Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation."

Transkript

1 nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

2 Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss. Men Moderna är det enda försäkringsbolaget i Sverige som ger dig bonus. Så här fungerar det: När du tecknar din andra försäkring hos oss får du Bonuspaket 1. Det innehåller bland annat spärrservice, nödkontanter, id-skydd, flyttskydd och garanti mot underförsäkring. Har du tecknat tre försäkringar eller fler får du också Bonuspaket 2. Det ger dig premiebefrielse om du till exempel skulle bli sjukskriven under en längre tid, på grund av en skada som är ersättningsbar. Som du ser finns det mycket att vinna på att samla dina försäkringar hos oss på Moderna. *För att bli krävs det att du har tecknat försäkringar i två eller fler av Moderna Försäkringars bonusgrundande produktgrupper: Hem/Villa, Bil/Lätt lastbil och Sjuk- och Olycksfall. Enbart försäkringar som tecknats direkt via Moderna Försäkringar är bonusgrundande. Försäkringar som tecknats via en samarbetspartner kan inte användas för att bli. Två eller fler försäkringar inom samma produktgrupp, exempelvis två bilförsäkringar, ger inte bonus. Om olika personer i hushållet har egna försäkringar hos oss, kontakta oss för att få fram hushållets totala bonus. För fullständiga villkor se sidan 4. Antal försäkringar * Ger följande bonus 1 = = + = + = + 2

3 Två unika Bonuspaket Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss. Men Moderna är också det enda försäkringsbolaget i Sverige som ger dig bonus. När du har två försäkringar ur två av de olika produktgrupperna Bil, Boende, Personförsäkringar, MC eller Båt får du Bonuspaket 1. Har du tre eller fler försäkringar hos oss kan du även få Bonuspaket 2. Spärrservice Vid förlust eller stöld av dina (registrerade) kredit- och betalkort, mobilabonnemang eller ditt pass, behöver du bara ringa ett och samma telefonnummer för att spärra samtliga. Nödkontanter och biljetter Skulle du förlora eller bli bestulen på ett eller flera av de kort du registrerat, kan du ta ett nödlån. Efter att du legitimerat dig kan du hämta din utbetalning på en rad olika resebyråer, hos lokala operatörer på flygplatser, på järnvägsstationer, växlingskontor, postkontor (alla Western Union-kontor) eller hotell. Om du blir bestulen eller förlorar dina flyg-, tåg- eller färjebiljetter kan du också få låna pengar för att beställa nya. Kreditprövning sker. Id-skydd Skulle du bli bestulen på dina identitetshandlingar, ersätter vi dina kostnader för juridisk hjälp för att bestrida pengakrav och oriktiga betalningsanmärkningar. Flyttskydd Om du flyttar och har två boenden samtidigt gäller ditt försäkringsbelopp för lösören på både din nuvarande bostad samt bostaden du flyttar till. Försäkringen gäller i upp till 60 dagar från flyttdatum (gäller hem- villahemförsäkring hos Moderna). Garanti mot underförsäkring Om du införskaffar nya föremål (lösören) under ett försäkringsår, omfattas dessa automatiskt av din hem-, villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring fram till nästa huvudförfallodag. Premiebefrielse Skulle du, till följd av en ersättningsbar skada i Moderna Försäkringar* eller Atlantica, bli arbetslös eller sjukskriven mer än 25% efter sex månader, får du dina försäkringar hos Moderna Försäkringar* ersatta från och med månad sju, och i max sex månader framåt. *Ej Bilsport & MC. Moderna erbjuder Bonuspaketen i samarbete med Falck Secure, ett av Nordens största räddnings- och säkerhetsföretag. 3

4 MF BK Detta utgör villkoren för dina Bonuspaket. A Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar räknat från när du lämnar din bostad och i direkt anslutning därefter lämnar din hemortskommun i Sverige. B Vem är försäkrad Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Med försäkringstagare avses den som har minst en försäkring som tecknats genom Moderna Försäkringar inom två eller flera av de produktgrupper som medger Bonuspaket. Om försäkringar i bonusgrundande produktgrupper upphör Bonuspaket är beroende av antalet bonusgrundande försäkringar som är i kraft hos oss. Upphör en eller flera av de bonusgrundande försäkringarna förlorar du vid samma datum rätten till Bonuspaketen. Du behåller dina Bonuspaket så länge du har minst en försäkring inom två eller flera av de produktgrupper som medger Bonuspaket. Upphör försäkringar så att du endast har försäkringar i två eller tre produktgrupper kvar, förlorar du vid samma datum rätten till E Bonuspaket 2. Upphör försäkringar så att du endast har försäkringar i en (eller ingen) produktgrupp kvar, förlorar du vid samma datum rätten till alla Bonuspaket. Enbart försäkringar som tecknats direkt genom Moderna Försäkringar räknas mot produktgrupperna. Försäkringar som tecknas via en samarbetspartner medger inte Bonuspaket. Produktgrupperna är: Hem/Villa Bil/Lätt lastbil Sjuk- och Olycksfall barn, Sjuk- och Olycksfall vuxen och Olycksfall vuxen Båt MC Har du hem- eller villahemförsäkring som tecknats genom Moderna Försäkringar gäller försäkringen dessutom för de hushållsmedlemmar som omfattas av hem- eller villahemförsäkringen. Övriga regler kring vem försäkringen gäller för När vi i fortsättningen skriver du, dig och din avser vi var och en av de personer som försäkringen gäller för. Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Med annan förvärvsverksamhet avses sådan verksamhet, som inte är direkt yrkes- eller tjänsteutövning, men som har till syfte att bereda dig en intäkt av inte alltför ringa storlek eller har karaktär av stadigvarande uppdrag av viss betydelse. C Vad gäller försäkringen för Beroende på antalet produktgrupper (se B) inom vilka du har försäkring får du olika Bonuspaket. Kom igång med spärrservice, nödkontanter och biljetter Om du hamnar i en nödsituation kan vi hjälpa dig med spärrservice, nödkontanter och biljetter. Men det kan vara svårt att komma ihåg alla värdehandlingar som man vill spärra. Därför kan det vara bra att redan nu kontakta Falck Secure på för att registrera dina bank- och kreditkort, mobiltelefoner och andra värdehandlingar. Om du är utomlands och förlorar en värdehandling som är registrerad hos Falck Secure kan du få låna upp till kronor i nödkontanter. Beloppet betalas ut till närmsta Western Union-kontor. Likaså kan du få låna pengar för förlorade biljetter till olika färdmedel. Självklart kan du kan redan nu använda vår spärrservice, dygnet runt, på Bonuspaket 1 Om du har försäkringar inom två eller tre produktgrupper är du hos Moderna Försäkringar och har Bonuspaket 1 under D. Om du har försäkringar inom tre eller fler produktgrupper får du även Bonuspaket 2 hos Moderna Försäkringar läs vad som ingår under E Bonuspaket 2. 4

5 D Bonuspaket 1 Om du har försäkringar inom två eller tre rabattgrundande produktgrupper får du Bonuspaket 1. D1 Spärrservice Som har du tillgång Falck Secure Spärrservice. Allmänna bestämmelser Falck Secure Spärrservice i samarbete med Moderna Försäkringar Gällande Falck Secure Spärrservice utförd av Falck Secure AB Tjänsten Falck Secure Spärrservice tillhandahålls av Falck Secure AB (nedan Falck Secure) och är gällande och tillgänglig för Kunden så länge Kunden är. Tjänstens innehåll Registrering av kreditkort, bankkort och andra värdehandlingar utfärdade i Norden (såsom betalkort,pass, körkort, mobiltelefon mm). Mottagande av förlustanmälan och spärr av kort och värdehand lingar dygnet runt på årets alla dagar. Spärr av mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon. Stöldskyddsregistrering av värdesaker såsom TV, kameror, stereo, dator m.m. Falck Secure gör polisanmälan åt Kunden och sätter Kunden i kontakt med sitt försäkringsbolag när Kunden förlorat en vär desak. Meddelandeservice framförande av meddelanden till angivna personer via brev, fax, telefon, e-post eller SMS. Elektroniskt bankfack där Kunden kan ladda upp bilder på vär desaker och värdehandlingar. Tillhandahålla nödkontanter med upp till SEK* *Nödkontanter och biljetter Vid förlustanmälan utomlands av registrerad handling kan Kunden låna upp till SEK i tillfälliga kontanter. Beloppet betalas ut via närmaste lokala Western Union kontor i lokal valuta till Kunden. Kursen är aktuell växelkurs för valutan. Om färdbiljett förlorats utomlands och skulle ha anskaffats där med hjälp av registrerad och förlorad handling kan sådan erhållas upp till SEK. När Kunden erhåller tillfälliga kontanter skall denne legitimera sig samt därvid ange erhållen kod. I det fall betalningsanmärkning eller annat förhållande indikerar att Kunden ej kan eller vill återbetala tilltänkt kredit, kan Falck Secure vägra kreditgivning. Falck Secure äger rätt att inför kreditgivning genomföra sedvanlig kreditprövning. Kunden erhåller skriftlig bekräftelse på anmäld förlust och faktura på utgivna tillfälliga kontanter eller färdbiljetter. Återbetalning skall ske inom 28 dagar utan ränta. Försenad betalning medför dock ränta motsvarande riksbanksdiskonto plus 8 procentenheter samt även eventuella avgifter enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid förlust av handlingar eller objekt skall kunden anmäla förlusten till Falck Secure på telefonnummer Handlingarna skall hanteras i enlighet med handlingsutfärdarens instruktioner. Meddelandeservice sker på kundens risk. Falck Secures ansvar begränsar sig till att mekaniskt vidarebefordra ärendet till angiven mottagare. Om ärendet står i strid med lagstiftning, god sed eller hemfrid, kan Falck Secure utan ansvar vägra att vidarebefordra ärendet. Ansvar Falck Secure har inget ansvar, varken för skada som kan drabba Kunden vid förlust av handlingar eller avseende Spärrservicen om inte Falck Secure har varit vållande till skadan eller förlusten och heller inte om kunden åsidosatt förpliktelse eller själv varit vållande till skadan eller förlusten. Falck Secure har inte i något fall ansvar för följdskada. Falck Secure är inte ansvarig för skada, förlust eller dröjsmål som beror på myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, brand, explosion eller liknande händelse. Kunden är själv ansvarig för komma i kontakt med Falck Secure för att använda Spärrservicen på det sätt som Falck Secure anger. Falck Secure och av Falck Secure utsedd partner har rätt att säga upp abonnemanget om kunden missbrukar tjänsten eller är vårdslös med de handlingar som omfattas av tjänsten. Om behandling av personuppgifter Sådana personuppgifter som lämnas till Falck Secure med Nordiska dotterbolag kommer att behandlas av Falck Secure med samarbetspartners för att fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Frågor om behandlingen av dina personuppgifter ställs till den personuppgiftsansvarige på adress Falck Secure AB, Box 774, Helsingborg. Efter skriftlig begäran är varje kund berättigad att en gång per år få uppgift om vilka personuppgifter som förekommer hos den personuppgiftsansvarige och hur de behandlas hos denne samt att begära att uppgiftsbehandlingen upphör. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. D2. ID-Försäkring Du som försäkringstagare har även skydd för vissa kostnader som kan uppkomma vid stulen eller obehörig användning av id-handling nedan definierat som ID-stöld. ID-stöld Med ID-stöld avses situationer där tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan exempelvis handla om att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort, lån eller registrera telefonabonnemang i den försäkrades namn. Varje handling, eller flera upprepade sammanhängande handlingar, som uppstår till följd av ID-stöld är att betrakta som en och samma skadehändelse. Med identifikationsbevis avses varje legitimation som är avsedd att identifiera den försäkrade, exempelvis pass, bankkort, körkort, personnummer, kontonummer, inloggningskoder, digital signatur, pinkoder och så vidare. 5

6 Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID-handlingar, körkort, pass eller annan av bankerna godtagen ID-handling med fotografi. Med kostnader avses direkta kostnader såsom avgifter, fotografering och liknande. Ersättning utgår inte för indirekta kostnader. Ersättning lämnas med högst kr för varje skadehändelse och med högst kr under en försäkringsperiod. utredningskostnader m.m. till följd av ID-stöld. Försäkringen ersätter kostnader för juridiskt ombud på upp till kr för att tillvarata försäkringstagarens rätt i samband med att obehörig person använt försäkringstagarens ID-handling vid betalning med check eller kort eller vid upptagande av kredit på sätt som medfört krav på betalning. Begränsningen på kr för ersättning för juridiskt ombud gäller för varje skadehändelse och försäkringsperiod. Försäkringen ersätter inte förlust av information (immateriell skada). ekonomisk skada direkt eller indirekt sammanhängande med ID-stöld skada uppkommen vid användning av försäkringstagarens idhandling av familjemedlem eller annan försäkrad. Särskilda Aktsamhetskrav Försäkringstagaren skall vara särskilt aktsam och anpassa sitt handlande efter situationen på platsen där försäkringstagaren befinner sig samt till vilka möjligheter som finns att upptäcka och förhindra stöld av identitetshandlingar. Om aktsamhetskraven åsidosatts kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Bedömningen skall göras efter graden av oaktsamhet. D2.1 Förutsättningar för skadeersättning utan dröjsmål anmäla förlust av id-handlingar eller obehörigt användande av sådan handling till polisen på den ort eller i det land där händelsen inträffade medverka i polisutredningen genom att lämna alla uppgifter du har göra vad som står i din makt för att förhindra obehörig använd ning och att begränsa skadans storlek underrätta betalkortutgivare, banker och andra som det är rele vant att underrätta, om den aktuella ID-stölden bestrida eventuella krav som riktas mot dig. D2.2 Skadeanmälan och utredning Skadeanmälan görs till Moderna Försäkringar Box Stockholm. Kontakta skadeservice på telefon (från utlandet ringer du ). D3 Flyttskydd Om du flyttar gäller ditt försäkringsbelopp för lösöre både för din nuvarande bostad (angivet försäkringsställe) och den bostad du flyttar till, i upp till 60 dagar från flyttdatum (gäller hem- villahemförsäkring hos Moderna). D4 Garanti mot underförsäkring Försäkringen omfattar nyanskaffningar som görs under ett försäkringsår. De nyförvärvade föremålen omfattas automatiskt av din Hemförsäkring (lösöre), Fritidshusförsäkring och din Villaförsäkring (inkluderar även annex, garage, tillbyggnad eller liknande som uppförts eller är under uppförande sedan senaste huvudförfallodag) som tecknats genom Moderna Försäkringar. Senast vid nästkommande huvudförfallodag måste du se till att din försäkring ändras så att ditt skydd motsvarar dina nya behov. E Bonuspaket 2 Tre eller fler bonusgrundande produktgrupper ger dig utöver Bonuspaket 1 även följande lojalitetsfördel: E1 Premiebefrielse Om du till följd av ersättningsbar skada i Moderna Försäkringar eller Atlantica (ej Bilsport & MC) blir arbetslös eller sjukskriven till mer än 25% längre tid än 6 månader så får du premien för dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och Atlantica (ej Bilsport & MC) ersatt från och med månad 7 i max 6 månader framåt F Övriga villkor en för Moderna framgår av denna produktinformation och ditt försäkringsbrev. För de försäkringar som ingår i Bonuspaketen är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som gäller. Personlig service: Kontakta Modernas kundservice på för att diskutera vilket skydd du behöver. För att anmäla en skada, ring eller gå in på Skadeanmälan skall göras så snart som möjligt efter skadehändelsen. Försäkringstagaren är skyldig att medverka till utredningen av försäkringsfallet och följa försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringstagaren skall också på begäran lämna försäkringsgivaren fullmakt att inhämta information som försäkringsgivaren kan behöva för utredning av skadan. 6

7 F1 Generella undantag Försäkringen ersätter inte skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti, försäkring eller liknande åtagande. Försäkringen gäller dock om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Om du är på resa utanför Sverige tillämpar vi undantaget för krigsskador bara om du rest till en plats där oroligheterna pågick eller om du tar del i oroligheterna eller tar befattning med dem som rapportör eller dylikt. skada genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terroristhandling. Med terrorism avses en handling, inkluderande men ej begränsad till, användandet av styrka eller våld och/eller hot om detsamma, av person eller grupp (grupper), vare sig någon handlar enskilt eller på någons uppdrag eller i samband med någon organisation (organisationer) eller regering (regeringar), betingande av politiska, religiösa, ideologiska, eller etniska syften eller skäl inkluderande avsikten att påverka regeringar och/eller försätta allmänheten, eller del av allmänheten, i fruktan. förlust som uppstår om skadeutredning, eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. G Personuppgifter De personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar, hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405), ( PUL ), regler. Uppgifter som behandlas är allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap och hälsotillstånd. Personuppgifterna hämtas normalt från dig som försäkrad, men kan även erhållas från våra samarbetspartners eller från försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan, enligt lag, komma att lämnas ut till myndigheter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, såsom administrering av försäkringen, utredning av skadeärenden m.m. Personuppgifterna kan även komma att användas för riskbedömning, marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. För fullständig information enligt PUL hänvisas till försäkringsvillkoren för de försäkringar du tecknat hos Moderna. H Preskription Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot oss inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan vi tagit slutligt ställning till ersättningsfrågan. I Prövningsmöjligheter om du är missnöjd Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hur du blivit bemött, ber vi dig att i första hand vända dig till den handläggare som handlagt ditt ärende. Om oenighet fortfarande råder efter att du fått besked från ansvarig chef kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden Tel: Allmän domstol Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå Tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret. Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box Stockholm Bolagsverket Org.nr Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CVR-nr Klausdalsbrovej 601 DK 2750 Ballerup, Danmark Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till PUL-ansvarig på försäkringsgivarens adress. Du kan även när som helst vända dig till försäkringsgivaren och begära dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. 7

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer