Styrelsereferat 2012:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 2012:13"

Transkript

1 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot Uffe Madsen, styrelseledamot Johan Sandvall, styrelseledamot Cecilia Svensson, styrelseledamot Petra Modée, styrelselsuppleant Maha al Haddad, styrelsesuppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Marie Gillberg, personalsuppleant Björn Andersson, personalsuppleant Johan Oppmark, VD Sam Niknam, adjungerad sekreterare Magnus Frank, bankchef Mary Obanda, lekmannarevisor Rapporter och anmälningar från VD VD berättade om sin medverkan på ett seminarium gällande FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Efterlevnad av FATCA innebär att JAK måste sluta ett individuellt avtal med den amerikanska skattemyndigheten (IRS) om att rapportera information årligen rörande amerikanskt ägda tillgångar. Detta var planerat att gälla från 1 januari 2013, men tidpunkten är framflyttad 6 månader till den 1 juli VD berättade även om rekrytering av IT-personal. Utifrån 15 ansökningar har två kandidater som passar vår kravprofil bäst intervjuats. Planen är att JAK ska ha två nya medarbetare på IT-avdelningen inom 3-4 månader. Bankverksamheten Fram till den 2 november har vi en utlåning på 84 % av budget. 75 % av lånen under kronor. De stora volymerna vad gäller lån har inte infunnit sig i år. Situationen vi är i nu med låga räntor hos andra banker påverkar oss. För att öka lånestocken finns, enligt ett tidigare styrelsebeslut, möjligheten att ge ut lån utan krav på efterspar. Det framfördes att styrelsen bör ta ställning i frågan så snart som möjligt då alla eventuella ändringar tar tid och måste få

2 förankring hos medlemmarna. Om vi börjar nu kan ändringar på eftersparkravet eventuellt implementeras först Idé- och medlemsstöd Intresset till JAK-skolan i november var rekordstort med 75 deltagare varav 45 deltar för första gången och 34 är unga medlemmar. Under JAK-skolan presenterades tre olika förslag på hemsida med möjlighet för medlemmarna att kommentera. VD delgav styrelsen att budgeten för hemsidan kommer att behöva sträcka sig över ett antal år och den tidigare uppskattningen behöver revideras upp. Synpunkt framfördes att projektet är spännande men även dyrt och därför är det viktigt att det görs bra. Styrelsen framförde också att hemsidan inte bör rikta sig endast till de som vill använda banken, utan även till de som har ett vidare syfte med sitt medlemskap hos JAK. Det framfördes även att utformningen av hemsidan kommer att ta hänsyn till den open-source policy som önskats av medlemmarna. Medlemmar med kunskap i programmering och intresse kommer i framtiden ha möjlighet att utforma moduler till hemsidan. Tanken är att en mobilapplikation ska utformas i samband med hemsidan. JAKs ungdomskonsulenter deltar tillsammans med några unga JAK-medlemmar i Naturskyddsföreningens höstkonferens med temat Hur gör vi då? ekonomin, klimatet och framtiden. Internationellt Det har kommit förfrågningar från bland annat Nya Zeeland och London om presentationsmaterial på engelska. Både i Island och i Portugal har det visats intresse om att starta något JAK liknande. Planeringen av det internationella seminariet under 2013 tillsammans med JAK Danmark fortskrider. Med anledning av förfrågan om hjälp från en organisation i Saudi Arabien ställdes frågan huruvida det finns några kriterier kring vilka vi hjälper? I dagsläget har vi inga regleringar kring vilka vi samarbetar med. Det skulle lika gärna kunna vara en organisation som får stöd från en bank i en förtryckande regim. Diskussion fördes om att vår utgångspunkt bör vara öppenhet och transparens och att de som vill ha hjälp får komma till oss. JAK bör finnas som stöd för andra vad gäller hur JAK systemet fungerar. Vidare framfördes att det är viktigt att skilja på en förtryckande stat och människorna som bor i landet. Nyckeltalen Hanteringen av kreditrisker håller på att ses över, bland annat hur mycket säkerheterna är värda för våra lån. Tanken är att tillsammans med Upplysningscentralen (UC) ta fram nyckeltal som tydliggör säkerheternas vikt. IKU Banken ska årligen göra en intern kapitalutvärdering (IKU). Denna process ska resultera i ett dokument som rapporteras till Finansinspektionen. I dokumentet ska vår interna kapitalutvärderingsprocess presenteras tillsammans med resultatet, dvs JAKs bedömda kapitalbehov för alla risker som är aktuella i verksamheten, samt styrelsens beslutade kapitalhållning. Styrelsen beslutar om bankens aktuella kapitalbehov samt hantering av bankens risker enligt styrelsens valda risknivå. Vid tidigare möten gällande IKU har styrelsen

3 beslutat om risknivån ( ) samt gått igenom faktorer som är intressanta i en omvärldsbevakning ( ). Inför detta möte fick styrelsen möjlighet att diskutera riskkartan samt huruvida denna behöver anpassas till omvärldens förändringar. Syftet är att styrelsen ger administrationen input avseende riskkartans faktorer. Styrelsens diskussioner berörde bland annat inflationen. I en omvärld där hög inflation råder kan det bli svårt för banken att kompensera kostnadsökningarna. Detta beror främst på att banken lånar ut pengar över lång tid, med avtal som kan vara fasta under 30 år. Dagens låga räntor i samhället utgör ett problem då färre blir intresserade att ta JAK-lån. Det blir svårt för JAK att kompensera sina framtida kostnader om vi inte har nyutlåning. Enligt avtal kan vi inte utnyttja lånestocken till att kompensera de kostnader som uppstår. Den situation som banken har idag, med stor inlåning och liten utlåning, är genomgående över hela branschen. I och med de nya sätten att redogöra för kostnader och intäkter klarar banken en stagnation bättre nu jämfört med Istället för ett år har banken nu två till tre år på sig att ta tag i problemet. Under denna period är det viktigt att banken visar handlingskraft. Det handlar om att hitta koncept som gör att bankens lån blir attraktiva även under de tider då lågkonjunktur råder. En möjlighet är att se över sparlånesystemet och undersöka huruvida det går att införa några förändringar i denna. Förslag framfördes att i en hög likviditetssituation exempelvis införa mer flexibla avtalsvillkor där vi kan erbjuda lån utan krav på efterspar. I JAK Danmark har det utformats lån med låga kostnader om dessa används till sådant som sänker levnadskostnaderna, exempelvis energisparande insatser för hus. Risken för banken i helhet ökar dock om lån ges utan krav på efterspar. Synpunkt framfördes att detta i så fall bör täckas med en riskpremie. Penningplacering av eget kapital På föreningsstämman 2009 behandlades en motion om pengaplaceringar. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att tillstyrka motionen till den delen att styrelsen när likviditetsmässiga förutsättningar finns, utöver vår strävan att finna räntefria likviditetssamarbeten, alternativt också ska arbeta med etiska och miljövänliga kapitalplaceringar. Styrelsens tidigare diskussioner vad gäller pengaplaceringar har behandlat bankens totala likviditet. Styrelsen konkretiserade då vad god likviditet samt betryggande säkerhet innebär. Det diskuterades även vilka verksamheter som är att betrakta som etiska och miljövänliga och lämpliga för JAK att placera sin likviditet i. Denna diskussion ska istället fokusera på bankens eget kapital. Skillnaden mellan placering av likviditet samt placering av eget kapital är främst att eget kapital kan placeras på längre sikt. Adjungerad sekreterare presenterade ramarna för kapitalplaceringen, det vill säga de önskemål som inkommit genom bland annat motionen vad gäller investering av likvida medel samt aktuell summa som är tillgänglig för kapitalplacering av det egna egna kapitalet. VD presenterade de lagmässiga förutsättningarna för placering av eget eget kapital. VD upplyste styrelsen om att vi kan behöva vända oss till Finansinspektionen för att få klartecken beroende på vad styrelsen vill utföra kapitalplaceringar inom. Det framfördes att om vi investerar i något bör det vara relativt lätt att avyttra samt att eventuell investering bör samtidigt ge en intäkt. Det är även viktigt att vi kan investera i

4 sådant som uppmuntrar den samhällsutveckling JAK vill se, men där det samtidigt är svårt att få lån. Drivkraften att placera det egna egna kapitalet är att sätta etiska kriterier på detta, att specifikt satsa på sådant som främjar det samhälle JAK kan stå för. Satsningen bör fokusera på bruksvärde och inte i marknadsvärde. Synpunkt framfördes att vi exempelvis kan investera i kooperativa bondgårdar. Vi skulle även kunna köpa en bit skog som förvaltas ekologiskt, vilket borde vara en lika säker investering som statspapper. Synpunkt framfördes att det skulle medföra en god bild av JAK som organisation. Fråga ställdes huruvida våra medlemmar kan vara deltagare i kapitalplaceringen? Exempelvis att medlemmarna investerar i samhällsfrämjande investeringar. Svar framfördes att detta kan kopplas till bundet sparande, där medlemmarna stoppar in pengar som andelar av samhällsfrämjande investeringar. På så vis skull JAK fungera som en katalysator för medlemmarna vid goda investeringar. Detta beror på hur Finansinspektionen ser på det dock. En annan möjlighet som presenterades var att det egna egna kapitalet kan nyttjas till att låna ut krediter med lättare regler till vissa projekt, exempelvis utan krav på eftersparande. Synpunkt framfördes att om det gäller lån bör vi finna sådant som bidrar med konkret hjälp, som exempelvis att uppmana kommuner att använda JAK till skuldsanering. Styrelsen var överens om att kapitalplaceringen bör vara inom något som ger ett mervärde för JAK, där vi syns i en positiv bemärkelse. Utöver good-will bör kapitalplaceringen även innebära någon form av medlemsnytta. Det handlar om att visa för medlemmarna att det finns andra sätt att göra gott på utöver att låna och spara. Lånekostnaden för blancolån Detta ärende behandlade ett anhängiggörande gällande lånekostnaden för blancolån. Styrelsen skulle diskutera huruvida lånekostnaden för blancolån upplevs som befogat eller inte. Bankchefen berättade om villkoren för blancolån samt anledningarna för den högre kostnaden. Bankchefen ställde även frågan huruvida det är intäkterna som ska styra verksamheten eller verksamheten som ska styra intäkterna. Synpunkt framfördes att det är rimligt med högre kostnad för blancolån. Rättvisan i vårt system ligger i att alla medlemmar får samma villkor för samma typ av lån. Den svåra frågan är om vi ligger på rätt nivå. Principiellt utgår lånekostnaden från att medlemmen betalar det som lånet kostar. En bedömning behöver göras om vad som är rimlig kostnad för den del som utgör risk. Synpunkt framfördes att vi bör upprätta en modell med vilken vi känner oss bekväma vad gäller bedömningarna om lånekostnadens storlek. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har högre kostnad för blancolån än säkerhetslån med tanke på dagens konjunkturläge. Vi befinner oss i en lågkonjuktur och utifrån den situation som råder i samhället med alltfler varsel och liknande är kostnaden för blancolån befogat. Fråga ställdes om det finns någon smärtgräns för kostnaden? Synpunkt framfördes att vi måste komma ihåg att kostnaderna, utöver risken, även ska täcka för administration och inlåning vilket ökar kostnaden. Synpunkt framfördes att den visionära förändringen av samhället inte ingår i självkostnadspriset av lånet. Denna behöver också fördelas på något sätt. Synpunkt framfördes att solidariteten i systemet bör fungera på så sätt att de som kan presentera säkerhet bör få säkerhetslån och de som inte kan det bör få möjlighet till blancolån.

5 VD-rekrytering Styrelsereferat JAK Medlemsbank Till årsskiftet 2012/2013 var det tänkt att en ny VD ska anställas till JAK Medlemsbank. Rekryteringskommittén har tillsammans med CapUrval arbetat med kandidaternas ansökningar. Under ett extrainkallat styrelsemöte 26 oktober 2012, där både styrelsen samt personal- /fackrepresentanter deltog, beslutades att N.N var den kandidat som skulle tillfrågas om posten som ny VD för JAK Medlemsbank. Innan avtal hunnit slutas drog den tillfrågade kandidaten tillbaka sin ansökan till VD-posten. Det var bland annat rörande lönen samt arbetsplatsen som överenskommelse inte kunde ingås. Till detta styrelsemöte föreslår VD-kommittén att styrelsen diskuterar utifrån två kandidater som tidigare varit intressanta. Kandidaterna har båda blivit intervjuade av VD-kommittén samt Björklövet. Dessa är tillfrågade och villiga att styrelsen arbetar vidare kring dem. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har en fortsatt process och inte väljer den kandidat som stod näst i kö efter den tillfrågade kandidaten som lämnat återbud. Synpunkt framfördes att det viktigaste är personalrepresentanternas inställning till hur processen ska fortlöpa. Ska någon av de två kandidaterna tillfrågas eller ska verksamhetens fortsätta med nuvarande VD till dess att en lämplig kandidat funnits? Synpunkt framfördes att vi bör ta något steg tillbaka och tillfråga nuvarande VD om denne kan sitta en period till så att det ej tas ivriga beslut. Vidare bör den framtida kravlistan vara tydligare. Replik framfördes att den kravlista som hade upprättats hade hög kvalitet. Detta är en process som har tagit över ett år att genomföra. Det vore kontraproduktivt att lägga ner processen nu. Styrelsen bör fortsätta jobba med de två tillfrågade kandidaterna och ställa dessa emot varandra. Att börja om kostar både tid och pengar. Dessutom finns det möjlighet att i det slutgiltiga beslutet välja mellan kandidaterna eller inte välja någon alls. Det framfördes även att de två tillfrågade kandidaterna inte är dåliga, utan kandidater som har olika positiva egenskaper. Det framfördes att vi bör fortsätta att tillsammans med CapUrval intervjua de tillfrågade kandidaterna, och om dessa anses olämpliga kan en ny process påbörjas. Styrelsen beslutade - att fortsätta rekryteringsprocessen med de två kandidater som tillfrågats intresse samt att en personalrepresentant ingår i kommittén för VD-rekrytering. Medlemskap i syskonorganisationer Ett anhängiggörande från styrelsemötet i juni 2012 tog upp frågan om JAKs medlemskap hos Hela Sverige Ska Leva samt Omställningsrörelsen. För att föra diskussionen till en högre nivå är det tänkt att styrelsen under detta ärende ska diskutera riktlinjer för medlemskap hos diverse organisationer. Styrelsen förespråkade att ett ökat samarbete sker med våra syskonorganisationer på riksplanet. I dagsläget sker dessa samarbeten mest på lokal nivå utan någon större förankring till rikskontoret. Vidare framfördes vikten av att riks blir vägledande för lokalavdelningarna så att dessa känner trygghet i vilka de kan föra samarbeten med. Värdefullt att riks går före och visar vägen.

6 Stipendier Styrelsereferat JAK Medlemsbank Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv. I budget för 2012 har kr avsatts för stipendier. Det finns två ansökningsomgångar; 1 maj och 1 november. I första omgången 2012 betalades kr ut. Stipendiet annonseras i Grus&Guld samt på hemsidan. Dessutom skickas och mejlas annonser om stipendiet till ett antal högskolor och universitet. Motiveringar Ines Chadi, Göteborg Ines Chadi har skrivit en D-uppsats "Fair Trade Institutionalization - Disembedding a social movement?" vid Université Catholique de Louvain i Belgien vid institutionen, Instistution: Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication. Uppsatsen behandlar ämnet rättvis handel, hur alternativa konsumtions och produktionsmönster börjat som en social rörelse för att öka små producenters närvaro på den internationella marknaden genom att stödja värden som deltagardemokrati, hållbar produktion och rättvisa löner, och vad som händer med dessa värden när en sådan rörelse blir global. Uppsatsen behandlar även problematiken kring dagens globala marknadsekonomi för små producenter i utvecklingsländer och hur globaliseringen har påverkat deras lokala samhälle och kultur. En 6 veckor lång fältstudie genomfördes i Chiapas Mexiko i vår för att närmare undersöka mexikanska kaffeproducenters situation och åsikter kring denna utveckling, samt vad de eventuella alternativen är. Som teoretiskt ramverk för uppsatsen har Karl Polanyi's teorier kring den dubbla rörelsen använts. Uppsatsen tilldelades högsta betyg och Ines handledare har uppmanat henne att doktorera inom samma område. För att komma i mer kontakt med små producenter i latin amerika samt förbereda konkretiseringen av sitt forskningsämne, kommer hon att göra en 6 mån obetald praktik hos FUNDEPPO "Pequenos Productores" i Mexico City. Stipendiet underlättar något möjligheten att doktorera inom ämnet som tydligt faller innanför ramen för vad JAKs stipendium är avsett för. Dock är stipendiet avsett för studier på Högskole- eller universitetsnivå och inte för att konkretisera ett forskningsämne, varför ett lägre belopp föreslås. Susanna Lindström, Linköping Susanna Lindström studerar till civilekonom med finansiell och nationalekonomisk inriktning vid Linköpings Universitet. I sin D-uppsats vill hon analysera och belysa olika faktorer som leder till skuldsättning bland ungdomar och vilka motiv som föregår individens beslut att ta lån. Hon menar att dagens samtid präglas av en konsumtionskultur och marknadsföringen för både konsumtion och krediter är omfattande. Det är intressant att reflektera över vad som skapar behovet av lån hos ungdomar. Hyperbolisk diskontering, som handlar om att människan har en tendens att värdera både vinster och förluster högre om de ligger närmre i tiden, skulle kunna förklara förändrat risktagande med tiden. Individen kan genom hyperbolisk diskontering öka sin konsumtion, eller sitt låntagande, mer i framtiden.

7 I uppsatsen ämnar hon att behandla inre och yttre faktorer som påverkar individen i dennes beslutsfattande. Psykologiska och biologiska faktorer antas spela roll, liksom social och kommersiell påverkan. Det kan sättas i relation till ungdomars ekonomiska förutsättningar. Sms-lån har varit särskilt uppmärksammat i media. Förändringar i konsumentkreditlagen år 2011, bidrog till en nedgång för dessa krediter, men nu är det återigen fler som tar dessa lån. Lånen har särskilt inriktat sig mot ungdomar och räntan är mycket hög. Detta vill Susanna belysa i sin uppsats. Uppsatsen faller inom ramen för syftet med JAK Medlemsbanks stipendium då den ska belysa en fråga som är viktig ur perspektivet ekonomisk frigörelse och hållbar utveckling. Inom JAK har vi också en ungdomssatsning som bl a syftar till att förhindra att unga människor hamnar i skuldfällan. En uppsats av detta slag kommer att bidra till förståelse om motiven bakom ungas skuldsättning. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium: på kr till Ines Chadi, Göteborg på kr till Susanna Lindström, Linköping Övriga ärenden Samarrangemang med Thomas Grecco diskuterades. Detta ärende skulle skickas vidare till IMS. Ordförande fick mandat att diskutera med IMS med vägledning av VD. Fråga ställdes om ärendet gällande JAK Italia har kommit någonvart. Svar framfördes att letter of intent inte varit helt klockrent. Vad JAK Italia vill är att JAK Sverige erbjuder något enkelt såsom avsikt att bidra med eventuell hjälp. Datumet för styrelsemöte 6:e december stryks. Förslag på nytt datum presenteras av ordförande i styrelsemappen.

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716 Kommunstyrelsens arbetsutskott 73 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson 1 JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en öppen, demokratisk organisation som ägs och styrs av sina medlemmar med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Vi bedriver kooperativ bankverksamhet med räntefri

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 OH-bild 1 (JAK1.doc) Föreläsningen handlar om det svenska penningsystemet och baseras på en c-uppsats i ekologisk ekonomi på Mälardalens högskola. Uppsatsen

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Allmänt... 3 2. Mål... 3 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda... 3 4. Definitioner... 3 5. Ersättningsutskott/särskilt ansvarig

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

GG Styrelsemöte

GG Styrelsemöte Styrelsemöte den 11 12 mars 2016 - referat Tid: Fredag den 11 mars 2016 kl. 18.00 20.00 och lördag den 12 mars kl. 08.00 14.15. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Närvarande: Ordförande Lotta

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 4: Motioner och motionssvar Innehåll Motion 1: Om valberedningens arbete... 2 Motion 2: Om avsiktsförklaring... 3 Motion 3: Om införskaffandet av en prioriteringsordning

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. Föredragande: Carina Arnesson

Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. Föredragande: Carina Arnesson Bilaga 1 Se bifogad fil. Bilaga 2 Godkännande av interimistiskt vald styrelseledamot med ansvar för marknadsföring. Föredragande: Carina Arnesson Bakgrund: Styrelsen 2015/2016 valde måndagen 9 maj 2016

Läs mer