Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson"

Transkript

1 Gymnasienämnden (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Gisela Holtersson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Kjell Nilsson Justerande... Gisela Holtersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Gymnasienämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande

2 Gymnasienämnden (12) Närvarolista Beslutande Kjell Nilsson (S) Orvar Carlsson (KD) Gisela Holtersson (S) Leif Höglund (S) Anette Ruus (S) Bengt Fröjd (C) Henrik Josten (M) Vanja Ekström (FP) James Bucci (V) Tjänstgör för Ersättare Joakim Sjöling (S) Theresia Nordlund (S) Hans Norén (S) Christina Larsson (C) Christer Thobiasson (M) Jens Roslind (M) Ulla-Beth Stake (FP) Magdalena Hansson (FV) Personalföreträdare Kristina Hilmersson, Lärarförbundet Peter Trollgärde, Kommunal Nils-Erik Rasmussen, LR, Övriga deltagare Marie Nordvall, förvaltningsekonom, 93, del av 94 Tommy Olsson, förvaltningschef

3 Gymnasienämnden (12) Ärenden Sid 91 Yttrande över Policy för mottagande av sponsring och gåvor 4 92 Lokalutredning 2009 Birger Sjöberggymnasiet 5 93 Plan för ekonomisk internkontroll Information, rapporter och övriga frågor 8 95 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Ärenden till nästa sammanträde

4 (12) 91 Dnr 2009/114 Yttrande över Policy för mottagande av sponsring och gåvor Ärendebeskrivning Kommunal sponsring är en relativt ny företeelse, som inte finns reglerad i lag. För att tillförsäkra kommunen att sponsringen är seriös har kommunstyrelseförvaltningen i skrivelse daterad redovisat att kommunen bör ställa krav på sponsorer och givare, för att inte skada förtroendet för kommunens verksamhet. Med anledning av detta har det ansetts nödvändigt att ta fram en policy som skall fungera som ett stöd då sponsring eller mottagande av gåva blir aktuellt. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till policy för mottagande av sponsring och gåvor till samtliga nämnder för yttrande. Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden har ingenting att erinra mot förslag till Policy för mottagande av sponsring och gåvor. Protokollsutdrag: kommunkansliet

5 (12) 92 Dnr 2009/81 Lokalutredning 2009 Ärendebeskrivning Ordföranden och förvaltningschefen informerar om mötet med samhällsbyggnadsnämndens presidie samt KSAU den 26 oktober En föredragning om framtida lokalbehov på Birger Sjöberggymnasiet gjordes av förvaltningschefen och en diskussion fördes i anslutning till föredragningen. På grund av elevminskningen, som är en följd av lägre födelsetal, kommer gymnasieskolan att inom kort ha alltför stora lokalutrymmen. Elevminskningen från 2007 och fram till år 2017 beräknas till 500. En idé som presenterades och diskuterades var att koncentrera merparten av gymnasieutbildning till Idrottsgatan 3. En av de frågor som ställdes under mötet är huruvida någon av de andra förvaltningarna kan nyttja lokaler, som gymnasieförvaltningen inte är i behov av. Gunnar Björklund, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, har efter mötet utarbetat ett förslag till lokalförsörjningsgrupp. Arbetet med lokalfrågan för Birger Sjöberggymnasiets del kommer att fortsätta. Gymnasienämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

6 (12) 93 Dnr 2009/65 Granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2009 Ärendebeskrivning Varje nämnd har ansvar för att den egna interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig. Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för och genomföra granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att säkerställa att kravet på rättvisande och fullständig redovisning uppfylls. En viktig del i arbetet för en god intern kontroll blir därmed att skapa tillförlitliga system och rutiner där omfattningen av olika kontrollmoment ska vägas mot de risker som kan finnas. Inom gymnasienämndens verksamhet föreslås att följande områden granskas: Ingående mervärdesskatt - kontrollmålet är att den ingående mervärdesskatten lyfts av med rätt belopp och redovisas i rätt period. Alla fakturor under april månad har granskats och inga avvikelser har noterats. Besparingsåtgärder 2009 kontrollmål är att -behörigheter i ekonomisystemet har anpassats till nya och förändrade attestuppdrag för chefer och politiker -beslut om undantag från investeringsstopp dokumenteras -kostnader för externa kurser och konferenser godkänns i förväg -leverantörsfakturor betalas före förfallodag Fakturorna för externa kurser och konferenser under april oktober har granskats. Godkännande av kommunchef alternativt personalchef saknas för ett fåtal fakturor. Då besparingsåtgärderna fortsätter under 2010 kommer gymnasieförvaltningen åter igen att informera och gå igenom rutinen med alla verksamheter. Uppföljning av 2008 års granskning - nya anvisningar och rutiner har under 2009 gjorts för momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet. En ny granskning har under året genomförts för perioden januari oktober på samma sätt som föregående år och den visar att momsbidrag har sökts för alla fakturor. Kostnaderna för dröjsmålsräntor har minskat under 2009 jämfört med 2008.

7 Gymnasienämnden (12) Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkänner granskningen av den ekonomiska interna kontrollen i enlighet med skrivelse daterad , och bekräftar fortsatt granskning av kostnaderna för externa kurser och konferenser även under Protokollsutdrag: ekonomikontoret rektorer gymnasieförvaltningen AME-chef

8 (12) 94 Dnr 2009/1 Information, rapporter och övriga frågor 2009 Månadsrapport ekonomi Marie Nordvall redovisar utfallet för perioden januari till november Information från nämndordförande Två möten inom Fyrbodal står på agendan, ett styrelsemöte samt ett utskottsmöte. Fredagen den 18 december skall gymnasienämndens presidie och förvaltningschefen ha möte med den konsultfirma som skall utreda samarbetet med Trollhättans gymnasieskola. Även representanter från Trollhättan deltar. Information från vice ordförande Konsumentutskottet har uppmärksammat att unga har bristande kunskaper i konsumenträtt. SMS-lån är ett stort problem. Frågan kommer att lyftas vid gymnasienämndens presidie i januari. Information från förvaltningschef Konsultuppdraget för utredning av samarbetet mellan Trollhättans och Vänersborgs gymnasieskolor har gått till Kunskapsbolaget, med säte i Stockholm. Trollhättans och Vänersborgs chefsgrupper inom gymnasie- och komvux-verksamheten, har haft möte för att diskutera samverkan. På senare tid har det på nationellt plan diskuterats stora skillnader i betygssättningen mellan olika skolor, vilket sägs kunna bero på exempelvis var i landet en elev befinner sig. Västerås har lyfts fram som ett bra exempel på hur rättvisa betyg skall utfärdas. Förvaltningschefen kommer därför att kontakta Hans Egonsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningen, Västerås stad, för att diskutera metoden för detta. Nio personer är föremål för omplaceringsutredningar till följd av varslen.

9 Gymnasienämnden (12) Extra medel för bedrivande av Hemvaktmästarna respektive det kommunala uppföljningsansvaret kommer inte att tilldelas gymnasienämnden kommande år. Nämnda verksamheter skall därmed finansieras inom ordinarie budgetram. Förvaltningschefen tackar för det gångna året och tänder ett ljus, kunskapens och framtidens ljus. Gymnasienämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

10 (12) 95 Dnr 2009/2 Anmälan av delegationsbeslut 2009 Delegationsbeslut enligt särskilt förteckning anmäles. Gymnasienämndens beslut Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

11 (12) 96 Dnr 2009/3 Meddelanden 2009 Meddelandelista för perioden redovisas enligt bilaga. Gymnasienämndens beslut Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.

12 (12) 97 Dnr 2009/4 Ärenden till nästa sammanträde 2010 bokslut samarbetet med Trollhättans gymnasieskola marknadsföringsgruppen redovisar pågående arbete enligt det s k Spår 5 yttrande över förslag till riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer