Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober På Region Skånes webbplats, finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Information Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. 2.1 ALMI Företagspartner AB - justerat anslag ALMI Företagspartner Skåne AB ägs gemensamt av ALMI Företagspartner AB (51%) och Region Skåne (49%). Verksamheten regleras genom ägardirektiv, vilket i sin tur utgår ifrån dels gällande bolagsordning och dels det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. ALMI Skånes verksamhet har utvecklats på ett gynnsamt sätt. I syfte att premiera bolagets goda prestationer föreslås därför att ALMI Skåne tilldelas ett extra anslag för 2008, vilket motsvarar vinstdelningens fasta del. Motsvarande andel kommer att utbetalas av moderbolaget, ALMI Företagspartner AB. 1. Regionstyrelsen tilldelar ALMI Företagspartner Skåne AB ett extra anslag för 2008 om :- med finansiering genom styrelsens anslag för oförutsedda behov. 2.2 Baltic Sea Virtual Campus Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog , 14, åt regiondirektören att överväga Region Skånes medlemskap i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus (BSVC). Konsortiets uppgifter är mycket nära knutna till det syfte som BSR Development AB haft, bland annat avseende utveckling och marknadsföring av akademiska utbildningsprogram för distansundervisning och examination. Bolaget är nu under likvidation, och det finns därför behov av att finna andra lösningar för Region Skånes engagemang i konsortiet. 1. Region Skåne ska tills vidare vara medlem i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus. Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Region Skåne har dessutom på försök ansvaret för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 30 miljarder kronor (2007). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 2. Medlemsavgiften i konsortiet, för närvarande per år, finansieras genom anslag till regionstyrelsens förfogande. 3. Regiondirektören ges i uppdrag att utse Region Skånes representant i konsortiet. 2.3 Remiss - Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier Finansdepartementet har berett Region Skåne tillfälle att avge yttrande över remiss Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Remisstiden har förlängts till Regionstyrelsen avger yttrar sig till Finansdepartementet enligt föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (sd) 2.4 Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Regeringen har i beslut erbjudit Region Skåne att genomföra en regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne inför planeringsperioden Materialet ska ge underlag för den översyn av långsiktiga nationella infrastrukturplaner och RTI-planen för Skåne som beräknas ske under Materialet ger underlag för det regionala arbetet i Skåne men också för centrala statliga myndigheter och nationella politiska organ. 1. Regionstyrelsen lämnar rapport Systemanalys för infrastrukturen i Skåne till Näringsdepartementet. Protokollsanteckning: (v) 2.5 Moving Media Southern Sweden - verksamhetsplattform Förslag föreligger att Region Skåne ska ingå avtal om samarbete kring utvecklingen av rörlig media i södra Sverige tillsammans med Malmö stad, Region Blekinge, Malmö högskola, Netport AB och Scandvision AB. Kostnadstäckning för medlemsavgift och övriga kostnader inom ramen för projektet sker genom utnyttjande av anslag i regionala tillväxtnämndens budget. 1. Regionfullmäktige beslutar ingå avtal om samarbete om utveckling av området rörlig media i södra Sverige i huvudsaklig överenskommelse med föreliggande förslag till avtal och med en Pressinformation Regionstyrelsen

3 maxgräns om kronor/år Regionfullmäktige uppdrar åt regionala tillväxtnämnden att teckna ifrågavarande avtal. 2.6 Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet Projektet med att tillskapa ett samfinansierat nationellt Center of Exellence för träning kring samhällssäkerhet har pågått sedan våren Deltagande parter är Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad, Lunds kommun, kommunförbundet Skåne, Södra Skånska Regementet och Lunds universitet. Förutom de offentliga aktörerna deltar företrädare för branschföretag. För det fortsatta utvecklingsarbetet inom projektet föreslås att en ideell förening (European Platform for Societal Security Training) bildas med deltagande av företrädare för näringsliv, utbildningsväsende och offentliga aktörer. 1. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne ska delta i utveckling av gemensam Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet och säkerhet, European Platform for Societal Security Training. 2. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne blir fullvärdig medlem i den ideella föreningen European Platform for Societal Security Training. 2.7 Motion: Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motion att Region Skåne ska ta initiativ till en tidsplan för genomförande av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH-förbindelse). 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Protokollsanteckning: (v) 2.8 Trafikförsörjningsplan 2009 En trafikförsörjningsplan ska upprättas av varje trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I trafikförsörjningsplanen redovisas förslag till mål och riktlinjer för kollektivtrafiken, utfallet av trafiken det senaste året i form av resande, ekonomi m m och hur nämnden fullgjort sitt uppdrag samt aktuella förhållanden och planer inom olika delar av verksamheten. : Återemittera ärendet till nämnden för kollektivtrafik för att belysa följande punkter: 1. Regionstyrelsen noterar att Skånetrafiken även för 2009 använder ett mål på 3 procent beträffande resandeökningen. Eftersom detta mål har stor bäring på verksamhetens beräknade Pressinformation Regionstyrelsen

4 intäkter och kostnader ställer sig regionstyrelsen frågande till hur pass precist detta instrument är, inte minst med tanke på att målet de senaste åren överträffats med god marginal. En revidering bör övervägas, alternativt bör en översyn av de variabler som ligger till grund för den beräknade resandeökningen göras. 2. Regionstyrelsen vill erinra om att den uppdragit åt regionala tillväxtnämnden tillsammans med berörda kommuner, Skånetrafiken och Banverket förhandla fram en lösning avseende utveckling av tågtrafiken i nordöstra Skåne (Pågatåg Nordost). Detta ska återspegla i trafikförsörjningsplanen. 3. Skånetrafiken beskriver ambitionen att koppla Skånes kulturevenemang till det kollektiva resandet. Regionstyrelsen vill därför erinra om det uppdrag Skånetrafiken har att tillsammans med de skånska kulturinstitutionerna integrera köpet av färdbiljett med biljetten till ett kulturevenemang. Det är regionstyrelsens förhoppning att detta uppdrag kan förverkligas i samband med att det nya biljettsystemet introduceras nästa år. 4. Regionstyrelsen vill även efterhöra Skånetrafikens syn på hur samverkan inom Region Skåne kan ske inför arbetet med åtgärdsplaneringen med anledning av infrastrukturplanen. 3.1 Integrering av viss komplementär medicin Beredningen för tillväxt och hälsa i nordöstra Skåne har via initiativrätten föreslagit att regionfullmäktige utreder förutsättningarna att träffa vårdavtal med naprapater och kiropraktorer, i syfte att integrera dessa vårdformer med den traditionella hälso- och sjukvården i Skåne. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.2 Barnahus i nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa i nordvästra Skåne har via initiativrätten föreslagit regionfullmäktige utreda hur hälso- och sjukvården kan stödja utvecklingen av s k Barnahus. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.3 Motion: Screening för att upptäcka tjocktarmscancer hos äldre Björn Söder (sd) har i motion föreslagit att alla medborgare i Skåne som är mellan 60 och 67 år blir erbjudna screening för att upptäcka tjocktarmscancer. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

5 3.4 Investeringsbudget för hälso- och sjukvårdssektorn Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram för om 49 mkr samt godkännande av upphandling och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett. Dessutom föreslås utrustningsinvesteringar om 17,6 mkr Regionstyrelsen godkänner upphandling av och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett med tillhörande utrustningsmedel om 5 mkr 2009, 5 mkr 2010 och 5 mkr Regionstyrelsen godkänner tilldelning av 35 mkr för projektering av ny strålbehandlingsbyggnad vid Universitetssjukhuset i Lund, varav 2 mkr 2008, 25 mkr 2009 och 8 mkr Regionstyrelsen godkänner investering i förlossning och neonatalverksamheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad med 14 mkr, varav 3,5 mkr 2009 och 10,5 mkr 2010, samt utrustningsinvesteringar i samband med investeringen 2,6 mkr Försäljning av vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp Regionfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja förberedelser för försäljning av de objekt som framgick av nämndens budgetyttrande år 2008; bl a vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp. 1. Regionstyrelsen godkänner försäljning av vårdcentralen i Höör, fastigheten Brinken 1, för en köpeskilling om kronor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal. 2. Regionstyrelsen avbryter pågående försäljning av vårdcentralen i Perstorp men uppdraget att försälja vårdcentralen i Perstorp kvarstår. 5.1 Delårsrapport 2, januari-augusti Finansrapport januari-augusti 2008 Redovisning av delårsrapport för perioden januari-augusti 2008 avseende Region Skåne som helhet samt för sektor vård och hälsa, sektor regional utveckling och övriga förvaltningar. Dessutom redovisas en finansrapport för perioden januari-augusti Regionfullmäktige lägger redovisad delårsrapport 2 till handlingarna. 1. Regionstyrelsen lägger redovisad finansrapport januari-augusti 2008 till handlingarna. Pressinformation Regionstyrelsen

6 Protokollsanteckning: (s) 5.2 Översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda Arbetsutskottet uppdrog , 23, åt arvodesberedningen att göra en översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och en granskning av 2007 års utbetalda ersättningar och då särskilt de som betalats ut till enskild firma. 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ändrade regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda i region Skåne. Protokollsanteckning: (s) 5.3 Arvodering till nya organ Regionfullmäktige har beslutat bilda ett aktiebolag för export av vårdtjänster, Skåne Care AB, vilket skall vara helägt av Region Skåne. Regionfullmäktige har beslutat inrätta en tillfällig beredning för integration och mångfald, bestående av en representant från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt Region Skånes ombud vid bolagsstämman i Skane Care AB att verka för att inget arvode skall utgå till Region Skånes egna tjänstemän som sitter i styrelsen då detta uppdrag får anses ha direkt koppling till den funktion de innehar som tjänstemän i Region Skåne. 2. Regionstyrelsen fastställer att arvode i beredningen för integration och mångfald skall utgå enligt de principer som beslutades av regionstyrelsen beträffande klimatberedningen som innebär att regionstyrelsen utger fast arvode till ordföranden med 0,20 grundbelopp/månad och fast arvode till vice ordföranden med 0,10 grundbelopp/månad. Ersättning enligt Region Skånes reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda utgår i övrigt. 3. Regionstyrelsen uppdrar åt arvodesberedningen att utarbeta förslag till policy beträffande arvodering till Region Skånes anställda som sitter i styrelser i Region Skånes bolag. 5.4 Utveckling av arbetet med uppförandekod Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att återkomma med förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekoden. Pressinformation Regionstyrelsen

7 1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekod som redovisas i rapport Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att årligen lämna en uppföljning till styrelsen över vilka strategiska aktiviteter och åtgärder som vidtagits inom området. 5.5 Remiss - Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Näringslivsdepartementet har gett Region Skåne möjlighet att yttra sig över promemorian Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Näringsdepartementet enligt föreliggande förslag. 5.6 Granskning av RegionFastigheter rapport nr 4 Region Skånes revisorer har genomfört en granskning av fastighetsnämnden med inriktning och syfte kring ändamålsenligheten och effektiviteten, t ex vad avser ansvar- och rollfördelningen inom förvaltningen samt planerat fastighetsunderhåll, om detta står i samklang med ett effektivt resursutnyttjande. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Region Skånes revisorer i enlighet med föreliggande förslag. 5.7 Passagesystem Funktion för tillträdesbegränsning Förslag finns att upphandla ett passagesystem som på sikt ska användas inom Region Skåne. Förslag finns även till en regiongemensam funktion för tillträdesbegränsning med ansvar för att bl. a. låssystem, passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakningssystem och skalskydd inkluderande byggnadstekniska åtgärder m.m. för samtliga fastigheter och lokaler där Region Skånes förvaltningar bedriver sina verksamheter. 1. Återremittera ärendet för framtagande av aktuell kostnadskalkyl. 5.8 Energi- och miljöbesparing i Region Skånes fastigheter Fastighetsnämnden föreslår att medel avsätts för genomförandet av ett energi- och miljöbesparingsprojekt i Region Skånes fastigheter. Pressinformation Regionstyrelsen

8 1. Regionstyrelsen anvisar 20,0 miljoner kronor ur regionstyrelsens ram i 2008 års budget för de mest lönsamma energibesparingsinvesteringarna enligt framställning från fastighetsnämnden. 2. Regionstyrelsens uppdrar åt fastighetsnämnden att återkomma med en särskild redovisning av det ekonomiska resultatet av hittills genomförda åtgärder inom fastighetsutvecklingsentreprenaden alltsedan starten av projektet Uppnådd energibesparing och miljöförbättring jämfört med angiven målsättning skall ingå i redovisningen. Redovisningen skall föreläggas regionstyrelsen före årsskiftet 2008/ Ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö Regionfullmäktige har fattat beslut om förhyrning av nytt regionhus i Malmö och uppdragit åt regionstyrelsen att teckna ramavtal och hyresavtal avseende förhyrningen. I enlighet med detta uppdrag föreligger nu förslag till ramavtal vilket föreslås att regionstyrelsen godkänner. 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö. Protokollsanteckningar: (s) och (v) (sd) deltog ej i beslutet 5.10 Forskningsprojekt för ökad integration i Öresundsregionen Integrationsprocessen mellan Skåne och Själland har pågått under flera år. I syfte att genom faktabaserade beslutsunderlag kunna påskynda Öresundsintegrationen föreslås därför att Region Skåne tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sparbanksstiftelsen Skåne, Malmö stad samt ev Dansk Ehrverv genomför ett antal fördjupade analyser. 1. Regionstyrelsen deltar i forskningsprojektet för ökad integration i Öresundsregionen och anslår :- med finansiering ur regionstyrelsens anslag till förfogande. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter; Malmö Stad, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt ev Dansk Ehrverv bidrar till finansieringen i enlighet med vad som redogjorts för i ärendet. Protokollsanteckning: (v) 5.11 Motion: Krav vid upphandling av textilier Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att Region Skåne ska ställa krav vid sina upphandlingar av textilier så att de inhandlade textilierna kommer att uppgå till minst 10% ekologisk bomull. Vidare Pressinformation Regionstyrelsen

9 föreslås att alla textilier som används närmast hud på nyfödda barn ska vara ekologiskt odlade och kemikaliefria. Detta ska införas på neonatalavdelningar och sedan successivt på barn och vuxenavdelningar med en höjning av andelen ekologisk bomull med minst 5% per år. 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.12 Motion: Energieffektivisering och användning av grön el i Region Skåne Roland Nilsson (v) och Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att en rad olika åtgärder vidtas för en energieffektivisering och för användning av grön el i Region Skåne. 1. Motionen ska anses besvarad genom vad som anförts i regionstyrelsens yttrande. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.13 Motion Transfetter i maten Björn Söder (sd) föreslår i en motion att livsmedel som Region Skåne köper in och serverar inte ska innehålla industriellt framställda transfetter och att Region Skåne i övrigt följder den danska linjen i fråga om transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala fettinnehållet. 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) 5.14 Motion Upprättande av barnbokslut Björn Söder (sd) föreslår i en motion att Region Skåne, i syfte att förbättra förståelsen för fattade besluts påverkan hos barn och ungdomar, införa barnbokslut fr o m bokslut Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

10 5.15 Motion: Tillåt husdjur i färdtjänstfordonen Eva Örtegren (s) och Uno Aldegren (s) har i motion föreslagit att färdtjänstreglementet ändras så att djur tillåts i färdtjänstfordonen på samma villkor som i kollektivtrafiken. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande Regler för sjukresor Förslag till nytt regelverk för sjukresor har utarbetats. I nuvarande regelverk saknas bl a kopplingar till den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänst samt till olika relevanta regelverk i sjukvården. Det nya förslaget innebär bl a lika avgift för alla patientgrupper, betalning efter avstånd, höjd ersättning för resa med egen bil, ett enhetligt högkostnadsskydd och förenklad intygshantering. 1. Återremittera ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott efter hörande av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium Förslag till ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Förslag om ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB föreligger. Förslag till ändringar avser för Innovator Skåne AB:s del styrelsens sammansättning och borttagande av hembudsklausul och för Skåne Care AB:s del styrelsens sammansättning. 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändringar i bolagsordningen för Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Laglighetsprövning KL. Regionfullmäktiges beslut , 32 Reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer, mål Björn Söder (sd) har överklagat regionfullmäktiges beslut , 32 angående reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer. Länsrätten har berett Region Skåne tillfälle att inkomma med yttrande senast Pressinformation Regionstyrelsen

11 1. Regionstyrelsen avger yttrar sig till Länsrätten enligt föreliggande förslag. Reservation: (sd) 5.19 Val. Styrgrupp i samarbetsprojekt Kunskapsregion Skåne Region Skåne, Malmö kommun, Malmö högskola, Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Lunds kommun, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun har ingått ett samarbetsavtal i syfte att uppnå en kraftfull och hållbar utveckling av Skåne till en konkurrenskraftig kunskaps- och forskningsregion nationellt och internationellt. Samarbetsprojektet benämns Kunskapsregion Skåne (tidigare Januaribolaget ). Projektet ska ha en styrgrupp som består av två representanter från var och en av parterna. 1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter (2) att ingå i styrgruppen för samarbetsprojektet Kunskapsregion Skåne Jerker Swanstein (m) Uno Aldegren (s) Mer information: Pressekreterare Björn Martinsson, , Pressinformation Regionstyrelsen

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Styrelsen 2011-04-08 1 (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut Denna information redogör för beslut i de ärenden som behandlades vid avtalsutskottets sammanträde den 15 oktober. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se och välj rubriken Politik & Påverkan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Annica Nordqvist (MP) Övriga: Agneta Jansmyr,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL 25-34 Datum 2012-11-30 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2012-11-30, kl 11.00-13.00 Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad.

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. STADGAR För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd 1 Namn och Säte Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. 2 Föreningens syfte/ändamål Föreningens

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer