starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet"

Transkript

1 Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden , 179 Godkända av kommunfullmäktige , 165 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden Godkända av kommunfullmäktige Postadress Ängelholms kommun Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir , vx Telefax E-post Internet

2 Innehållsförteckning LAGAR OCH FÖRORDNINGAR... 3 TILLSTÅND... 3 TILLSYN... 4 BIDRAG... 6 ANSÖKAN... 4 VILLKOR FÖR ATT STARTA OCH DRIVA ENSKILD FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG... 4 Allmänt... 5 Kvalitet... 5 Lokaler... 5 Köadministration... 6 Service... 6 Avgifter... 6 Verksamhetens upphörande... 7 Årsredovisning... 7 Val av revisor... 7 Försäkringar... 7 VEM KAN STARTA ENSKILD FÖRSKOLA ELLER SKOLBARNSOMSORG?... 7 ANSÖKAN

3 Lagar och förordningar Skollag och läroplaner är de främsta centrala styrdokumenten som ska följas och tillämpas i den pedagogiska verksamheten i förskola respektive skolbarnsomsorg, oberoende av om den drivs av kommunen eller någon annan. I skollagens (SL) kapitel 2 a finns bestämmelser om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunen är ytterst ansvarig för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola respektive skolbarnsomsorg. Sådan verksamhet kan också anordnas av enskilda. (SL 2 a:1) Bestämmelser om enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg finns i kapitel 2 a, i skollagen. I detta kapitel finns också bestämmelser om de aktuella verksamheternas uppgift, samt om personal. Även andra lagar, förordningar och föreskrifter gäller och berör t ex arbetsgivaransvar och lokaler. Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Semesterlagen Dessutom finns lagar som reglerar rätten till ledighet för vård av barn eller utbildning, samt diskrimineringslagar m m. För kommunal verksamhet på entreprenad gäller också lagen om offentlig upphandling (LOU) samt konkurrenslagen. I förskolans verksamhet ska Läroplan för förskolan (Lpfö 98) med övergripande mål och riktlinjer följas också av den som driver enskild förskola. I fritidshemmets verksamhet ska Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) tillämpas så långt det är möjligt. FN har antagit konventionen om barns rättigheter, deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt standardregler för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Dessa dokument är också styrande för barnomsorgsverksamheten. Tillstånd För att yrkesmässigt få bedriva enskild förskola eller enskilt fritidshem behövs tillstånd (SL kapitel 2 a, 13, 14). Tillstånd får beviljas av den kommun där verksamheten ska bedrivas och endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för bedömningen av kvalitetskravet vid tillståndprövning av enskilda förskolor. Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt tillstånd sökas. Den som startar enskild verksamhet utan tillstånd kan dömas till böter. 3

4 Tillsyn Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (SL kap 2 a, 15, 16). Om missförhållanden råder får kommunen förelägga den som har ansvaret för verksamheten att avhjälpa missförhållandena. Tillståndet kan återkallas om missförhållandet är allvarligt och ingen rättelse sker. Kommunens beslut i ärenden om tillstånd, återkallande eller föreläggande får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (SL 2 a:19). Bidrag För att enskild förskola eller enskilt fritidshem ska godkännas av BUN och kommunfullmäktige (KF) måste vissa krav vara uppfyllda (SL 2 a:3). I kraven ingår också ett positivt förhandsbesked från Byggnadsnämnden på ansökan om bygglov. Först då KF har godkänt verksamheten kan kommunen betala ut ekonomiskt bidrag (SL 2 a:17). Kommunen fastställer varje år driftbidragets storlek och villkoren för detta. Ersättning utgår även för hyra inklusive värme och konsumtionsavgifter med faktisk kostnad enligt avtal, som dock är maximerad till genomsnittskostnaden per år och inrättad plats för motsvarande kommunal verksamhet. Bidraget utbetalas månadsvis i förskott. Beloppet ska finnas på föreningens konto senast den 21:e utbetalningsmånaden. Avstämning sker månadsvis mot faktiskt antal inskrivna barn och barnens omsorgstimmar innevarande månad. Fullständiga listor på samtliga barn placerade i verksamheten, samt eventuella barn från annan kommun, ska vara Barn- och utbildningskansliet tillhanda senast den 15:e i varje månad för att bidrag ska utbetalas. I det fall uppgift om aktuella omsorgstimmar ej är inlämnade inom föreskriven tid, utbetalas resurser utifrån 15 timmar/vecka. Ansökan I Ängelholms kommun ansvarar Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) för förskoleverksamhet för barn som är 1 5 år, samt skolbarnsomsorg för åringar. Ansökan om att starta enskild förskola och enskilt fritidshem ska sändas till Barnoch Utbildningsnämnden före den 1 mars året innan verksamheten planeras starta för att BUN ska kunna beakta ärendet i samband med budgetbehandlingen för kommande år. Bygglovsansökan eller förhandsförfrågan när det gäller utformningen av enskild förskola eller fritidshem sänds till Byggnadsnämnden. Det formella godkännandet av ansökan att starta enskild verksamhet tas av kommunfullmäktige efter framställan från BUN. Kommunen väljer själv om behovet av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska tillgodoses i kommunal eller enskild regi. 4

5 Villkor för att starta och driva enskild förskola och fritidshem Allmänt I förskolans och skolbarnsomsorgsverksamheten ska läroplanerna (Lpfö 98 resp Lpo 94) följas också av den som driver enskild verksamhet. Allmänna råd för fritidshem har tagits fram av Skolverket utifrån skollagens bestämmelser. Verksamheten ska ha de lokaler och den utrustning som krävs för att barnen i en trygg, säker och hälsosam miljö ska kunna få omsorg och pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Ur verksamhetssynpunkt är det viktigt att noga överväga barngruppernas storlek och barnens ålder. Personalen ska ha sådan pedagogisk utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. De inskrivna barnen i enskild verksamhet ska i princip vara skrivna och stadigvarande boende i Ängelholms kommun. Placeras barn (undantagsvis) inom den enskilda verksamheten, som är folkbokförda i annan kommun, ska tillstånd inhämtas från Ängelholms kommun. Bidrag betalas ej för barn som inte är folkbokförda i kommunen. Den enskilda huvudmannen får i dessa fall komma överens med den kommun där barnet är folkbokfört om ersättning för bruttokostnaden inklusive lokalkostnader. Den förening som är ansvarig för den enskilda verksamheten ska se till att samtlig personal erinras om tystnadsplikten. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden (Skollagen kap 2 a, 18). Kvalitet Läroplanerna anger den värdegrund som verksamheten ska utgå från samt mål och riktlinjer. I läroplanens första del klargörs värdegrunden och uppdraget. I den andra delen redovisas målen för verksamheten i sin helhet, dvs inriktningen och den önskade kvalitetsutvecklingen. Uppdraget är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska ha god kvalitet, där omvårdnad, fostran och lärande integreras. Omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet. Lokaler Lokalernas utformning är viktig och dessa ska vara ändamålsenliga och anpassade för lek, vila samt måltider. Det ska också finnas skötrum, barn- och personaltoalett. Planeringen måste ske med hänsyn till barngruppens storlek och sammansättning, personal och arbetssätt, öppethållande, handikappanpassning, ventilation m m. Det är viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med regionalt skyddsombud, samt berörda myndigheter såsom Miljönämnd, Räddningsnämnd och Byggnadsnämnd för att få deras synpunkter. 5

6 Kö- och placeringsadministration Den enskilda verksamheten svarar själv för köadministrationen. Lediga platser ska erbjudas barn från den kommunala barnomsorgskön. Även enskilda verksamheter ska erbjuda plats till barn i behov av särskilt stöd. Samtliga barn i föreningen skall vara inskrivna genom en särskild överenskommelse mellan huvudmannen och vårdnadshavarna. Av överenskommelsen skall barnets vistelsetider, genomsnittlig närvaro per vecka, samt hushållets d v s där barnet är folkbokfört gemensamma bruttoinkomst per år framgå. Uppgift lämnas per den 15:e i varje månad till barn- och utbildningskansliet om placerade barn, barnens omsorgstimmar/vecka, samt datum då barn slutar eller börjar. Kommunens omplaceringsregler gäller även inom enskild verksamhet. BUN-förvaltningen har rätt att ta del av kölistor hos enskilda verksamheter för att administrera fördelningen av platser. Den 15:e varje månad skall aktuella och fullständiga listor på barn som står i kö för barnsomsorgsplats sändas till barn- och utbildningskansliet. Vid tvister betalas ersättning ut till den enhet där barnet fysiskt är placerat den 15:e i månaden. Service Kommunen ska enligt skollagen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål när vårdnadshavare anmält behov av plats i förskola eller fritidshem. Kommunen kan informera om att plats finns ledig i enskild förskola eller enskilt fritidshem. Den enskilda barnomsorgen ska erbjuda samma service i fråga om öppethållande som motsvarande kommunal verksamhet. Föreningen kan stänga p g a planeringsdagar. Vårdnadshavarna ska få information om vilka dagar det gäller i god tid för att kunna lösa sitt omsorgsbehov vid dessa tillfällen. Föreningen får inte stänga verksamheten för semester i det fall omsorgsbehov finns, utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Avgifter Kommunen lämnar bidrag till en enskild verksamhet som har godkänts av kommunfullmäktige, om verksamheten uppfyller fastställda krav. Högre avgift än den av kommunen antagna maxtaxan (se bilaga) får ej debiteras föräldrarna. Barn som placeras i enskild förskola eller fritidshem omfattas av syskonrabatt. (KF 152/00). Huvudmannen för den enskilda verksamheten svarar själv för att konstruera, fastställa och debitera föräldraavgifter, samt i förekommande fall även för kravverksamhet. För att rätt avgift skall utgå åligger det respektive hushåll att lämna aktuell inkomst, samt barnets schemauppgifter löpande. 6

7 Verksamhetens upphörande Om enskild verksamhet upphör på grund av konkurs etc, påtar sig kommunen att, i den mån det finns lediga platser, placera berörda barn i motsvarande kommunal verksamhet. Barnen placeras utifrån gällande regler. Uppstår allvarligt missförhållande i enskild verksamhet och som ej avhjälps, kan kommunen återkalla tillståndet och verksamheten upphör därmed. Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska lämnas till kommunen varje år. Val av revisor Oavsett i vilken driftsform som den enskilda verksamheten drivs ska val av revisorer rapporteras till kommunen. Försäkringar Föreningen skall hålla sina respektive egendomar inom anläggningen försäkrade. Vid driftsstopp i verksamheten som uppkommer genom brand, elavbrott eller annat sätt utan kommunens vållande eller vid reparation äger föreningen inte rätt till särskild ersättning från kommunen. Föreningen skall tillse att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för barn i den kommunala förskoleverksamheten. Föreningen svarar för erforderliga försäkringar för anställd personal. Vem kan starta enskild förskola eller fritidshem? Föräldrakooperativ Förening Förening Personalkooperativ Enskild person Bolag Stiftelser En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn. En sammanslutning med anknytning till en ideell organisation som har facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet. En sammanslutning som erbjuder en speciell form av pedagogik, t ex Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik eller annan pedagogisk inriktning. En sammanslutning av personal som tillsammans tar ansvar för sina egna och/eller andras barn. som yrkesmässigt vill driva enskild verksamhet. Ett bestämt antal personer som driver enskild verksamhet som ger ekonomisk vinst. Möjliga bolagsformer för enskild verksamhet är aktiebolag, handels- och kommanditbolag. Bostadsstiftelser, etc 7

8 ANSÖKAN Ställs till Barn- och utbildningsnämnden Ängelholms kommun Stadshuset Ängelholm Ansökan avser Förskoleverksamhet Fritidshem Fritidsklubb Familjedaghem (enskild firma) Firmanamn Kontaktperson Adress Postadress Telefon Mobiltfn E-post Organisationsnummer Önskat startdatum Verksamhetsansvarig Fastighet där verksamheten ska bedrivas Fortsättning 8

9 Till ansökan bifogas 4 Verksamhetsidé / pedagogisk inriktning/personalgruppens storlek, sammansättning och utbildning 4 Uppgift om planerat antal barn och åldersfördelning 4 Ritning över lokaler 4 Hyreskontrakt (i förekommande fall) 4 Tillstånd gällande bygg-/marklov (i förekommande fall) 4 Godkännande från Miljönämnden respektive från brandskyddsmyndigheten 4 Registreringsbevis/ bolagsavtal/ föreningens stadgar (dvs dokument som styrker vilken verksamhet som ska bedrivas och i vilket namn) 4 Försäkringsintyg gällande personal, barn, lokaler samt ansvarsförsäkring 4 F-skattebevis (gäller familjedaghem) 4 Intyg om att skatt är betald Undertecknad har tagit del av kommunens regler för att starta och driva enskild verksamhet och ansöker om att ovan nämnda verksamhet godkänns av kommunen och därmed erhåller kommunalt bidrag. Underskrift av behörig firmatecknare Datum NN 9

10 MAXTAXA gällande fr o m Avgift för barn i ålder 1 3 år som är inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten förskola/familjedaghem) Omsorgstid över 20 tim/vecka Omsorgstid upp till 20 tim/vecka Barn 1 3,0 % av inkomst, högst kr/mån 2,6 % av inkomst, högst kr/mån Barn % av inkomst, högst 840 kr/mån 2,0 % av inkomst, högst 840 kr/mån Barn 3 1,0 % av inkomst, högst 420 kr/mån 1,0 % av inkomst, högst 420 kr/mån Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift Avgift för barn 4-5 år fr o m 1 augusti, som är inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem), med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år: Omsorgstid över 20 tim/vecka Omsorgstid upp till 20 tim/vecka Barn 1 2,4 % av inkomst, högst kr/mån 2,0 % av inkomst, högst 840 kr/mån Barn 2 1,6 % av inkomst, högst 672 kr/mån 1,6 % av inkomst, högst 672 kr/mån Barn 3 0,8 % av inkomst, högst 336 kr/mån 0,8 % av inkomst, högst 336 kr/mån Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift Avgift för barn i årskurs F - 3 som är inskrivna i skolbarnsomsorgen (fritidshem/familjedaghem) Barn 1 2% av inkomsten dock högst 840 kronor i månaden Barn 2 1% av inkomsten dock högst 420 kronor i månaden Barn 3 1% av inkomsten dock högst 420 kronor i månaden Barn 4 Ingen avgift Avgift för barn i årskurs 4-6 som är i öppen verksamhet (fritidsklubb) Barn 1 1% av inkomsten dock högst 420 kronor i månaden Barn 2 0,5 % av inkomsten dock högst 210kronor i månaden Barn 3 0,5 % av inkomsten dock högst 210 kronor i månaden Barn 4 Ingen avgift Det yngsta inskrivna barnet räknas som Barn 1. Den högsta avgiften skall betalas för det yngst inskrivna barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre inskrivna barnet. För det fjärde inskrivna barnet utgår ingen avgift. Ingen avgift utgår för Allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. För 4- och 5-åringar med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan. 10

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer