Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK"

Transkript

1 Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl

2 Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag: Mats Mjörnemark (bild: IBL Bildbyrå) Typografi: Fredrik Elvander Teckningar: Kent Harbo Bildredaktör: Cissi Glave Upplaga 14:1 Tryck: Kina, 2013 Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: (titel komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring vår Kundservice , så skickar vi aktuell utskrift till dig. Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Liber AB, Stockholm Tfn Kundservice: tel , fax /02

3 Till läsaren Arbetet med Redovisning 2 förut sätter grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det första kapitlet, som behandlar grunderna i ekonomisk redovisning, kan dock betraktas som repetition. Även inledningen till vissa kapitel innehåller moment som tidigare har tagits upp i ämnet företagsekonomi. Denna uppläggning gör det möjligt att använda läromedlet även i grundläggande kurser i ekonomistyrning på högskolan samt i före tagsinterna kurser. Faktabokens text belyses löpande med typexempel. Sammanfattningen i slutet av kapitlen ger innehållet i ett nötskal. Boken består av fyra block: Affärsredovisning, Internredovisning, Beskattning och Internationell redovisning. Problemboken inne håller ett stort antal övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. En del övningar är av typen räkneuppgifter, medan andra är mer pro blem inriktade. Till boken finns också cd:n Bokslut & Analys, innehållande Excelmodeller för arbete på dator med problembokens bokslutstablåer samt för nyckeltalsberäkning. Dess utom kan cd:n WinKonto (Liber) med interaktiva konteringsövningar enligt BAS 2000 vara ett komplement. Varje kapitel i problemboken börjar med övningsuppgifter som är möjliga att lösa med hjälp av faktabokens typexempel. Efter hand blir dock problemen mer avancerade och kräver därför mer eftertanke. För samtliga problem finns lösningsförslag. För att riktigt tränga in i företagsekonomi och redovisning måste du arbeta aktivt med övningsuppgifterna. På detta sätt får du möjlighet att sätta dig in i vad ekonomistyrning och redovisning egentligen går ut på. En del av uppgifterna är märkta med Praktikfall, vilket innebär att de ger en helhetssyn på olika kunskapsmoment i boken. Problemboken avslutas med ett större praktikfall med alltifrån kontering till årsredovisning och deklaration för ett mindre aktiebolag. Läromedlets huvudförfattare är Jan-Olof Andersson och Cege Ekström, lärare i ekonomiska ämnen. Medförfattare från näringslivet är Anders Gabrielsson och Eva Jansson. Anders är ekonomidirektör i ÅF, ett av Sveriges större konsultföretag inom teknik, data och företagsledning. Eva är auktoriserad revisor. Moni ca Tengling är lärare i ekonomiska ämnen. Fjortonde upplagan (2013/2014) Ambitionen med Redovisning 2 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras hela materialet såväl fakta och exempel som övningsuppgifter etc kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl re do vis nings- som beskattningsområdet. Det innebär bl a följande i denna fjortonde upplaga: baskontoplan enligt senaste versionen, aktuell aktiebolagslag, beskattningsregler enligt Skatteverkets Tax 2014 för såväl

4 privatpersoner som företag, redovisning av moms, löner, skatter, sociala avgifter etc enligt aktuella bestämmelser och lagar (inklusive bl a aktiebolagsskatt och expansionsfondskatt med 22%), aktuella regler för internationell redovisning, koncernredovisning enl EUregler och vidare nytt beträffande K1 4-företag, förenklat årsbokslut, periodisering, förbrukningsinventarier, lag om kassaregister etc. Dessutom en allmän uppdatering och aktualisering av innehållet i sin helhet med hänsyn till redovisningslagstiftning, övriga omvärldsförändringar etc. En nyhet är vidare att du som studerande kan hämta en elevlicens för Visma Spcs ekonomiprogram via Libers hemsida, gå in på titeln. Du kan också ladda ner programmet via elevlicens. Vismas programvara innefattar bokföringsprogrammet, som kan köras separat, men också program för kund- och leverantörsfakturor. Författarna och förlaget är tacksamma för synpunkter på innehållet i boken. Kontakta Liber, Stockholm. Telefon, fax och e-post se föregående blad. Författare & redaktion

5 Innehåll Block 1 Affärsredovisning 1. Redovisning av företagets ekonomi 11 Vad är redovisning? 11 Varför redovisar man? 12 Affärshändelser i företaget 13 Vad säger bokföringslagen? 13 Verifikationer kvitton på affärshändelser 14 Affärshändelserna konteras 16 Varför bokför man dubbelt? 17 Kontoplanen basen i bokföringen 20 Kontering på verifikationen 21 Ibland räcker manuell bokföring 22 Datorn till hjälp vid bokföringen 23 Hjälpbokföring 26 All bokföring samlad i ett system 28 Hjälp till god redovisningssed 29 Sammanfattning Löpande bokföring 33 Bokföra olika affärshändelser 33 Hur ska försäljning redovisas? 34 Försäljning 34 Utgående moms 34 Kontant försäljning 35 Krav på kassaregister 35 Försäljning mot kontokort 35 Kreditförsäljning 36 Lämnade rabatter 37 Förskott 38 Kundförluster 39 Hur ska inköp redovisas? 41 Inköp av material och varor 41 Ingående moms 41 Kontantinköp 42 Kreditinköp 42 Förskott 43 Erhållna rabatter 44 Så ska momsen redovisas 45 Hur redovisas personalkostnader? 47 Löner och personalskatter 47 Förskott till anställda 49 Intjänad semester 49 Kostnadsersättningar till anställda 49 Förmåner till anställda 51 Arbetsgivaravgifter 51 Övriga personalkostnader 53 Inhyrd personal 53 Hur redovisas lokaler och inventarier? 53 Lokalkostnader 53 Förbrukningsinventarier 54 Hyrda inventarier 54 Inventarier, byggnader m m 54 Försäljning av inventarier 55 Övriga rörelsekostnader 55 Bilkostnader 55 Representationskostnader och föreningsavgifter 56 Kursdifferenser 56 Övriga externa kostnader 57 Finansiering ska också redovisas 58 Långfristiga fordringar och skulder 58 Finansiella intäkter och kostnader 58 Factoring 59 Sammanfattning Bokslutsrutiner 63 Vad är målet med bokslut? 63 Här avslutas affärsredovisningen 64 Periodisering för rättvisande bild 65 Bokslutstablå ett hjälpmedel 66 Genom omföring hamnar beloppen rätt 68 Var finns felet? 72 Intäkterna förs till rätt period 72 Förskott 72 Räntor 72 Försäljning 73 Kostnaderna förs till rätt period 74 Varor inköp och lager 74 Avskrivning på inventarier, maskiner m m 76 Avskrivning på förbrukningsinventarier 77 Avskrivning på byggnader 77 Löner 79 Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) 79 Låneräntor 80 Övriga inköp 80 Förskottsbetalda kostnader 81 Kundförlust 82 Kursdifferenser 84 Företag med förenklat årsbokslut 85 Förenklingar vid periodisering 85 5

6 Bokslutet som dokument resultat- och balansräkning 86 Tilläggsupplysningar i årsbokslutet 87 Datorn är till stor hjälp 88 Bokslut i elektroniskt nätverk 89 Sammanfattning Bokslutsplanering 93 Bokslutsdispositioner ett sätt att ändra verkligheten 93 Avskrivning inte alltid värdeminskning 95 Räkenskapsenlig avskrivning 95 Huvudregeln: 30 % 96 Kompletteringsregeln: 20 % 98 Avskrivningar över plan kortare livslängd 99 Anläggningsreserver håller koll på värdet 101 Försäljning av inventarier 104 Bokföring av realisationsvinst/-förlust 105 Restvärdeavskrivning för mindre företag 107 Resultatreglerande åtgärder bara på papperet 108 Avsättning till periodiseringsfond 108 Övriga resultatreglerande åtgärder 110 Sammanfattning Redovisning i olika företagsformer 113 Enskild näringsidkare den lilla firman 114 Aktiebolag en egen person 114 Fördelar med aktiebolag 116 Bokslut i aktiebolag mer att tänka på 117 Periodiseringsfond påverkar bokslutet 117 I balansräkningen och resultaträkningen 119 Skatt i aktiebolag 120 Eget kapital i aktiebolag fritt eller bundet 123 Redovisning av vinstdisposition 124 Nytt aktiekapital 126 Ökning av det egna kapitalet 126 Tvångslikvidation ett måste vid stora förluster 128 Ekonomisk förening för medlemmarnas bästa 130 Handelsbolag juridisk person med flera ägare 132 Ideell förening bygger på ett intresse 133 Stiftelse juridisk person utan ägare 135 Sammanfattning Årsredovisning i aktiebolag 139 Årsredovisning mer än bara bokslut 139 Röster avgör på årsstämman 140 Värderingsregler 142 EU-anpassade bokslutsrapporter 143 Större bolag högre krav 148 Tilläggsupplysningar ger mer information 148 Förvaltningsberättelse med viktiga händelser 151 Årsredovisningen kan läsas av alla 152 Delårsrapporten information under året 154 Rättvisande bild en målsättning 155 Koncernredovisning flera bolag tillsammans 156 Finansieringsanalys varifrån kommer pengarna? 156 Finansieringsanalysens utformning 157 Företaget och miljön 160 Miljörevision en genomlysning av företaget 160 Personalekonomisk redovisning 162 Sammanfattning Revision och intern kontroll 165 Revision kritik och förslag 165 Varför behövs revision? 165 Revisor proffs eller lekman 167 Revisorn en oberoende person 169 Tystnadsplikt med undantag 170 Vad ska revisorn göra? 171 God revisionssed anger tonen 172 Rapport från revisorn 173 Om revisorn misstänker brott 175 Praktiskt revisionsarbete 175 Kontroll av balansräkningen 177 Granska tillgångar och skulder 177 Kontroll av resultaträkningen 179 6

7 Granskning av räkenskaperna 179 Granskning av den interna kontrollen 180 Göra förvaltningsrevision 182 Skatterevisionen i samhällets tjänst 182 Företagets egna kontroller 183 Sammanfattning Redovisning i koncerner 189 Vad är en koncern? 189 Fördelar med koncern 191 Varför gör man en koncernredovisning? 193 Hur gör man en balansräkning för en koncern? 193 Internt aktieinnehav 193 Minoritetsintressen 196 Interna fordringar och skulder 198 Koncernens resultaträkning 198 Minoritetsintressets andel av vinsten 198 Internförsäljning 199 Utdelning från dotterbolag 200 Koncernbidrag 200 Internationella regler 200 Sammanfattning Företagsanalys 203 Vad vill intressenterna veta? 203 Vad innehåller en intern företags analys? 205 Hur gör man en företagsanalys? 207 Minoritetsintressen 209 Tillväxt 210 Rörelsekapital 210 Finansiell balans 212 Likviditet 212 Soliditet 213 Arbets- och kapitaleffektivitet 217 Lönsamhet 219 Problem vid räkenskapsanalys 222 Sammanfattning 223 Block 2 Internredovisning 10. Redovisning i varuhandelsföretag 227 Fördela på olika objekt 227 Vad är syftet med intern redovisning? 229 Hur redovisar man en resultatenhet? 230 Göra bokslut med tilläggskoder 232 Intern redovisning för enskild näringsidkare 232 Olika verksamhetstyper 234 Så redovisar man i ett varuhandelsföretag 234 Sammanfattning Redovisning i tjänsteföretag 241 Serviceföretag 241 Sammanfattning Redovisning i tillverkande företag 249 Från material till färdig produkt 249 Vad är standardkostnader? 253 Syfte och samband 257 Så används 48-metoden 257 Bokföra direkta kostnader 262 Direkt lön 262 Direkt material 265 Bokföra indirekta kostnader 267 Material och tillverkning 267 Försäljning och administration 271 Vad gör man med kalkylmässiga merkostnader? 273 Till slut blir det en resultatredovisning 274 Variant på 48-metoden 275 Klass 9-metoden den andra metoden 275 Sammanfattning 276 Block 3 Beskattning 13. Beskattning av privatpersoner 281 Offentliga sektorns inkomster 281 Statens skatteinkomster 281 Kommunernas skatteinkomster 282 Hur beskattas inkomsten? 282 Det finns tre inkomstslag 282 Nettoinkomsten beskattas 283 Så beskattas kapitalinkomster 284 Vad är inkomst av tjänst? 287 7

8 Så beskattas inkomst av tjänst 289 Hur beräknas grundavdraget? 290 Jobbskatteavdrag 290 Skattereduktion för hushållstjänster 291 Kyrkoavgift 291 Fastighetsägare betalar avgift eller skatt 291 Hur betalas skatten under året? 292 När ska deklarationen lämnas? 294 Så blir den slutliga skatten 295 Skatteverket har ansvaret 296 Internationell beskattning 297 Sverige kontra utlandet 298 Det går att överklaga 300 Skatterevision 301 Sammanfattning Beskattning av näringsverksamhet 305 Vad är näringsverksamhet? 305 Självständighet 305 Yrkesmässighet 306 Varaktighet 306 Ett företag kan vara olika förvärvskällor 307 Så beräknas skatten för aktiebolag 308 Speciella regler för ägare av fåmansföretag 309 Koncernbidrag flyttar vinster och förluster 310 Så beräknas inkomsten för enskild näringsverksamhet 311 Resultatreglering skjuter på skatten 312 Resultatreglering i mindre företag 312 Resultatreglering i större företag 314 Resultatreglering i samband med deklaration 319 Många skatter för enskild näringsidkare 321 Nedsättning av egenavgifter 322 Inkomsten kan delas upp 323 Speciella deklarationsblanketter 323 Bilkostnader 324 Resekostnader 324 Företaget hemma 324 Avdrag för pensionsförsäkring 324 Standardiserat räkenskapsschema 324 Sammanfattning Ekonomisk brottslighet 329 Vad är ekonomisk brottslighet? 329 Vilken skada medför ekobrotten? 329 Fusk med tillgångarna 330 Trolöshet mot huvudman 331 Fusk med skulderna 332 Fusk med inkomster 333 Fusk med utgifter 334 Hur kan man minska ekobrotten? 336 Åtgärder mot penningtvätt 337 Revisors skyldighet att anmäla brott 337 Ekobrottsmyndigheten 338 Sammanfattning 338 Block 4 Internationell redovisning 16. Internationell redovisning 341 Olika sätt att redovisa 341 Alternativa uppställningar i EU 343 Bokslut i USA 349 Nyckeltal används världen över 352 God redovisningssed GAAP 353 IASB samordnare 355 USA eller EU? 356 Sammanfattning 357 Bilaga 1. Exempel på BAS-kontoplan (BAS 2000) 358 Bilaga 2. Beräkningsmodeller och formler 360 Bilaga 3. Skattedeklaration 365 Bilaga 4. Årsredovisningslagens uppställning för balans- och resultaträkning 367 Bilaga 5. Förenklat årsbokslut 369 Svensk-engelsk ordlista 370 Engelsk-svensk ordlista 373 Informationskällor 376 Sakregister 379 8

9 Affärsredovisning 1 BLOCK 1 Redovisning av företagets ekonomi s Löpande bokföring s Bokslutsrutiner s Bokslutsplanering s Redovisning i olika företagsformer s Årsredovisning i aktiebolag s Revision och intern kontroll s Redovisning i koncerner s Företagsanalys s. 203

10 Jag är garant för att den ekonomiska informationen som företaget lämnar ifrån sig är korrekt. Efter att ha granskat innehållet uttalar jag mig om kvaliteten. Om jag inte godkänner revisionsberättelsen, blir det en s k oren revisionsberättelse. Svante Larsson, auktoriserad revisor, KPMG AB

11 1. Redovisning av företagets ekonomi Om du vill visa för omvärlden hur det går för ditt företag måste du ta fram ekonomiska rapporter. För att du ska få fram dessa rapporter måste alla affärshändelser registreras i företagets redovisning. Enligt bokföringslagen ska du registrera dels i kronologisk, dels i systematisk ordning. Som hjälp i bokföringsarbetet har du företagets kontoplan som ofta är uppbyggd enligt baskontoplanens principer. Efter att ha läst detta kapitel ska du känna till olika typer av affärshändelser kunna bokföra enklare affärshändelser känna till bokföringslagens regler om bokföring förstå hur baskontoplanen är uppbyggd förstå hur ett redovisningssystem fungerar 1 Företagets ekonomiska redovisning, kalkylering och budgete- ring bildar tillsammans företagets ekonomisystem (se nedanstående bild). Detta system omfattar då också metoder för planering och uppföljning av företagets lönsamhet och finansiering. Företagets ekonomisystem Vad är redovisning? ➀ Den planerade verksamheten beskrivs i kalkyler (t ex för olika produkter) och budgetar (t ex för olika delar av företaget och för verksamheten i sin helhet). ➁ När verksamhetsåret börjar rulla i form av olika affärshändelser beskrivs detta i företagets redovisning. ➂ Verkligheten jämförs med planerna, dvs man analyserar varför utfallet, enligt redovisningsrapporterna, eventuellt avviker från den budget man lade inför året. Det ekonomiska styrsystemet. 11

12 Block 1 Affärsredovisning Med redovisning menas registrering, bearbetning och rapporte- ring av ekonomiska händelser, s k affärshändelser. Redovisningen är historisk, dvs den sker i efterhand, och ger därför informa- tion om företagets ekonomi för en viss period. Företagets redovisningssystem ger bl a möjlighet att genomföra budgetavstämningar och efterkalkyler. Affärshändelser registreras /Business transaction/ Affärsredovisning Intern redovisning Företagets redovisning kan bestå av extern redovisning, s k affärs- redovisning, och intern redovisning. Med extern redovisning menas den redovisning som företaget enligt lag måste ha. Den interna redovisningen ger information t ex om intern kostnadsfördelning mellan avdelningar. I denna bok behandlas rutiner för både extern och intern redovisning. Ge underlag för styrning Visa resultat och ekonomisk ställning Intressenter Resultaträkning /Income statement/ Balansräkning /Balance sheet/ Eget kapital /Equity/ Varför redovisar man? Redovisningens huvudsyfte är att ta fram ekonomiska rapporter över företagets verksamhet under det gångna året. Rapporterna ska hjälpa företagsledningen att styra företaget mot de uppsatta målen. De ekonomiska rapporterna används bl a på följande sätt: för att kunna följa upp förkalkyler och budgetar som underlag för planering och beslut för att visa företagets resultat och ekonomiska ställning för ägare och övriga intressenter Exempel på intressenter för en enskild näringsidkare är främst skattemyndigheter, anställda, eventuella kreditgivare, kunder och leverantörer. För aktiebolag är också aktieägarna viktiga intressenter, liksom medlemmarna i en ekonomisk förening. Skillnaden mellan intäkter och kostnader under det gångna året utgör företagets resultat. Resultatet sammanfattas i en resultaträkning (resultatrapport). Den ekonomiska ställningen framgår av företagets tillgångar, skulder och eget kapital den sista dagen på året. Den ekonomiska ställningen redovisas i en balansräkning (balansrapport). Se bilden på nästa sida. Resultatet påverkar balansräkningen på så sätt att en vinst ökar företagets förmögenhet, medan en förlust minskar den. Med förmögenhet menas skillnaden mellan tillgångar och skulder, dvs eget kapital. Periodens resultat påverkar alltså storleken på det egna kapitalet. 12

13 1. Redovisning av företagets ekonomi 1 Hur gick det för företaget under året och hur stabilt är det? Resultatet sammanfattas i en resultatrapport och den ekonomiska ställningen i en balansrapport. När ett företag anskaffar resurser och säljer produkter (varor el- ler tjänster) uppstår affärshändelser. Detsamma gäller när företaget betalar respektive får betalt. Affärshändelserna innebär förändringar av företagets ekonomiska förhållande till omvärlden. En affärshändelse leder till att sammansättningen av eller storleken på företagets förmögenhet ändras. Man brukar skilja mellan följande tre huvudtyper av affärshändelser: försäljning av varor och tjänster som leder till intäkter anskaffning av varor och tjänster som leder till kostnader finansiella händelser, t ex när företaget betalar eller får betalt Anskaffa resurser Sälja produkter Betala/få betalt Huvudtyper Affärshändelser i företaget Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om löpande bok- föring och årsbokslut för alla som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet. Lagen gäller också ideella föreningar, stiftelser m fl som har tillgångar värda mer än 1,5 miljoner kr eller bedriver näringsverksamhet. För aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag gäller dessutom en årsredovisningslag (ÅRL), vilken också innehåller bokslutsuppställningar för alla bokslutsföretag (se kap 3). All ekonomisk verksamhet Registrera i ordning Vad säger bokföringslagen? Alla affärshändelser ska enligt bokföringslagen bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning, vanligen i datumordning (kronologisk ordning) av företaget samt delas upp på olika typer av affärshändelser (systematisk ordning). 13

14 Block 1 Affärsredovisning Bokföringslagen omfattar dessutom följande bestämmelser: Regler om För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. verifikation Verifikationen ska innehålla följande information: datum för affärshändelsen vad den avser belopp med momsen specificerad (momslagen) motpartens namn och organisationsnummer Årsbokslut Räkenskapsår /Financial year/ Förvaring Verifikationerna ska förses med verifikationsnummer som visar sambandet mellan verifikation och bokföring. Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt i ett ordnat system av böcker, kort, lösblad eller andra hjälpmedel. Inbetalningar och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Detta kan man göra genom en separat kassabokföring eller direkt i affärsbokföringen. Bokföringen ska i övrigt göras enligt god redovisningssed (se s 29). Alla företag ska upprätta ett årsbokslut med resultaträkning och balansräkning. Enskilda näringsidkare med en omsättning per år som inte överstiger 3 miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. Företagets redovisningsår, det s k räkenskapsåret, ska omfatta ett kalenderår för enskild näringsidkare och handelsbolag/kommanditbolag som ägs av fysisk person. Aktiebolag och ekonomisk förening får använda brutet räkenskapsår efter tillstånd från Skatteverket. Verifikationer, bokföringsböcker, bokslut och annat bokföringsmaterial ska förvaras (arkiveras) på ett betryggande sätt under minst sju år. Bokföringen ska göras i svenska kronor. I aktiebolag och ekono- miska föreningar får redovisningsvalutan istället vara euro. Skattedeklarationer och inkomstdeklarationer måste dock enligt skattelagstiftningen räknas om till svenska kronor. Redovisningsvaluta 14 Utgör bevis Faktura /Invoice/ Verifikationer kvitton på affärshändelser En verifikation utgör ett skriftligt bevis på att affärshändelsen har inträffat. Exempel på vanliga verifikationer är inkommande faktura (leverantörsfaktura, räkning) visar inköp av resurser, t ex varor, kontorsmaterial, med specificerad ingående moms. utgående faktura (kundfaktura) visar försäljning av varor och tjänster samt utgående moms.

15 1. Redovisning av företagets ekonomi 1 En affärshändelse berör alltid minst två parter, likaså verifikationen. Fakturan är utgående för Metoda och inkommande för Sahlgrenska. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Räntesats för närvarande: 15 % 15

16 Block 1 Affärsredovisning leverantörskvitto visar att företagets inköp är betalda. betalningsorder visar att betalning gjorts genom företagets bankgiro eller plusgiro till exempelvis leverantörer. lönekvitto respektive kontantkvitto visar att lönebetalning respektive ägaruttag gjorts med kontanter, check eller genom överföring från företagets bankkonto eller plusgirokonto. kundkvitto visar att företaget har fått betalt för försäljning. Kvittot eller kassaremsan används när kunden betalar med kontanter, kontokort, check, postväxel etc. Det är kopian som utgör verifikation, medan originalkvittot lämnas till kunden. Dagens totala försäljning kan bokföras med en gemensam verifikation. insättningsuppgift visar inbetalning till företagets bankkonto eller plusgirokonto, t ex från kunder, via bankgiro, plusgiro eller genom kontantinsättning. övriga verifikationer, t ex kvitto på räntebetalning för banklån. Här kan också nämnas s k bokföringsorder, som bl a används när ingen naturlig verifikation finns. Bokföringsorder används t ex för rättelser av bokföringsfel och vid omföringar i samband med bokslut. (Se exemplet på s 65.) Affärshändelserna kodas Fyra kontotyper /Accounts/ Affärshändelserna konteras Gemensamt för all redovisning, oavsett om den görs manuellt eller med hjälp av dator, är att alla affärshändelser kodas. Koderna ska visa hur varje affärshändelse påverkar företagets resultat respektive ekonomiska ställning. Man kan säga att kodningen på så sätt är tvådimensionell. Kodningen innebär att man anger konton för varje affärshändelse. Kontona kan delas in i fyra kontotyper se bilden på nästa sida. Till varje kontotyp finns flera underkonton som mer detaljerat beskriver på vilket sätt företagets ekonomi har påverkats. Förändring av företagets ekonomiska ställning registreras på konton för tillgångar och skulder, medan förändring av resultatet registreras på konton för inkomster och utgifter. Konton för tillgångar och skulder kallas därför ställningskonton (balanskonton) eller finansiella konton. Konton för inkomster och utgifter kallas resultatkonton. 16

17 1. Redovisning av företagets ekonomi Kontotyp Tillgångskonton Skuldkonton Inkomstkonton Utgiftskonton Exempel på konton Inventarier, Kundfordringar, Kassa, Checkräkning Banklån, Leverantörsskulder, Utgående moms, Personalskatt Försäljning (Varuförsäljning eller Utförda arbeten), Inkomsträntor Varuinköp, Materialinköp, Hyra, Reklam, El, Telefon, Kontorsmaterial, Löner, Skuldräntor Ställningskonton eller Finansiella konton Resultatkonton 1 Kontonummer För att underlätta kodningen brukar man använda kontonum- /Accounts number/ mer istället för kontots namn (se bilaga 1). Från Italien Dubbla funktioner Varför bokför man dubbelt? Dagens bokföring har sitt ursprung i 1400-talets Italien. Det var de internationellt verksamma köpmännen i den då så betydelsefulla handelsstaden Venedig som utvecklade det system för ekonomisk redovisning som brukar kallas dubbel bokföring. Tanken med dubbel bokföring är att man samtidigt ska kunna registrera hur en affärshändelse påverkar både resultatet och den ekonomiska ställningen. Vid enkel bokföring registreras enbart inkomster och utgifter som i en hushållskassabok. Inbyggd kontroll Dubbel bokföring innebär också att det finns en inbyggd kontroll som gör det möjligt att upptäcka vissa typer av felregistreringar. Kontrollen bygger på att beloppen registreras två gånger i bokföringen, en gång på vänster sida, debet, och en gång på höger sida, kredit. Varje affärshändelse måste alltså registreras på minst två konton så att det sammanlagda beloppet på debetsidan blir lika Grundregel 1 stort som det sammanlagda beloppet på kreditsidan (grundregel 1). Samtidigt måste nedanstående anvisningar följas (grundregel 2): Grundregel 2 Kontotyp Registrering på debetsidan innebär Registrering på kreditsidan innebär Tillgångar ökning minskning Eget kapital och Skulder minskning ökning Inkomster minskning ökning Utgifter ökning minskning 17

18 Block 1 Affärsredovisning Exempel 1 Låt oss se på konteringen av fyra olika affärshändelser hos städföretaget Cleaners AB. (Från moms bortses.) 1 Faktura nr 185 för utförd städning (försäljning av tjänster) på beloppet kr skickas till en kund, Abax AB: Konto Debet Kredit Kundfordringar Försäljning Kommentar: Kundfordringar är ett tillgångskonto som ökar i debet och Försäljning är ett inkomstkonto som ökar i kredit. Cleaners har alltså sålt tjänster men får inte betalt med en gång utan lämnar en viss kredittid. 2 Faktura nr 128 kommer från en leverantör, Duro AB. Den gäller inköpt rengöringsmedel för kr. Konto Debet Kredit Materialinköp Leverantörsskulder Kommentar: Materialinköp är ett utgiftskonto som ökar i debet och Leverantörsskulder är ett skuldkonto som ökar i kredit. Cleaners köper rengöringsmaterial på kredit, dvs man betalar inte kontant. 3 Abax AB skickar pengar för faktura nr 185 över bankgiro, dvs till Cleaners konto för checkräkning: Konto Debet Kredit Checkräkning Kundfordringar Kommentar: Checkräkning är ett tillgångskonto som ökar i debet och Kundfordringar är ett tillgångskonto som minskar i kredit. Cleaners minskar alltså sina kundfordringar och istället ökar man summan på checkräkningen. 4 Cleaners betalar kr över plusgiro för faktura nr 128 till Duro AB: Konto Debet Kredit Plusgiro Leverantörsskulder Kommentar: Plusgiro är ett tillgångskonto som minskar i kredit och Leverantörsskulder är ett skuldkonto som minskar i debet. Cleaners gör sig alltså av med en skuld och samtidigt minskar summan på plusgirokontot. 18

19 1. Redovisning av företagets ekonomi Bokföringsmässiga principer /Accrual concept/ Kontantbokföring /Accounting on a cash basis/ Att som Cleaners AB bokföra en faktura redan när den skickas iväg respektive erhålls, kallas för redovisning enligt bokföringsmässiga principer. Företag med ett mindre antal fakturor kan enligt bokföringslagen ha rätt att använda sig av en enklare form, nämligen kontantbokföring, om detta uppfyller god redovisningssed. Det innebär att man bokför affärshändelserna först när fakturorna betalas. I sådana fall använder man inte kontona för kundfordringar och leverantörsskulder löpande under året. I samband med årsbokslut måste dock alla kundfordringar och leverantörsskulder bokföras. Alla företag med en årsomsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor får använda kontantbokföring. De flesta företag använder sig av bokföringsmässiga principer eftersom man på så sätt får kontinuerlig kontroll över sina fordringar och skulder. Metoden innebär också att arbetet med årsbokslut och periodbokslut underlättas. 1 Exempel 2 Nedanstående konteringar visar affärshändelserna i exempel 1 som de skulle registrerats om företaget haft kontantbokföring. 1 Utförd städning (försäljning av tjänster) för kr betalas av kunden, Abax AB: Konto Debet Kredit Checkräkning Försäljning Kommentar: Vid kontantbokföring används inte konto Kundfordringar, eftersom försäljningen bokförs först när kunden har betalat. 2 Faktura nr 128 betalas till leverantören, Duro AB. Den gäller inköpt rengöringsmedel för kr. Konto Debet Kredit Plusgiro Materialinköp Kommentar: Konto Leverantörsskulder används inte vid kontantbokföring, eftersom inköpet bokförs först när företaget betalar till leverantören. I dag datoriserad redovisning Den dubbla bokföringen har varit så ändamålsenlig att den överlevt en utveckling från manuell bokföring med gåspenna, över olika typer av bokföringsmaskiner, fram till dagens datoriserade bokföring. Vår tids bokföring med dator bygger alltså på samma principer som användes i 1400-talets Venedig. 19

20 Block 1 Affärsredovisning Kontoplanen basen i bokföringen BAS-planen Svenskt Näringsliv (dåvarande Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, och Sveriges Industriförbund) ut arbetade i början av talet en enhetlig standardkontoplan, BAS-planen. Den publicerades första gången 1976 under namnet BAS 76. Under 1996 tog BAS-gruppen på Svenskt Näringsliv fram en EU-anpassad, EU- BAS 2000 BAS 97. Därefter har en mindre översyn gjorts i form av BAS I denna bok används genomgående aktuell BAS 2000, vilken kontinuerligt uppdateras (se Den senaste heter BAS Datoranpassad Kontomeny Kontoklasser /Class of accounts/ Kontogrupper /Group of accounts/ Underkonton /Sub-accounts/ BAS-planen är direkt anpassad för datoriserad bokföring. Den har därför fått en mycket stor spridning och har även påverkat utvecklingen av kontoplaner i större företag. Detta har skett i takt med att företagens bokföring förts över till datoriserade redovisningssystem. BAS 2000 är publicerad i form av en förteckning över tillgängliga konton. Varje företag kan ta fram en egen skräddarsydd kontoplan genom att välja lämpliga konton. BAS 2000 är samtidigt en handbok med kommentarer till hur de föreslagna kontona är tänkta att användas. BAS-planens konton är indelade i olika kontoklasser (se bilden på nästa sida). Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositionen. Första siffran i kontonumret anger kontoklass. Varje kontoklass är indelad i olika grupper av likartade konton, kontogrupper, vilket framgår av kontonumrets andra siffra. Dessutom finns konton som är mer detaljerat angivna med ytterligare en siffra, s k huvudkonton och underkonton. 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Kontoklass 62 Tele och post Kontogrupp 6200 Tele och post Gruppkonto 6210 Telekommunikation Huvudkonto 6211 Telefon Underkonto Standardprogram Den enhetliga kontoindelningen gör det möjligt att redan från början lägga upp en kontoplan och färdiga rapportuppställningar med hjälp av s k standardprogram för ekonomisk redovisning med dator. Standardprogram säljs av datorleverantörer eller fristående programvaruhus och behöver endast mindre ju - steringar för att passa varje företags behov. Som bilaga 1 i slutet av boken finns ett exempel på en kontoplan med ett urval av konton ur BAS

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer