sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr 2 2011 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak."

Transkript

1 tidningen NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr Ungdomar paddlar kajak. SKOLLAG sid 6 sommar- evenemang sid 8 kreativ verkstad 12- sid 11 1 NOLASKOGS ny

2 N BO EdMAN Fritidsintendent nolaskogs Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSvArIG utgivare: Helén Sahlin 2 NOLASKOGS redaktion: Elisabet Bårman, Maria Isaksson, Sven Alveryd och Ann-Sofie Mathiasson redaktionskommitté: Irene Sellin-Näsholm [samhällsbyggnadsförvaltningen], Kristin Herold [bildningsförvaltningen], Gunnar Holmberg [samhällsbyggnadsförvaltningen], Thomas Lundgren [kommunledningsförvaltningen], Maria Nilsson [välfärdsförvaltningen], Arne Persson [samhällsbyggnadsförvaltningen]. AdreSS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik e-post: telefon: OmSLAGSbILd: Greenteam paddlar på Höglandssjön. OmSLAGSfOtO: Håkan Nordström. LAyOut: Byrå09. tryck: Ågrenshuset. papper: Tom Otto Silk 100 g. Nästa nummer av Nolaskogs kommer i oktober 2011.

3 stödfamilj BErIKAr OcH BErIKAS text Och foto: Maria Isaksson Familjer där något av barnen har nedsatt funktion kan i vissa fall få en stödfamilj. det är ett bra stöd för både barnet och övriga familjemedlemmar, men också berikande för stödfamiljen. E kommunen och efter några månader träffade de August för första gången. Det fungerar jättebra. Vi känner inte att vi behöver ändra på oss för att August är här. Han hänger med på våra aktiviteter, säger Anders och berättar att de till exempel brukar spela golf eller åka skidor. Sedan behöver det inte vara full aktivitet, utan ibland känns det bäst att bara vara hemma en helg och det funkar också bra med August, säger Annika. August är 14 år och går i särskolan på Änget. Han trivs bra med sin stödfamilj. Han gillar att vara ute, något han ofta kan vara hemma hos familjen Daun som just byggt ett hus på landet. Tidigare bodde vi i lägenhet och det var något man funderade på om det var så bra när man skulle vara stödfamilj, men det var inga problem, säger Annika. drade). Hon har arbetat länge med frågan och säger att behovet av stödfamiljer har gått upp och ned under åren. Det finns idag 15 stödfamiljer i kommunen och just nu finns behov av fler, säger hon. Nya stödfamiljer får introduktion och får sedan alltid träffa barnets familj för att lära känna varandra, se att det fungerar och bestämma tillsammans hur man vill ha det. Stödfamiljer får också ett litet arvode och omkostnadsersättning. Sammanfattning D fler StödfAmILjer behövs Pia Paulsson är socionom och kommunens verkställare av stödfamiljer enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin- August Westman tillsammans med familjen daun. 3 NOLASKOGS

4 TE E 4 NOLASKOGS nen gjort inventeringar av enskilda avlopp har upp till 90 procent haft någon brist. I hälften av fallen rör det sig om anläggningar som är äldre än 30 år. En avloppsanläggning behöver underhållas precis som huset i övrigt. Dessutom förändras krav och teknik med tiden, säger miljöinspektör Kerstin Hörnfeldt. Vi hoppas att fastighetsägarna tar sitt miljöansvar och ser över sin anläggning. Sedan är de välkomna att höra av sig för att få råd om hur de kan gå vidare och åtgärda eventuella brister, säger miljöinspektör Niclas Jonsson. Det är trevligare än att vi ska komma ut på inspektion och kräva att fastighetsägaren rättar till problemen. Lagens krav gäller graden av rening. Kraven kan variera beroende på markförhållanden, bebyggelsetäthet, vattentäkter, badplatser med mera. Kraven säger inget om vilken teknik som bör användas. Lösningarna måste väljas utifrån förutsättningar på plats. Grönt för de flesta enskilda avlopp anlagda efter Gult för enskilda avlopp med dålig genomströmning. Rött för enskilda avlopp som saknar efterföljande rening. FIcK du GrÖNT? BLEV det GULT ELLEr rött? MEr INFOrMATION Då har du förmodligen ett bra avlopp och behöver inte göra något i dagsläget. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för miljö och hälsa för att rådgöra om vilka förbättringar som behövs. vilken StAtuS har ditt enskilda AvLOpp? Kontrollera själv, får du grönt behöver du sannolikt inte göra något. Får du gult eller rött bör du se över avloppet för att inte belasta miljön i onödan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för miljö och hälsa, tfn Se under verksamheter med miljöpåverkan

5 D Det känns bra att kommunens roll nu blir ännu tydligare i själva byggprocessen och att vi får ökade möjligheter att förhindra felbyggen. Det ställer även högre krav på oss gällande tillgänglighet med bl.a. fler besök på byggarbetsplatserna. Därför kommer vi inom en snar framtid att anställa ytterligare en byggnadsinspektör, säger Carina Edblad, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun. här följer NåGrA Nyheter I den NyA bygglagen tillsyn Och KONtrOLL under byggskedet en vidare utredning, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. AvGIfterNA beräknas KOmmuNeNS upplysningsplikt från fall till fall SKärpS Eftersom handläggningen av bygglovsärendena blir mer omfattande med fler och nya arbetsmoment, så blir det i många fall även dyrare. Avgifterna beräknas från fall till fall enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Hur hög avgiften blir beror t.ex. på typen av åtgärd, om det innebär en avvikelse från plan, samt storleken på byggnationen. Kommunen får inte tjäna pengar på avgifterna, utan de ska bara täcka de kostnader som uppstår. rätt till planbesked Kommunen ska se till att bygglovsbesluten annonseras offentligt. De som berörs ska då ha tre veckor på sig att komma till tals efter det att annonseringen är gjord. Av KOmmuNeN Om du vill göra en åtgärd som innebär att kommunen måste ta fram en ny eller ändra i den befintliga detaljplanen, så har du rätt till ett planbesked från kommunen. Det visar om kommunen ska inleda en planlägg SNAbbA handläggningstider ning eller inte. Är beskedet positivt så får Den nya lagen talar för snabbare handläggnings- du även reda på när planen beräknas antas. tider. Bygglovsbeslut ska du därför få senast 10 Efter det att du lämnat in kompletta handveckor efter du fått ett mottagningsbevis om att lingar, så har du rätt att få ett planbesked din ansökan är komplett. I vissa fall om det krävs inom fyra månader. 5 NOLASKOGS Kommunens tillsyn skärps under byggtiden. Det innebär att kommunens byggnadsinspektörer i många fall kommer att göra minst ett besök på byggarbetsplatserna, samt hålla slutsamråd på plats. Även kontrollen stärks ytterligare. Den tidigare kvalitetsansvarige ersätts av en kontrollansvarig som får en mer oberoende roll och ett större ansvar.

6 TE SKOLINSpeKtIONeNS tillsyn StärKS Ny betygsskala INförS Skolinspektionens inflytande blir större. Deras möjligheter till en effektiv tillsyn förbättras genom att de får t.ex. bötesfälla dem som driver skolorna. En betygsskala med A, B, C, D, E och F införs. Stegen A E är godkända resultat och F står för inte godkänt resultat. ökad SAtSNING på elevhälsa pedagogernas utbildningskrav ökar Reglerna skärps om vad som krävs för att lärare och förskollärare ska få undervisa. Lektorer återinförs. För att utnämnas till lektor måste en lärare eller förskollärare ha tagit minst licentiatexamen samt tjänstgjort i minst fyra år. Under denna tid ska de även ha visat en pedagogisk skicklighet. INdIvIdeN Och tryggheten I centrum 6 NOLASKOGS Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet finns numera inskrivet i skollagen. Alla elever ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. För att säkra elevers trygghet och studiero får lärare och rektorer använda fler disciplinära åtgärder mot elever som stör andra. Även grundskolan får ge skriftliga varningar och tillfälligt stänga av elever. Högre krav ställs på elevhälsan. Förutom skolläkare och sjuksköterska, ska elever i grund- och gymnasieskolan även ha tillgång till psykolog och kurator. Krav ställs även på att skolmaten ska vara näringsriktig. Större valmöjligheter för blivande GymNASISter Det individuella programmet för elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram ersätts. Istället införs fem introduktionsprogram som ska svara bättre mot elevernas behov. SträNGAre ANtAGNINGSKrAv I framtiden måste eleven ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. Ti

7 I vilken kommun är invånarna bäst på att hålla hastigheten, använda bälte, cykelhjälm och reflex? det kommer vi att få reda på i Kommunkampen. ÖKAd SATSNING FrISKA TAG PÅ parkhöjden text Och foto: Elisabet Bårman Parkhöjdens gymnasium finner vägar till hälsa bland krokiga stigar och lättframkomliga spår på Skyttis. på trafiksäkerhet text: Maria Isaksson kommunkampen drivs av NTF och delta- gande kommuner. Trafikverket står för kostnaderna och i Västernorrland är det Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som antagit utmaningen att bli bästa kommun på trafiksäkerhet. KOLLAr hur vi SKöter OSS Under 2011 gör NTF mätningar för att se hur trafikanterna i respektive kommun sköter sig. De kollar: hur stor andel av förarna som kör lagligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim hur stor andel av förarna som använder bälte hur stor andel av cyklisterna som använder cykelhjälm hur stor andel av fotgängarna som använder reflex Efter varje mätning får kommunerna poäng. När året är slut summeras poängen och vinnare koras. flera vinnare Vi vill rusta eleverna för livet utanför skolan, säger Moniqa. Till exempel genom att bjuda in olika föreningar kan vi ge ungdomarna mersmak för aktiviteter som de kan engagera sig i. Har du träffat en representant på skolan är det lättare att sedan ta kontakt med den personen. mer rörelse Hälsodagen var ingen enskild händelse på Parkhöjden. Att motivera till friskvård är en medveten satsning året om. Därför har man också lagt in två idrottspass i veckan för eleverna. Vi satsar gärna på friluftsliv och sådana aktiviteter som är bra för hela kroppen. Att gå ut och laga mat på stormkök ger inte bara utevistelse. Det tränar också ansvar och samarbete, poängterar Moniqa. 7 NOLASKOGS Hastighet och cykelhjälmsanvändning har mätts under våren. Resultatet av de mätningarna finns på Hur bra trafikanterna är på att använda bilbälte och reflex kommer att visa sig under hösten. NTF avsöjar inte var de gör kontrollerna, så det gäller att skärpa sig var man än rör sig i trafiken. Du har mycket att vinna på att vara rädd om dig i trafiken och nu har hela Örnsköldsvik dessutom chans att bli bäst, säger Erica Moberg som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare. I

8 Utomhuskonsert. Salem Al Fakir. J Cirkusskola för barn och vuxna, PerOrslogen Östergensjö Teater Småstadsliv LIVE, Folkets Park Picknickkonsert, Långviksmons badplats augusti 5 Elviskonsert med ACNE, PerOrslogen Östergensjö 6 Kubbyran, Sidensjö 6 Modo Hockey 90 år 6 SM i Trial, Husum 6 7 Dragracing, Kubbe raceway 12 Diggiloo familjeshow, Skuleberget 13 Önskegäddan 2011, fisketävling 13 Status Quo & Slade, Folkets Park 13 Bilträff och Refreshments, Trehörningsjö 19 Surströmmingsfest, torget High Coast Festival, squaredance, Gullänget 8 NOLASKOGS september 1 4 Internationell matmarknad, Torget Örnsköldsvik 2 4 Barnens dag, Fjällräven center 4 Mo historiska marknad, Moliden 9 Välgörenhetskonsert med Lill-Babs, Björna kyrka 9 10 Dansmaran, Folkets park

9 riduppvisning. Matmarknad. Bilutställning. M 9 NOLASKOGS

10 TE lokaler. Möbelrenoveringen skapar meningsfulla uppgifter samtidigt som den också är ett steg mot ökad återanvändning. Det som Startpunkten ställt i ordning säljer de sedan i sin återvinningsbutik på Sjögatan. Hit är alla välkomna att komma och fynda bland begagnade grejor som fått ett nytt och attraktivt yttre. TE öppettider 10 NOLASKOGS B Sedan i april finns kommunens arbetsinriktade rehabilitering Startpunkten på plats vid Må återvinningscentral. Startpunktens deltagare tar gärna hand om möbler och en del annat gods som de kan fräscha upp i sina Startpunkten finns på Må återvinningsanläggning måndag-torsdag 8:30-15 och fredag 8: Återvinningsbutiken Port 5, på Sjögatan 5, är öppen måndag -torsdag 11:30-14:30.

11 kreativa BJÄSTAUNGdOMAr text Och foto: Maria Hellsten Mekarglada grabbar förvandlade bilskrot till prisbelönt utställningsobjekt. vad kan man göra av en rostig kaross från en T-Ford som stått ute i skogen i 55 år och ett chassi av en Volvo Duett från sextiotalet? Ungdomarna på Bjästa fritidsgård har byggt en rat-rod som fått pris av Bosse Bildoktorn. Sedan två år tillbaka driver Bjästa fritidsgård en kreativ verkstad dit ungdomar kan komma och meka med bilar, måla graffiti, fotografera eller spela musik. I somras bestämde sig mekargruppen för att bygga en rat-rod. Målet var att ställa ut den på den årliga bilutställningen i Åhlensgaraget tio månader senare, något som lyckades över förväntan. dagen var slut hade de både fått pris för bästa dekor och blivit Bosse Bildoktorns favoriter. Nu har vi en del jobb kvar innan bilen kan tas i trafik, säger Johan. Bromsar, pedaler och lysen måste fungera för att bilen ska bli godkänd. Målet är att vi ska klara besiktningen inom ett år. Sen kan vi åka runt och göra reklam för fritidsgården eller kanske hyra ut bilen till företag som vill bjuda sina anställda på en åktur utöver det vanliga. PENdLArPArKErING Inom ramen för det länsövergripande projektet Bästa resan byggs nu en pendlarparkering i Björna. Med tillgång till motorvärmare och möjlighet att ladda elbil samt cykelparkering med tak blir det enklare för de som bor runt Björna att samåka eller åka kollektivt. SKOGSLEKPArK Kommunens förnyelse av lekparkerna har nu kommit till Järved. Vid Murarvägen ska det bli en skogslekpark med historiskt tema. risig men fungerande En rat-rod är en bil som ser väldigt risig ut men ändå går att köra förklarar Johan Nilsson, en av ungdomarna i mekargruppen. Man tar vad man har och bygger en bil, lite som Mulle Meck. Nästan alla ursprungliga delar från karossen och chassit är kvar på bilen men många har fått helt ny placering och funktion. Bilen är så lätt så vi var tvungna att plocka bort bladfjädrar från chassit så att det inte skulle bli för styvt, säger fritidsledaren Stefan Granqvist. De bortplockade bladfjädrarna blev en unik kofångare. Det estetiska är viktigt även om det inte verkar så vid första anblicken. Vi har funderat mycket på hur linjerna ska gå och handknackat det mesta av plåten så att formerna ska harmonisera, säger Stefan. Mekarverkstad. KreAtIvt SAmArbete Johan Nilssson, Björn Högbom och Jonas Boström i rat-rod-bilen. 11 NOLASKOGS Inför bilutställningen samarbetade flera grupper från den kreativa verkstaden med att bygga en snygg monter. Graffitigruppen målade bakgrundsskärmar med ökenlandskap och en av ungdomarna tog dit en jukebox och spelade musik. Vi gjorde allt för att underhålla besökarna, säger Johan. Vi spelade banjo, dansade och bjöd på godis. Ansträngningarna gav resultat och när

12 ÅrETS FrILUFTSKOMMUN Örnsköldsvik är Årets friluftskommun det långsiktiga arbetet med friluftsfrågor, den strategiska planeringen genom bland annat översiktsplan, grönplan, naturvårdsplan och sättet att jobba med samverkan och för barn och ungdomar ligger bakom utmärkelsen. Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kulturoch fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen delar ut utmärkelsen Årets friluftskommun för att uppmuntra kommunernas arbete för att människor ska komma ut i naturen. Med utmärkelsen Årets friluftskommun följer också en prissumma på kronor. den kommer Örnsköldsviks kommun att använda till insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Kajaker i sjön, Paddlingsteknik, Kantring, Fikadags. Instruktion, Bärja kajak. H text: Elisabet Bårman foto: Elisabet Bårman och Håkan Nordström Glöm stillsamma skogspromenader. Ungdomarna i GreenTeam upptäcker ett friluftsliv fyllt med action och spänning. UnDer våren har 16 ungdomar i åldrarna NOLASKOGS 14 år deltagit i friluftssatsningen GreenTeam. Genom samarbete mellan kommunen och olika föreningar har ungdomarna fått prova på ett brett fält av aktiviteter. Skytte, klättring, scouting, orientering, fiske, hundsport, segling och kajak är några av de lockande programpunkterna. Den här kvällen tar Vårby IK emot ungdomarna för att de ska få testa kajak på Höglandssjön. Efter en kort introduktion av väsentligheter, som paddlingsteknik och hur man gör om man välter, är det dags för praktik. Ivrigt hjälps ungdomarna åt att få kajakerna i sjön och de ideella ledarna ser till att alla får hjälp att komma igång. Att vattnet i mitten av maj knappast inbjuder till bad är inget som avskräcker. En och annan ofrivillig kantring blir det också men viljan att bemästra farkosten segrar. Efter en timme till sjöss är framstegen tydliga. Roligast hittills, är Pontus och Viktor Herdin Dyrvolds gemensamma omdöme om kajakkvällen. provsmak Ger mersmak Bredden av aktiviteter har gjort att många har hittat sin speciella favorit. Klättringen var allra bäst, tycker Wilma Lindholm som ser fram emot avslutningsäventyret då de som vill får testa att fira sig ner från Ögeltjärnsberget. Jag gillade skyttet, säger Mattias Pettersson som gärna kan tänka sig att fortsätta med den sporten framöver. Uppslutningen har varit väldigt bra, de flesta har dykt upp varje gång. Det har till och med varit kö för att få vara med i GreenTeam, berättar Arne Ögren vid samhällsbyggnadsförvaltningens fritidsavdelning. Vi siktar på att köra en ny omgång i höst så att fler unga får möjlighet att prova på olika former av friluftsliv.

13 ANGENÄMT strandsatt text Och foto: Elisabet Bårman Vågöns naturhamn invigs. Välkommen ut och gör strandfynd i skärgården. Inför sommaren finns nya fina rastplatser iordningställda. Bastustugan på Vågön. platser ställts i ordning i skärgården inför sommaren. I det jobbet har även markägare, föreningar, företag och ideella krafter haft en stor betydelse. GuLdKOrN på StrANdeN visst är Det en speciell tjusning att glida in i en orörd naturhamn och rätta sig efter naturens villkor, men ibland kan det vara skönt med viss tillrättalagd komfort. Genom Örnsköldsviks kommuns EU-projekt En skärgård i världsklass har flera naturrast- På Lilla Bergön, Råskärsön, Skommarskatan och Sandlågan finns nu vindskydd, bänkar, bord, grillplatser och toaletter. Vågön har, utöver det, kompletterats med extra allt raststuga med kamin och stor altan under tak samt bastu med panoramautsikt mot stran- den. En trätrottoar leder från bryggan till byggnaderna och underlättar framkomligheten. Här finns också kärl för sopsortering och en återvinningsbox för engångsgrillar. Den senare är ett nytt försök som man verkligen får hoppas blir succé. Kvarlämnade grillar, och andra sopor, misspryder alltför många vackra platser i naturen. Skärgårdsprojektet, som inleddes förra året, har en total budget på 30 miljoner kronor. Närmast på tur för nya rastplatser står Högholmarna, Storstensudden och Järvön. B Upptäck en rofylld höjdare med havsutsikt. Höga Kustens många berg med vidunderlig 13 NOLASKOGS utsikt över havet är perfekta ställen att slå sig ner och bara njuta. Vikbottsberget i Gullvik är inte så välkänt men definitivt värt att besöka. En markerad stig går upp i skogen precis där husvagnscampingen börjar. Efter knappa 2 kilometers vandring, där den sista brantare delen tar dig upp till utsiktsplatsen, får du din belöning - en vacker vy över fjärden Glöm inte att packa ryggsäcken för på bergets topp finns grillplats, bänkbord och vindskydd.

14 TrE TycKEr Vad tycker du som Solbergsbo om vindkraftplanerna? I son, vice vd för Ownpower. Vi hoppas att finansieringen ska falla på plats under hösten, så snart den är klar går vi direkt på byggstart. LOKALA INtreSSeN En vindkraftpark är en investering som förutsätter starka finansiärer. Utöver det har Ownpower även ambitionen att bjuda in till småskaligt ägande. Vi har planerat att undanta minst två verk som kommer att erbjudas lokalt för företag, föreningar och privatpersoner som är intresserade att köpa in sig, säger Dag Melkersson. Så snart byggstart är beslutad kommer projektledning och entreprenader att upphandlas. Om man räknar att 5-10 procent av uppdragen hamnar lokalt blir det tjänster värda runt miljoner, säger Dag Melkersson. Håller tidplanen räknar Ownpower med att kunna koppla in vindkraften på nätet vid årsskiftet När driften är i gång behövs uppskattningsvis årsarbeten för service och underhåll. för Vin- Vin åsa forstin det ger förhoppningsvis bättre underlag för handel och service. det är positivt att det blir mer rörelse. Här behövs mer folk, gärna barnfamiljer. KjeLL-OLA hedberg det är bra, det kan bli mycket jobb under byggtiden och sedan behövs det säkert folk till underhåll också. INGer SKårberG Vindkraft är ett bra alternativ och någonstans måste el produceras om vi ska ha ström i framtiden. Förhoppningsvis kan vindkraftetableringarna ha en positiv inverkan för hela bygden. Sammanfattning 14 NOLASKOGS Solberg får vindkraftverk. På Trattberget reser företaget Vindin nu vindsnurror. Ett annat företag som heter Ownpower planerar att bygga 36 vindssnurror i området Bräntet. Många som bor i Solberg hoppas att vindkraftverken gör att det blir mer jobb och människor på orten.

15 T Blomsterut delning. Träffpunktsledare. 15 NOLASKOGS

16 GruppförSäNdeLSe till hushållen FrAMGÅNGSrIK rekryteringsturné avslutad text Och foto: Sven Alveryd VÄrLdSKLASS Är MEd BLOGG Världsklass 2015 har startat en blogg. Nu kan du följa dem som jobbar med projektet i vardagen, ta del av det som görs och vad som är på gång. Syftet är att skapa en ännu större tillgänglighet för att få fler delaktiga i idéarbetet. Men även för att synliggöra alla människor, företag och organisationer som engagerar sig för en positiv utveckling av Örnsköldsvik. wordpress.com PILOTEr LyFTEr AMBASSAdEN rekryteringsmässa på Berns. en rekryteringsmässa på Berns i Stockholm. Bakom arrangemanget stod Arbetsförmedlingen. Från Örnsköldsvik deltog vår lokala arbetsförmedling, kommunen, samt företagen Bosch Rexroth, Clavister, Sanmina, Knightec, Rejlers och Spektrakon. 31 maj anordnandes LycKAt ArrANGemANG Cirka besökare drogs till arrangemanget och våra lokala företagare var överlag nöjda. Under dagen kunde besökarna förutom att träffa företag, lyssna på en föreläsning med Amira Ikan Amin, som gav tips på hur hon gjorde för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arrangemanget har varit mycket positivt. Vi har träffat många välutbildade och kompetenta personer. De är engagerade och är villiga att flytta om möjligheten till arbete finns, säger Roger Angerstig, VD på Spektrakon. rätt KOmpeteNS till rätt tjänst Syftet med arrangemanget som även anord- nats i Malmö och Södertälje, är att skapa mötesplatser där människor med rätt kompetens kan hitta rätt tjänst i en annan kommun. På så sätt vill man öka rörligheten på arbetsmarknaden. Något som i sin tur gynnar kommuner med en omfattande generationsväxling och behov av specialkompetens. Mässorna har därför riktat sig till dem som vill söka jobb på annan ort och speciellt dem som är nysvenskar, dvs de som har flyttat hit från ett annat land. På plats har man erbjudit tolkhjälp, hjälp med CV och direktintervjuer med arbetsgivare. Inför mässan har arbetsförmedlingen hjälpt till att matcha arbetssökandes CV: s i Stockholm, med våra lokala företags önskemål och behov om kompetens. Speciellt Södertälje och Stockholm har gett bra resultat eftersom matchningen blev så bra. Vi har fått med oss ett flertal CV från potentiella medarbetare som vi ska förmedla vidare till våra företag på hemmaplan, säger Monica Sjöblom, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. 1 juli öppnar Ambassaden, en mötesplats för dem som känner starkt för Örnsköldsvik. En plats där människor knyter kontakter, diskuterar möjligheter och där goda idéer och konkreta förslag fångas upp. Sedan i våras har ett antal engagerade piloter hjälpt till i arbetet med att utveckla såväl mötesplatskonceptet som själva ambassadörskapet. Projektet ingår Världsklass KrEATIVA UPPSLAG SÖKES TILL NOLIA 10 augusti är det Örnsköldsviks dag på Stora Nolia mässan i Umeå. då får Örnsköldsvik möjligheten att äntra stora scenen för att visa upp sin bästa och mest kreativa sida. därför söker nu Världsklass 2015 på sin blogg, goda tankar och idéer om vad Örnsköldsvik skulle kunna bjuda på. Gör ett besök redan idag för att ge dina synpunkter och förslag!

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

du skulle behöva flytta från Stockholm.

du skulle behöva flytta från Stockholm. Tänk om du skulle behöva flytta från Stockholm. du kunde resa tillbaks på två timmar. Marianne Cordes. du kunde bo i den lilla staden, men ändå dra nytta av storstadens fördelar. du kunde få ett hus i

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se SÖRA Söra är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Söra ligger ca tio mil söder om Stockholm och det tar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar.

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar. Natur- och friluftsråd 2015-04-10 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00 Närvarande Se bifogad deltagarlista Per N hälsar välkommen och inleder mötet. 1. Dagordningen godkänds. 2. Johanna

Läs mer

SOMMAREN I HÄRNÖSAND

SOMMAREN I HÄRNÖSAND 2015 Text & bilder får användas fritt i samband med artiklar eller annan publicering om Härnösand SOMMAREN I HÄRNÖSAND Härnösand i Höga Kusten är en riktig sommarstad och ett populärt mål för både båtgäster

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! Lägg matrester i ditt BRUNA KÄRL!

Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! Lägg matrester i ditt BRUNA KÄRL! MATAVFALLSÅTERVINNING Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! ORKA MATAVFALLSÅTERVINNING områdesvis 2014-2017. Du får ett informationsbrev i brevlådan

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är: 2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Presentation. Bygd o Stad i Balans

Presentation. Bygd o Stad i Balans Ett enkelt val. Presentation Årets lantis 2012 Näringslivsutvecklare Förvaltningschef Äldreomsorgschef Boendechef Volontär Hustru, mamma, mormor, farmor Husägare, sommarstugeägare, kattägare Älskar livet

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Vi ser till att din verksamhet rullar

Vi ser till att din verksamhet rullar Vi ser till att din verksamhet rullar Team Verkstadscenter vet att det är viktigt för dig att ditt fordon mår bra och lever länge, för när bussen eller lastbilen rullar så gör även din verksamhet det.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Det blir praliner och champagne på divanen På torsdag håller 40-årsjubilerande Lotta Maxe öppet hus

Det blir praliner och champagne på divanen På torsdag håller 40-årsjubilerande Lotta Maxe öppet hus Page 1 of 5 Stäng Detta är den utskriftvänliga versionen av artikeln.välj Skriv ut i din webbläsare för att inleda utskrift.(detta meddelande skrivs ej ut) Utskriftversion av: http://folket.se/folkifolket/1.1435358

Läs mer

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Närvarande: Cecilia Jensen, Pia Jönsson, Malin Nilsson, Andreas Wellin, Malin Ritzing, Mikael Wilke, Peter Addin, Anna Närås Rektor Alma Salcinovic var

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED KOMMUNALA SAMVERKANS RÅDET FÖR UNGDOMSFRÅGOR I ÄLVDALENS KOMMUN Tid: 2015-09-14, kl. 9.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Baured, Älvdalen Närvarande: Enligt närvarolista 1. Mötets

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det:

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det: Vår vision för år 2022 Mölndal är en stad där alla ska kunna lyckas. Med mod och fantasi gör vi Västsverige starkare. Vi ska spara på det vi har så att staden kan finnas kvar länge. Så här vill vi ha det:

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados Magasinet för dig som är nyfiken på livet nr 6 2014 60 kronor WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen Tranås, alltid i våra hjärtan Frukost och en liten Calvados 8...och en

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014

KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014 KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014 Åsa Saltin Förskolechef Sida 1 Innehållsförteckning 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 2) Allmän del som innehåller fakta om:... 4 3) Sociala

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Vår ref: Susann Gustafson Turist och landsbygdsutvecklare Datum: 2013 04 22 Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Tid: torsdagen den 18 april, klockan 18.30 Plats: Rådde gård, Länghem Närvarande: Dalstorps

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

Det är här det händer

Det är här det händer Det är här det händer En del av Värmland och Dalslands kanal Foto: Rikard Ohlin Svensbyn är en bra start när du ska uppleva Sillerud Att kalla butiken i Svensbyn för enbart en lanthandel känns inte riktigt

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer