Barn- och utbildningsnämnden (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ( sekretess finns bara i pappersprotokoll) Namn Mimmi Pirttilä (S) ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Kirsi Ojala (S) ersätter Marie Sjörén (S) ÖVRIGA Ersättare Namn Dennis Hansen (S) Krister Rohman (KD) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Utses att justera Ingela Johansson (C) Justeringens tid , Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Charlotte Daremark Mimmi Pirttilä Ingela Johansson Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsnämnden (22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Protokollet förvaras Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Barn- och utbildningsnämnden (22) Innehållsförteckning 112 Godkännande av föredragningslista Rapporter Delegationsbeslut Budget Måluppfyllelse Verksamhetsplan/skolplan Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Samverkansavtal vuxenutbildningen Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/ Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Ung företagsamhet Övrigt Information från förvaltningen är sekretessärenden, finns ej med i protokoll på Internet.

4 Barn- och utbildningsnämnden (22) 112 Godkännande av föredragningslista Nämnden beslutar godkänna utskickad föredragningslista men med tillägg av tre sekretessärenden, i slutet av protokollet,

5 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 Rapporter Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder utbetalning från Skolverket. Dnr 12/SK Utbetalningsmeddelande har inkommit från Skolverket 1 oktober om att Tidaholms kommun erhåller utbetalat statsbidrag i september månad på: Maxtaxa inom förskola och fritidshem, kr Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, kr. Beslut från Skolinspektionen Ansökan från Praktiska Sverige AB Dnr 12/SK Praktiska Sverige AB har den 30 januari 2012 inkommit till Skolinspektionen med en ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. Skolinspektionen beslutade avskriva ärendet, då Praktiska Sverige AB den 5 oktober meddelat Skolinspektionen at man återkallar ansökan. Fråga från Lisbeth Ider (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där Lisbeth Ider (V) ställer följande frågor om barnomsorgen: Hur har barnomsorgen organiserats när det uppstod platsbrist och om vi har en ordentlig plan för nattis? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Interpellation från Runo Johansson (FP) till BUN:s ordförande. Dnr 12/SK Interpellation till BUN:s ordförande Mimmi Pirttilä (S) har inkommit från Runo Johansson (FP): Mot bakgrund av kickoff-dagen på Saga den 15/8 för all BUN:s personal om målet att alla elever ska bli minst godkända i alla ämnen inställer sig vissa frågor. BUN har samtidigt sparbeting som rimmar dåligt med den ambitiösa och vällovliga målsättningen. Alla handlar inte om pengar. Men vissa saker gör onekligen det, t.ex. läromedel, gruppstorlekar, samt förmåga att rekrytera och behålla duktig pedagogisk personal, är i högsta grad frågor som rör ekonomi. Även IT i skolan fordrar ekonomiska resurser. Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Fråga till ordförande Mimmi Pirttilä (S): Kommer vi att få se en riktad satsning på BUN:s verksamheter i kommande budget i syfte att lyfta resultaten hos våra barn och ungdomar i skolan? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Besvarande av motion om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden, exempelvis kinesiska och japanska, samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inrätta en språkutbildning inom nya språkområden vid den tidpunkt nämnden finner möjlig. Ledningsplan vid kris och extraordinära händelser Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderad ledningsplan vid kris och extraordinär händelse. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa sina planer enligt den föreslagna strukturen. Förvaltningens krisplan ledningsplan för extraordinära händelser Dnr 12/SK Information om att revidering pågår av barn- och utbildningsnämndens ledningsplan för extraordinära händelser/krisplan. Revideringen sker i samråd med säkerhetssamordnare Per Beckman. Den 6 december kommer det att vara en planerad övning där alla skolledare och utbildningskontoret kommer att delta. Efter detta återkommer förvaltningen till nämnden med en reviderad krisplan. Nämnden bör ta beslut om reviderad krisplan vid första nämndmötet i januari, Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 forts Nattis - barnomsorg på obekväm tid Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att läget nu är akut för några vårdnadshavare. Det finns ett tänkbart grundförslag hur nattis skulle kunna planeras och användas i ett första skede. Tänkbart nattis kan vara en ombyggd lokal i Stallängens förskola. Förvaltningen arbetar på olika lösningar. Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om kostnad för barnomsorg på obekväm tid. Mimmi Pirttilä (S) tar med ärendet till budgetberedningen. Diskussion i nämnden kring fördelar med att erbjuda nattis. Tidaholms kommun kan bli mer attraktiv att bo i t.ex. för barnfamiljer där vårdnadshavare arbetar obekväm tid Besök i verksamheten Dnr 12/SK Britt Norström (V) informerar från verksamhetsbesök på förskolorna Axet, Täppan, Björnen och Stallängen. Mycket positiva besök. Personalen är kompetent och engagerad. Britt Norström anser att fullmäktige borde besöka förskolorna, för att kunna göra rätt prioriteringar i budget vad gäller resurser till barnomsorgen. Andra synpunkter som framkommit vid besöken är att: Personalen upplever tidsbrist, då det är många barn på avdelningarna. Personalen vill att man räknar antalet barn i barngruppen, inte antalet volymtimmar, samt att de små barnen behöver mer personalresurs än större barn. Diskussion kring vikariepool. Personalen upplever att det är många okända namn på vikarielistan. Vikarielistan bör innehålla mer detaljerad information om vikarierna, t.ex. vilken utbildning de har m.m. Mer hemspråksundervisning behövs. Viktigt att utredningar görs tidigt, så att rätt insatser sätts in. Vikarielistan uppdateras via skoladministratör Halina Gustavsson varje fredag. Forts

8 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan om en vikariepool. Karin Olofsson (MP): Förvaltningen bör ta kontakt med Arbetsförmedlingen och efterhöra om det finns en möjlighet att ge arbetslösa chansen att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. genom att praktisera på dagis. Johan Liljegrahn (M): Detta kan vara en bra hjälp för den som är arbetslös t.ex. att få en praktikplats och kunna fungera som en extraresurs, samtidigt som man får chansen att pröva ett arbete. Planering: Förvaltningen undersöka detta, kontaktar Arbetsförmedlingen och återkomma till nästa arbetsutskott den 5 november med information. Samarbete för tidiga insatser ger socioekonomiska effekter Dnr 12SK/ Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att möte ägt rum och att samarbete påbörjats mellan kommunchefen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, för att kunna sätta in rätt stöd så tidigt som möjligt hos barnet/eleven.

9 Barn- och utbildningsnämnden (22) 114 Delegationsbeslut Dnr 12/SK Diarie-nr Ärende Datum Anmälare Anställning av en assistent 75 % under ht 2012 som hjälper eleverna att klara skoldagen Beslut om utbudet för elevens val för läsåret Ämnesfördjupning: Svenska, engelska, moderna språk, matematik, NO, SO, idrott Cattarina Higgins Cattarina Higgins Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden

10 Barn- och utbildningsnämnden (22) 115 Budget 2013 Dnr 12/SK Ordförande Mimmi Pirttilä (S) informerar från budgetberedningens möten, samt från budgetmöte 22 oktober, där skatteprognosen som kom 11 oktober presenterades. Britt Norström (V) frågar efter nämndens eget budgetförslag. Nämnden har inte tagit beslut om budget Mimmi Pirttilä (S) informerar om att nämnden den 17 september inte beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till besparingar utan bara överlämnade förslaget till budgetberedningen. Budgeten kommer att beslutas i november på fullmäktiges sammanträde, därefter får barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta beslut om budget 2013, 10 december, hur resurserna i budgeten ska fördelas och prioriteras i verksamheten. Alla partier har möjligheten att presentera sitt eget budgetförslag. Nämnden önskar ett extra nämndmöte före BUN:s möte i december, för att diskutera budget Johan Liljegrahn (M): Viktigt att arbeta efter mål, metod och resurs, inte tvärtom. Vi får inte tappa den politiska visionen. Planering: Ett extra budgetmöte i BUN kommer att planeras före ordinarie möte 10 december.

11 Barn- och utbildningsnämnden (22) 116 Måluppfyllelse Dnr 12/SK Aktuellt Förvaltningsekonom Ola Pettersson besvarar nämndens fråga om vilka kostnadsförändringarna blir vid en utökning av tid i förskoleklass. Förvaltningen anser att eftersom nämnden strävar mot högre måluppfyllelse, finns det skäl att se över var en resursförstärkning bäst behövs i klass F-2. Diskussion i nämnden kring hur timmarna bör fördelas. Britt Norström (V) anser att pengarna borde läggas på förskolan istället för på förskoleklass och de lägre åldrarna. Nämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur en resursförstärkning kan fördelas, om undervisningstiden ökar i tidiga åldrar. Önskat resultat är ökad måluppfyllelse. Förvaltningen återkommer med kostnad/finansiering.

12 Barn- och utbildningsnämnden (22) 117 Verksamhetsplan/skolplan Dnr 12/SK Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att förvaltningen har påbörjat sitt arbete med effektmålen. Varje verksamhet ska ta fram sina specifika effektmål, dessa ska genomsyra hela verksamheten och vara mätbara. Avrapportering/avstämning från rektorerna senast 23 oktober till utbildningschefen Vid arbetsutskottets sammanträde 8 oktober diskuterades inriktningsmålet att stimulera personalen till forskningsprojekt inom utbildningsområdet var lägger vi ribban? Viktigt att personalen bereds möjlighet att ingå i forskningsprojekt, i nära samarbete mellan skolan och högskolor/universitet Planering: Ärendet är en stående punkt på varje arbetsutskott och nämnd. Verksamhetsplanen bör vara klar för att tas upp i kommunfullmäktige för beslut 17 december.

13 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Dnr 12/SK Bakgrund Vid arbetsutskottet 3 september ställde Johan Liljegrahn (M) frågan varför Tidaholms kommun serverar lättmjölk och inte mellanmjölk i skolorna. Sammanfattning Kostplanerare Karin Artmo har handlagt ärendet. Tidaholms kommun har en kostpolicy som säger att vi ska följa livsmedelverkets rekommendationer om näringsriktigheten i våra skolluncher. Våra menyer är skrivna så att det ska ingå ett glas lättmjölk i varje måltid för att vi ska nå upp till de krav som är ställda på oss vad gäller näringsinnehåll i våra skolmåltider Tidaholms skolor serverar lättmjölk till sina måltider. Efterfrågan på mellanmjölk är inte övervägande hos eleverna. Det finns ett litet antal elever som väljer vatten i stället för lättmjölk. Det finns också ett litet antal elever som endast vill ha vatten till måltiden samt elever som inte vill ha annat än lättmjölk. En önskan är att alla elever dricker ett glas mjölk till måltiden. l de fall där eleverna väljer vatten i stället för lättmjölk är näringsinnehållet i måltiden ej fullvärdig. Serveras mellanmjölk blir fetthalten i måltiden för hög. Anmärkning Hökensåsskolan och Forsenskolan har två mjölkautomater i matsalen, de kan servera mellanmjölk i den ena och lättmjölk i den andra. Ytterskolorna har endast en mjölkautomat i varje matsal, de kan endast servera en sorts mjölk. Två mjölkautomater är för mycket på ytterskolorna där åtgången inte är så stor. Vi bör eftersträva att alla skolor ska ha samma utbud. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att Hökensåsskolan ska pröva att servera både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. Eleverna ska informeras tydligt om att de ingår i projektet. Förvaltningen meddelar att det blir Forsenskolan som blir den skola som prövar lättmjölk och mellanmjölk, inte Hökensåsskolan som arbetsutskottet föreslagit. Forts

14 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 forts Nämndens beslut Nämnden beslutar att Forsenskolan ska pröva både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. En utvärdering presenteras därefter på nämnden. Det är viktigt att eleverna och vårdnadshavarna får tydlig information om projektet. Sändlista Rektorer Forsenskolan Personal i köket på Forsenskolan Kostplanerare Karin Artmo

15 Barn- och utbildningsnämnden (22) 119 Samverkansavtal vuxenutbildningen Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det förslag som kommit från Skaraborgs kommunalförbund har inte varit korrekt formulerat. Harald Lundkvist har varit i kontakt med Skaraborgs kommunalförbund om detta och förvaltningen inväntar ytterligare besked. Den 2 oktober inkom till förvaltningen ett reviderat förslag till samverkansavtal. Harald Lundkvist skriver på detta när nämnden beslutat ställa sig bakom avtalet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom det reviderade förslaget till samverkansavtal. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom det reviderade samverkansavtalet. Sändlista Skaraborgs kommunalförbund KS för kännedom

16 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120 Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/2014 Dnr 12/SK Rektor Christer Daggberg, Rudbecksgymnasiet har lämnat följande förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014: Gymnasieutbildningar Summa 148 Barn och fritidsprogrammet, BF 16 inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet, EK 16 inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet, EE 12 inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet, ES 12 inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet, FT 8 inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L inriktning Personbil inriktning Transport Hantverksprogrammet, HV 8 inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN 8 inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Naturvetenskapsprogrammet, NV 16 inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL 16 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet, SP 16 inriktning Samhällsvetenskap Teknikprogrammet, TE 12 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Forts

17 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120, forts Vård och omsorgsprogrammet, VO 8 Gymnasiesärskolan Industriprogrammet 8 Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014. Nämndens beslut skall vara antagningskansliet på Gymnasium Skaraborg till handa före 1 november. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens ovan nämnda förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014, enligt ovan. Sändlista Skolledare Rudbecksgymnasiet Skoladministratör Rudbecksgymnasiet Gymnasium Skaraborg OBS: Den del av beslutet som handlar om gymnasiesärskolans program är upphävt. Var god se protokoll , 138.

18 Barn- och utbildningsnämnden (22) 121 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2013 Dnr 12/SK Förvaltningen presenterar förslag till mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Förslaget är ändrad mötesdag från måndag till torsdag. Våren 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni AU NÄMND Hösten 2013 Aug Sep Okt Nov Dec AU NÄMND Diskussion i nämnden kring förvaltningens förslag om två arbetsutskott i mars. Nämnden anser att det räcker med ett arbetsutskott i mars, därför tas arbetsutskottet den 7 mars bort från förslaget. Ingen nämnd planeras i mars, men vid brådskande beslut som inte får delegeras, kallas nämnden in extra. Nämndens beslut Nämnden beslutar anta ovanstående mötestider för nämnd och arbetsutskott för 2013, med ändringen att arbetsutskottet den 7 mars tas bort. Sändlista Kansliavdelningen

19 Barn- och utbildningsnämnden (22) 122 Ung företagsamhet Ung företagsamhet Dnr 12/SK Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 22 augusti, 2012 har inkommit. Ung företagsamhet har i en skrivelse daterad ansökt om 2 kr/invånare med en avrundning till närmaste tusental uppåt. Ung Företagsamhet ansöker därmed om 26 tkr från Tidaholms kommun, alltså en ökning med 13 tkr. Ung företagsamhets mål och vilja är att utöka sin verksamhet, så att konceptet även täcker grundskolan samt att utöka verksamheten på gymnasieskolan. KSAU framhåller att frågor kring Ung Företagsamhet och dess verksamhet vidare får diskuteras av barn- och utbildningsnämnden En eventuell pilotverksamhet är på gång, där Forsen och Ekedalen är intresserade. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Rudbecksgymnasiet har haft stora framgångar med UF-företagen. Det finns stort intresse för entreprenöriellt lärande i förvaltningen. Arbetsutskottet vill föreslå nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta om en höjning från 1 till 2 kr/invånare, enligt skrivelsen från Ung Företagsamhet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Nämndens förslag Nämnden står bakom Ung Företagsamhets mål och vilja att utöka sin verksamhet så att konceptet även täcker grundskolan samt utöka verksamheten på gymnasieskolan. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Sändlista Ung Företagsamhet KS OBS! Förslag till beslut upphävt! Var god se protokoll , 137.

20 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 Övrigt Besök i verksamheten Dnr 12/SK Ett schema är lagt för de politiker som önskat göra sitt verksamhetsbesök hösten Påminnelse har skickats ut till skolledarna om att ta kontakt med politikerna för att boka en tid under ht Några av politikerna har ännu inte fått någon tid för besök i verksamheten. Politikerportalen Dnr 12/SK Nämndsekreterare Charlotte Daremark informerar om politikerportalen samt lämnar lösenord de politiker som är med på dagens möte. De politiker som inte är med idag, får lösenord hemskickade via post. Vid byte av lösenord måste kontakt tas med webmaster Dana Ingesson ( ) eller Martin Johansson ( ) på IT. Användarna kan inte själva byta lösenord i politikerportalen. Daniel Åkesson på ITavdelningen är ansvarig för hur man laddar in dokumenten till sin IPAD. Gymnasiemässa 2013 Harald Lundkvist informerar om att det eventuellt inte blir några gymnasiemässor 2013, enligt protokoll Gymnasium Skaraborg. Om det inte blir en gemensam mässa får eventuellt varje gymnasieskola bjuda in till sitt egna Öppna Hus. Nätverksträff 22 november i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Utifrån budgetläget, har arbetsutskottet föreslagit att ingen åker från barnoch utbildningsnämnden. Pedagogik i äventyr Britt Norström (V) informerar om en intressant tidningsartikel i VB, 8 oktober. Ett samarbete har påbörjats mellan Luleå Tekniska Universitet och Hellidens folkhögskola där redan utbildade pedagoger kan läsa äventyrspedagogik. Kunskap och hälsa är i fokus. Forts

21 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 forts Frågor av verkställighetskaraktär Elever som fastnar i SMS-lån. Britt Norström (V) lyfter frågan hur man kan förebygga att elever hamnar i SMS-lånefällan. Harald Lundkvist informerar om att det finns ett gott samarbete mellan Tidaholms Sparbank och grundskolorna, där Sparbanken gett information om riskerna med SMS-lån till eleverna. Hämtning och lämning av skolbarn vid Forsen Ingela Johansson (C) informerar om att det är rörigt när vårdnadshavare hämtar och lämnar barnen på Forsen. Barnen springer överallt och även över trafikerad gata, utan att gå på övergångsstället. Utbildningschef Harald Lundkvist meddelar att en planerad lösning är redan på gång vad gäller platsen för att hämta och lämna barnen vid Forsen. Duschar i Forshallen Ida Davidsson (M) har varit i Forshallen och berättar att några duschar inte fungerar där. Utbildningschef Harald Lundkvist tar kontakt med Tekniska förvaltningen och återkommer med svar till nämnden via mejl. Matsalen Forsen Ingela Johansson (C) undrar om frågan om de bord som fattas i matsalen på Forsen kommit än, då det är ont om sittplatser. Förvaltningen undersöker detta och återkommer till nämnden med svar via mejl.

22 Barn- och utbildningsnämnden (22) 124 Information från förvaltningen Möte med näringslivschef Malin Lundberg Utbildningschef Harald Lundkvist har haft ett möte med näringslivschef Malin Lundberg den 19 oktober. Malin Lundberg har ställt sig positiv till att ta med sig frågan till näringslivet om feriepraktik för ungdomar. Malin Lundberg informerar också om att PV Systems, är villiga att låta elever i grundskolan (t.ex. Teknikroligt) samt gymnasieelever prova en helt ny industrirobot. Läsårstider 2013/2014 Dnr 12/SK Förvaltningen har erhållit ett Skaraborgsövergripande förslag till läsårstider, utarbetat av Falköpings kommun via utbildningschef Inger Janson. Nämnden behöver ta beslut om att anta läsårstider senast på nämndens möte 19 november. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och övriga nyanlända invandrare i Tidaholms kommun. Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar från möte mellan Tidaholms kommun, KompetensCentrum och Arbetsförmedlingen 19 oktober. Individ- och familjeomsorgen hade inte möjlighet att närvara vid mötet. Ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO) Dnr 12/SK Vid nämndens möte gavs muntlig information om detta ärende. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att Barn- och elevombudsmannen (BEO), skickat ärendet vidare till Diskrimineringsombudsmannen. Förvaltningens svar skickades Förvaltningen inväntar svar från DO.

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden 1/21 kl. 08.00 13.30 Sessionssalen (förmiddag), Folkabo (eftermiddag), Stadshuset, Tidaholm 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 104-118 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Johan Liljegrahn (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30.

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Plats och tid Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Paragrafer 34-51 Namn BESLUTANDE Ledamöter Mimmi Pirttilä (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) -Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Paragrafer 1 17 Ajournering för gruppmöte kl. 11.45-12. Lunch kl. 12-13. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-19 Sessionssalen, 2015-02-19 kl. 08:30 16.30. 16-29 Lunch kl. 12:00 13:00. Ajournering gruppmöte 15:30 15.50. Sammanträdet ajourneras 2015-02-19 kl. 16.30 och fortsätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/16 Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-11-21 kl. 08:00 11:15 119-131 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13. Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13. Paragrafer 17-29. BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Paragrafer 168-169 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Paragrafer 146-155. Lunch 12-13. Ajournering för gruppmöte 14.40-15. BESLUTANDE

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00 Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Plats Tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00 Paragrafer 1-12 Ajournering för gruppmöte kl. 11.20 11.40 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2014-06-16 kl. 08:00 13:45 77-90 Beslutande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande tjänstgör som ordförande under mötet Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2011-05-31 kl. 08:00 14:00 Paragrafer 92-105 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Plats och tid Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Paragrafer 82-91 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (24) Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm , kl

Barn- och utbildningsnämnden (24) Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm , kl Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-21 1 (24) Plats och tid Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-02-21, kl. 8-16.10. Paragrafer 18-33 Lunch kl. 12-13. BESLUTANDE Ledamöter Namn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-08-25 kl. 09:15-12:30 Ajournering för gruppmöte 11:15-11:30 90-102 Beslutande Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/19 Sessionssalen, 2014-04-24 kl. 08:00-13:00 (ajournering 10:40-11:00) 41-54 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Forsenskolan, 2016-09-15 kl. 08:30-11:15 103-110 Beslutande Ledamöter Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Monica Karlén (S) Ida Davidsson (M) Tetyana

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Paragrafer 113-124 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordf Anette Söderstedt (S) Per-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden 1/3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2016-03-31 kl. 08:30 Plats: Sessionssalen Justerare: Ida Davidsson (M) Gruppmöte M, KD, L, MP, C: kl. 08:00-08:30 i sessionssalen Gruppmöte S, V:

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Sessionssalen, 2014-09-04 kl. 09:00-17:00 ( gruppmöte 08.00 09.00) 91-108 Ajournering för lunch 12.15 13.15. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Johan Liljegrahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Hellidshemmet Tidaholm, torsdag 2013-09-12, kl 08:00-15:40 91-103 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Anette Söderstedt (S) 91-97, delvis 98, 100-101, delvis 102, (utgår kl.12.15) Per-Erik Thurén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, , kl

Barn- och utbildningsnämnden (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, , kl Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2011-12-13, kl. 08.30-13.00. Paragrafer 181-194 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Politiker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-15.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Britt-Marie Stridh, samordnare för anhöriginvandring John Wallberg, områdeschef socialförvaltningen

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Britt-Marie Stridh, samordnare för anhöriginvandring John Wallberg, områdeschef socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset kl 13.15-16.35 Beslutande Ersättare Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Paragrafer 152 167 Ajournering för gruppmöte 14:15 14:30, (innan beslut 155,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 Ulf Eriksson, ordförande (s) Annsofi Ramevik (s) Siv Friedmann Björk (c) Sandra Sjöberg (s), tjänstgörande ersättare Therese Leufvén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 07.30-20.00 Beslutande Tommy Pettersson (S) ordförande Leif Jonegård (FP) vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-06 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 13 oktober 2015, kl

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 oktober kl. 13.15 15.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Peder André (C), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer