sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr 2 2011 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak."

Transkript

1 tidningen NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr Ungdomar paddlar kajak. SKOLLAG sid 6 sommar- evenemang sid 8 kreativ verkstad 12- sid 11 1 NOLASKOGS ny

2 N BO EdMAN Fritidsintendent nolaskogs Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSvArIG utgivare: Helén Sahlin 2 NOLASKOGS redaktion: Elisabet Bårman, Maria Isaksson, Sven Alveryd och Ann-Sofie Mathiasson redaktionskommitté: Irene Sellin-Näsholm [samhällsbyggnadsförvaltningen], Kristin Herold [bildningsförvaltningen], Gunnar Holmberg [samhällsbyggnadsförvaltningen], Thomas Lundgren [kommunledningsförvaltningen], Maria Nilsson [välfärdsförvaltningen], Arne Persson [samhällsbyggnadsförvaltningen]. AdreSS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik e-post: telefon: OmSLAGSbILd: Greenteam paddlar på Höglandssjön. OmSLAGSfOtO: Håkan Nordström. LAyOut: Byrå09. tryck: Ågrenshuset. papper: Tom Otto Silk 100 g. Nästa nummer av Nolaskogs kommer i oktober 2011.

3 stödfamilj BErIKAr OcH BErIKAS text Och foto: Maria Isaksson Familjer där något av barnen har nedsatt funktion kan i vissa fall få en stödfamilj. det är ett bra stöd för både barnet och övriga familjemedlemmar, men också berikande för stödfamiljen. E kommunen och efter några månader träffade de August för första gången. Det fungerar jättebra. Vi känner inte att vi behöver ändra på oss för att August är här. Han hänger med på våra aktiviteter, säger Anders och berättar att de till exempel brukar spela golf eller åka skidor. Sedan behöver det inte vara full aktivitet, utan ibland känns det bäst att bara vara hemma en helg och det funkar också bra med August, säger Annika. August är 14 år och går i särskolan på Änget. Han trivs bra med sin stödfamilj. Han gillar att vara ute, något han ofta kan vara hemma hos familjen Daun som just byggt ett hus på landet. Tidigare bodde vi i lägenhet och det var något man funderade på om det var så bra när man skulle vara stödfamilj, men det var inga problem, säger Annika. drade). Hon har arbetat länge med frågan och säger att behovet av stödfamiljer har gått upp och ned under åren. Det finns idag 15 stödfamiljer i kommunen och just nu finns behov av fler, säger hon. Nya stödfamiljer får introduktion och får sedan alltid träffa barnets familj för att lära känna varandra, se att det fungerar och bestämma tillsammans hur man vill ha det. Stödfamiljer får också ett litet arvode och omkostnadsersättning. Sammanfattning D fler StödfAmILjer behövs Pia Paulsson är socionom och kommunens verkställare av stödfamiljer enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin- August Westman tillsammans med familjen daun. 3 NOLASKOGS

4 TE E 4 NOLASKOGS nen gjort inventeringar av enskilda avlopp har upp till 90 procent haft någon brist. I hälften av fallen rör det sig om anläggningar som är äldre än 30 år. En avloppsanläggning behöver underhållas precis som huset i övrigt. Dessutom förändras krav och teknik med tiden, säger miljöinspektör Kerstin Hörnfeldt. Vi hoppas att fastighetsägarna tar sitt miljöansvar och ser över sin anläggning. Sedan är de välkomna att höra av sig för att få råd om hur de kan gå vidare och åtgärda eventuella brister, säger miljöinspektör Niclas Jonsson. Det är trevligare än att vi ska komma ut på inspektion och kräva att fastighetsägaren rättar till problemen. Lagens krav gäller graden av rening. Kraven kan variera beroende på markförhållanden, bebyggelsetäthet, vattentäkter, badplatser med mera. Kraven säger inget om vilken teknik som bör användas. Lösningarna måste väljas utifrån förutsättningar på plats. Grönt för de flesta enskilda avlopp anlagda efter Gult för enskilda avlopp med dålig genomströmning. Rött för enskilda avlopp som saknar efterföljande rening. FIcK du GrÖNT? BLEV det GULT ELLEr rött? MEr INFOrMATION Då har du förmodligen ett bra avlopp och behöver inte göra något i dagsläget. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för miljö och hälsa för att rådgöra om vilka förbättringar som behövs. vilken StAtuS har ditt enskilda AvLOpp? Kontrollera själv, får du grönt behöver du sannolikt inte göra något. Får du gult eller rött bör du se över avloppet för att inte belasta miljön i onödan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för miljö och hälsa, tfn Se under verksamheter med miljöpåverkan

5 D Det känns bra att kommunens roll nu blir ännu tydligare i själva byggprocessen och att vi får ökade möjligheter att förhindra felbyggen. Det ställer även högre krav på oss gällande tillgänglighet med bl.a. fler besök på byggarbetsplatserna. Därför kommer vi inom en snar framtid att anställa ytterligare en byggnadsinspektör, säger Carina Edblad, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun. här följer NåGrA Nyheter I den NyA bygglagen tillsyn Och KONtrOLL under byggskedet en vidare utredning, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. AvGIfterNA beräknas KOmmuNeNS upplysningsplikt från fall till fall SKärpS Eftersom handläggningen av bygglovsärendena blir mer omfattande med fler och nya arbetsmoment, så blir det i många fall även dyrare. Avgifterna beräknas från fall till fall enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Hur hög avgiften blir beror t.ex. på typen av åtgärd, om det innebär en avvikelse från plan, samt storleken på byggnationen. Kommunen får inte tjäna pengar på avgifterna, utan de ska bara täcka de kostnader som uppstår. rätt till planbesked Kommunen ska se till att bygglovsbesluten annonseras offentligt. De som berörs ska då ha tre veckor på sig att komma till tals efter det att annonseringen är gjord. Av KOmmuNeN Om du vill göra en åtgärd som innebär att kommunen måste ta fram en ny eller ändra i den befintliga detaljplanen, så har du rätt till ett planbesked från kommunen. Det visar om kommunen ska inleda en planlägg SNAbbA handläggningstider ning eller inte. Är beskedet positivt så får Den nya lagen talar för snabbare handläggnings- du även reda på när planen beräknas antas. tider. Bygglovsbeslut ska du därför få senast 10 Efter det att du lämnat in kompletta handveckor efter du fått ett mottagningsbevis om att lingar, så har du rätt att få ett planbesked din ansökan är komplett. I vissa fall om det krävs inom fyra månader. 5 NOLASKOGS Kommunens tillsyn skärps under byggtiden. Det innebär att kommunens byggnadsinspektörer i många fall kommer att göra minst ett besök på byggarbetsplatserna, samt hålla slutsamråd på plats. Även kontrollen stärks ytterligare. Den tidigare kvalitetsansvarige ersätts av en kontrollansvarig som får en mer oberoende roll och ett större ansvar.

6 TE SKOLINSpeKtIONeNS tillsyn StärKS Ny betygsskala INförS Skolinspektionens inflytande blir större. Deras möjligheter till en effektiv tillsyn förbättras genom att de får t.ex. bötesfälla dem som driver skolorna. En betygsskala med A, B, C, D, E och F införs. Stegen A E är godkända resultat och F står för inte godkänt resultat. ökad SAtSNING på elevhälsa pedagogernas utbildningskrav ökar Reglerna skärps om vad som krävs för att lärare och förskollärare ska få undervisa. Lektorer återinförs. För att utnämnas till lektor måste en lärare eller förskollärare ha tagit minst licentiatexamen samt tjänstgjort i minst fyra år. Under denna tid ska de även ha visat en pedagogisk skicklighet. INdIvIdeN Och tryggheten I centrum 6 NOLASKOGS Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet finns numera inskrivet i skollagen. Alla elever ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. För att säkra elevers trygghet och studiero får lärare och rektorer använda fler disciplinära åtgärder mot elever som stör andra. Även grundskolan får ge skriftliga varningar och tillfälligt stänga av elever. Högre krav ställs på elevhälsan. Förutom skolläkare och sjuksköterska, ska elever i grund- och gymnasieskolan även ha tillgång till psykolog och kurator. Krav ställs även på att skolmaten ska vara näringsriktig. Större valmöjligheter för blivande GymNASISter Det individuella programmet för elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram ersätts. Istället införs fem introduktionsprogram som ska svara bättre mot elevernas behov. SträNGAre ANtAGNINGSKrAv I framtiden måste eleven ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. Ti

7 I vilken kommun är invånarna bäst på att hålla hastigheten, använda bälte, cykelhjälm och reflex? det kommer vi att få reda på i Kommunkampen. ÖKAd SATSNING FrISKA TAG PÅ parkhöjden text Och foto: Elisabet Bårman Parkhöjdens gymnasium finner vägar till hälsa bland krokiga stigar och lättframkomliga spår på Skyttis. på trafiksäkerhet text: Maria Isaksson kommunkampen drivs av NTF och delta- gande kommuner. Trafikverket står för kostnaderna och i Västernorrland är det Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som antagit utmaningen att bli bästa kommun på trafiksäkerhet. KOLLAr hur vi SKöter OSS Under 2011 gör NTF mätningar för att se hur trafikanterna i respektive kommun sköter sig. De kollar: hur stor andel av förarna som kör lagligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim hur stor andel av förarna som använder bälte hur stor andel av cyklisterna som använder cykelhjälm hur stor andel av fotgängarna som använder reflex Efter varje mätning får kommunerna poäng. När året är slut summeras poängen och vinnare koras. flera vinnare Vi vill rusta eleverna för livet utanför skolan, säger Moniqa. Till exempel genom att bjuda in olika föreningar kan vi ge ungdomarna mersmak för aktiviteter som de kan engagera sig i. Har du träffat en representant på skolan är det lättare att sedan ta kontakt med den personen. mer rörelse Hälsodagen var ingen enskild händelse på Parkhöjden. Att motivera till friskvård är en medveten satsning året om. Därför har man också lagt in två idrottspass i veckan för eleverna. Vi satsar gärna på friluftsliv och sådana aktiviteter som är bra för hela kroppen. Att gå ut och laga mat på stormkök ger inte bara utevistelse. Det tränar också ansvar och samarbete, poängterar Moniqa. 7 NOLASKOGS Hastighet och cykelhjälmsanvändning har mätts under våren. Resultatet av de mätningarna finns på Hur bra trafikanterna är på att använda bilbälte och reflex kommer att visa sig under hösten. NTF avsöjar inte var de gör kontrollerna, så det gäller att skärpa sig var man än rör sig i trafiken. Du har mycket att vinna på att vara rädd om dig i trafiken och nu har hela Örnsköldsvik dessutom chans att bli bäst, säger Erica Moberg som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare. I

8 Utomhuskonsert. Salem Al Fakir. J Cirkusskola för barn och vuxna, PerOrslogen Östergensjö Teater Småstadsliv LIVE, Folkets Park Picknickkonsert, Långviksmons badplats augusti 5 Elviskonsert med ACNE, PerOrslogen Östergensjö 6 Kubbyran, Sidensjö 6 Modo Hockey 90 år 6 SM i Trial, Husum 6 7 Dragracing, Kubbe raceway 12 Diggiloo familjeshow, Skuleberget 13 Önskegäddan 2011, fisketävling 13 Status Quo & Slade, Folkets Park 13 Bilträff och Refreshments, Trehörningsjö 19 Surströmmingsfest, torget High Coast Festival, squaredance, Gullänget 8 NOLASKOGS september 1 4 Internationell matmarknad, Torget Örnsköldsvik 2 4 Barnens dag, Fjällräven center 4 Mo historiska marknad, Moliden 9 Välgörenhetskonsert med Lill-Babs, Björna kyrka 9 10 Dansmaran, Folkets park

9 riduppvisning. Matmarknad. Bilutställning. M 9 NOLASKOGS

10 TE lokaler. Möbelrenoveringen skapar meningsfulla uppgifter samtidigt som den också är ett steg mot ökad återanvändning. Det som Startpunkten ställt i ordning säljer de sedan i sin återvinningsbutik på Sjögatan. Hit är alla välkomna att komma och fynda bland begagnade grejor som fått ett nytt och attraktivt yttre. TE öppettider 10 NOLASKOGS B Sedan i april finns kommunens arbetsinriktade rehabilitering Startpunkten på plats vid Må återvinningscentral. Startpunktens deltagare tar gärna hand om möbler och en del annat gods som de kan fräscha upp i sina Startpunkten finns på Må återvinningsanläggning måndag-torsdag 8:30-15 och fredag 8: Återvinningsbutiken Port 5, på Sjögatan 5, är öppen måndag -torsdag 11:30-14:30.

11 kreativa BJÄSTAUNGdOMAr text Och foto: Maria Hellsten Mekarglada grabbar förvandlade bilskrot till prisbelönt utställningsobjekt. vad kan man göra av en rostig kaross från en T-Ford som stått ute i skogen i 55 år och ett chassi av en Volvo Duett från sextiotalet? Ungdomarna på Bjästa fritidsgård har byggt en rat-rod som fått pris av Bosse Bildoktorn. Sedan två år tillbaka driver Bjästa fritidsgård en kreativ verkstad dit ungdomar kan komma och meka med bilar, måla graffiti, fotografera eller spela musik. I somras bestämde sig mekargruppen för att bygga en rat-rod. Målet var att ställa ut den på den årliga bilutställningen i Åhlensgaraget tio månader senare, något som lyckades över förväntan. dagen var slut hade de både fått pris för bästa dekor och blivit Bosse Bildoktorns favoriter. Nu har vi en del jobb kvar innan bilen kan tas i trafik, säger Johan. Bromsar, pedaler och lysen måste fungera för att bilen ska bli godkänd. Målet är att vi ska klara besiktningen inom ett år. Sen kan vi åka runt och göra reklam för fritidsgården eller kanske hyra ut bilen till företag som vill bjuda sina anställda på en åktur utöver det vanliga. PENdLArPArKErING Inom ramen för det länsövergripande projektet Bästa resan byggs nu en pendlarparkering i Björna. Med tillgång till motorvärmare och möjlighet att ladda elbil samt cykelparkering med tak blir det enklare för de som bor runt Björna att samåka eller åka kollektivt. SKOGSLEKPArK Kommunens förnyelse av lekparkerna har nu kommit till Järved. Vid Murarvägen ska det bli en skogslekpark med historiskt tema. risig men fungerande En rat-rod är en bil som ser väldigt risig ut men ändå går att köra förklarar Johan Nilsson, en av ungdomarna i mekargruppen. Man tar vad man har och bygger en bil, lite som Mulle Meck. Nästan alla ursprungliga delar från karossen och chassit är kvar på bilen men många har fått helt ny placering och funktion. Bilen är så lätt så vi var tvungna att plocka bort bladfjädrar från chassit så att det inte skulle bli för styvt, säger fritidsledaren Stefan Granqvist. De bortplockade bladfjädrarna blev en unik kofångare. Det estetiska är viktigt även om det inte verkar så vid första anblicken. Vi har funderat mycket på hur linjerna ska gå och handknackat det mesta av plåten så att formerna ska harmonisera, säger Stefan. Mekarverkstad. KreAtIvt SAmArbete Johan Nilssson, Björn Högbom och Jonas Boström i rat-rod-bilen. 11 NOLASKOGS Inför bilutställningen samarbetade flera grupper från den kreativa verkstaden med att bygga en snygg monter. Graffitigruppen målade bakgrundsskärmar med ökenlandskap och en av ungdomarna tog dit en jukebox och spelade musik. Vi gjorde allt för att underhålla besökarna, säger Johan. Vi spelade banjo, dansade och bjöd på godis. Ansträngningarna gav resultat och när

12 ÅrETS FrILUFTSKOMMUN Örnsköldsvik är Årets friluftskommun det långsiktiga arbetet med friluftsfrågor, den strategiska planeringen genom bland annat översiktsplan, grönplan, naturvårdsplan och sättet att jobba med samverkan och för barn och ungdomar ligger bakom utmärkelsen. Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kulturoch fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen delar ut utmärkelsen Årets friluftskommun för att uppmuntra kommunernas arbete för att människor ska komma ut i naturen. Med utmärkelsen Årets friluftskommun följer också en prissumma på kronor. den kommer Örnsköldsviks kommun att använda till insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Kajaker i sjön, Paddlingsteknik, Kantring, Fikadags. Instruktion, Bärja kajak. H text: Elisabet Bårman foto: Elisabet Bårman och Håkan Nordström Glöm stillsamma skogspromenader. Ungdomarna i GreenTeam upptäcker ett friluftsliv fyllt med action och spänning. UnDer våren har 16 ungdomar i åldrarna NOLASKOGS 14 år deltagit i friluftssatsningen GreenTeam. Genom samarbete mellan kommunen och olika föreningar har ungdomarna fått prova på ett brett fält av aktiviteter. Skytte, klättring, scouting, orientering, fiske, hundsport, segling och kajak är några av de lockande programpunkterna. Den här kvällen tar Vårby IK emot ungdomarna för att de ska få testa kajak på Höglandssjön. Efter en kort introduktion av väsentligheter, som paddlingsteknik och hur man gör om man välter, är det dags för praktik. Ivrigt hjälps ungdomarna åt att få kajakerna i sjön och de ideella ledarna ser till att alla får hjälp att komma igång. Att vattnet i mitten av maj knappast inbjuder till bad är inget som avskräcker. En och annan ofrivillig kantring blir det också men viljan att bemästra farkosten segrar. Efter en timme till sjöss är framstegen tydliga. Roligast hittills, är Pontus och Viktor Herdin Dyrvolds gemensamma omdöme om kajakkvällen. provsmak Ger mersmak Bredden av aktiviteter har gjort att många har hittat sin speciella favorit. Klättringen var allra bäst, tycker Wilma Lindholm som ser fram emot avslutningsäventyret då de som vill får testa att fira sig ner från Ögeltjärnsberget. Jag gillade skyttet, säger Mattias Pettersson som gärna kan tänka sig att fortsätta med den sporten framöver. Uppslutningen har varit väldigt bra, de flesta har dykt upp varje gång. Det har till och med varit kö för att få vara med i GreenTeam, berättar Arne Ögren vid samhällsbyggnadsförvaltningens fritidsavdelning. Vi siktar på att köra en ny omgång i höst så att fler unga får möjlighet att prova på olika former av friluftsliv.

13 ANGENÄMT strandsatt text Och foto: Elisabet Bårman Vågöns naturhamn invigs. Välkommen ut och gör strandfynd i skärgården. Inför sommaren finns nya fina rastplatser iordningställda. Bastustugan på Vågön. platser ställts i ordning i skärgården inför sommaren. I det jobbet har även markägare, föreningar, företag och ideella krafter haft en stor betydelse. GuLdKOrN på StrANdeN visst är Det en speciell tjusning att glida in i en orörd naturhamn och rätta sig efter naturens villkor, men ibland kan det vara skönt med viss tillrättalagd komfort. Genom Örnsköldsviks kommuns EU-projekt En skärgård i världsklass har flera naturrast- På Lilla Bergön, Råskärsön, Skommarskatan och Sandlågan finns nu vindskydd, bänkar, bord, grillplatser och toaletter. Vågön har, utöver det, kompletterats med extra allt raststuga med kamin och stor altan under tak samt bastu med panoramautsikt mot stran- den. En trätrottoar leder från bryggan till byggnaderna och underlättar framkomligheten. Här finns också kärl för sopsortering och en återvinningsbox för engångsgrillar. Den senare är ett nytt försök som man verkligen får hoppas blir succé. Kvarlämnade grillar, och andra sopor, misspryder alltför många vackra platser i naturen. Skärgårdsprojektet, som inleddes förra året, har en total budget på 30 miljoner kronor. Närmast på tur för nya rastplatser står Högholmarna, Storstensudden och Järvön. B Upptäck en rofylld höjdare med havsutsikt. Höga Kustens många berg med vidunderlig 13 NOLASKOGS utsikt över havet är perfekta ställen att slå sig ner och bara njuta. Vikbottsberget i Gullvik är inte så välkänt men definitivt värt att besöka. En markerad stig går upp i skogen precis där husvagnscampingen börjar. Efter knappa 2 kilometers vandring, där den sista brantare delen tar dig upp till utsiktsplatsen, får du din belöning - en vacker vy över fjärden Glöm inte att packa ryggsäcken för på bergets topp finns grillplats, bänkbord och vindskydd.

14 TrE TycKEr Vad tycker du som Solbergsbo om vindkraftplanerna? I son, vice vd för Ownpower. Vi hoppas att finansieringen ska falla på plats under hösten, så snart den är klar går vi direkt på byggstart. LOKALA INtreSSeN En vindkraftpark är en investering som förutsätter starka finansiärer. Utöver det har Ownpower även ambitionen att bjuda in till småskaligt ägande. Vi har planerat att undanta minst två verk som kommer att erbjudas lokalt för företag, föreningar och privatpersoner som är intresserade att köpa in sig, säger Dag Melkersson. Så snart byggstart är beslutad kommer projektledning och entreprenader att upphandlas. Om man räknar att 5-10 procent av uppdragen hamnar lokalt blir det tjänster värda runt miljoner, säger Dag Melkersson. Håller tidplanen räknar Ownpower med att kunna koppla in vindkraften på nätet vid årsskiftet När driften är i gång behövs uppskattningsvis årsarbeten för service och underhåll. för Vin- Vin åsa forstin det ger förhoppningsvis bättre underlag för handel och service. det är positivt att det blir mer rörelse. Här behövs mer folk, gärna barnfamiljer. KjeLL-OLA hedberg det är bra, det kan bli mycket jobb under byggtiden och sedan behövs det säkert folk till underhåll också. INGer SKårberG Vindkraft är ett bra alternativ och någonstans måste el produceras om vi ska ha ström i framtiden. Förhoppningsvis kan vindkraftetableringarna ha en positiv inverkan för hela bygden. Sammanfattning 14 NOLASKOGS Solberg får vindkraftverk. På Trattberget reser företaget Vindin nu vindsnurror. Ett annat företag som heter Ownpower planerar att bygga 36 vindssnurror i området Bräntet. Många som bor i Solberg hoppas att vindkraftverken gör att det blir mer jobb och människor på orten.

15 T Blomsterut delning. Träffpunktsledare. 15 NOLASKOGS

16 GruppförSäNdeLSe till hushållen FrAMGÅNGSrIK rekryteringsturné avslutad text Och foto: Sven Alveryd VÄrLdSKLASS Är MEd BLOGG Världsklass 2015 har startat en blogg. Nu kan du följa dem som jobbar med projektet i vardagen, ta del av det som görs och vad som är på gång. Syftet är att skapa en ännu större tillgänglighet för att få fler delaktiga i idéarbetet. Men även för att synliggöra alla människor, företag och organisationer som engagerar sig för en positiv utveckling av Örnsköldsvik. wordpress.com PILOTEr LyFTEr AMBASSAdEN rekryteringsmässa på Berns. en rekryteringsmässa på Berns i Stockholm. Bakom arrangemanget stod Arbetsförmedlingen. Från Örnsköldsvik deltog vår lokala arbetsförmedling, kommunen, samt företagen Bosch Rexroth, Clavister, Sanmina, Knightec, Rejlers och Spektrakon. 31 maj anordnandes LycKAt ArrANGemANG Cirka besökare drogs till arrangemanget och våra lokala företagare var överlag nöjda. Under dagen kunde besökarna förutom att träffa företag, lyssna på en föreläsning med Amira Ikan Amin, som gav tips på hur hon gjorde för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arrangemanget har varit mycket positivt. Vi har träffat många välutbildade och kompetenta personer. De är engagerade och är villiga att flytta om möjligheten till arbete finns, säger Roger Angerstig, VD på Spektrakon. rätt KOmpeteNS till rätt tjänst Syftet med arrangemanget som även anord- nats i Malmö och Södertälje, är att skapa mötesplatser där människor med rätt kompetens kan hitta rätt tjänst i en annan kommun. På så sätt vill man öka rörligheten på arbetsmarknaden. Något som i sin tur gynnar kommuner med en omfattande generationsväxling och behov av specialkompetens. Mässorna har därför riktat sig till dem som vill söka jobb på annan ort och speciellt dem som är nysvenskar, dvs de som har flyttat hit från ett annat land. På plats har man erbjudit tolkhjälp, hjälp med CV och direktintervjuer med arbetsgivare. Inför mässan har arbetsförmedlingen hjälpt till att matcha arbetssökandes CV: s i Stockholm, med våra lokala företags önskemål och behov om kompetens. Speciellt Södertälje och Stockholm har gett bra resultat eftersom matchningen blev så bra. Vi har fått med oss ett flertal CV från potentiella medarbetare som vi ska förmedla vidare till våra företag på hemmaplan, säger Monica Sjöblom, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. 1 juli öppnar Ambassaden, en mötesplats för dem som känner starkt för Örnsköldsvik. En plats där människor knyter kontakter, diskuterar möjligheter och där goda idéer och konkreta förslag fångas upp. Sedan i våras har ett antal engagerade piloter hjälpt till i arbetet med att utveckla såväl mötesplatskonceptet som själva ambassadörskapet. Projektet ingår Världsklass KrEATIVA UPPSLAG SÖKES TILL NOLIA 10 augusti är det Örnsköldsviks dag på Stora Nolia mässan i Umeå. då får Örnsköldsvik möjligheten att äntra stora scenen för att visa upp sin bästa och mest kreativa sida. därför söker nu Världsklass 2015 på sin blogg, goda tankar och idéer om vad Örnsköldsvik skulle kunna bjuda på. Gör ett besök redan idag för att ge dina synpunkter och förslag!

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NR 2 JUNI 2015 SOMMAREVENEMANG Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV Framgångsfaktor i Sveriges friluftskommun, sid 4-5 LIFI

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 Frukost hos direktör Sjöholm Nätfynd skapade företagssuccé Banken öppen dygnet runt 200 000 kr till fem föreningar Tofvehult trea

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer