Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober På Region Skånes webbplats, finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Information Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. 2.1 ALMI Företagspartner AB - justerat anslag ALMI Företagspartner Skåne AB ägs gemensamt av ALMI Företagspartner AB (51%) och Region Skåne (49%). Verksamheten regleras genom ägardirektiv, vilket i sin tur utgår ifrån dels gällande bolagsordning och dels det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. ALMI Skånes verksamhet har utvecklats på ett gynnsamt sätt. I syfte att premiera bolagets goda prestationer föreslås därför att ALMI Skåne tilldelas ett extra anslag för 2008, vilket motsvarar vinstdelningens fasta del. Motsvarande andel kommer att utbetalas av moderbolaget, ALMI Företagspartner AB. 1. Regionstyrelsen tilldelar ALMI Företagspartner Skåne AB ett extra anslag för 2008 om :- med finansiering genom styrelsens anslag för oförutsedda behov. 2.2 Baltic Sea Virtual Campus Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog , 14, åt regiondirektören att överväga Region Skånes medlemskap i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus (BSVC). Konsortiets uppgifter är mycket nära knutna till det syfte som BSR Development AB haft, bland annat avseende utveckling och marknadsföring av akademiska utbildningsprogram för distansundervisning och examination. Bolaget är nu under likvidation, och det finns därför behov av att finna andra lösningar för Region Skånes engagemang i konsortiet. 1. Region Skåne ska tills vidare vara medlem i konsortiet Baltic Sea Virtual Campus. Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Region Skåne har dessutom på försök ansvaret för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 30 miljarder kronor (2007). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 2. Medlemsavgiften i konsortiet, för närvarande per år, finansieras genom anslag till regionstyrelsens förfogande. 3. Regiondirektören ges i uppdrag att utse Region Skånes representant i konsortiet. 2.3 Remiss - Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier Finansdepartementet har berett Region Skåne tillfälle att avge yttrande över remiss Rapporter om konsekvenser vid införandet av kilometerskatt. Redovisning av regeringsuppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Remisstiden har förlängts till Regionstyrelsen avger yttrar sig till Finansdepartementet enligt föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (sd) 2.4 Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Regeringen har i beslut erbjudit Region Skåne att genomföra en regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne inför planeringsperioden Materialet ska ge underlag för den översyn av långsiktiga nationella infrastrukturplaner och RTI-planen för Skåne som beräknas ske under Materialet ger underlag för det regionala arbetet i Skåne men också för centrala statliga myndigheter och nationella politiska organ. 1. Regionstyrelsen lämnar rapport Systemanalys för infrastrukturen i Skåne till Näringsdepartementet. Protokollsanteckning: (v) 2.5 Moving Media Southern Sweden - verksamhetsplattform Förslag föreligger att Region Skåne ska ingå avtal om samarbete kring utvecklingen av rörlig media i södra Sverige tillsammans med Malmö stad, Region Blekinge, Malmö högskola, Netport AB och Scandvision AB. Kostnadstäckning för medlemsavgift och övriga kostnader inom ramen för projektet sker genom utnyttjande av anslag i regionala tillväxtnämndens budget. 1. Regionfullmäktige beslutar ingå avtal om samarbete om utveckling av området rörlig media i södra Sverige i huvudsaklig överenskommelse med föreliggande förslag till avtal och med en Pressinformation Regionstyrelsen

3 maxgräns om kronor/år Regionfullmäktige uppdrar åt regionala tillväxtnämnden att teckna ifrågavarande avtal. 2.6 Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet Projektet med att tillskapa ett samfinansierat nationellt Center of Exellence för träning kring samhällssäkerhet har pågått sedan våren Deltagande parter är Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad, Lunds kommun, kommunförbundet Skåne, Södra Skånska Regementet och Lunds universitet. Förutom de offentliga aktörerna deltar företrädare för branschföretag. För det fortsatta utvecklingsarbetet inom projektet föreslås att en ideell förening (European Platform for Societal Security Training) bildas med deltagande av företrädare för näringsliv, utbildningsväsende och offentliga aktörer. 1. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne ska delta i utveckling av gemensam Östersjöplattform för forskning, innovation, utbildning och träning kring samhällssäkerhet och säkerhet, European Platform for Societal Security Training. 2. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne blir fullvärdig medlem i den ideella föreningen European Platform for Societal Security Training. 2.7 Motion: Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motion att Region Skåne ska ta initiativ till en tidsplan för genomförande av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH-förbindelse). 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Protokollsanteckning: (v) 2.8 Trafikförsörjningsplan 2009 En trafikförsörjningsplan ska upprättas av varje trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I trafikförsörjningsplanen redovisas förslag till mål och riktlinjer för kollektivtrafiken, utfallet av trafiken det senaste året i form av resande, ekonomi m m och hur nämnden fullgjort sitt uppdrag samt aktuella förhållanden och planer inom olika delar av verksamheten. : Återemittera ärendet till nämnden för kollektivtrafik för att belysa följande punkter: 1. Regionstyrelsen noterar att Skånetrafiken även för 2009 använder ett mål på 3 procent beträffande resandeökningen. Eftersom detta mål har stor bäring på verksamhetens beräknade Pressinformation Regionstyrelsen

4 intäkter och kostnader ställer sig regionstyrelsen frågande till hur pass precist detta instrument är, inte minst med tanke på att målet de senaste åren överträffats med god marginal. En revidering bör övervägas, alternativt bör en översyn av de variabler som ligger till grund för den beräknade resandeökningen göras. 2. Regionstyrelsen vill erinra om att den uppdragit åt regionala tillväxtnämnden tillsammans med berörda kommuner, Skånetrafiken och Banverket förhandla fram en lösning avseende utveckling av tågtrafiken i nordöstra Skåne (Pågatåg Nordost). Detta ska återspegla i trafikförsörjningsplanen. 3. Skånetrafiken beskriver ambitionen att koppla Skånes kulturevenemang till det kollektiva resandet. Regionstyrelsen vill därför erinra om det uppdrag Skånetrafiken har att tillsammans med de skånska kulturinstitutionerna integrera köpet av färdbiljett med biljetten till ett kulturevenemang. Det är regionstyrelsens förhoppning att detta uppdrag kan förverkligas i samband med att det nya biljettsystemet introduceras nästa år. 4. Regionstyrelsen vill även efterhöra Skånetrafikens syn på hur samverkan inom Region Skåne kan ske inför arbetet med åtgärdsplaneringen med anledning av infrastrukturplanen. 3.1 Integrering av viss komplementär medicin Beredningen för tillväxt och hälsa i nordöstra Skåne har via initiativrätten föreslagit att regionfullmäktige utreder förutsättningarna att träffa vårdavtal med naprapater och kiropraktorer, i syfte att integrera dessa vårdformer med den traditionella hälso- och sjukvården i Skåne. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.2 Barnahus i nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa i nordvästra Skåne har via initiativrätten föreslagit regionfullmäktige utreda hur hälso- och sjukvården kan stödja utvecklingen av s k Barnahus. 1. Initiativärendet anses besvarat genom regionstyrelsens yttrande. 3.3 Motion: Screening för att upptäcka tjocktarmscancer hos äldre Björn Söder (sd) har i motion föreslagit att alla medborgare i Skåne som är mellan 60 och 67 år blir erbjudna screening för att upptäcka tjocktarmscancer. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

5 3.4 Investeringsbudget för hälso- och sjukvårdssektorn Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram för om 49 mkr samt godkännande av upphandling och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett. Dessutom föreslås utrustningsinvesteringar om 17,6 mkr Regionstyrelsen godkänner upphandling av och investering i ny- och ombyggnad av akuten vid Helsingborgs lasarett med tillhörande utrustningsmedel om 5 mkr 2009, 5 mkr 2010 och 5 mkr Regionstyrelsen godkänner tilldelning av 35 mkr för projektering av ny strålbehandlingsbyggnad vid Universitetssjukhuset i Lund, varav 2 mkr 2008, 25 mkr 2009 och 8 mkr Regionstyrelsen godkänner investering i förlossning och neonatalverksamheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad med 14 mkr, varav 3,5 mkr 2009 och 10,5 mkr 2010, samt utrustningsinvesteringar i samband med investeringen 2,6 mkr Försäljning av vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp Regionfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja förberedelser för försäljning av de objekt som framgick av nämndens budgetyttrande år 2008; bl a vårdcentralen i Höör och vårdcentralen i Perstorp. 1. Regionstyrelsen godkänner försäljning av vårdcentralen i Höör, fastigheten Brinken 1, för en köpeskilling om kronor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal. 2. Regionstyrelsen avbryter pågående försäljning av vårdcentralen i Perstorp men uppdraget att försälja vårdcentralen i Perstorp kvarstår. 5.1 Delårsrapport 2, januari-augusti Finansrapport januari-augusti 2008 Redovisning av delårsrapport för perioden januari-augusti 2008 avseende Region Skåne som helhet samt för sektor vård och hälsa, sektor regional utveckling och övriga förvaltningar. Dessutom redovisas en finansrapport för perioden januari-augusti Regionfullmäktige lägger redovisad delårsrapport 2 till handlingarna. 1. Regionstyrelsen lägger redovisad finansrapport januari-augusti 2008 till handlingarna. Pressinformation Regionstyrelsen

6 Protokollsanteckning: (s) 5.2 Översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda Arbetsutskottet uppdrog , 23, åt arvodesberedningen att göra en översyn av Region Skånes regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och en granskning av 2007 års utbetalda ersättningar och då särskilt de som betalats ut till enskild firma. 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ändrade regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda i region Skåne. Protokollsanteckning: (s) 5.3 Arvodering till nya organ Regionfullmäktige har beslutat bilda ett aktiebolag för export av vårdtjänster, Skåne Care AB, vilket skall vara helägt av Region Skåne. Regionfullmäktige har beslutat inrätta en tillfällig beredning för integration och mångfald, bestående av en representant från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt Region Skånes ombud vid bolagsstämman i Skane Care AB att verka för att inget arvode skall utgå till Region Skånes egna tjänstemän som sitter i styrelsen då detta uppdrag får anses ha direkt koppling till den funktion de innehar som tjänstemän i Region Skåne. 2. Regionstyrelsen fastställer att arvode i beredningen för integration och mångfald skall utgå enligt de principer som beslutades av regionstyrelsen beträffande klimatberedningen som innebär att regionstyrelsen utger fast arvode till ordföranden med 0,20 grundbelopp/månad och fast arvode till vice ordföranden med 0,10 grundbelopp/månad. Ersättning enligt Region Skånes reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda utgår i övrigt. 3. Regionstyrelsen uppdrar åt arvodesberedningen att utarbeta förslag till policy beträffande arvodering till Region Skånes anställda som sitter i styrelser i Region Skånes bolag. 5.4 Utveckling av arbetet med uppförandekod Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att återkomma med förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekoden. Pressinformation Regionstyrelsen

7 1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till övergripande och långsiktig strategi för utveckling av uppförandekod som redovisas i rapport Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att årligen lämna en uppföljning till styrelsen över vilka strategiska aktiviteter och åtgärder som vidtagits inom området. 5.5 Remiss - Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Näringslivsdepartementet har gett Region Skåne möjlighet att yttra sig över promemorian Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Näringsdepartementet enligt föreliggande förslag. 5.6 Granskning av RegionFastigheter rapport nr 4 Region Skånes revisorer har genomfört en granskning av fastighetsnämnden med inriktning och syfte kring ändamålsenligheten och effektiviteten, t ex vad avser ansvar- och rollfördelningen inom förvaltningen samt planerat fastighetsunderhåll, om detta står i samklang med ett effektivt resursutnyttjande. 1. Regionstyrelsen yttrar sig till Region Skånes revisorer i enlighet med föreliggande förslag. 5.7 Passagesystem Funktion för tillträdesbegränsning Förslag finns att upphandla ett passagesystem som på sikt ska användas inom Region Skåne. Förslag finns även till en regiongemensam funktion för tillträdesbegränsning med ansvar för att bl. a. låssystem, passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakningssystem och skalskydd inkluderande byggnadstekniska åtgärder m.m. för samtliga fastigheter och lokaler där Region Skånes förvaltningar bedriver sina verksamheter. 1. Återremittera ärendet för framtagande av aktuell kostnadskalkyl. 5.8 Energi- och miljöbesparing i Region Skånes fastigheter Fastighetsnämnden föreslår att medel avsätts för genomförandet av ett energi- och miljöbesparingsprojekt i Region Skånes fastigheter. Pressinformation Regionstyrelsen

8 1. Regionstyrelsen anvisar 20,0 miljoner kronor ur regionstyrelsens ram i 2008 års budget för de mest lönsamma energibesparingsinvesteringarna enligt framställning från fastighetsnämnden. 2. Regionstyrelsens uppdrar åt fastighetsnämnden att återkomma med en särskild redovisning av det ekonomiska resultatet av hittills genomförda åtgärder inom fastighetsutvecklingsentreprenaden alltsedan starten av projektet Uppnådd energibesparing och miljöförbättring jämfört med angiven målsättning skall ingå i redovisningen. Redovisningen skall föreläggas regionstyrelsen före årsskiftet 2008/ Ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö Regionfullmäktige har fattat beslut om förhyrning av nytt regionhus i Malmö och uppdragit åt regionstyrelsen att teckna ramavtal och hyresavtal avseende förhyrningen. I enlighet med detta uppdrag föreligger nu förslag till ramavtal vilket föreslås att regionstyrelsen godkänner. 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ramavtal avseende förhyrning av nytt regionhus i Malmö. Protokollsanteckningar: (s) och (v) (sd) deltog ej i beslutet 5.10 Forskningsprojekt för ökad integration i Öresundsregionen Integrationsprocessen mellan Skåne och Själland har pågått under flera år. I syfte att genom faktabaserade beslutsunderlag kunna påskynda Öresundsintegrationen föreslås därför att Region Skåne tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sparbanksstiftelsen Skåne, Malmö stad samt ev Dansk Ehrverv genomför ett antal fördjupade analyser. 1. Regionstyrelsen deltar i forskningsprojektet för ökad integration i Öresundsregionen och anslår :- med finansiering ur regionstyrelsens anslag till förfogande. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter; Malmö Stad, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt ev Dansk Ehrverv bidrar till finansieringen i enlighet med vad som redogjorts för i ärendet. Protokollsanteckning: (v) 5.11 Motion: Krav vid upphandling av textilier Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att Region Skåne ska ställa krav vid sina upphandlingar av textilier så att de inhandlade textilierna kommer att uppgå till minst 10% ekologisk bomull. Vidare Pressinformation Regionstyrelsen

9 föreslås att alla textilier som används närmast hud på nyfödda barn ska vara ekologiskt odlade och kemikaliefria. Detta ska införas på neonatalavdelningar och sedan successivt på barn och vuxenavdelningar med en höjning av andelen ekologisk bomull med minst 5% per år. 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.12 Motion: Energieffektivisering och användning av grön el i Region Skåne Roland Nilsson (v) och Vilmer Andersen (v) föreslår i en motion att en rad olika åtgärder vidtas för en energieffektivisering och för användning av grön el i Region Skåne. 1. Motionen ska anses besvarad genom vad som anförts i regionstyrelsens yttrande. Reservation: (s) Protokollsanteckning: (v) 5.13 Motion Transfetter i maten Björn Söder (sd) föreslår i en motion att livsmedel som Region Skåne köper in och serverar inte ska innehålla industriellt framställda transfetter och att Region Skåne i övrigt följder den danska linjen i fråga om transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala fettinnehållet. 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) 5.14 Motion Upprättande av barnbokslut Björn Söder (sd) föreslår i en motion att Region Skåne, i syfte att förbättra förståelsen för fattade besluts påverkan hos barn och ungdomar, införa barnbokslut fr o m bokslut Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Reservation: (sd) Pressinformation Regionstyrelsen

10 5.15 Motion: Tillåt husdjur i färdtjänstfordonen Eva Örtegren (s) och Uno Aldegren (s) har i motion föreslagit att färdtjänstreglementet ändras så att djur tillåts i färdtjänstfordonen på samma villkor som i kollektivtrafiken. 1. Motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande Regler för sjukresor Förslag till nytt regelverk för sjukresor har utarbetats. I nuvarande regelverk saknas bl a kopplingar till den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänst samt till olika relevanta regelverk i sjukvården. Det nya förslaget innebär bl a lika avgift för alla patientgrupper, betalning efter avstånd, höjd ersättning för resa med egen bil, ett enhetligt högkostnadsskydd och förenklad intygshantering. 1. Återremittera ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott efter hörande av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium Förslag till ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Förslag om ändring av bolagsordning i Innovator Skåne AB och Skåne Care AB föreligger. Förslag till ändringar avser för Innovator Skåne AB:s del styrelsens sammansättning och borttagande av hembudsklausul och för Skåne Care AB:s del styrelsens sammansättning. 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändringar i bolagsordningen för Innovator Skåne AB och Skåne Care AB Laglighetsprövning KL. Regionfullmäktiges beslut , 32 Reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer, mål Björn Söder (sd) har överklagat regionfullmäktiges beslut , 32 angående reviderat bidragssystem för politiska ungdomsorganisationer. Länsrätten har berett Region Skåne tillfälle att inkomma med yttrande senast Pressinformation Regionstyrelsen

11 1. Regionstyrelsen avger yttrar sig till Länsrätten enligt föreliggande förslag. Reservation: (sd) 5.19 Val. Styrgrupp i samarbetsprojekt Kunskapsregion Skåne Region Skåne, Malmö kommun, Malmö högskola, Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Lunds kommun, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun har ingått ett samarbetsavtal i syfte att uppnå en kraftfull och hållbar utveckling av Skåne till en konkurrenskraftig kunskaps- och forskningsregion nationellt och internationellt. Samarbetsprojektet benämns Kunskapsregion Skåne (tidigare Januaribolaget ). Projektet ska ha en styrgrupp som består av två representanter från var och en av parterna. 1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter (2) att ingå i styrgruppen för samarbetsprojektet Kunskapsregion Skåne Jerker Swanstein (m) Uno Aldegren (s) Mer information: Pressekreterare Björn Martinsson, , Pressinformation Regionstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer