Rösten som förgyller TV-sporten. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten Tack vare en behaglig röst och ett ovanligt stort engagemang är Roberto Vacchi flitigt anlitad som sportkommentator och speaker. Han är dessutom utsedd till en av Sveriges bästa kommentatorer. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Information om bokslutsrapporten en het potatis? 8 SRF en pigg 75-åring Under året firar SRF 75-års jubileum, något vi kommer att uppmärksamma här i Konsulten. 20 Rösten som förgyller TV-sporten 24 Uppdrag: Skapa efterfrågan 28 Nya lagar från årsskiftet 2010/ SRF:s remissvar på K3-förslag Populär utbildare tackar för sig 40 Bengt Bengtzell har varit en flitigt anlitad utbildare för SRF:s räkning. Under 25 år har han lotsat vetgiriga kursdeltagare rätt i den något snåriga redovisningsdjungeln. Med ålderns rätt drar han sig nu tillbaka för att ägna mer tid åt annat än arbete. 32 Konsten att kommunicera Att få folk att förstå det man säger är inte alltid så lätt. Ordval, betoning och kroppsspråk är pusselbitar som ska anpassas från situation till situation. 35 Stort intresse för bokslutsrapporten 39 Så här blir du auktoriserad i SRF:s regi 36 Revisionsplikten för små företag bort även i Norge. Redaktionen har ordet... I årets första nummer av Konsulten har Bokslutsrapporten fått stort utrymme. Den har visat sig vara en efterfrågad produkt på marknaden, ett kvitto på att material från en auktoriserad redovisningskonsult har hög status. Banker och kreditupplysningsföretag har visat en oerhört positiv respons över detta kvalitetsintyg. En nyhet från SRF Ekonomiutbildning är den nyligen lanserade Reko introduktion som e-learning. Den passar för dig som har svårt att ta dig till någon av våra utbildningsorter. Allt som behövs är en dator och en internetuppkoppling. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Henrik Hansson I år är det 75 år sedan SRF såg dagens ljus, då under namnet Yrkesbokförares och Revisorers Förening. Detta jubileum kommer vi att uppmärksamma på flera sätt under året och börjar i denna tidning med en tillbakablick. Redaktionen önskar trevlig läsning. Nästa nummer av Konsulten dimper ner i brevlådan den 28 mars.

4 Nytt & Aktuellt Utredning om ny bolagsbeskattning Regeringen har nu beslutat om direktiven för den utredning som ska se över företagsbeskattningen. Direktiven är ovanligt intressanta den här gången. Dels därför att det är en stor och omfattande utredning. Dels därför att frågorna som ska behandlas är centrala för företagsbeskattningen. Först kan konstateras att det i första hand handlar om aktiebolagsbeskattningen. Handelsbolag och enskilda näringsidkare ska dock kunna omfattas av föreslagna generella åtgärder. Fåmansföretagsfrågorna lämnas utanför. Neutralitet mellan lånat och eget kapital Under 2009 infördes två olika lagstiftningar som begränsade avdragsrätten för räntor (vissa räntor på utländska lån och räntor på vissa interna transaktioner). Nu tas ett större grepp på avdragsrätten för räntor. Dagens regelsystem innehåller asymmetrier. Den första innebär att avkastning på vissa tillgångar, till exempel näringsbetingade andelar, är skattefri samtidigt som ränteutgifter som huvudregel får dras av. Den andra asymmetrin innebär att kostnaden för lånat kapital men inte för eget kapital får dras av. Utredningen ska undersöka om ett mer heltäckande system kan ersätta de nuvarande reglerna och minska diskrimineringen av det egna kapitalet. Kommittén ska också undersöka om det bör införas en källskatt på räntebetalningar till mottagare i andra länder. Koncernbidrag och underprisöverlåtelser Etablerade regler som bestämmelserna om koncernbidrag respektive underprisöverlåtelser ska omprövas. De är tillkomna i en tid då globaliseringen inte behövde beaktas och reglerna har visat sig fungera mindre väl i ett internationellt sammanhang. Utredningen ska ta ställning till om koncernbidragsreglerna ska ersättas med till exempel ett förlustutjämningssystem som innebär att förluster kan kvittas mot tidigare års vinster. Även underprisreglerna och andra regelverk som är utformade för en sluten ekonomi bör utvärderas. Avdrag för riskkapital och FoU Ett delbetänkande ska lämnas senast 31 januari 2012 om skatteincitament för att stimulera tillgången på riskvilligt kapital, antingen på bolagsnivå eller ägarnivå där utgångspunkten ska vara Skatteincitamentsutredningens tidigare förslag. Avdragsreglerna för FoU-investeringar ska också ses över i ett delbetänkande som ska lämnas senast den 1 oktober Avsikten är att reglerna ska kunna bli mer generösa. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas den 1 november Skatteförfarandet reformeras Dagens regler om skatteförfarandet är utspridda i många olika lagar. Förfarandet samlas nu i en ny lag som gör det lättare att överblicka och tillämpa. Den administrativa bördan minskas genom utvidgade möjligheter att använda deklarationsombud och att dagens enda deklarationstidpunkt ersätts med fyra tidpunkter för flertalet juridiska personer. Skattetillägg och anståndsregler Bestämmelserna om skattetillägg ändras, bland annat så att de fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort och utrymmet för frivillig rättelse blir större. Regeringen aviserar samtidigt att några frågor bör utredas vidare för att ytterligare stärka rättssäkerheten. Hur rättssäkerheten i skattetilläggssystemet kan stärkas är en sådan. Anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldige kommer att behöva betala. Vitesförelägganden ska kunna överklagas De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 och ska i princip börja tilllämpas på beskattningsår som påbörjas därefter. Text: Bertil Båvall Har du beställt årets Rätt-böcker än? Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 4 Redovisningskonsulten nr

5 Information om bokslutsrapporten en het potatis? Information om bokslutsrapporten har blivit en het potatis, vilket är mycket förvånande. SRF har tillsammans med Far tagit fram den nya standarden för redovisningstjänster, Reko. På kort tid har den vunnit gehör hos både redovisningsbranschen samt hos viktiga intressenter på marknaden, såsom banker och kreditupplysningsföretag. Detta är även i linje med den målsättning som funnits att höja kvaliteten i branschen och skapa respekt för yrkesrollen. Reko har blivit en hörnsten inom auktorisationen och från 2011 skall alla auktoriserade redovisningskonsulter tillämpa Reko. Vad förväntar sig marknaden av Reko? Svaret är att den nya standarden skall tillämpas för att skapa hög kvalitet på redovisningen. Hög kvalitet är den auktoriserade redovisningskonsultens varumärke och som gör att både SRF och Far är så stolta över att stå bakom den nya standarden. Men hur skall marknaden och intressenterna få veta för vilka kunder som Reko har tilllämpats? Svaret på frågan ingår i standarden som enligt internationell förebild har skapat ett kvitto i form av bokslutsrapporten. Det är det enda sätt som en utomstående kan få veta om att det nya arbetssättet har tillämpats och fungerat enligt de krav som finns i Reko. Ett bra sätt att informera om att en bokslutsrapport finns är genom en not i årsredovisningen. Detta är en naturlig plats att berätta om att kraven i Reko har tillämpats och uppfyllts. Men enligt Update 12/2010 uttalar Far att det inte är lämpligt att informera tredje man om detta. Motivet anges vara att man inte vill medverka till att tjänster och rapporter som inte är avsedda för tredje man blir offentliga. Så låt oss försöka förstå vad som egentligen avses. En standard har införts och båda organisationerna har tagit ansvar för den mot marknaden som en del av auktorisationen och kvalitetskontrollen. Detta är redan välkänt och offentligt, så det kan därför inte vara avsikten att tredje man inte skall få veta att SRF och Far står bakom att Reko har tillämpats. En not i årsredovisningen gör heller inte bokslutsrapporten för det aktuella företaget offentlig, utan berättar bara att den existerar. Ett argument som ofta har framförts i diskussionen är att bokslutsrapporten utgör någon sorts bestyrkande eller ansvarstagande för redovisningens innehåll. Men ansvaret som en redovisningskonsult har är att följa lagar, normer och Reko i sin arbetsprocess, och det ansvaret förändras inte av att man skriver en bokslutsrapport. En not i årsredovisningen innebär enbart att man bekräftar att det existerar en bokslutsrapport för det aktuella företaget, som ett kvitto på att man har tillämpat och uppfyllt lagar, normer och Reko. Något ytterligare ansvar tillkommer inte genom bokslutsrapporten. SRF har gjort en juridisk analys av vad bokslutsrapporten medför för ansvar och svaret är att den bekräftar att man har arbetat enligt standarden i Reko och inget annat. Detta innebär att en not som informerar om att det existerar en bokslutsrapport inte heller är något ökat ansvar mot tredje man. Ytterligare ett argument i Update är att man inte vill medverka till vad forskarna kallar omreglering. Att dra paralleller mellan avskaffad revisionsplikt och information om att redovisningen uppfyller en gemensamt överenskommen kvalitetsstandard saknar samband och är ingen omreglering utan enbart en kommunikation av kvalitén av det utförda arbetet. Från 2011 skall alla redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar i SRF och Far tillämpa Reko, och om standarden uppfylls så ingår i denna en kvittens i form av bokslutsrapporten. Den redovisningskonsult som vill kan därför avge en sådan rapport för att kvittera sitt arbete enligt standarden och ett sätt att informera om att ett sådant kvitto existerar är genom en not i årsredovisningen. Det är en enkel kombination av fakta som inte kräver hänvisning till forskningsresultat. Begreppet omreglering stämmer kanske bättre in på den kommunikation som används i syfte att behålla revision i de små aktiebolag som inte behöver det ur ett lag och behovs perspektiv. Bokslutsrapporten konkurrerar inte med revisionstjänsten och revisionsberättelsen. Den är istället ett kvitto på att redovisningsprocessen uppfyller kvalitetskraven i Reko. Revisionstjänstens egenskaper och företräden måste marknadsföras på ett självständigt sätt där den är tillämplig och inte ställas mot Reko-processen som ibland sker i debatten. Ett av de bästa sätten att leverera kundnytta är att medverka till att kundens redovisning får hög kvalitet samt att detta blir känt hos viktiga intressenter. Detta görs enligt standarden via en bokslutsrapport och kommuniceras enklast via not i årsredovisningen. Detta har framförts av kreditupplysningsföretag och banker direkt till SRF och Far och i den öppna debatten flera gånger. SRF kommer därför arbeta för att bokslutrapporten blir ett välkänt instrument för samtliga intressenter på marknaden. Ett steg i rätt riktning är att samarbeta med programvaruföretagen som gör bokslutsprogram, så att bokslutrapporten blir en naturlig del i deras programvaror. Ett annat sätt är att de auktoriserade redovisningskonsulterna i möten med sina lokala bankkontakter presenterar styrkan med Reko och bokslutsrapporten. Rimligtvis borde Far vilja leverera samma budskap om den gemensamma standarden. Mikael Carlson Förbundsordförande SRF Redovisningskonsulten nr

6 I korthet Dålig koll på kostnader Flertalet statliga myndigheter vet inte hur mycket deras IT kostar. Därför är det också omöjligt att pröva om det blir billigare att outsourca IT-verksamheten. Enligt en granskning från Riksrevisionen har drygt hälften av de statliga myndigheterna inte outsourcat något alls eller högst tio procent av sin IT-verksamhet till externa leverantörer. Riksrevisionen skickade som ett led i granskningen ut en omfattande enkät till 100 av de största myndigheterna för att undersöka vad de gjort för avvägningar när det gäller outsourcing av IT. Svaren visar att en majoritet av myndigheterna visserligen tror att deras outsourcingnivåer ökar under den närmaste treårsperioden. Men samtidigt svarar nästan 75 procent att de i dagsläget inte har någon sourcingstrategi. Närmare 40 procent av myndigheterna har överhuvudtaget inte gjort några rimligt grundade prövningar av om de kan sänka kostnaderna eller höja kvaliteten genom att outsourca delar av sin IT-verksamhet. Källa: Computer Sweden Lättare att få jobb Konjunkturen fortsätter att stärkas och den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden pågår. Det gör att antalet bristyrken ökar, vilket i sin tur gör att det finns större möjligheter att hitta ett jobb, skriver Arbetsförmedlingen i en framtidsprognos. Resultat: Fler bristyrken och lättare att hitta jobb. Under 2011 väntas sysselsättningen öka med personer, enligt Arbetsförmedlingen. Vi har en jobbtillväxt framför oss hela det här året, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen. Möjligheterna för de arbetslösa att hitta ett jobb ökar. Den absolut största ökningen sker inom datayrken. Förutom datayrken är ledningsjobb, teknikyrken och byggnadsyrken områden där sysselsättningen kommer att öka. Även inom flera yrken i hälso- och sjukvården är det brist på personal, det gäller exempelvis läkare. Fortfarande är det inga större problem för arbetsgivare att rekrytera inom många yrkesområden. Men inom fem till tio år kan det bli brist på personal, särskilt inom områden där det krävs både utbildning och erfarenhet. Så småningom tror Arbetsförmedlingen att arbetsgivarna kommer att tvingas sänka sina rekryteringskrav, vilket ökar möjligheten för nyutexaminerade att hitta ett jobb. Källa: e24.se Trendbrott för obetalda SMS-lån Trenden med ständigt ökat antal obetalda sms-lån hos Kronofogden har brutits. Förra året hamnade ärenden hos Kronofogden jämför med under 2009, en minskning med hela 40 procent. Förutom en massiv informationsinsats, från bland andra Kronofogden, har en viss självsanering skett i branschen inför den nya konsumentkreditlag som trädde i kraft den 1 januari i år. Dock har kvinnornas andel ökat och är för första gången 50 procent. Ökningen gäller alla åldersgrupper men i de äldsta åldersgrupperna överstiger nu kvinnornas andel männens och andelen är högre när det gäller just sms-lån än andra typer av skuldsättning. Källa: TT Därför går USA i konkurs Om tio år går världens största ekonomi under. Sedan axlar Kina rollen som världsledare. Det menar den danske forskaren Jørgen Ørstrøm Møller. Han har sett in i framtiden och vet hur det kommer att gå till. USA befinner sig i en större ekonomisk kris än vad Grekland gör. Därför menar Jørgen Ørstrøm Møller att USA går i konkurs inom tio år om rådande utveckling fortsätter. Endast USA:s räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år Det går inte ihop. Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma, säger Jørgen Ørstrøm Møller. Han pekar på de amerikanska delstaterna som är ett starkt argument för sin tes. 48 av 50 delstater kan idag inte finansiera sina kostnader. Jørgen Ørstrøm Møller siar att USA som har stora skulder till Kina kommer behöva be folkrepubliken att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster. Annars kommer USA:s tillväxt under flera kommande år att vara så låg att Kinas viktiga USA-export inte längre blir lönsam. Men USA:s 300 miljoner invånare blundar inför problematiken. Självinsikten om detta är praktiskt taget noll. Alla tror att det bara är ett tillfälligt stopp på en konjunkturkurva. Det spelar ingen roll om det är demokrater eller republikaner vid makten. För det finns ingen politisk vilja att lösa problemet från något av partierna, säger Jørgen Ørstrøm Møller. Källa: Affärsvärlden 6 Redovisningskonsulten nr

7 Är du säker på vad som gäller just nu? Kolla in de senaste trenderna inom deklarationsområdet. Nu är det hög tid att boka in dig på seminarierna Dags att deklarera. Ett ypperligt tillfälle att ta reda på vad som hänt i skattelagstiftning och i praxis. Du får även tips och råd om hur du deklarerar på ett effektivt och bra sätt, blankett för blankett. Välj mellan: Dags att deklarera Dags att deklarera med Norstedts Skatt Dags att deklarera för juridiska personer Norstedts Juridik främst för de främsta. Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Vi ser till att du får snabbare betalt! Effektiva och anpassade lösningar inom finansiering, reskontrahantering, inkasso och betallösningar. Vi har lösningar för alla företag 020-FACTORING Redovisningskonsulten nr

8 SRF en pigg 75-åring Under året firar SRF 75-års jubileum, något vi kommer att uppmärksamma här i Konsulten. På 75 år hinner mycket hända. Det är inte bara regler som ändras, vår livsstil och förutsättningarna för att genomföra vårt jobb är helt annorlunda. Vi börjar med en tillbakablick. Text: Tina Sjöström Den 22 maj 1936 samlades ett antal bokförare i Göteborg för att bilda en organisation till gemensamt gagn som det heter i handlingar från denna tid. Man bildade en ekonomisk förening och tillsatte en interimsstyrelse på fem personer med uppdrag att utarbeta ett stadgeförslag. Den 1 juni samma år antogs förbundets första stadgar och den 19 september inregistrerades förbundets namn Yrkesbokförares och Revisorers Förening u p a. Detta namn hängde kvar ända till 1971 då kongressen godkände ett namnbyte till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Förbundets första ordförande var Einar Orvik från Göteborg som satt på posten till Antalet medlemmar, eller ledamöter som man tidigare kallade dem, ökade ganska blygsamt de första åren. Året 1950, efter 15 år som förbund hade man samlat 134 ledamöter och 35 år senare, 1985, hade det skett en ökning till 725. Till dags dato summerar vi ytterligare 25 år för branschorganisationen och medlemsantalet är nu uppe i cirka ett händelserikt år Den svenska regeringen med Per Albin Hansson i spetsen tvingas avgå, OS i Berlin gör sitt avtryck i historieböckerna, det spanska inbördeskriget rasar. Detta är också året när den svenska folkskolan förlängs från sex till sju år. Många kända personer föddes detta år, nämnas kan sångerskan Siw Malmqvist, den amerikanska rocklegenden Roy Orbison, sportjournalisten Åke Strömmer och den inte alltför okända seriefiguren Fantomen. Ljungby får stadsprivilegium i januari Långfilmen Anna Karenina, med Greta Garbo i huvudrollen, har biopremiär i Sverige och Volkswagenfabriken öppnas i Tyskland detta år. Stockholms första reguljära flygplats på land invigs i Bromma av dåvarande kung Gustav V. Det här var också året då den svenska tenoren Jussi Björling slog igenom internationellt. Kongressen Från första början har Kongressen varit förbundets beslutande organ. En del kongresser har genom tiderna varit stormigare än andra var det heta diskussioner om ersättningen till Informationscentralens* föreståndare. Denne Med 75 års erfarenhet är vi ledande inom branschinformation och ekonomiutbildning. krävde en ersättning på 500 kr för det gångna årets arbete och Förbundsstyrelsen hade endast beviljat 350. Efter en hetsig debatt beslöt dock kongressen att föreståndaren skulle få sina önskade 500 kr avsa sig hela förbundsstyrelsen sina uppdrag efter hård kritik från medlemshåll. En extra kongress fick därför hållas en månad senare då en helt ny förbundsstyrelse valdes. Vid årets kongress den september ska vi förhoppningsvis inte behöva uppleva vare sig stormiga diskussioner eller avgående styrelser. Naturligtvis kommer 75-åringen att uppmärksammas lite extra. Vi kan avslöja att kongressmiddagen kommer att avnjutas i Vasavarvet med överraskande underhållning. * Nuvarande SRF Servicebyrå AB gick tidigare under benämningen Informationscentralens och Bokförares Ekonomiska förening. 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 1-11 Mobila bredbandsanslutningar allt vanligare På två år har andelen svenskar med mobilt bredband i hemmet ökat kraftigt. Under 2008 hade var tionde person tillgång till mobilt bredband i hemmet, 2010 var det mer än var fjärde person. Den vanligaste formen av Internetanslutning i svenska hem är fortfarande fast bredbandsanslutning genom telefonnätet, DSL. DSLanslutningar minskar dock och i stället ökar mobila anslutningar via 3G eller 4G samt fasta anslutningar via till exempel kabel-tv och fiber. Ungefär hälften av svenskarna i åldern år har DSL som anslutningsform till Internet i hemmet. Drygt en fjärdedel har anslutning via 3G/4G och en knapp tredjedel via andra snabba anslutningar som till exempel kabel-tv eller fiber. Sedan 2005 har DSL varit vanligaste anslutningsformen i svenska hem och andelen ökade stadigt fram till är första året som andelen med DSL-anslutningar går ned. Källa: SCB SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Högre ränta på skattekontot Den 1 februari höjs Skatteverkets så kallade basränta från 1 procent till 2 procent. Basräntan styr de olika räntesatserna på skattebetalarnas skattekonton. Höjningen innebär bland annat att de som har slutlig skatt att betala med förfallodag den 14 mars i år får en högre kostnadsränta än den som tidigare har aviserats, säger Chris Eriksson, rättslig expert på Skatteverket. Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Senast basräntan ändrades var den 1 november Då höjdes räntan från 0 till 1 procent. Efter höjningen den 1 februari är intäktsräntan för dem som har överskott på skattekontot 0,9 procent (45 procent av basräntan). Kostnadsräntan för underskott på skattekontot beräknas efter tre olika nivåer. Den lägsta kostnadsräntan, som gäller för bland annat anståndsbelopp och för obetalda underskott upp till och med kr, blir efter höjningen 2 procent (samma som basräntan). Mellanräntan, för den del av den slutliga skatten som överstiger kr och som inte är betald så att den är Skatteverket tillhanda senast den 14 februari 2011 är 2,5 procent (125 procent av basräntan). Den högsta kostnadsräntan som beräknas på belopp som överstiger kr och som inte har betalats i så god tid att den är Skatteverket tillhanda senast på skattens förfallodag är 17 procent (basräntan plus 15 procentenheter). Källa: Skatteverket Över 14 miljarder i ROT- och hushållsavdrag under 2010 Skatteverket betalade under 2010 ut 14,4 miljarder kronor i skattereduktion för ROT- och hushållsarbete. Av det står ROT-arbete för cirka 13,1 miljarder kronor och hushållsarbete (så kallat RUT) för cirka 1,3 miljarder kronor. Storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är de kommuner där flest personer använder skattereduktionen. Vi märker att intresset för ROT- och hushållsavdraget ökat stadigt. Sedan starten har över en miljon svenskar utnyttjat skattereduktionen, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Under 2010 har företag utfört ROTarbeten åt drygt personer. När det gäller hushållsarbete (RUT) har företag utfört tjänster åt nära personer. Det kommer in extra många ansökningar runt årsskiftet. Företagen har fram till 31 januari på sig att skicka in alla ansökningar för arbeten som har utförts under Kommer ansökningarna in för sent hinner vi inte förtrycka uppgifterna på deklarationsblanketterna vilket kan ställa till problem för deras kunder, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket. Skattereduktionen har utnyttjats mest i storstadsregionerna, där flest personer har använt skattereduktionen och högst belopp har betalats ut. Stockholms län står för över en fjärdedel av de totala utbetalningarna under Källa: Skatteverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Aktuell litteratur Avgifter för att få ut elektronisk information Kronofogden tar från och med 1 januari 2011 ut avgifter för att lämna ut uppgifter elektroniskt ur en databas och får fastställa avgifternas storlek. Detta för att finansiera den verksamhet som inte täcks av anslag. Redovisa rätt , Bonnier Utbildning, 499 kr Ett praktiskt uppslagsverk för den som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag. Avgifterna grundas enbart på de extra kostnader som uppkommer för att ta fram och distribuera de uppgifter som lämnas ut. Avgifterna beräknas enligt kostnadstäckningsprincipen och får inte överstiga de utgiftstak som regleras i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, PSI-lagen. Med anledning av detta kommer samtliga avtal/beslut med mottagare av elektronisk information att ses över och revideras och ersättas med nya beslut för varje enskild uppgiftsmottagare. Källa: Kronofogden Rätt arbetsrätt , Bonnier Utbildning, 499 kr En uppslagsbok som förklarar arbetsrättsliga begrepp och uttryck. Boken innehåller ett stort antal sökord i bokstavsordning och ger en lättfattlig och heltäckande beskrivning av arbetsrätten. Rätt lön , Bonnier Utbildning, 499 kr Innehåller ett stort antal sökord som förklarar löneadministrativa begrepp. Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skattebetalningslagen, arbetsrätt och vedertagen praxis. Information om ditt företag, snabbt och kostnadsfritt Rätt moms , Bonnier Utbildning, 499 kr En uppslagsbok och en handbok med råd och anvisningar för både nationell och internationell handel. Boken innehåller cirka 400 sökord som presenteras i alfabetisk ordning och utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i momslagstiftningen. Den 22 januari öppnade Bolagsverket en ny e-tjänst, Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Det är en sammanslagning av e-tjänsterna Söka eller betala ett ärende och Se om en årsredovisning kommit in. Här kan du snabbt och kostnadsfritt få information om ändringar i ditt företag. Du kan söka på organisationsnummer, ärendenummer eller id-/kvittensnummer, precis som förut. En förbättring är att du får mer utförlig information. Om du söker på ett organisationsnummer ser du: pågående ärenden eller det senast registrerade ärendet den senast inkomna årsredovisningen eller delårsrapporten för aktiebolag. Väljer du ett specifikt ärende kan du bland annat se: ankomstdatum rubricering namnförslag om ärendet är registrerat vem som är ombud vem som är handläggare ärendets avgift om ärendet är betalt. Om avgiften ännu inte är betald kan du välja att göra det direkt i tjänsten. Källa: Bolagsverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser Rekordökning av nyregistrerade företag hos Bolagsverket 2010 Nyföretagandet i landet slog nya rekord under Antalet nyregistrerade företag ökade med 19,1 procent i hela landet jämfört med föregående år nya företag registrerades hos Bolagsverket, den högsta siffran på mer än 15 år, och antalet nya aktiebolag har aldrig tidigare varit så stort. Jämfört med året innan ökade antalet nya aktiebolag från till En ökning med nästan 90 procent i december och med drygt 43 procent för hela Ökningen av nya företag, som pågått under hela 2010, fortsatte i december då 42 procent fler nya företag registrerades i jämförelse med december förra året. Under 2010 registrerades företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handels- och kommanditbolag. En ökning med över företag eller drygt 19 procent i jämförelse med Fler aktiebolag än någonsin registrerades under 2010, och totalsiffran för de vanligaste företagsformerna är den högsta på över 15 år, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. De främsta orsakerna till att fler väljer att starta aktiebolag är sannolikt en positiv framtidssyn i kombination med genomförda lagändringar, där aktiekapitalkravet halverades i april samt att kravet på revisor i små aktiebolag ändrades i november. Under november och december fick Bolagsverket in mer än fem gånger fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Det innebär tyvärr just nu längre handläggningstider än normalt. Med hjälp av övertidsinsatser och extra personal ska vi nu så snabbt som möjligt komma till rätta med detta. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, framförallt elektroniskt via företagarsajten verksamt.se, säger Ulf Karnell. Källa: Bolagsverket Bankerna optimistiska inför 2011 Bankkontoren tror att utlåningen till företag kommer att öka under Åtta av tio bankkontor räknar med en ökad utlåning under det kommande året. Men än har det inte riktigt tagit fart, under det sista kvartalet 2010 uppgav hälften av bankkontoren att utlåningen var oförändrad. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner. Bankernas positiva inställning till den framtida utlåningen håller i sig. Åtta av tio bankkontor tror att utlåningen till företag kommer att öka de kommande fyra kvartalen. I samma undersökning uppger fyra av tio kontor att utlåningen ökade under fjärde kvartalet förra året. Men samtidigt uppger hälften av bankkontoren att de faktiska utlåningsvolymerna är oförändrade jämfört med tidigare kvartal. Förväntningarna om att företagen ska börja investera ökar i takt med alla positiva konjunktursignaler. Men det finns fortfarande en viss osäkerhet hos företagen att våga ta investeringsbeslut, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner AB. Bankernas villkor har inte lättat Företagens lånevillkor lättar inte trots den positiva konjunkturutvecklingen. Nio av tio kontor uppger att villkoren är oförändrade. Ett av tio bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal. Räntemarginalen mot företag ökar Under det fjärde kvartalet 2010 uppgav fyra av tio bankkontor att räntemarginalen ökade. Antalet kontor som uppger att räntemarginalen ökat har successivt blivit fler under årets gång. Vid ingången av 2010 uppgav 15 procent att räntemarginalen ökade, vid årets slut uppgav 42 procent en ökad räntemarginal. Positivt om konjunkturutvecklingen Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Sju av tio tror att konjunkturen stärks under Det är dock något färre jämfört med föregående mätning då åtta av tio trodde på en stärkt konjunktur. Företagen behöver rörelsekapital Av de bankkontor som uppger att utlåningen ökar uppger 77 procent att företagens lånebehov avser rörelsekapital. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda. Om undersökningen Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 9-15 december Källa: Almi Företagspartner AB 12 Redovisningskonsulten nr

13 Enklare att jämföra priser vid taxiresor Från och med den 1 februari införs nya regler som gör det enklare för taxiresenärer att jämföra priser mellan olika taxiföretag. Alla taxibilar i Sverige ska innan den 1 maj ha bytt ut sina dekaler för prisinformation och syftet är att undvika oskäliga kostnader för en taxiresa. Det ska nu bli enklare för taxiresenärer att uppskatta hur mycket en taxiresa kommer att kosta redan innan resan påbörjas. Enligt de nya reglerna ska taxifordonet från och med den 1 maj ha tydligare information både utanpå och inuti fordonet med jämförpriser. De nya reglerna innebär att taxiföretagen får börja använda de nya prisinformationsdekalerna den 1 februari Fram till och med den 30 april 2011 får nuvarande dekaler finnas kvar men sedan ska enbart de nya dekalerna sitta på. Förändringarna innebär bland annat följande: Utformningen av de nya dekalerna måste följa de mallar inklusive instruktioner om storlek och annat som föreskrivits i bilagan till de nya föreskrifterna. På den utvändiga dekalen ska i större storlek anges det högsta jämförpris som tillämpas av taxifordonet. Varje tariff som tillämpas av det aktuella taxiföretaget ska anges i kronologisk ordning med början från den tariff som påbörjas en måndag. Tariffer som genom skriftliga avtal uteslutande används för viss kund eller vissa passagerarkategorier ska inte redovisas i prisinformationen. Prisinformationen ska vara utformad på ett sådant sätt att den inte medvetet eller omedvetet förvillar eller försvårar för passageraren. De nya reglerna finns beskrivna i sjätte kapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:192 om taxitrafik. Källa: Transportstyrelsen Ny sedel- och myntserie Riksbanken har beslutat att förnya och modernisera hela sedel- och myntserien. Den nuvarande sedel- och myntserien kompletteras samtidigt med en 2-krona och en 200-kronorssedel. Riksbankens direktion beslöt 2008 att se över sedel- och myntserien. Grunddragen i svenska sedlar och mynt har varit oförändrade under relativt lång tid. Uppdraget nu var att se över bland annat valörer, format och säkerhetsdetaljer. En första rapport med fakta om sedlar och mynt presenterades i september I en andra rapport från november 2008 föreslogs att 50-öresmyntet avskaffas den 30 september Riksdagen fattade i mars 2009 beslut i enlighet med förslaget. Den tredje rapporten som publicerades i mars 2010 innehåller bland annat förslag till valörer och dess fördelning på sedlar och mynt. I maj 2010 lämnade Riksbanken ett förslag till riksdagen om att komplettera sedel- och myntserien med nya valörer; en 2-krona och en 200-kronorssedel samt att byta ut 20-kronorssedeln mot ett mynt. Den 2 juni beslutade riksdagen att godkänna förslaget om nya valörer men avslog förslaget om ett 20-kronorsmynt. Den framtida myntserien kommer att bestå av 1, 2, 5 och 10 kronor och sedelserien av 20, 50, 100, 200, 500 och kronor. Källa: Riksbanken Redovisningskonsulten nr

14 Kvalitetssäkring År 2011 är här och nu väntar nya spännande utmaningar för oss alla. Reko, Svensk standard för redovisningstjänster är implementerad efter ett par års övergångstid, och är numera ett välkänt begrepp. Möjlighet för auktoriserade redovisningskonsulter att lämna bokslutsrapport för aktiebolag och andra företagsformer har förstås funnits sedan Reko infördes och i år kommer många att avlämnas. Nytt för i år är att du kan ladda ned fler dokumentmallar från SRF:s webbsida. Bland annat en rutinbeskrivning som dokumenterar vad som krävs enligt Penningtvättlagen. Eftersom Penningtvättlagen är en lag, är rutinerna för att förhindra att redovisningsföretagets verksamhet utnyttjas för penningtvätt också ett skall-krav i Reko. Lagkravet för redovisningskonsulter kom i mars 2009 och efterlevnaden övervakas av länsstyrelserna. De senaste månaderna har länsstyrelserna tagit stickprov för att följa upp att det finns rutiner för hur lagen hanteras i redovisningsföretag. Av Penningtvättlagen framgår att varje redovisningsföretag ska ha skriftliga rutiner för bland annat kundkännedom och kontroll av transaktioner. Kundkännedom innebär att du ska kontrollera identitet och verksamhet vid ny affärskontakt. En praktisk lösning är att du använder en checklista för att dokumentera kontrollen. På SRF:s hemsida, i Dokumentmallar, finns ett exempel på checklista. För att kontrollera identiteten behöver du införskaffa uppgifter om näringsidkaren/ styrelseledamoten i ett aktiebolag genom en UC-kontroll, Business Check, Info Torg eller kronofogdens register. Ta även en kopia av identitetshandling. I det fall personen är känd sedan tidigare, är det tillräckligt med en notering om detta på checklistan. Kontroll av transaktioner, det vill säga vara uppmärksam på vad som bokförs i redovisningsuppdrag, är en annan obligatorisk kontroll. Särskild kontroll ska göras av in- och utbetalningar som överstiger Euro (bestående av enstaka transaktioner, eller av flera transaktioner som tillsammans antas kan ha samband). Den skriftliga rutinbeskrivningen ska också innehålla en riskbedömning av eventuell risk att bli involverad i penningtvätt, samt utbildning och information till alla anställda, en åtgärdsplan i det fall olyckan är framme och en uppföljning av efterlevnad av byråns rutiner. Har du frågor om SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till eller Eva Sandström, kvalitetschef SRF Landets effektivaste redovisningskonsulter har en sak gemensamt. Vi står bakom er med förstklassig litteratur, programvara, utbildning och internettjänster. Främst för de främsta. Norstedts Juridik främst för de främsta. 14 Redovisningskonsulten nr

15 För dig som vill påverka en bransch i utveckling SRF söker Kvalitetskontrollanter Arbetsuppgifter: Kvalitetssäkra auktorisationen Lämna råd i kvalitetsfrågor Biträda med administration av kvalitetskontrollverksamheten Kravprofil: Auktoriserad redovisningskonsult med minst tio års erfarenhet inom yrket Kunskap om svensk standard för redovisningstjänster Reko Kunskap inom redovisning, skatt och affärsmannaskap samt Excel och transaktionsanalyser Beredd att göra resor runt om i Sverige Tjänsten är hel- eller deltid. Ansökan skickas till kvalitetschef Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

16 Inblick i kretsarnas arbete Under det här året har vi tänkt presentera våra kretsar beskriva hur de jobbar och vilka aktiviteter som ordnas. Från norr till söder är SRF:s medlemsverksamhet indelad i nio kretsar. Varje krets har sin egen styrelse och anordnar aktiviteter och träffar som ska passa den lokala arbetssituationen. Tanken med kretsarnas verksamhet är att du som medlem ska få möjlighet att träffa kollegor i branschen och få tillgång till ett unikt nätverk. Ett nätverk att vända sig till med frågor, funderingar och vid behov av samarbete. Kretsarna presenteras på srfkonsult.se och de sidorna är under uppbyggnad. Saknar du något från din krets så kommer informationen att uppdateras under våren. Först ut är Västra kretsen som har sitt säte i Göteborg. Vi har fått en pratstund med Maria Lindström som är kretsens ordförande. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Välkommen till Västra kretsen Den västra kretsen omfattar i stor sett Västra Götalands och Skaraborgs län. I kretsen finns i dagsläget runt 670 aktiva medlemmar. Maria Lindström blev vald till kretsens ordförande i augusti förra året men har varit ledamot i styrelsen sedan Text: Tina Sjöström Vi är en aktiv krets, säger Maria spontant. Varje år ordnar vi två större träffar för våra medlemmar, en på våren och en på hösten. Vårträffen har vi en kväll i mars då vi bjuder in någon som föreläser i ett aktuellt och intressant ämne. Förra året var vi 200 personer vid vårträffen, många av dem som kommer uppskattar möjligheten att träffa kollegor på det här sättet. Träffen vi ordnar på hösten, sista veckan i augusti, är en sammankomst över två dagar, fortsätter Maria. Den ena dagen är då mer branschanpassad med föreläsningar och diskussioner som har fokus på vårt yrke. Den andra är mer allmänt hållen, med fokus på att må bra och syftar till att sammansvetsa oss och stärka gemenskapskänslan. Till höstens träff har vi redan nu bokat in Anna Mannheimer, något jag tror kommer att locka många. På senare tid har vi även lyckats locka med våra yngre kollegor, de som är i års åldern. Det är kul att vi även når nästa generation och får till en bra mix bland våra deltagare. Aktivt styrelsearbete Styrelsen i Västra kretsen träffas fem gånger om året, till det kommer några telefonmöten. Sammansättningen är blandad, några kommer från större byråer, några från mindre enheter och någon driver enmansbolag. Av de sju personerna är två kvinnor. Redovisningskonsulten nr Vi har försökt få fler kvinnor till styrelsen men trots att valberedningen letat hårt har det inte varit lätt. Det verkar generellt så att tjejer inte riktigt vågar hoppa på det här med styrelsearbete. Jag tycker ändå att vi har en bra mix i styrelsen, vi kompletterar varandra bra. Ordförande för samtliga kretsar brukar även de träffas regelbundet. I början av februari var det en heldag med mycket bra utbyte. Tillsammans har kretsordföranden ett gemensamt ansvar att utse SRF:s valberedning som in sin tur föreslår kandidater till förtroendeposter inom SRF. Att träffa kollegor från de andra kretsstyrelserna är väldigt värdefullt, säger Maria. Vi har ett bra utbyte och kan peppa varandra, det gynnar oss alla. Mycket på gång Under det senaste året har ovanligt mycket hänt i redovisningsbranschen. Något som styrelsen för den Västra kretsen märkt av. Många har hört av sig till oss med en viss oro över att inte hinna med det som förväntas av en redovisningskonsult enligt nya Reko, säger Maria. Det gäller speciellt dokumentationen som många känner är en tröskel att ta sig över innan det blivit rutin. Samtidigt uttrycker de flesta en stor entusiasm över förändringen, alla vill vara med och stärka varumärket auktoriserad Maria Lindström redovisningskonsult. Vi känner nog alla att det här är något vi tjänar på så jag vill påstå att vi har en bra nu-kör-vi-anda i vår krets. Styrelsen för Västra kretsen har under hösten och vintern träffat flera banker i regionen, helt i linje med SRF:s bankturné. För att nå ut med större kraft har de också uppmanat medlemmarna att informera sina bankkontakter om värdet av bokslutsrapporten och betydelsen av en auktoriserad redovisningskonsult. De banker vi träffat är väldigt entusiastiska och inser vilket stöd de har i en auktoriserad redovisningskonsult, berättar Maria. De förstår att vi kan vår sak och att vi har full kontroll över företagens siffror varje månad. Nu är det vårt eget ansvar att föreslå våra kunder att vi är rätt person att ta med till banken. Vi måste våga ta plats i kundernas tillvaro och inte bara vara administratör. Ska vi lyckas ta en högre position så hänger det mesta på oss själva. 17

18 Gilla läget och var positiv Livet har en tendens att passera förbi medan vi tänker på vad vi ska göra. Känns det påståendet igen? I så fall kanske det kan vara bra att ta till sig ett tips från Kenth Åkerman, perspektivskapare och inspirationskonsult: Gör först och tänk sedan! Text och foto: Mats Åsman Två timmar med Kenth Åkerman räcker långt för att få inspiration till att förändra sin tillvaro. Nu kanske inte åhörarna på diplomföreläsningen strax före jul förra året tillhör de mest förändringsovilliga. För de hade just avslutat en intensiv utbildning till Diplomerade Redovisningskonsulter. Nittio procent av våra tankar är samma som vi tänkte i går, påstod Kenth. Och visst kan livet stundtals kännas som ett ekorrhjul: jobba, äta, sova. Men vi har chansen att förändra vårt beteende. Att hitta tankar och idéer som utmanar. Det går alltid att göra en omstart och staka ut en ny kurs i livet. Det går alltid att göra en omstart och staka ut en ny kurs i livet. Skjut inte upp det du tänkt att göra, sade Kenth Åkerman. Anta utmaningar Han uppmanade åhörarna att anta de utmaningar som dyker upp i livet. Säg ja, inte nja, jag vet inte. Att anta utmaningar får oss att växa som människor. Säger du ja till utmaningar kommer ditt liv att se annorlunda ut om några år försäkrade Kenth. Men ser inte de yttre omständigheterna annorlunda ut så kommer du åtminstone se på livet på ett annat sätt än du gör idag, utlovade han. Man lär inte av misstag utan av de saker man lyckats med. Därför gäller det, att som idrottare, träna och åter träna, för då lyckas du med fler saker. Du får, med Kenth Åkermans ord, mer flyt. Och enligt densamme får man ha hur mycket flyt som helst. Tänk också på att ord betyder något: säger vi att något ska gå bra är chansen större att det gör det. Skapa tillstånd för framgång, försätt dig i rätt känsla innan du sätter igång. Gilla läget och var positiv, GLVP, är en livsfilosofi som Kenth återkommande trummade in under hela föreläsningen och han gav ett dagsfärskt exempel från sitt eget liv. Snökaos försenade hans flyg till Stockholm med flera timmar. Men istället för att stressa upp sig, som många av hans medpassagerare gjorde, ringde han några samtal och ordnade en alternativ föreläsare ifall han inte skulle hinna fram i tid. Sedan satt han sig och jobbade i lugn och ro med vetskapen om att om han inte skulle kunna hålla sin utlovade föreläsning så skulle hans ersättare göra det. Ett bra exempel på GLVP, menade Kenth. Han underströk också att vi blir bemötta efter de signaler vi sänder ut. Det gäller därför att bli medveten om sig själv och inse att man påverkar både andra och sig själv genom sitt beteende. Ta hand om era relationer och sprid uppmuntran omkring er. Tänk: vad kan jag göra för att få någon annan att känna sig viktig. Tiominutersintervaller Det gäller också att ta tag i sina surdegar för de belastar hjärnan och tar onödig kraft. Ett tips från Kenth är att tänka i tiominutersintervaller: Tar något mindre än tio minuter, gör det direkt. Tio minuter gäller även för vardagssysslor som vi tycker är tråkiga. Så städa inte hela huset på en gång och vik all tvätt efteråt, utan städa tio minuter, vik tvätt tio minuter, och så vidare. Och drar du dig för att ta den där promenaden som du tänkt: klä på dig och gå ut men vänta tio minuter innan du bestämmer dig om du ska fortsätta promenaden eller gå hem igen. Och även om mycket i våra liv handlar om vår inställning till oss själva och andra så avslutade Kenth Åkerman med att påminna om de fem 18 Redovisningskonsulten nr

19 Pris Skattepärmen: kr för abonnemang hela 2011 Pris Lönepärmen: kr för tolv månader framåt Enklaste sättet att hålla Dig uppdaterad. Tholin & Larssons servicepaket. Skatter/Redovisning eller Löner/Personal. Detta får Du: Pärmen Skattepärmen eller Lönepärmen. Lättläst information. Enkelt att hitta i pärmen. Nyheter och ändringar kommer regelbundet. OBS! Inget krångel med utbytessidor. huvudfaktorer som ger energi. Det vill säga syre, vätska, rörelse, vila-sömn och mat. Självklart kanske, men värt att tänka på när tröttheten känns oförklarlig. Därefter var det dags för SRF:s vd, Fredrik Lantz och förbundsdirektör Fredrik Dahlberg att, efter några inledande ord om branschen, auktorisationen och SRF, under applåder och fotoblixtar, dela ut ett inramat diplom och en röd ros till tjugoen nyutexaminerade Diplomerade Redovisningskonsulter. De stolta mottagarna var: Kristina Andersson, Jannike Andreasson, Eva Atterlöf, Caroline Borg, Marita Eriksson, Maria Filipsson, Erica Germundsson, Lasse Gävert, Josefin Henriksson, Maria Johansson, Susanne Johansson, Bibbi Larsson, Hillevi Laurell, Annika Lindqvist, Gunilla Ljungkvist, Johanna Nilsson, Katarina Philip, Nina Pusaver, Sofie Rydén, Anna Sandahl, Jeanette Sjögren och Susanna Meurling. Som vanligt var det Pia Ljunggren Bernulf, utbildningsansvarig på SRF Ekonomiutbildning som stod för avslutningsdagens uppskattade program. Tillgång även via Internet All information finns även på nätet. Bra söksystem. Telefonservice Fri tillgång till Tholin & Larssons uppskattade telefonservice. Våra experter svarar på Dina frågor om skatter, löner, förmåner, redovisning, ledigheter och anställningsregler. NYHET: Webb-TV. Bra komplement Kort nyhetssändning som Du ser direkt i webbläsaren. Veckans viktiga nyheter om skatt och personal. Aktuella frågor. Råd och tips. Mycket uppskattat. Box Göteborg Torpavallsgatan Tel: Fax: e-post: Hemsida: Beställ. Eller prova gratis. Posta eller faxa e-post: Vi vill abonnera på Skattepärmen Pris: kr plus moms. Tholin & Larssons Blankettsamling på köpet.* Vi vill prova Skattepärmen gratis under en månad. Vi beställer Lönepärmen i tolv månader. Pris: kr plus moms. Tholin & Larssons Blankettsamling på köpet.* Vi vill prova Lönepärmen gratis under en månad. * Erbjudandet gäller t o m den 31 mars Företag: Namn/avd: Adress: Postnr: Telefon: Ort: Frankeras ej Adressaten betalar portot A Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Redovisningskonsulten nr

20 Profilen 20 Redovisningskonsulten nr

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult!

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Din guide till karriär i redovisningsbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRF Ekonomiutbildning Hur blir du auktoriserad? För att ansöka

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna 2013-10-17 Inledning 1 Tyresö Kammarkör är en ideell förening som har sitt säte i Tyresö. Kören är en blandad amatörkör som strävar efter att utveckla

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer