Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen"

Transkript

1 Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen ska sättas men det är upp till varje lärosäte att göra en konsekvent bedömning av hur poängen ska sättas. Var noga med att samma person rättar samma del av tentan, för den konsekventa bedömningen. Totalpoängen på tentamen är 80 poäng. Samtliga frågor skall vara besvarade under respektive fråga. Om två eller fler lag får samma högst noterade poäng bedömer lagens poäng på fråga 9 vilket lag som går vidare till semifinal.

2 1. Redovisning och ekonomistyrning (3 poäng) a) Objektivitetsprincipen - Redovisningen skall i möjligaste mån anknyta till händelser som kan verifieras med kvitton, fakturor eller motsvarande. Vidare skall värderingar grundas på objektiva ställningstaganden, t.ex. börsvärderingar av aktier. b) Försiktighetsprincipen - Företags tillgångar värderas försiktigt och dess skulder hellre för högt än för lågt. Vinster skall inte tas upp förrän de är realiserade, medan förluster tas upp när de befaras. c) Going concern/ fortlevnadsprincipen - Företag förutsätts fortsätta sin verksamhet inom överskådlig tid. Principen har betydelse för redovisning av värdeminskning på anläggningstillgångar. 1 poäng ges för respektive princips korrekta exempel på uttryck i bokföringen. 2. Redovisning och ekonomistyrning (3 poäng) Enligt ÅRL ska värderingen av det nya högre värdet på en anläggningstillgång vara tillförlitligt, bestående och väsentligt överstiga det bokförda värdet. För varje korrekt återgivet fokusord (understrukna) ges 1 poäng.

3 3. Redovisning och ekonomistyrning (7 poäng) a) Maximal produktion av en produkt (4 poäng) Alfa Beta TTB Alfa TTB Beta AST AST AST A + 9B = A + 5B = 7680 Multiplicera den andra ekvationen med -7/8, dvs. -0,875-7A-4,375B= ,625B=1860 7A+9B-7A-4,375B= B=402,16 7A+ 402,16*9=8580 A=708,65 Totalt täckningsbidrag: 708,65* ,16 * 4025 = = (1 poäng) Vid delfråga a) ges 5 poäng totalt om studenterna gjort korrekta uträkningar och kommit fram till rätt svar. Om studenterna ej kommer fram till rätt svar vid uträkning av optimalt produktionsprogram kan den personen som rättar ändå dela ut poäng om studenterna visat på kunskap i uppgiften genom att de vet hur de ska ställa upp uträkningen, om de är på god väg att klara uppgiften eller om de gjort något slarv- eller beräkningsfel. Här är det upp till den person som rättar att göra en god bedömning och ge de poäng hen anser korrekt. b) Andra aspekter att beakta: kunder, konkurrenter, vad som utgör en trång sektor kan ändras över tiden, t.ex. om investeringar görs i den trånga sektorn, alternativet outsourcing. Vid delfråga b) ges 1 poäng för varje korrekt aspekt, max 2 poäng.

4 4. Redovisning och ekonomistyrning (4 poäng) Intellektuellt kapital a) Individkapital (humankapital) b) Strukturkapital i) Kundkapital (t.ex. nätverk) ii) Organisationskapital 1) Innovationskapital (ex patent) 2) Processkapital (ex arbetsprocesser) En komplett beskrivning av delarna ger 2,5 poäng och 1,5 poäng ges för exempel inom respektive del inom strukturkapitalet. 5. Redovisning och ekonomistyrning (3 poäng) a) Kontantemision - Betalning i pengar för de tecknade aktierna. b) Apportemission: Betalning i annan egendom än pengar. c) Riktad nyemission: Emission utan företrädesrätt för gamla aktieägare att teckna aktier. 1 poäng ges per korrekt beskrivet begrepp.

5 6. Marknadsföring och organisationsteori (10 poäng) Porters generiska strategier: Kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Kostnadsledarskap innebär att företaget konkurrerar med sitt låga pris i hela marknaden. Differentiering avser att på något sätt särskilja sig från konkurrenterna i hela marknaden, exempelvis med en speciell produkt. Fokusering kan innebära kostnadsbaserad fokusering som innebär detsamma som kostnadsledarskap frånsett att man nu inriktar sig för en mindre del av marknaden eller differentieringsbaserad fokusering som innebär detsamma som differentiering, men mot en mindre del av marknaden. Studenterna får 1,5 poäng för varje rätt återgiven strategi och 1,5 poäng för varje korrekt förklaring och exemplifiering. Om de bara kan förklara eller exemplifiera och inte båda delar får de 0,75 poäng för den del de klarar. Alltså: Korrekt återgiven strategi = 1,5 poäng per strategi. Korrekt exempel = 0,75 poäng per strategi. Korrekt förklaring = 0,75 poäng per strategi. Korrekt förklaring och exempel = 1,5 poäng per strategi. Om de återger samtliga tre strategier med tillhörande förklaring och exemplifiering får de dock 10 poäng (istället för 9 poäng, alltså 1 poäng extra om de kan återge samtliga strategier med tillhörande förklaring och exempel).

6 7. Marknadsföring och organisationsteori (5 poäng) Kotlers sju anledningar till varför nya produkter misslyckas: 1. Kortare produkt life-cycle 2. Stigande kostnader 3. Ny lagstiftning 4. Global konkurrens 5. Nya produkter 6. Ökad segmentering 7. Minskad profitering Frågan ger 1 poäng för varje korrekt återgiven anledning från ovanstående lista, max 5 poäng. 8. Marknadsföring och organisationsteori (5 poäng) Gareth Morgan s nio organisatoriska perspektiv: 1. Makinperspektivet (The Machine view) som dominerar modern organisationsteori och är typisk för byråkratier. 2. The organismic view som betonar tillväxt, anpassning och miljömässiga relationer. 3. Organisationer som informationsprocessorer (information processors) som kan lära (hjärnmetafor). 4. Organisationer som kulturer baserat på värderingar, normer, tro, ritualer etc. 5. I politiska organisationers intressen är konflikter och makt frågor som dominerar. 6. Vissa organisationer är psykiska fängelser (psychic prisons) där människor är instängda av sina tankegångar. 7. Organisationer kan anpassa sig och förändras. 8. Vissa organisationer är instrument för dominans med betoning på exploatering och införande av din egen vilja på andra. Frågan ger 1 poäng för varje korrekt perspektiv, max 5 poäng.

7 9. Allmän ekonomi: Ekonomisk historia (5 poäng) a) Bottniska handelstvånget. (1 poäng) b) 1300-talet (1350) trädde bestämmelsen i kraft. (1 poäng) Avskaffades december (2 poäng) Fråga b) ger maximalt 3 poäng. Om svaret för frågan om avskaffandet är inom intervallet +/- 10 år ger det 1 poäng. Om studenterna svarat exakt rätt får de 2 poäng på den delfrågan. c) Borgarståndet. (1 poäng) 10. Allmän ekonomi: Aktuella händelser och börskunskap (5 poäng) a) Samtliga alternativ är rätt. Har studenterna ringat in 1-2alternativ ger det 1poäng, 3 rätt ger 2poäng och 4 rätt ger 3poäng. b) Ytterby Gruva. (1 poäng) c) Kina. (1 poäng)

8 11. Allmän ekonomi: Ekonomisk geografi (5 poäng) a) Shanghai och Singapore. 1 poäng per rätt angiven hamn, maximalt 2 poäng. b) Göteborg. (1 poäng) c) Cirka 12 ggr. Genom Shanghai passerar årligen ca 590 miljoner ton last genom Göteborg ca 49,5 miljoner ton. (2 poäng) 12. Allmän ekonomi: Juridik (5 poäng) a) Varan anses inte avlämnad förrän den anlänt till angiven ort. KöpL 9. (0,5 poäng) b) Köparen är skyldig att betala för varan oavsett värdeminskning, destruktion eller dylikt så länge detta inte beror på säljaren. KöpL 12. (0,5 poäng) c) KöpL 32 reglerar detta och den bortre gränsen är 2 år. Frågan ger 0,5 poäng per rätt svar, maximalt 1 poäng ges för frågan. d) i) Antal och mått. 1 poäng ges per korrekt beräkningsgrund, maximalt 2 poäng ges för delfrågan i). Fråga d) ger max 3 poäng. ii) Förpackningens vikt kallas tara. KöpL 46. (1 poäng)

9 13. Nationalekonomi (10 poäng) a) Marknadsformen monopsoni innebär att det finns många säljare men bara en köpare. (tex många arbetare men bara ett företag som efterfrågar arbetskraft). Korrekt svar ger 3 poäng. Köparen inser att med en ökad produktion, mer inköpta insatsvaror (arbetskraft), så går inköpspriset (lönen) upp. För att öka köpt kvantitet måste företaget betala priset/lönen för den säljaren men eftersom företaget inte kan prisdiskriminera så är marginalkostnaden högre då företaget också måste betala alla andra det nya högre priset/lönen. (dvs. marginalkostnaden är större än priset/lönen som säljarna kräver vid varje vald kvantitet). Köparen kommer att begränsa sin produktion, inköp av insatsvaror, så att vinsten maximeras. Företaget sätter marginalintäkt (efterfrågan på arbetskraft) lika med marginalkostnad. Ovanstående beteende bestämmer lönen, antal sysselsatta och marginalintäkten så att befinner oss till vänster om konkurrenslösningen, Lägre pris/lön, lägre inköpskvantitet/sysselsättning men högre värde på (insatsvarans / arbetskraftens) marginalprodukt. Frågan ger 2 poäng för korrekt lösning och 2 poäng för korrekt resonemang som leder till lösningen. b) Ja, genom att införa ett minimipris/minimilön på marknaden. Pris/lön och kvantiteten på marknaden ökar upp till konkurrenslösningen, som anger det optimala minimipriset/minimilönen. Korrekt svar ger 3 poäng.

10 14. Nationalekonomi (10 poäng) a) För korrekt lösning bör här ritas upp figur med budgetlinje och indifferenskurva. Sedan ger följande poäng: - Förklaring hur man får fram budgetlinjen eller varifrån den kommer ger 1 poäng. - Förklaring vad man menar med Indifferenskurvan ger 1poäng. - Korrekt figur, indifferenskurvan tangerar budgetlinjen ger 2 poäng. b) Poängfördelning enligt nedan: - Förklaring att ökad lön för individen ger dels en substitutionseffekt och dels en inkomsteffekt ger 2 poäng. - Förklaring av substitutionseffekt ger 1 poäng: Högre lön gör att det blir mer attraktivt att byta fritid mot arbetstid och därmed konsumtion (arbetskraftsutbudet ökar). - Förklaring av inkomsteffekt ger 1 poäng: Högre lön betyder att inkomsten ökar och därigenom kan man ta ut delar av denna ökning i form av ökad fritid (arbetskraftutbudet minskar). - Beskrivning av att då utbudskurvan är backward bending så är inkomsteffekten större än substitutionseffekten ger 2 poäng.

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar

Redovisning av finansiella tillgångar Redovisning av finansiella tillgångar Grundläggande frågor vid redovisningen av finansiella tillgångar i kommuner och landsting Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 11/03

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer