Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK"

Transkript

1 Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl

2 Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag: Mats Mjörnemark (bild: IBL Bildbyrå) Typografi: Fredrik Elvander Teckningar: Kent Harbo Bildredaktör: Cissi Glave Upplaga 14:1 Tryck: Kina, 2013 Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: (titel komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring vår Kundservice , så skickar vi aktuell utskrift till dig. Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Liber AB, Stockholm Tfn Kundservice: tel , fax /02

3 Till läsaren Arbetet med Redovisning 2 förut sätter grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det första kapitlet, som behandlar grunderna i ekonomisk redovisning, kan dock betraktas som repetition. Även inledningen till vissa kapitel innehåller moment som tidigare har tagits upp i ämnet företagsekonomi. Denna uppläggning gör det möjligt att använda läromedlet även i grundläggande kurser i ekonomistyrning på högskolan samt i före tagsinterna kurser. Faktabokens text belyses löpande med typexempel. Sammanfattningen i slutet av kapitlen ger innehållet i ett nötskal. Boken består av fyra block: Affärsredovisning, Internredovisning, Beskattning och Internationell redovisning. Problemboken inne håller ett stort antal övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. En del övningar är av typen räkneuppgifter, medan andra är mer pro blem inriktade. Till boken finns också cd:n Bokslut & Analys, innehållande Excelmodeller för arbete på dator med problembokens bokslutstablåer samt för nyckeltalsberäkning. Dess utom kan cd:n WinKonto (Liber) med interaktiva konteringsövningar enligt BAS 2000 vara ett komplement. Varje kapitel i problemboken börjar med övningsuppgifter som är möjliga att lösa med hjälp av faktabokens typexempel. Efter hand blir dock problemen mer avancerade och kräver därför mer eftertanke. För samtliga problem finns lösningsförslag. För att riktigt tränga in i företagsekonomi och redovisning måste du arbeta aktivt med övningsuppgifterna. På detta sätt får du möjlighet att sätta dig in i vad ekonomistyrning och redovisning egentligen går ut på. En del av uppgifterna är märkta med Praktikfall, vilket innebär att de ger en helhetssyn på olika kunskapsmoment i boken. Problemboken avslutas med ett större praktikfall med alltifrån kontering till årsredovisning och deklaration för ett mindre aktiebolag. Läromedlets huvudförfattare är Jan-Olof Andersson och Cege Ekström, lärare i ekonomiska ämnen. Medförfattare från näringslivet är Anders Gabrielsson och Eva Jansson. Anders är ekonomidirektör i ÅF, ett av Sveriges större konsultföretag inom teknik, data och företagsledning. Eva är auktoriserad revisor. Moni ca Tengling är lärare i ekonomiska ämnen. Fjortonde upplagan (2013/2014) Ambitionen med Redovisning 2 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras hela materialet såväl fakta och exempel som övningsuppgifter etc kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl re do vis nings- som beskattningsområdet. Det innebär bl a följande i denna fjortonde upplaga: baskontoplan enligt senaste versionen, aktuell aktiebolagslag, beskattningsregler enligt Skatteverkets Tax 2014 för såväl

4 privatpersoner som företag, redovisning av moms, löner, skatter, sociala avgifter etc enligt aktuella bestämmelser och lagar (inklusive bl a aktiebolagsskatt och expansionsfondskatt med 22%), aktuella regler för internationell redovisning, koncernredovisning enl EUregler och vidare nytt beträffande K1 4-företag, förenklat årsbokslut, periodisering, förbrukningsinventarier, lag om kassaregister etc. Dessutom en allmän uppdatering och aktualisering av innehållet i sin helhet med hänsyn till redovisningslagstiftning, övriga omvärldsförändringar etc. En nyhet är vidare att du som studerande kan hämta en elevlicens för Visma Spcs ekonomiprogram via Libers hemsida, gå in på titeln. Du kan också ladda ner programmet via elevlicens. Vismas programvara innefattar bokföringsprogrammet, som kan köras separat, men också program för kund- och leverantörsfakturor. Författarna och förlaget är tacksamma för synpunkter på innehållet i boken. Kontakta Liber, Stockholm. Telefon, fax och e-post se föregående blad. Författare & redaktion

5 Innehåll Block 1 Affärsredovisning 1. Redovisning av företagets ekonomi 11 Vad är redovisning? 11 Varför redovisar man? 12 Affärshändelser i företaget 13 Vad säger bokföringslagen? 13 Verifikationer kvitton på affärshändelser 14 Affärshändelserna konteras 16 Varför bokför man dubbelt? 17 Kontoplanen basen i bokföringen 20 Kontering på verifikationen 21 Ibland räcker manuell bokföring 22 Datorn till hjälp vid bokföringen 23 Hjälpbokföring 26 All bokföring samlad i ett system 28 Hjälp till god redovisningssed 29 Sammanfattning Löpande bokföring 33 Bokföra olika affärshändelser 33 Hur ska försäljning redovisas? 34 Försäljning 34 Utgående moms 34 Kontant försäljning 35 Krav på kassaregister 35 Försäljning mot kontokort 35 Kreditförsäljning 36 Lämnade rabatter 37 Förskott 38 Kundförluster 39 Hur ska inköp redovisas? 41 Inköp av material och varor 41 Ingående moms 41 Kontantinköp 42 Kreditinköp 42 Förskott 43 Erhållna rabatter 44 Så ska momsen redovisas 45 Hur redovisas personalkostnader? 47 Löner och personalskatter 47 Förskott till anställda 49 Intjänad semester 49 Kostnadsersättningar till anställda 49 Förmåner till anställda 51 Arbetsgivaravgifter 51 Övriga personalkostnader 53 Inhyrd personal 53 Hur redovisas lokaler och inventarier? 53 Lokalkostnader 53 Förbrukningsinventarier 54 Hyrda inventarier 54 Inventarier, byggnader m m 54 Försäljning av inventarier 55 Övriga rörelsekostnader 55 Bilkostnader 55 Representationskostnader och föreningsavgifter 56 Kursdifferenser 56 Övriga externa kostnader 57 Finansiering ska också redovisas 58 Långfristiga fordringar och skulder 58 Finansiella intäkter och kostnader 58 Factoring 59 Sammanfattning Bokslutsrutiner 63 Vad är målet med bokslut? 63 Här avslutas affärsredovisningen 64 Periodisering för rättvisande bild 65 Bokslutstablå ett hjälpmedel 66 Genom omföring hamnar beloppen rätt 68 Var finns felet? 72 Intäkterna förs till rätt period 72 Förskott 72 Räntor 72 Försäljning 73 Kostnaderna förs till rätt period 74 Varor inköp och lager 74 Avskrivning på inventarier, maskiner m m 76 Avskrivning på förbrukningsinventarier 77 Avskrivning på byggnader 77 Löner 79 Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) 79 Låneräntor 80 Övriga inköp 80 Förskottsbetalda kostnader 81 Kundförlust 82 Kursdifferenser 84 Företag med förenklat årsbokslut 85 Förenklingar vid periodisering 85 5

6 Bokslutet som dokument resultat- och balansräkning 86 Tilläggsupplysningar i årsbokslutet 87 Datorn är till stor hjälp 88 Bokslut i elektroniskt nätverk 89 Sammanfattning Bokslutsplanering 93 Bokslutsdispositioner ett sätt att ändra verkligheten 93 Avskrivning inte alltid värdeminskning 95 Räkenskapsenlig avskrivning 95 Huvudregeln: 30 % 96 Kompletteringsregeln: 20 % 98 Avskrivningar över plan kortare livslängd 99 Anläggningsreserver håller koll på värdet 101 Försäljning av inventarier 104 Bokföring av realisationsvinst/-förlust 105 Restvärdeavskrivning för mindre företag 107 Resultatreglerande åtgärder bara på papperet 108 Avsättning till periodiseringsfond 108 Övriga resultatreglerande åtgärder 110 Sammanfattning Redovisning i olika företagsformer 113 Enskild näringsidkare den lilla firman 114 Aktiebolag en egen person 114 Fördelar med aktiebolag 116 Bokslut i aktiebolag mer att tänka på 117 Periodiseringsfond påverkar bokslutet 117 I balansräkningen och resultaträkningen 119 Skatt i aktiebolag 120 Eget kapital i aktiebolag fritt eller bundet 123 Redovisning av vinstdisposition 124 Nytt aktiekapital 126 Ökning av det egna kapitalet 126 Tvångslikvidation ett måste vid stora förluster 128 Ekonomisk förening för medlemmarnas bästa 130 Handelsbolag juridisk person med flera ägare 132 Ideell förening bygger på ett intresse 133 Stiftelse juridisk person utan ägare 135 Sammanfattning Årsredovisning i aktiebolag 139 Årsredovisning mer än bara bokslut 139 Röster avgör på årsstämman 140 Värderingsregler 142 EU-anpassade bokslutsrapporter 143 Större bolag högre krav 148 Tilläggsupplysningar ger mer information 148 Förvaltningsberättelse med viktiga händelser 151 Årsredovisningen kan läsas av alla 152 Delårsrapporten information under året 154 Rättvisande bild en målsättning 155 Koncernredovisning flera bolag tillsammans 156 Finansieringsanalys varifrån kommer pengarna? 156 Finansieringsanalysens utformning 157 Företaget och miljön 160 Miljörevision en genomlysning av företaget 160 Personalekonomisk redovisning 162 Sammanfattning Revision och intern kontroll 165 Revision kritik och förslag 165 Varför behövs revision? 165 Revisor proffs eller lekman 167 Revisorn en oberoende person 169 Tystnadsplikt med undantag 170 Vad ska revisorn göra? 171 God revisionssed anger tonen 172 Rapport från revisorn 173 Om revisorn misstänker brott 175 Praktiskt revisionsarbete 175 Kontroll av balansräkningen 177 Granska tillgångar och skulder 177 Kontroll av resultaträkningen 179 6

7 Granskning av räkenskaperna 179 Granskning av den interna kontrollen 180 Göra förvaltningsrevision 182 Skatterevisionen i samhällets tjänst 182 Företagets egna kontroller 183 Sammanfattning Redovisning i koncerner 189 Vad är en koncern? 189 Fördelar med koncern 191 Varför gör man en koncernredovisning? 193 Hur gör man en balansräkning för en koncern? 193 Internt aktieinnehav 193 Minoritetsintressen 196 Interna fordringar och skulder 198 Koncernens resultaträkning 198 Minoritetsintressets andel av vinsten 198 Internförsäljning 199 Utdelning från dotterbolag 200 Koncernbidrag 200 Internationella regler 200 Sammanfattning Företagsanalys 203 Vad vill intressenterna veta? 203 Vad innehåller en intern företags analys? 205 Hur gör man en företagsanalys? 207 Minoritetsintressen 209 Tillväxt 210 Rörelsekapital 210 Finansiell balans 212 Likviditet 212 Soliditet 213 Arbets- och kapitaleffektivitet 217 Lönsamhet 219 Problem vid räkenskapsanalys 222 Sammanfattning 223 Block 2 Internredovisning 10. Redovisning i varuhandelsföretag 227 Fördela på olika objekt 227 Vad är syftet med intern redovisning? 229 Hur redovisar man en resultatenhet? 230 Göra bokslut med tilläggskoder 232 Intern redovisning för enskild näringsidkare 232 Olika verksamhetstyper 234 Så redovisar man i ett varuhandelsföretag 234 Sammanfattning Redovisning i tjänsteföretag 241 Serviceföretag 241 Sammanfattning Redovisning i tillverkande företag 249 Från material till färdig produkt 249 Vad är standardkostnader? 253 Syfte och samband 257 Så används 48-metoden 257 Bokföra direkta kostnader 262 Direkt lön 262 Direkt material 265 Bokföra indirekta kostnader 267 Material och tillverkning 267 Försäljning och administration 271 Vad gör man med kalkylmässiga merkostnader? 273 Till slut blir det en resultatredovisning 274 Variant på 48-metoden 275 Klass 9-metoden den andra metoden 275 Sammanfattning 276 Block 3 Beskattning 13. Beskattning av privatpersoner 281 Offentliga sektorns inkomster 281 Statens skatteinkomster 281 Kommunernas skatteinkomster 282 Hur beskattas inkomsten? 282 Det finns tre inkomstslag 282 Nettoinkomsten beskattas 283 Så beskattas kapitalinkomster 284 Vad är inkomst av tjänst? 287 7

8 Så beskattas inkomst av tjänst 289 Hur beräknas grundavdraget? 290 Jobbskatteavdrag 290 Skattereduktion för hushållstjänster 291 Kyrkoavgift 291 Fastighetsägare betalar avgift eller skatt 291 Hur betalas skatten under året? 292 När ska deklarationen lämnas? 294 Så blir den slutliga skatten 295 Skatteverket har ansvaret 296 Internationell beskattning 297 Sverige kontra utlandet 298 Det går att överklaga 300 Skatterevision 301 Sammanfattning Beskattning av näringsverksamhet 305 Vad är näringsverksamhet? 305 Självständighet 305 Yrkesmässighet 306 Varaktighet 306 Ett företag kan vara olika förvärvskällor 307 Så beräknas skatten för aktiebolag 308 Speciella regler för ägare av fåmansföretag 309 Koncernbidrag flyttar vinster och förluster 310 Så beräknas inkomsten för enskild näringsverksamhet 311 Resultatreglering skjuter på skatten 312 Resultatreglering i mindre företag 312 Resultatreglering i större företag 314 Resultatreglering i samband med deklaration 319 Många skatter för enskild näringsidkare 321 Nedsättning av egenavgifter 322 Inkomsten kan delas upp 323 Speciella deklarationsblanketter 323 Bilkostnader 324 Resekostnader 324 Företaget hemma 324 Avdrag för pensionsförsäkring 324 Standardiserat räkenskapsschema 324 Sammanfattning Ekonomisk brottslighet 329 Vad är ekonomisk brottslighet? 329 Vilken skada medför ekobrotten? 329 Fusk med tillgångarna 330 Trolöshet mot huvudman 331 Fusk med skulderna 332 Fusk med inkomster 333 Fusk med utgifter 334 Hur kan man minska ekobrotten? 336 Åtgärder mot penningtvätt 337 Revisors skyldighet att anmäla brott 337 Ekobrottsmyndigheten 338 Sammanfattning 338 Block 4 Internationell redovisning 16. Internationell redovisning 341 Olika sätt att redovisa 341 Alternativa uppställningar i EU 343 Bokslut i USA 349 Nyckeltal används världen över 352 God redovisningssed GAAP 353 IASB samordnare 355 USA eller EU? 356 Sammanfattning 357 Bilaga 1. Exempel på BAS-kontoplan (BAS 2000) 358 Bilaga 2. Beräkningsmodeller och formler 360 Bilaga 3. Skattedeklaration 365 Bilaga 4. Årsredovisningslagens uppställning för balans- och resultaträkning 367 Bilaga 5. Förenklat årsbokslut 369 Svensk-engelsk ordlista 370 Engelsk-svensk ordlista 373 Informationskällor 376 Sakregister 379 8

9 Affärsredovisning 1 BLOCK 1 Redovisning av företagets ekonomi s Löpande bokföring s Bokslutsrutiner s Bokslutsplanering s Redovisning i olika företagsformer s Årsredovisning i aktiebolag s Revision och intern kontroll s Redovisning i koncerner s Företagsanalys s. 203

10 Jag är garant för att den ekonomiska informationen som företaget lämnar ifrån sig är korrekt. Efter att ha granskat innehållet uttalar jag mig om kvaliteten. Om jag inte godkänner revisionsberättelsen, blir det en s k oren revisionsberättelse. Svante Larsson, auktoriserad revisor, KPMG AB

11 1. Redovisning av företagets ekonomi Om du vill visa för omvärlden hur det går för ditt företag måste du ta fram ekonomiska rapporter. För att du ska få fram dessa rapporter måste alla affärshändelser registreras i företagets redovisning. Enligt bokföringslagen ska du registrera dels i kronologisk, dels i systematisk ordning. Som hjälp i bokföringsarbetet har du företagets kontoplan som ofta är uppbyggd enligt baskontoplanens principer. Efter att ha läst detta kapitel ska du känna till olika typer av affärshändelser kunna bokföra enklare affärshändelser känna till bokföringslagens regler om bokföring förstå hur baskontoplanen är uppbyggd förstå hur ett redovisningssystem fungerar 1 Företagets ekonomiska redovisning, kalkylering och budgete- ring bildar tillsammans företagets ekonomisystem (se nedanstående bild). Detta system omfattar då också metoder för planering och uppföljning av företagets lönsamhet och finansiering. Företagets ekonomisystem Vad är redovisning? ➀ Den planerade verksamheten beskrivs i kalkyler (t ex för olika produkter) och budgetar (t ex för olika delar av företaget och för verksamheten i sin helhet). ➁ När verksamhetsåret börjar rulla i form av olika affärshändelser beskrivs detta i företagets redovisning. ➂ Verkligheten jämförs med planerna, dvs man analyserar varför utfallet, enligt redovisningsrapporterna, eventuellt avviker från den budget man lade inför året. Det ekonomiska styrsystemet. 11

12 Block 1 Affärsredovisning Med redovisning menas registrering, bearbetning och rapporte- ring av ekonomiska händelser, s k affärshändelser. Redovisningen är historisk, dvs den sker i efterhand, och ger därför informa- tion om företagets ekonomi för en viss period. Företagets redovisningssystem ger bl a möjlighet att genomföra budgetavstämningar och efterkalkyler. Affärshändelser registreras /Business transaction/ Affärsredovisning Intern redovisning Företagets redovisning kan bestå av extern redovisning, s k affärs- redovisning, och intern redovisning. Med extern redovisning menas den redovisning som företaget enligt lag måste ha. Den interna redovisningen ger information t ex om intern kostnadsfördelning mellan avdelningar. I denna bok behandlas rutiner för både extern och intern redovisning. Ge underlag för styrning Visa resultat och ekonomisk ställning Intressenter Resultaträkning /Income statement/ Balansräkning /Balance sheet/ Eget kapital /Equity/ Varför redovisar man? Redovisningens huvudsyfte är att ta fram ekonomiska rapporter över företagets verksamhet under det gångna året. Rapporterna ska hjälpa företagsledningen att styra företaget mot de uppsatta målen. De ekonomiska rapporterna används bl a på följande sätt: för att kunna följa upp förkalkyler och budgetar som underlag för planering och beslut för att visa företagets resultat och ekonomiska ställning för ägare och övriga intressenter Exempel på intressenter för en enskild näringsidkare är främst skattemyndigheter, anställda, eventuella kreditgivare, kunder och leverantörer. För aktiebolag är också aktieägarna viktiga intressenter, liksom medlemmarna i en ekonomisk förening. Skillnaden mellan intäkter och kostnader under det gångna året utgör företagets resultat. Resultatet sammanfattas i en resultaträkning (resultatrapport). Den ekonomiska ställningen framgår av företagets tillgångar, skulder och eget kapital den sista dagen på året. Den ekonomiska ställningen redovisas i en balansräkning (balansrapport). Se bilden på nästa sida. Resultatet påverkar balansräkningen på så sätt att en vinst ökar företagets förmögenhet, medan en förlust minskar den. Med förmögenhet menas skillnaden mellan tillgångar och skulder, dvs eget kapital. Periodens resultat påverkar alltså storleken på det egna kapitalet. 12

13 1. Redovisning av företagets ekonomi 1 Hur gick det för företaget under året och hur stabilt är det? Resultatet sammanfattas i en resultatrapport och den ekonomiska ställningen i en balansrapport. När ett företag anskaffar resurser och säljer produkter (varor el- ler tjänster) uppstår affärshändelser. Detsamma gäller när företaget betalar respektive får betalt. Affärshändelserna innebär förändringar av företagets ekonomiska förhållande till omvärlden. En affärshändelse leder till att sammansättningen av eller storleken på företagets förmögenhet ändras. Man brukar skilja mellan följande tre huvudtyper av affärshändelser: försäljning av varor och tjänster som leder till intäkter anskaffning av varor och tjänster som leder till kostnader finansiella händelser, t ex när företaget betalar eller får betalt Anskaffa resurser Sälja produkter Betala/få betalt Huvudtyper Affärshändelser i företaget Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om löpande bok- föring och årsbokslut för alla som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet. Lagen gäller också ideella föreningar, stiftelser m fl som har tillgångar värda mer än 1,5 miljoner kr eller bedriver näringsverksamhet. För aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag gäller dessutom en årsredovisningslag (ÅRL), vilken också innehåller bokslutsuppställningar för alla bokslutsföretag (se kap 3). All ekonomisk verksamhet Registrera i ordning Vad säger bokföringslagen? Alla affärshändelser ska enligt bokföringslagen bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning, vanligen i datumordning (kronologisk ordning) av företaget samt delas upp på olika typer av affärshändelser (systematisk ordning). 13

14 Block 1 Affärsredovisning Bokföringslagen omfattar dessutom följande bestämmelser: Regler om För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. verifikation Verifikationen ska innehålla följande information: datum för affärshändelsen vad den avser belopp med momsen specificerad (momslagen) motpartens namn och organisationsnummer Årsbokslut Räkenskapsår /Financial year/ Förvaring Verifikationerna ska förses med verifikationsnummer som visar sambandet mellan verifikation och bokföring. Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt i ett ordnat system av böcker, kort, lösblad eller andra hjälpmedel. Inbetalningar och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Detta kan man göra genom en separat kassabokföring eller direkt i affärsbokföringen. Bokföringen ska i övrigt göras enligt god redovisningssed (se s 29). Alla företag ska upprätta ett årsbokslut med resultaträkning och balansräkning. Enskilda näringsidkare med en omsättning per år som inte överstiger 3 miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. Företagets redovisningsår, det s k räkenskapsåret, ska omfatta ett kalenderår för enskild näringsidkare och handelsbolag/kommanditbolag som ägs av fysisk person. Aktiebolag och ekonomisk förening får använda brutet räkenskapsår efter tillstånd från Skatteverket. Verifikationer, bokföringsböcker, bokslut och annat bokföringsmaterial ska förvaras (arkiveras) på ett betryggande sätt under minst sju år. Bokföringen ska göras i svenska kronor. I aktiebolag och ekono- miska föreningar får redovisningsvalutan istället vara euro. Skattedeklarationer och inkomstdeklarationer måste dock enligt skattelagstiftningen räknas om till svenska kronor. Redovisningsvaluta 14 Utgör bevis Faktura /Invoice/ Verifikationer kvitton på affärshändelser En verifikation utgör ett skriftligt bevis på att affärshändelsen har inträffat. Exempel på vanliga verifikationer är inkommande faktura (leverantörsfaktura, räkning) visar inköp av resurser, t ex varor, kontorsmaterial, med specificerad ingående moms. utgående faktura (kundfaktura) visar försäljning av varor och tjänster samt utgående moms.

15 1. Redovisning av företagets ekonomi 1 En affärshändelse berör alltid minst två parter, likaså verifikationen. Fakturan är utgående för Metoda och inkommande för Sahlgrenska. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Räntesats för närvarande: 15 % 15

16 Block 1 Affärsredovisning leverantörskvitto visar att företagets inköp är betalda. betalningsorder visar att betalning gjorts genom företagets bankgiro eller plusgiro till exempelvis leverantörer. lönekvitto respektive kontantkvitto visar att lönebetalning respektive ägaruttag gjorts med kontanter, check eller genom överföring från företagets bankkonto eller plusgirokonto. kundkvitto visar att företaget har fått betalt för försäljning. Kvittot eller kassaremsan används när kunden betalar med kontanter, kontokort, check, postväxel etc. Det är kopian som utgör verifikation, medan originalkvittot lämnas till kunden. Dagens totala försäljning kan bokföras med en gemensam verifikation. insättningsuppgift visar inbetalning till företagets bankkonto eller plusgirokonto, t ex från kunder, via bankgiro, plusgiro eller genom kontantinsättning. övriga verifikationer, t ex kvitto på räntebetalning för banklån. Här kan också nämnas s k bokföringsorder, som bl a används när ingen naturlig verifikation finns. Bokföringsorder används t ex för rättelser av bokföringsfel och vid omföringar i samband med bokslut. (Se exemplet på s 65.) Affärshändelserna kodas Fyra kontotyper /Accounts/ Affärshändelserna konteras Gemensamt för all redovisning, oavsett om den görs manuellt eller med hjälp av dator, är att alla affärshändelser kodas. Koderna ska visa hur varje affärshändelse påverkar företagets resultat respektive ekonomiska ställning. Man kan säga att kodningen på så sätt är tvådimensionell. Kodningen innebär att man anger konton för varje affärshändelse. Kontona kan delas in i fyra kontotyper se bilden på nästa sida. Till varje kontotyp finns flera underkonton som mer detaljerat beskriver på vilket sätt företagets ekonomi har påverkats. Förändring av företagets ekonomiska ställning registreras på konton för tillgångar och skulder, medan förändring av resultatet registreras på konton för inkomster och utgifter. Konton för tillgångar och skulder kallas därför ställningskonton (balanskonton) eller finansiella konton. Konton för inkomster och utgifter kallas resultatkonton. 16

17 1. Redovisning av företagets ekonomi Kontotyp Tillgångskonton Skuldkonton Inkomstkonton Utgiftskonton Exempel på konton Inventarier, Kundfordringar, Kassa, Checkräkning Banklån, Leverantörsskulder, Utgående moms, Personalskatt Försäljning (Varuförsäljning eller Utförda arbeten), Inkomsträntor Varuinköp, Materialinköp, Hyra, Reklam, El, Telefon, Kontorsmaterial, Löner, Skuldräntor Ställningskonton eller Finansiella konton Resultatkonton 1 Kontonummer För att underlätta kodningen brukar man använda kontonum- /Accounts number/ mer istället för kontots namn (se bilaga 1). Från Italien Dubbla funktioner Varför bokför man dubbelt? Dagens bokföring har sitt ursprung i 1400-talets Italien. Det var de internationellt verksamma köpmännen i den då så betydelsefulla handelsstaden Venedig som utvecklade det system för ekonomisk redovisning som brukar kallas dubbel bokföring. Tanken med dubbel bokföring är att man samtidigt ska kunna registrera hur en affärshändelse påverkar både resultatet och den ekonomiska ställningen. Vid enkel bokföring registreras enbart inkomster och utgifter som i en hushållskassabok. Inbyggd kontroll Dubbel bokföring innebär också att det finns en inbyggd kontroll som gör det möjligt att upptäcka vissa typer av felregistreringar. Kontrollen bygger på att beloppen registreras två gånger i bokföringen, en gång på vänster sida, debet, och en gång på höger sida, kredit. Varje affärshändelse måste alltså registreras på minst två konton så att det sammanlagda beloppet på debetsidan blir lika Grundregel 1 stort som det sammanlagda beloppet på kreditsidan (grundregel 1). Samtidigt måste nedanstående anvisningar följas (grundregel 2): Grundregel 2 Kontotyp Registrering på debetsidan innebär Registrering på kreditsidan innebär Tillgångar ökning minskning Eget kapital och Skulder minskning ökning Inkomster minskning ökning Utgifter ökning minskning 17

18 Block 1 Affärsredovisning Exempel 1 Låt oss se på konteringen av fyra olika affärshändelser hos städföretaget Cleaners AB. (Från moms bortses.) 1 Faktura nr 185 för utförd städning (försäljning av tjänster) på beloppet kr skickas till en kund, Abax AB: Konto Debet Kredit Kundfordringar Försäljning Kommentar: Kundfordringar är ett tillgångskonto som ökar i debet och Försäljning är ett inkomstkonto som ökar i kredit. Cleaners har alltså sålt tjänster men får inte betalt med en gång utan lämnar en viss kredittid. 2 Faktura nr 128 kommer från en leverantör, Duro AB. Den gäller inköpt rengöringsmedel för kr. Konto Debet Kredit Materialinköp Leverantörsskulder Kommentar: Materialinköp är ett utgiftskonto som ökar i debet och Leverantörsskulder är ett skuldkonto som ökar i kredit. Cleaners köper rengöringsmaterial på kredit, dvs man betalar inte kontant. 3 Abax AB skickar pengar för faktura nr 185 över bankgiro, dvs till Cleaners konto för checkräkning: Konto Debet Kredit Checkräkning Kundfordringar Kommentar: Checkräkning är ett tillgångskonto som ökar i debet och Kundfordringar är ett tillgångskonto som minskar i kredit. Cleaners minskar alltså sina kundfordringar och istället ökar man summan på checkräkningen. 4 Cleaners betalar kr över plusgiro för faktura nr 128 till Duro AB: Konto Debet Kredit Plusgiro Leverantörsskulder Kommentar: Plusgiro är ett tillgångskonto som minskar i kredit och Leverantörsskulder är ett skuldkonto som minskar i debet. Cleaners gör sig alltså av med en skuld och samtidigt minskar summan på plusgirokontot. 18

19 1. Redovisning av företagets ekonomi Bokföringsmässiga principer /Accrual concept/ Kontantbokföring /Accounting on a cash basis/ Att som Cleaners AB bokföra en faktura redan när den skickas iväg respektive erhålls, kallas för redovisning enligt bokföringsmässiga principer. Företag med ett mindre antal fakturor kan enligt bokföringslagen ha rätt att använda sig av en enklare form, nämligen kontantbokföring, om detta uppfyller god redovisningssed. Det innebär att man bokför affärshändelserna först när fakturorna betalas. I sådana fall använder man inte kontona för kundfordringar och leverantörsskulder löpande under året. I samband med årsbokslut måste dock alla kundfordringar och leverantörsskulder bokföras. Alla företag med en årsomsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor får använda kontantbokföring. De flesta företag använder sig av bokföringsmässiga principer eftersom man på så sätt får kontinuerlig kontroll över sina fordringar och skulder. Metoden innebär också att arbetet med årsbokslut och periodbokslut underlättas. 1 Exempel 2 Nedanstående konteringar visar affärshändelserna i exempel 1 som de skulle registrerats om företaget haft kontantbokföring. 1 Utförd städning (försäljning av tjänster) för kr betalas av kunden, Abax AB: Konto Debet Kredit Checkräkning Försäljning Kommentar: Vid kontantbokföring används inte konto Kundfordringar, eftersom försäljningen bokförs först när kunden har betalat. 2 Faktura nr 128 betalas till leverantören, Duro AB. Den gäller inköpt rengöringsmedel för kr. Konto Debet Kredit Plusgiro Materialinköp Kommentar: Konto Leverantörsskulder används inte vid kontantbokföring, eftersom inköpet bokförs först när företaget betalar till leverantören. I dag datoriserad redovisning Den dubbla bokföringen har varit så ändamålsenlig att den överlevt en utveckling från manuell bokföring med gåspenna, över olika typer av bokföringsmaskiner, fram till dagens datoriserade bokföring. Vår tids bokföring med dator bygger alltså på samma principer som användes i 1400-talets Venedig. 19

20 Block 1 Affärsredovisning Kontoplanen basen i bokföringen BAS-planen Svenskt Näringsliv (dåvarande Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, och Sveriges Industriförbund) ut arbetade i början av talet en enhetlig standardkontoplan, BAS-planen. Den publicerades första gången 1976 under namnet BAS 76. Under 1996 tog BAS-gruppen på Svenskt Näringsliv fram en EU-anpassad, EU- BAS 2000 BAS 97. Därefter har en mindre översyn gjorts i form av BAS I denna bok används genomgående aktuell BAS 2000, vilken kontinuerligt uppdateras (se Den senaste heter BAS Datoranpassad Kontomeny Kontoklasser /Class of accounts/ Kontogrupper /Group of accounts/ Underkonton /Sub-accounts/ BAS-planen är direkt anpassad för datoriserad bokföring. Den har därför fått en mycket stor spridning och har även påverkat utvecklingen av kontoplaner i större företag. Detta har skett i takt med att företagens bokföring förts över till datoriserade redovisningssystem. BAS 2000 är publicerad i form av en förteckning över tillgängliga konton. Varje företag kan ta fram en egen skräddarsydd kontoplan genom att välja lämpliga konton. BAS 2000 är samtidigt en handbok med kommentarer till hur de föreslagna kontona är tänkta att användas. BAS-planens konton är indelade i olika kontoklasser (se bilden på nästa sida). Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositionen. Första siffran i kontonumret anger kontoklass. Varje kontoklass är indelad i olika grupper av likartade konton, kontogrupper, vilket framgår av kontonumrets andra siffra. Dessutom finns konton som är mer detaljerat angivna med ytterligare en siffra, s k huvudkonton och underkonton. 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Kontoklass 62 Tele och post Kontogrupp 6200 Tele och post Gruppkonto 6210 Telekommunikation Huvudkonto 6211 Telefon Underkonto Standardprogram Den enhetliga kontoindelningen gör det möjligt att redan från början lägga upp en kontoplan och färdiga rapportuppställningar med hjälp av s k standardprogram för ekonomisk redovisning med dator. Standardprogram säljs av datorleverantörer eller fristående programvaruhus och behöver endast mindre ju - steringar för att passa varje företags behov. Som bilaga 1 i slutet av boken finns ett exempel på en kontoplan med ett urval av konton ur BAS

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström Baskontoplanens uppbyggnad Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanens kontoklassindelning Kontonumrets uppbyggnad Balanskonton Resultatkonton Länkar Begrepp

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Årsredovisning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring.

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Bokföring kan sammanfattas som.

Bokföring kan sammanfattas som. i bokföring. kan sammanfattas som. en sammanställs i ett bokslut varje år i två olika rapporter som kallas: och. Den första rapporten innehåller information om: och den andra rapporten talar om:. Informationen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Repetera Resultaträkning/Balansräkning. Grundbok/Dagbok, Huvudbok

Repetera Resultaträkning/Balansräkning. Grundbok/Dagbok, Huvudbok Agenda Repetera Resultaträkning/Balansräkning Bokslutstablå Bokföringsskyldighet God redovisningssed Verifikationer Grundbok/Dagbok, Huvudbok Mervärdesskatt (moms) BAS-kontoplan 1 Bokslutstablå. Överskådligt,

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Redovisningens normer, regler och praxis

Redovisningens normer, regler och praxis Redovisningens normer, regler och praxis Föreläsare Per Nordström Auktoriserad revisor God redovisningssed Enligt förarbetena till bokföringslagen 1976: Faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ och

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet.

Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet. Svetlana Sabelfeld Redovisning ett språk för att kunna kommunisera med olika företagsintressenter, skapar en bild av verklighet. Redovisning som ett socialt beteende Redovisning som styrmedel (påverkar

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Externredovisning. Det ekonomiska kretsloppet

Externredovisning. Det ekonomiska kretsloppet Externredovisning Redovisningen syfte Balanskontot dess sidor och logik Redovisningen som process registrering, periodisering och rapportering BR, RR och KFA Redovisningens reglering lagstiftning, normbildare

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer