PROTOKOLL. Sammantradesdatum Sal Moberg, kl. 08:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammantradesdatum 2015-01-28. Sal Moberg, 2015-01-28 kl. 08:00-12:00"

Transkript

1 Emmaboda kommun 1 (17) Socialnmmnden Plats och tid Beslutande Ovriga deltagare Sal Moberg, kl. 08:00-12:00 Maria Ixcot Nilsson, (S), ordf6rande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahll5f, (S) G5te Svensson (S) ersutter Pontus Adolfsson, (V) Stefan Nystr5m, (M) Pur-Gustav Johansson, (M) G5ran Eriksson, (C) ersutter Ann-Charlotte Filipsson (C) Gull-Britt Hellborg, (KD) Mikael Eljans (SD) ersutter Lillemor SvMrdshammar, (SD) Tommy Persson, kommunsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, f?5rvaltningsekonom Utses att justera Stefan Nystr5m (M) Justeringensplatsochtid Socialf5rva.jtningen,Emmaboda, ,kl.07:00 Underskrifter sekreterare ordf?5rande! 0 ' :?Q7Ti '.?A'.,'l,;J lx"; < :'!i? 7?:.:,y Tqmmy7, sa, i 6 & Paragrafer 1-14 justerare StetJ Nystr5m Z"...z-:l " ' Anslag/bevis Protokollet Hr justerat. Justeringen har tillkunnagivits genom anslag Numnd/styrelse Socialnumnden Dahim t?5r anslags uppsuttande F5rvaringsplats t?6r protokollet Underskritt r- -- 'y '. %4? Datum Br anslags nedtagande Socialkontoret, Emmaboda kommunhus 1/'! -/ S -'r Tommy 'ommy Perssaii Perssan li :.) usterande s)/ :# -l '-Wtdragsbestyrkande

2 ffwt' Emmaboda kommun Sgmmmitrudesdatum 2 (17) Socialnmmnden InneMllsf6rteckning Tema: Sekretess inom socialtjunsten Verksamhetsuppf61jning - Bokslut 2014 Budget 2015 Tillumpningsanvisningar till avgifter uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun 2015 Tillumpningsanvisningar f5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter i smrskilt boende Val av ledam5ter till socialnumndens utskott f5r mandatperioden Val av ledam5ter till Kommunala tillgunglighetsradet (KTR) far mandatperioden Val av ledam5ter i Kommunala pensionursradet (KPR) f5r mandatperioden lo Sydostjouren-F5rslagtillinruttandeavgemensamsocialjourf5r Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner ll l2 l3 l4 Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoholservering, folk51 och tobaksf6rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda 2015 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 Anmulan delegationsurenden Anmulan meddelanden }ustcrande mv?]' lutdragsbestyrkande

3 (?, Emmaboda kommun rtt) Sammantrndesdatum 3 (17) Socialnmmnden 1 Dnr SN/2015:1 700 Tema: Sekretess inom socialtjmnsten Vad Hr sekretess Alla som arbetar inom socialtjansten och hulso- och sjukvarden har tystnadsplikt. Tystnadsplikt, eller sekretess 'm till f5r att skydda enskilda personer fran att uppgifter om deras personliga f5rmllanden lumnas till andra. Sekretess innebmr bland annat att man inte far diskutera delar av sitt arbete med familj eller vunner att man inte far svara pa fragor fran allmunheten, j ournalister eller andra f?5rvaltningar som r5r ell enskilds personliga f?jrmllanden att man inte far l?na ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person samt att man inte far lumna ut fotografier av nagon enskild Vem Hr bunden till sekretess All personal (uven praktikanter, vikarier och elever) samt f6rtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda, bmkare och patienter eller uppgifter om dessa Ar bundna av sekretessen. SocialnMmnden beslutar att inforrnationen ur delgiven numnden Juiitcrande B)] -S;;=J I...,-..,,

4 '%;?, Emmaboda kommun ittd Sammantradesdahim 4 (17) Socialnmmnden 2 Dnr SN/2014: Verksamhetsuppf61jning - Bokslut 2014 Information om verksamhetsuppf51jning och bokslut 2014 av socialchef och f5rvaltningsekonom. Resultat far 2014 uppgar till minus 3 86 tkr. Resultatet Mr fiirdelat per omrade enligt f61jande Verksamhet Budget Bokslut tkr tkr Gemensam s 583 administration Resultat tkr 3185 Individ- och familjeomsorg Aldreomsorg Hulso- och sjukvard LSS Socialpsykiatrin Resultat Beslutsunderlag Socialnumndens verksamhetsuppf61jning och bokslut 2014 Socialf5rvaltningen f5reslfir socia}nmmnden besluta att anta socialf8rvaltningens verksamhetsuppf51jning och bokslut for 2014 och 5verlumna denna f?ar redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmuktige Socia}numnden beslutar att anta socialf?5rvaltningens verksamhetsuppf51jning och bokslut f?5r 2014 och 5verlumna dem'ia f5r redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmuktige. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen d """' :A? lutdragsbcstyrkandc

5 ?, Emmaboda kommun s (17) Socialnffimnden 3 Dnr Dnr SN/2015: Budget 2015 Sammanfattning Socialf?5rvaltningens ekonom presenterar socialnumndens budget utifri fullmuktiges budgetram pa tkr far Socialchefen och f8rvaltningens ekonom har inforrnerat de fackliga organisationerna (MBL 19) Beslutsunderlag Socialnumndens budget 2015 Socialf5rvaltningen f5reslar socialnmmnden besluta att faststulla socialf5rvaltningens budget 2015 att som information 5verlumna socialf8rvaltningens budget 2015 till Emmaboda kommuns ekonomichef SocialnMmnden beslutar att faststulla socialf8rvaltningens budget 2015 att som information 5verlumna socialf?5rvaltningens budget 2015 till Emmaboda kommuns ekonomichef. Beslutet skickas till Emmaboda kommuns ekonomichef A)'??-- Al IUtdragsbcstyrkande

6 ? Emmaboda kommun Sammantr!ldesdatum 6 (17) Socialnmmnden 4 Dnr SN/2015: TillMmpningsanvisningar til} avgifter Mldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun 2015 Sammanfattning av Mrendet Avgifterna i tillumpningsanvisningen avser insatser som beviljas enligt Socialtjunstlagen (SoL) och Hulso- och sjukvardslagen. Ermnaboda kommun tillumpar ett enhetligt avgiftssystem f5r service och omsorg som innebur att avgiften beruknas pa samma sutt oavsett boendeform Beslutsunderlag Tillumpningsanvisningar till avgifter inom uldre och handikappomsorg i Emmaboda kommun 2015 Socialf6rvaltningen f5reslar socialnmmnden bes}uta att faststulla tillumpningsanvisningarna f?5r avgifter inom uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun Socialnmmnden bes}utar att faststulla tillumpningsanvisningarna f5r avgifter inom uldreomsorgen och handikappomsorgen i Emmaboda kommun Justcrande zl 9[ lutdragsbcstyrkandc

7 Emmaboda kommun 7 (17) Socialnmmnden 5 Dnr SN/2015: TillMmpningsanvisningar for avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Sammanfattning av Mrendet Avgifterna f5r tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel grundas pa prisbasbelopp, vilket far 2015 ur i Beslutsunderlag Tillumpningsanvisningar far avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel Socialf5rvaltningen f5reslmr socialnmmnden besluta att faststulla tillumpningsanvisningarna f5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lukemedel 2015 SocialnMmnden beslutar att faststulla tillumpningsanvisningarna f?5r avgifter tillstandspr5vning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria lmkemedel AA?='-?5'l -j -Utdragsbestyrkande

8 ?, Emmaboda kommun 8 (17) Socialn?nden 6 Dnr SN/2015: Ombyggnation av fern lmgenheter till tv:o st6rre lmgenheter i surskilt boende Sammanfattning av Mrendet F5r att skapa m5jlighet f5r parboende och ell mer attraktiv utformning av lugenheter i surskilt boende f8reslas att fern lugenheter i surskilt boende i Visse:)urda byggs om till tva st5rre lugenheter. Bakgrund Den l november 2012 in'f6rdes ell ny bestummelse i socialtjmnstlagen (2001 :453), som innebur att uldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa f?5rutsuttningar har rutt att fortsutta bo tillsammans uven nur endast den enes behov kruver boende i sarskilt boende. I Emmaboda kommun har m5jligheten till parboende funnits sedan 90-talet da lugenheterna i surskilt boende pa Bjurbucksgatan 46 ur tillruckligt stora far att m5jligg5ra parboende. F5r att kunna erbjuda m5jligheten till parboende uven i Vissefjurda sa f5reslas durf6r ell ombyggnation av fern lugenheter i surskilt boende till tva lugenheter Arendets beredning Den 16 december 2014 truffade socialchef och socialnumndens ordf5rande representanter f?jr Vissefjurda PRO. Under m5tet diskuterades m5jligheten f5r ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter. Samtliga representanter far Vissefjurda PRO stullde sig positiva till ell sadan ombyggnation Beslutsunder}ag Tjunsteskrivelse: Ombyggnation av fern lugenheter till tva st5rre lugenheter i surskilt boende Minnesanteckningar fran rn5tet med PRO Vissefj urda Socialf6rvaltningen f5reslar socialnumnden besluta att bygga om fern lugenheter i surskilt boende pa Storgatan 10 i Vissefjurda till tva st5rre lugenheter som lumpar sig f?6r parboende att 5verlumna urendet till kommunstyrelsen f?jr vidare hantering. SocialnMmnden beslutar att bygga om fern lugenheter i surskilt boende pm Storgatan 10 i Vissefjurda till tva st5rre lugenheter som lumpar sig far parboende att 5verlumna urendet till kommunstyrelsen far vidare hantering. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen }ustcrandc 4/' =l/ lutdragsbcstyrkandc

9 itj Emmaboda kommun 9 (17) Socialnmmnden 7 Dnr SN/ 2015: Val av ledam6ter till socialnmmndens utskott f5r mandatperioden Fiirslag Ordf6rande Maria Ixcot Nilsson (S) Vice ordf6rande Stefan Nystr5m (M) Ordinarie Dragan Pavlovic (S) Ann-Charlotte Filipsson (C) ErsMttare Gullvi Dahll5f (S) Pur-Gustav Johansson (M) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret SocialnMmndens ordf5rande och vice ordf'6rande f5reslar socialnumnden besluta att utse ledam5ter far socialnumndens utskott enligt ovanstaende f8rslag att paragrafen omedelbart justeras SocialnMmnden beslutar att utse ledam5ter f5r socialnumndens utskott enligt ovanstaende f8rslag att paragrafen omedelbart justeras. im[' }ustcrandc '2,4/ IUtdragsbestyrkandc

10 %?, Emmaboda kommun Socialnmmnden 10 (17) 8 Dnr SN/2015: Val av ledam5ter till Kommunala tillgmnglighetsrmdet (KTR) f5r mandatperioden F5rslag Ordf6rande Jarkko Pekkala (S) Ordinarie ledamot G5ran Eriksson (C) ErsMttare Gull-Britt Hellborg (FP) Ingrid Adolfsson (S) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret SocialnMmndens ordf6rande och vice ordf5rande f5res;lmr socialnmmnden besluta att utse representant till kommunala tillgunglighetsradet enligt ovanstaende f5rslag Socialnumnden beslutar att utse representant till kommunala tillgiglighetsradet enligt ovanstaende f?5rslag. lusterandc d W/ I Utdragsbcstyrkandc

11 ? Emmaboda kommun Socialnmmnden 11(17) 9 Dnr SN/2015: Val av ledam6ter i Kommunala pensionmrsrmdet (KPR) f5r mandatperioden Ftirslag Ordf6rande Jarkko Pekkala (S) Ordinarie ledamot Stefan Nystr5m (M) Ersuttare Ann-Charlotte Filipsson (C) Ingrid Adolfsson (S) Sekreterare Utsedd tjunsteman pa socialkontoret Bes}utsunderlag Ange de dokument som utg5r beredningsunderlaget Socialnumnden beslutar att utse representant till kommunala tillgmnglighetsradet enligt ovanstaende f'6rslag. lustcrande? ';'av' / l...,..,...,...,

12 6Emmaboda kommun Socialnffimnden 12 (17) l0 Dnr SN/2015: Sydostjouren - F6rslag till inrmttande av gemensam socialjour fiir Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner Sammanfattning av urendet En ide om samarbete 5ver kommun- och lunsgranserna ledde fram till att ell tjansteman fran vardera Karlskrona och Kalmar kommuner fick i uppdrag att ta fram f5rslag till ett organiserat samarbete kring social jour. F5retrudare f5r Emmaboda och TorsAs kommuners socialtjunst har kontinuerligt hallits informerade om uppdragets utf5rande. F5rslaget till inruttande av gemensam social jour innehller f?5rslag om uppbyggnad av ell bemannad social jour som ska kunna tillhandahlla vissa sociala tjmster efter kontorstid. Social jour ska kunna verka inom huvudsakligen tva omraden: bed5mning av akuta socialtjunsturenden (skydd far barn, ungdomar, missbrukare och brottsoffer) och tillhandahllande av rad och st5d till jourhem/familjehem. Undantagsvis kan uven uppdrag gullande tillsyn i redan pagaende urenden komma ifraga. Socialjouren f5reslas vara bemannad med socialsekreterare (socionomer) samt ell enhetschef. Jouren ska av geografiska skml, utga fran TorsAs kommun. Jouren kommer att inga i socialtjunstorganisationen i TorsAs kommun men kommer durut5ver att kontinuerligt f?51jas av ell referensgrupp med representanter fran 5vriga deltagande kommuner. Under f5rutsuttning att n5dvundiga beslut fattas beruknas social jour kumia inleda arbetet 1 september 2015 Bakgrund Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner har hittills haft olika lokala 15sningar f5r att kunna tillgodose behovet av ell bemam'iad socialtjunstverksamhet inom myndighetsdelen f5r individ- och familjeomsorg (IFO). I de mindre kommunerna har det varit ell komplicerad och svarhanterad fraga. Sedan Socialtjunstlagen antogs, 1982, har det funnits ell rekommendation till kommunerna att tillhandamlla social jour. Detta har, frumst av resursskul, oftast resulterat i nagon form av beredskapsl5sning, dur antingen f?5rtroendevalda eller tj unstemun har haft ell - i vissa fall reglerad och i andra fall helt oreglerad - uppgift att finnas tillgungliga far att kunna utf?5ra socialtjanstens arbetsuppgifter pa andra tider un nornnal kontorstid. Ekonomiska konsekvenser Enligt uppruttad kostnadskalkyl baserad pa helarsdrift av verksamheten blir det f5r Emmabodas del 2015 ell kostnadsf?5rdelning per capita pa 215 tkr Beslutsunderlag Sydostjouren - F5rslag till inruttande av gemensam socialjour f5r Emmaboda, TorsAs, Karlskrona och Kalmar kommuner Justcrande [m" ]' lutdragsbestyrl=ande

13 ? Emmaboda kommun ma' Socialnmmnden 13(17) Socialf6rvaltningen f5reslar socialnmmnden besluta att deltagande i gemensam socialjour, benumnd Sydostjouren, antas i sin helhet enligt uppruttat f8rslag att Emmaboda kommuns socialchef uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt f5rutsuttningar i f5rslaget. SocialnMmnden beslutar att deltagande i gemensam socia5our, benumnd Sydostjouren, antas i sin helhet enligt uppruttat f?5rslag att Emmaboda kommuns socialchef uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt f5rutsuttningar i f5rslaget. Justcrandc i;m' 5yi I Utdragsbcstyrkandc

14 T] Emmaboda kommun Socialnmmnden 14(17) ll Dnr SN/2015: Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoho'lservering, folktil och tobaksf5rsmljning samt kontroll av receptfria lmkemedel i Emmaboda 2015 Sammanfattning av Mrendet Emmaboda kommuns alkoholhandluggare har arbetat fram ell Verksamhets- och tillsynsplan for alkoholservering, folk51 och tobaksf?5rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda I planen presenteras hur tillsyn ska ga till vuga gullande dokumentation, kontrollk5p, ansvarsfull alkoholservering, egenkontroller, tillsynsobjekt. Under 2015 ska det i Emmaboda PA alla restauranger med ett tillsvidare serveringstillstand genornf?5ras minst ett tillsynsbes5k i informativt syfte eller i kontrollsyfte. Genomf?5ras tillsynsbes5k vid arrangemang dur tillf?illigt serveringstillstand till allmunheten beviljas, i informativt syfte eller i kontrollsyfte om det anses finnas ell f5rh5jd risk f5r alkoholrelaterade olugen?heter. Genomf8ras tillsynsbes5k vid arrangemang dur serveringstillstand till slutet sullskap beviljats om det anses finnas ell f5rh5jd risk far alkoholrelaterade olugenheter. Kontrollera f?5rbudet root r5kning pa restauranger i samband med annan tillsyn i de aktuella lokalerna. Genomf5ras tillsyn och kontroller pa alla f?jrsuljningsstallen av folk51, tobaksvaror och receptfria lukemedel. Genomf5ras kontrollk5p av tobaksvaror alternativt receptfria lukemedel Beslutsunderlag Verksamhets- och tillsynsplan f?5r alkoholservering, folk51- och tobaksf5r suljning samt kontroll av receptfria lmkemedel i Emmaboda 2015 Socialf5rvaltningen f6reslmr socialnumnden bes]luta att anta Verksamhets- och Tillsynsplan far alkoholservering, folk51- och tobaksf5rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda 2015 SocialnMmnden beslutar att anta Verksamhets- och Tillsynsplan f5r alkoholservering, folk51- och tobaksf6rsuljning samt kontroll av receptfria lukemedel i Emmaboda Beslutet skickas till Emmaboda kommuns alkoholhandluggare lustcrandc,r;va W' l Utdragsbestyi'kande

15 Emmaboda kommun Socialnffimnden Sammantrndesdatum 15(17) 12 Dnr SN/2014: Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsmr 2014 Sammanfattning av urendet Kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud har varje Ar m5jlighet att s5ka statsbidrag till verksamheten. Nybro, TorsAs och Emmaboda samverkar kring verksamheten med personliga ombud. De personliga ombuden har som malgmpp personer med psykisk omlsa och vissa andra psykiska funktionsnedsuttningar eller med neuropsykotiatrisk problematik. Den huvudsakliga inriktningen ur att i individuella kontakter arbeta pa den enskildes uppdrag. Ombuden arbetar dock uven med grupper och pa ell mer 5vergripande strukturell niva. IAnsstyrelsen i Kalmar lull har begurt in ell redovisning av verksamheten med personli gt ombud verksamhetsar Redovisningen bestar av ett antal fragor om hur verksamheten har organiserats och vilka f8rutsuttningar som ombudet/ombuden har haft i sina arbeten Beh5rig n?nd som har ansvar far socialtjunstverksamheten ska besluta om godkunnande av redovisningen. Beslutsunderlag Redovisning av verksamheten med personligt ombud verksamhetsar 2014 Socialf6rvaltningen f6resmr socialnmmnden besluta att anta redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 att redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar versundes till IAnsstyrelsen i Kalmar lull SocialnMmnden beslutar att anta redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 att redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsar versundes till Lunsstyrelsen i Kalmar lull. Beslutet skickas till IAnsstyrelsen i Kalmar lull, Elisabeth Edberg-Karlsson }usterande m/m I Utdragsbcstyrkandc

16 Emmaboda kommun Socialnmmnden Sammantr!{desdatum 16(17) 13 Dnr SN/2014:9 002 AnmMlan delegationsmrenden Delegationsurenden enligt lista f5r Individ- och familjeomsorgen far perioden Ol Delegationsurenden enligt lista far SoL (socialtjunstlagen) f5r perioden Ol Delegationsbeslut socialnumndens utskott Ol Socialnumnden beslutar att anmulan delegationsurenden under perioden Ol ur delgiven numnden }ustcrandc /;!;'['5;[ lutdragsbcstyrkandc

17 Emmaboda kommun Socialnmmnden 17(17) l4 Dnr SN/2015:2 700 AnmMlan meddelanden Datainspektionen granskar register 5ver misshandlade kvinnor Meddelandeblad fran socialstyrelsen angaende lex Sarah Verksamhetsberuttelse enligt avtal M5jligheternas Hus och socialf?5rvaltningen Socialnumnden beslutar att infornnationen ur delgiven numnden Justcrandc,m/-? l...,..,...,...

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-23 1 (12) Plats och tid Folkets hus, 2011-03-23, kl. 08:00 12:00 Samt 13.00-16.00 Beslutande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sal Moberg,. Kl: 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S) Gunvor Karlsson, (S) Greger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1 2014-01-29 1 Plats och tid Sammanträdesrum, 2014-01-29, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden Datum 2015-12-10 Tid 08:15-11:50 Plats Kommunhuset, sammanträdesrummet Stollen Närvarande Se sidan 2 Justerare Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Rasken, kommunhuset,. Kl 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 2014-02-19 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson,

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista 2 (31) Föredragningslista 178 Val av protokolljusterare 179 Anmälan av övriga ärenden 194 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sal Lövsalen, Kommunhuset,, kl. 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Stig Skruvvik (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Dragan

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2004-02-26 kl 14.00-17.00 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Kjell Lundgren, s Lars Eriksson, kd Karl-Göran Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (15) Innehåll 95 Ändring av dagordning 96 Anmälningsärenden 97 Delegationsbeslut 98 Ansökan om medel till insatser för barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(14) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.25 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Peter Rugarn Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden Plats och tid Bussamåla Vissefjärda, kl. 08:00 11:15 Beslutande Maria Icot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Göte Svensson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Daniel Miletic, (V) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16 PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00 16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30-12.30 33 66

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30-12.30 33 66 Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30-12.30 33 66 Ledamöter: Ersättare: Tjg Estelle Karlsson (M) Ordförande Ann-Britt Gladh (M) tjg Miriam Eriksson (KD) ordf 46 Magnus Douhan (C) 46 Leif Nilsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.20 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (Pf), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Per Adolfsson, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll. Socialnämnden 2013-01-23 1 (18) Plats och tid Sal Moberg Kommunhuset, 2013-01-23, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson, (s), ordförande Gullvi Dahlöf, (s) Ingrid Adolfsson, (s) Maria Ixcot-Nilsson,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS. 2007-11-29 1 (15) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg Tid Torsdagen 29 november 2007, kl 08.30 10.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2011-11-09 1(17) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2011-11-09, kl 09 00 13 00 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Brage Sundberg (åkl) Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Plats och tid Beslutande Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 13:00 15:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer