angåcnde ;Imiralitetets och barnhusets predi kanter, framhölls, det do t borde inga andra sigh instiilla hoos och någon tiänst göra ;in dem som särdelcs och oooskijllt admiralitetetz och barnhuusetz dagelige tiänare \Voro och der i wistast. 2 Innebörden av 1641 och 1645 :'I.rs principuttalanden är alltså, att bamhus prä<oterna ej skulle tå utsträcka sin verksamhet utanför sitt egentliga områ<le men å andra sidan inom sin verksumhetskrets vara befriade frän intrång a.v andra pr;ister. Som dot snart skulle visa sig, hade dock ej klarhet \'tmnits om vilka befogenheter bamlmspriisterna ägde att Ulö"ll. InOlll kort utbröt ån:vo strid mellan barnhnspriisten och.klaraförsumlingens kyrkoherde, sedan Matthius Luttenius tillträtt befattningen eom barnhusets predi kant. och prmeeptor, en konflikt som skärptes dll. den f:ltridbare Samuel Hamma rinus 1647 lltnälllnues till kyrkoherde i Klara församling. Hammarinus bekja gude sig i konsistoriet över barnhuspredikantens intrång i Klaraförsamlinglln. Konsistoriet fann saken Wmli~en bagatellartad. Ärkebiskopen, som var närva rande vid ärendets slutbehandling 1649, ansag sig emellertid böra ge Matthias LtlUellius en admonition. Ban papekade, liksom hall gjort föregående året. att som _deet ähr icke någon försambjing oller pastorat uthan itt barnhusst, sil. hade barnhllspre.dikanten ej att befatla sig med någon utom barnhuset. Men därjiimtc tilla<le han yt.terligare in$krällkningar, som tyckas gå över 1641 års förklaring. Barnhuapredikanten hade så]nmla enligt hau!:! mening endast att kristna batll husfolkets barn men ej att viga brudar, absolver:l eller taga påskpenniugar (paschalia).3 RIarakyrkoherdens övermyndighet unuerströks: han var enligt ä rke biskopens hä nvisning till ett. k. maj:ts brev 'pastor örver S. Olara och barn hnseet», men Mattllias, diaconus, prreceptor och som then ther skall hajtua curam om barnen, at dee mm shm christendomsstyckor_. 4 Det förefaller Bom om efter detta alla expansionsförsök från barnhusprc<u kantens sida hade blh it stäckta. Ja, det gick så långt, att man till och med tycktes anse bans syssh~ överflödig eller i alla händelser indrog hans lön. Lars Nesseuius, som, efter att nndn senare halvåret 1659 ha uppehållit predikant. befattningen efter ~latthias LuUenius' fra.ufäjle, frll.n och med 1660 tillträdde sa.mma befattnillg,6 kl:lgade 1668 inför kollsistorict, att borgmästare och räd in dragit hans lön vid bamhuset. oeh wiljia intet längre ther underhålla någon pr1ist. e Mycket rikt igt saknas också i ba.rnhusräkenskapernn. för 1I.tsld lliga år lramåt något ordinarie anslag i slaten till en predikant. J stiillot för den åtmingtone I I nlevererad i kansliet den Il augusti,. å. enligt påt~ckniug. t ACla ecclesiastica Stockholms dad, Smiirr'e för!!amlill~>lr, samt Diverse luul<llingar, fam. _.Acta eccle8ibstica. Stockholms stad_, riksarkivet. - Jfr Slaf, a. a., sid 35, 44. I Stadskon;;i.'Storiets protokoll 1648 I',. sid. 57), '"",sid. 61), ','t (8id.,0-72), IIH(l II, (sid. 98-(9). - Om ~triden se IL.ven Staf, a a. St.adslwnsi.'Storiel.!! protokoll 164~ Uh,sid. 99. Vilket. kimg!. brev ärkebi!!kopt'1l 'syftar med!lin hänvisning lir o\ iut.. Det ligger nll.rmast. till hands alt gi8sa på dronning Kri8tinfls kollatiollsbrc\' 1647 "'ho för llrmmarinus till kyrkoherdebefauningen i Klara (riksregistraturet 1647, fo\. 29,,1 v.-29~2 " ',' Dreyet inuehåller emellertid icke ett ord om barnhuset eller något dess forhällaude till }{Jara församling eller dess prnsler~kap. Barnhuset8 räkel)skaper 16i19, sid. 87 och 1663, sid Stadskon~isto r iets p"otoko!l 1668 '9/" sid Bil,. nr 20 dr tills vidare iudragua predikantsyssl(ln inrättades däremot. nyssnämnda.1i.r, 1668, ell sjiihstiindig prroceptorsbcfattning, vars första innehavare blev 0lau8 Cumblmus. I Till sin hjmp fick denne från och med slutet a,- ] 672 en nnderprroceptor. t Prroceptorerna hade givetvis i första rummet att sörja lör barnens kristendoms InUJskap och övertogo smunda barnhuspre<1ikantens uppgift i denna del. Ända från 1 G68 till Lars Nessenius' död ett årtionde seuare ra llllil icke någon predikalltbefattning upptagen 'På barnhusets stal. Emellertid r~dde det egen domlig;~ förhållandet, att Nesseuius icko desto mindre fortfor att vara 'Predika.nt vid barn huset. A.v staden erhöll han blott ett och annat tillfälligt, mindre uuder stöd mcii bade i övrigt att le\'a p.1l. thwad i håfwor och bäckenen falla kan'. Frestelsen lag kanske nära för honom att föröka sina magra inkomster genom kyrkliga förrättnine:ar även ulom barnhuset. 1 varje fall klagade 1671 kaplanerna vid Klara församling i konsistoriet över barnhuspredika.nlen, att han begravde lik, kristnado barn och vigde folk, som tillhörde Klara församling. s Nessenius uppgav sig visserligen blott betjäna dem, som tillhörde barnhusfö~8amlillgen,.. meo begärde samtidigt, att t hans Higenheet måt.te ansec9, att h:ln shter uthan lagen heet och löön J. 4 Han tillhölls emellertid bestämt att hliiia sig uteslutande t ill dem inom barn och tukthuset. fj Betriiffau<1e sistniimncla anstalt salut den vi d densamma beuigna smodjegården och do dlir Cör\'arade fångarna framh:'l.l ler överst:'l.thållaren R;\lamb i ett bre" till magistraten den 16 februari 1674., hurusom Svea hovrätt klagat över bland annat den bristfälliga eller obefintliga själa\'ården hos sllledjegårdens f:'wgar. HA.lamb uppmanar därför magistraten, ellk~.nllerligeu?arnhus~irektiolleo, att la~? så a~ barnhuspredikanten, när han be80ker dc haktade I tukthuset, utstracker sm själavård även till de dödsdömda eller eljest fängslade i smedjegarden. Il Over stlithållaren8 direktiv svävade emellertid något i luften, då ju som förut fram hållits ell officiell predikantbefattning vid barn huset ioke existerade denna tid. Emellertid har staden hiirigenom tydligen ansett sig nödsakad att vidtaga llå<>on åtgärd för själ:wår<1en bland fångarna över h U\fud. Den 22 janilari 1675 res"'ol ~ crade lltimligcn magistraten, att Lars Nesseuius skul le årligen bekomma 100 daler kopparmynt mot dot att han predikade för fångarna i t-ukthusct samt lika mycket a v barnhuska.ssan,.skojandes han och bokomma hwad uti håfwornc der faller». T Uiiri Im vi säkerligen att se den första anstalten till en fiingelse predikalltbefattning i Stockhelm. Me<1 Nossenins' efterträdare, den förutnhmllda prreeeptorell "id barn buset Olau!:! Cumbl:cus, nek barnbus[örsamlingen 1679 ånyo en ordina.rie predikant.' Prreeeptorsbefattningen, som frän och med Cumblams hade eu sjäh'stiindig före trädare, övergick samtidigt till annan ilmeha\'are. Från Cumbl:cus' tjänstetid vid barnhuljct iir i övrigt intet märkligt att :Införa. Hans död 1689 bje'- dock på sätt och \,is orsak till en ny tingens ordning inom barnhusförsnmlingen. Närm<lslc aulednillgen var b('kymret för sjäjav.1l.rden bland fangarna. Med anleduiug av ett nyligen intriiffat {all uppmanade konsistoriet barnhuspriiswns ä nka, att så framt hoil o:iue lljuta nådeåret, skulle hon fö rsörja barnhnset m~d prlist ej blott för predikande i kyrk:lll utan ock med fangarnll.s besökande. Vid en senare session godkände konsistoriet deo nåd.1l.rsl'redikallt, Nils NOrll.llder, med yi lken hon trhfjat överenskommelse. Denne förklarade sig ocks:'l. villig att predika, n"rnhusch rilkcliskaper 1668,!lid. 38~. I 13srnbu~ 6ts räkenskaper "k ~id Stauskon,iswriets protokoll 16il. eid. 25:1, Jbid., "id. 2~2. Ibid., sio.! e Brev fr6. n övarstathällaren till magistraten, \'01. l, 16i4-1671:1. fo1. I, ~tadsark:i\'et_, Magietratells ci\'ilprotokoll li;7i1, foj. 22, Sladsarki,-et. a Barnhusets rllk!.lilsknper 1679, sid Stadskoueistoriets protokoll l689, IMJho, sid. 172.

3 14 Bill. fl,. 20 år 1935 i barnhuset samt även undervisa fångarna i deras kristendom, det sistnämnda dock blott i mån av förmaga, d:\ lönen ou var mindre än rörr och arbetet alltlör betll;ll,gande för dc~. ringa lönen. Beträffande denna punkt förklarade sig preses VilJa fråga borgmastaren De la Vallee, vem som skulle informera fångarna i deras kristendom. I De la Val!ees egoll verksamhet som ledare för baruhuset jiimte tukthuset och hallt\ er.ke~ie~. hade dock under tiden blivit förern1l.l för sträng kritik, 80m Tesul. tetade J tillsattaudet Hl90 :w eu särskild kommission för litldersökandct av barnhusets tillstånd. Samtidigt hade magistraten och barnhusdirektörorna på uppdrag av överst&t. hållaren,.,sedan konsistoriet ti.~lskri"it S~ea.hovr:~tt i.iirendet, undersökt möjlig. heterna lor underhå ll aven lard och skicklig prast Vid barnhuset som icke bara ~kulle sköta sin?rdi~arie tj?ns.~ vid?arnhu~kyrkan utan även ~söka fångarna I tukthuset och s:~rsk:jlt de hvdomda l smedjegården. Magistratens skrivelse och b:.1ti1husdirektörer~as för.slag, vi~~et bland. unnat gick ut på eu territoriell utvidg. njug av barnhnsforsamljllgen, foredrogos I slutet a.v lir 1690 i konsistoriet 80m dock med skärpa avvisade de i skrivelserna framlagda recormplaner na såso~1 allt för mycket inkräktande på moderförsamlingens, Klara, ritttigheter. t. En 11~nvändelse från överståthållaren och magistr:\wn till kungl. maj:t med fö~~~ag ~IJl medel.. lör avlönall.de av en ba~nhllspredikant vann ej heller kungl m,\j.ts bifall. I stallet ansag sig knugl. mart hellre av egna medel böra under. hålla en dylik, dock väl kvaliftcerad predikant. Ett kungl. brev 1690 ' j till överståthåuaren 1 omförmäler, att bemälda predikant förutom vad som,'id 'bard' huset kunde komma irr1l.ga beträffaude inkoms tförmåner hädanefter hade att genom sta.lskontoret utfå 300 daler silrermynt årligen eller lika mycket som kungl. malts gardes och regementspräster. ~\'e rståthll.liarens brev till stadskonsistoriet / 12 meddelade detta kungl. marts bes.lut, fra~?ållande, att ' man widl~ staden inga uthvägar kunlladt föresl1\", varvid samtidigt unders~röks att pr~dl~alltell jiimv:ii skulle sörja för själavården bland fångarna och sardcles de hvdomda. l fråga om val av prästman skulle konsistoriet och magis~ratell samråda.' Den ~örste ~.r~stmannen vid barnhiiset enligt den nya förordningen blev kyrko. herilen 1.~orrtälle, Anders Hagberg, som 1691 lojt erhöll ärkebiskopens kollation och s1.'\<lfastelse ' att wara pastor och själasörjare wid barubuset,.3 Nu nämnda ~.rtal, 1691, ~tgör ett gränsdatum för en ny period i barnhusförsamlingcns histo. ria. Detta forklarar också, att äldre författare som Elers - och andra efter hono~l. - kunnat förklara, att barnhusförsamlingen 1691 blev!!självständig efter att tidigare ha legat under Klara församling. I själva verket kom barnhusförsam. li.ngen aldrig att frigöra sig fr.\1i moderförsamlingeil, å"en om den tydligen i vissa avsee~den hade sjiilvständig kyrkobokföring, <lock striingt begränsad Ull de personer, Vilkas verksamhet var förlagd till barnhusomrftdot. De ny:l.. grunderna för barnhusl?redikant-6ns underhll.li medförde tydligen också att han hadaucftcr utrllstades lded kungl. full makt. Det1.'\ var fallet redan liied ovanllämnd~ Anders Hagbergs efterträdare, Erik Fors, som / 11 erhöll kungl. tlllllliakt»bll att wara predikant \Vid Barnhuset här i Stockholm,.& r forsätt. ningen tituleras dock barnllllllpredikanten kyrkqlie"de i de kungliga fullmakterna, och detta ble\'" också hans ocficiella titel. ~ 8llldskolls!stor!el$ protokoll 1689 '11, sid $.,.S,tadSkOllllljltorlets protokoll 1690 ttj,o '.8id. 232, och 6/" (sid. 236 b.) samt acta ~. A., nr... - Jfr ä,en Staf, Il. B., ~id. 4t.. öövellltäthaljllflimbeteu bnsh, kungl. brev 1690, stadsarkivet. 4 "e~tathällareds bre\' i konlistoriets lida 1691 nr li3 ~ Konsistoriets acta nr Hans lon utg;<,k tydligen fr.m 16!!! ". _ ~e barn. lmllots fllkenskaper 1691, sid ] ~iksreg istraturet 1096 " /u (fol. 3&8 v.-359 r.), riksarkivet. Eilt. nr 20 år Emellanåt kunde någon av prteceptorerna också biträda bsrohuspreilikantcn vid sjiilavården. En mera tillfällig kaplalls, eller komministerhefattning vid sidan av predikantbefattningen ut.vecklades till eu fast komminil:lterbelattlling 1740, vilket år en dylik första gången upptages som ordinarie :\ barnhusets lönestat. 1 Livet inom barllllllsförsamlingen förflöt i allmänhet lugnt. Nllgon gång drogos vissa konfliktanledningar inför kolll:listoriet, och dll. yar det i allmänhet fråga om intrång, som skulle skott från harnhusförsamlingens sida i moderföraamlingen Klara eller lörsök friu barnhuspastorn att övorskri<la omrldet lör s ill befogenhet. Sålunda aomlildes 1743 i konsistoriet, att barnhuspastorn Andreas Sahlmenius till sin hjälp kallat en studiosus, SOUl av kousistoriet i Härnösand erhållit till stånd att antaga ordinea sacros, vnrefter han även blivit prästvigd.' Stadskon sistoriet framhöll det oegentliga i att barn huspastorn Hocerat sig en adjullctum., dä han sjäh',intet är insatt wid nllgon ordentelig indelt församling', Sahlmenius uudskyllde sig med sin obekantskap med konsistoriets föreskrifter oeh hänvisade i övrigt till siua företrädares praxis samt (öretedde sin kungliga fullmakt. Här emot invändes, att den sistnämnda icke tillade honom någon sll.dan r:ittighet. J En förbättring i sina tjänstevillkor erhöllo baruhusprästerna /), dä ett kungl. brev av detta datum medgav de m rättighet att räkna dubhla tjiinstår. 4 Men då hade ~ andra sidan barohus[örsamlingen icke långt kvar av sin tillvaro. Sedan församlingens siste kyrkoherde, Magnus Hjortsberg, 1784 ljg erhållit kungl. fullmakt ;\ kyrkoherdesysslan i en landsortsförsamliog, anslogs haus he fattning "id baruhuset ledig. 5 Vikarie utsågs, och förhandlingar röran!lo lämplig ordinarie tjänstinnehavare pågingo en tid framåt. Platsen kom emellertid aldrig att besättas. Orsaken härtill var en reform, som vid denna tid genomfördes i fråga om barnhusets förvaltning. Enligt kungl. maj:ts brev / ~ till ö... er ståthållaren sammanslogos nämligen stora barnhliset och politibarnhuset till en enda institutioll under gemensam förvaltning, varjämte förbättringar och be sparingar genomfördes beträffande den ekonomiska drirten. 8 l samma brev före skrevs också till besparings vinnande, att, k y rkostaten ~ vid barn huset skulle indragas och själavården därstädes överflyttas till kyrkoherden j den närbelägna Adolf lo~redriks kyrka, vilken kyrkoherde också hade att tillse, att barnen he hörigen undervisades i kristendom :'1\' sina lärare. I stadskonsistoriet föredrogs den 28 februari J 786 ö\'erståthllllarells skrivelse av den 25 i samma månad med närmare hesked i n}"ssnlimuda lirende, varvid också meddelades ö\"erstll.thållarens anmodan till barnhusdirektörerna att låta frln barnhuskyrkans predikstol pil fastlagssöndagen kungöra, att gudstjänsten där silldes komme att upphöra med sölhlagcn därpå, som var första stora bönedagen eller 3 li1ars. 1 Därmed hade barnhusförsamlingen upphört att existera efter en 150 årig tillvaro. Som av framställningen ovan göres tydligt, hade man visat stor obenägenhet att erkiillua barnhusförsamlingcu som eu verkligt sjiil\"ställdig församling och detta icke blott trll.n moderförsamlingen Klaras sida utall liven Cdu konsistoriets, i vilken sistnämnda institution det linllll så sent som 1743,s1l.s01ll o,':in anförts,, Barnbusets räkenskaper 1740, liid. 36. t Stadskonllislonets protokoll 1743 " :t, sid. 34-3;'. I {bid., 1743 "s. sid Stadskonsistoriets protokoll 1780 II, :8id ), & Byggnings. och ämbetsko).1egiets protokoll uti barnhusmal 1 i ii4 :\o. roi. 1 r.-2 v. ) b.. ruh!jscts arkiv, riksarkh'ets Ostermalmsavdeluing. Över~tåtht;Ua rämb e tets kansli, kungl. bre\" ] Stad~kou8istoriets protokoll ~ /, (Sill ).

4 16 Bi". lir 20 dr 1935 framhölla, att barnhuspastorn ickp, yore insatt :t wid någon orclclltclig indelt församling». Pdpckalldet är ju också riktigt, om mod Ijndelt» åsyftas en självst.'indig le!"ritoriell församling, territoriellt helt skild från Klara församling. l övrigt torde mall icli:c kuulla bestrida barnhnsrörsamlillgcns existens som en liten kyrklig församling för sig. Det framgår redan dära'\'", att församlingen :\tminstonc från och med 1600-talets sista år samt till församlingens uppbörande l i85 tydligen förde on självständig kyrkobokföring. De tvistigheter mellan barnhus- och Kl:lrafötsamlingarna, varp1\. i det föregående med<1elats prov, ådagalägga äveo, att harnhuspredikantell i siu lilla menighet fullgjort vanliga kyrkliga förrättningar mell att han också strängt tillhållits at.t icke sträcka liig uoo\-er denna menighet och ingripa i Klam föuamlings angelägenheter utan,'ederbörligt tillstånd a\' det ordinarie prästerskapet därstädes. När fråga i januati 1689 var uppe i stadskonsistoriet. angående iintligt. genomrörande av den nra. kyrkolagens föreskrift om kateldsmhörhör, beslöts det, att i de församlingar, däribland barn huset, där ottesång ej förekom, skulle dessa förhör h~llas på ollsdagarna.! Även i detta lall lörc[auns sålunda en dss likstäl lighet me\lan barnhullförsamlingell och övriga församlingar. Däremot torde dot vara ovisst om någon reguljär kyrkobohöring under barn husförsamlingens tidigare tillvaro iigt. rum vid barllhuset. Möjligen kan det hela ha inskriinkt sig till kladdallteckningar, varvid det ålegat barnhuspredikanteu att till prästerskapet i Klara inkomma med uppgifter om kyrkliga förrättningar. Under denna tid av barnhuslörsamlingens tillvaro skulle sålunda nägon själv ständig kyrkobokföring ej ha ägt rum i barllhusförsamlingen. TY'dirr finns det föga ut.sikt att komma till klarhet. på denna punkt, då Klaralörsamlingens äldsta arkh' till tiden före 1700 talots mitt i allmiinhet Ur spolierat. l barnbusförsamlingons äldsta inventarieförteckuingar upptagas i varje fall inga kyrkoböcker före Från och med detta år till barnhusförsamlingens upphörande föreligga emellertid kyrkliga längder a\' olika slag. Såsom a, det. oyanstående framgår, skedde genom kungligt beslut 1690 on nyordning beträltande grunderila för barnhuspredikanteus avlöning och arbete. Den andre prästmannen i ordningeu enligt de nya grunderna, Erik Fors, bekom ocks11 kunglig fullmakt 17 noyember sill tjänst, och i fortsättningen erhöllo barnhuspredikalltoma alltid kunglig fullmakt. Ehuru det i barnhuspastoru Erik.Fors' ful!makt ej utsäges något härom, är det möjligt, att redau formen rör hans utnämning förlänat honom en självstän digare st1illllillg gent emot Klaraförsamlingell. I alll! händelser upplade han den l maj 1697, då han tillträdde sitt ämbete vid barnhuset, eo kyrkobok i folio, barnhusförsamliugens äldsta ännu bevarade, där han förutom inventarieförtocl:.ningar och diverse anteckuingar om kyrklig~l lokaliteter, g:\vor till kyrkan ete. lade upp läugder över döpta och vigda från och roed lilaj 1697 samt ö\-er begravda från och med februari Den ovannämllda beklagliga luckan i Klaralöreamlillgons äldre kyrkoarkiv omöjliggör fram till omkring 1700-talets mitt en jämförande undersökning mellan sag<la församlings och barnlmsförsamlingclls ministerial böcker i och lör cn utrednillg htlruvida en dubbelbokförillg har iigt rum eller huruvida bllrnhusförsamlingcu haft självständig kyrkobokföring. Det sistniimnda torde emellertid va1":i förhållandet. En möjlighet till jäm. förelse med 1ildrc tid i fråga om en viss serie, begravningslällgderna, ge dc i Klara kyrkoarkiv från 1680 bevarade kyrkoräkenskaperna Illed däri ingåcnde begravningsriikcuskaper. De senare ge ju i viss män eu ersättning för Klara kyrkas förloradc, tijigare begra\'uillgsuingder. Det visar sig då vid en jämförelse, att av de i barnhusförsamlingeus begravningshingd ldn och med 1698 upptagna l Stadskonsistoriets protokoll 1689 '" (sid. 4-6). Bilt. nr 20 är 1935 I 7 personerna ingen finnes införa i Klara J..)'rkas begravuingsräkcuskaper fräu motsyarantle tid. Att barnhusförsamlingen verkligen vid denna tid haft sjiih'ständig kyrkobokföring blir Hunu tydligare fran och med l700 talets mitt, då parallella serier av mioisterialböckerna finnas för bäda lörsamlingarna. Det visar sig här vid eu undersökning, att. ingen av de i barnhnsförsamlingens olika längder befintliga personerna upptagits i Klara församlings motsvarande ministerialböcker. Med barnhusförsamlingens upphörande slutado givetvis även kyrkobokfö ringen Yid barnhuset, där de sista anteckningarna - i födelse och dopliingdcn - infördes i mars Emellertid pätriifl'as ldngt senare trenne från barnhuset härrörande död och begr,tvningsböcker för respektive åren , och Förekomsten av dessa beror emellertid ej på nägon i senare tid skedd, ny försl\mlingsbildning vid b:lrllhuset utan på dssa rent praktiska. skäl. Den 26 november 1864 ingick nämligen tjiinstgörande predikanten vhl barnhuset, komministern i Adolf Fre(lriks församling, Carl Er. Böök, med en ausökan till barnhusdirektionell om ökade IönefÖrmäuer. Han motiverade detta med betydligt ökade bcsvär för honom vid tjänsteförrättningarna, då sedan löregåendo å rs början ijlga lik liingre fingo begravas på Adolf }<"redriks barnlmset närbelägna kyrkogård, och med uppläggandot och förandet avon särskild död och begravningsbok. Direktionen bilöli sagda ansökan.' Fon undersökning av död oeh begrayningsboken för Adolf Fredriks försllmlillg under motsvarande tid ger vid handen, att det beträffande nyssnämnda död och begravningsböcker för barnhuset endast är lr:'l.ga om en dubbelbokföring... l Barnhusdirektionens protokoll!l december 186~, sid. 008, barnhusets arkh-, rijuiarkivets OstermalmslI.vdclning. U67 U, GUJ/nar Bolilz

5 18 Bih. nr 20 år 1935 ÖVERSIKT av BARNHUSFÖRSAMLINGENS ARKIV. A. l. Husförhörsbngder l YOI. o. Föde l se- oc h dopböcker /~- I vol. IunehäIJer även vigsel- och bcgmlmillgsböcker för samum tid, in\'entaricförtccknillgar , bällklängder , avskrifter av hand lingar jämte anteckningar rörande Barnhuslör samlingen och dess prästerskap (bland annat 'series pastorum' ) shmt diycrse andra anteckningar. Födelse- och do p böcker mars. 1 vol. Innehåller även vigsel- och bcgravldl/gsbok , förteckning över avrättade 1755~ 1771 och till dödsstraffet beredda livsfångar samt inventarium E Lysnings- oc h vigselböcker Se ser. C. F. Död och begravningsböc k er Se ser. C. H.v. Lysni n gshandl i ngar bunt. N. Inventarieförteckningar 16!) Se sel". C. o. Bänklängder Se ser. C. P. Övriga h andlingar. Se ser. C. Stockbolru K. L. Beekmano Boktrrckorl. U67 3S

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET Av Erik Dahlgren ~en gamla frågan om skyddandet av arkivens samlingar ~ har under senare tid fått skärpt aktualitet. Detta beror dels på det hot mot arkivaliernas existens,

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Många introduktionsskrifter för nya släktforskare börjar med en lång lista med förberedelser som man behöver göra innan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 T 1462-06 KLAGANDE MS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat BS MOTPART Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna,

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2007 T 1071-06 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ÅS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur kand MR SAKEN Ersättning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer