Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober På Region Skånes webbplats, finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Information Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. 2.1 ALMI Företagspartner AB - justerat anslag ALMI Företagspartner Skåne AB ägs gemensamt av ALMI Företagspartner AB (51%) och Region Skåne (49%). Verksamheten regleras genom ägardirektiv, vilket i sin tur utgår ifrån dels gällande bolagsordning och dels det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. ALMI Skånes verksamhet har utvecklats på ett gynnsamt sätt. I syfte att premiera bolagets goda prestationer föreslås därför att ALMI Skåne tilldelas ett extra anslag för 2008, vilket motsvarar vinstdelningens fasta del. Motsvarande andel kommer att utbetalas av moderbolaget, ALMI Företagspartner AB. 1. Regionstyrelsen tilldelar ALMI Företagspartner Skåne AB ett extra anslag för 2008 om :- med finansiering genom styrelsens anslag för oförutsedda behov. 2.2 Baltic Sea Virtual Campus Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog , 14, åt regiondirektören att överväga Region Skånes medlemskap i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus (BSVC). Konsortiets uppgifter är mycket nära knutna till det syfte som BSR Development AB haft, bland annat avseende utveckling och marknadsföring av akademiska utbildningsprogram för distansundervisning och examination. Bolaget är nu under likvidation, och det finns därför behov av att finna andra lösningar för Region Skånes engagemang i konsortiet. 1. Region Skåne ska tills vidare vara medlem i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus. Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Region Skåne har dessutom på försök ansvaret för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 30 miljarder kronor (2007). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 2. Medlemsavgiften i konsortiet, för närvarande per år, finansieras genom anslag till regionstyrelsens förfogande. 3. Regiondirektören ges i uppdrag att utse Region Skånes representant i konsortiet. 2.3 Remiss - Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier Finansdepartementet har berett Region Skåne tillfälle att avge yttrande över remiss Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Remisstiden har förlängts till Regionstyrelsen avger yttrar sig till Finansdepartementet enligt föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (sd) 2.4 Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Regeringen har i beslut erbjudit Region Skåne att genomföra en regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne inför planeringsperioden Materialet ska ge underlag för den översyn av långsiktiga nationella infrastrukturplaner och RTI-planen för Skåne som beräknas ske under Materialet ger underlag för det regionala arbetet i Skåne men också för centrala statliga myndigheter och nationella politiska organ. 1. Regionstyrelsen lämnar rapport Systemanalys för infrastrukturen i Skåne till Näringsdepartementet. Protokollsanteckning: (v) 2.5 Moving Media Southern Sweden - verksamhetsplattform Förslag föreligger att Region Skåne ska ingå avtal om samarbete kring utvecklingen av rörlig media i södra Sverige tillsammans med Malmö stad, Region Blekinge, Malmö högskola, Netport AB och Scandvision AB. Kostnadstäckning för medlemsavgift och övriga kostnader inom ramen för projektet sker genom utnyttjande av anslag i regionala tillväxtnämndens budget. 1. Regionfullmäktige beslutar ingå avtal om samarbete om utveckling av området rörlig media i södra Sverige i huvudsaklig överenskommelse med föreliggande förslag till avtal och med en Pressinformation Regionstyrelsen

3 maxgräns om kronor/år Regionfullmäktige uppdrar åt regionala tillväxtnämnden att teckna ifrågavarande avtal. 2.6 Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet Projektet med att tillskapa ett samfinansierat nationellt Center of Exellence för träning kring samhällssäkerhet har pågått sedan våren Deltagande parter är Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad, Lunds kommun, kommunförbundet Skåne, Södra Skånska Regementet och Lunds universitet. Förutom de offentliga aktörerna deltar företrädare för branschföretag. För det fortsatta utvecklingsarbetet inom projektet föreslås att en ideell förening (European Platform for Societal Security Training) bildas med deltagande av företrädare för näringsliv, utbildningsväsende och offentliga aktörer. 1. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne ska delta i utveckling av gemensam Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet och säkerhet, European Platform for Societal Security Training. 2. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne blir fullvärdig medlem i den ideella föreningen European Platform for Societal Security Training. 2.7 Motion: Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motion att Region Skåne ska ta initiativ till en tidsplan för genomförande av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH-förbindelse). 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Protokollsanteckning: (v) 2.8 Trafikförsörjningsplan 2009 En trafikförsörjningsplan ska upprättas av varje trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I trafikförsörjningsplanen redovisas förslag till mål och riktlinjer för kollektivtrafiken, utfallet av trafiken det senaste året i form av resande, ekonomi m m och hur nämnden fullgjort sitt uppdrag samt aktuella förhållanden och planer inom olika delar av verksamheten. : Återemittera ärendet till nämnden för kollektivtrafik för att belysa följande punkter: 1. Regionstyrelsen noterar att Skånetrafiken även för 2009 använder ett mål på 3 procent beträffande resandeökningen. Eftersom detta mål har stor bäring på verksamhetens beräknade Pressinformation Regionstyrelsen

4 intäkter och kostnader ställer sig regionstyrelsen frågande till hur pass precist detta instrument är, inte minst med tanke på att målet de senaste åren överträffats med god marginal. En revidering bör övervägas, alternativt bör en översyn av de variabler som ligger till grund för den beräknade resandeökningen göras. 2. Regionstyrelsen vill erinra om att den uppdragit åt regionala tillväxtnämnden tillsammans med berörda kommuner, Skånetrafiken och Banverket förhandla fram en lösning avseende utveckling av tågtrafiken i nordöstra Skåne (Pågatåg Nordost). Detta ska återspegla i trafikförsörjningsplanen. 3. Skånetrafiken beskriver ambitionen att koppla Skånes kulturevenemang till det kollektiva resandet. Regionstyrelsen vill därför erinra om det uppdrag Skånetrafiken har att tillsammans med de skånska kulturinstitutionerna integrera köpet av färdbiljett med biljetten till ett kulturevenemang. Det är regionstyrelsens förhoppning att detta uppdrag kan förverkligas i samband med att det nya biljettsystemet introduceras nästa år. 4. Regionstyrelsen vill även efterhöra Skånetrafikens syn på hur samverkan inom Region Skåne kan ske inför arbetet med åtgärdsplaneringen med anledning av infrastrukturplanen. 3.1 Integrering av viss komplementär medicin Beredningen för tillväxt och hälsa i nordöstra Skåne har via initiativrätten föreslagit att regionfullmäktige utreder förutsättningarna att träffa vårdavtal med naprapater och kiropraktorer, i syfte att integrera dessa vårdformer med den traditionella hälso- och sjukvården i Skåne. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.2 Barnahus i nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa i nordvästra Skåne har via initiativrätten föreslagit regionfullmäktige utreda hur hälso- och sjukvården kan stödja utvecklingen av s k Barnahus. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.3 Motion: Screening för att upptäcka tjocktarmscancer hos äldre Björn Söder (sd) har i motion föreslagit att alla medborgare i Skåne som är mellan 60 och 67 år blir erbjudna screening för att upptäcka tjocktarmscancer. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

5 3.4 Investeringsbudget för hälso- och sjukvårdssektorn Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram för om 49 mkr samt godkännande av upphandling och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett. Dessutom föreslås utrustningsinvesteringar om 17,6 mkr Regionstyrelsen godkänner upphandling av och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett med tillhörande utrustningsmedel om 5 mkr 2009, 5 mkr 2010 och 5 mkr Regionstyrelsen godkänner tilldelning av 35 mkr för projektering av ny strålbehandlingsbyggnad vid Universitetssjukhuset i Lund, varav 2 mkr 2008, 25 mkr 2009 och 8 mkr Regionstyrelsen godkänner investering i förlossning och neonatalverksamheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad med 14 mkr, varav 3,5 mkr 2009 och 10,5 mkr 2010, samt utrustningsinvesteringar i samband med investeringen 2,6 mkr Försäljning av vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp Regionfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja förberedelser för försäljning av de objekt som framgick av nämndens budgetyttrande år 2008; bl a vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp. 1. Regionstyrelsen godkänner försäljning av vårdcentralen i Höör, fastigheten Brinken 1, för en köpeskilling om kronor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal. 2. Regionstyrelsen avbryter pågående försäljning av vårdcentralen i Perstorp men uppdraget att försälja vårdcentralen i Perstorp kvarstår. 5.1 Delårsrapport 2, januari-augusti Finansrapport januari-augusti 2008 Redovisning av delårsrapport för perioden januari-augusti 2008 avseende Region Skåne som helhet samt för sektor vård och hälsa, sektor regional utveckling och övriga förvaltningar. Dessutom redovisas en finansrapport för perioden januari-augusti Regionfullmäktige lägger redovisad delårsrapport 2 till handlingarna. 1. Regionstyrelsen lägger redovisad finansrapport januari-augusti 2008 till handlingarna. Pressinformation Regionstyrelsen

6 Protokollsanteckning: (s) 5.2 Översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda Arbetsutskottet uppdrog , 23, åt arvodesberedningen att göra en översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och en granskning av 2007 års utbetalda ersättningar och då särskilt de som betalats ut till enskild firma. 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ändrade regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda i region Skåne. Protokollsanteckning: (s) 5.3 Arvodering till nya organ Regionfullmäktige har beslutat bilda ett aktiebolag för export av vårdtjänster, Skåne Care AB, vilket skall vara helägt av Region Skåne. Regionfullmäktige har beslutat inrätta en tillfällig beredning för integration och mångfald, bestående av en representant från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt Region Skånes ombud vid bolagsstämman i Skane Care AB att verka för att inget arvode skall utgå till Region Skånes egna tjänstemän som sitter i styrelsen då detta uppdrag får anses ha direkt koppling till den funktion de innehar som tjänstemän i Region Skåne. 2. Regionstyrelsen fastställer att arvode i beredningen för integration och mångfald skall utgå enligt de principer som beslutades av regionstyrelsen beträffande klimatberedningen som innebär att regionstyrelsen utger fast arvode till ordföranden med 0,20 grundbelopp/månad och fast arvode till vice ordföranden med 0,10 grundbelopp/månad. Ersättning enligt Region Skånes reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda utgår i övrigt. 3. Regionstyrelsen uppdrar åt arvodesberedningen att utarbeta förslag till policy beträffande arvodering till Region Skånes anställda som sitter i styrelser i Region Skånes bolag. 5.4 Utveckling av arbetet med uppförandekod Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att återkomma med förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekoden. Pressinformation Regionstyrelsen

7 1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekod som redovisas i rapport Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att årligen lämna en uppföljning till styrelsen över vilka strategiska aktiviteter och åtgärder som vidtagits inom området. 5.5 Remiss - Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Näringslivsdepartementet har gett Region Skåne möjlighet att yttra sig över promemorian Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Näringsdepartementet enligt föreliggande förslag. 5.6 Granskning av RegionFastigheter rapport nr 4 Region Skånes revisorer har genomfört en granskning av fastighetsnämnden med inriktning och syfte kring ändamålsenligheten och effektiviteten, t ex vad avser ansvar- och rollfördelningen inom förvaltningen samt planerat fastighetsunderhåll, om detta står i samklang med ett effektivt resursutnyttjande. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Region Skånes revisorer i enlighet med föreliggande förslag. 5.7 Passagesystem Funktion för tillträdesbegränsning Förslag finns att upphandla ett passagesystem som på sikt ska användas inom Region Skåne. Förslag finns även till en regiongemensam funktion för tillträdesbegränsning med ansvar för att bl. a. låssystem, passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakningssystem och skalskydd inkluderande byggnadstekniska åtgärder m.m. för samtliga fastigheter och lokaler där Region Skånes förvaltningar bedriver sina verksamheter. 1. Återremittera ärendet för framtagande av aktuell kostnadskalkyl. 5.8 Energi- och miljöbesparing i Region Skånes fastigheter Fastighetsnämnden föreslår att medel avsätts för genomförandet av ett energi- och miljöbesparingsprojekt i Region Skånes fastigheter. Pressinformation Regionstyrelsen

8 1. Regionstyrelsen anvisar 20,0 miljoner kronor ur regionstyrelsens ram i 2008 års budget för de mest lönsamma energibesparingsinvesteringarna enligt framställning från fastighetsnämnden. 2. Regionstyrelsens uppdrar åt fastighetsnämnden att återkomma med en särskild redovisning av det ekonomiska resultatet av hittills genomförda åtgärder inom fastighetsutvecklingsentreprenaden alltsedan starten av projektet Uppnådd energibesparing och miljöförbättring jämfört med angiven målsättning skall ingå i redovisningen. Redovisningen skall föreläggas regionstyrelsen före årsskiftet 2008/ Ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö Regionfullmäktige har fattat beslut om förhyrning av nytt regionhus i Malmö och uppdragit åt regionstyrelsen att teckna ramavtal och hyresavtal avseende förhyrningen. I enlighet med detta uppdrag föreligger nu förslag till ramavtal vilket föreslås att regionstyrelsen godkänner. 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö. Protokollsanteckningar: (s) och (v) (sd) deltog ej i beslutet 5.10 Forskningsprojekt för ökad integration i Öresundsregionen Integrationsprocessen mellan Skåne och Själland har pågått under flera år. I syfte att genom faktabaserade beslutsunderlag kunna påskynda Öresundsintegrationen föreslås därför att Region Skåne tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sparbanksstiftelsen Skåne, Malmö stad samt ev Dansk Ehrverv genomför ett antal fördjupade analyser. 1. Regionstyrelsen deltar i forskningsprojektet för ökad integration i Öresundsregionen och anslår :- med finansiering ur regionstyrelsens anslag till förfogande. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter; Malmö Stad, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt ev Dansk Ehrverv bidrar till finansieringen i enlighet med vad som redogjorts för i ärendet. Protokollsanteckning: (v) 5.11 Motion: Krav vid upphandling av textilier Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att Region Skåne ska ställa krav vid sina upphandlingar av textilier så att de inhandlade textilierna kommer att uppgå till minst 10% ekologisk bomull. Vidare Pressinformation Regionstyrelsen

9 föreslås att alla textilier som används närmast hud på nyfödda barn ska vara ekologiskt odlade och kemikaliefria. Detta ska införas på neonatalavdelningar och sedan successivt på barn och vuxenavdelningar med en höjning av andelen ekologisk bomull med minst 5% per år. 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.12 Motion: Energieffektivisering och användning av grön el i Region Skåne Roland Nilsson (v) och Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att en rad olika åtgärder vidtas för en energieffektivisering och för användning av grön el i Region Skåne. 1. Motionen ska anses besvarad genom vad som anförts i regionstyrelsens yttrande. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.13 Motion Transfetter i maten Björn Söder (sd) föreslår i en motion att livsmedel som Region Skåne köper in och serverar inte ska innehålla industriellt framställda transfetter och att Region Skåne i övrigt följder den danska linjen i fråga om transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala fettinnehållet. 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) 5.14 Motion Upprättande av barnbokslut Björn Söder (sd) föreslår i en motion att Region Skåne, i syfte att förbättra förståelsen för fattade besluts påverkan hos barn och ungdomar, införa barnbokslut fr o m bokslut Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

10 5.15 Motion: Tillåt husdjur i färdtjänstfordonen Eva Örtegren (s) och Uno Aldegren (s) har i motion föreslagit att färdtjänstreglementet ändras så att djur tillåts i färdtjänstfordonen på samma villkor som i kollektivtrafiken. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande Regler för sjukresor Förslag till nytt regelverk för sjukresor har utarbetats. I nuvarande regelverk saknas bl a kopplingar till den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänst samt till olika relevanta regelverk i sjukvården. Det nya förslaget innebär bl a lika avgift för alla patientgrupper, betalning efter avstånd, höjd ersättning för resa med egen bil, ett enhetligt högkostnadsskydd och förenklad intygshantering. 1. Återremittera ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott efter hörande av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium Förslag till ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Förslag om ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB föreligger. Förslag till ändringar avser för Innovator Skåne AB:s del styrelsens sammansättning och borttagande av hembudsklausul och för Skåne Care AB:s del styrelsens sammansättning. 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändringar i bolagsordningen för Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Laglighetsprövning KL. Regionfullmäktiges beslut , 32 Reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer, mål Björn Söder (sd) har överklagat regionfullmäktiges beslut , 32 angående reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer. Länsrätten har berett Region Skåne tillfälle att inkomma med yttrande senast Pressinformation Regionstyrelsen

11 1. Regionstyrelsen avger yttrar sig till Länsrätten enligt föreliggande förslag. Reservation: (sd) 5.19 Val. Styrgrupp i samarbetsprojekt Kunskapsregion Skåne Region Skåne, Malmö kommun, Malmö högskola, Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Lunds kommun, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun har ingått ett samarbetsavtal i syfte att uppnå en kraftfull och hållbar utveckling av Skåne till en konkurrenskraftig kunskaps- och forskningsregion nationellt och internationellt. Samarbetsprojektet benämns Kunskapsregion Skåne (tidigare Januaribolaget ). Projektet ska ha en styrgrupp som består av två representanter från var och en av parterna. 1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter (2) att ingå i styrgruppen för samarbetsprojektet Kunskapsregion Skåne Jerker Swanstein (m) Uno Aldegren (s) Mer information: Pressekreterare Björn Martinsson, , Pressinformation Regionstyrelsen

Nyheter i korthet: Delårsrapport klubbades igenom efter debatt Grönt ljus för miljonsatsningar på säkerhet och film

Nyheter i korthet: Delårsrapport klubbades igenom efter debatt Grönt ljus för miljonsatsningar på säkerhet och film Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2008. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/rf081028

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 november 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott

Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott 2005-11-30 61 70 Tid 2005-11-30, kl 15.00 17.40 Plats Sammanträdesrum 01, Regionhuset Lund Beslutande Uno Aldegren (s) ordförande Ingrid Lennerwald (s) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140904 finns handlingarna

Läs mer

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 Ärende Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 48 55 Datum 2009-08-26 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens s sammanträde Tid: 2009-08-26, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset Kristianstad Beslutande Jerker Swanstein (m), ordförande

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

2004-08-31 5.13. Grafisk Profil för Region Skåne (RF) RS/040101. Ärendebeskrivning:

2004-08-31 5.13. Grafisk Profil för Region Skåne (RF) RS/040101. Ärendebeskrivning: 2004-08-31 5.13 Ärendebeskrivning: Förslag till regionfullmäktige beträffande revidering av Region Skånes grafiska profil. Grafisk Profil för Region Skåne (RF) RS/040101 Ärendet har varit föremål för samverkan

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2013-11-27 1 (7) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige 2015-10-20 Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Förslag till Stadgar och överenskommelse för regionsamverkan

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Projekt för arbetslösa ungdomar

Projekt för arbetslösa ungdomar Denna information redogör kortfattat för fastighets- och servicenämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 16 februari 2012. Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Skånes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Bilaga 2017-01-17 Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Ledamöter Beredningen har haft följande ledamöter: Patric Åberg (M) ordf, Östra Göinge Ann-Sofi Turesson (M), Kävlinge

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 augusti 2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal B Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör Carl-Johan

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Regionstyrelsen har beslutat att Jonas Rastad blir ny regiondirektör i Region Skåne från och med den 1 december. (Ärende 6.24)

Regionstyrelsen har beslutat att Jonas Rastad blir ny regiondirektör i Region Skåne från och med den 1 december. (Ärende 6.24) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 13september 2012. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs120913 finns handlingarna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Malin Kihlman Fastighetsdivisionschef 046-17 78 94 Malin.Kihlman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-19 Dnr 1301306 1 (1) Motion. Investera Skåne ur krisen Ordförandens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-12.00 7-12 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Peter Carpelan (M),

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE PROTOKOLLSUTDRAG 2002-12-09--10 125 Ärende I samband med majoritetsskifte i regionfullmäktige efter allmänna val 2002 har en översyn av reglemente gällande ekonomiska förmåner för

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer