Barn- och utbildningsnämnden (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ( sekretess finns bara i pappersprotokoll) Namn Mimmi Pirttilä (S) ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Kirsi Ojala (S) ersätter Marie Sjörén (S) ÖVRIGA Ersättare Namn Dennis Hansen (S) Krister Rohman (KD) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Utses att justera Ingela Johansson (C) Justeringens tid , Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Charlotte Daremark Mimmi Pirttilä Ingela Johansson Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsnämnden (22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Protokollet förvaras Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Barn- och utbildningsnämnden (22) Innehållsförteckning 112 Godkännande av föredragningslista Rapporter Delegationsbeslut Budget Måluppfyllelse Verksamhetsplan/skolplan Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Samverkansavtal vuxenutbildningen Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/ Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Ung företagsamhet Övrigt Information från förvaltningen är sekretessärenden, finns ej med i protokoll på Internet.

4 Barn- och utbildningsnämnden (22) 112 Godkännande av föredragningslista Nämnden beslutar godkänna utskickad föredragningslista men med tillägg av tre sekretessärenden, i slutet av protokollet,

5 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 Rapporter Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder utbetalning från Skolverket. Dnr 12/SK Utbetalningsmeddelande har inkommit från Skolverket 1 oktober om att Tidaholms kommun erhåller utbetalat statsbidrag i september månad på: Maxtaxa inom förskola och fritidshem, kr Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, kr. Beslut från Skolinspektionen Ansökan från Praktiska Sverige AB Dnr 12/SK Praktiska Sverige AB har den 30 januari 2012 inkommit till Skolinspektionen med en ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. Skolinspektionen beslutade avskriva ärendet, då Praktiska Sverige AB den 5 oktober meddelat Skolinspektionen at man återkallar ansökan. Fråga från Lisbeth Ider (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där Lisbeth Ider (V) ställer följande frågor om barnomsorgen: Hur har barnomsorgen organiserats när det uppstod platsbrist och om vi har en ordentlig plan för nattis? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Interpellation från Runo Johansson (FP) till BUN:s ordförande. Dnr 12/SK Interpellation till BUN:s ordförande Mimmi Pirttilä (S) har inkommit från Runo Johansson (FP): Mot bakgrund av kickoff-dagen på Saga den 15/8 för all BUN:s personal om målet att alla elever ska bli minst godkända i alla ämnen inställer sig vissa frågor. BUN har samtidigt sparbeting som rimmar dåligt med den ambitiösa och vällovliga målsättningen. Alla handlar inte om pengar. Men vissa saker gör onekligen det, t.ex. läromedel, gruppstorlekar, samt förmåga att rekrytera och behålla duktig pedagogisk personal, är i högsta grad frågor som rör ekonomi. Även IT i skolan fordrar ekonomiska resurser. Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Fråga till ordförande Mimmi Pirttilä (S): Kommer vi att få se en riktad satsning på BUN:s verksamheter i kommande budget i syfte att lyfta resultaten hos våra barn och ungdomar i skolan? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Besvarande av motion om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden, exempelvis kinesiska och japanska, samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inrätta en språkutbildning inom nya språkområden vid den tidpunkt nämnden finner möjlig. Ledningsplan vid kris och extraordinära händelser Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderad ledningsplan vid kris och extraordinär händelse. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa sina planer enligt den föreslagna strukturen. Förvaltningens krisplan ledningsplan för extraordinära händelser Dnr 12/SK Information om att revidering pågår av barn- och utbildningsnämndens ledningsplan för extraordinära händelser/krisplan. Revideringen sker i samråd med säkerhetssamordnare Per Beckman. Den 6 december kommer det att vara en planerad övning där alla skolledare och utbildningskontoret kommer att delta. Efter detta återkommer förvaltningen till nämnden med en reviderad krisplan. Nämnden bör ta beslut om reviderad krisplan vid första nämndmötet i januari, Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 forts Nattis - barnomsorg på obekväm tid Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att läget nu är akut för några vårdnadshavare. Det finns ett tänkbart grundförslag hur nattis skulle kunna planeras och användas i ett första skede. Tänkbart nattis kan vara en ombyggd lokal i Stallängens förskola. Förvaltningen arbetar på olika lösningar. Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om kostnad för barnomsorg på obekväm tid. Mimmi Pirttilä (S) tar med ärendet till budgetberedningen. Diskussion i nämnden kring fördelar med att erbjuda nattis. Tidaholms kommun kan bli mer attraktiv att bo i t.ex. för barnfamiljer där vårdnadshavare arbetar obekväm tid Besök i verksamheten Dnr 12/SK Britt Norström (V) informerar från verksamhetsbesök på förskolorna Axet, Täppan, Björnen och Stallängen. Mycket positiva besök. Personalen är kompetent och engagerad. Britt Norström anser att fullmäktige borde besöka förskolorna, för att kunna göra rätt prioriteringar i budget vad gäller resurser till barnomsorgen. Andra synpunkter som framkommit vid besöken är att: Personalen upplever tidsbrist, då det är många barn på avdelningarna. Personalen vill att man räknar antalet barn i barngruppen, inte antalet volymtimmar, samt att de små barnen behöver mer personalresurs än större barn. Diskussion kring vikariepool. Personalen upplever att det är många okända namn på vikarielistan. Vikarielistan bör innehålla mer detaljerad information om vikarierna, t.ex. vilken utbildning de har m.m. Mer hemspråksundervisning behövs. Viktigt att utredningar görs tidigt, så att rätt insatser sätts in. Vikarielistan uppdateras via skoladministratör Halina Gustavsson varje fredag. Forts

8 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan om en vikariepool. Karin Olofsson (MP): Förvaltningen bör ta kontakt med Arbetsförmedlingen och efterhöra om det finns en möjlighet att ge arbetslösa chansen att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. genom att praktisera på dagis. Johan Liljegrahn (M): Detta kan vara en bra hjälp för den som är arbetslös t.ex. att få en praktikplats och kunna fungera som en extraresurs, samtidigt som man får chansen att pröva ett arbete. Planering: Förvaltningen undersöka detta, kontaktar Arbetsförmedlingen och återkomma till nästa arbetsutskott den 5 november med information. Samarbete för tidiga insatser ger socioekonomiska effekter Dnr 12SK/ Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att möte ägt rum och att samarbete påbörjats mellan kommunchefen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, för att kunna sätta in rätt stöd så tidigt som möjligt hos barnet/eleven.

9 Barn- och utbildningsnämnden (22) 114 Delegationsbeslut Dnr 12/SK Diarie-nr Ärende Datum Anmälare Anställning av en assistent 75 % under ht 2012 som hjälper eleverna att klara skoldagen Beslut om utbudet för elevens val för läsåret Ämnesfördjupning: Svenska, engelska, moderna språk, matematik, NO, SO, idrott Cattarina Higgins Cattarina Higgins Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden

10 Barn- och utbildningsnämnden (22) 115 Budget 2013 Dnr 12/SK Ordförande Mimmi Pirttilä (S) informerar från budgetberedningens möten, samt från budgetmöte 22 oktober, där skatteprognosen som kom 11 oktober presenterades. Britt Norström (V) frågar efter nämndens eget budgetförslag. Nämnden har inte tagit beslut om budget Mimmi Pirttilä (S) informerar om att nämnden den 17 september inte beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till besparingar utan bara överlämnade förslaget till budgetberedningen. Budgeten kommer att beslutas i november på fullmäktiges sammanträde, därefter får barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta beslut om budget 2013, 10 december, hur resurserna i budgeten ska fördelas och prioriteras i verksamheten. Alla partier har möjligheten att presentera sitt eget budgetförslag. Nämnden önskar ett extra nämndmöte före BUN:s möte i december, för att diskutera budget Johan Liljegrahn (M): Viktigt att arbeta efter mål, metod och resurs, inte tvärtom. Vi får inte tappa den politiska visionen. Planering: Ett extra budgetmöte i BUN kommer att planeras före ordinarie möte 10 december.

11 Barn- och utbildningsnämnden (22) 116 Måluppfyllelse Dnr 12/SK Aktuellt Förvaltningsekonom Ola Pettersson besvarar nämndens fråga om vilka kostnadsförändringarna blir vid en utökning av tid i förskoleklass. Förvaltningen anser att eftersom nämnden strävar mot högre måluppfyllelse, finns det skäl att se över var en resursförstärkning bäst behövs i klass F-2. Diskussion i nämnden kring hur timmarna bör fördelas. Britt Norström (V) anser att pengarna borde läggas på förskolan istället för på förskoleklass och de lägre åldrarna. Nämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur en resursförstärkning kan fördelas, om undervisningstiden ökar i tidiga åldrar. Önskat resultat är ökad måluppfyllelse. Förvaltningen återkommer med kostnad/finansiering.

12 Barn- och utbildningsnämnden (22) 117 Verksamhetsplan/skolplan Dnr 12/SK Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att förvaltningen har påbörjat sitt arbete med effektmålen. Varje verksamhet ska ta fram sina specifika effektmål, dessa ska genomsyra hela verksamheten och vara mätbara. Avrapportering/avstämning från rektorerna senast 23 oktober till utbildningschefen Vid arbetsutskottets sammanträde 8 oktober diskuterades inriktningsmålet att stimulera personalen till forskningsprojekt inom utbildningsområdet var lägger vi ribban? Viktigt att personalen bereds möjlighet att ingå i forskningsprojekt, i nära samarbete mellan skolan och högskolor/universitet Planering: Ärendet är en stående punkt på varje arbetsutskott och nämnd. Verksamhetsplanen bör vara klar för att tas upp i kommunfullmäktige för beslut 17 december.

13 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Dnr 12/SK Bakgrund Vid arbetsutskottet 3 september ställde Johan Liljegrahn (M) frågan varför Tidaholms kommun serverar lättmjölk och inte mellanmjölk i skolorna. Sammanfattning Kostplanerare Karin Artmo har handlagt ärendet. Tidaholms kommun har en kostpolicy som säger att vi ska följa livsmedelverkets rekommendationer om näringsriktigheten i våra skolluncher. Våra menyer är skrivna så att det ska ingå ett glas lättmjölk i varje måltid för att vi ska nå upp till de krav som är ställda på oss vad gäller näringsinnehåll i våra skolmåltider Tidaholms skolor serverar lättmjölk till sina måltider. Efterfrågan på mellanmjölk är inte övervägande hos eleverna. Det finns ett litet antal elever som väljer vatten i stället för lättmjölk. Det finns också ett litet antal elever som endast vill ha vatten till måltiden samt elever som inte vill ha annat än lättmjölk. En önskan är att alla elever dricker ett glas mjölk till måltiden. l de fall där eleverna väljer vatten i stället för lättmjölk är näringsinnehållet i måltiden ej fullvärdig. Serveras mellanmjölk blir fetthalten i måltiden för hög. Anmärkning Hökensåsskolan och Forsenskolan har två mjölkautomater i matsalen, de kan servera mellanmjölk i den ena och lättmjölk i den andra. Ytterskolorna har endast en mjölkautomat i varje matsal, de kan endast servera en sorts mjölk. Två mjölkautomater är för mycket på ytterskolorna där åtgången inte är så stor. Vi bör eftersträva att alla skolor ska ha samma utbud. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att Hökensåsskolan ska pröva att servera både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. Eleverna ska informeras tydligt om att de ingår i projektet. Förvaltningen meddelar att det blir Forsenskolan som blir den skola som prövar lättmjölk och mellanmjölk, inte Hökensåsskolan som arbetsutskottet föreslagit. Forts

14 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 forts Nämndens beslut Nämnden beslutar att Forsenskolan ska pröva både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. En utvärdering presenteras därefter på nämnden. Det är viktigt att eleverna och vårdnadshavarna får tydlig information om projektet. Sändlista Rektorer Forsenskolan Personal i köket på Forsenskolan Kostplanerare Karin Artmo

15 Barn- och utbildningsnämnden (22) 119 Samverkansavtal vuxenutbildningen Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det förslag som kommit från Skaraborgs kommunalförbund har inte varit korrekt formulerat. Harald Lundkvist har varit i kontakt med Skaraborgs kommunalförbund om detta och förvaltningen inväntar ytterligare besked. Den 2 oktober inkom till förvaltningen ett reviderat förslag till samverkansavtal. Harald Lundkvist skriver på detta när nämnden beslutat ställa sig bakom avtalet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom det reviderade förslaget till samverkansavtal. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom det reviderade samverkansavtalet. Sändlista Skaraborgs kommunalförbund KS för kännedom

16 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120 Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/2014 Dnr 12/SK Rektor Christer Daggberg, Rudbecksgymnasiet har lämnat följande förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014: Gymnasieutbildningar Summa 148 Barn och fritidsprogrammet, BF 16 inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet, EK 16 inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet, EE 12 inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet, ES 12 inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet, FT 8 inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L inriktning Personbil inriktning Transport Hantverksprogrammet, HV 8 inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN 8 inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Naturvetenskapsprogrammet, NV 16 inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL 16 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet, SP 16 inriktning Samhällsvetenskap Teknikprogrammet, TE 12 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Forts

17 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120, forts Vård och omsorgsprogrammet, VO 8 Gymnasiesärskolan Industriprogrammet 8 Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014. Nämndens beslut skall vara antagningskansliet på Gymnasium Skaraborg till handa före 1 november. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens ovan nämnda förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014, enligt ovan. Sändlista Skolledare Rudbecksgymnasiet Skoladministratör Rudbecksgymnasiet Gymnasium Skaraborg OBS: Den del av beslutet som handlar om gymnasiesärskolans program är upphävt. Var god se protokoll , 138.

18 Barn- och utbildningsnämnden (22) 121 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2013 Dnr 12/SK Förvaltningen presenterar förslag till mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Förslaget är ändrad mötesdag från måndag till torsdag. Våren 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni AU NÄMND Hösten 2013 Aug Sep Okt Nov Dec AU NÄMND Diskussion i nämnden kring förvaltningens förslag om två arbetsutskott i mars. Nämnden anser att det räcker med ett arbetsutskott i mars, därför tas arbetsutskottet den 7 mars bort från förslaget. Ingen nämnd planeras i mars, men vid brådskande beslut som inte får delegeras, kallas nämnden in extra. Nämndens beslut Nämnden beslutar anta ovanstående mötestider för nämnd och arbetsutskott för 2013, med ändringen att arbetsutskottet den 7 mars tas bort. Sändlista Kansliavdelningen

19 Barn- och utbildningsnämnden (22) 122 Ung företagsamhet Ung företagsamhet Dnr 12/SK Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 22 augusti, 2012 har inkommit. Ung företagsamhet har i en skrivelse daterad ansökt om 2 kr/invånare med en avrundning till närmaste tusental uppåt. Ung Företagsamhet ansöker därmed om 26 tkr från Tidaholms kommun, alltså en ökning med 13 tkr. Ung företagsamhets mål och vilja är att utöka sin verksamhet, så att konceptet även täcker grundskolan samt att utöka verksamheten på gymnasieskolan. KSAU framhåller att frågor kring Ung Företagsamhet och dess verksamhet vidare får diskuteras av barn- och utbildningsnämnden En eventuell pilotverksamhet är på gång, där Forsen och Ekedalen är intresserade. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Rudbecksgymnasiet har haft stora framgångar med UF-företagen. Det finns stort intresse för entreprenöriellt lärande i förvaltningen. Arbetsutskottet vill föreslå nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta om en höjning från 1 till 2 kr/invånare, enligt skrivelsen från Ung Företagsamhet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Nämndens förslag Nämnden står bakom Ung Företagsamhets mål och vilja att utöka sin verksamhet så att konceptet även täcker grundskolan samt utöka verksamheten på gymnasieskolan. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Sändlista Ung Företagsamhet KS OBS! Förslag till beslut upphävt! Var god se protokoll , 137.

20 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 Övrigt Besök i verksamheten Dnr 12/SK Ett schema är lagt för de politiker som önskat göra sitt verksamhetsbesök hösten Påminnelse har skickats ut till skolledarna om att ta kontakt med politikerna för att boka en tid under ht Några av politikerna har ännu inte fått någon tid för besök i verksamheten. Politikerportalen Dnr 12/SK Nämndsekreterare Charlotte Daremark informerar om politikerportalen samt lämnar lösenord de politiker som är med på dagens möte. De politiker som inte är med idag, får lösenord hemskickade via post. Vid byte av lösenord måste kontakt tas med webmaster Dana Ingesson ( ) eller Martin Johansson ( ) på IT. Användarna kan inte själva byta lösenord i politikerportalen. Daniel Åkesson på ITavdelningen är ansvarig för hur man laddar in dokumenten till sin IPAD. Gymnasiemässa 2013 Harald Lundkvist informerar om att det eventuellt inte blir några gymnasiemässor 2013, enligt protokoll Gymnasium Skaraborg. Om det inte blir en gemensam mässa får eventuellt varje gymnasieskola bjuda in till sitt egna Öppna Hus. Nätverksträff 22 november i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Utifrån budgetläget, har arbetsutskottet föreslagit att ingen åker från barnoch utbildningsnämnden. Pedagogik i äventyr Britt Norström (V) informerar om en intressant tidningsartikel i VB, 8 oktober. Ett samarbete har påbörjats mellan Luleå Tekniska Universitet och Hellidens folkhögskola där redan utbildade pedagoger kan läsa äventyrspedagogik. Kunskap och hälsa är i fokus. Forts

21 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 forts Frågor av verkställighetskaraktär Elever som fastnar i SMS-lån. Britt Norström (V) lyfter frågan hur man kan förebygga att elever hamnar i SMS-lånefällan. Harald Lundkvist informerar om att det finns ett gott samarbete mellan Tidaholms Sparbank och grundskolorna, där Sparbanken gett information om riskerna med SMS-lån till eleverna. Hämtning och lämning av skolbarn vid Forsen Ingela Johansson (C) informerar om att det är rörigt när vårdnadshavare hämtar och lämnar barnen på Forsen. Barnen springer överallt och även över trafikerad gata, utan att gå på övergångsstället. Utbildningschef Harald Lundkvist meddelar att en planerad lösning är redan på gång vad gäller platsen för att hämta och lämna barnen vid Forsen. Duschar i Forshallen Ida Davidsson (M) har varit i Forshallen och berättar att några duschar inte fungerar där. Utbildningschef Harald Lundkvist tar kontakt med Tekniska förvaltningen och återkommer med svar till nämnden via mejl. Matsalen Forsen Ingela Johansson (C) undrar om frågan om de bord som fattas i matsalen på Forsen kommit än, då det är ont om sittplatser. Förvaltningen undersöker detta och återkommer till nämnden med svar via mejl.

22 Barn- och utbildningsnämnden (22) 124 Information från förvaltningen Möte med näringslivschef Malin Lundberg Utbildningschef Harald Lundkvist har haft ett möte med näringslivschef Malin Lundberg den 19 oktober. Malin Lundberg har ställt sig positiv till att ta med sig frågan till näringslivet om feriepraktik för ungdomar. Malin Lundberg informerar också om att PV Systems, är villiga att låta elever i grundskolan (t.ex. Teknikroligt) samt gymnasieelever prova en helt ny industrirobot. Läsårstider 2013/2014 Dnr 12/SK Förvaltningen har erhållit ett Skaraborgsövergripande förslag till läsårstider, utarbetat av Falköpings kommun via utbildningschef Inger Janson. Nämnden behöver ta beslut om att anta läsårstider senast på nämndens möte 19 november. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och övriga nyanlända invandrare i Tidaholms kommun. Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar från möte mellan Tidaholms kommun, KompetensCentrum och Arbetsförmedlingen 19 oktober. Individ- och familjeomsorgen hade inte möjlighet att närvara vid mötet. Ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO) Dnr 12/SK Vid nämndens möte gavs muntlig information om detta ärende. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att Barn- och elevombudsmannen (BEO), skickat ärendet vidare till Diskrimineringsombudsmannen. Förvaltningens svar skickades Förvaltningen inväntar svar från DO.

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer