Styrelsereferat 2012:13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 2012:13"

Transkript

1 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot Uffe Madsen, styrelseledamot Johan Sandvall, styrelseledamot Cecilia Svensson, styrelseledamot Petra Modée, styrelselsuppleant Maha al Haddad, styrelsesuppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Marie Gillberg, personalsuppleant Björn Andersson, personalsuppleant Johan Oppmark, VD Sam Niknam, adjungerad sekreterare Magnus Frank, bankchef Mary Obanda, lekmannarevisor Rapporter och anmälningar från VD VD berättade om sin medverkan på ett seminarium gällande FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Efterlevnad av FATCA innebär att JAK måste sluta ett individuellt avtal med den amerikanska skattemyndigheten (IRS) om att rapportera information årligen rörande amerikanskt ägda tillgångar. Detta var planerat att gälla från 1 januari 2013, men tidpunkten är framflyttad 6 månader till den 1 juli VD berättade även om rekrytering av IT-personal. Utifrån 15 ansökningar har två kandidater som passar vår kravprofil bäst intervjuats. Planen är att JAK ska ha två nya medarbetare på IT-avdelningen inom 3-4 månader. Bankverksamheten Fram till den 2 november har vi en utlåning på 84 % av budget. 75 % av lånen under kronor. De stora volymerna vad gäller lån har inte infunnit sig i år. Situationen vi är i nu med låga räntor hos andra banker påverkar oss. För att öka lånestocken finns, enligt ett tidigare styrelsebeslut, möjligheten att ge ut lån utan krav på efterspar. Det framfördes att styrelsen bör ta ställning i frågan så snart som möjligt då alla eventuella ändringar tar tid och måste få

2 förankring hos medlemmarna. Om vi börjar nu kan ändringar på eftersparkravet eventuellt implementeras först Idé- och medlemsstöd Intresset till JAK-skolan i november var rekordstort med 75 deltagare varav 45 deltar för första gången och 34 är unga medlemmar. Under JAK-skolan presenterades tre olika förslag på hemsida med möjlighet för medlemmarna att kommentera. VD delgav styrelsen att budgeten för hemsidan kommer att behöva sträcka sig över ett antal år och den tidigare uppskattningen behöver revideras upp. Synpunkt framfördes att projektet är spännande men även dyrt och därför är det viktigt att det görs bra. Styrelsen framförde också att hemsidan inte bör rikta sig endast till de som vill använda banken, utan även till de som har ett vidare syfte med sitt medlemskap hos JAK. Det framfördes även att utformningen av hemsidan kommer att ta hänsyn till den open-source policy som önskats av medlemmarna. Medlemmar med kunskap i programmering och intresse kommer i framtiden ha möjlighet att utforma moduler till hemsidan. Tanken är att en mobilapplikation ska utformas i samband med hemsidan. JAKs ungdomskonsulenter deltar tillsammans med några unga JAK-medlemmar i Naturskyddsföreningens höstkonferens med temat Hur gör vi då? ekonomin, klimatet och framtiden. Internationellt Det har kommit förfrågningar från bland annat Nya Zeeland och London om presentationsmaterial på engelska. Både i Island och i Portugal har det visats intresse om att starta något JAK liknande. Planeringen av det internationella seminariet under 2013 tillsammans med JAK Danmark fortskrider. Med anledning av förfrågan om hjälp från en organisation i Saudi Arabien ställdes frågan huruvida det finns några kriterier kring vilka vi hjälper? I dagsläget har vi inga regleringar kring vilka vi samarbetar med. Det skulle lika gärna kunna vara en organisation som får stöd från en bank i en förtryckande regim. Diskussion fördes om att vår utgångspunkt bör vara öppenhet och transparens och att de som vill ha hjälp får komma till oss. JAK bör finnas som stöd för andra vad gäller hur JAK systemet fungerar. Vidare framfördes att det är viktigt att skilja på en förtryckande stat och människorna som bor i landet. Nyckeltalen Hanteringen av kreditrisker håller på att ses över, bland annat hur mycket säkerheterna är värda för våra lån. Tanken är att tillsammans med Upplysningscentralen (UC) ta fram nyckeltal som tydliggör säkerheternas vikt. IKU Banken ska årligen göra en intern kapitalutvärdering (IKU). Denna process ska resultera i ett dokument som rapporteras till Finansinspektionen. I dokumentet ska vår interna kapitalutvärderingsprocess presenteras tillsammans med resultatet, dvs JAKs bedömda kapitalbehov för alla risker som är aktuella i verksamheten, samt styrelsens beslutade kapitalhållning. Styrelsen beslutar om bankens aktuella kapitalbehov samt hantering av bankens risker enligt styrelsens valda risknivå. Vid tidigare möten gällande IKU har styrelsen

3 beslutat om risknivån ( ) samt gått igenom faktorer som är intressanta i en omvärldsbevakning ( ). Inför detta möte fick styrelsen möjlighet att diskutera riskkartan samt huruvida denna behöver anpassas till omvärldens förändringar. Syftet är att styrelsen ger administrationen input avseende riskkartans faktorer. Styrelsens diskussioner berörde bland annat inflationen. I en omvärld där hög inflation råder kan det bli svårt för banken att kompensera kostnadsökningarna. Detta beror främst på att banken lånar ut pengar över lång tid, med avtal som kan vara fasta under 30 år. Dagens låga räntor i samhället utgör ett problem då färre blir intresserade att ta JAK-lån. Det blir svårt för JAK att kompensera sina framtida kostnader om vi inte har nyutlåning. Enligt avtal kan vi inte utnyttja lånestocken till att kompensera de kostnader som uppstår. Den situation som banken har idag, med stor inlåning och liten utlåning, är genomgående över hela branschen. I och med de nya sätten att redogöra för kostnader och intäkter klarar banken en stagnation bättre nu jämfört med Istället för ett år har banken nu två till tre år på sig att ta tag i problemet. Under denna period är det viktigt att banken visar handlingskraft. Det handlar om att hitta koncept som gör att bankens lån blir attraktiva även under de tider då lågkonjunktur råder. En möjlighet är att se över sparlånesystemet och undersöka huruvida det går att införa några förändringar i denna. Förslag framfördes att i en hög likviditetssituation exempelvis införa mer flexibla avtalsvillkor där vi kan erbjuda lån utan krav på efterspar. I JAK Danmark har det utformats lån med låga kostnader om dessa används till sådant som sänker levnadskostnaderna, exempelvis energisparande insatser för hus. Risken för banken i helhet ökar dock om lån ges utan krav på efterspar. Synpunkt framfördes att detta i så fall bör täckas med en riskpremie. Penningplacering av eget kapital På föreningsstämman 2009 behandlades en motion om pengaplaceringar. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att tillstyrka motionen till den delen att styrelsen när likviditetsmässiga förutsättningar finns, utöver vår strävan att finna räntefria likviditetssamarbeten, alternativt också ska arbeta med etiska och miljövänliga kapitalplaceringar. Styrelsens tidigare diskussioner vad gäller pengaplaceringar har behandlat bankens totala likviditet. Styrelsen konkretiserade då vad god likviditet samt betryggande säkerhet innebär. Det diskuterades även vilka verksamheter som är att betrakta som etiska och miljövänliga och lämpliga för JAK att placera sin likviditet i. Denna diskussion ska istället fokusera på bankens eget kapital. Skillnaden mellan placering av likviditet samt placering av eget kapital är främst att eget kapital kan placeras på längre sikt. Adjungerad sekreterare presenterade ramarna för kapitalplaceringen, det vill säga de önskemål som inkommit genom bland annat motionen vad gäller investering av likvida medel samt aktuell summa som är tillgänglig för kapitalplacering av det egna egna kapitalet. VD presenterade de lagmässiga förutsättningarna för placering av eget eget kapital. VD upplyste styrelsen om att vi kan behöva vända oss till Finansinspektionen för att få klartecken beroende på vad styrelsen vill utföra kapitalplaceringar inom. Det framfördes att om vi investerar i något bör det vara relativt lätt att avyttra samt att eventuell investering bör samtidigt ge en intäkt. Det är även viktigt att vi kan investera i

4 sådant som uppmuntrar den samhällsutveckling JAK vill se, men där det samtidigt är svårt att få lån. Drivkraften att placera det egna egna kapitalet är att sätta etiska kriterier på detta, att specifikt satsa på sådant som främjar det samhälle JAK kan stå för. Satsningen bör fokusera på bruksvärde och inte i marknadsvärde. Synpunkt framfördes att vi exempelvis kan investera i kooperativa bondgårdar. Vi skulle även kunna köpa en bit skog som förvaltas ekologiskt, vilket borde vara en lika säker investering som statspapper. Synpunkt framfördes att det skulle medföra en god bild av JAK som organisation. Fråga ställdes huruvida våra medlemmar kan vara deltagare i kapitalplaceringen? Exempelvis att medlemmarna investerar i samhällsfrämjande investeringar. Svar framfördes att detta kan kopplas till bundet sparande, där medlemmarna stoppar in pengar som andelar av samhällsfrämjande investeringar. På så vis skull JAK fungera som en katalysator för medlemmarna vid goda investeringar. Detta beror på hur Finansinspektionen ser på det dock. En annan möjlighet som presenterades var att det egna egna kapitalet kan nyttjas till att låna ut krediter med lättare regler till vissa projekt, exempelvis utan krav på eftersparande. Synpunkt framfördes att om det gäller lån bör vi finna sådant som bidrar med konkret hjälp, som exempelvis att uppmana kommuner att använda JAK till skuldsanering. Styrelsen var överens om att kapitalplaceringen bör vara inom något som ger ett mervärde för JAK, där vi syns i en positiv bemärkelse. Utöver good-will bör kapitalplaceringen även innebära någon form av medlemsnytta. Det handlar om att visa för medlemmarna att det finns andra sätt att göra gott på utöver att låna och spara. Lånekostnaden för blancolån Detta ärende behandlade ett anhängiggörande gällande lånekostnaden för blancolån. Styrelsen skulle diskutera huruvida lånekostnaden för blancolån upplevs som befogat eller inte. Bankchefen berättade om villkoren för blancolån samt anledningarna för den högre kostnaden. Bankchefen ställde även frågan huruvida det är intäkterna som ska styra verksamheten eller verksamheten som ska styra intäkterna. Synpunkt framfördes att det är rimligt med högre kostnad för blancolån. Rättvisan i vårt system ligger i att alla medlemmar får samma villkor för samma typ av lån. Den svåra frågan är om vi ligger på rätt nivå. Principiellt utgår lånekostnaden från att medlemmen betalar det som lånet kostar. En bedömning behöver göras om vad som är rimlig kostnad för den del som utgör risk. Synpunkt framfördes att vi bör upprätta en modell med vilken vi känner oss bekväma vad gäller bedömningarna om lånekostnadens storlek. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har högre kostnad för blancolån än säkerhetslån med tanke på dagens konjunkturläge. Vi befinner oss i en lågkonjuktur och utifrån den situation som råder i samhället med alltfler varsel och liknande är kostnaden för blancolån befogat. Fråga ställdes om det finns någon smärtgräns för kostnaden? Synpunkt framfördes att vi måste komma ihåg att kostnaderna, utöver risken, även ska täcka för administration och inlåning vilket ökar kostnaden. Synpunkt framfördes att den visionära förändringen av samhället inte ingår i självkostnadspriset av lånet. Denna behöver också fördelas på något sätt. Synpunkt framfördes att solidariteten i systemet bör fungera på så sätt att de som kan presentera säkerhet bör få säkerhetslån och de som inte kan det bör få möjlighet till blancolån.

5 VD-rekrytering Styrelsereferat JAK Medlemsbank Till årsskiftet 2012/2013 var det tänkt att en ny VD ska anställas till JAK Medlemsbank. Rekryteringskommittén har tillsammans med CapUrval arbetat med kandidaternas ansökningar. Under ett extrainkallat styrelsemöte 26 oktober 2012, där både styrelsen samt personal- /fackrepresentanter deltog, beslutades att N.N var den kandidat som skulle tillfrågas om posten som ny VD för JAK Medlemsbank. Innan avtal hunnit slutas drog den tillfrågade kandidaten tillbaka sin ansökan till VD-posten. Det var bland annat rörande lönen samt arbetsplatsen som överenskommelse inte kunde ingås. Till detta styrelsemöte föreslår VD-kommittén att styrelsen diskuterar utifrån två kandidater som tidigare varit intressanta. Kandidaterna har båda blivit intervjuade av VD-kommittén samt Björklövet. Dessa är tillfrågade och villiga att styrelsen arbetar vidare kring dem. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har en fortsatt process och inte väljer den kandidat som stod näst i kö efter den tillfrågade kandidaten som lämnat återbud. Synpunkt framfördes att det viktigaste är personalrepresentanternas inställning till hur processen ska fortlöpa. Ska någon av de två kandidaterna tillfrågas eller ska verksamhetens fortsätta med nuvarande VD till dess att en lämplig kandidat funnits? Synpunkt framfördes att vi bör ta något steg tillbaka och tillfråga nuvarande VD om denne kan sitta en period till så att det ej tas ivriga beslut. Vidare bör den framtida kravlistan vara tydligare. Replik framfördes att den kravlista som hade upprättats hade hög kvalitet. Detta är en process som har tagit över ett år att genomföra. Det vore kontraproduktivt att lägga ner processen nu. Styrelsen bör fortsätta jobba med de två tillfrågade kandidaterna och ställa dessa emot varandra. Att börja om kostar både tid och pengar. Dessutom finns det möjlighet att i det slutgiltiga beslutet välja mellan kandidaterna eller inte välja någon alls. Det framfördes även att de två tillfrågade kandidaterna inte är dåliga, utan kandidater som har olika positiva egenskaper. Det framfördes att vi bör fortsätta att tillsammans med CapUrval intervjua de tillfrågade kandidaterna, och om dessa anses olämpliga kan en ny process påbörjas. Styrelsen beslutade - att fortsätta rekryteringsprocessen med de två kandidater som tillfrågats intresse samt att en personalrepresentant ingår i kommittén för VD-rekrytering. Medlemskap i syskonorganisationer Ett anhängiggörande från styrelsemötet i juni 2012 tog upp frågan om JAKs medlemskap hos Hela Sverige Ska Leva samt Omställningsrörelsen. För att föra diskussionen till en högre nivå är det tänkt att styrelsen under detta ärende ska diskutera riktlinjer för medlemskap hos diverse organisationer. Styrelsen förespråkade att ett ökat samarbete sker med våra syskonorganisationer på riksplanet. I dagsläget sker dessa samarbeten mest på lokal nivå utan någon större förankring till rikskontoret. Vidare framfördes vikten av att riks blir vägledande för lokalavdelningarna så att dessa känner trygghet i vilka de kan föra samarbeten med. Värdefullt att riks går före och visar vägen.

6 Stipendier Styrelsereferat JAK Medlemsbank Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv. I budget för 2012 har kr avsatts för stipendier. Det finns två ansökningsomgångar; 1 maj och 1 november. I första omgången 2012 betalades kr ut. Stipendiet annonseras i Grus&Guld samt på hemsidan. Dessutom skickas och mejlas annonser om stipendiet till ett antal högskolor och universitet. Motiveringar Ines Chadi, Göteborg Ines Chadi har skrivit en D-uppsats "Fair Trade Institutionalization - Disembedding a social movement?" vid Université Catholique de Louvain i Belgien vid institutionen, Instistution: Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication. Uppsatsen behandlar ämnet rättvis handel, hur alternativa konsumtions och produktionsmönster börjat som en social rörelse för att öka små producenters närvaro på den internationella marknaden genom att stödja värden som deltagardemokrati, hållbar produktion och rättvisa löner, och vad som händer med dessa värden när en sådan rörelse blir global. Uppsatsen behandlar även problematiken kring dagens globala marknadsekonomi för små producenter i utvecklingsländer och hur globaliseringen har påverkat deras lokala samhälle och kultur. En 6 veckor lång fältstudie genomfördes i Chiapas Mexiko i vår för att närmare undersöka mexikanska kaffeproducenters situation och åsikter kring denna utveckling, samt vad de eventuella alternativen är. Som teoretiskt ramverk för uppsatsen har Karl Polanyi's teorier kring den dubbla rörelsen använts. Uppsatsen tilldelades högsta betyg och Ines handledare har uppmanat henne att doktorera inom samma område. För att komma i mer kontakt med små producenter i latin amerika samt förbereda konkretiseringen av sitt forskningsämne, kommer hon att göra en 6 mån obetald praktik hos FUNDEPPO "Pequenos Productores" i Mexico City. Stipendiet underlättar något möjligheten att doktorera inom ämnet som tydligt faller innanför ramen för vad JAKs stipendium är avsett för. Dock är stipendiet avsett för studier på Högskole- eller universitetsnivå och inte för att konkretisera ett forskningsämne, varför ett lägre belopp föreslås. Susanna Lindström, Linköping Susanna Lindström studerar till civilekonom med finansiell och nationalekonomisk inriktning vid Linköpings Universitet. I sin D-uppsats vill hon analysera och belysa olika faktorer som leder till skuldsättning bland ungdomar och vilka motiv som föregår individens beslut att ta lån. Hon menar att dagens samtid präglas av en konsumtionskultur och marknadsföringen för både konsumtion och krediter är omfattande. Det är intressant att reflektera över vad som skapar behovet av lån hos ungdomar. Hyperbolisk diskontering, som handlar om att människan har en tendens att värdera både vinster och förluster högre om de ligger närmre i tiden, skulle kunna förklara förändrat risktagande med tiden. Individen kan genom hyperbolisk diskontering öka sin konsumtion, eller sitt låntagande, mer i framtiden.

7 I uppsatsen ämnar hon att behandla inre och yttre faktorer som påverkar individen i dennes beslutsfattande. Psykologiska och biologiska faktorer antas spela roll, liksom social och kommersiell påverkan. Det kan sättas i relation till ungdomars ekonomiska förutsättningar. Sms-lån har varit särskilt uppmärksammat i media. Förändringar i konsumentkreditlagen år 2011, bidrog till en nedgång för dessa krediter, men nu är det återigen fler som tar dessa lån. Lånen har särskilt inriktat sig mot ungdomar och räntan är mycket hög. Detta vill Susanna belysa i sin uppsats. Uppsatsen faller inom ramen för syftet med JAK Medlemsbanks stipendium då den ska belysa en fråga som är viktig ur perspektivet ekonomisk frigörelse och hållbar utveckling. Inom JAK har vi också en ungdomssatsning som bl a syftar till att förhindra att unga människor hamnar i skuldfällan. En uppsats av detta slag kommer att bidra till förståelse om motiven bakom ungas skuldsättning. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium: på kr till Ines Chadi, Göteborg på kr till Susanna Lindström, Linköping Övriga ärenden Samarrangemang med Thomas Grecco diskuterades. Detta ärende skulle skickas vidare till IMS. Ordförande fick mandat att diskutera med IMS med vägledning av VD. Fråga ställdes om ärendet gällande JAK Italia har kommit någonvart. Svar framfördes att letter of intent inte varit helt klockrent. Vad JAK Italia vill är att JAK Sverige erbjuder något enkelt såsom avsikt att bidra med eventuell hjälp. Datumet för styrelsemöte 6:e december stryks. Förslag på nytt datum presenteras av ordförande i styrelsemappen.

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

JAK Medlemsbank och räntan

JAK Medlemsbank och räntan JAK Medlemsbank och räntan Ett räntefritt alternativ Anna Amborn och Linda Elgestad 2012 Examensarbete, C- nivå, 15hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi kandidatkurs Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Ett räntefritt. studiestödsalternativ till CSN?

Ett räntefritt. studiestödsalternativ till CSN? Mälardalens Högskola Projektarbete i Ekologisk Inst. Ekonomi och informatik Ekonomi, 5 p Box 883 B-uppsats/EKEKV 98 721 23 Västerås 2000-05-10 Ett räntefritt studiestödsalternativ till CSN? Handledare:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer