Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget. Tilläggsmemorandum publicerat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget. Tilläggsmemorandum publicerat 2008-02-06"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget Tilläggsmemorandum publicerat Materialet är copyrightskyddat. Detaljerad information finns på baksidan av detta memorandum.

2 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET 2 Om memorandumet 3 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 6 Villkor och anvisningar 8 GlobalFun AB (publ) 14 AFFÄRSOMRÅDE PUBLISHING 22 AFFÄRSOMRÅDE FUN4FREE 26 AFFÄRSOMRÅDE SPELUTVECKLING 28 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 33 REVISOR OCH ANSTÄLLDA 34 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 37 AKTIEKAPITAL 38 ÄGARFÖRHÅLLANDEN 39 FINANSIELL ÖVERSIKT 47 RISKFAKTORER 50 BOLAGSORDNING 51 SKATTEFRÅGOR Marcus Johansson VD, GlobalFun AB (publ) Ordlista Publisher: Rollout-strategi: Promotion partner: EMEA: Community: Wrapper: Portning: Agent: Konsult: Förläggare, som upphandlar distribution. Strategi för att få ut spel till konsument. Marknadsföringspartner. Beteckning på marknadsområde innefattande Europa, Mellanöstern och Afrika. Mötesplats på Internet. Ett skal som läggs runt befintliga spel utan att speltillverkaren behöver förändra spelet. Detta skal möjliggör valmöjligheter för spelaren samt innehåller teknik som kopplar spelet till Fun4Frees system. Anpassning av spel för att så många mobiltelefonmodeller som möjligt skall stödjas. Ej anställd, erhåller huvudsakligen provisionsbaserad ersättning. Ej anställd, erhåller huvudsakligen ersättning baserad på nedlagd tid. Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

3 VD har ordet Vi befinner oss i ett väldigt spännande läge. På en konkurrensutsatt marknad har vi lyckats positionera oss som en lönsam publisher av högkvalitativa mobila spel till ett antal av världens största och mest respekterade operatörer, telefontillverkare och andra distributionskanaler. Kunder som exempelvis Sony Ericsson, Vodafone, Verizon Wireless och AT&T har alla extremt högt ställda krav på att spelen verkligen ger ett värde till deras slutkunder. Detta ställer i sin tur stora krav på oss, både som publisher och spelutvecklare. Krav som vi idag mer än väl lever upp till. Vår utveckling och publishing av spel som bygger på Turner Broadcastings varumärken, till exempel Johnny Bravo och Scooby Doo, är ännu ett styrkebevis på att GlobalFun är en aktör som levererar, vilket ytterligare stärker vår position på marknaden. Under de senaste åren har vi expanderat genom att skapa en bred kundbas och en innehållsrik produktportfölj, vilket har genererat en lönsam publishingverksamhet. Nu är det dags att växa ytterligare samt att fortsatt stärka vår position inom mobil underhållning. Vår styrelse och ledning har lång erfarenhet och stor kunskap inom branschen och har väl upparbetade affärsrelationer, såväl i Sverige som internationellt. Bland annat finns erfarenhet från arbete inom Vodafone, Aspiro, ManagerZone och Power Challenge. Dessutom har vi en kostnadseffektiv utvecklings- och försäljningsorganisation i Argentina samt en väl fungerande leverans- och "account managementorganisation". Detta gör att vi ser stora möjligheter att dra nytta av den starka tillväxt som mobilspelsmarknaden befinner sig i, samtidigt som vi anser oss vara väl rustade för att ta ytterligare marknadsandelar inom såväl publishing som spelutveckling. Utöver att det finns en spännande framtid för våra befintliga verksamheter, arbetar vi med att skapa nya intäktskanaler, genom vårt nya affärsområde Fun4Free. Vi har på nära håll kunnat följa hur reklamfinansiering av spel på Internet vuxit sig allt starkare och är övertygade om att samma trend kommer att nå spel till mobiltelefoner. Därför har vi det senaste året inlett utvecklingen av Fun4Free, där vi kan distribuera reklamfinansierade gratisspel till slutkonsumenter, vilket skapar en stor intäktspotential. Möjligheterna för detta affärsområde är stora, då vi bygger en community kring mobila spel. Härifrån kan användare kostnadsfritt ladda ner mobilspel. Dessutom ges spelutvecklare en möjlighet att nå ut i en bred kanal. Fun4Free är en plattform som GlobalFun tillhandahåller, vilket skapar möjligheter för oss att få kunskap om våra användare. Detta är av stor vikt för att kunna erbjuda riktade reklamkampanjer. Fun4Free ger oss möjlighet att med gemensamma resurser utveckla och kontraktera spel som kan säljas inom affärsområdet publishing, för att sedan läggas över i Fun4Free. Detta förlänger spelens livscykel och genererar ytterligare intäkter. Genom att vara tidigt ute med Fun4Free, har vi en möjlighet att positionera oss som en ledande aktör inom detta mycket intressanta område, samtidigt som vi stärker vårt totala erbjudande mot marknadens alla aktörer. Vi är övertygade om att utvecklingen av Fun4Free ligger rätt i tiden. Därför har vi nu valt att tillföra GlobalFun ytterligare finansiella muskler för att kunna hålla en hög utvecklingstakt. Vår målsättning är att årligen öka omsättningen med minst 100 % till och med 2010, främst genom att ta marknadsandelar inom publishing. Parallellt med detta kommer Fun4Free att vidareutvecklas för att successivt stå för en allt större del av företagets intäkter. Fun4Free kommer enligt vår bedömning att ha den största framtidspotentialen. Under förutsättning att emissionen genomförs bedömer vi i styrelsen att GlobalFun kommer att ha tillräckligt med rörelsekapital för att nå break-even under 2009, med tre stabila och väl fungerande ben att stå på för framtiden. Jag hoppas att du finner GlobalFun lika intressant och kul som alla vi som jobbar här gör. Trevlig läsning och hjärtligt välkommen som aktieägare i GlobalFun. Marcus Johansson VD, GlobalFun AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: januari Teckningskurs: Antal aktier i erbjudandet: Teckningspost: 1,55 SEK per aktie. Erbjudandet omfattar aktier. Minsta teckningspost är aktier. Betalning: Kontant likvid skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 februari Antal aktier innan emissionen: Värdering: Anslutning till AktieTorget: Handelspost: ISIN-kod: Garantiteckning: aktier. Cirka 20 MSEK (pre-money). Aktien i GlobalFun AB (publ) planeras att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 29 februari aktier. SE GlobalFuns styrelse har som garantitecknare säkerställt teckning av aktier i emissionen, vilket motsvarar drygt 1 MSEK. Ingen provision utgår för detta.

4 Om memorandumet Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges. Med Bolaget eller GlobalFun avses GlobalFun AB (publ) med organisationsnummer Undantag från prospektskyldighet Då det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod, är detta memorandum inte granskat eller godkänt av Finansinspektionen. Detta enligt Lagen om handel med finansiella instrument Undantag avseende erbjudande till allmänheten. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på GlobalFuns huvudkontor samt på Bolagets hemsida Memorandumet kan också nås på AktieTorgets hemsida Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. AktieTorget GlobalFun AB (publ) har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat ett avtal med AktieTorget om informationsgivning. GlobalFun AB (publ) avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är anslutna till AktieTorgets lista. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är anslutna till AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

5 Inbjudan till teckning av aktier Vid extra bolagsstämma i GlobalFun AB (publ) den 13 december 2007, beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av högst aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka SEK. Emissionen skall genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i GlobalFun AB (publ) till en kurs av 1,55 kronor per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Karlskrona den 18 december 2007 GlobalFun AB (publ) Styrelsen Garantiteckning GlobalFun har per , genom GlobalFuns styrelse som garantitecknare, säkerställt teckning av aktier i emissionen, vilket motsvarar SEK eller 12,4 % av det totala emissionsbeloppet. Ingen provision utgår för detta. Avtalet avseende garantiteckning har upprättats skriftligt. Se nedan för en förteckning över garantitecknare: Johan Christenson genom Endevour Ltd Chrysalia Court 206 Makarios Ave PO Box LIMASOL, 3315 CYPERN Göran Christenson genom Quercus Ltd Chrysalia Court 206 Makarios Ave PO Box LIMASOL, 3315 CYPERN Mårten Nilsson genom SFONO AB Södra järnvägsgatan 8, Växjö Marcus Johansson genom Althena AB Väderumsvägen 1, Oskarshamn VIKINGS Vikings är ett snyggt, brutalt kul och adrenalinpumpande beat em up-spel, som utspelar sig på den mörka och våldsamma vikingatiden. Ladda ner spelet: Gå till med din WAP-telefon Great Legends: Vikings GlobalFun

6 Bakgrund och motiv Har du en mobiltelefon? Uppskattar du att ibland ta en paus och fördriva tiden? Tycker du om spel? Då är du i gott sällskap med miljontals andra människor. I slutet av 1990 talet kom spelet Snake till mobiltelefoner. Detta var ett banbrytande spel för mobiltelefoner och en början till att använda telefonen till mer än att prata i och skicka SMS med. Sedan dess har mycket hänt och i takt med teknikutvecklingen har mobiltelefonerna och därav även spelen till mobiltelefoner kontinuerligt blivit mer avancerade. Detta har möjliggjort förbättringar i användarvänlighet, ökad spelglädje samt en intressant ekonomisk uppsida för aktörerna i denna bransch. Marknaden för spel till mobiltelefoner växer kraftigt. Det finns idag en uppsjö med spel att ladda ner till mobiltelefonen och trenden är mycket tydlig; allt fler spelar spel i sina mobiltelefoner och mobiltelefoner är något vi alla har. Enligt en undersökning från Juniper Research beräknas intäkter genererade från slutanvändare uppgå till 10 miljarder USD år 2009 och över 460 miljoner människor förväntas samma år ladda ner spel till sina mobiltelefoner. För att bli framgångsrik på denna marknad krävs det både högkvalitativa spel och etablerade distributionskanaler. Det är här som GlobalFun kommer in i bilden. GlobalFun GlobalFun levererar underhållning i form av högkvalitativa nedladdningsbara spel till mobiltelefoner. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett omfattande distributionsnätverk och en innehållsrik produktportfölj. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden; publishing, Fun4Free och spelutveckling. GlobalFun har varit vinstgivande under såväl 2005 som 2006, främst tack vare en väl fungerande och etablerad publishingverksamhet. Spelutvecklingen fungerar som en viktig och innehållsskapande stödfunktion till publishing och det nya affärsområdet Fun4Free. Detta nya affärsområde har en stor framtidspotential. Genom Fun4Free kan spelens livscykel väsentligen förlängas och följaktligen skapas nya intäktsmöjligheter för GlobalFun, som med två etablerade och ett nytt affärsområde går en spännande framtid tillmötes. Publishing GlobalFun är som publisher en internationell aktör, med drygt 50 högkvalitativa spel i produktportföljen. Bolaget har ett omfattande distributionsnät, bestående av mer än 100 olika kanaler världen över. I distributionsnätet ingår ett antal välkända aktörer och mediekanaler, exempelvis Verizon Wireless, AT&T Wireless, Vodafone, Telenor, Telia, T-mobile, China Mobile, Telefonica, Jamba, inpoc.se och Sony Ericsson. GlobalFun har de senaste åren visat en positiv omsättningstrend. Bolaget avser nu öka marknads- och försäljningsinsatserna, för att ta ytterligare marknadsandelar. Detta skall i huvudsak göras genom en ökad bearbetning av det redan upparbetade distributionsnätverket med fler spel och med bibehållen hög kvalitet i produktportföljen. Fun4Free En omfattande utveckling har skett inom onlinespel på Internet. Spel som är gratis för användaren och som finansieras med reklam har blivit allt vanligare. Det finns mycket som tyder på att samma trend kommer att nå marknaden för spel till mobiltelefoner. Det är en väsentlig skillnad på mobiltelefoner och Internet som media. GlobalFun anser sig ha kunskaperna och förståelsen för hur skillnaderna skall hanteras. För att ligga i framkant avseende reklamfinansierade spel till mobiltelefoner, har Bolaget startat ett nytt affärsområde i form av Fun4Free, vilket GlobalFun ser en stor framtidspotential för. När ett spel under en viss tid har distribuerats via premiumkanalerna läggs detta upp på Fun4Free och kan laddas ner kostnadsfritt av slutanvändaren. De spel som laddas ner via Fun4Free omges av en wrapper som bland annat innehåller reklam och en möjlighet för användaren att köpa spelet (Try Before You Buy). Notera att användaren alltid betalar för eventuella trafikkostnader. GlobalFuns intäkter inom affärsområdet kommer att vara hänförliga till reklam och att användarna köper spel samt i vissa fall en delning av operatörens trafikintäkter. Genom Fun4Free förlängs spelens livscykel och nya intäktskällor skapas för alla parter i värdekedjan. GlobalFun har inlett utvecklingsarbetet för att kunna skapa en stor användarbas för Fun4Free. En stor användarbas skapar möjligheter för att via wrappern distribuera riktad reklam och nya tjänster till användarna. GlobalFun planerar att marknadsföra Fun4Free genom promotion partners. Fun4Free har redan lanserats i mindre skala. Takten kommer successivt att ökas i och med att ny funktionalitet blir färdigställd och att nya promotion partners kontrakteras. Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

7 Spelutveckling GlobalFun utvecklar högkvalitativa spel till mobiltelefoner som baseras både på egna rättigheter samt även i vissa fall på tredje parts rättigheter (t.ex. från Turner Broadcasting). Bolagets huvudsakliga utvecklingsarbete bedrivs i det argentinska dotterbolaget GlobalFun Argentina S.A. Det primära syftet med att bedriva spelutveckling är att skapa innehåll för publishing och Fun4Free. Vidare finns möjligheten att utveckla spel till annan part, vilket dock inte är en del av kärnverksamheten inom detta affärsområde. Det bör noteras att Bolaget inte erbjuder renodlat work for hire eller kontraktsutveckling. I samtliga fall av utveckling till annan part har GlobalFun även haft en uppsida i termer av publishing och/eller royalty, utöver en garanterad betalning av utfört utvecklingsarbete. Kvalitet är ett ledord för GlobalFun. Spelen som utvecklas karaktäriseras av hög kvalitet, såväl avseende underliggande teknik som användarvänlighet och spelglädje för användaren. Synergier Det finns ett antal tydliga synergieffekter mellan Bolagets tre affärsområden. Nedlagd tid och resurser får i många fall effekter inom samtliga affärsområden. Ett konkret exempel är när GlobalFun utvecklar ett spel, som sedan når distributionskanalerna via publishingverksamheten. Efter en tid lanseras sedan spelet kostnadsfritt till Fun4Free-användare, vilket innebär ytterligare intäktsmöjligheter på samma investering. Vidare kommer tekniska lösningar som utvecklas inom Fun4Free att komma till nytta inom publishing. Därutöver kommer GlobalFun, med Fun4Free, att vara en bredare och än mer intressant aktör i förhandlingar med distributionskanaler. Produktportfölj Genom egenutvecklade spel skapas förutsättningar för goda marginaler. Genom att bedriva publishingverksamhet även för externt utvecklade spel kan GlobalFuns finansiella insatser begränsas, vilket föranleder en reducerad riskprofil. Kombinationen skapar en dynamisk, bred och innehållsrik produktportfölj, med en stor variation avseende spelens stil. Målsättning GlobalFuns målsättning är att årligen öka omsättningen med minst 100 % till och med Runt denna tidpunkt bör den mobila marknadsföringen kommit igång på allvar och GlobalFun bedömer att det är då man kan börja skörda frukterna av det Bolaget byggt upp. Den omsättningsökning som uttalats skall ske främst genom att GlobalFun skall ta marknadsandelar inom affärsområdet publishing. Under 2008 och 2009 skall det nya affärsområdet Fun4Free vidareutvecklas. Bolagets målsättning är att under 2009 kunna nå break-even med tre stabila och väl fungerande ben att stå på för framtiden. Nyemission Med det primära syftet att vidareutveckla och intensifiera marknadsföringen av Fun4Free genomför GlobalFun nu en nyemission. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget omkring 8 MSEK, före emissionskostnader. En mindre del av emissionslikviden planeras vidare att användas för att stärka GlobalFuns spelutveckling samt för affärsutveckling, med syfte att ytterligare förstärka publishingverksamheten och synergierna mellan Bolagets affärsområden. Därutöver planeras cirka 0,5 MSEK att användas för återbetalning av lån till Rick Banning, Endevour Ltd och Fortbildningsinstitutet AB. Under förutsättning att emissionen genomförs bedömer styrelsen i GlobalFun att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för att nå break-even. GlobalFuns bedömning är att detta sker under Listning på AktieTorget Aktien i GlobalFun AB (publ) har godkänts för upptagande till handel på AktieTorget, under förutsättning av att nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs. Listningen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av Bolagets tre affärsområden. Därutöver underlättas kapitalanskaffningen till GlobalFun, vilket främjar en hög utvecklings- och expansionstakt. En listning på AktieTorget bidrar också till att eventuella framtida företagsförvärv avsevärt underlättas. Ansvar Styrelsen för GlobalFun AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Karlskrona den 18 december 2007 Styrelsen i GlobalFun AB (publ) Johan Christenson Göran Christenson Marcus Johansson Mårten Nilsson

8 Villkor och anvisningar Teckning utan företrädesrätt Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten, institutionella investerare, Bolagets styrelse och Bolagets anställda. Teckningstid januari Teckningssedel Teckningssedel och memorandum kan erhållas från: GlobalFun AB (publ) Borgmästaregatan Karlskrona. Telefon: Fax: Hemsida: Teckningssedel skall skickas till: GlobalFun AB (publ) Borgmästaregatan Karlskrona Teckningssedel kan även skickas in via fax ( ) eller inscannad via e-post Teckningssedeln skall vara Bolaget tillhanda senast klockan 17:00 den 30 januari Anmälan är bindande. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att lämna en teckningssedel per person. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den till Bolaget senast inkomna. Teckningskurs 1,55 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Aktiens prissättning Styrelsen har upprättat värderingen utifrån en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och framtida potential. Inför nu aktuell emission (pre-money) värderas Bolaget till SEK. Antal aktier Erbjudandet omfattar totalt aktier. Teckningspost Minsta teckningspost är aktier. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen, varvid följande principer skall gälla. Anställda skall i första hand tilldelas aktier i förhållande till ansökt antal aktier och i den mån detta ej kan ske, genom lottning. Övriga aktietecknare skall enligt styrelsens bestämmande därefter tilldelas aktier i förhållande till ansökt antal aktier. Vid överteckning skall även nyss nämnda tilldelningsprinciper gälla. Besked om tilldelning kommer att skickas ut omkring den 1 februari I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Någon garanti för tilldelning till enskild investerare lämnas inte. GlobalFun avser att omkring den 31 januari 2008, via pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets hemsidor, offentliggöra emissionsresultatet. Betalning Kontant likvid skall vara GlobalFun AB (publ) tillhanda senast den 8 februari 2008, till Bolagets bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. Aktierna kommer att bokas ut innan GlobalFuns aktier listas på AktieTorget. Registrering av nyemission Nyemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 22 februari Anslutning till AktieTorget GlobalFun planerar att lista aktien på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 29 februari Utdelning Aktierna som nyemitteras i denna emission berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret Villkor för fullföljande Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolagets styrelse i det fall omständigheter uppstår som gör att tidpunkten för nyemissionen bedöms som olämplig. Omständigheterna kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art. GlobalFun AB (publ) avser att offentliggöra meddelande om återkallat erbjudande genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra tillbaka erbjudande efter det att avräkningsnotor har sänts ut. Styrelsen har beslutat att lägsta teckningsgrad för att fullfölja emissionen är SEK. I det fall lägsta teckningsgrad i emissionen inte uppnås kommer emissionen ej att fullföljas. Aktieregistrering Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission. Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

9 ROBIN HOOD Robin Hood återvänder från korstågen och hittar sin gamla hemstad i misär. Stoppa den onda sheriffen och hans män från att fortsätta terrorisera folket i detta actionfyllda äventyrsspel. Ladda ner spelet: Gå till med din WAP-telefon Great Legends: Robin Hood GlobalFun

10 GlobalFun AB (publ) Verksamhet GlobalFun arbetar med spel till mobiltelefoner inom tre affärsområden; publishing, Fun4Free och spelutveckling. Bolagsstruktur GlobalFun AB (publ) äger 100 % av det amerikanska bolaget GlobalFun Inc., beläget i Walnut Creek. Detta helägda dotterbolag har i dagsläget inga anställda. Den amerikanska marknaden bearbetas av en agent. GlobalFun AB (publ) 100 % 51 % Därutöver äger Bolaget 51 % av det argentinska bolaget GlobalFun Argentina S.A. (GFA), med kontor i Buenos Aires, där ett utvecklingsteam bestående av 11 anställda samt en säljare är verksamma. Resterande 49 % i GFA kontrolleras av tio lokala ägare, varav tre är anställda av GFA. GlobalFun Inc. GlobalFun Argentina S.A. GlobalFun har förvärvat 51 % i GFA. Den formella registreringsprocessen beräknas att kunna slutföras under första kvartalet Bolagsinfo Firmanamn GlobalFun AB (publ) Handelsbeteckning GlobalFun Säte Blekinge län, Karlskrona kommun Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolaget startade sin nuvarande verksamhet Land för bolagsbildning Sverige Hemvist Karlskrona Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret Borgmästaregatan 18, Karlskrona Telefon till huvudkontoret Hemsida Dotterbolag - GlobalFun Inc. Land för bolagsbildning USA Land från var dotterbolag driver verksamhet USA Organisationsnummer EIN Ägarandel 100 % Dotterbolag - GlobalFun Argentina S.A. Land för bolagsbildning Argentina Land från var dotterbolag driver verksamhet Argentina Organisationsnummer Ägarandel 51 % Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

11 GlobalFun - en global aktör Lokala kontor samt exempel på distributionskanaler per geografisk region Nordamerika Sprint, T-mobile US, Verizon, AT&T, Rogers, Fido m.fl. EMEA Vodafone, T-mobile, TeliaSonera, Telenor, Nedjima, Aspiro, Orange, Telefonica, Jamba, handy.de, Sony Erisson m.fl. Asien Telstra, Vodafone, SmarTone, Hutchinson, Peoples, Malaysian Mobile, SingTel, Taiwan Mobile, China Telecom m.fl. Latinamerika Telefonica, CTI, Personal, Claro, Ubbi,By-cycle m.fl. Huvudkontor, Karlskrona Dotterbolag Konsulter Återförsäljare Exempel på distributionskanaler Utöver dotterbolagen i USA och Argentina bearbetar GlobalFun den sydeuropeiska marknaden genom konsulter i Italien och Spanien. Därutöver är GlobalFun verksamma genom återförsäljare i Kina, Hong Kong och Singapore. Bolagets distributionsnätverk innefattar över 100 distributionskanaler i EMEA, Nordamerika, Latinamerika och Asien.

12 Affärsmodell GlobalFuns intäkter är hänförliga till tre affärsområden; publishing, Fun4Free och spelutveckling. Det finns tydliga synergieffekter mellan dessa affärsområden. Notera att siffrorna i följande löptext hänvisar till illustrationen på följande sida. Publishing Publishing är och har under de tre senaste räkenskapsåren varit GlobalFuns viktigaste affärsområde. Intäkter genereras genom att konsumenter till en kostnad laddar ner spel till mobiltelefonen. GlobalFun agerar publisher för såväl internt som externt utvecklade spel (1). GlobalFun, som publisher, förser distributionskanaler med spel (2). Spelen görs sedan tillgängliga för konsumenterna via distributionskanalerna (3). Slutanvändarna betalar för att ladda ner spel (4). Intäkterna delas mellan publisher, distributionskanal och spelutvecklare/innehavare av spelrättigheter. Fun4Free För att skapa en stor användarbas (ett stort antal användare) inom affärsområdet Fun4Free kommer GlobalFun i huvudsak att använda sig av promotion partners. De ersätts genom kick back på nettointäkten från de användare som rekryterats från promotion partnern under en viss tidsperiod efter att detta har skett. Intäkterna inom detta affärsområde är hänförliga till att annonsörer betalar för annonsutrymme på Fun4Free (reklamfinansierade spel). Fun4Free-användare kan kostnadsfritt ladda ner spel från Fun4Free (5). Användaren betalar dock själv för eventuella trafikkostnader. Annonsörer betalar för annonsutrymme på Fun4Free (6). För annonsförsäljning kommer GlobalFun att använda reklambyråer. Intäkterna från annonsörerna delas mellan GlobalFun, aktuell reklambyrå och spelutvecklare/innehavare av spelrättigheter samt i vissa fall promotion partners. I det fall Fun4Free-användaren väljer att köpa spelet (Try Before You Buy), skapas en intäkt för GlobalFun (7). En del av intäkten går till den part som hanterar transaktionen, exempelvis en mobiloperatör eller ett kontokortsföretag. I dagsläget finns en betalningslösning på plats för abonnenter hos de nordiska mobiloperatörerna. Spelutveckling Affärsområdet spelutveckling används främst som en stödjande funktion för affärsområdena publishing och Fun4Free. Huvudsakligen utvecklar GlobalFun spel där alla rättigheter ägs av GlobalFun, som de själva sedan förser distributionskanalerna med, via affärsområdet publishing. GlobalFun utvecklar även i vissa fall spel till tredje part, vid beställningar av spelutveckling (8). Det bör noteras att detta i samtliga fall har skett då GlobalFun även har en uppsida i termer av royalty och/eller publishing. Således bedriver inte Bolaget renodlad kontraktsutveckling. Denna typ av arbete genererar en direkt intäkt (9), som får en positiv effekt på Bolagets kassaflöde. Dessutom stärks GlobalFuns position på marknaden, då Bolaget i samtliga fall av extern utveckling har sin logotyp med i produktionen och i olika hög grad deltar i distributionen av spelen. Synergieffekter Intäktsfördelningarna mellan Bolaget och externa parter varierar från fall till fall inom branschen. Något som står klart är dock att GlobalFun genom synergieffekter mellan sina affärsområden skapar goda förutsättningar för att optimera intäktsmodellerna från fall till fall. Två tydliga synergieffekter är att spelens livscykel kan förlängas och att intäkterna väsentligt kan öka genom egenutvecklade spel. Vidare kommer tekniska lösningar som utvecklas inom Fun4Free att komma till nytta inom publishing. Därutöver kommer GlobalFun, med Fun4Free, att vara en bredare aktör i förhandlingar med distributionskanaler. När ett spel under en tid har distribuerats i premiumkanalerna, inleds en lansering via Fun4Free (10). På detta sätt kan spelets livscykel förlängas avsevärt och nya intäkter kan skapas via reklamfinansiering. Genom att agera publisher för både internt och externt utvecklade spel skapas en gynnsam dynamik. Publishing av egenutvecklade spel främjar större intäkter, medan publishing av externt utvecklade spel medför en mindre finansiell insats för GlobalFun och således en lägre riskprofil för Bolaget. Denna kombination främjar även en bred och varierad produktportfölj, inom såväl publishing som Fun4Free. 10 Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

13 Beställare av spel Externa spelutvecklare/ Innehav av spelrättigheter Spelutveckling Innehav av spelrättigheter Fun4Free Publishing Annonsörer Distributionskanaler Fun4Free-användare Konsument/slutkund Orangea pilar (4, 6, 7 och 9) indikerar GlobalFuns intäktskanaler. Notera att externa parters intäkter har exluderats i illustrationen ovan. Blåa och vita pilar indikerar spelflöde. Notera att illustrationen ovan visar normalfall. Avvikelser kan förekomma. 11

14 Målsättning GlobalFuns målsättning är att årligen öka omsättningen med minst 100 % till och med Runt denna tidpunkt bör den mobila marknadsföringen kommit igång på allvar och GlobalFun bedömer att det är då man kan börja skörda frukterna av det Bolaget byggt upp. Den omsättningsökning som uttalats skall ske främst genom att GlobalFun skall ta marknadsandelar inom affärsområdet publishing. Under 2008 och 2009 skall det nya affärsområdet Fun4Free vidareutvecklas. Bolagets målsättning är att under 2009 kunna nå break-even med tre stabila och väl fungerande ben att stå på för framtiden. Under förutsättning att GlobalFun når sin målsättning, har goda möjligheter skapats för att Bolaget skall kunna realisera sina visioner. Visioner GlobalFun skall vara en ledande publisher i de största distributionskanalerna i Europa, Nord- och Latinamerika samt i Asien. GlobalFuns varumärke skall vara bland de fem mest välkända i världen för online-underhållning, oavsett om slutanvändaren når GlobalFuns utbud via mobiltelefon, PC eller på annat sätt. Fun4Free-communitien skall vara den självklara mötespunkten för slutanvändare och utvecklare som söker underhållning eller vill sprida sina kreationer. GlobalFuns community ska vara tillgänglig på alla världens marknader. Kortfattad finansiell historik (KSEK) 2004 (12mån) 2005 (12mån) 2006 (12mån) 2006 (9 mån) 2007 (9 mån) Nettoomsättning Resultat före skatt Under den period som redovisas i detta memorandum kan GlobalFuns intäkter härledas till de två affärsområdena publishing och spelutveckling. Merparten av intäkterna under perioden är hänförliga till publishing. Under de första nio månaderna 2007 kom cirka 85 % av intäkterna från detta affärsområde. Under perioden januari-september 2007 har Bolagets resultat planenligt påverkas negativt, i samband med utvecklingen av det nya affärsområdet Fun4Free. Trots det pågående utvecklingsarbetet under 2007, har GlobalFun ökat omsättningen i jämförelse med motsvarande period Historik 1999: GlobalFun bildas. 2000: Verksamheten startar med fokus på en community för online-spel. 2003: Ägarskifte inför start av ny verksamhet, med fokus på spel till mobiltelefoner. 2004: GlobalFun Inc. bildas i USA. 2004: GlobalFuns första externa utvecklingsprojekt (Atomic Betty). 2005: GlobalFun Argentina S.A. bildas. 2005: Marcus Johansson tillträder som VD. 2006: Det första spelet från GlobalFun Argentina S.A. släpps (Absolute Puzzle Deluxe). 2007: GlobalFun påbörjar utvecklingen av det nya affärsområdet Fun4Free. Tillväxtstrategi GlobalFun avser att på sikt fördubbla produktionskapaciteten i Argentina. Detta för att skapa ett ännu bredare innehåll för publishing och Fun4Free. Bolaget arbetar för att kunna förvärva resterande 49 % av det argentinska dotterbolaget i slutet av I takt med en ökad försäljning kommer det med stor sannolikhet att bli nödvändigt att förstärka såväl support som kvalitetssäkring. Nyanställningar planeras även inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Expansionsplanen är tydlig och GlobalFun kommer att bredda kompetensen inom områdena ovan kontinuerligt, i takt med att verksamheten växer. Bolaget undersöker också eventuella förvärvs- eller etableringsmöjligheter för att stärka GlobalFuns position på den nordamerikanska marknaden. Vidare söker Bolaget den bästa möjliga lösningen för en framtida ökad lokal närvaro och bearbetning av den asiatiska marknaden. Om kostnader för utveckling av Fun4Free hade exkluderats, hade Bolaget redovisat ett litet positivt resultat under de första nio månaderna Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

15 Tre aspekter av kvalitet Samtliga spel från GlobalFun skall hålla hög kvalitet inom alla aspekter, däribland teknisk kvalitet, användarvänlighet och spelglädje. Kvalitet är ett ledord för GlobalFun, då hög kvalitet enligt Bolagets bedömning är centralt för långsiktig framgång inom branschen. GlobalFun fokuserar på tre aspekter av kvalitet. Högkvalitativa produkter, såväl avseende teknik som spelupplevelse. Högkvalitativa relationer med samarbetspartners och slutanvändare. Högkvalitativ produkthantering, d.v.s. att följa produkterna genom hela deras livscykel. Tendenser Under de första nio månaderna 2007 omsatte GlobalFun KSEK, vilket är en omsättningsökning om cirka 37 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under 2007 har GlobalFun lagt mycket tid och resurser på utveckling av det nya affärsområdet Fun4Free. Trots detta har GlobalFun ökat omsättningen i jämförelse med motsvarande period Som ett naturligt led i att utveckla ett nytt affärsområde med stor framtidspotential, ökade Bolagets kostnader planenligt. Resultatet för de första nio månaderna 2007 uppgick till -859 KSEK. Om kostnader för utveckling av Fun4Free hade exkluderats, hade Bolaget redovisat ett litet positivt resultat under de första nio månaderna Det fjärde kvartalet är normalt sett Bolagets starkaste kvartal. GlobalFuns ledning bedömer att det kommer att vara så även 2007 och att en viss resultatförbättring kommer att ske under detta kvartal. Investeringar Historiska investeringar 2004 (12 månader): 237 KSEK 2005 (12 månader): 585 KSEK 2006 (12 månader): 941 KSEK 2007 (9 månader): KSEK Materiella anläggningstillgångar GlobalFun eller dess dotterbolag innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade materiella tillgångar av väsentlig betydelse. GlobalFun har inte några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar, utöver en företagsinteckning om 800 KSEK. Väsentliga avtal GlobalFun sluter kontinuerligt avtal med samarbetspartners i den löpande verksamheten, som exempel kan nämnas att Bolaget just nu ligger i slutförhandling med fem distributionskanaler i Östeuropa och mellanöstern. GlobalFun har ett stort upparbetat distributionsnätverk. De avtal som Bolaget har med distributionskanaler och spelutvecklare har tillsammans väsentlig betydelse för GlobalFun. Dock kan inget enskilt avtal anses ha väsentlig betydelse för Bolaget. Under den tid som redovisas ovan avser investeringarna i huvudsak balanserade utvecklingskostnader. Pågående investeringar Vidareutveckling av det nya affärsområdet Fun4Free pågår. Utvecklingen av detta affärsområde har hittills finansierats med ovillkorade aktieägartillskott och lån samt genom projektstöd från Länsstyrelsen och Almi. Därutöver pågår utveckling av tre egna spel och tre på uppdrag. De egna spelen har hittills finansierats med intäkter från publishing. Framtida investeringar Under 2008 kommer vidareutvecklingen av Fun4Free att fortgå. Vidare planerar GlobalFun att utveckla 4-8 spel. Det är av naturliga skäl svårt att uppskatta pågående och framtida investeringars omfattning. 13

16 Affärsområde publishing GlobalFun är en internationell aktör, som är publisher för drygt 50 högkvalitativa spel. Bolaget har ett omfattande distributionsnät, bestående av mer än 100 distributionskanaler världen över. I distributionsnätet ingår ett antal välkända aktörer och mediekanaler, exempelvis Verizon Wireless, A&T Wireless, Vodafone, T-mobile, China Mobile, Orange, Telenor, Telia, Telefonica, Jamba, American Moviles, Sony Ericsson m.fl. Publishing innebär att GlobalFun tar ett brett ansvar innan, under och efter produkterna lanseras på marknaden via distributionskanalerna. Oftast sker kontrakteringen av spel på exklusiv basis. Detta inkluderar att, genom kvalitetssäkring och viss vidareutveckling, göra spelen kompatibla med så många mobiltelefonmodeller som möjligt (så kallad portning). Vidare skapar GlobalFun marknadsföringsmaterial och genomför marknadskampanjer för att optimera försäljningen av spel på olika geografiska marknader. Produktportfölj GlobalFun bedriver publishingverksamhet, både för egenutvecklade spel och spel utvecklade av andra aktörer. Bolagets ledord är kvalitet, vilket innebär att samtliga spel i produktportföljen skall hålla en hög kvalitet, såväl avseende spelglädje och grafik som underliggande teknisk kvalitet. Med egenutvecklade spel finns en stor intäktspotential. Egenutvecklade spel medför också flexibilitet och effektivitet i samarbetet med distributionskanalerna. I samband med publishing av spel som är utvecklade av andra aktörer, väljer Bolaget ut de spel som anses passa in i GlobalFuns högkvalitativa produktportfölj. Beslutet baseras i huvudsak på hur det passar in i produktmixen samt den kommersiella potentialen. Detta medför mindre finansiella insatser och således en lägre risk. Kombinationen av egenutvecklade spel och spel utvecklade av andra aktörer skapar en bredd, både avseende kategorier och stil i den högkvalitativa produktportföljen. Detta är enligt Bolagets bedömning ett framgångsrecept för framtiden. Breddning av produktportföljen I dagsläget arbetar GlobalFun med utveckling av tre egna spel och tre spel på uppdrag, med kopplingar till TV serier. För de spel som utvecklas för extern part ingår även vissa distributionsrättigheter. Därutöver förväntas produktportföljen att under 2008 kunna breddas med ytterligare 4-8 egenutvecklade spel samt spel från andra utvecklare. Great Legends: Vikings Grundversionen är klar och spelet har lanserats i en distributionskanal. GlobalFun arbetar i dagsläget med att göra spelet kompatibelt med fler mobiltelefonmodeller (portning). Great Legends: Robin Hood 2 Grunddesignen är klar och utvecklingsarbetet pågår. Lansering av spelet bedöms kunna inledas under sommaren/hösten Great Legends: The Minotaur GlobalFun är i slutskedet av att färdigställda grundversionen och portning kommer att inledas inom kort. Lansering av spelet bedöms kunna inledas under första kvartalet Spel på uppdrag Med hänsyn till att de spel som utvecklas på uppdrag ännu inte är officiella, kan dessa inte namnges i dagsläget. På kommande sida följer en förteckning av spelen som ingår i GlobalFuns produktportfölj for närvarande. 14 Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

17 Speltitel Genre Kontraktspartner Kenny Vs. Spenny: Best Friends / Worst Enemies Action / Äventyr / Rollspel Breakthrough New Media Scooby Doo: Saving Shaggy Action / Äventyr / Rollspel Turner Broadcasting Hong Ko ng Phooey Action / Äventyr / Rollspel Turner Broadcasting Cow and Chicken: Super Cow Adveture Action / Äventyr / Rollspel Turner Broadcasting Dexters Laboratory Action / Äventyr / Rollspel Turner Broadcasting Monster Blast Action / Äventyr / Rollspel Runestone Games The Brak Show Strategi / Simulering Turner Broadcasting Johnny Bravo -Johnny Bee Good Action / Äventyr / Rollspel Turner Broadcasting Pico Pix - Winter Edition Pussel / Logik Runestone Games Word On Word Pussel / Logik Ord & Musik Produktion Great Legends: Vikings GlobalFun Great Legends GlobalFun Archon: The Light and The Dark Strategi / Simulering Viva La Mobile Elven Chronicles Action / Äventyr / Rollspel Big Blue Bubble Inc. Pico Pix Pussel / Logik Runestone Games Premier League Darts Sport Lunagames Great Legends: Robin Hood GlobalFun Great Legends GlobalFun Magnetic Joe Action / Äventyr / Rollspel Most Wanted Mobile Great Legends: Billy the Kid II GlobalFun Great Legends GlobalFun Absolute Pussel Deluxe Pussel / Logik GlobalFun Inchville Action / Äventyr / Rollspel Most Wanted Mobile Rafa Nadal Tennis Sport Virtual Toys Absolute LightUp Deluxe & Absolute LightUp Deluxe 3D Pussel / Logik GlobalFun Bode Miller Alpine Racing Sport Abandon Mobile Air Traffic Controller Strategi / Simulering Lunagames Sudotrix Pussel / Logik Lunagames Stratego Strategi / Simulering Lunagames Absolute Blockers Deluxe Pussel / Logik GlobalFun Absolute ClearOut Deluxe Pussel / Logik GlobalFun Mystery Castle II Pussel / Logik Runestone Games Arcade Fishing Action / Äventyr / Rollspel Big Blue Bubble Inc. 3D Quad Pussel / Logik GlobalFun Atomic Betty Action / Äventyr / Rollspel Breakthrough New Media Billy the Kid: Wanted Action / Äventyr / Rollspel GlobalFun ATC Crazy Planes Strategi / Simulering Lunagames Absolute Blockers - Winter Edition Pussel / Logik GlobalFun Absolute Lightup - Winter Edition Pussel / Logik GlobalFun Pro Tennis GlobalFun Classics GlobalFun Absolute Trickshot Sport GlobalFun Skidlock Racer GlobalFun Classics Viva La Mobile Monster Mind GlobalFun Classics Runestone Games Final Knight GlobalFun Classics Viva La Mobile Absolute LightUp GlobalFun Classics GlobalFun Absolute Blockers GlobalFun Classics GlobalFun Absolute ClearOut GlobalFun Classics GlobalFun Subway GlobalFun Classics Lunagames Air Traffic Control GlobalFun Classics Lunagames Absolute FreeKick GlobalFun Classics GlobalFun Crime Scene Detectives Strategi / Simulering Lunagames Charles Darwins Ocean Life GlobalFun Classics GlobalFun Atlantis Escape Action / Äventyr / Rollspel Viva La Mobile Truck Tycoon GlobalFun Classics Lunagames RoadKill GlobalFun Classics GlobalFun Mystery Castle GlobalFun Classics Runestone Games 360 Fighter Pilot Strategi / Simulering Lunagames Tank Racer GlobalFun Classics Runestone Games Air Traffic Control Night Flight GlobalFun Classics Lunagames Dessutom finns ett antal spel där distributionsrättigheterna är begränsade som inte ingår i förteckningen ovan. 15

18 Distributionsnätverket Distributionsnätverket innefattar över 100 distributionskanaler i EMEA, Nordamerika, Latinamerika och Asien. GlobalFun strävar efter att på olika sätt vara så nära distributionskanalerna som möjligt. Genom direkta relationer med distributionskanalerna skapas möjligheter för nischade och riktade marknadsföringsaktiviteter. Större intäkter kan genereras genom att spelen laddas ner av fler användare. Dessutom främjas Bolagets marginaler. För att skapa direkta relationer är det enligt Bolagets bedömning viktigt med lokal geografisk närvaro samt en intressant produktmix som håller hög kvalitet. GlobalFun har i dagsläget representanter i följande länder: Sverige (huvudkontor) Argentina (dotterbolag) USA (dotterbolag och en agent) Italien (en konsult) Spanien (en konsult) Kina (återförsäljare) Hong Kong (återförsäljare) Singapore (återförsäljare) GlobalFun marknadsför och säljer spel till mobiltelefoner genom två typer av distributionskanaler som beskrivs nedan. Säljinsatsen, hur distributören kontaktas och hanteras samt vilken roll spel till mobiltelefoner har i distributörens kärnverksamhet varierar. Operatörer GlobalFun levererar spelet direkt, eller via tredje part, till distributören. GlobalFun strävar alltid efter att ha en direkt marknadskontakt med distributören. Distributören laddar upp spelfilerna i deras eget system och slutanvändaren når spelet via distributörens portal för mobilinnehåll, t.ex. Vodafone Live. Distributören hanterar prissättning och placering inom portalen. Det är av största vikt att spelen fungerar på nya mobiltelefonmodeller redan innan de når marknaden. Således är det viktigt att förbereda spelen för att fungera på nya modeller samt att kontinuerligt kunna bredda dess kompatibilitet vid behov. Exempel på distributionskanaler inom denna kategori är AT&T Wireless, Sprint, Vodafone, Telefonica, Rogers, T-Mobile, China Mobile, 3, Claro, Telia, Telenor m.fl. Mediekanaler Mediekanaler säljer normalt sett underhållning i sin kärnverksamhet. GlobalFun förser mediekanalerna med spel. Mediekanalerna laddar upp spelfilerna till deras eget system. Slutanvändaren hittar spelen genom webb- och wap-portaler samt via annonser i tidningar och TV. Aktuell mediekanal ansvarar för prissättning, placering och marknadsföringsaktiviteter för respektive spel. I samarbetet med media är det viktigt att förse mediekanalerna med attraktivt och trevligt marknadsföringsmaterial som de kan använda, för att öka sannolikheten för exponering av ett specifikt spel. Det är också viktigt att spelen fungerar på så många mobiltelefonmodeller som möjligt, då mediekanalerna vänder sig till mobiltelefonanvändare i allmänhet. Exempel på mediekanaler är Sony Ericsson (Play Now! och Fun&Downloads), Jamba, Aspiro (Inpoc), Mjoy, Froggie, Playfon, Iguana, Mobileload, mad4games m.fl. 16 Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

19 Elven Chronicles Dina karakärer börjar spelet i en liten by och är på level 1 i styrka ock skicklighet. Vilket du snabbt kan ändra på genom att slåss mot monster som du hittar utanför byn. Öka dina levels och utrusta dina karaktärer med nya vapen och ny utrustning. I själva spelet kan du även ladda hem expansioner som tar dina äventyr till nya fantastiska höjder. Ett hyllat RPG-spel till rekordlågt pris! Ladda ner spelet: Gå till med din WAP-telefon Elven Chronicles Big Blue Bubble Inc. 17

20 Marknad GlobalFuns viktigaste geografiska marknader är i dagsläget EMEA (innefattar Europa, Mellanöstern och Afrika) och Nordamerika. GlobalFuns intäkter kan till omkring 60 % härledas till EMEA, med fokus på Europa. Vidare kan omkring 30 % av intäkterna härledas till den Nordamerikanska marknaden. År 2010 bedömer Bolaget att en större del av intäkterna kommer att genereras från Nord- och Latinamerika och på längre sikt kan även den asiatiska marknaden bli en viktigare del i Bolagets verksamhet lanserades Snake, det första spelet till mobiltelefoner som spelades av många mobiltelefonanvändare. Under de tio år som gått sedan dess har mycket hänt på marknaden för spel till mobiltelefoner. Det finns idag en uppsjö med spel att ladda ner till mobiltelefonen och trenden är tydlig; allt fler spelar spel i sina mobiltelefoner. Redan 2005 kunde en tydlig ökning av både intresse och social acceptans för att spela spel i mobiltelefonen konstateras. Ett kvitto på detta är en undersökning av amerikanska familjers användande av spel i mobiltelefoner, som visade på en fördubbling av antalet spelare i jämförelse med föregående år. Det mest intressanta resultatet var att spelarna var villiga att investera mycket pengar för att köpa spel till mobiltelefoner. (Softpedia.com, juni 2005) Under de senaste åren har den positiva trenden för spel i mobiltelefoner fortsatt, såväl i Sverige som internationellt. En undersökning av Telephia, ett av världens största undersökningsföretag inom telekom- och mobilmarknaden, visade att intäkterna från nedladdningsbara spel till mobiltelefoner har ökat kraftigt de senaste åren. Omkring 17,4 miljoner konsumenter laddade ner ett eller flera spel till mobiltelefonen under fjärde kvartalet 2006, vilket är en ökning med 45 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. (Telephia, fjärde kvartalet 2006) Nielsen Entertainment genomförde på uppdrag av Nokia en världsomspännande undersökning av vanor för att spela spel i mobiltelefonen. Spel i mobiltelefoner spelas såväl på resande fot som i hemmet. De som spelar spel i mobiltelefonen värderar bland annat bra grafik och spelglädje högt när de beslutar om de skall köpa spelet eller inte. (Nokia, december 2006) Under de senaste två åren har svenska privatkunder fördubblat sin användning av mobiltelefoni. Trafiken i näten har ökat mycket, trots att förändringen avseende antal användare är marginell. Detta indikerar att mobiltelefoner används allt mer. Ett tecken på att mobiltelefonanvändare nyttjar mobila datatjänster allt mer är att datatrafikvolymen nästan har fyrdubblats sedan (Post- och telestyrelsen, juni 2007) En analys av Vodafones halvårsrapport (april-september 2007) visar en tydlig ökning av datatrafik. Ett tydligt kvitto på detta är att Vodafone numera har börjat redovisa datatrafik som en separat intäktskälla, vilket inte har gjorts tidigare. I takt med att kostnaden för datatrafik minskar blir det allt viktigare för operatörerna att även kunna erbjuda sina kunder innehåll. (ARCchart, november 2007) Spel till konsoler är fortfarande en viktig del av spelindustrin. Dock är tillväxten och vikten av spel till mobiltelefoner intressant att följa. Ett kvitto på detta är att Electronic Arts under tredje kvartalet 2007 omsatte 37 miljoner USD på spel till mobiltelefoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som omsättningen som var hänförlig till spel till konsolen Playstation 3. Spel till mobiltelefoner har blivit en allt viktigare nisch inom spelindustrin. (Pocket Gamer, november 2007) Marknaden för spel till mobiltelefoner växer kraftigt. Intäkter genererade från slutanvändare beräknas år 2009 uppgå till 10 miljarder USD och över 460 miljoner människor förväntas samma år ladda ner spel till sina mobiltelefoner. Detta som ett resultat att det har blivit allt mer populärt att spela spel i mobiltelefonen samt att mobiltelefonerna blir allt mer användarvänliga ur ett spelperspektiv. (Juniper Research, november 2007) Marknaden för spel till mobiltelefoner har som beskrivs ovan växt de senaste åren och i takt med teknikutvecklingen beräknas marknaden fortsätta att växa. För långsiktig framgång gäller det dels att leverera högkvalitativa spel som tillgodoser spelarnas önskemål och dels att kunna göra dessa tillgängliga för spelarna. GlobalFun har både en högkvalitativ produktportfölj och ett brett distributionsnät, som utgör en stabil bas och goda förutsättningar för att kunna ta marknadsandelar framöver. Vidare främjar minskade kostnader för datatrafik nedladdning av spel, vilket av förklarliga skäl är positivt för GlobalFun. Intäktsfördelning I dagsläget EMEA 75 % 70 % 75 % 60 % Nordamerika 25 % 30 % 20 % 30 % Övriga marknader 0 % 0 % 5 % 10 % 18 Mobile & Online Entertainment - Anytime, Anywhere with Anyone!

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Mobispine AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 556666-6466. Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar

Mobispine AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 556666-6466. Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar Mobispine AB (publ) 556666-6466 Bokslutskommuniké 2007 Fortsatt exponentiell tillväxt 7 faldig ökning av nedladdningar Sammanfattning av bokslutskommuniké 2007 Kommande finansiella rapporter 2008-05-23:

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 5 maj - 1 juni 2014 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja By Parents, For Parents TM Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på ValueTree

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2007 STAR VAULT AB (PUBL) 556709-1169

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2007 STAR VAULT AB (PUBL) 556709-1169 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2007 STAR VAULT AB (PUBL) 556709-1169 Sammanfattning av delårsrapport 070701-070930 060821-070930 Resultat efter finansiella poster (SEK) -420 267-557 456 Avkastning på totalt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr

Läs mer