Hinduismen är även representerad i länder som Nepal, Bangladesh och Pakistan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hinduismen är även representerad i länder som Nepal, Bangladesh och Pakistan."

Transkript

1 Innehåll Hinduism Historia Lära Skrifter Ritualer Riktningar Livsfrågor Etik Politik Övningar Hinduismen är den tredje största religionen i världen med omkring en miljard anhängare. Av dessa bor ca 90 procent i Indien. Hinduismen är även representerad i länder som Nepal, Bangladesh och Pakistan. Indien är, enligt grundlagen, en sekulär stat. Med sekulär stat menas att det inte finns någon statsreligion och att religionen inte heller ska ha någon betydelse i det politiska livet. Trots detta genomsyrar hinduismen hela samhället då denna ingår som en naturlig del i vardagslivet för de flesta indier. Hinduismen har ingen grundare och den är heller ingen homogen (enhetlig) religion då den varken har någon övergripande organisation eller någon helig skrift som är erkänd av alla anhängare. Hinduismen är mer att betrakta som ett samlingsnamn för en mängd olika trosinriktningar och traditioner. Detta framkommer inte minst i en hinduisk bön: "Må bra tankar kommer till oss från alla håll." Hinduismen i Sverige I Sverige har det funnits hinduer sedan 1940-talet. Idag finns uppskattningsvis ca hinduer i Sverige. De flesta tillhör trossamfundet Hinduiska Samfundet i Sverige (HSS). Hare Krishnarörelsen (International Society for Krishna Consciousness) som grundades i USA år 1966 kom till Sverige år 1973 och har idag ett hundratal aktiva medlemmar. En hinduisk förening, som bildades på 1980-talet, Hindu Mandir Society, ligger bakom grundandet av Sveriges största hindutempel. Hindutemplet som invigdes år 1999 är beläget i Helenelund utanför Stockholm. -1- Aum Aum har blivit en nyckelsymbol för hinduismen. I grunden representerar Aum världssjälen i form av en enda stavelse.

2 Jainism Jainismen grundades av den andlige vishetsläraren Mahavira (500-talet f v t) även kallad jina (segrare). Jainismen har idag ca 4,2 miljoner anhängare varav de flesta bor i Indien. Jainisterna består dels av munkar och nunnor, dels av vanliga bekännare av vilka kvinnor utgör en stor del. Kärnan inom jainismen är omtanken om allas välfärd och hälsa. Denna omtanke gäller även universum. Men ingenting i universum är skapat av någon gud utan har alltid funnits och allt styrs av kosmiska lagar. Universum innehåller jivas (levande själar) och ajivas (ickelevande objekt). Grundläggande för jainistisk livsföring är vratas. En av dessa vratas är ett ytterst strängt ahimsaideal (icke-våld). I vardagslivet innebär det att jainister är vegetarianer eftersom man inte får döda något levande. Många munkar och nunnor använder t o m en kvast att sopa med framför sig för att undvika att trampa på någon insekt. Symbolen med den uppsträckta handen ska mana till att man stannar upp och tänker sig för innan man tar ett beslut. I mitten av cirkeln står ordet ahimsa. Historia Induskulturen Induskulturen uppstod kring floden Indus i norra Indien omkring 2300 f v t. Städerna Harappa och Mohenjo-Daro utgör de två viktigaste arkeologiska fyndorterna i detta område. Religionen i Induskulturen verkar ha varit knuten till offer som förekommit främst i området kring Harappa. Den vediska perioden På 1500-talet f v t började indoeuropeiska stammar att tränga in i nordvästra Indien. Samlingsnamnet för dessa stammar var arier vilket är benämningen på de folk som talar indoiranska språk. Med sig hade arierna en polyteistisk religion dvs en tro på flera gudar. Vid sidan av gudarna Vishnu och Rudra (senare benämnd Shiva) tillbad man krigsguden och tillika gudarnas kung Indra, eldens gud Agni och solguden Surya. Till de gudinnor som förekom hörde morgongudinnan Ushas, nattens gudinna Ratri samt fruktbarhetsgudinnan Prithivi. Ariernas religion blandades nu med den offerreligion som redan fanns inom Induskulturen. Dessutom var det vid den här tiden som de äldsta delarna av hinduismens heliga skrifter, Vedaskrifterna kom till. Det är anledningen till att denna period i hinduismens historia benämns för den vediska perioden. Ahimsa som på sanskrit betyder icke-våld innebär att man inte bör skada eller döda andra levande varelser På 500-talet f v t genomgick den norra delen av Indien en kulturell omvandling. En stor del av befolkningen hade inte längre något större intresse för den vediska offerreligionen. Istället växte nya mer filosofiska läror fram. Till dessa hörde buddhismen och jainismen. Detta resulterade i att den vediska religionen trängdes tillbaka, framför allt till landsbygden. Denna utveckling kom att leda till framväxten av den s k klassiska hinduismen. Den klassiska hinduismen Den klassiska hinduismen utgick ifrån de heliga Vedaskrifterna men offerriterna tonades ner och den polyteistiska gudstron förändrades. Alla gudar ansågs nu vara en del av en och samma gudomlighet som benämndes Brahman. Men tre gudar blev särskilt viktiga: Brahma, Vishnu och Shiva. En moralisk princip som också fick stor spridning var ahimsa. Ahimsa som på sanskrit betyder icke-våld innebär att man inte bör skada eller döda andra levande varelser. Dessutom fick yoga dvs fysiska och mentala meditationsövningar ett genomslag. -2-

3 Den religiösa kartans förändring Hinduismen fick efter denna religiösa nyorientering en dominerande position i hela Indien vilket resulterade i att både jainismen och buddhismen nära nog helt tappade sitt inflytande. På 1500-talet skulle dock ytterligare vissa förändringar ske. Efter att muslimer hade invaderat norra delen av Indien kom en stor del av befolkningen där att övergå till islam. Dessutom skulle en helt ny religion se dagens ljus, sikhismen. Sikhismen liknar till viss del hinduismen men det finns även likheter med islam då sikhismen är en monoteistisk religion. Sikhism Sikhismen är med sina 25 miljoner anhängare idag världens femte största religion. Sikhismen är en monoteistisk religion som grundades av Guru Nanak på 1500-talet. Ett av hans kända citat lyder: det finns ingen hindu, det finns ingen muslim dvs alla är lika inför Vahiguru, den ende guden. Sikhismens heliga skrift Adi Granth en sidor lång skrift anses vara unik i jämförelse med andra heliga skrifter då den inte är skriven med inverkan av någon gudomlighet. Lara Enligt hinduismen består den gudomliga verkligheten av ett stort antal gudar och gudinnor av varierande slag. Dessa gudar representerar den kosmiska lagen eller ordningen. Om denna ordning hotas kan den högsta gudomen själv ingripa. Kosmos har nämligen sin grund i och utgår från en evig och oföränderlig högsta gudom vilken vanligtvis identifieras med Brahman (världssjälen). Samsara Kosmos (inom naturvetenskapen använder man begreppet universum) ingår i ett kretslopp, samsara, av ständiga återfödslar. Guden Brahma har som uppgift att skapa kosmos. Den gud som efter skapelsen upprätthåller kosmos är Vishnu. När så kosmos tid är till ända och förstörs vilket orsakas av guden Shiva är det dags för ett nytt kosmos. Sikhismen har sitt viktigaste fäste i den indiska delstaten Punjab. Här, i staden Amritsar, ligger det Gyllene templet vilket är sikhernas religiösa centrum. Den sikhiska organisationen, Khalsa, bygger på social rättvisa där man inte skiljer på människor p g a av kast, kön eller hudfärg. Manliga döpta medlemmar bär tillnamnet Singh (lejon) och kvinnliga döpta medlemmar bär tillnamnet Kaur (prinsessa). En khalsamedlem kan identifieras utifrån fem attribut: Kesh innebär att man inte klipper sitt hår eller skägg. Kroppen är en gåva från Gud som inte ska ändras. Vuxna sikhiska män bär turban för att skydda håret. De fyra övriga attributen är en kangha (en träkam), kacchhaira (knälånga underbyxor), kara (ett stålarmband och kirpan (en dolk). Sikhismens kännemärke utgörs av en orange symbol Khanda (det tveeggade svärdet) omgivet av två sablar och en cirkel. -3-

4 Den stora och den lilla traditionen Den lilla och den stora traditionens hinduism är begrepp som skapats av den amerikanske antropologen Robert Redfield ( ). Bakgrunden till Redfields uppdelning är att hinduismen kan ses som ett samlingsnamn för olika trosinriktningar och traditioner. Den lilla traditionens hinduism förekommer på landsbygden och utmärks av att man sätter hälsa, fruktsamhet och framgång som viktiga mål i livet. Det är också en hinduism som vanligtvis leds av kvinnor. Den stora traditionens hinduism har sitt fokus på hinduismens heliga skrifter, Vedaskrifterna. Denna tradition leds av hinduiska präster, brahminerna, vilka har som sin uppgift att förmedla innehållet i dessa skrifter. Kretsloppstanken, samsara, gäller inte bara kosmos utan även för människan och alla andra biologiska livsformer (djur och växter). Människans själ, som inom hinduismen benämns atman, betraktas som en gudomlig gnista som givits av Brahman, världssjälen. Atman som betyder "det eviga jaget" utgör vårt sanna jag, vårt medvetande och våra erfarenheter, och ligger till grund för vår existens. Och det är också själen som återföds inte den fysiska kroppen. Människans själ tar alltså plats i en ny fysisk kropp efter återfödelsen. Karma Vilken typ av liv en människa återföds till styrs av de gärningar (karma) som man utfört i livet. Karmalagarna innebär att varje handling resulterar i en konsekvens antingen omedelbart, någon gång i framtiden eller i nästa liv. God karma resulterar i en bra eller en bättre tillvaro i nästa liv. Dålig karma resulterar i det motsatta. Djur och växter skiljer sig från människor i detta avseende genom att de inte har en fri vilja. De kan alltså inte skilja på ont och gott. Därför kan de heller inte hållas ansvariga för sina handlingar. Enligt hinduismen får dock djur och växter alltid en bättre tillvaro efter återfödelsen. Dharma Av människans livsmål är dharma (plikter) det viktigaste. Dharma innebär att man har olika skyldigheter eller plikter beroende på ålder, kön och social ställning. Att utföra sina plikter är ett exempel på hur man skaffar sig en god karma. Till en skolelevs plikter hör bl a att sköta sitt skolarbete medan en lärare har som en av sina plikter att sätta rättvisa betyg. Även som kvinna och man har man olika plikter. Moksha Slutmålet, frigörelse (moksha) från återfödelsens kretslopp, är något som man kan uppnå endast som människa. Tat twam asi dvs "Det (Brahman) är Du (atman)" är ett uttryck för att människans själ (atman) är en del av världssjälen (Brahman). Det är först då man till fullo förstår detta som man kan nå moksha. En av flera vägar till denna förståelse är att utöva och till fullo behärska meditationstekniken yoga (begreppet kommer från sanskritordet yuj som betyder foga samman). Maya Det främsta hindret för förståelsen att människans själ (atman) är en del av världssjälen (Brahman) är att de allra flesta människor identifierar sig enbart med atman och med sitt jordiska liv. Men enligt hinduismen är allt jordiskt inget annat än inbillade föreställningar. Dessa inbillade föreställningar som döljer den sanna verkligheten benämns maya. Om människan inte genomskådar maya måste hennes själ återvända till jorden i ständigt nya återfödslar

5 Skrifter Vedaskrifterna Vedaskrifterna Till hinduismens heliga skrifter räknas främst Vedaskrifterna. Vedaskrifterna, en av världens äldsta bevarade religiösa skrifter, anses inte ha några författare. Istället ska skrifterna ha tillkommit som ett resultat av gudomliga uppenbarelser erhållna av visa män och betraktas därför som felfria. Vedaskrifternas tre första delar har sina rötter i den vediska perioden medan den fjärde delen, Upanishaderna, har ett innehåll som förknippas med klassisk hinduism. Veda-samhita innehåller de tre hymnsamlingarna Rigveda, Samaveda och Yajurveda. Den kanske viktigaste hymnsamlingen, Rigveda, innehåller främst motiv från ariernas invandring till Indien på 1500-talet f v t. Samaveda är en hymnsamling som är avsedd att användas av prästerna och Yajurveda är en handbok som innehåller formler som användes vid offerritualer under den vediska perioden. De forntida uppenbarelser som Vedaskrifterna bygger på kom till en början, under flera århundraden, att berättas muntligt av brahminerna (prästerna). Detta ledde till att olika tolkningar kom att spridas. Detta resulterade i sin tur till att en flora av olika trosuppfattningar uppstod vilket är ett karakteristiskt särdrag för hinduismen. Berättartraditioner Under åtminstone två årtusenden har hinduer lyssnat till berättelser om gudar och människor. Dessa berättelser är främst hämtade från skrifterna Ramayana och Mahabharata. Lycklig är Brahmana innehåller föreskrifter kring de offerritualer som beskrivs i Yajurveda. den som får lyssna, för han möter aldrig någon sorg, säger ett in- Aranyaka eller de s k skogsböckernas texter fick endast studeras i skogen då de annars genom sin magiska karaktär ansågs kunna skada familjen. Upanishaderna består av filosofiska skrifter i vilka förklaringarna till de för hinduismen så centrala begreppen brahman, atman, maya, samsara och karma görs. Här utvecklas även tankarna om fysisk och mental yoga som metod för praktisk religionsutövning. I dag presenteras dessa berättelser även i form av tv-serier, filmer och serietidningar. Då hinduer tar del av dessa stärks moralen. Berättelserna handlar nämligen ofta om ett rättfärdigt beteende vad gäller kärlek, kampen mellan ont och gott eller om synen på plikter. diskt ordspråk. Smritiskrifterna Till viktiga skrifter räknas också smritiskrifterna som i motsats till Vedaskrifterna anses ha författare. Till dessa skrifter hör främst Ramayana (dramatiska berättelser om kungasonen Rama). Enligt hinduisk tro ska Rama vara guden Vishnu i mänsklig gestalt. En annan viktig skrift är Mahabharata som omfattar hela verser. Till de mest kända texterna i Mahabharata hör Bhagavadgita (Herrens sång). En välkänd text i Bhagavadgita utgörs av samtalet mellan guden Krishna och krigaren Arjuna om hur man uppfyller sin plikt (dharma). Arjuna ifrågasätter varför han ska medverka i en strid då detta kommer att resultera i att han kommer att döda sina egna släktingar. Krishna försäkrar honom om att denna kamp är rättfärdig eftersom han bara gör sin plikt som krigare vilket ger god karma. Krishna -5-

6 Initiering Inom hinduismen finns en ritual som kan jämföras med kristendomens dop och konfirmation. Initiering är en ritual där pojkar (8-12 år) från de högsta samhällsklasserna deltar. Pojkarna rakas på huvudet och lär sig ett mantra (heligt ord). Därefter tilldelas de ett snöre att ha runt halsen vilket innebär att de berättigas att läsa de heliga vedatexterna. Efter denna ritual benämns dessa pojkar "de två gånger födda" eftersom de på detta sätt anses ha fötts på nytt. Sadhu Bland vuxna hinduer finns de som i sin religionsutövning anses ha nått ett stadium där man blir benämnd som sadhu. Sadhu är beteckningen på en helig man vilken har avsagt sig det sociala livet för att istället ägna sig åt att försöka nå moksha (befrielse från kretsloppet). Vanligtvis finner man en sadhu på en ashrama vilket är en avskild plats för meditation (ungefär som ett kloster). En sadhu är ofta asket vilket innebär att de lever ett mycket enkelt liv utan några som helst privata ägodelar. Sadhu Ritualer Puja Den praktiska religionsutövningen inom hinduismen benämns puja vilket i första hand innebär tillbedjan av gudar. Puja utförs i templen men det är lika vanligt, kanske vanligast, att puja utförs i hemmet. Detta har i sin tur lett till att hemmet betraktas som en helig plats och därför tar man alltid av sig skorna när man går in. Tempelritualer De präster som tjänstgör i templen benämns pujari. Men de som tjänstgör i de mest betydande gudarnas tempel är brahmaner (de högsta prästerna). Till tempelbesök hör vanligtvis en vandring runt templet. Anledningen till detta är att man på så sätt får del av den heliga platsens gudomliga energi. Hymner där gudomen lovprisas är även det ett inslag i tempelkulten som också innefattar instrumentalmusik. Den praktiska religionsutövningen inom hinduismen benämns puja vilket i första hand innebär tillbedjan av gudar Prasada I templen är gudarna tillgängliga för hinduer i form av bilder eller statyer. Och i denna form behandlas de som en levande person. De väcks på morgonen, tvättas, kläds, smyckas och får offergåvor i form av mat och dryck. Särskilt viktigt i religionsutövningen är givandet av mat till guden/ gudarna. Den mat som förekommer i detta sammanhang kallas prasada och symboliserar den generositet som en bekännande hindu känner till den eller de gudar som givit dem en möjlighet till ett liv fyllt av möjligheter. Prasada är en av vanligtvis sexton aktiviteter (upacaraer) som utförs under puja. Till andra upacaraer hör frambärande av offergåvor som blommor, rökelse, ljus etc. En av de viktigaste upacaraerna är att cirkla med ett ljus kring en bild av gudomen. Darsana En aktivitet av särskild betydelse för tempelbesökaren är darsana. Darsana betyder se eller skåda. Tempelbesökaren ser gudomen men gudomen ser även tempelbesökaren och offergåvorna. Detta anses möjligt eftersom en av tempelprästernas uppgifter är att öppna gudomens ögon på bilderna/statyerna genom att sticka hål i ögonen med en nål. Pilgrimsorter För en hindu finns även många pilgrimsorter (tirthaer) att besöka. Den i särklass heligaste staden för shivaiter (dyrkare av guden Shiva) är Varanasi som ligger vid floden Ganges i delstaten Uttar Pradesh

7 Ganges Floden Ganges har sin källa i Himalaya. En av bergskedjans glaciärer, den 30 km långa Gangotriglaciären, vars främre kant kallas Gaumukh (kons mun) p g a att vattnet här är mjölkvitt betraktas av hinduerna som flodens källa. Varanasi med sina ca tempel, besöks årligen av mer än en miljon hinduiska pilgrimer. I Indien finns förutom Varanasi ytterligare sex heliga städer. Kanchipuram Den gyllene staden och staden Ayodhya omnämns i smritiskriften Ramayana. Dwarka ska enligt legenden ha grundats av guden Krishna och staden Mathura räknas som Krishnas födelseort. De två övriga städerna är Haridwar som är målet för den heliga festen Kumbh Mela (Se Högtider) och staden Ujjain vilken under vissa år även den är målet för Kumbh Mela. Det finns även sju heliga floder. Dessa är Ganges, Sarasvatifloden, Yamuna, Indus, Godavari, Narmada och Cauvery. Högtider Som i alla religioner har även hinduismen högtider. Men inom hinduismen varierar dessa högtider lokalt och efter social och religiös grupptillhörighet. De flesta tempel har t ex sina egna årliga högtider. Kumbha Mela Till de främsta högtiderna hör Kumbha Mela. Den firas vart tredje år men i olika städer. Dessa städer är Haridwar, Allahabad, Nashik och Ujjain. De rituella bad som genomförs under denna högtid i de heliga floderna Ganges (Haridwar), Ganges och Yamuna (Allahabad), Godawari (Nashik) och Shipra (Ujjain) anses avlägsna all moralisk orenhet. Diwali Under ljushögtiden diwali (det hinduiska nyåret) tänder man små oljelampor som placeras i husen, i trädgårdarna eller på hustaken. Diwali firas i fyra dagar till gudinnan Lakshmis ära. Under högtiden offrar man sötsaker och man ger varandra presenter. Holi Färgernas högtid, Holi, firas för att markera vårens ankomst. Man tågar i processioner, tänder eldar och kastar färgat puder (gulal) på varandra. Festen firas bl a till minne av guden Krishnas lek med herdar och herdinnor. Det är denna lek som ligger till grund för att man kastar färgat pulver på varandra. -7- För hinduerna är Ganges mer än en helig flod. Hon är gudinnan Ganga. Hinduerna tror på Gangas helande kraft och därför strör man ut offergåvor och ägnar sig åt renande bad i flodens vatten. Ganges flyter fram genom den heliga staden Varanasi. Om man kremeras här underlättas, enligt hinduisk tro, färden till nästa liv. Daliter, benämning på dem som tillhör den lägsta samhällsgruppen, sköter kremeringsprocedurerna. Det utförs ca 250 kremeringar per dag i Varanasi.

8 Riktningar Vishnuism Den största riktningen med sina ca 580 miljoner anhängare är vishnuismen. Här är guden Vishnu i centrum för religionsutövningen. Ett rödgult u-format tecken i pannan vittnar om detta. Vishnu är en av de absolut viktigaste hinduiska gudarna. Han avbilas alltid med blå kroppsfärg och oftast med fyra armar. Han bär kungakrona och hans attribut är en snäcka (shankha), en diskus (chakra), en stridsklubba (gada) samt en lotusblomma (padma). Vishnus tio avatarer Fisken Matsya Sköldpaddan Kurma Vildsvinet Varaha Avatar som på sanskrit betyder nedstigande är ett begrepp som användas i de fall då Vishnu låtit sig återfödas på jorden. Närhelst och varhelst religionsutövandet avtar, o Bharatas ättling, och irreligiositeten dominerar mer och mer vid den tidpunkten stiger Jag ned. (Bhagavadgita 4:7). Lejonmannen Narasimha Dvärgen Vamana Parashurama Rama Krishna Buddha Ryttaren Kalki Lakshmi, Vishnus maka, som kallas "Lotusen" är en av de populäraste gudinnorna. Hon ses som en modell för den ideala hinduiska hustrun och förknippas med fruktbarhet och materiell framgång. I detta sammanhang brukar hon benämnas Shri (Den lyckobringande). Under nyårsfesten Diwali står Lakshmi i centrum. Shivaism Att leva ett enkelt asketiskt liv är utmärkande för en annan riktning inom hinduismen - shivaismen. Shivaismens ca 220 miljoner anhängare dyrkar framför allt guden Shiva. Shiva framställs ofta halvnaken och insmord med aska eftersom han är nära förknippad med tapasya dvs askes. Genom att måla tre parallella streck i pannan med aska markerar man att man dyrkar Shiva. Shiva bär ett halsband av sammanflätade ormar och hans panna pryds av ett tredje öga. Bland de föremål som avbildas i hans händer finns en treudd (trishula), en yxa och damaru-trumman. Shiva Parvati (Bergets dotter) är Shivas maka. Hon identifieras med den kvinnliga principen och hon karaktäriseras även som shakti (kraft). I detta sammanhang brukar man tala om shaktism det feminint gudomliga. Parvati står till förfogande för Shiva som genom hennes shakti kan forma och sätta sin prägel på världen. Men alla manliga gudar har sin shakti. Vishnus shakti är hans gemål Lakshmi. Elefantguden Ganesh är son till Shiva och Parvati och den gud som vanligtvis tillbeds allra först. Han är även de studerandes särskilda gud. Av misstag högg Shiva av huvudet på Ganesh. Parvati blev rasande och krävde att sonen skulle få livet tillbaka. Shiva lovade då att ersätta hans huvud med ett huvud från den första levande varelse han kunde hitta. Det råkade bli en elefant. Ganesh -8-

9 Shaktism En riktning inom hinduismen vars ca 200 miljoner anhängare dyrkar gudinnor som Devi (den stora gudinnan), Durga och Kali kallas shaktism. Inom shaktismen ses gudinnor som den styrande kraften i tillvaron. Shaktismen förbinds ofta med tantrism vilket är en beteckning för metoder för att nå andlig fulländning (siddhi). Under en mästares (guru) ledning och genom meditationsövningar kan utövaren uppnår denna fulländning. Viktiga inslag är att uttala heliga ord (mantra) på språket sanskrit som ofta åtföljs av speciella handställningar (mudra). Marga Befrielse inom hinduismen innebär att bryta samsara, återfödelsens kretslopp, så att den individuella själen atman kan förenas med världssjälen Brahman. Det finns olika riktningar eller befrielsevägar, marga, som anses vara lämpade för olika typer av människor men de är samtidigt tillgängliga för alla. Krishnarörelsen En västerländsk form av vishnuism är Krishnarörelsen som grundades i USA år 1966 av den indiske gurun Abhay Charan De. Medlemmarna förbinder sig att följa fyra regler: att inte ha sexuellt umgänge som inte är i barnalstrande syfte, att inte använda berusningsmedel (här inkluderas även kaffe och te), att inte äta kött, fisk, ägg, lökväxter eller svamp samt att inte syssla med spel och dobbel. Guden Krishna är en central gud i rörelsen. Den viktigaste ritualen är sankirtana, dvs att sjunga: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna hare hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama hare hare Karmamarga (Handlingens väg) innebär att korrekt utföra sina plikter dvs uppfylla sin dharma. Här framhålls således det rätta handlandet. De regler som gäller i detta sammanhang är att inte skada något levande väsen, att inte ljuga, att inte stjäla, att inte leva okyskt och att inte vara girig. Karmamarga bygger på läror hämtade från skriften Bhagavadgita. Bhaktimarga (Hängivenhetens väg) betonar hängivenhet till en personlig gud, oftast Vishnu och då så som han framträder i sin avatar Krishna. Målet efter att man befriats från kretsloppet är enligt denna väg att få vistas nära den gud man tillbett. Jnanamarga (Insiktens väg) Jnana är ett begrepp som står för den rätta kunskapen. Jnanamarga är en intellektuell väg vilken innebär studier av filosofiska texter för att förstå att det egna jaget egentligen är en del av Brahman (världssjälen). För att nå insikt betonar man särskilt meditationen som främsta metod. Yoga En teknik som används inom de olika befrielsevägarna är yoga. Yogateknikerna omfattar bl a fysiska övningar (olika kroppsställningar och andningstekniker) samt kontroll av sinnena (olika koncentrations- och meditationsövningar. Hathayoga går ut på att lära sig behärska sin kropp. Stor vikt läggs vid andningsövningar (prana-yama) och gymnastiska kroppsställningar (asana). Genom att övervinna sina fysiska begränsningar med mental styrka kan man nå ett meditativt tillstånd där man når insikt om förhållandet mellan atman och Brahman. Brahma Brahma ses av vissa som en personifiering av Brahman (världssjälen) och i vediska texter framställs han som skapargud i en treenighet tillsammans med Vishnu och Shiva. Brahma anses stå bortom all tillbedjan och det kan vara en anledning till att det finns så få tempel som är tillägnade honom. Ett av de mest kända Brahma-templen ligger i Pushkar (pilgrimsort i delstaten i Rajasthan). Traditionellt avbildas Brahma med fyra huvuden vars ansikten symboliserar de fyra väderstrecken och med fyra armar som symboliserar de fyra Vedaskrifterna. Rajayoga handlar om att nå insikt om förhållandet mellan atman och Brahman genom mental koncentration främst via meditativa övningar. En av övningarna är att sitta i den berömda lotusställningen. Se bilden. Rajayoga finns även i en modern västerländsk version som främst bygger på fysiska och mentala avslappningsövningar

10 Gudssyn Hinduismens ord för gud är deva dvs stråla eller lysa. Men gudssynen inom hinduismen är långt ifrån enhetlig. Generellt sett kan man säga att den är panteistisk vilket innebär att det gudomliga finns överallt. Samtidigt kan man beteckna hinduismen som en polyteistisk religion med en enorm mångfald av gudar som tillbeds. Ytterligare ett perspektiv på gudssynen är att många hinduer ser gudarna som olika aspekter av en och samma gudom nämligen Brahman, världssjälen. I den meningen kan hinduismen ses som monoteistisk. Till en monoteistisk syn på gudarna hör också vishnuism (dyrkan av Vishnu som den enda sanna guden) och shivaism (dyrkan av Shiva som den enda sanna guden). Livsfrågor Universums tillblivelse Konservativa hinduer ser de heliga Vedaskrifterna som gudomliga uppenbarelser och de är därför ofelbara. Oavsett vad som står i dessa skrifter, även om det strider mot den moderna vetenskapens syn på t ex universums tillblivelse så accepteras detta. Liberala hinduer ser däremot inte Vedaskrifterna som ofelbara. De menar att de delar av skrifterna som motsäger naturvetenskapen kan avfärdas. En övergripande uppfattning, oavsett inställningen till Vedaskrifterna, är att många hinduer ser hinduismen som en metafysisk lära i motsats till vetenskapen. I skriften, Bhagavadgita, finns en text där det sägs att målet med det analytiska studiet av den materiella världen är att finna tillvarons själ (Mahabharata 5:4). Denna filosofi, den s k Sankhya-filosofin, menar att den moderna vetenskapens metoder endast ger en begränsad bild av verkligheten. Det beror på att man inom vetenskapen endast accepterar den fysiska verkligheten dvs den materiella världen som grund för sina teoribildningar. För att förstå den fulla verklighetens natur bör man, enligt denna filosofi, även införliva den metafysiska verkligheten dvs tillvarons själ. Meningen med livet För en hindu finns det under livet, generellt sett, två livsmål att sträva efter. Det första målet är pliktuppfyllelse (dharma). Det andra och viktigaste målet, men också det svåraste målet att nå, är befrielsen (moksha) från återfödelsens kretslopp. Livet efter döden I skriften Bhagavadgita förklaras hur man som hindu ska se på döden. Precis som en människa kastar bort gamla kläder och köper nya, så kastar själen bort den utslitna kroppen och återinträder i en ny (Bhagavadgita 2:22) Etik Människosyn Människans själ, atman, utgör vårt sanna jag, vårt medvetande och våra erfarenheter. Varje människa har olika skyldigheter eller plikter beroende på ålder, kön och social ställning vilket påverkar vad man återföds till. Jämställdhet I den hinduiska kulturen har kvinnas plats, traditionellt sett, varit i hemmet. Men idag har kvinnor ofta universitetsutbildning och de kan också delta i politiken liksom i affärslivet. Det finns även sedan 1970-talet skolor för utbildning av kvinnliga präster. Men kvinnans ställning varierar mellan den traditionella landsbygden och de mer sekulariserade storstäderna. Den äldre generationen kvinnor fick äta måltiderna sist av alla. I utpräglade traditionella landsbygdsområden är detta fortfarande en regel

11 eftersom familjestrukturen där är starkt patriarkalisk (mansdominerad). Men författarna Sudhir och Katharina Kakar skriver i boken The Indians - portrait of a people (2007) att numera är det vanligt att mannen och kvinnan lever sitt liv på lika villkor. Sex före äktenskapet Sex före äktenskapet är inte accepterat bland hinduer. Homosexualitet Homosexualitet finns knappt nämnd i de hinduiska skrifterna. Men i det sekulära indiska samhället är situationen en annan. År 2009 avkriminaliserade en domstolsinstans homosexualitet. Men år 2013 beslutade Indiens Högsta domstol att återinföra den gamla lagen vilket innebär att homosexualitet åter kriminaliseras. Enligt lagen kan homosexuella dömas till tio års fängelse. Organdonation Det finns ingen religiös lag som förbjuder hinduer från att donera sina organ och vävnader. Dessutom är en vanlig uppfattning att efter att själen har lämnat kroppen finns det inget som hindrar att kroppens organ delas med andra. Abort Inställningen till abort varierar inom hinduismen. De flesta riktningar är emot abort, men godkänner det om moderns liv är i fara. Politik Kastsystemet Kastsystemet utgår ifrån en gammal föreställning om det harmoniska samhället vilket utmärks av en social hierarki som inte får rubbas. Enligt denna hierarki klassificerar man fyra traditionella samhällsklasser, kaster eller varna, som var och en är indelade i ett stort antal undergrupper eller jati enligt indiskt språkbruk. Dessa jati (vanligast förknippade med olika yrkesgrupper) är viktigast för hinduerna i dagens syn på kastsystemet. Det är i lag förbjudet att diskriminera någon på grundval av kastsystemet enligt den indiska grundlagen som trädde i kraft år Men kastsystemet bestämmer trots detta fortfarande främst den sociala tillhörigheten. Olika kasttillhörigheter (baserat på vilka som anses tillhöra de traditionella samhällsklasserna) men även olika jati inom samma kast påverkar vilka man kan gifta sig med och vilka man kan umgås med. Det finns även en femte samhällsgrupp, daliter. Daliterna, som inte är en egen samhällsklass men med egna kaster, utgör idag ca 20 % av Indiens befolkning. Tidigare var de utestängda från tempel och skolor men även från stora delar av det sociala livet. Men detta förändrades efter grundlagsbeslutet från år I samband med kampen för Indiens självständighet (år 1947) framhävdes den s k "Hinduiskheten" (hindutva) för att höja den nationella självkänslan. Till de politiker som främst sätts i samband med detta är Mohandas Gandhi ( ) som vidareutvecklade Ahimsa-läran till att även stå för användningen av icke-våldsmetoder i den politiska kampen. Vid sidan av den toleranta linje som representerades av Gandhi som ironiskt nog mördades utvecklades också en militant hinduisk nationalism vilken främst var antimuslimsk. Denna typ av politisk aktivitet kallas i Indien communalism vilket står för spänningen mellan olika religiösa grupperingar. Det finns även vissa grupper bland dem som förespråkar hinduiskhet som vill verka för att upprätta en hinduisk stat (hindu rashtra). De fyra samhällsklasserna Den främsta av de fyra traditionella samhällsklasserna är brahmana (präster) vilken har till uppgift att förmedla Vedaskrifterna. Därefter följer kshatriya (krigare) vars plikt är att beskydda folket och vaishya (jordbrukare och köpmän) som ska bedriva jordbruk och handel. Den fjärde samhällsklassen är shudra (kroppsarbetare) som ska tjäna de tre främsta samhällsklasserna

12 Fokusbegrepp Aum Brahaman samsara karma dharma moksha maya Upanishaderna Bhagavadgita puja prasada darsana Frågor 1. Hinduismen är den tredje största religionen i världen. Hur många anhängare har hinduismen? 2. Återberätta kort vad som utmärker jainism respektive sikhism. 3. Enligt hinduismen är det karmalagarna som styr om man som människa får ett bättre eller sämre liv efter återfödelsen. Detta gäller inte för djur. Varför? 4. Det främsta hindret för människan att nå målet att bli befriad från kretsloppet är maya. Vad menas med maya? 5. Vedaskrifterna och Smritiskrifterna anses ha tillkommit på olika sätt. Vad är det som skiljer dessa skriftsamlingar åt i detta avseende? 6. En troende hindu är övertygad om att guden eller gudarna de tillber vet att de fått ta emot offergåvor. Vad är förklaringen till detta? 7. Både guden Vishnu och guden Shiva har en speciell kraft som de kan utnyttja. Vad är det för kraft? 8. Inom hinduismen finns olika s k befrielsevägar. Vad innebär a) handlingens väg, b) hängivenhetens väg och c) insiktens väg? 9. Vilka olika typer av gudssyn förekommer inom hinduismen? 10. På vilket sätt påverkar kastsystemet människors liv? sadhu Kumbha Mela Diwali Holi Brahma vishnuism shivaism shaktism marga Analys Hinduismen är den av världsreligionerna som, enligt många, är mest anonym i Sverige. Vad tror du det kan bero på? Kastsystemet bestämmer främst den sociala tillhörigheten. Olika kasttillhörigheter påverkar vilka man kan gifta sig med och vilka man kan umgås med. Är kastsystemet unikt för hinduismen eller tycker du att denna tankegång även finns inom andra kulturer t ex i Sverige? Vissa människor tycker att världsreligionernas svar på livsfrågorna är svåra att förstå. Andra är av annan åsikt. Om du skulle ranka världsreligionerna judendom, kristendom, islam och buddhism efter svårighetsgrad att förstå vilken plats skulle då hinduismen få? Motivera ditt svar. yoga

onsdag den 1 februari 2012 Hinduism

onsdag den 1 februari 2012 Hinduism Hinduism Hinduism och buddhism liksom flera andra religioner har sitt ursprung i Indien Cirkulära religioner Buddhismen är en gren som vuxit från hinduismens träd Indien: mångfald, en tendens att blanda

Läs mer

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduism Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduismen är en mycket gammal religion vilken har sina rötter 4000 år tillbaka i tiden. Hinduerna kallar sin religion

Läs mer

tisdag 7 maj 13 Hinduism

tisdag 7 maj 13 Hinduism Hinduism Hinduism och buddhism liksom flera andra religioner har sitt ursprung i Indien - en av världens stora kulturer Cirkulära religioner Buddhismen är en gren på samma träd som hinduismen - gemensamma

Läs mer

Hinduismen. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar.

Hinduismen. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar. En mångskiftande religion Hinduismen är en mångskiftande religion

Läs mer

Hinduismens rötter. Ingen vet exakt när hinduismen kom till, men den anses vara mycket gammal ca 4000 år.

Hinduismens rötter. Ingen vet exakt när hinduismen kom till, men den anses vara mycket gammal ca 4000 år. Hinduismen Film Hinduismens rötter Ingen vet exakt när hinduismen kom till, men den anses vara mycket gammal ca 4000 år. Hinduismen har ingen grundare utan är istället resultatet av att många olika religioner

Läs mer

söndag den 30 mars 2014 HINDUISMEN

söndag den 30 mars 2014 HINDUISMEN HINDUISMEN VILKA HELIGA PLATSER FINNS? HELIGA BYGGNADER. Hinduer går ibland till olika tempel för att be. Deras böner är oftast om att dom ska få lycka och välgång. Det kändaste templet är Madurai i Indien.

Läs mer

Kortfattat om hinduismen: Oum aum

Kortfattat om hinduismen: Oum aum Hinduismen Hinduismen är den största religionen i Indien. Det är en mycket gammal religion som har funnits i flera tusen år. Hinduismen har ingen särskild grundare utan man tror att den har vuxit fram

Läs mer

Hinduismens utbredning i världen

Hinduismens utbredning i världen Hinduismen Hinduismens utbredning i världen Centrala tankegångar Kunskapskrav 1 Cirkulär livssyn, polyteistisk (?) Brahman, atman, reinkarnation, samsara, moksha, karma Synen på Gud och människa: Urkunder

Läs mer

Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran

Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran Hinduism Hinduism är egentligen ett samlingsnamn på en mängd olika traditioner. Begreppet kommer från de brittiska kolonisatörerna på 1800- talet. Britterna försökte

Läs mer

Heliga skrifter. Andra viktiga texter är Upanishaderna och Mahabharata.

Heliga skrifter. Andra viktiga texter är Upanishaderna och Mahabharata. Hinduismen del 4 Heliga skrifter Inom hinduismen finns ett stort antal heliga skrifter av varierande ålder varav de äldsta (Vedaskrifterna) härstammar från omkring 1200 f.kr. Andra viktiga texter är Upanishaderna

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och

Läs mer

Buddism och hinduism. Religioner i öst

Buddism och hinduism. Religioner i öst Buddism och hinduism Religioner i öst Hinduismens början Den religiösa tron i Indien är uråldrig, vi vet inte hur gammal den är. Människor som funnits på den indiskahalvön har tillsmmans genom årtusende

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism Hinduism och Buddhism Hinduism är den äldsta av världsreligionerna och en är äldre än både kristendom och islam. Delar av hinduismen kan spåras tillbaka till Induskulturen som fanns kring floden Indus

Läs mer

Nation. Antal hinduer. I % av befolkningen

Nation. Antal hinduer. I % av befolkningen HINDUISM Hinduism (även Sanatana Dharma eller Vaidika-Dharma, sanatana dharma betyder evig plikt eller evig religion) är en av de äldsta kvarlevande religionerna. Hinduismen har många och stora riktningar,

Läs mer

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen.

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Hinduismens spridning

Hinduismens spridning Hinduism Hinduismens land Indien är landet som har 800 miljoner hinduer 80% av befolkningen och nästan olika 5.000 folkgrupper t.ex. 12% muslimer Där det talas över 400 språk som skrivs med 38 olika alfabet..

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Hösten 2017 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. tisdag v. 48 hinduismen tisdag v. 49 buddhismen

Hösten 2017 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. tisdag v. 48 hinduismen tisdag v. 49 buddhismen Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 46-47 Hinduism v. 48 Buddhism v. 49 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) tisdag v. 48 hinduismen tisdag v. 49 buddhismen Analysen

Läs mer

Kast är en social indelning

Kast är en social indelning Hinduismen del två Kast är en social indelning Kastväsendet uppstod i samband med ariernas invasion av Indien på 1500- talet f.kr då de besegrade draviderna som bodde på den indiska halvön. Den klassiska

Läs mer

En religion och en filosofi

En religion och en filosofi Buddhismen Film En religion och en filosofi Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism. Tideräkning börjar år 622. e.v.t. Allah visar sin vilja. genom Koranen. och Muhammeds ed.

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism. Tideräkning börjar år 622. e.v.t. Allah visar sin vilja. genom Koranen. och Muhammeds ed. Grundare (Abraham) och Moses Apostlarna,Paulus och Muhammed Ingen känd. Siddharta Gautama Petrus Hur Grundad ca 1400 f.v.t. Grundad mellan år 30 Tideräkning börjar år 622 Mellan 2500 f.v.t. till Uppstår

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Grundskola 7 9 LGR11 Re Under detta arbetsområde kommer vi att studera två världsreligioner som var och en är ganska olika jämfört med de vi tidigare läst om. Kan det finnas

Läs mer

Världsreligionerna i sammanfattning

Världsreligionerna i sammanfattning Världsreligionerna i sammanfattning Gud Kristendom, judendom och islam är monoteistiska religioner, det vill säga det finns bara en gud. (Mono betyder en, och tei betyder ungefär gud.) Buddhismen har egentligen

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Heliga skrifter

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Heliga skrifter L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Hinduism, Heliga skrifter Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

HINDUISMOCHBUDHISM FÖRDJUPNING

HINDUISMOCHBUDHISM FÖRDJUPNING 2018 HINDUISMOCHBUDHISM FÖRDJUPNING Hinduism och buddhism - Fördjupning/Handledning/Arbetsmaterial Skolprogrammet kan genomföras som en visning eller en visning och en workshop. Det kan fungera som en

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Tro & identitet

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Tro & identitet L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Hinduism, Tro & identitet Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

Världsreligioner i Sverige

Världsreligioner i Sverige Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 5 x 10 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Jonte Sköld Produktion i samarbete med Kunskapsmedia AB STUDIEHANDLEDNING

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

2. Vad menas med begreppet bhaktidyrkan inom hinduismen. Vilka gudar dyrkas och hur går det till?

2. Vad menas med begreppet bhaktidyrkan inom hinduismen. Vilka gudar dyrkas och hur går det till? Tentamen i Religionskunskap med didaktisk inriktning, termin 1 Delkurs 2: Syd- och Östasiens religioner (7,5p) Lördag 20.8.2011 Del 1: Hinduismen Besvara 3 av de följande frågorna (1-4) och 3 av de fyra

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Hinduismen PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Hinduismen PDF ladda ner Hinduismen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Knut A Jacobsen. Hinduismen är en pluralistisk, tolerant och mycket färgrik och komplex religiös tradition. Den är både en religiös praxis

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Heliga rum

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Hinduism, Heliga rum L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Hinduism, Heliga rum Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

HINDUISM & BUDDHISM. Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013. söndag 14 april 13

HINDUISM & BUDDHISM. Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013. söndag 14 april 13 HINDUISM & BUDDHISM Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013 INNEHÅLL Hinduism; Gudar & Heliga skrifter Kastsystemet Levnadsregler Hur gick det till I samhället Påverkan Sammanfattning Buddhism;

Läs mer

Hinduismen. Mattias Larsson

Hinduismen. Mattias Larsson H Hinduismen Mattias Larsson En tidig morgon i Varanasi Tidigt på morgonen, medan det är fortfarande mörkt i den heliga staden Varanasi, lämnar många människor sina hem och ger sig iväg genom stadens mörka,

Läs mer

Vad? Hur? Varför? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen?

Vad? Hur? Varför? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen? Hur och varför utför man vissa ritualer och handlingar inom kristendomen? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen? Det här ska vi lära oss i det här arbetsområdet

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv1 Happy Diwali Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! Se även Generell

Läs mer

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död.

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död. Föreläsning 7 Buddhismen efter Buddhas död. ,,,,, Buddhas död Efter Buddhas död Efter Buddhas död kallades munksamfundet till olika konsilier Buddha hade utsett en av sina följeslagare Ananda - som ansvarig

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

De Hinduiska gudarna. Kraft/ Egenskap Attribut Utseende Färddjur Skaparen Lotusblomma Fyra ansikten Svan

De Hinduiska gudarna. Kraft/ Egenskap Attribut Utseende Färddjur Skaparen Lotusblomma Fyra ansikten Svan De Hinduiska gudarna Brahma: Skaparen och herre över alla varelser. Han står över och bortom tillbedjan, kanske är det därför det inte finns så många tempel tillägnade honom? Brahma avbildas ofta med fyra

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA FÖRELÄSNING BUDDHISMEN Buddhismen är vid sidan av kristendom, islam och hinduismen bland de största världsreligionerna. Buddhismen uppstod för 2000 år sedan i området kring floden Ganges i norra Indien.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.

Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. Buddhism Buddhistisk tempel i Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. Buddha Den upplyste i tempel Phitsanulok, Thailand. Siddharta Gautama Buddha Buddhismen: - Buddhismen tillhör en av världsreligionerna

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Heliga rum

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Heliga rum L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Buddhism, Heliga rum Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Tro & identitet

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Tro & identitet L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Buddhism, Tro & identitet Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år B

Sjätte Påsksöndagen - år B 651 Sjätte Påsksöndagen - år B Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning Vi är omslutna

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Prövning i Religion 1 50 poäng

Prövning i Religion 1 50 poäng Prövning i Religion 1 50 poäng Rekommenderat läromedel En Mosaik av Olov Jansson och Linda Karlsson. Andra religionsböcker för gymnasiet fungerar bra. Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Högtider

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Högtider L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Buddhism, Högtider Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och

Läs mer

Heliga Trefaldighets dag - år B

Heliga Trefaldighets dag - år B Ingångsantifon 751 Heliga Trefaldighets dag - år B Välsignad vare Gud: Fadern och den enfödde Sonen och den helige Ande. Ty han har visat barmhärtighet mot oss. Inledning Varje firande av Eukaristin börjar

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

-- induismen har rotter långt tillbaka i den flodkultur kring floden Indus som blomstrade ungefar 2500 till

-- induismen har rotter långt tillbaka i den flodkultur kring floden Indus som blomstrade ungefar 2500 till Hinduer -- induismen har rotter långt tillbaka i den flodkultur kring floden Indus som blomstrade ungefar 2500 till 1700 före vår tiderakning. Efter invandring till området av bland andra ett ariskt folk,

Läs mer

Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt

Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: Sök mitt 697 Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte

Läs mer

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska

Läs mer

Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss bekänna att vi är omslutna av syndens mörker.

Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss bekänna att vi är omslutna av syndens mörker. 135 Juldagen år C Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

BUDDHISMEN. - Genom lidande till lycka

BUDDHISMEN. - Genom lidande till lycka BUDDHISMEN - Genom lidande till lycka BUDDHISM - RELIGION UTAN GUDAR Det finns ingen början och inget slut - födelse och död pågår hela tiden. Cyklisk världsuppfattning Tydligt fokus på freds och kärleksbudskap

Läs mer

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN BUDDHISMEN Legenden om Buddha Föddes som son till en furste i norra Indien ca 500 f.kr och fick namnet Siddharta Gautama Spåddes att antingen bli stor furste eller stor religiös ledare Överbeskyddades

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Abrahams barn i tre religioner

Abrahams barn i tre religioner Abrahams barn i tre religioner Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar

Läs mer

ETIK Olika teorier och religiösa perspektiv

ETIK Olika teorier och religiösa perspektiv ETIK Olika teorier och religiösa perspektiv Konsekvensetik Konsekvenserna av ditt handlande avgör om handlingen var god Konsekvenserna för: en själv, företaget, föreningen, större grupper och ytterst för

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

grundades ungefär för 3500 år sedan flera gudar Brahma Vishnu Shiva Vedaskrifterna Bhagavadgita Upanishaderna tempel. brahamaner.

grundades ungefär för 3500 år sedan flera gudar Brahma Vishnu Shiva Vedaskrifterna Bhagavadgita Upanishaderna tempel. brahamaner. Hinduismen 1 Utbredning 2 Fakta Hinduismen är en av världens äldsta religioner, man tror att den grundades ungefär för 3500 år sedan. Hinduer tror på flera gudar. De viktigaste heter Brahma, Vishnu och

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

"Vi tror olika!!" Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma?

Vi tror olika!! Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma? "Vi tror olika!!" En planering som utvecklar elevernas förmåga att jämföra några av våra världsreligioner. Eleverna är med och har elevmedverkan i innehåll i olika uppgifter samt hur de vill visa att de

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Heliga rum

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Heliga rum L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Judendom, Heliga rum Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och

Läs mer

Prö vning i Relrel01 50 pöä ng

Prö vning i Relrel01 50 pöä ng Prö vning i Relrel01 50 pöä ng Prövningsansvarig lärare: Karin Bråberg (ht15) Anders Larsson (vt16) email: Karin.G.Braberg@vellinge.se Anders.M.Larsson@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år C

Fjärde Påsksöndagen - år C 621 Fjärde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Den Uppståndne Herren församlar oss idag till firandet

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Grundaren av religionen Buddhism heter Siddharta Gautama. Var prins i Indien för mer än 2500 år sedan. Blev sedan Buddha. Buddhismen grundar sig på

Grundaren av religionen Buddhism heter Siddharta Gautama. Var prins i Indien för mer än 2500 år sedan. Blev sedan Buddha. Buddhismen grundar sig på Mikael C. Svensson Grundaren av religionen Buddhism heter Siddharta Gautama. Var prins i Indien för mer än 2500 år sedan. Blev sedan Buddha. Buddhismen grundar sig på Buddhas tankar och erfarenheter. Om

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Andliga ledare

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Andliga ledare L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Judendom, Andliga ledare Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Den Heliga Familjen - år C

Den Heliga Familjen - år C 157 Den Heliga Familjen - år C Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Kristus - liksom varje människa - kom till

Läs mer

HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER

HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER HANDLEDNING 1 HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER Tio radioprogram 10 x 15 min. sex radiopjäser två gestaltade uppläsningar två reportageprogram (seriens första och sista) som tar upp hinduismen

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA

JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA Religioner JESUS BERÄTTAR & UNDERVISAR (PREDIKAR)= REGLER FÖR KRISTNA 1. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem a. Vad menade han? b. Vad tror ni att han skulle

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

Paraihopövning - Buddhism

Paraihopövning - Buddhism Paraihopövning - Buddhism 1. Samsara Gudarna som finns frälser ej. Inom mahayanainriktningen har bodhisattvor fått samma roll som Gudar. ( ) 2. Karma Buddhismens heliga skrifter. ( ) 3. Kalpas Buddhas

Läs mer

Tantrisk Buddhism allmän information.

Tantrisk Buddhism allmän information. Tantrisk Buddhism allmän information. Den tantriska buddhismen uppstod i Indien på 400 talet e.kr.den är en del av Mahayana,känd också som Vajrayana (sanskit: Vajra = diamant),diamant farkosten,eller mantryana,mantras

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Levnadsregler

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Levnadsregler L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Buddhism, Levnadsregler Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Heliga skrifter

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Buddhism, Heliga skrifter L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Buddhism, Heliga skrifter Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Islam, Högtider

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Islam, Högtider L Ä R A R H A N D L E D N I N G Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och därmed minska klyftor mellan oss människor,

Läs mer

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Tro & Identitet

Tänket bakom filmen. Lärarhandledning: Judendom, Tro & Identitet L Ä R A R H A N D L E D N I N G Lärarhandledning: Judendom, Tro & Identitet Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner

Läs mer

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015 VÄRLDSRELIGIONER Tellus vårterminen 2015 CENTRALA TANKEGÅNGAR/ VAD ÄR RELIGION? Synen på gud/gudar/ingen gud Vad som är det viktigaste inom religionen, hur man bör leva för att vara en god människa Levnadsregler

Läs mer