Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)"

Transkript

1 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen. Sfi ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och att utveckla ett funktionellt nytt språk. Där ingår även ett gott uttal, eftersom det är intimt förknippat med den kommunikativa kompetensen. I uttal ingår också talets rytm och melodi. Att utveckla färdigheter i ett nytt språk ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka den egna personligheten. Individens bakgrund och kulturella erfarenheter kommer till uttryck bl.a. i hur språket används. Det är viktigt att skapa språklig medvetenhet och förståelse för hur språket kan användas i olika sammanhang. Undervisningen skall ge förutsättningar för en sådan språklig behärskning att eleven kan tillgodogöra sig sina studier och bli delaktig i samhälls- och arbetslivet. Undervisningen skall utveckla kunskap om hur man lär sig språk. Sfi är först och främst en kvalificerad språkutbildning, där kommunikation i vid bemärkelse är det centrala. Utbildningen skall utgå från enskilda elevers intressen, förutsättningar och behov. En bedömning av behoven görs i samarbete med eleven och bedömningen kan med fördel dokumenteras. Val av stoff för textstudier, samtal och diskussioner utgår från aktuell kursnivå och tar upp sådant som rör kunskaper om och förståelse för det omgivande samhället. Det skall råda en balans mellan språkutbildningen och de kunskaper om och förståelse för samhället som utbildningen också skall ge. Det är mycket viktigt att eleven ges alla möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Att sfi kan kombineras med förvärvsarbete är vidare ofta en förutsättning för att en person skall kunna delta i utbildningen. Det är mot denna bakgrund av stor betydelse att utbildningen är flexibel och anpassad till den enskilde individen. Utbildningens uppbyggnad Utbildningen utgörs av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 utgörs av kurserna A och B, Sfi 2 av kurserna B och C samt Sfi 3 av kurserna C och D. Varje studieväg består alltså av två kurser som tydliggör progressionen inom utbildningen. Eleven får därigenom möjlighet att planera sina studier med hjälp av mål som kan uppnås inom rimlig tid. Två av kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var och en av dessa två kurser, kurs B och kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Oavsett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kursmålen desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens kunskaper i svenska vid kursstarten och vald studieväg. Bedömningen av på vilken nivå en elev skall starta sina studier utgår från en värdering av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att nå målen. Trots möjligheten att avsluta sfi-utbildningen efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever skall ges möjlighet att studera upp till och med kurs D. Läs- och skrivinlärning innebär att personer utan tidigare utbildning lär sig att läsa och skriva. Läs- och skrivinlärning innebär också att personer med kort utbildning, som inte är funktionellt litterata, får möjlighet att fördjupa sina kunskaper och automatisera dem. Att

2 bli litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid. Läs- och skrivinlärning kan även gälla personer som är litterata och har ett skriftspråk i ett annat skriftsystem och som därför måste lära sig det latinska alfabetet för att sedan kunna läsa och skriva svenska. I det senare fallet kan lärprocessen se annorlunda ut. Läs- och skrivinlärningen knyts inte till någon av kurserna A-D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon av kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela sfi-tiden, för att färdigheterna skall hinna automatiseras. Undervisningen får ske även på elevens modersmål eller annat språk och bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska. Mål Målet för sfi är att eleven skall utveckla sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur man lär sig språk och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. Bedömning och betygssättning Grund för bedömning Inom den del av utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg. För kurserna A-D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs. Bedömningen omfattar elevens kunskaper i enlighet med målen. Bedömningen utifrån betygskriterierna skall relateras till kursens nivå och innehåll samt till övriga bestämningar i beskrivningen av respektive kurs. Bedömningen i sfi gäller hur nyanserat, begripligt och varierat eleven uttrycker sig i tal och skrift hur väl eleven anpassar språket till mottagaren och situationen, förmågan att förstå både detaljer och helheter liksom att uppfatta nyanser i språket och hur väl eleven följer grundläggande regler för språket, deltar i samtal och diskussioner och bemödar sig om att bli förstådd samt hur insiktsfullt eleven reflekterar över och analyserar olika sätt att lära sig svenska och sin förmåga att utveckla ett funktionellt svenskt språk. Ämnets uppbyggnad Sfi består dels av en fristående del, läs- och skrivinlärning, dels av fyra kurser. Läs- och skrivinlärning Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Läs- och skrivinlärning Denna del av utbildningen vänder sig till vuxna invandrare som saknar grundläggande läsoch skrivfärdigheter eller som är litterata men inte behärskar det latinska alfabetet. Läs- och skrivinlärningen kan ske på svenska men får också ske på elevens modersmål eller annat språk. Mål för utbildningen vad gäller läs- och skrivinlärning Eleven skall förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt, kunna använda språket i olika sammanhang,

3 kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket, kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka sig, bli medveten om hur man lär sig språk och utveckla några enkla strategier för läsning och skrivning med olika syften. Kurs A Kursen skall bidra till att utveckla elevens förmåga att kommunicera i tal samt att förstå och använda språket i olika sammanhang. I samband därmed behandlas språkliga frågor av olika slag. Texter och samtal utgår från elevens intressen, förutsättningar och behov. Kursen ger insikter i hur man lär sig språk och hur olika strategier för lärande kan användas, liksom vissa enkla hjälpmedel för lärande och kommunikation. Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna förstå skillnader mellan talat och skrivet språk, kunna kommunicera muntligt i enkla situationer, kunna förstå enkelt, talat språk, kunna muntligt beskriva egna kunskaper och erfarenheter på ett enkelt sätt, kunna tolka och använda några skriftliga budskap och vara medveten om hur man lär sig språk och kunna använda enkla hjälpmedel. Betygskriterier för kurs A Kriterier för betyget Godkänt Eleven följer med visst stöd en enkel, muntlig instruktion. Eleven deltar och gör sig förstådd i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven berättar muntligt, begripligt och med visst sammanhang, om ett bekant ämne. Eleven hanterar några vardagliga situationer där skrift förekommer. Eleven ger exempel på hur den egna språkinlärningen går till. Eleven använder enkla hjälpmedel för att lära och kommunicera. Kriterier för betyget Väl Godkänt Eleven följer självständigt en enkel, muntlig instruktion. Eleven deltar och gör sig förstådd i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven berättar muntligt, begripligt och med sammanhang, om ett bekant ämne. Kurs B Kursen skall bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. Texter och samtal utgår från elevens intressen, förutsättningar och behov. Svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv kan utgöra utgångspunkter. Förmågan att beskriva och reflektera över det egna lärandet utvecklas, liksom förmågan att utnyttja enkla hjälpmedel. Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagliga sammanhang, kunna förstå enkelt, talat språk och enkla texter,

4 kunna beskriva egna kunskaper och erfarenheter och jämföra dem med intryck av liv i Sverige, kunna pröva och kommentera olika sätt att lära sig svenska och kunna använda enkla hjälpmedel för att lära och kommunicera. Betygskriterier för kurs B Kriterier för betyget Godkänt Eleven återger huvudinnehållet i sammanhängande, tydligt tal om ett bekant ämne Eleven berättar och informerar muntligt och tydligt om något som är välbekant. Eleven återger information i vardagliga texter på ett begripligt sätt. Eleven deltar i olika typer av samtal i för eleven vardagliga sammanhang. Eleven kommunicerar i skrift, till exempel genom att skriva enkla meddelanden. Eleven kommenterar det egna lärandet. Kriterier för betyget Väl Godkänt Eleven uppfattar och återger innehållet i tal om ett bekant ämne. Eleven berättar tydligt och med vissa nyanser om ett bekant ämne. Eleven deltar aktivt i olika typer av samtal. Eleven kommunicerar i skrift, genom att till exempel utforma en beskrivning. Kurs C Kursen skall bidra till att utveckla elevens kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift. Texter och samtal utgår från elevens intressen, förutsättningar och behov. Även förmågan att göra jämförelser ingår. Svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv och jämförelser med andra länder kan utgöra utgångspunkter. Reflexion kring och planering av de egna studierna utgör en viktig del. Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer som är relevanta för eleven, kunna förstå tal i olika situationer och texter av olika slag, kunna beskriva egna kunskaper om och erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika förhållanden i Sverige och kunna använda olika strategier för att lära sig svenska, kunna planera sitt lärande och använda relevanta hjälpmedel. Betygskriterier för kurs C Kriterier för betyget Godkänt Eleven uppfattar och återger det väsentliga i tydligt tal om ett bekant ämne. Eleven uttrycker sig muntligt och skriftligt, sammanhängande och begripligt, för att förmedla erfarenheter och åsikter eller beskriva något i vardags-, studie- eller arbetssituationer. Eleven läser och tolkar vanligt förekommande information och instruktioner i skriftlig form samt grafiska bilder, diagram och tabeller. Eleven läser och kommenterar enkla, vardagliga, berättande eller beskrivande texter samt någon skönlitterär text. Eleven reflekterar över det egna sättet att lära sig svenska, och beskriver några strategier som underlättar den fortsatta språkinlärningen. Eleven använder relevanta hjälpmedel.

5 Kriterier för betyget Väl Godkänt Eleven återger innehållet, med vissa nyanser, i sammanhängande, tydligt tal om ett bekant ämne. Eleven uttrycker sig muntligt och skriftligt, sammanhängande, begripligt och med viss variation, för att förmedla erfarenheter och åsikter eller beskriva något i vardags-, studieeller arbetssituationer. Eleven läser och kommenterar vardagliga, berättande eller beskrivande texter samt några skönlitterära texter. Eleven använder olika strategier och hjälpmedel för att överbrygga språkliga problem. Eleven reflekterar över det egna sättet att lära sig svenska, och beskriver några strategier som underlättar den fortsatta språkinlärningen. Eleven diskuterar svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv och gör jämförelser med andra länder. Eleven beskriver sina erfarenheter av demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter i samhället, ger exempel, och jämför med andra länder. Kurs D Kursen skall bidra till att utveckla och fördjupa elevens kunskaper i svenska ytterligare. Texter och samtal utgår från elevens intressen, förutsättningar och behov. Svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv och jämförelser med andra länder utgör utgångspunkter. Kursen ger sådana språkliga kunskaper att eleven kan anpassa språket till mottagare och situation och använda språket på ett relativt säkert sätt. Eleven använder medvetet olika strategier för fortsatt lärande. Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna uttrycka sig relativt säkert, kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv som är relevanta för eleven, kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv i Sverige och något annat land, kunna läsa, kommentera och samtala kring texter av olika slag och kunna använda olika strategier för att lära sig svenska, kunna planera sitt fortsatta lärande och använda relevanta hjälpmedel. Betygskriterier för kurs D Kriterier för betyget Godkänt Eleven förstår och återger innehåll i tal och texter av olika slag. Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner om vardags-, arbets- och samhällsliv. Eleven uttrycker sig tydligt och begripligt och med viss språklig variation i sammanhängande tal och skrift, och uttrycker därvid personliga synpunkter och åsikter. Eleven läser och tillgodogör sig olika slags texter, och reflekterar över innehåll och syfte. Eleven gör jämförelser mellan egna och andras erfarenheter av språk, kultur, samhälls- och arbetsliv.

6 Eleven diskuterar sina inlärningsstrategier och val av hjälpmedel. Kriterier för betyget Väl Godkänt Eleven förstår och återger innehåll i tal och texter om ämnen, som även kan vara delvis obekanta. Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner om vardags-, arbets- och samhällsliv och kan argumentera för sina synpunkter. Eleven läser och tillgodogör sig olika slags texter, reflekterar över innehåll och syfte och formulerar egna iakttagelser.

7 Kommentarer Till kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Styrdokumenten för svenskundervisning för invandrare (sfi) ändrades senast 2002/2003. Som en hjälp för lärarna tog Skolverket fram stödmaterial: Sfi. Kartläggning och studieplanering samt Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A D. Båda materialen finns att hämta på Skolverkets webbplats under rubriken Vuxenutbildning/Sfi. Den kursplan som gäller fr.o.m. 1 januari 2007 utgår från de förslag till förändringar av sfi som redovisades i propositionen Vissa frågor om vuxnas lärande (prop.2005/06:148) : Regeringen har under en längre tid arbetat med att ta fram förslag som skall påskynda och förbättra integrationen av invandrare i det svenska samhället. För en person som kommer till Sverige är kunskaper i det svenska språket en väsentlig faktor för att snabbt kunna etablera sig både i samhället och på arbetsmarknaden. Ändringarna återfinns dels i 13 kap skollagen (1985:1100), dels i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare och finns att läsa på Skolverkets webbsida, under Lagar och regler. Förändringarna syftar till att höja kvaliteten, förbättra resultaten och därmed öka genomströmningen i sfi och innebär att: vuxna invandrare, som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter, får möjlighet att få sådan utbildning inom sfi istället för, som hittills, i den grundläggande vuxenutbildningen, läs- och skrivinlärning får ske på elevens modersmål eller på annat språk, tyngdpunkten i kursplanen i sfi, som idag innefattar språkutbildning i svenska samt samhällsorientering, förskjuts mot en mer kvalificerad språkutbildning, betygsbeteckningarna ändras till Godkänt och Väl godkänt och Skolverket får utarbeta betygskriterier även för Väl godkänt. Alfabetiseringen (den grundläggande läs- och skrivinlärningen) för invandrare flyttas till sfi från den grundläggande vuxenutbildningen, där den skett inom ramen för Svenska som andraspråk. Alfabetiseringen får ske på elevens modersmål eller på ett annat språk. Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid är även i fortsättningen 525 timmar och ska omfatta minst 15 timmar undervisningstid i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod, ett krav som gäller under hela utbildningstiden. Undervisningstiden får dock minskas om eleven begär det och kommunen finner att det är förenligt med utbildningens syfte. Den del av utbildningen som gäller alfabetisering ligger utanför de 525 timmarna. Kommunen ska, i samarbete med länsarbetsnämnden, verka för att en elev i sfi ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och för att sfi kan kombineras med andra aktiviteter såsom arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning. Kommunen ska också verka för att studier i sfi kan bedrivas samtidigt som eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården. Sfi skall vidare kunna kombineras med förvärvsarbete. 1

8 Förändringarna i skollagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna i 13 kap. 1 skollagen som gäller alfabetisering skall dock börja tillämpas först på utbildning som påbörjas efter den 1 januari När det gäller bedömning har Skolverket tidigare utarbetat betygskriterier endast för betyget Godkänd. Betygsbeteckningarna ändras till Godkänt samt Väl godkänt och genom att Skolverkets bemyndigande ändrats, utarbetar Skolverket betygskriterier för båda betygsstegen. Bestämmelserna finns i 15 och 16 förordningen om svenskundervisning för invandrare och gäller fr.o.m. den 1 december Något om bakgrunden till och arbetet med kursplanen Av uppdraget till Skolverket framgår att sfi först och främst ska vara en kvalificerad språkutbildning: Den nya kursplanen i sfi bör återspegla en förskjutning av tyngdpunkten i undervisningen mot kvalificerad språkutbildning (ur Uppdrag till Statens skolverk att utarbeta en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) m.m.). Utbildningen ska även ge kunskaper om och förståelse för det svenska samhället. I propositionstexten skriver regeringen: Språk och kultur hör nära samman. I all språkundervisning utgör texter om det samhälle och den kultur där det aktuella språket talas en källa såväl till språkkunskaper som till kunskaper om landet i fråga. I samma text sägs även att det är en stor fördel för individen om språkundervisningen utgår från vardagslivet och att utbildningen i svenska med fördel kan kopplas till utbildning i yrkesspråk. Många elever har yrkeskunskaper och erfarenheter från hemlandet och att kunna redogöra för dessa och förstå hur de kan praktiseras och tillämpas i det svenska samhället gör att kunskaperna och erfarenheterna snabbare kan tas tillvara i arbetslivet, i för individen relevanta yrkessituationer. Lärarna har stor frihet att välja stoff och metoder, så att det blir en balans mellan de olika kraven. Förutom att sfi ska ha tydligare fokus på språkutbildning har ett ytterligare skäl till att lyfta ut samhällsinformationen varit att sådan information bör ske så snabbt som möjligt och även kunna ges på hemspråket. Samhällsinformationen är i övrigt ett ansvar för kommunerna och alla nyanlända har rätt till en individuell introduktion under den första tiden i Sverige. I arbetet med kursplanen har Skolverket utnyttjat tillgänglig information, bl.a. ett regeringsuppdrag där Skolverket utvärderat hur kommunerna tillämpar 2003 års kursplaner för svenskundervisning för invandrare samt aktuell statistik. I arbetet med att följa upp och utvärdera sfi i kommunerna kontaktade Skolverket via en webbaserad enkät sfi-rektorerna i alla landets kommuner. Dessutom genomfördes intervjuer i fyra kommuner. Samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen (ams), Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling och Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för Överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare har också givit underlag för arbetet. Bland annat har Skolverket och ams diskuterat behovet av kunskaper i svenska i förhållande till de krav på språkkunskaper som ställs på arbetsmarknaden och hur samarbetet ska kunna utvecklas i dessa frågor. Vem får studera inom sfi? Åldersgränsen för att delta i sfi-undervisning är 16 år. Kommunen kan emellertid låta en person, som i och för sig har rätt att delta i sfi, i stället påbörja utbildning i gymnasieskolan, om han/hon önskar det och tillhör gymnasieskolans målgrupp. För vissa är det naturligt att 2 Effektstudie sfi-kursplaner. Dnr : Utbildningsresultat 2006 Riksnivå. Rapport nr 274

9 gå i gymnasiet, andra vill hellre lära sig svenska inom ramen för sfi. Bedömningen av vilken skolform som är mest lämplig utgår från individens behov och förutsättningar. Kommunen ansvarar för att erbjuda sfi och ska arbeta aktivt med att nå ut till de personer som har rätt till sfi och uppmuntra dem till att delta i utbildningen. Om en person som vill delta i sfi-utbildning arbetar, ska kommunen samråda med arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation om hur deltagande ska kunna ske. Utbildningen är kostnadsfri, men vissa mindre kostnader får tas ut av eleven. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader och har någon påbörjat en kurs i sfi har han/hon rätt att fullfölja kursen. Undantaget är om eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen eller om han/hon inte gör tillräckliga framsteg. Att studera inom sfi Utbildningen i sfi skall ge vuxna, som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, möjligheter att utifrån sina olika förutsättningar, behov och personliga mål utveckla förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, i samhälls- och arbetsliv samt i studier. Alfabetisering kan gälla såväl den mycket kortutbildade som inte kan läsa eller skriva som den som är läs- och skrivkunnig och har ett annat skriftspråk. Utbildningen ska vara så omfattande att den upplevs som meningsfull och leder till uppsatta mål. Självstudier kan komplettera undervisningen liksom andra studier, praktik, arbete eller rehabilitering. I dessa fall måste undervisningen planeras så att den utan problem kan kombineras med sådana aktiviteter. Alfabetiseringen bör ske samtidigt med sfi-studierna och löpa under hela sfi-tiden, eftersom språkinlärning är en process, där det måste finnas tid och utrymme för reflexion och för befästande av kunskaperna. Svenskundervisning för invandrare vänder sig till personer som har olika studiemål och som sinsemellan kan vara ytterst olika vad gäller t.ex. utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter och ålder. Kraven på flexibilitet och anpassning till olika gruppers och individers behov är stora. De innebär t.ex. att elever kan nå sina mål genom att gå olika vägar genom sfi-kurserna. Samverkan mellan utbildare och andra aktörer, exempelvis arbetsförmedlingen, är angeläget för att språkutbildningen ska kunna anpassas till kommande behov. Därför är det viktigt att utbildningen planeras i samarbete med eleven och planeringen bör dokumenteras. Ett hjälpmedel för detta är t.ex. individuella studieplaner, som vid behov också kan revideras. Mer om det finns att läsa i Skolverkets skrift Individuell studieplan, individuell kurs och intyg i kommunal vuxenutbildning liksom i Skolverkets rapport Intyg. Båda rapporterna finns att hämta på Skolverkets webbplats under rubriken Vuxenutbildning. Sfi karaktäriseras av att eleven utvecklar språkkunskaper i ett land där språket talas. Utbildningen syftar till att eleven känner lust och intresse att lära sig svenska och vågar och kan använda språket i olika situationer samt kan språkligt både dra nytta av och granska det innehåll som språket förmedlar. Genom utbildningen utvecklas en allsidig, kommunikativ förmåga som byggs upp av olika kompetenser. Kompetensen att bilda språkligt sammanhängande helheter utvecklas och den kommunikativa förmågan anpassas efter hand allt bättre till situation och mottagare. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. Till kompetensen hör även förmåga att behärska språkets form såsom betoning, satsmelodi, fraseologi, vokabulär, ordbildning, grammatik och stavning. Vikten av ett gott uttal betonas i kursplanen. En ytterligare kompetens är medvetenhet om hur språkinlärning går till. Utbildningen ska ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att använda olika strategier för lärande, både individuellt och i samarbete med andra för att fortlöpande, med hjälp av omgivningens talade och skrivna svenska, kunna planera och bygga vidare på sina kunskaper i svenska

10 språket. Utgångspunkter för utbildningen och lärandet är elevernas olika modersmål, övriga språkkunskaper, yrkeserfarenheter, utbildningsbakgrund samt deras intressen och behov. Förmåga att reflektera över likheter och skillnader mellan egna erfarenheter av språk och kulturer och det svenska språket och de kulturer som eleven möter i Sverige ingår i utbildningen och bidrar till förståelse av kulturella olikheter och därmed till interkulturell kompetens. Utbildningen syftar dessutom till att ge information och vägledning som gör det möjligt för den studerande att planera fortsatt utbildning och arbete. Bedömning Liksom tidigare används två bedömningssteg inom sfi. Dessa benämns Godkänt och Väl godkänt. Skolverket utarbetar, till skillnad mot tidigare, kriterier för båda stegen. Bedömningen utgår från de fem färdigheterna hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Strategier, språklig kvalitet och interkulturella erfarenheter ingår också. Mer om bedömning finns att läsa i Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A D. Till stöd i bedömningen finns också centralt fastställda prov, som lärarna bör använda för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Avsikten med det nationella provet är dock inte att det ska vara ett examensprov, utan det utgör en del av lärarens bedömningsunderlag. En rapport om Det nationella provets funktion och status inom sfi publicerades i december Rapporten bygger på resultat från en undersökning genomförd under 2005 av det nationella provet och bedömningsmaterialet i sfi och baseras på intervjuer med rektorer, lärare och studerande vid tio olika verksamheter. Rapporten finns att beställa eller ladda ner på Skolverkets webbplats under rubriken Publikationer. Dessa kommentarer till kursplanen i sfi kan komma att revideras och kompletteras vid behov.

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 ESLÖVS KOMMUN Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 2010-04- 23 24 GoVu.2010.0168 Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer Ärendebeskrivning

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1)

Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1) Betygskriterier i Moderna språk år 8 (steg 1) Eftersom vi lever i ett mångkulturellt och rörligt samhälle och tillhör en språkminoritet är det av yttersta vikt att vi lär oss kommunicera på andra språk.

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2009:22 Utkom från trycket den 28 maj 2009 beslutade den 15

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9. Du ska kunna - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen

Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9. Du ska kunna - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9 - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen - muntligt berätta och beskriva något - argumentera för en uppfattning Du formulerar dig begripligt och

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Engelska för döva Mål att sträva mot Ämnets karaktär och uppbyggnad

Engelska för döva Mål att sträva mot  Ämnets karaktär och uppbyggnad Engelska för döva Ämne: Engelska för döva Ämnets syfte Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Utgångspunkter Komvux

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift.

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift. 2013 2015 Välkommen till prövning i Svenska som andraspråk 1! Kursen innehåller moment där du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt. Hur du använder språket för vardagsbruk

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084 Utbildningsavdelningen 2012-02-15 1 (6) Dnr 2012:00084 Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som

Läs mer

kunna vara en aktiv part i ett samtal och kunna ställa och besvara frågor kunna muntligt och skriftligt redogöra för en händelse på korrekt franska

kunna vara en aktiv part i ett samtal och kunna ställa och besvara frågor kunna muntligt och skriftligt redogöra för en händelse på korrekt franska Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna uppfatta vardagligt talad franska även i snabbt tempo kunna vara en aktiv part i ett samtal och kunna ställa och besvara frågor

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan för Bakgrund: Hemland Ålder Språk Erfarenheter Studier Sverige: Ankomstår Erfarenheter Studier Kursdeltagarens mål för utbildningen Kursdeltagarens mål efter utbildningen Ο syn Ο hörsel Ο övrigt Finns

Läs mer

att göra enkla sammanfattningar

att göra enkla sammanfattningar Studieväg 2 Hörförståelse Betyg C Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett relativt väl fungerande Betyg A genom av huvudinnehållet och

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Upplägg och genomförande - kurs C

Upplägg och genomförande - kurs C Upplägg och genomförande - kurs C Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid för respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Moderna språk. Ämnets syfte

Moderna språk. Ämnets syfte Moderna språk MOD Moderna språk Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och

Läs mer

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator.

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator. prövning sva 01 Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Svenska som andraspråk 1 Kurskod SVASVA01 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten

Läs mer

Kursplanen i ämnet engelska

Kursplanen i ämnet engelska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet engelska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

TYSKA ÅR 7 9, RISBROSKOLAN I FAGERSTA efter förberedelse kunna muntligt berätta om sig själv och andra,

TYSKA ÅR 7 9, RISBROSKOLAN I FAGERSTA efter förberedelse kunna muntligt berätta om sig själv och andra, Delmål år 7 Delmålen för år 7 består i att eleven skall kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i för årskursen utformade talsituationer inom kända ämnesområden, klara enkla förberedda dialoger

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

Inför prövning i Moderna språk steg 4

Inför prövning i Moderna språk steg 4 Inför prövning i Moderna språk steg 4 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska:

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Gymnasiepoäng 200 Läromedel Läromedel anpassat för Svagrund t.ex. Språkporten Bas, (2011) (kapitel 1-5, bok och webb)

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer