PROTOKOLL. Sammantradesdatum Sal Moberg, kl. 08:00-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammantradesdatum 2015-01-28. Sal Moberg, 2015-01-28 kl. 08:00-12:00"

Transkript

1 Emmaboda kommun 1 (17) Socialnmmnden Plats och tid Beslutande Ovriga deltagare Sal Moberg, kl. 08:00-12:00 Maria Ixcot Nilsson, (S), ordf6rande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahll5f, (S) G5te Svensson (S) ersutter Pontus Adolfsson, (V) Stefan Nystr5m, (M) Pur-Gustav Johansson, (M) G5ran Eriksson, (C) ersutter Ann-Charlotte Filipsson (C) Gull-Britt Hellborg, (KD) Mikael Eljans (SD) ersutter Lillemor SvMrdshammar, (SD) Tommy Persson, kommunsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, f?5rvaltningsekonom Utses att justera Stefan Nystr5m (M) Justeringensplatsochtid Socialf5rva.jtningen,Emmaboda, ,kl.07:00 Underskrifter sekreterare ordf?5rande! 0 ' :?Q7Ti '.?A'.,'l,;J lx"; < :'!i? 7?:.:,y Tqmmy7, sa, i 6 & Paragrafer 1-14 justerare StetJ Nystr5m Z"...z-:l " ' Anslag/bevis Protokollet Hr justerat. Justeringen har tillkunnagivits genom anslag Numnd/styrelse Socialnumnden Dahim t?5r anslags uppsuttande F5rvaringsplats t?6r protokollet Underskritt r- -- 'y '. %4? Datum Br anslags nedtagande Socialkontoret, Emmaboda kommunhus 1/'! -/ S -'r Tommy 'ommy Perssaii Perssan li :.) usterande s)/ :# -l '-Wtdragsbestyrkande

2 ffwt' Emmaboda kommun Sgmmmitrudesdatum 2 (17) Socialnmmnden InneMllsf6rteckning Tema: Sekretess inom socialtjunsten Verksamhetsuppf61jning - Bokslut 2014 Budget 2015 Tillumpningsanvisningar till avgifter uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun 2015 Tillumpningsanvisningar f5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter i smrskilt boende Val av ledam5ter till socialnumndens utskott f5r mandatperioden Val av ledam5ter till Kommunala tillgunglighetsradet (KTR) far mandatperioden Val av ledam5ter i Kommunala pensionursradet (KPR) f5r mandatperioden lo Sydostjouren-F5rslagtillinruttandeavgemensamsocialjourf5r Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner ll l2 l3 l4 Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoholservering, folk51 och tobaksf6rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda 2015 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 Anmulan delegationsurenden Anmulan meddelanden }ustcrande mv?]' lutdragsbestyrkande

3 (?, Emmaboda kommun rtt) Sammantrndesdatum 3 (17) Socialnmmnden 1 Dnr SN/2015:1 700 Tema: Sekretess inom socialtjmnsten Vad Hr sekretess Alla som arbetar inom socialtjansten och hulso- och sjukvarden har tystnadsplikt. Tystnadsplikt, eller sekretess 'm till f5r att skydda enskilda personer fran att uppgifter om deras personliga f5rmllanden lumnas till andra. Sekretess innebmr bland annat att man inte far diskutera delar av sitt arbete med familj eller vunner att man inte far svara pa fragor fran allmunheten, j ournalister eller andra f?5rvaltningar som r5r ell enskilds personliga f?jrmllanden att man inte far l?na ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person samt att man inte far lumna ut fotografier av nagon enskild Vem Hr bunden till sekretess All personal (uven praktikanter, vikarier och elever) samt f6rtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda, bmkare och patienter eller uppgifter om dessa Ar bundna av sekretessen. SocialnMmnden beslutar att inforrnationen ur delgiven numnden Juiitcrande B)] -S;;=J I...,-..,,

4 '%;?, Emmaboda kommun ittd Sammantradesdahim 4 (17) Socialnmmnden 2 Dnr SN/2014: Verksamhetsuppf61jning - Bokslut 2014 Information om verksamhetsuppf51jning och bokslut 2014 av socialchef och f5rvaltningsekonom. Resultat far 2014 uppgar till minus 3 86 tkr. Resultatet Mr fiirdelat per omrade enligt f61jande Verksamhet Budget Bokslut tkr tkr Gemensam s 583 administration Resultat tkr 3185 Individ- och familjeomsorg Aldreomsorg Hulso- och sjukvard LSS Socialpsykiatrin Resultat Beslutsunderlag Socialnumndens verksamhetsuppf61jning och bokslut 2014 Socialf5rvaltningen f5reslfir socia}nmmnden besluta att anta socialf8rvaltningens verksamhetsuppf51jning och bokslut for 2014 och 5verlumna denna f?ar redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmuktige Socia}numnden beslutar att anta socialf?5rvaltningens verksamhetsuppf51jning och bokslut f?5r 2014 och 5verlumna dem'ia f5r redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmuktige. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen d """' :A? lutdragsbcstyrkandc

5 ?, Emmaboda kommun s (17) Socialnffimnden 3 Dnr Dnr SN/2015: Budget 2015 Sammanfattning Socialf?5rvaltningens ekonom presenterar socialnumndens budget utifri fullmuktiges budgetram pa tkr far Socialchefen och f8rvaltningens ekonom har inforrnerat de fackliga organisationerna (MBL 19) Beslutsunderlag Socialnumndens budget 2015 Socialf5rvaltningen f5reslar socialnmmnden besluta att faststulla socialf5rvaltningens budget 2015 att som information 5verlumna socialf8rvaltningens budget 2015 till Emmaboda kommuns ekonomichef SocialnMmnden beslutar att faststulla socialf8rvaltningens budget 2015 att som information 5verlumna socialf?5rvaltningens budget 2015 till Emmaboda kommuns ekonomichef. Beslutet skickas till Emmaboda kommuns ekonomichef A)'??-- Al IUtdragsbcstyrkande

6 ? Emmaboda kommun Sammantr!ldesdatum 6 (17) Socialnmmnden 4 Dnr SN/2015: TillMmpningsanvisningar til} avgifter Mldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun 2015 Sammanfattning av Mrendet Avgifterna i tillumpningsanvisningen avser insatser som beviljas enligt Socialtjunstlagen (SoL) och Hulso- och sjukvardslagen. Ermnaboda kommun tillumpar ett enhetligt avgiftssystem f5r service och omsorg som innebur att avgiften beruknas pa samma sutt oavsett boendeform Beslutsunderlag Tillumpningsanvisningar till avgifter inom uldre och handikappomsorg i Emmaboda kommun 2015 Socialf6rvaltningen f5reslar socialnmmnden bes}uta att faststulla tillumpningsanvisningarna f?5r avgifter inom uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun Socialnmmnden bes}utar att faststulla tillumpningsanvisningarna f5r avgifter inom uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun Justcrande zl 9[ lutdragsbcstyrkandc

7 Emmaboda kommun 7 (17) Socialnmmnden 5 Dnr SN/2015: TillMmpningsanvisningar for avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Sammanfattning av Mrendet Avgifterna f5r tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel grundas pa prisbasbelopp, vilket far 2015 ur i Beslutsunderlag Tillumpningsanvisningar far avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Socialf5rvaltningen f5reslmr socialnmmnden besluta att faststulla tillumpningsanvisningarna f5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel 2015 SocialnMmnden beslutar att faststulla tillumpningsanvisningarna f?5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lmkemedel AA?='-?5'l -j -Utdragsbestyrkande

8 ?, Emmaboda kommun 8 (17) Socialn?nden 6 Dnr SN/2015: Ombyggnation av fern lmgenheter till tv:o st6rre lmgenheter i surskilt boende Sammanfattning av Mrendet F5r att skapa m5jlighet f5r parboende och ell mer attraktiv utformning av lugenheter i surskilt boende f8reslas att fern lugenheter i surskilt boende i Visse:)urda byggs om till tva st5rre lugenheter. Bakgrund Den l november 2012 in'f6rdes ell ny bestummelse i socialtjmnstlagen (2001 :453), som innebur att uldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa f?5rutsuttningar har rutt att fortsutta bo tillsammans uven nur endast den enes behov kruver boende i sarskilt boende. I Emmaboda kommun har m5jligheten till parboende funnits sedan 90-talet da lugenheterna i surskilt boende pa Bjurbucksgatan 46 ur tillruckligt stora far att m5jligg5ra parboende. F5r att kunna erbjuda m5jligheten till parboende uven i Vissefjurda sa f5reslas durf6r ell ombyggnation av fern lugenheter i surskilt boende till tva lugenheter Arendets beredning Den 16 december 2014 truffade socialchef och socialnumndens ordf5rande representanter f?jr Vissefjurda PRO. Under m5tet diskuterades m5jligheten f5r ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter. Samtliga representanter far Vissefjurda PRO stullde sig positiva till ell sadan ombyggnation Beslutsunder}ag Tjunsteskrivelse: Ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter i surskilt boende Minnesanteckningar fran rn5tet med PRO Vissefj urda Socialf6rvaltningen f5reslar socialnumnden besluta att bygga om fern lugenheter i surskilt boende pa Storgatan 10 i Vissefjurda till tva st5rre lugenheter som lumpar sig f?6r parboende att 5verlumna urendet till kommunstyrelsen f?jr vidare hantering. SocialnMmnden beslutar att bygga om fern lugenheter i surskilt boende pm Storgatan 10 i Vissefjurda till tva st5rre lugenheter som lumpar sig far parboende att 5verlumna urendet till kommunstyrelsen far vidare hantering. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen }ustcrandc 4/' =l/ lutdragsbcstyrkandc

9 itj Emmaboda kommun 9 (17) Socialnmmnden 7 Dnr SN/ 2015: Val av ledam6ter till socialnmmndens utskott f5r mandatperioden Fiirslag Ordf6rande Maria Ixcot Nilsson (S) Vice ordf6rande Stefan Nystr5m (M) Ordinarie Dragan Pavlovic (S) Ann-Charlotte Filipsson (C) ErsMttare Gullvi Dahll5f (S) Pur-Gustav Johansson (M) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret SocialnMmndens ordf5rande och vice ordf'6rande f5reslar socialnumnden besluta att utse ledam5ter far socialnumndens utskott enligt ovanstaende f8rslag att paragrafen omedelbart justeras SocialnMmnden beslutar att utse ledam5ter f5r socialnumndens utskott enligt ovanstaende f8rslag att paragrafen omedelbart justeras. im[' }ustcrandc '2,4/ IUtdragsbestyrkandc

10 %?, Emmaboda kommun Socialnmmnden 10 (17) 8 Dnr SN/2015: Val av ledam5ter till Kommunala tillgmnglighetsrmdet (KTR) f5r mandatperioden F5rslag Ordf6rande Jarkko Pekkala (S) Ordinarie ledamot G5ran Eriksson (C) ErsMttare Gull-Britt Hellborg (FP) Ingrid Adolfsson (S) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret SocialnMmndens ordf6rande och vice ordf5rande f5res;lmr socialnmmnden besluta att utse representant till kommunala tillgunglighetsradet enligt ovanstaende f5rslag Socialnumnden beslutar att utse representant till kommunala tillgiglighetsradet enligt ovanstaende f?5rslag. lusterandc d W/ I Utdragsbcstyrkandc

11 ? Emmaboda kommun Socialnmmnden 11(17) 9 Dnr SN/2015: Val av ledam6ter i Kommunala pensionmrsrmdet (KPR) f5r mandatperioden Ftirslag Ordf6rande Jarkko Pekkala (S) Ordinarie ledamot Stefan Nystr5m (M) Ersuttare Ann-Charlotte Filipsson (C) Ingrid Adolfsson (S) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret Bes}utsunderlag Ange de dokument som utg5r beredningsunderlaget Socialnumnden beslutar att utse representant till kommunala tillgmnglighetsradet enligt ovanstaende f'6rslag. lustcrande? ';'av' / l...,..,...,...,

12 6Emmaboda kommun Socialnffimnden 12 (17) l0 Dnr SN/2015: Sydostjouren - F6rslag till inrmttande av gemensam socialjour fiir Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner Sammanfattning av urendet En ide om samarbete 5ver kommun- och lunsgranserna ledde fram till att ell tjansteman fran vardera Karlskrona och Kalmar kommuner fick i uppdrag att ta fram f5rslag till ett organiserat samarbete kring social jour. F5retrudare f5r Emmaboda och TorsAs kommuners socialtjunst har kontinuerligt hallits informerade om uppdragets utf5rande. F5rslaget till inruttande av gemensam social jour innehller f?5rslag om uppbyggnad av ell bemannad social jour som ska kunna tillhandahlla vissa sociala tjmster efter kontorstid. Social jour ska kunna verka inom huvudsakligen tva omraden: bed5mning av akuta socialtjunsturenden (skydd far barn, ungdomar, missbrukare och brottsoffer) och tillhandahllande av rad och st5d till jourhem/familjehem. Undantagsvis kan uven uppdrag gullande tillsyn i redan pagaende urenden komma ifraga. Socialjouren f5reslas vara bemannad med socialsekreterare (socionomer) samt ell enhetschef. Jouren ska av geografiska skml, utga fran TorsAs kommun. Jouren kommer att inga i socialtjunstorganisationen i TorsAs kommun men kommer durut5ver att kontinuerligt f?51jas av ell referensgrupp med representanter fran 5vriga deltagande kommuner. Under f5rutsuttning att n5dvundiga beslut fattas beruknas social jour kumia inleda arbetet 1 september 2015 Bakgrund Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner har hittills haft olika lokala 15sningar f5r att kunna tillgodose behovet av ell bemam'iad socialtjunstverksamhet inom myndighetsdelen f5r individ- och familjeomsorg (IFO). I de mindre kommunerna har det varit ell komplicerad och svarhanterad fraga. Sedan Socialtjunstlagen antogs, 1982, har det funnits ell rekommendation till kommunerna att tillhandamlla social jour. Detta har, frumst av resursskul, oftast resulterat i nagon form av beredskapsl5sning, dur antingen f?5rtroendevalda eller tj unstemun har haft ell - i vissa fall reglerad och i andra fall helt oreglerad - uppgift att finnas tillgungliga far att kunna utf?5ra socialtjanstens arbetsuppgifter pa andra tider un nornnal kontorstid. Ekonomiska konsekvenser Enligt uppruttad kostnadskalkyl baserad pa helarsdrift av verksamheten blir det f5r Emmabodas del 2015 ell kostnadsf?5rdelning per capita pa 215 tkr Beslutsunderlag Sydostjouren - F5rslag till inruttande av gemensam socialjour f5r Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner Justcrande [m" ]' lutdragsbestyrl=ande

13 ? Emmaboda kommun ma' Socialnmmnden 13(17) Socialf6rvaltningen f5reslar socialnmmnden besluta att deltagande i gemensam socialjour, benumnd Sydostjouren, antas i sin helhet enligt uppruttat f8rslag att Emmaboda kommuns socialchef uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt f5rutsuttningar i f5rslaget. SocialnMmnden beslutar att deltagande i gemensam socia5our, benumnd Sydostjouren, antas i sin helhet enligt uppruttat f?5rslag att Emmaboda kommuns socialchef uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt f5rutsuttningar i f5rslaget. Justcrandc i;m' 5yi I Utdragsbcstyrkandc

14 T] Emmaboda kommun Socialnmmnden 14(17) ll Dnr SN/2015: Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoho'lservering, folktil och tobaksf5rsmljning samt kontroll av receptfria lmkemedel i Emmaboda 2015 Sammanfattning av Mrendet Emmaboda kommuns alkoholhandluggare har arbetat fram ell Verksamhets- och tillsynsplan for alkoholservering, folk51 och tobaksf?5rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda I planen presenteras hur tillsyn ska ga till vuga gullande dokumentation, kontrollk5p, ansvarsfull alkoholservering, egenkontroller, tillsynsobjekt. Under 2015 ska det i Emmaboda PA alla restauranger med ett tillsvidare serveringstillstand genornf?5ras minst ett tillsynsbes5k i informativt syfte eller i kontrollsyfte. Genomf?5ras tillsynsbes5k vid arrangemang dur tillf?illigt serveringstillstand till allmunheten beviljas, i informativt syfte eller i kontrollsyfte om det anses finnas ell f5rh5jd risk f5r alkoholrelaterade olugen?heter. Genomf8ras tillsynsbes5k vid arrangemang dur serveringstillstand till slutet sullskap beviljats om det anses finnas ell f5rh5jd risk far alkoholrelaterade olugenheter. Kontrollera f?5rbudet root r5kning pa restauranger i samband med annan tillsyn i de aktuella lokalerna. Genomf5ras tillsyn och kontroller pa alla f?jrsuljningsstallen av folk51, tobaksvaror och receptfria lukemedel. Genomf5ras kontrollk5p av tobaksvaror alternativt receptfria lukemedel Beslutsunderlag Verksamhets- och tillsynsplan f?5r alkoholservering, folk51- och tobaksf5r suljning samt kontroll av receptfria lmkemedel i Emmaboda 2015 Socialf5rvaltningen f6reslmr socialnumnden bes]luta att anta Verksamhets- och Tillsynsplan far alkoholservering, folk51- och tobaksf5rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda 2015 SocialnMmnden beslutar att anta Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoholservering, folk51- och tobaksf6rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda Beslutet skickas till Emmaboda kommuns alkoholhandluggare lustcrandc,r;va W' l Utdragsbestyi'kande

15 Emmaboda kommun Socialnffimnden Sammantrndesdatum 15(17) 12 Dnr SN/2014: Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsmr 2014 Sammanfattning av urendet Kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud har varje Ar m5jlighet att s5ka statsbidrag till verksamheten. Nybro, TorsAs och Emmaboda samverkar kring verksamheten med personliga ombud. De personliga ombuden har som malgmpp personer med psykisk omlsa och vissa andra psykiska funktionsnedsuttningar eller med neuropsykotiatrisk problematik. Den huvudsakliga inriktningen ur att i individuella kontakter arbeta pa den enskildes uppdrag. Ombuden arbetar dock uven med grupper och pa ell mer 5vergripande strukturell niva. IAnsstyrelsen i Kalmar lull har begurt in ell redovisning av verksamheten med personli gt ombud verksamhetsar Redovisningen bestar av ett antal fragor om hur verksamheten har organiserats och vilka f8rutsuttningar som ombudet/ombuden har haft i sina arbeten Beh5rig n?nd som har ansvar far socialtjunstverksamheten ska besluta om godkunnande av redovisningen. Beslutsunderlag Redovisning av verksamheten med personligt ombud verksamhetsar 2014 Socialf6rvaltningen f6resmr socialnmmnden besluta att anta redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 att redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar versundes till IAnsstyrelsen i Kalmar lull SocialnMmnden beslutar att anta redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 att redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar versundes till Lunsstyrelsen i Kalmar lull. Beslutet skickas till IAnsstyrelsen i Kalmar lull, Elisabeth Edberg-Karlsson }usterande m/m I Utdragsbcstyrkandc

16 Emmaboda kommun Socialnmmnden Sammantr!{desdatum 16(17) 13 Dnr SN/2014:9 002 AnmMlan delegationsmrenden Delegationsurenden enligt lista f5r Individ- och familjeomsorgen far perioden Ol Delegationsurenden enligt lista far SoL (socialtjunstlagen) f5r perioden Ol Delegationsbeslut socialnumndens utskott Ol Socialnumnden beslutar att anmulan delegationsurenden under perioden Ol ur delgiven numnden }ustcrandc /;!;'['5;[ lutdragsbcstyrkandc

17 Emmaboda kommun Socialnmmnden 17(17) l4 Dnr SN/2015:2 700 AnmMlan meddelanden Datainspektionen granskar register 5ver misshandlade kvinnor Meddelandeblad fran socialstyrelsen angaende lex Sarah Verksamhetsberuttelse enligt avtal M5jligheternas Hus och socialf?5rvaltningen Socialnumnden beslutar att infornnationen ur delgiven numnden Justcrandc,m/-? l...,..,...,...

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer