sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr 2 2011 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak."

Transkript

1 tidningen NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr Ungdomar paddlar kajak. SKOLLAG sid 6 sommar- evenemang sid 8 kreativ verkstad 12- sid 11 1 NOLASKOGS ny

2 N BO EdMAN Fritidsintendent nolaskogs Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSvArIG utgivare: Helén Sahlin 2 NOLASKOGS redaktion: Elisabet Bårman, Maria Isaksson, Sven Alveryd och Ann-Sofie Mathiasson redaktionskommitté: Irene Sellin-Näsholm [samhällsbyggnadsförvaltningen], Kristin Herold [bildningsförvaltningen], Gunnar Holmberg [samhällsbyggnadsförvaltningen], Thomas Lundgren [kommunledningsförvaltningen], Maria Nilsson [välfärdsförvaltningen], Arne Persson [samhällsbyggnadsförvaltningen]. AdreSS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik e-post: telefon: OmSLAGSbILd: Greenteam paddlar på Höglandssjön. OmSLAGSfOtO: Håkan Nordström. LAyOut: Byrå09. tryck: Ågrenshuset. papper: Tom Otto Silk 100 g. Nästa nummer av Nolaskogs kommer i oktober 2011.

3 stödfamilj BErIKAr OcH BErIKAS text Och foto: Maria Isaksson Familjer där något av barnen har nedsatt funktion kan i vissa fall få en stödfamilj. det är ett bra stöd för både barnet och övriga familjemedlemmar, men också berikande för stödfamiljen. E kommunen och efter några månader träffade de August för första gången. Det fungerar jättebra. Vi känner inte att vi behöver ändra på oss för att August är här. Han hänger med på våra aktiviteter, säger Anders och berättar att de till exempel brukar spela golf eller åka skidor. Sedan behöver det inte vara full aktivitet, utan ibland känns det bäst att bara vara hemma en helg och det funkar också bra med August, säger Annika. August är 14 år och går i särskolan på Änget. Han trivs bra med sin stödfamilj. Han gillar att vara ute, något han ofta kan vara hemma hos familjen Daun som just byggt ett hus på landet. Tidigare bodde vi i lägenhet och det var något man funderade på om det var så bra när man skulle vara stödfamilj, men det var inga problem, säger Annika. drade). Hon har arbetat länge med frågan och säger att behovet av stödfamiljer har gått upp och ned under åren. Det finns idag 15 stödfamiljer i kommunen och just nu finns behov av fler, säger hon. Nya stödfamiljer får introduktion och får sedan alltid träffa barnets familj för att lära känna varandra, se att det fungerar och bestämma tillsammans hur man vill ha det. Stödfamiljer får också ett litet arvode och omkostnadsersättning. Sammanfattning D fler StödfAmILjer behövs Pia Paulsson är socionom och kommunens verkställare av stödfamiljer enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin- August Westman tillsammans med familjen daun. 3 NOLASKOGS

4 TE E 4 NOLASKOGS nen gjort inventeringar av enskilda avlopp har upp till 90 procent haft någon brist. I hälften av fallen rör det sig om anläggningar som är äldre än 30 år. En avloppsanläggning behöver underhållas precis som huset i övrigt. Dessutom förändras krav och teknik med tiden, säger miljöinspektör Kerstin Hörnfeldt. Vi hoppas att fastighetsägarna tar sitt miljöansvar och ser över sin anläggning. Sedan är de välkomna att höra av sig för att få råd om hur de kan gå vidare och åtgärda eventuella brister, säger miljöinspektör Niclas Jonsson. Det är trevligare än att vi ska komma ut på inspektion och kräva att fastighetsägaren rättar till problemen. Lagens krav gäller graden av rening. Kraven kan variera beroende på markförhållanden, bebyggelsetäthet, vattentäkter, badplatser med mera. Kraven säger inget om vilken teknik som bör användas. Lösningarna måste väljas utifrån förutsättningar på plats. Grönt för de flesta enskilda avlopp anlagda efter Gult för enskilda avlopp med dålig genomströmning. Rött för enskilda avlopp som saknar efterföljande rening. FIcK du GrÖNT? BLEV det GULT ELLEr rött? MEr INFOrMATION Då har du förmodligen ett bra avlopp och behöver inte göra något i dagsläget. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för miljö och hälsa för att rådgöra om vilka förbättringar som behövs. vilken StAtuS har ditt enskilda AvLOpp? Kontrollera själv, får du grönt behöver du sannolikt inte göra något. Får du gult eller rött bör du se över avloppet för att inte belasta miljön i onödan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för miljö och hälsa, tfn Se under verksamheter med miljöpåverkan

5 D Det känns bra att kommunens roll nu blir ännu tydligare i själva byggprocessen och att vi får ökade möjligheter att förhindra felbyggen. Det ställer även högre krav på oss gällande tillgänglighet med bl.a. fler besök på byggarbetsplatserna. Därför kommer vi inom en snar framtid att anställa ytterligare en byggnadsinspektör, säger Carina Edblad, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun. här följer NåGrA Nyheter I den NyA bygglagen tillsyn Och KONtrOLL under byggskedet en vidare utredning, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. AvGIfterNA beräknas KOmmuNeNS upplysningsplikt från fall till fall SKärpS Eftersom handläggningen av bygglovsärendena blir mer omfattande med fler och nya arbetsmoment, så blir det i många fall även dyrare. Avgifterna beräknas från fall till fall enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Hur hög avgiften blir beror t.ex. på typen av åtgärd, om det innebär en avvikelse från plan, samt storleken på byggnationen. Kommunen får inte tjäna pengar på avgifterna, utan de ska bara täcka de kostnader som uppstår. rätt till planbesked Kommunen ska se till att bygglovsbesluten annonseras offentligt. De som berörs ska då ha tre veckor på sig att komma till tals efter det att annonseringen är gjord. Av KOmmuNeN Om du vill göra en åtgärd som innebär att kommunen måste ta fram en ny eller ändra i den befintliga detaljplanen, så har du rätt till ett planbesked från kommunen. Det visar om kommunen ska inleda en planlägg SNAbbA handläggningstider ning eller inte. Är beskedet positivt så får Den nya lagen talar för snabbare handläggnings- du även reda på när planen beräknas antas. tider. Bygglovsbeslut ska du därför få senast 10 Efter det att du lämnat in kompletta handveckor efter du fått ett mottagningsbevis om att lingar, så har du rätt att få ett planbesked din ansökan är komplett. I vissa fall om det krävs inom fyra månader. 5 NOLASKOGS Kommunens tillsyn skärps under byggtiden. Det innebär att kommunens byggnadsinspektörer i många fall kommer att göra minst ett besök på byggarbetsplatserna, samt hålla slutsamråd på plats. Även kontrollen stärks ytterligare. Den tidigare kvalitetsansvarige ersätts av en kontrollansvarig som får en mer oberoende roll och ett större ansvar.

6 TE SKOLINSpeKtIONeNS tillsyn StärKS Ny betygsskala INförS Skolinspektionens inflytande blir större. Deras möjligheter till en effektiv tillsyn förbättras genom att de får t.ex. bötesfälla dem som driver skolorna. En betygsskala med A, B, C, D, E och F införs. Stegen A E är godkända resultat och F står för inte godkänt resultat. ökad SAtSNING på elevhälsa pedagogernas utbildningskrav ökar Reglerna skärps om vad som krävs för att lärare och förskollärare ska få undervisa. Lektorer återinförs. För att utnämnas till lektor måste en lärare eller förskollärare ha tagit minst licentiatexamen samt tjänstgjort i minst fyra år. Under denna tid ska de även ha visat en pedagogisk skicklighet. INdIvIdeN Och tryggheten I centrum 6 NOLASKOGS Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet finns numera inskrivet i skollagen. Alla elever ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. För att säkra elevers trygghet och studiero får lärare och rektorer använda fler disciplinära åtgärder mot elever som stör andra. Även grundskolan får ge skriftliga varningar och tillfälligt stänga av elever. Högre krav ställs på elevhälsan. Förutom skolläkare och sjuksköterska, ska elever i grund- och gymnasieskolan även ha tillgång till psykolog och kurator. Krav ställs även på att skolmaten ska vara näringsriktig. Större valmöjligheter för blivande GymNASISter Det individuella programmet för elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram ersätts. Istället införs fem introduktionsprogram som ska svara bättre mot elevernas behov. SträNGAre ANtAGNINGSKrAv I framtiden måste eleven ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. Ti

7 I vilken kommun är invånarna bäst på att hålla hastigheten, använda bälte, cykelhjälm och reflex? det kommer vi att få reda på i Kommunkampen. ÖKAd SATSNING FrISKA TAG PÅ parkhöjden text Och foto: Elisabet Bårman Parkhöjdens gymnasium finner vägar till hälsa bland krokiga stigar och lättframkomliga spår på Skyttis. på trafiksäkerhet text: Maria Isaksson kommunkampen drivs av NTF och delta- gande kommuner. Trafikverket står för kostnaderna och i Västernorrland är det Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som antagit utmaningen att bli bästa kommun på trafiksäkerhet. KOLLAr hur vi SKöter OSS Under 2011 gör NTF mätningar för att se hur trafikanterna i respektive kommun sköter sig. De kollar: hur stor andel av förarna som kör lagligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim hur stor andel av förarna som använder bälte hur stor andel av cyklisterna som använder cykelhjälm hur stor andel av fotgängarna som använder reflex Efter varje mätning får kommunerna poäng. När året är slut summeras poängen och vinnare koras. flera vinnare Vi vill rusta eleverna för livet utanför skolan, säger Moniqa. Till exempel genom att bjuda in olika föreningar kan vi ge ungdomarna mersmak för aktiviteter som de kan engagera sig i. Har du träffat en representant på skolan är det lättare att sedan ta kontakt med den personen. mer rörelse Hälsodagen var ingen enskild händelse på Parkhöjden. Att motivera till friskvård är en medveten satsning året om. Därför har man också lagt in två idrottspass i veckan för eleverna. Vi satsar gärna på friluftsliv och sådana aktiviteter som är bra för hela kroppen. Att gå ut och laga mat på stormkök ger inte bara utevistelse. Det tränar också ansvar och samarbete, poängterar Moniqa. 7 NOLASKOGS Hastighet och cykelhjälmsanvändning har mätts under våren. Resultatet av de mätningarna finns på Hur bra trafikanterna är på att använda bilbälte och reflex kommer att visa sig under hösten. NTF avsöjar inte var de gör kontrollerna, så det gäller att skärpa sig var man än rör sig i trafiken. Du har mycket att vinna på att vara rädd om dig i trafiken och nu har hela Örnsköldsvik dessutom chans att bli bäst, säger Erica Moberg som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare. I

8 Utomhuskonsert. Salem Al Fakir. J Cirkusskola för barn och vuxna, PerOrslogen Östergensjö Teater Småstadsliv LIVE, Folkets Park Picknickkonsert, Långviksmons badplats augusti 5 Elviskonsert med ACNE, PerOrslogen Östergensjö 6 Kubbyran, Sidensjö 6 Modo Hockey 90 år 6 SM i Trial, Husum 6 7 Dragracing, Kubbe raceway 12 Diggiloo familjeshow, Skuleberget 13 Önskegäddan 2011, fisketävling 13 Status Quo & Slade, Folkets Park 13 Bilträff och Refreshments, Trehörningsjö 19 Surströmmingsfest, torget High Coast Festival, squaredance, Gullänget 8 NOLASKOGS september 1 4 Internationell matmarknad, Torget Örnsköldsvik 2 4 Barnens dag, Fjällräven center 4 Mo historiska marknad, Moliden 9 Välgörenhetskonsert med Lill-Babs, Björna kyrka 9 10 Dansmaran, Folkets park

9 riduppvisning. Matmarknad. Bilutställning. M 9 NOLASKOGS

10 TE lokaler. Möbelrenoveringen skapar meningsfulla uppgifter samtidigt som den också är ett steg mot ökad återanvändning. Det som Startpunkten ställt i ordning säljer de sedan i sin återvinningsbutik på Sjögatan. Hit är alla välkomna att komma och fynda bland begagnade grejor som fått ett nytt och attraktivt yttre. TE öppettider 10 NOLASKOGS B Sedan i april finns kommunens arbetsinriktade rehabilitering Startpunkten på plats vid Må återvinningscentral. Startpunktens deltagare tar gärna hand om möbler och en del annat gods som de kan fräscha upp i sina Startpunkten finns på Må återvinningsanläggning måndag-torsdag 8:30-15 och fredag 8: Återvinningsbutiken Port 5, på Sjögatan 5, är öppen måndag -torsdag 11:30-14:30.

11 kreativa BJÄSTAUNGdOMAr text Och foto: Maria Hellsten Mekarglada grabbar förvandlade bilskrot till prisbelönt utställningsobjekt. vad kan man göra av en rostig kaross från en T-Ford som stått ute i skogen i 55 år och ett chassi av en Volvo Duett från sextiotalet? Ungdomarna på Bjästa fritidsgård har byggt en rat-rod som fått pris av Bosse Bildoktorn. Sedan två år tillbaka driver Bjästa fritidsgård en kreativ verkstad dit ungdomar kan komma och meka med bilar, måla graffiti, fotografera eller spela musik. I somras bestämde sig mekargruppen för att bygga en rat-rod. Målet var att ställa ut den på den årliga bilutställningen i Åhlensgaraget tio månader senare, något som lyckades över förväntan. dagen var slut hade de både fått pris för bästa dekor och blivit Bosse Bildoktorns favoriter. Nu har vi en del jobb kvar innan bilen kan tas i trafik, säger Johan. Bromsar, pedaler och lysen måste fungera för att bilen ska bli godkänd. Målet är att vi ska klara besiktningen inom ett år. Sen kan vi åka runt och göra reklam för fritidsgården eller kanske hyra ut bilen till företag som vill bjuda sina anställda på en åktur utöver det vanliga. PENdLArPArKErING Inom ramen för det länsövergripande projektet Bästa resan byggs nu en pendlarparkering i Björna. Med tillgång till motorvärmare och möjlighet att ladda elbil samt cykelparkering med tak blir det enklare för de som bor runt Björna att samåka eller åka kollektivt. SKOGSLEKPArK Kommunens förnyelse av lekparkerna har nu kommit till Järved. Vid Murarvägen ska det bli en skogslekpark med historiskt tema. risig men fungerande En rat-rod är en bil som ser väldigt risig ut men ändå går att köra förklarar Johan Nilsson, en av ungdomarna i mekargruppen. Man tar vad man har och bygger en bil, lite som Mulle Meck. Nästan alla ursprungliga delar från karossen och chassit är kvar på bilen men många har fått helt ny placering och funktion. Bilen är så lätt så vi var tvungna att plocka bort bladfjädrar från chassit så att det inte skulle bli för styvt, säger fritidsledaren Stefan Granqvist. De bortplockade bladfjädrarna blev en unik kofångare. Det estetiska är viktigt även om det inte verkar så vid första anblicken. Vi har funderat mycket på hur linjerna ska gå och handknackat det mesta av plåten så att formerna ska harmonisera, säger Stefan. Mekarverkstad. KreAtIvt SAmArbete Johan Nilssson, Björn Högbom och Jonas Boström i rat-rod-bilen. 11 NOLASKOGS Inför bilutställningen samarbetade flera grupper från den kreativa verkstaden med att bygga en snygg monter. Graffitigruppen målade bakgrundsskärmar med ökenlandskap och en av ungdomarna tog dit en jukebox och spelade musik. Vi gjorde allt för att underhålla besökarna, säger Johan. Vi spelade banjo, dansade och bjöd på godis. Ansträngningarna gav resultat och när

12 ÅrETS FrILUFTSKOMMUN Örnsköldsvik är Årets friluftskommun det långsiktiga arbetet med friluftsfrågor, den strategiska planeringen genom bland annat översiktsplan, grönplan, naturvårdsplan och sättet att jobba med samverkan och för barn och ungdomar ligger bakom utmärkelsen. Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kulturoch fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen delar ut utmärkelsen Årets friluftskommun för att uppmuntra kommunernas arbete för att människor ska komma ut i naturen. Med utmärkelsen Årets friluftskommun följer också en prissumma på kronor. den kommer Örnsköldsviks kommun att använda till insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Kajaker i sjön, Paddlingsteknik, Kantring, Fikadags. Instruktion, Bärja kajak. H text: Elisabet Bårman foto: Elisabet Bårman och Håkan Nordström Glöm stillsamma skogspromenader. Ungdomarna i GreenTeam upptäcker ett friluftsliv fyllt med action och spänning. UnDer våren har 16 ungdomar i åldrarna NOLASKOGS 14 år deltagit i friluftssatsningen GreenTeam. Genom samarbete mellan kommunen och olika föreningar har ungdomarna fått prova på ett brett fält av aktiviteter. Skytte, klättring, scouting, orientering, fiske, hundsport, segling och kajak är några av de lockande programpunkterna. Den här kvällen tar Vårby IK emot ungdomarna för att de ska få testa kajak på Höglandssjön. Efter en kort introduktion av väsentligheter, som paddlingsteknik och hur man gör om man välter, är det dags för praktik. Ivrigt hjälps ungdomarna åt att få kajakerna i sjön och de ideella ledarna ser till att alla får hjälp att komma igång. Att vattnet i mitten av maj knappast inbjuder till bad är inget som avskräcker. En och annan ofrivillig kantring blir det också men viljan att bemästra farkosten segrar. Efter en timme till sjöss är framstegen tydliga. Roligast hittills, är Pontus och Viktor Herdin Dyrvolds gemensamma omdöme om kajakkvällen. provsmak Ger mersmak Bredden av aktiviteter har gjort att många har hittat sin speciella favorit. Klättringen var allra bäst, tycker Wilma Lindholm som ser fram emot avslutningsäventyret då de som vill får testa att fira sig ner från Ögeltjärnsberget. Jag gillade skyttet, säger Mattias Pettersson som gärna kan tänka sig att fortsätta med den sporten framöver. Uppslutningen har varit väldigt bra, de flesta har dykt upp varje gång. Det har till och med varit kö för att få vara med i GreenTeam, berättar Arne Ögren vid samhällsbyggnadsförvaltningens fritidsavdelning. Vi siktar på att köra en ny omgång i höst så att fler unga får möjlighet att prova på olika former av friluftsliv.

13 ANGENÄMT strandsatt text Och foto: Elisabet Bårman Vågöns naturhamn invigs. Välkommen ut och gör strandfynd i skärgården. Inför sommaren finns nya fina rastplatser iordningställda. Bastustugan på Vågön. platser ställts i ordning i skärgården inför sommaren. I det jobbet har även markägare, föreningar, företag och ideella krafter haft en stor betydelse. GuLdKOrN på StrANdeN visst är Det en speciell tjusning att glida in i en orörd naturhamn och rätta sig efter naturens villkor, men ibland kan det vara skönt med viss tillrättalagd komfort. Genom Örnsköldsviks kommuns EU-projekt En skärgård i världsklass har flera naturrast- På Lilla Bergön, Råskärsön, Skommarskatan och Sandlågan finns nu vindskydd, bänkar, bord, grillplatser och toaletter. Vågön har, utöver det, kompletterats med extra allt raststuga med kamin och stor altan under tak samt bastu med panoramautsikt mot stran- den. En trätrottoar leder från bryggan till byggnaderna och underlättar framkomligheten. Här finns också kärl för sopsortering och en återvinningsbox för engångsgrillar. Den senare är ett nytt försök som man verkligen får hoppas blir succé. Kvarlämnade grillar, och andra sopor, misspryder alltför många vackra platser i naturen. Skärgårdsprojektet, som inleddes förra året, har en total budget på 30 miljoner kronor. Närmast på tur för nya rastplatser står Högholmarna, Storstensudden och Järvön. B Upptäck en rofylld höjdare med havsutsikt. Höga Kustens många berg med vidunderlig 13 NOLASKOGS utsikt över havet är perfekta ställen att slå sig ner och bara njuta. Vikbottsberget i Gullvik är inte så välkänt men definitivt värt att besöka. En markerad stig går upp i skogen precis där husvagnscampingen börjar. Efter knappa 2 kilometers vandring, där den sista brantare delen tar dig upp till utsiktsplatsen, får du din belöning - en vacker vy över fjärden Glöm inte att packa ryggsäcken för på bergets topp finns grillplats, bänkbord och vindskydd.

14 TrE TycKEr Vad tycker du som Solbergsbo om vindkraftplanerna? I son, vice vd för Ownpower. Vi hoppas att finansieringen ska falla på plats under hösten, så snart den är klar går vi direkt på byggstart. LOKALA INtreSSeN En vindkraftpark är en investering som förutsätter starka finansiärer. Utöver det har Ownpower även ambitionen att bjuda in till småskaligt ägande. Vi har planerat att undanta minst två verk som kommer att erbjudas lokalt för företag, föreningar och privatpersoner som är intresserade att köpa in sig, säger Dag Melkersson. Så snart byggstart är beslutad kommer projektledning och entreprenader att upphandlas. Om man räknar att 5-10 procent av uppdragen hamnar lokalt blir det tjänster värda runt miljoner, säger Dag Melkersson. Håller tidplanen räknar Ownpower med att kunna koppla in vindkraften på nätet vid årsskiftet När driften är i gång behövs uppskattningsvis årsarbeten för service och underhåll. för Vin- Vin åsa forstin det ger förhoppningsvis bättre underlag för handel och service. det är positivt att det blir mer rörelse. Här behövs mer folk, gärna barnfamiljer. KjeLL-OLA hedberg det är bra, det kan bli mycket jobb under byggtiden och sedan behövs det säkert folk till underhåll också. INGer SKårberG Vindkraft är ett bra alternativ och någonstans måste el produceras om vi ska ha ström i framtiden. Förhoppningsvis kan vindkraftetableringarna ha en positiv inverkan för hela bygden. Sammanfattning 14 NOLASKOGS Solberg får vindkraftverk. På Trattberget reser företaget Vindin nu vindsnurror. Ett annat företag som heter Ownpower planerar att bygga 36 vindssnurror i området Bräntet. Många som bor i Solberg hoppas att vindkraftverken gör att det blir mer jobb och människor på orten.

15 T Blomsterut delning. Träffpunktsledare. 15 NOLASKOGS

16 GruppförSäNdeLSe till hushållen FrAMGÅNGSrIK rekryteringsturné avslutad text Och foto: Sven Alveryd VÄrLdSKLASS Är MEd BLOGG Världsklass 2015 har startat en blogg. Nu kan du följa dem som jobbar med projektet i vardagen, ta del av det som görs och vad som är på gång. Syftet är att skapa en ännu större tillgänglighet för att få fler delaktiga i idéarbetet. Men även för att synliggöra alla människor, företag och organisationer som engagerar sig för en positiv utveckling av Örnsköldsvik. wordpress.com PILOTEr LyFTEr AMBASSAdEN rekryteringsmässa på Berns. en rekryteringsmässa på Berns i Stockholm. Bakom arrangemanget stod Arbetsförmedlingen. Från Örnsköldsvik deltog vår lokala arbetsförmedling, kommunen, samt företagen Bosch Rexroth, Clavister, Sanmina, Knightec, Rejlers och Spektrakon. 31 maj anordnandes LycKAt ArrANGemANG Cirka besökare drogs till arrangemanget och våra lokala företagare var överlag nöjda. Under dagen kunde besökarna förutom att träffa företag, lyssna på en föreläsning med Amira Ikan Amin, som gav tips på hur hon gjorde för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arrangemanget har varit mycket positivt. Vi har träffat många välutbildade och kompetenta personer. De är engagerade och är villiga att flytta om möjligheten till arbete finns, säger Roger Angerstig, VD på Spektrakon. rätt KOmpeteNS till rätt tjänst Syftet med arrangemanget som även anord- nats i Malmö och Södertälje, är att skapa mötesplatser där människor med rätt kompetens kan hitta rätt tjänst i en annan kommun. På så sätt vill man öka rörligheten på arbetsmarknaden. Något som i sin tur gynnar kommuner med en omfattande generationsväxling och behov av specialkompetens. Mässorna har därför riktat sig till dem som vill söka jobb på annan ort och speciellt dem som är nysvenskar, dvs de som har flyttat hit från ett annat land. På plats har man erbjudit tolkhjälp, hjälp med CV och direktintervjuer med arbetsgivare. Inför mässan har arbetsförmedlingen hjälpt till att matcha arbetssökandes CV: s i Stockholm, med våra lokala företags önskemål och behov om kompetens. Speciellt Södertälje och Stockholm har gett bra resultat eftersom matchningen blev så bra. Vi har fått med oss ett flertal CV från potentiella medarbetare som vi ska förmedla vidare till våra företag på hemmaplan, säger Monica Sjöblom, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. 1 juli öppnar Ambassaden, en mötesplats för dem som känner starkt för Örnsköldsvik. En plats där människor knyter kontakter, diskuterar möjligheter och där goda idéer och konkreta förslag fångas upp. Sedan i våras har ett antal engagerade piloter hjälpt till i arbetet med att utveckla såväl mötesplatskonceptet som själva ambassadörskapet. Projektet ingår Världsklass KrEATIVA UPPSLAG SÖKES TILL NOLIA 10 augusti är det Örnsköldsviks dag på Stora Nolia mässan i Umeå. då får Örnsköldsvik möjligheten att äntra stora scenen för att visa upp sin bästa och mest kreativa sida. därför söker nu Världsklass 2015 på sin blogg, goda tankar och idéer om vad Örnsköldsvik skulle kunna bjuda på. Gör ett besök redan idag för att ge dina synpunkter och förslag!

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Information från kommunstyrelsen

Information från kommunstyrelsen PRESSMEDDELANDE Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 0660 881 53, 070 558 81 53. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 880 44. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska).

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska). Namn: Anna Maria Lidström Resa: Alentejo - dressyr Datum: 24/4-3/5-14 Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra Kommentar boende: -Helt OK. Jag sov på en bäddsoffa

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

Möjligheter och konsekvenser av en individriktad strukturpeng

Möjligheter och konsekvenser av en individriktad strukturpeng Möjligheter och konsekvenser av en individriktad strukturpeng 22 januari 2008 Kerstin Alfhagen 1 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Definitioner...3 2.1. Skolpeng...3 2.2. Elevpeng/a-pris...3 2.3.

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Swedex Examen i svenska som främmande språk

Swedex Examen i svenska som främmande språk Examen i svenska som främmande språk A2 Läsförståelse 45 min Namn:... A2 LÄSFÖRSTÅELSE Läs texterna och svara Ja eller Nej på fråga 1-8.! " # $$! % % $ $$ %!& % % $% & % $$ % % & $" % % ' " " ' ( % ( &

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer