SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2"

Transkript

1 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter Sekreterare Sofie Klasson Paragrafer 15-21, Ordförande Susanne Larsson Justerare Caroline Lundberg ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Sofie Klasson

2 2 (18) Närvarolista Beslutande Ledamöter Susanne Larsson (S), ordförande Ingrid Martens (C), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e ordförande Kovan Akrawi (S) Inga Turin (S) Lisbeth Ek (S) Rune Lennartsson (C) Michael Kristiansson (KD) Ulla-Britt Merkell (KD), t.o.m Maddelen Larsson (SD) Lars-Olof Johansson (SD) Ingrid A. Jarlsson (M) fr.o.m Iowan Hedendahl (V) Tjänstgörande ersättare Dawood Khalaf (S) Carl-Magnus Folke (KD) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Arne Gunnarsson (S) Christiane Uhle (C) Camilla Wilsson (S) Anette Andersson (S) t.o.m Birgitta Lindh (C) Yngve Karlsson (C) t.o.m Johanna Johansson (SD) t.o.m Dag Högrell (FP) Martin Andersson (MP) t.o.m Lars Åke Gustafsson, socialchef Magnus Schedin, biträdande socialchef Caroline Hedlund, nämndsekreterare Sofie Klasson, adminsitratör Karin Stigner, verksamhetsutvecklare Gunilla Hård, områdeschef gemensamma området Christel Isaksson, avdelningschef individ- och familjeomsorg 15 Maria Olsson, biträdande sektionschef barn- och familjesektionen 15 Camilla Dahl, sektionschef psykosociala sektionen 16 Ulf Johansson, områdeschef hemtjänstområdet 17 Johan Magnusson, utredningssekreterare 20,23 Mia Svensson, förvaltningsekonom 22 Elvira Dervisic, controller 21

3 3 (18) Socialnämnden Ärendelista 15 4 Redovisning av delegationsbeslut för socialnämnden Dnr 2015/ Redovisning och ansökan om statsbidrag för personligt ombud Dnr 2015/ Nyckelfri hemtjänst Dnr 2015/ Redovisning av kvalitetsbokslut Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse för Dnr 2015/ Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i Falköping kommun - Extramamman & Ugglans hemhjälp AB Falköpings kommun enligt LOV - ASF Hemtjänst & Hemservice ABFel! Bokmärket är inte 21 Dnr 2015/ Internkontrollplan och rapport över utförd internkontroll Dnr 2015/ Fel! Bokmärk Socialnämnden årsbokslut Fel! Bokmärket är inte definierat. 23 Dnr 2013/ Fel! Bokmärk Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i 24 Dnr 2015/ Representant för socialnämnden i folkhälsorådet Dnr 2015/ Val av tjänstemän med speciellt ansvar för information till och samråd med handkappföreningarna Dnr 2015/ Kommunala handikapprådets (KHR), organisatoriska placering Dnr 2014/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS Dnr 2014/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) Anmälan av delegationsärenden... 18

4 4 (18) 15 Redovisning av delegationsbeslut för socialnämnden 1. Information om ordförandebeslut fattat avseende omedelbart omhändertagande enligt LVU läggs till handlingarna.

5 5 (18) 16 Dnr 2015/ Redovisning och ansökan om statsbidrag för personligt ombud Ansöka om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud i enlighet med Svensk författningssamling (SFS) 2013: Godkänna att personliga ombud ingår i samverkansgruppen. Falköpings kommun har sedan 2002 haft en verksamhet med personliga ombud tillsammans med Vara kommun. Sedan 13 juni 2013 är statsbidrag till verksamhet med personliga ombud reglerad i SFS 2013:522 Enligt psykiatrireformen 1995 har kommunerna ansvar för dels boende, stöd och sysselsättning. Dels viss hälso-sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning. De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. De har till uppgift att hjälpa till i kontakten med bland annat vårdsituationer och myndigheter och slussning till rätt instans. Utvärderingar visar att verksamheten är viktig både för klienten och för samhällsekonomin. Kommunerna kan söka statsbidrag hos länsstyrelserna för verksamhet med personligt ombud. Socialstyrelsen följer och stödjer verksamheterna och utbildar ombuden tillsammans med Länsstyrelserna. Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 januari 2015, har utarbetats av Camilla Dahl, sektionschef psykosociala sektionen. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 20/2015. Camilla Dahl, sektionschef psykosociala sektionen Socialpsykiatrin Vara kommun Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Enheten för social hållbarhet, Ylva Fredén Engvall, Göteborg

6 6 (18) 17 Dnr 2015/ Nyckelfri hemtjänst 1. Socialförvaltningen får i uppdrag att upphandla nyckelhanteringssystem med elektronisk nyckel och kontrollfunktion. Inom hemtjänst, hemsjukvård, etc. finns idag ett omfattande nyckelsystem. Varje brukare lämnar nyckel till de som arbetar inom larm/nattpatrull och nycklarna förvaras i nyckelskåp. Dessa nyckelskåp är stöldbegärliga, bl a har Bollebygds och Halmstads kommuner råkat ut för omfattande problem då hela skåpen har stulits. Detta har lett till omfattande oro liksom stora kostnader för kommunerna då ett stort antal lägenheter och villor varit tvungna att få nya lås installeras på kommunens bekostnad. Även om inte stölder förekommer förkommer nycklar emellanåt genom att många människor är inblandade och t ex tappar nycklar. En annan dimension av frågan är att då det, dessvärre, förekommer stölder hemma hos brukare, är det ofta näst intill omöjligt att utreda vilka som besökt det aktuella hemmet. Samma sak gäller vid stölder ur medicinskåp, etc. Socialförvaltningen har haft i uppdrag att genomföra försök med mekaniska nycklar, digitala nycklar samt nyckel i mobiltelefonen vilka gör det möjligt att att använda särskilda nyckelgömmor. I försöket beaktades särskilt om respektive variant av nyckelfri hemtjänst rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), är användarvändarvänlig samt spårbarheten av vem som utnyttjat nyckeln. Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 januari 2015, har utarbetats av Lars Åke Gustafsson, socialchef Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 27/2015. Socialnämnden

7 7 (18) 18 Dnr 2015/ Redovisning av kvalitetsbokslut Godkänna och lägga redovisat kvalitetsbokslut för 2014 till handlingarna. Socialförvaltningen i Falköping har sedan 2009 årligen sammanställt och redovisat sitt kvalitetsarbete i ett kvalitetsbokslut. Den 1 januari 2012 trädde en ny föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Innehållet i denna gäller samtliga socialförvaltningens verksamheter som styrs av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen. Föreskriften består av bestämmelser om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas, men även hur det ska dokumenteras. För verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS innebär detta löpande dokumentation och en årlig kvalitetsberättelse. För vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen ställer föreskriften utökade krav på den patientsäkerhetsberättelse som årligen (och senast 1 mars) ska upprättas enligt patientsäkerhetslagen. Sedan ovan nämnda föreskrift började gälla har socialförvaltningens kvalitetsbokslut skrivits enligt samma struktur som tidigare år då detta bedömts uppfylla de krav som finns. Dokumentet har utöver en förvaltningsgripande del innehållit ett avsnitt för varje område/avdelning i förvaltningen. Dessutom har en patientsäkerhetsberättelse upprättats och presenterats för nämnden enligt gällande regler. För det gemensamma området som ansvarar för hälso- och sjukvården i förvaltningen har detta tillvägagångssätt delvis inneburit en dubbel dokumentation. Då varje chef skrivit sin del av kvalitetsbokslutet har dessutom en gemensam struktur i dokumentet saknats vilket gjort att det upplevts som svårläst års kvalitetsbokslut bygger i större utsträckning än tidigare på föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete. I november träffade förvaltningens utvecklingsgrupp respektive områdes- och avdelningschefer för att gå igenom offentlig statistik, avvikelser, synpunkter, personalstatistik, kompetensbehov och särskilda fokusområden för verksamheterna. Dessa möten utgör underlag till kvalitetsbokslutet som skrivits av verksamhetsutvecklaren. Dokumentets första del är förvaltningsövergripande och beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i stort. Sedan följer avsnitten

8 8 (18) forts. 18 äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg där det i varje verksamhet som är mest relevant ur ett kvalitetsperspektiv fokuseras. Sist i dokumentet finns en bilaga som innehåller sammanställningar av olika kvalitetsuppgifter. För uppgifter som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen hänvisas till detta dokument. Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 februari 2015, har utarbetats av Karin Stigner, verksamhetsutvecklare. Socialnämnden Socialförvaltningens ledningsgrupp Intranät och hemsida

9 9 (18) 19 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse för Godkänna och lägga rapporten till handlingarna. Socialnämnden ska årligen anta en patientsäkerhetsberättelse enligt kap 3 10 Patientsäkerhetslagen. Tjänsteutlåtandet har utarbetats av medicinskt ansvarig sjuksköterska Sture Olsson och områdeschef gemensamma området Gunilla Hård.

10 10 (18) 20 Dnr 2015/ Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i Falköping kommun - Extramamman & Ugglans hemhjälp AB 1. Avslå ansökan från Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, om extern utförare av hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV. 2. Skälen till avslag är att företaget inte uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda ska-krav vad gäller kunskap och erfarenhet för verksamhetsansvarig. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, orgnr , har till Falköpings kommun inkommit med en ansökan om att bli godkänd som extern utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. iebolaget är registerat i sin nuvarande form. Företagets VD Anna Danielsbacka har drivit verksamhet som enskild firma under namnet Extramamman. Hon har i den formen tidigare ansökt om att få bli godkänd som externa utförare av hemtjänst (enbart service) i Falköpings kommun. Socialnämnden avslog denna ansökan (SN 67). Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 januari 2015, har utarbetats av Johan Magnusson, utredningssekreterare. Socialnämndes arbetsutskott har behandlat ärendet under 21/2015. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, Johan Magnusson, utredningssekreterare,

11 11 (18) 21 Dnr 2015/ Internkontrollplan och rapport över utförd internkontroll Anta internkontrollplanen för Internkontrollplan 2014 ligger som grund till denna revidering. Socialnämndens internkontrollplan innehåller fyra huvudgrupper av kontrollområden 1. Obligatoriska för samtliga förvaltningar. Innehåller uppföljning av politiska beslut, beslut fattade på delegation och fullmäktigebeslut. 2. Löpande kontroller för socialförvaltningen. Innehåller bland annat kontroll av beslut fattade på delegation, utbetalning av försörjningsstöd och förmedlingsmedel, kontroll över familjehemslöner och kontaktperson samt representation. 3. Gemensamma kontroller för samtliga förvaltningar under året. I dessa kontrollområden ska en likvärdig granskning göras av samtliga nämnder. Det gäller diarieföring och posthantering, inköp och upphandling, e-post och representation. Förvaltningarna ska granska hur kommunens riktlinjer för diariehantering följs. Likaså att vi handlar inom våra avtal, då vissa brister upptäcktes angående representation så kvarstår punkten under Förvaltningens egna kontroller under året. Under 2014 granskades utbetalningar av löner, tjänstgörings- övertidsrapporter samt skaderapporter och kostnad för leasingbilar. Kontrollen visade att vi har hög reparationskostnad så även denna punkt kvarstår under Nytt kontrollområde för 2015 är bisysslor. Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 januari 2015, har utarbetats av Elvira Dervisic, controller. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 22/2015.

12 12 (18) 24 Dnr 2015/ Representant för socialnämnden i folkhälsorådet 1. Till representant för socialnämnden i folkhälsorådet för tiden från och med 9 februari 2015 intill den nyvalda socialnämndens första sammanträde nästa mandatperiod väljs Ingrid Martens (C). 2. Till ersättare i folkhälsorådet för tiden från och med 9 februari 2015 intill den nyvalda socialnämndens första sammanträde nästa mandatperiod väljs Caroline Lundberg (M). Socialnämnden ska välja en representant till folkhälsorådet för tiden från och med 9 februari 2015 intill den nyvalda socialnämndens första sammanträde nästa mandatperiod. Nominering till uppdraget som representant i folkhälsorådet Susanne Larsson (S) nominerar Ingrid Martens (C) till representant i folkhälsorådet. Nominering till uppdraget som ersättare i folkhälsorådet Ingrid A. Jarlsson (M) nominerar Caroline Lundberg (M) till ersättare i folkhälsorådet. Ordföranden frågar om de nominerade kan väljas till representant och ersättare i folkhälsorådet och finner att socialnämnden har valt enligt nominerade förslag. Ingrid Martens, ledamot i socialnämnden, Caroline Lundberg, ledamot i socialnämnden, Christoffer Persson, sekreterare för folkhälsorådet,

13 13 (18) 25 Dnr 2015/ Val av tjänstemän med speciellt ansvar för information till och samråd med handkappföreningarna 1. Till tjänsteman med speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningarna för tiden från och med 9 februari 2015 intill den nyvalda socialnämndens första sammanträde nästa mandatperiod väljs Caroline Hedlund, nämndsekreterare. Nämnderna i Falköpings kommun ska i enlighet med Kommunala handikapprådets reglemente 4 fjärde stycket utse en tjänsteman och ersättare med speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningarna. Nominering till uppdraget som representant i folkhälsorådet Susanne Larsson (S) nominerar Caroline Hedlund, nämndsekreterare till tjänsteman med speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningarna. Ordföranden frågar om den nominerade kan väljas till tjänsteman med speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningarna. och finner att socialnämnden har valt enligt nominerat förslag. Kommunala handikapprådet Caroline Hedlund, nämndsekreterare,

14 14 (18) 26 Dnr 2015/ Kommunala handikapprådets (KHR), organisatoriska placering 1. Föreslå kommunfullmäktige att överflytta kommunala handikapprådet, KHR, från socialnämnden till tekniska nämnden. 2. Föreslå kommunfullmäktige att förändra kommunens författningssamling KFS 2011:18 Reglemente för kommunala handikapprådet. Förtroendemannagruppen har under 2014 diskuterat frågan om vilken kommunal nämnd som har till uppgift att inom sin organisation stödja kommunens handikappråd på det sätt som framgår av reglementet för rådet. 4 Mandatperiod och sammansättning Kommunala handikapprådet väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med socialnämndens mandatperiod. Avgår en ledamot under mandatperioden utses en ny ledamot för den återstående tiden. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Samtliga nämnder i den kommunala organisationen utser senast den 31 januari året efter ordinarie valår vardera en ledamot och en ersättare i rådet. Handikappförening väljer vardera en ledamot och en ersättare på årsmöte. Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden får fyllnadsval ske. Samtliga föreningar i kommunen som är anslutna till en riksorganisation för funktionsnedsatta har rätt att utse en ledamot och en ersättare i rådet. Socialnämnden utser ordförande i rådet. Rådet utser en vice ordförande från någon av föreningarna. Representant från handikappförening ska vara bosatt i kommunen. Varje nämnd ska utse en tjänsteman och en ersättare med speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningarna. Skälet till att förtroendemannagruppen tagit upp frågan är att det inom handikapprådet under de senaste åren diskuterats huruvida den organisatoriska placering hos socialnämnden verkligen är den mest ändamålsenliga, då merparten av de frågor som lyfts inom rådet rör frågor som ligger inom tekniska nämndens verksamhetsområde.

15 15 (18) forts. 26 I protokoll upprättat /2014 uppmanar Kommunfullmäktige på förslag av förtroendemannagruppen socialnämnden och tekniska nämnden att se över frågan om organisatorisk placering av Kommunala handikapprådet. KHR har 16 december 2014 diskuterat frågan om lämplig organisatorisk tillhörighet. Ett enigt KHR har uttalat att en över flyttning till tekniska nämnden är bättre för rådets verksamhet än nuvarande placering. Frågan lyfts till kommunfullmäktige för beslut, liksom att härav följande förändringar i kommunens författningssamling görs vid samma tillfälle. Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 januari 2015, har utarbetats av Lars Åke Gustafsson, socialchef. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 24/2015. Kommunstyrelsen

16 16 (18) 27 Dnr 2014/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS Godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden har sedan den 1 juli 2008 en rapporteringsskyldighet enligt 28f LSS, lagen om stöd och service, av ej verkställda beslut enligt 9. Rapporteringen skedde tidigare till Socialstyrelsen, från och med 1 juni finns det en ny myndighet som ansvarar för tillsynen: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunens revisorer samt kommunfullmäktige ska även få rapport om vilka beslut som inte verkställts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och visa vilka gynnande beslut som fattats enligt 9 LSS, som inte verkställts inom tre månader (89-92 dagar) efter beslut fattats. Det gäller även om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporten avser kvartal 4, perioden Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 januari 2015, har utarbetats av nämndsekreterare Caroline Hedlund. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 25/2015. Kommunstyrelsen Kommunrevisionen

17 17 (18) 28 Dnr 2014/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) Godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6 f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen skedde tidigare till Socialstyrelsen, från och med 1 juni finns en ny myndighet som ansvarar för tillsynen: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunens revisorer och kommunfullmäktige ska även få rapport om vilka beslut som inte verkställts. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader (89-92 dagar) från dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporten avser kvartal 4, perioden Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 januari 2015, har utarbetats av nämndsekreterare Caroline Hedlund. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 26/2015. Kommunstyrelsen Kommunrevisionen

18 18 (18) 29 Anmälan av delegationsärenden De 1 personalärenden enligt förteckning De 2 äldre- och handikappomsorgsärenden enligt förteckning De 3 familjerättsärenden enligt förteckning Individ- och familjeomsorgsärenden enligt förteckning Övriga ärenden

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer