Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler."

Transkript

1 Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Mer information hittar du på 1

2 Företagsform Försäkring Finansiering Mentor Marknad Markandsföring Avtal Personal Produkter och tjänster Inköp, varulager och pågående arbeten Kundkrediter Redovisning och revision Resultatuppföljning Balansräkning Generationsskifte och familjeföretag Slutråd Om organisationen Förmåner och lägre priser, för dig som är medlem Juridisk rådgivning Avtal, kontakt och mallar Försäkringar Garant Affärslitteratur Bilar och bränsle Offentlig upphandling Telefoni Transport Hotell och resor sidan 3 sidan 3 sidan 5 sidan 6 sidan 7 sidan 7 sidan 10 2

3 Företagsform Aktiebolag är i regel den bästa företagsformen, detta beror i huvudsak på att ansvaret i ett aktiebolag är begränsat och att aktiebolagslagen har klara regler. Aktieägare bör upprätta kompanjonavtal, då aktiebolaget ägs av mer än en ägare. Handelsbolag, ägarna av ett handelsbolag har obegränsat solidariskt ansvar. Bolagets ägare bör upprätta kompanjonavtal. Enskild firma, medför obegränsat personligt ansvar hos ägaren. Företagets resultat måste även täcka marknadsmässig lön, inklusive egenavgifter till ägaren. Många företagare, som driver sitt företag som enskild firma tänker inte på ovanstående faktum, detta kan medföra att företagarna kan lura sig själv. Försäkring Se till att ha nödvändiga företags- och personförsäkringar, kontakta ditt försäkringsbolag eller ring Företagarna Försäkring. Om ett företag har mer än en ägare bör kompanjonförsäkring tecknas. Ha kontinuerlig kontakt med ditt försäkringsbolag samt översyn av lås, larm och vakthållning med mera. Finansiering Undersök huruvida du har den rätta finansieringen, genom att kolla med olika finansieringsinstitut/banker. Diskutera frågan med din bankman, redovisningskonsult och revisor. Försök få så långfristig finansiering som möjligt. Undersök nya finansieringsfromer som crowdfunding och så vidare. Mentor Det kan vara en god idé att skaffa en erfaren mentor som har tid och intresse att engagera sig i din verksamhet. Du kan exempelvis vända dig till Företagarna Region Syd och deras mentorsteam för mer information. Det är i regel positivt med en extern styrelseledamot i företagets styrelse. Mentor och den externa styrelseledamoten skall ha fortlöpande information om väsentliga händelser i företaget. Vänd dig till regionkontoret om du söker mentor,

4 Marknad Vilka är dina konkurrenter? Ta reda på dina konkurrenters starka och svaga sidor. Framhåll dina starka sidor och förbättra dina svaga sidor. En SWOT-analys är kanske lämplig? Styrkor/Möjligheter = att utnyttja. Svagheter/Hot = att åtgärda Benchmarking; jämför din tjänst eller produkt med konkurrenternas tjänster och produkter. Marknadsföring Företagaren är en viktig symbol för företagets reklam. Sätt alltid kunderna i fokus. Välj olika kanaler och medier att marknadsföra företaget, tänk kostnadseffektivt. En kurs i marknadsföring kan vara en god investering. Kundreklamationer och klagomål skall tas om hand på bästa sätt, då blir kunden belåten och rekommenderar dig till nya kunder. Planlägg marknadsföringen, allmän och riktad, analysera och bearbeta tilltänkta kunder. Kunder vill att du är tillgänglig, tänk igenom hur du kan möta kundernas behov på bästa sätt. Hemsida och webbshop ska hållas uppdaterad. För att nå speciella kundgrupper bör befintliga nätverk utnyttjas. Det kan också vara lämpligt att ta del av externa databaser för att nå önskade målgrupper. Deltag gärna på nätverksträffar. Bredda ditt kundunderlag, gör dig inte beroende av en eller två kunder. Var noga med att hålla utlovade leveranstider, vilket medför gott betyg för ditt företag. Medverka på mässor och utställningar både av försäljningsskäl och för att hålla dig uppdaterad på nyheter. Mycket nöjda kunder är den billigaste markandsföringen. En bra struktur gör att kunden ser dig som en tillförlitlig leverantör. Avtal Rådgör alltid med expert innan du skriver avtal. Om du är medlem i någon branschorganisation, kan det vara lämpligt att fråga någon av deras konsulter/jurister. Detta är ofta ekonomiskt fördelaktigt, så som exempelvis Företagarnas kostnadsfria juridiska rådgivning. Tidsplan bör alltid upprättas för tagna beslut. Offerter skall vara totala; ange pris, betalningsvillkor, installation, utbildning, leveranstid, leveransvillkor, provkörning och garanti. Specialavtal bör ibland upprättas med kollegor och/eller leverantörer för att säkra produktion om företaget råkar ut för katastrof. 4

5 Personal Se ledarrollen utifrån de anställdas ögon. Föregå med gott exempel. Undersök och gå igenom gällande lagar och regler. Försök att få medarbetarna engagerade i företagets framgång. En befattningshavare kan vara som klippt och skuren till sin nuvarande befattning men kan på en annan befattning vara till betydligt större nytta för företaget. Rätt person på rätt plats kan alltså vara ett utvidgat begrepp. Ofta växer förmågan hos en medarbetare om vederbörande får sig tilldelad ett större ansvar. Anställda med spetskompetens är en stor tillgång för företaget men också en riskfaktor. Gardera risken! Om det är ett familjeföretag bör familjemedlemmar löpande informeras om företagets angelägenheter. De blir härigenom bättre ambassadörer för företaget. För en god personalpolitik, se Företagarnas personalhandbok på hemsidan Produkter och tjänster Satsa på kvalitet det lönar sig! Upprätta förkalkyl för att få underlag till prissättning och rätt bedömningsunderlag vid olika valsituationer. Var noga med att från början få rätt prissättning på företagets produkter och tjänster. En förkalkyl skall alltid följas upp med en efterkalkyl. Detta för att öka precisionen till kommande kalkyleringar. Se också till att ha effektiva fakturerings- och kravrutiner. De intäkter, som inte kommer genom egen fakturering utan exempelvis genom avräkning från speditör, måste kollas mot egna underlag. Ibland måste man ställa sig frågan om man skall utveckla och/eller avveckla någon produkt eller tjänst. Inköp, varulager och pågående arbeten Jämför kvalitet, villkor och priser mellan olika leverantörer. Se Företagarnas förmånsavtal i slutet av detta dokument, eventuellt finns där en förmån som du kan ta del av. Vid anskaffning av ny maskin kan leasing vara ett bra finansieringsalternativ. Det är enkelt att kalkylera och positivt för både balansräkning och likviditet. Kolla att attestinstruktionen är aktuell och att rutinerna fungerar. Vid upphandling är det bra att anlita en oberoende konsult alltså inte enbart lita på leverantörers olika försäljningsargument. 5

6 Undersök de faktorer som påverkar kapitalbindningen för att se hur det går att minska kapitalbehovet och öka lönsamheten. Kundkrediter Låt inte företagets kundansvariga lägga ner mycket tid på att driva in sena betalningar till företaget, ibland kan det vara fördelaktigt att vända sig till ett inkassoföretag för en bra lösning. Redovisning och revision Ta gärna hjälp av en kunnig redovisningskonsult i samband med uppläggning av redovisningssystem och affärsrådgivning. Gör klart syftet med att driva företaget och bestäm den vinst som önskas samt håll fast vid detta mål. Upprätta likviditets- och resultatbudget. Var inte för optimistisk med siffrorna. Se till att alltid ha en korrekt, informativ och uppdaterad redovisning. Se till att ha en backup på elektroniska filer som exempelvis företagets bokslut. Välj en revisor som kan din bransch och som intresserar sig för ditt företag. Håll dig uppdaterad på nya regler gällande skatter och avgifter, Resultatuppföljning Rapporter och nyckeltal, speciellt branschnyckeltal, ger företagaren vägledning att styra företaget i rätt riktning utnyttja dessa. Resultatuppföljning i kombination med verkningsfulla åtgärder lönar sig. De företagare som prioriterar resultatuppföljning uppnår bättre resultat. Om resultatet visar att ingripande måste ske, gör då detta omgående. Balansräkning Företagets soliditet (beskattat eget kapital och obeskattade reserver efter avdrag för latent skatteskuld i förhållande till balansomslutning) är mycket viktig. Företagets likviditet (omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder) är också viktig. Företagets bokförda tillgångar analyseras för att se att ingen tillgång är övervärderad. Felaktigt värde rättas till. Se över bokförda skulder så de är korrekta. 6

7 Revisor eller redovisningskonsult kan lämpligen utföra detta arbete. Huvudsaken är att det blir utfört. Generationsskifte och familjeföretag Det är viktigt vid genorationsskifte att den övertagande parten får mandat att styra och driva företaget. Forskning visar att skiften fordrar planering, utbildning och i regel medverkan av en erfaren, extern rådgivare. Alla familjemedlemmar skall invigas i processen. Endast familjemedlemmar med nödvändig kompetens bör arbeta i familjeföretaget. Goda relationer mellan överlåtare och arvtagare är av väsentlig betydelse. Det är viktigt att överlåtarens goda relationer med personal, kunder och leverantörer tas över av arvtagaren, samtidigt som arvtagaren skapar nya och goda relationer. Överlåtaren kan tilldelas stimulerande uppgifter, till exempelvis kan överlåtaren vara mentor till arvtagaren och/eller ordförande i bolagets styrelse. Att tilldela överlåtaren ett nytt engagemang eller uppgift leder ofta till en bättre relation framledes. Slutråd Det kan vara lämpligt att vid ledningsgrupp- eller extra styrelsemöte diskutera vissa av ovanstående nämnda punkter, så att ni är överrens om uppdrag, strategier och styrning. Vid kommande möten kan ni behandla nya punkter. Detta är ett axplock av frågor som berör dig som företagare. Det finns ett antal organisationer vars verksamhet ger fler och fördjupade förutsättningar för att du ska kunna driva ditt företag lönsamt och hållbart. Om organisationen Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare kontakt med oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer. Företagarna arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. Idag skapas fyra av fem jobb i små företag och det är ett viktigt samhällsmål att dessa företag kan fortsätta att växa och anställa. Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar. 7

8 Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser. Vi företräder ca företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Förmåner och lägre priser, för dig som är medlem Som medlem i Företagarna får du tillgång till en rad fördelaktiga erbjudanden från våra partners. Läs och se vilka som passar dig. För mer detaljerad information om alla förmånerna kan du se på Juridisk rådgivning Ring till rådgivningen och få hjälp med olika juridiska problem som rör ditt företagande. Om du behöver mer omfattande juridisk hjälp kan du även anlita Företagarnas jurister till kraftigt rabatterat pris. Telefon Avtal, kontrakt och mallar Teller sänker dina kortavgifter; Teller och Nets erbjuder förmånliga erbjudande för betalterminaler och kortinlösen. Draftit juridiska avtal; Draftit är en webbaserad tjänst som ger dig tillgång till hundratals olika juridiska avtal, mallar och blanketter. Som medlem i Företagarna erbjuds du att testa alla tjänster gratis under en vecka. Därefter betalar du från 990 kronor per år (ordinarie pris är 4200 kronor per år). UC säkra affärer; En kreditupplysning hjälper dig snabbt och enkelt att säga ja till en bra affär och nej till dåliga. UC kan hjälpa dig att hitta nya kunder. Försäkringar Garant; Vi har förhandlat åt dig och premierna är rekordlåga. Spara tals kronor på våra försäkringar. Garant grundplus; Ett brett basförsäkringspaket som omfattar sjukvård, livoch olycksfall allt till ett mycket förmånligt pris. Garant anställd; Ta hand om din viktigaste resurs. En populär sjukvårdsförsäkring där även liv-, olycksfalls- och krisförsäkring ingår. Garant sjukvård; Försäkringen ger dig snabb och bra vård samt ersätter kostnaden för privat och offentlig vård. Garant inkomstskydd; Ger dig en ekonomisk ersättning månadsvis när du är sjukskriven. Garant kompanjonförsäkring; En livförsäkring som skyddar företaget om det händer din kompanjon något. Garant småföretag; En företagsförsäkring anpassad för företag som omsätter max 50 miljoner kronor. Garant bil; En komplett fordonsförsäkring för personbil och lätt lastbil. Garant intäkt; En försäkring som på ett enkelt sätt tryggar intäkterna till ditt företag om du eller någon annan nyckelperson blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Garant rehab; En rehabiliteringsförsäkring som hjälper dig att snabbt få dina anställda tillbaka i arbete efter sjukdom eller olycksfall. 8

9 Garant pensionsrådgivning; Vilken pension kommer du att få som egenföretagare? Rådgivningen är helt oberoende och utan säljinslag. För mer information om försäkringar: , Affärslitteratur Adlibris; Nu kan du som medlem köpa utvald litteratur inom områden som markandsföring, ledarskap och ekonomi till förmånliga priser. Bilar och bränsle BMW; Sveriges mest populära bilavtal! Du får hela 10 procent rabatt på bilens grundpris vid köp av ny tjänstebil. Du får även rabatt vid köp av BMW originaldelar. Året efter inköpet erhålls också en kundpremie på 1000 kronor per bil. BMW MC; Vid köp av ny MBW MC får du tillbehör eller förarutrustning till ett värde av 6000 kronor. Toyota; Erbjuder upp till 10 procent rabatt på bilen inklusive fabriksmonterad utrustning. OKQ8; På OKQ8-stationer får du 80 öre i rabatt per liter diesel och 42 öre i rabatt per liter bensin. OKQ8 är Sveriges största bensinkedja med 740 tankställen. Mini; Avtalet innebär att du får åtta procent i rabatt vid köp av ny Mini tjänstebil. Offentlig upphandling Guide i steg för steg; Företagarnas experter har beskrivit allt du behöver veta för att kunna lägga ett anbud i en offentlig upphandling. Mer info på: Telefoni Transport Tele 2; Sveriges vassaste företagsavtal för mobilaabonnemang. Avtalet innebär även en lång rad specialförmåner på mobiler med mera. DB Schenker; DB Schenker har ett brett utbud av fraktlösningar. Som medlem får du tillgång till DB Schenkers produkter och tjänster till extra förmånliga priser. Hotell och resor Best Western; 19 procent rabatt på samtliga Best Western-hotell i världen och 10 procent rabatt på konferensbokningar i Sverige. 9 Malmö Aviation och Sverigeflyg; Res med Malmö Aviation till specialpris. Välkommen att flyga till eller från Bromma cityflygplats med snabba och smidiga flöden samt korta avstånd. Läs mer om våra förmåner och hur de fungerar

10 Här nedan har vi samlat hemsidor som kan vara bra att besöka för dig som företagare:

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer