Barn- och utbildningsnämnden (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, , kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ( sekretess finns bara i pappersprotokoll) Namn Mimmi Pirttilä (S) ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Kirsi Ojala (S) ersätter Marie Sjörén (S) ÖVRIGA Ersättare Namn Dennis Hansen (S) Krister Rohman (KD) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Utses att justera Ingela Johansson (C) Justeringens tid , Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Charlotte Daremark Mimmi Pirttilä Ingela Johansson Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsnämnden (22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Protokollet förvaras Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Barn- och utbildningsnämnden (22) Innehållsförteckning 112 Godkännande av föredragningslista Rapporter Delegationsbeslut Budget Måluppfyllelse Verksamhetsplan/skolplan Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Samverkansavtal vuxenutbildningen Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/ Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Ung företagsamhet Övrigt Information från förvaltningen är sekretessärenden, finns ej med i protokoll på Internet.

4 Barn- och utbildningsnämnden (22) 112 Godkännande av föredragningslista Nämnden beslutar godkänna utskickad föredragningslista men med tillägg av tre sekretessärenden, i slutet av protokollet,

5 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 Rapporter Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder utbetalning från Skolverket. Dnr 12/SK Utbetalningsmeddelande har inkommit från Skolverket 1 oktober om att Tidaholms kommun erhåller utbetalat statsbidrag i september månad på: Maxtaxa inom förskola och fritidshem, kr Kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, kr. Beslut från Skolinspektionen Ansökan från Praktiska Sverige AB Dnr 12/SK Praktiska Sverige AB har den 30 januari 2012 inkommit till Skolinspektionen med en ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. Skolinspektionen beslutade avskriva ärendet, då Praktiska Sverige AB den 5 oktober meddelat Skolinspektionen at man återkallar ansökan. Fråga från Lisbeth Ider (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där Lisbeth Ider (V) ställer följande frågor om barnomsorgen: Hur har barnomsorgen organiserats när det uppstod platsbrist och om vi har en ordentlig plan för nattis? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Interpellation från Runo Johansson (FP) till BUN:s ordförande. Dnr 12/SK Interpellation till BUN:s ordförande Mimmi Pirttilä (S) har inkommit från Runo Johansson (FP): Mot bakgrund av kickoff-dagen på Saga den 15/8 för all BUN:s personal om målet att alla elever ska bli minst godkända i alla ämnen inställer sig vissa frågor. BUN har samtidigt sparbeting som rimmar dåligt med den ambitiösa och vällovliga målsättningen. Alla handlar inte om pengar. Men vissa saker gör onekligen det, t.ex. läromedel, gruppstorlekar, samt förmåga att rekrytera och behålla duktig pedagogisk personal, är i högsta grad frågor som rör ekonomi. Även IT i skolan fordrar ekonomiska resurser. Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Fråga till ordförande Mimmi Pirttilä (S): Kommer vi att få se en riktad satsning på BUN:s verksamheter i kommande budget i syfte att lyfta resultaten hos våra barn och ungdomar i skolan? Mimmi Pirttilä (S) informerar om det svar som kommer att lämnas vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober. Besvarande av motion om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden Dnr 12/SK Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde , där kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att erbjuda gymnasieelever undervisning inom nya språkområden, exempelvis kinesiska och japanska, samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inrätta en språkutbildning inom nya språkområden vid den tidpunkt nämnden finner möjlig. Ledningsplan vid kris och extraordinära händelser Protokoll har inkommit från kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderad ledningsplan vid kris och extraordinär händelse. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa sina planer enligt den föreslagna strukturen. Förvaltningens krisplan ledningsplan för extraordinära händelser Dnr 12/SK Information om att revidering pågår av barn- och utbildningsnämndens ledningsplan för extraordinära händelser/krisplan. Revideringen sker i samråd med säkerhetssamordnare Per Beckman. Den 6 december kommer det att vara en planerad övning där alla skolledare och utbildningskontoret kommer att delta. Efter detta återkommer förvaltningen till nämnden med en reviderad krisplan. Nämnden bör ta beslut om reviderad krisplan vid första nämndmötet i januari, Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113 forts Nattis - barnomsorg på obekväm tid Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att läget nu är akut för några vårdnadshavare. Det finns ett tänkbart grundförslag hur nattis skulle kunna planeras och användas i ett första skede. Tänkbart nattis kan vara en ombyggd lokal i Stallängens förskola. Förvaltningen arbetar på olika lösningar. Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om kostnad för barnomsorg på obekväm tid. Mimmi Pirttilä (S) tar med ärendet till budgetberedningen. Diskussion i nämnden kring fördelar med att erbjuda nattis. Tidaholms kommun kan bli mer attraktiv att bo i t.ex. för barnfamiljer där vårdnadshavare arbetar obekväm tid Besök i verksamheten Dnr 12/SK Britt Norström (V) informerar från verksamhetsbesök på förskolorna Axet, Täppan, Björnen och Stallängen. Mycket positiva besök. Personalen är kompetent och engagerad. Britt Norström anser att fullmäktige borde besöka förskolorna, för att kunna göra rätt prioriteringar i budget vad gäller resurser till barnomsorgen. Andra synpunkter som framkommit vid besöken är att: Personalen upplever tidsbrist, då det är många barn på avdelningarna. Personalen vill att man räknar antalet barn i barngruppen, inte antalet volymtimmar, samt att de små barnen behöver mer personalresurs än större barn. Diskussion kring vikariepool. Personalen upplever att det är många okända namn på vikarielistan. Vikarielistan bör innehålla mer detaljerad information om vikarierna, t.ex. vilken utbildning de har m.m. Mer hemspråksundervisning behövs. Viktigt att utredningar görs tidigt, så att rätt insatser sätts in. Vikarielistan uppdateras via skoladministratör Halina Gustavsson varje fredag. Forts

8 Barn- och utbildningsnämnden (22) 113, forts Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan om en vikariepool. Karin Olofsson (MP): Förvaltningen bör ta kontakt med Arbetsförmedlingen och efterhöra om det finns en möjlighet att ge arbetslösa chansen att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. genom att praktisera på dagis. Johan Liljegrahn (M): Detta kan vara en bra hjälp för den som är arbetslös t.ex. att få en praktikplats och kunna fungera som en extraresurs, samtidigt som man får chansen att pröva ett arbete. Planering: Förvaltningen undersöka detta, kontaktar Arbetsförmedlingen och återkomma till nästa arbetsutskott den 5 november med information. Samarbete för tidiga insatser ger socioekonomiska effekter Dnr 12SK/ Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att möte ägt rum och att samarbete påbörjats mellan kommunchefen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, för att kunna sätta in rätt stöd så tidigt som möjligt hos barnet/eleven.

9 Barn- och utbildningsnämnden (22) 114 Delegationsbeslut Dnr 12/SK Diarie-nr Ärende Datum Anmälare Anställning av en assistent 75 % under ht 2012 som hjälper eleverna att klara skoldagen Beslut om utbudet för elevens val för läsåret Ämnesfördjupning: Svenska, engelska, moderna språk, matematik, NO, SO, idrott Cattarina Higgins Cattarina Higgins Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden

10 Barn- och utbildningsnämnden (22) 115 Budget 2013 Dnr 12/SK Ordförande Mimmi Pirttilä (S) informerar från budgetberedningens möten, samt från budgetmöte 22 oktober, där skatteprognosen som kom 11 oktober presenterades. Britt Norström (V) frågar efter nämndens eget budgetförslag. Nämnden har inte tagit beslut om budget Mimmi Pirttilä (S) informerar om att nämnden den 17 september inte beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till besparingar utan bara överlämnade förslaget till budgetberedningen. Budgeten kommer att beslutas i november på fullmäktiges sammanträde, därefter får barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta beslut om budget 2013, 10 december, hur resurserna i budgeten ska fördelas och prioriteras i verksamheten. Alla partier har möjligheten att presentera sitt eget budgetförslag. Nämnden önskar ett extra nämndmöte före BUN:s möte i december, för att diskutera budget Johan Liljegrahn (M): Viktigt att arbeta efter mål, metod och resurs, inte tvärtom. Vi får inte tappa den politiska visionen. Planering: Ett extra budgetmöte i BUN kommer att planeras före ordinarie möte 10 december.

11 Barn- och utbildningsnämnden (22) 116 Måluppfyllelse Dnr 12/SK Aktuellt Förvaltningsekonom Ola Pettersson besvarar nämndens fråga om vilka kostnadsförändringarna blir vid en utökning av tid i förskoleklass. Förvaltningen anser att eftersom nämnden strävar mot högre måluppfyllelse, finns det skäl att se över var en resursförstärkning bäst behövs i klass F-2. Diskussion i nämnden kring hur timmarna bör fördelas. Britt Norström (V) anser att pengarna borde läggas på förskolan istället för på förskoleklass och de lägre åldrarna. Nämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur en resursförstärkning kan fördelas, om undervisningstiden ökar i tidiga åldrar. Önskat resultat är ökad måluppfyllelse. Förvaltningen återkommer med kostnad/finansiering.

12 Barn- och utbildningsnämnden (22) 117 Verksamhetsplan/skolplan Dnr 12/SK Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att förvaltningen har påbörjat sitt arbete med effektmålen. Varje verksamhet ska ta fram sina specifika effektmål, dessa ska genomsyra hela verksamheten och vara mätbara. Avrapportering/avstämning från rektorerna senast 23 oktober till utbildningschefen Vid arbetsutskottets sammanträde 8 oktober diskuterades inriktningsmålet att stimulera personalen till forskningsprojekt inom utbildningsområdet var lägger vi ribban? Viktigt att personalen bereds möjlighet att ingå i forskningsprojekt, i nära samarbete mellan skolan och högskolor/universitet Planering: Ärendet är en stående punkt på varje arbetsutskott och nämnd. Verksamhetsplanen bör vara klar för att tas upp i kommunfullmäktige för beslut 17 december.

13 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 Lättmjölk eller mellanmjölk i skolorna Dnr 12/SK Bakgrund Vid arbetsutskottet 3 september ställde Johan Liljegrahn (M) frågan varför Tidaholms kommun serverar lättmjölk och inte mellanmjölk i skolorna. Sammanfattning Kostplanerare Karin Artmo har handlagt ärendet. Tidaholms kommun har en kostpolicy som säger att vi ska följa livsmedelverkets rekommendationer om näringsriktigheten i våra skolluncher. Våra menyer är skrivna så att det ska ingå ett glas lättmjölk i varje måltid för att vi ska nå upp till de krav som är ställda på oss vad gäller näringsinnehåll i våra skolmåltider Tidaholms skolor serverar lättmjölk till sina måltider. Efterfrågan på mellanmjölk är inte övervägande hos eleverna. Det finns ett litet antal elever som väljer vatten i stället för lättmjölk. Det finns också ett litet antal elever som endast vill ha vatten till måltiden samt elever som inte vill ha annat än lättmjölk. En önskan är att alla elever dricker ett glas mjölk till måltiden. l de fall där eleverna väljer vatten i stället för lättmjölk är näringsinnehållet i måltiden ej fullvärdig. Serveras mellanmjölk blir fetthalten i måltiden för hög. Anmärkning Hökensåsskolan och Forsenskolan har två mjölkautomater i matsalen, de kan servera mellanmjölk i den ena och lättmjölk i den andra. Ytterskolorna har endast en mjölkautomat i varje matsal, de kan endast servera en sorts mjölk. Två mjölkautomater är för mycket på ytterskolorna där åtgången inte är så stor. Vi bör eftersträva att alla skolor ska ha samma utbud. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att Hökensåsskolan ska pröva att servera både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. Eleverna ska informeras tydligt om att de ingår i projektet. Förvaltningen meddelar att det blir Forsenskolan som blir den skola som prövar lättmjölk och mellanmjölk, inte Hökensåsskolan som arbetsutskottet föreslagit. Forts

14 Barn- och utbildningsnämnden (22) 118 forts Nämndens beslut Nämnden beslutar att Forsenskolan ska pröva både lättmjölk och mellanmjölk, som ett pilotprojekt, under en period på minst 3 månader, för att se vilken typ av mjölk eleverna efterfrågar mest. En utvärdering presenteras därefter på nämnden. Det är viktigt att eleverna och vårdnadshavarna får tydlig information om projektet. Sändlista Rektorer Forsenskolan Personal i köket på Forsenskolan Kostplanerare Karin Artmo

15 Barn- och utbildningsnämnden (22) 119 Samverkansavtal vuxenutbildningen Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det förslag som kommit från Skaraborgs kommunalförbund har inte varit korrekt formulerat. Harald Lundkvist har varit i kontakt med Skaraborgs kommunalförbund om detta och förvaltningen inväntar ytterligare besked. Den 2 oktober inkom till förvaltningen ett reviderat förslag till samverkansavtal. Harald Lundkvist skriver på detta när nämnden beslutat ställa sig bakom avtalet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom det reviderade förslaget till samverkansavtal. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom det reviderade samverkansavtalet. Sändlista Skaraborgs kommunalförbund KS för kännedom

16 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120 Program och inriktningar Rudbecksgymnasiet 2013/2014 Dnr 12/SK Rektor Christer Daggberg, Rudbecksgymnasiet har lämnat följande förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014: Gymnasieutbildningar Summa 148 Barn och fritidsprogrammet, BF 16 inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet, EK 16 inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet, EE 12 inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet, ES 12 inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet, FT 8 inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L inriktning Personbil inriktning Transport Hantverksprogrammet, HV 8 inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN 8 inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Naturvetenskapsprogrammet, NV 16 inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL 16 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet, SP 16 inriktning Samhällsvetenskap Teknikprogrammet, TE 12 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Forts

17 Barn- och utbildningsnämnden (22) 120, forts Vård och omsorgsprogrammet, VO 8 Gymnasiesärskolan Industriprogrammet 8 Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014. Nämndens beslut skall vara antagningskansliet på Gymnasium Skaraborg till handa före 1 november. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens ovan nämnda förslag till program och inriktningar för Rudbecksgymnasiet läsåret 2013/2014, enligt ovan. Sändlista Skolledare Rudbecksgymnasiet Skoladministratör Rudbecksgymnasiet Gymnasium Skaraborg OBS: Den del av beslutet som handlar om gymnasiesärskolans program är upphävt. Var god se protokoll , 138.

18 Barn- och utbildningsnämnden (22) 121 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2013 Dnr 12/SK Förvaltningen presenterar förslag till mötestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet Förslaget är ändrad mötesdag från måndag till torsdag. Våren 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni AU NÄMND Hösten 2013 Aug Sep Okt Nov Dec AU NÄMND Diskussion i nämnden kring förvaltningens förslag om två arbetsutskott i mars. Nämnden anser att det räcker med ett arbetsutskott i mars, därför tas arbetsutskottet den 7 mars bort från förslaget. Ingen nämnd planeras i mars, men vid brådskande beslut som inte får delegeras, kallas nämnden in extra. Nämndens beslut Nämnden beslutar anta ovanstående mötestider för nämnd och arbetsutskott för 2013, med ändringen att arbetsutskottet den 7 mars tas bort. Sändlista Kansliavdelningen

19 Barn- och utbildningsnämnden (22) 122 Ung företagsamhet Ung företagsamhet Dnr 12/SK Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 22 augusti, 2012 har inkommit. Ung företagsamhet har i en skrivelse daterad ansökt om 2 kr/invånare med en avrundning till närmaste tusental uppåt. Ung Företagsamhet ansöker därmed om 26 tkr från Tidaholms kommun, alltså en ökning med 13 tkr. Ung företagsamhets mål och vilja är att utöka sin verksamhet, så att konceptet även täcker grundskolan samt att utöka verksamheten på gymnasieskolan. KSAU framhåller att frågor kring Ung Företagsamhet och dess verksamhet vidare får diskuteras av barn- och utbildningsnämnden En eventuell pilotverksamhet är på gång, där Forsen och Ekedalen är intresserade. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Rudbecksgymnasiet har haft stora framgångar med UF-företagen. Det finns stort intresse för entreprenöriellt lärande i förvaltningen. Arbetsutskottet vill föreslå nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta om en höjning från 1 till 2 kr/invånare, enligt skrivelsen från Ung Företagsamhet. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Nämndens förslag Nämnden står bakom Ung Företagsamhets mål och vilja att utöka sin verksamhet så att konceptet även täcker grundskolan samt utöka verksamheten på gymnasieskolan. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen besluta höja bidraget till Ung Företagsamhet från 1 kr till 2 kr/invånare inför Sändlista Ung Företagsamhet KS OBS! Förslag till beslut upphävt! Var god se protokoll , 137.

20 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 Övrigt Besök i verksamheten Dnr 12/SK Ett schema är lagt för de politiker som önskat göra sitt verksamhetsbesök hösten Påminnelse har skickats ut till skolledarna om att ta kontakt med politikerna för att boka en tid under ht Några av politikerna har ännu inte fått någon tid för besök i verksamheten. Politikerportalen Dnr 12/SK Nämndsekreterare Charlotte Daremark informerar om politikerportalen samt lämnar lösenord de politiker som är med på dagens möte. De politiker som inte är med idag, får lösenord hemskickade via post. Vid byte av lösenord måste kontakt tas med webmaster Dana Ingesson ( ) eller Martin Johansson ( ) på IT. Användarna kan inte själva byta lösenord i politikerportalen. Daniel Åkesson på ITavdelningen är ansvarig för hur man laddar in dokumenten till sin IPAD. Gymnasiemässa 2013 Harald Lundkvist informerar om att det eventuellt inte blir några gymnasiemässor 2013, enligt protokoll Gymnasium Skaraborg. Om det inte blir en gemensam mässa får eventuellt varje gymnasieskola bjuda in till sitt egna Öppna Hus. Nätverksträff 22 november i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Utifrån budgetläget, har arbetsutskottet föreslagit att ingen åker från barnoch utbildningsnämnden. Pedagogik i äventyr Britt Norström (V) informerar om en intressant tidningsartikel i VB, 8 oktober. Ett samarbete har påbörjats mellan Luleå Tekniska Universitet och Hellidens folkhögskola där redan utbildade pedagoger kan läsa äventyrspedagogik. Kunskap och hälsa är i fokus. Forts

21 Barn- och utbildningsnämnden (22) 123 forts Frågor av verkställighetskaraktär Elever som fastnar i SMS-lån. Britt Norström (V) lyfter frågan hur man kan förebygga att elever hamnar i SMS-lånefällan. Harald Lundkvist informerar om att det finns ett gott samarbete mellan Tidaholms Sparbank och grundskolorna, där Sparbanken gett information om riskerna med SMS-lån till eleverna. Hämtning och lämning av skolbarn vid Forsen Ingela Johansson (C) informerar om att det är rörigt när vårdnadshavare hämtar och lämnar barnen på Forsen. Barnen springer överallt och även över trafikerad gata, utan att gå på övergångsstället. Utbildningschef Harald Lundkvist meddelar att en planerad lösning är redan på gång vad gäller platsen för att hämta och lämna barnen vid Forsen. Duschar i Forshallen Ida Davidsson (M) har varit i Forshallen och berättar att några duschar inte fungerar där. Utbildningschef Harald Lundkvist tar kontakt med Tekniska förvaltningen och återkommer med svar till nämnden via mejl. Matsalen Forsen Ingela Johansson (C) undrar om frågan om de bord som fattas i matsalen på Forsen kommit än, då det är ont om sittplatser. Förvaltningen undersöker detta och återkommer till nämnden med svar via mejl.

22 Barn- och utbildningsnämnden (22) 124 Information från förvaltningen Möte med näringslivschef Malin Lundberg Utbildningschef Harald Lundkvist har haft ett möte med näringslivschef Malin Lundberg den 19 oktober. Malin Lundberg har ställt sig positiv till att ta med sig frågan till näringslivet om feriepraktik för ungdomar. Malin Lundberg informerar också om att PV Systems, är villiga att låta elever i grundskolan (t.ex. Teknikroligt) samt gymnasieelever prova en helt ny industrirobot. Läsårstider 2013/2014 Dnr 12/SK Förvaltningen har erhållit ett Skaraborgsövergripande förslag till läsårstider, utarbetat av Falköpings kommun via utbildningschef Inger Janson. Nämnden behöver ta beslut om att anta läsårstider senast på nämndens möte 19 november. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och övriga nyanlända invandrare i Tidaholms kommun. Dnr 12/SK Utbildningschef Harald Lundkvist informerar från möte mellan Tidaholms kommun, KompetensCentrum och Arbetsförmedlingen 19 oktober. Individ- och familjeomsorgen hade inte möjlighet att närvara vid mötet. Ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO) Dnr 12/SK Vid nämndens möte gavs muntlig information om detta ärende. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att Barn- och elevombudsmannen (BEO), skickat ärendet vidare till Diskrimineringsombudsmannen. Förvaltningens svar skickades Förvaltningen inväntar svar från DO.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Paragrafer 152 167 Ajournering för gruppmöte 14:15 14:30, (innan beslut 155,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07

Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07 Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Plats och tid Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07 Paragrafer 68-89 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist.

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist. 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, torsdagen den 7 januari 2010, klockan 09.00-10.30 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-20 12 Plats och tid Personalrum Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.50 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-13 Gymnasienämnden 2011-08-29 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer