Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader"

Transkript

1 Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader Anläggning och järnvägsteknik 1

2 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Borlänge E-post: Telefon: Dokumenttitel: Förslag till entreprenadindelning huvudentreprenader, projekt Ostlänken Författare: Otto Andersson och Johan Sundin Dokumentdatum: Version: 0.9 2

3 Innehåll INLEDNING... 5 Projekt Ostlänken... 5 Hållbarhet... 6 Byggnadsinformationsmodellering (BIM)... 6 PRINCIPER FÖR ENTREPRENADINDELNING... 6 Upphandlingsstrategi entreprenader... 6 Förberedande arbeten... 7 PRINCIPER FÖR UPPHANDLING... 7 Upphandlingsförfarande... 7 Prekvalificering... 7 Samverkan... 7 Språk... 8 SAMMANFATTNING AV HUVUDENTREPRENADER... 8 Huvudentreprenader med företrädesvis anläggningsarbeten samt bana... 9 Huvudentreprenader med företrädesvis järnvägsteknik HUVUDENTREPRENADER ANLÄGGNING Entreprenad Gerstaberg, anläggning och BEST Entreprenad Vagnhärad, anläggning och bana Entreprenad Skavsta, anläggning och bana Entreprenad Ålberga, anläggning och bana Entreprenad Kolmården, anläggning och bana Entreprenad Norrköping, anläggning och BEST Entreprenad Norrköpingstunneln anläggning och bana Entreprenad Kardonbanan från Åby till och på Händelö, anläggning

4 Entreprenad Norsholm, anläggning och bana Entreprenad Linköping, anläggning och bana HUVUDENTREPRENADER JÄRNVÄGSTEKNIK Entreprenad Signal- och elteknik Entreprenad Kontaktledning Entreprenad Tele/IT Entreprenad Nyköping bibana mark & konstbyggnad och BEST Entreprenad Kardonbanan från Åby till och på Händelö, BEST Entreprenad Norrköpings nya godsbangård, anläggning och BEST TIDPLAN Projektets övergripande tidplan Upphandlingstidplan Entreprenadtidplan

5 Inledning Under våren 2015 beslutade Trafikverkets styrelse om en upphandlingsstrategi för Projekt Ostlänkens entreprenader. Strategin beskriver på en övergripande nivå principer för utformning, innehåll och storlek på entreprenaderna samt att entreprenadindelningen kommer att göras längre fram. Detta dokument beskriver Projekt Ostlänkens föreslagna indelning i huvudentreprenader, val av affärsform samt om förberedande arbeten. Detta arbete har bedrivits av en arbetsgrupp inom Projekt Ostlänken. Under en heldag i juni 2015 genomfördes en workshop med förslag på alternativa entreprenadindelningar och affärsformer med deltagare från projekt inom Stora Projekt. Närmare omfattning, exakta gränspunkter av entreprenaderna kommer att beslutas längre fram varefter projekteringen framskrider. Slutligt val av omfattning, ersättningsform och entreprenadform kommer att beslutas separat för varje entreprenad varför avvikelser från huvudförslaget kan komma att ske. Projekt Ostlänken Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna i Södertälje kommun och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. Med Ostlänken kan det bli möjligt att resa Stockholm-Linköping på en timme. Även en resa Stockholm-Malmö/Köpenhamn kan med Ostlänken bli nästan en halvtimme kortare än idag. Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 km/h. När persontågen flyttar till den nya banan frigörs kapacitet för mer trafik med godståg på Södra och Västra stambanan. Med Ostlänken kan resor och transporter flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön. Ostlänken skapar förutsättningar för: Snabbare resor mellan storstadsregionerna Smidigare arbetspendling; regionförstoring för Stockholm/Mälardalen- Östergötland Ökade godstransporter Förbättrad tillförlitlighet i järnvägssystemet Överflyttning av resor och transporter till järnväg Ostlänken innebär nära en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. Det ger förbättrade möjligheter till omledning, så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar på något enskilt spår. Ostlänken knyts samman med det befintliga järnvägsnätet, men utgör också en del av framtida höghastighetsjärnväg till Göteborg/Malmö via Jönköping. 5

6 Anläggningsmassa (uppgifter från järnvägsutredningen): BEST: Drygt 15 mil dubbelspårig järnväg Tunnlar: 27 tunnlar med längder mellan cirka 100 m upp till cirka 6 km. Totalt 25 km i tunnel. Broar: 126 järnvägsbroar och 29 vägbroar. Totalt cirka 10 km. Stationer: Helt nya järnvägsstationer i Linköping, Norrköping, Skavsta och Vagnhärad. Stationen i Nyköping byggs om och moderniseras. Hållbarhet Ostlänkens hållbarhetsarbete kommer att påverka entreprenaderna genom de krav vi ställer på deras utförande. Entreprenören ska vara involverad i och bidra till hållbarhetsarbetet och använda sig av verktyget SUNRA. Inför byggskedet kommer projektet att ta fram nya mål som är anpassade för det skedet och där entreprenören kommer att vara delansvarig för en del av målen. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) BIM inom projekt Ostlänken avser processen att generera, nyttja och förvalta information om anläggningen under dess livscykel. BIM är också ett verktyg för exempelvis granskning, analys av alternativa lösningar, tidsplanering, kostnadsberäkning samt att ta fram presentationsmodeller. BIM kommer därför att nyttjas i hög utsträckning. Förfrågningsunderlagen kommer att baseras på modeller, eventuellt kompletterat med ritningar. Principer för entreprenadindelning Upphandlingsstrategi entreprenader Grundprinciperna för entreprenadindelningen är (ur Upphandlingsstrategi projekt Ostlänkens entreprenader): Få och stora entreprenader Alla anläggningsarbeten inom samma geografiska område läggs i en entreprenad Banteknik (fixerade spår) utgör en del av anläggningsarbetena El-, signal- och tele-teknik (EST) handlas upp som separata entreprenader Förberedande arbeten genomförs innan huvudentreprenaderna påbörjas, i den mån det är möjligt Totalentreprenader tillämpas i stor utsträckning för anläggningsarbetena 6

7 Utförandeentreprenader tillämpas i de fall entreprenören har små frihetsgrader samt för EST-entreprenader. Omhändertagande av massor som inte kan återanvändas inom den egna entreprenaden handlas upp som separata kontrakt Aktiv riskfördelning. Den som bäst kan hantera risken också ska ansvara för den Förberedande arbeten Förberedande arbeten kommer så långt det är möjligt att utföras innan huvudentreprenaderna startar. Exempel på förberedande arbeten är ledningsomläggningar, rivning av byggnader, byggvägar, etableringsplatser, skogsavverkning, framdragning av elektrisk ström och andra provisorier. Arbetena kommer att upphandlas som separata utförandeentreprenader i olika storlekar efter huvudentreprenadernas områden eller genom att nyttja befintliga ramavtal i den mån det finns. De olika entreprenadernas utformning och avgränsningar kommer att preciseras längre fram. Målsättningen är att jord och bergmassor så långt det är möjligt ska återanvändas i den enskilda entreprenaden och transporteras så kort sträcka som möjligt. De geografiskt stora huvudentreprenaderna bör ge förutsättningar för detta. Hantering av överskottsmassor, lagringsplatser etcetera kommer att handlas upp som separata entreprenader. Principer för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingarna kommer att ske enligt Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Upphandlingsformen är förhandlad upphandling för upphandlingar över tröskelvärdet för entreprenader (5 miljoner euro) och förenklad upphandling för upphandlingar under tröskelvärdet. Prekvalificering Avsikten är prekvalificera ett antal leverantörer för respektive entreprenadupphandling. Detta kommer att ske via Trafikverkets leverantörssystem TransQ med objektsspecifika krav. Samverkan I entreprenaderna tillämpas minst Trafikverkets basnivå för samverkan vilken innehåller följande aktiviteter. Gemensam målstyrning Parterna ska sätta upp gemensamma mål för entreprenaden, till exempel avseende arbetsmiljö, miljö, tredje man, kvalitet, ekonomi. Gemensam riskhantering Detta innebär att parterna gemensamt analyserar riskerna i entreprenaden. 7

8 Konfliktlösningsmetoder Parterna sätter upp en mekanism för konfliktlösning, som anger på vilken nivå konflikter ska lösas och den tid en nivå har på sig att lösa en konflikt innan den eskalerar till nästa nivå (samverkansgrupp styrgrupp ombud). Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking Gemensam uppföljning av arbetssätt och gemensamma mål. Benchmarking hur andra har arbetat. Öppenhet i frågor av gemensam art Hög grad av öppenhet i frågor av gemensam art ökar möjligheten att bygga förtroende med motparten, optimera t ex. kvalitetsnivån, jämföra alternativ och diskutera produktionsmetoder. Språk Kontraktsspråket kommer att vara svenska och förfrågningsunderlagen kommer därför att vara författade på svenska. Delar av förfrågningsunderlagen kommer dock av informationsskäl att finnas parallellt på engelska. De dokument som är aktuella för det är kontraktsvillkor, administrativa föreskrifter samt ett dokument Executive Summary som innehåller en sammanfattande beskrivning av entreprenaden. De dokument som finns på engelska utgör rena informationsdokument och den svenska versionen blir den juridiskt gällande. Sammanfattning av huvudentreprenader De flesta huvudentreprenaderna utgörs av: Entreprenader för anläggning och bana Entreprenader för signal- och elkraft, kontaktledning samt och tele/it Därutöver finns några entreprenader som inkluderar både anläggning och BEST. Anläggningsentreprenaderna kommer till största delen att upphandlas som totalentreprenader och järnvägsteknik som utförandeentreprenader. Hur installationer på stationer och tunnlar mm ska hanteras kommer att beslutas längre fram. 8

9 Huvudentreprenader med företrädesvis anläggningsarbeten samt bana Entreprenadnamn Längd Entreprenadform Ersättningsform Gerstaberg 2 km Anläggning och BEST Totalentreprenad Fast pris med mängdreglering Vagnhärad 23 km Anläggning och bana Totalentreprenad Fast pris med mängdreglering för tunnlar Skavsta 35 km Anläggning och bana Totalentreprenad Fast pris med mängdreglering för tunnlar. Ålberga 22 km Anläggning och bana Totalentreprenad Fast pris Kolmården 15 km Anläggning och bana Utförandentreprenad Mängdreglering Norrköping central 6 km Anläggning och BEST Utförandentreprenad Mängdreglering Norrköping tunnel 6 km Anläggning och bana Utförandentreprenad Mängdreglering Kardonbanan 7 km Anläggning Utförandentreprenad Fast pris med mängdreglering Norsholm 32 km Anläggning och bana Totalentreprenad Fast pris Linköping 5 km Anläggning och bana Totalentreprenad Enligt senare beslut 9

10 Huvudentreprenader med företrädesvis järnvägsteknik Entreprenadnamn Längd Entreprenadform Ersättningsform Signal- och elkraft Hela OL* Signal och elkraft Utförandeentreprenad Fast pris med mängdreglering Kontaktledning Hela OL* Kontaktledning Utförandeentreprenad Fast pris med mängdreglering Tele/IT Hela OL* Tele- och IT Utförandeentreprenad Fast pris med mängdreglering Nyköping bibana 21 km Anläggning och BEST Utförandeentreprenad Fast pris med mängdreglering Kardonbanan BEST 7 km BEST Utförandeentreprenad Fast pris med mängdreglering Norrköpings nya godsbangård 50 km Anläggning och BEST Totalentreprenad Fast pris * undantag finns Huvudentreprenader anläggning Projekt Ostlänken föreslås delas in i tio huvudentreprenader för anläggning och bana. Dessa beskrivs på en övergripande nivå utifrån kunskapen i nuläget. Närmare omfattning och exakta gränspunkter för entreprenaderna kommer att beslutas längre fram varefter projekteringen framskrider. Två entreprenader föreslås upphandlas med möjlighet till kombinatorik; entreprenad Vagnhärad och entreprenad Skavsta. För entreprenad Linköping föreslås en mycket tidig medverkan av entreprenör i ett ECI-koncept och hög grad av samverkan. Slutligt val av omfattning, ersättningsform och entreprenadform kommer att beslutas separat för varje entreprenad varför avvikelser från huvudförslaget kan göras senare. Vad gäller samverkan så är grunden Trafikverkets basnivå för samverkan. För varje entreprenad kommer beslut om eventuellt högre nivå på samverkan att ske längre fram. Kartillustrationerna visar en övergripande korridor över aktuell del av Ostlänken. 10

11 Entreprenad Gerstaberg, anläggning och BEST Gerstaberg, strax utanför Järna, kommer att bli en kopplingspunkt där Ostlänken ansluts till Västra stambanan. Nya spår ska byggas vilket bland annat innefattar en planskild anslutning (fly-over) över västra stambanan. Entreprenaden omfattar alla mark- och konstbyggnadsarbeten på den nya driftplatsen och en bit in på Ostlänken. Sträckan är cirka 2 km. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Mycket av arbetena kommer att ske i nära eller direkt anslutning till en högtrafikerad järnväg. Det kräver en noggrann och tidig detaljplanering med hänsyn till påverkan på befintlig järnväg och tidig planering av produktionen för att begära tider i banarbetsplanen. Befintlig trafik ska störas så lite som möjligt under byggtiden. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad som omfattar både anläggning och BEST. Tidplan Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. På grund av den komplexa situationen med närhet till befintlig järnväg måste entreprenaden byggas i etapper. Total genomförandetid är cirka tre år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2021 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Hela entreprenaden föreslås upphandlas som en totalentreprenad. Ersättningsformen föreslås bli fast pris för konstbyggnad och mängdreglering för BEST och övriga arbeten. Alla arbeten föreslås samlas i en entreprenad. Utformningen av BEST kommer att styras mycket av beställaren varför entreprenörens möjligheter till påverkan är små och därför bedöms att detta ersätts med mängdreglering. 11

12 Entreprenad Vagnhärad, anläggning och bana Entreprenaden sträcker sig från strax utanför Gerstaberg och fram till Sillekrog, ungefär vid kommungränsen, och är cirka 23 km lång. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Längs sträckningen finns flera bergtunnlar i längder m och ett antal broar. Entreprenaden innefattar också en station i Vagnhärad med fyra spår. Sträckningen berör Tullgarns Natura 2000-område och vissa delar löper nära Europaväg 4. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad med både anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av två järnvägsplaner. Total genomförandetid är cirka fem år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2021 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som en totalentreprenad och ersättningsformen är fast pris förutom tunnlar som ersätts med mängdreglering. Entreprenaden består av mycket broar och tunnlar. Med totalentreprenad bedömer vi att entreprenören får stora drivkrafter att skapa bästa lösningar för teknik och produktion. För tunnlar bedöms riskfördelningen bli bäst om beställaren står för detaljprojektering och entreprenören ersätts mot mängdreglering. Entreprenaden föreslås upphandlas med möjlighet till kombinatorik med entreprenad Skavsta. De båda entreprenaderna har mycket gemensamt vad gäller innehåll och geografiska förutsättningar. Genom en kombinatorisk upphandling ger vi möjlighet till stordriftsfördelar och drivkrafter hos entreprenören att finna optimala lösningar på en mycket lång sträcka av Ostlänken. 12

13 Entreprenad Skavsta, anläggning och bana Entreprenaden sträcker sig ungefär från kommungränsen i Sillekrog och till en punkt strax efter den nya stationen vid Skavsta flygplats. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Entreprenaden omfattar cirka 35 km mark- och konstbyggnadsarbeten och bana, inklusive ny station vid Skavsta flygplats. Stationen består av fyra spår, varav två spår vid plattform. Anläggningsarbetena utgörs också av bergtunnlar mellan 120 och 250 meter långa och ett antal broar. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av två järnvägsplaner. Total genomförandetid är cirka sex år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2020 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som en totalentreprenad och ersättningsformen är fast pris förutom tunnlar som ersätts med mängdreglering. Entreprenaden består av mycket broar och några korta tunnlar. Med totalentreprenad bedömer vi att entreprenören får stora drivkrafter att skapa bästa lösningar för teknik och produktion. För tunnlar bedöms riskfördelningen bli bäst om beställaren står för detaljprojektering och entreprenören ersätts mot rörliga mängder. Entreprenaden föreslås upphandlas med möjlighet till kombinatorik med entreprenad Vagnhärad. De båda entreprenaderna har mycket gemensamt vad gäller innehåll och geografiska förutsättningar. Genom en kombinatorisk upphandling ger vi möjlighet till stordriftsfördelar och drivkrafter hos entreprenören att finna optimala lösningar på en mycket lång sträcka av Ostlänken. 13

14 Entreprenad Ålberga, anläggning och bana Entreprenaden omfattar sträckan strax väster om den nya stationen vid Skavsta flygplats och fram till länsgränsen strax väster om Stavsjö, cirka 22 km. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Längs sträckningen kommer det krävas mycket broar, men inga tunnlar. Endast mindre samhällen berörs och sträckningen kommer inte att beröra någon befintlig järnväg annat än korsningen med TGOJ-banan. Järnvägen kommer att vara nära Europaväg 4 längs flera sträckor. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av två järnvägsplaner. Total genomförandetid är cirka fyra år. Entreprenaden planeras att påbörjas 2020 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som totalentreprenad med ersättningsform fast pris. Entreprenaden löper genom ett landskap som inte kräver några tunnlar eller korsningar med annan större infrastruktur. En större mängd mindre broar ger möjligheter för entreprenören att hitta kostnadseffektiva lösningar för produktion av dessa. Frihetsgraderna för påverkan på utformning och byggnation är stora varför totalentreprenad föreslås som lämplig entreprenadform. 14

15 Entreprenad Kolmården, anläggning och bana Entreprenaden sträcker sig från länsgränsen strax väster om Stavsjö och fram till Loddby. Sträckan är cirka 15 km. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Sträckan löper genom ett kuperat landskap och innebär flera tunnlar med längder mellan m. En tunnel kommer att passera sjön Skiren, där mycket stora krav kommer att ställas på utförande och byggnation. Två längre broar (cirka 300 m och 400 m långa) ska också byggas. I Åby kommer banan att passera järnvägen till Händelö och strax därefter komma nära södra stambanan. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. Total genomförandetid är cirka fem år. Entreprenaden planeras påbörjas år 2020 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som utförandeentreprenad men där entreprenören har konstruktionsansvar för broarna. Ersättningsform föreslås bli fast pris med mängdreglering. Anläggningen omfattar mycket tunnelarbeten där beställaren inte kommer att kunna beskriva förutsättningarna i tillräcklig omfattning för att entreprenören ska kunna lämna ett fast pris utan alltför stora riskpåslag. Förutsättningar och utförande av arbetena längs sjön Skiren innebär också risker för val av metoder och produktion. Kraven på broar bedöms kunna beskrivas i tillräcklig omfattning för att entreprenören ska kunna ta ett konstruktionsansvar för dessa. En samlad bedömning ger därför att utförandeentreprenad är mest lämplig. 15

16 Entreprenad Norrköping, anläggning och BEST Entreprenaden sträcker sig från Loddby och fram till tunnelmynningen i centrala Norrköping, inklusive ny centralstation i Norrköping. Sträckan från Loddby till Norrköping är cirka 6 km lång Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Längs delar av denna sträckning ska Ostlänken och Södra stambanan samförläggas. Eftersom Ostlänken delvis ska byggas där spåren för stambanan löper idag, måste först nya spår byggas för södra stambanan. Därefter kan befintlig järnväg rivas och byggnation av Ostlänken påbörjas. Den nya stationen byggs i ett nytt läge precis bredvid den befintliga stationen och norrut korsas den befintliga godsbangården. Stationen byggs både för trafik på Ostlänken och befintlig järnväg. Anslutning till befintlig järnväg kräver en noggrann och tidig detaljplanering för genomförandet. I sydväst gränsar entreprenaden mot en stor tunnelentreprenad. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad med både anläggning och BEST. Tidplan Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. Total genomförandetid är cirka fyra år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2021 och färdigställas år Anläggningens komplexitet kräver att beställare och entreprenör får gott om tid för detaljprojektering och planering. Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktionsansvar för större broar. Ersättningsform riktpris med incitament. 16

17 Entreprenad Norrköpingstunneln anläggning och bana Entreprenaden omfattar en cirka 6 km lång tunnel strax sydväst om stationen i Norrköping och fram till Klinga. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. Total genomförandetid är cirka fem år. Entreprenaden planeras påbörjas år 2020 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Anläggningen omfattar mycket tunnelarbeten där beställaren inte kommer att kunna beskriva förutsättningarna i tillräcklig omfattning för att entreprenören ska kunna lämna ett fast pris utan alltför stora riskpåslag. Entreprenaden föreslås upphandlas som en utförandeentreprenad. Ersättningsformen föreslås bli fast pris med mängdreglering. 17

18 Entreprenad Kardonbanan från Åby till och på Händelö, anläggning Entreprenaden omfattar terrassering-, markarbeten och broar avsedda för Kardonbanan. Kardonbanan ansluter till Södra stambanan vid Åby, via Malmölandet och över Motala ström för att ansluta via ett triangelspår med två anslutningar till befintlig bana på Händelö. Anläggningen består av totalt ca 7 km varav ca 1,5 kilometer utgörs av en tvåspårslösning vid läget för framtida godsbangård på Malmölandet. En del av anläggningen omfattas av upprustning av det befintliga Bravikenspåret. I entreprenadarbeten ingår: Schaktarbeten, ev. sprängning Markförstärkning med tryckbank och KC-pelare vid upprustning av Bravikenspåret samt på Händelö Uppbyggnad av banunderbyggnad (terrass med underbyggnad samt släntbeklädnad) Dränering inkl. brunnar Fundament till ktl-stolpar Kanalisation och kabelbrunnar Tvärkanalisation Servicevägar och vändplaner Nya vägskydd Underbyggnad för kiosker och kurar Nya vägar Malmölandet Förbelastning/överlast bank Motala Ström Järnvägsbro över E4 Järnvägsbroar över Bravikenvägen GC bro över Bravikenvägen GC bro över järnvägen Vägbro över järnvägen Järnvägsbro över Motala ström GC bro över Motala ström Tidplan Järnvägsplanen, som är en förutsättning för byggandet av den nya järnvägsanläggningen, har vunnit laga kraft. Total genomförandetid är cirka 1,5 år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2017 och färdigställas i slutet av år I slutet av år 2016 kommer upphandling att påbörjas. Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som utförandeentreprenad med ersättningsformen fast pris med mängdreglering. Samverkan Entreprenaden kommer utföras utifrån samverkan enligt Trafikverkets basnivå. Detta stödjer förtroendeuppbyggnad och arbetsmotivation samt förebygger konflikter. 18

19 Entreprenad Norsholm, anläggning och bana Entreprenaden sträcker sig från strax utanför Norrköping tunneln och fram till stadsgränsen i Linköping och är cirka 32 km lång. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Längs sträckan finns inga bergtunnlar. Ett flertal broar, bland annat en cirka 500 m lång bro över Göta kanal, ska byggas i närheten av Norsholm. Anläggningen kommer delvis att ligga nära Europaväg 4 på vissa ställen. Strax söder om Norsholm ska en planskild korsning med Södra stambanan anläggas. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande anläggning och bana (B). Tidplan Entreprenaden är beroende av två järnvägsplaner. Total genomförandetid är cirka fem år. Entreprenaden planeras att påbörjas år 2021 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som totalentreprenad med ersättningsform fast pris. Anläggningen löper delvis genom slättlandskap delvis kuperat landskap med ett antal mindre broar och några stora. Inga tunnlar finns längs sträckan. Förutsättningarna bedöms kunna beskrivas i tillräcklig omfattning för att upphandla entreprenaden som en totalentreprenad med fast pris. Entreprenören bör ha goda möjligheter att utforma detaljprojekteringen och optimera produktionen. 19

20 Entreprenad Linköping, anläggning och bana Entreprenaden sträcker sig från strax utanför stadsgränsen, över Stångån genom centrala delar av staden och bort till nuvarande uppställningsbangård. Sträckan är cirka 5 km lång och innefattar en ny centralstation för Linköping som delvis är förlagd på en 675 m lång bro över Stångån. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Arbetena innebär att en ny station ska byggas nära eller på delar av nuvarande Södra stambanan och medför mycket komplexa villkor under byggtiden, samt ska hantera befintlig trafik i staden. Den nya stationen ska bestå av nio spår och tillhörande plattformar. Med tanke på den stora komplexiteten och möjligheterna att påverka såväl utformning och byggnation är entreprenaden lämplig för att i ett mycket tidigt skede få in kunskap från en entreprenör. I nuläget är ingen konsult för framtagande av järnvägsplan upphandlad. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad där entreprenören kommer in i ett mycket tidigt skede enligt s.k. ECI-koncept (Early Contractor Involvement). Hantering av EST inom området får beslutas när projektet kommit längre fram med planeringen för denna del. Tidplan, entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. Ytterligare uppgifter kring entreprenadens utförande krävs för att föreslå affärsform. 20

21 Huvudentreprenader järnvägsteknik Huvudentreprenaderna för El, signal- och teleteknik (EST) för de helt nybyggda delarna av Ostlänken kommer att bestå av tre entreprenader; signalteknik- och elkraft, kontaktledning samt tele/it. Därutöver planeras för en separat BEST-entreprenad för Kardonbanan, en entreprenad för Nyköpings bibana som inkluderar både anläggningsarbeten och BEST, en entreprenad för ny godsbangård i Norrköping som inkluderar både anläggningsarbeten och BEST. Entreprenad Signal- och elteknik Entreprenaden omfattar hela Ostlänkens sträckning förutom de delar som ingår i andra entreprenader; Gerstaberg, Nyköpings bibana och sträckningen förbi Norrköping. Entreprenaden omfattar till exempel montage av alla teknikutrymmen, kablage, positioneringssystem, signaler, tavlor, distributionsnät 22 kv, transformatorstationer 50 Hz, kraft 400 V, belysning och växelvärme samt all linjebunden kraftförsörjning. Ytterligare precisering av innehåll och gränsdragning gentemot övriga entreprenader sker längre fram. Entreprenaden kan komma att omfatta markarbeten som inte riskerar att påverka spårets stabilitet. Tidplan Entreprenaden planeras att påbörjas år 2024 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som en utförandeentreprenad. Ersättningsformen föreslås bli fast pris med mängdreglering. Entreprenad Kontaktledning Entreprenaden omfattar hela Ostlänkens sträckning förutom de delar som ingår i andra entreprenader; Gerstaberg, Nyköpings bibana och sträckningen förbi Norrköping. Entreprenaderna omfattar montage av kontaktledningsanläggning med tillhörande åtgärder. Ytterligare precisering av innehåll och gränsdragning gentemot övriga entreprenader sker längre fram. Montage av kontaktledningsfundament och kanalisation mm ingår i mark- och konstbyggnadsentreprenaderna. Distributionsnät 22 kv ingår ej. Tidplan Entreprenaden planeras att påbörjas år 2024 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som en utförandeentreprenad. Ersättningsformen föreslås bli fast pris med mängdreglering. 21

22 Entreprenad Tele/IT Entreprenaden omfattar hela Ostlänkens sträckning förutom de delar som ingår i andra entreprenader; Gerstaberg, Nyköpings bibana och sträckningen förbi Norrköping. Entreprenaden omfattar till exempel installation och montage av all tele- och IT-utrustning, detektorer, telefoni mm. Ytterligare precisering av innehåll och gränsdragning gentemot övriga entreprenader sker längre fram. Entreprenaden kan komma att omfatta markarbeten som inte riskerar att påverka spårets stabilitet. Tidplan Entreprenaden planeras att påbörjas år 2024 och färdigställas år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som en utförandeentreprenad. Ersättningsformen föreslås bli fast pris med mängdreglering. Entreprenad Nyköping bibana mark & konstbyggnad och BEST Entreprenaden omfattar arbetena på bibanan mellan de båda kopplingspunkterna öster och väster om Nyköping via Nyköping central. Närmare gränsdragning bestäms i kommande detaljprojektering. Anläggningen kommer att byggas som konventionell järnväg för hastigheter under 200 km/h. Den totala sträckan är cirka 21 km. Från kopplingspunkten med övriga Ostlänken väster om Skavsta och fram till Nyköping central kommer bibanan att i huvudsak följa den befintliga TGOJ-banan. Järnvägen ska rustas upp och anpassas för trafik med tåg till/från Ostlänken. Den planskilda korsningen mellan TGOJ-banan och Nyköpingsbanan ska byggas bort då de båda järnvägarna kommer att få en delvis ny sträckning ut från Nyköping. Befintlig centralstation ska moderniseras och få totalt tre plattformsspår och ett modernt resecentrum. Öster om Nyköping C kommer befintlig järnväg att byggas om och anslutas till en helt ny sträckning mellan övriga Ostlänken och bibanan (den nya sträckningen föreslås ingå i Entreprenad Skavsta). Anslutningspunkten blir någonstans mellan Nyköping och Sjösa. Delar av arbetena kommer att ske i nära eller direkt anslutning till befintliga järnvägar. Det kräver en noggrann och tidig detaljplanering med hänsyn till påverkan på befintlig järnväg och tidig detaljplanering av produktionen för att begära tider i banarbetsplanen. Arbetena inne i centrala Nyköping kommer också ställa krav på stor hänsyn till omgivningen. Anläggningen föreslås byggas som en entreprenad innehållande mark, konstbyggnad och BEST. Tidplan Entreprenaden är beroende av en järnvägsplan. På grund av den komplexa situationen med närhet till befintlig järnväg måste entreprenaden byggas i etapper. Total genomförandetid är cirka fem år. Entreprenaden planeras påbörjas år 2022 och färdigställas år

23 Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås att upphandlas som en utförandeentreprenad med ersättningsformen fast pris med mängdreglering. Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig järnvägsanläggning i stor omfattning där innehåll och utformning i stor utsträckning kommer att styras av beställaren. Det i sin tur innebär färre frihetsgrader för entreprenören. Entreprenad Kardonbanan från Åby till och på Händelö, BEST Entreprenaden omfattar all järnvägsteknik för Kardonbanan. Anläggningen består av cirka 7 km järnväg varav ca 1,5 kilometer utgörs av en tvåspårslösning, från Åby via Malmölandet till befintlig bana på Händelö. Banan ska signalregleras fram till tvåspårslösningen samt elektrifieras på hela sträckan. I projektet ingår delvis ombyggnad samt upprustning, signalreglering och elektrifiering av en delsträcka av Bravikenspåret samt byte av signalställverk i Åby. I entreprenadarbetena ingår: Profilsänkning av Bravikenspåret Markarbeten för teknikbyggnader Kanalisation och tvärkanalisation Spår- och växelarbeten inkl. makadam El och ktl- arbeten Fjärrstyrning Signalarbeten Byte av ställverk Telearbeten 23

24 Tidplan Entreprenaden är beroende av mark- och konstbyggnadsentreprenaden för Kardonbanan. Total genomförandetid är ca 1,5 år från år 2018 till Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden föreslås upphandlas som utförandeentreprenad med ersättningsformen fast pris med mängdreglering. Samverkan Entreprenaden kommer utföras utifrån samverkan enligt Trafikverkets basnivå. Detta stödjer förtroendeuppbyggnad och arbetsmotivation samt förebygger konflikter. Entreprenad Norrköpings nya godsbangård, anläggning och BEST Entreprenaden omfattar deltagande i framtagande av järnvägsplan och systemhandling (vilket upphandlas som ett separat konsultkontrakt) samt byggnation av en ny godsbangård utanför Norrköping. Syftet är att ersätta den nuvarande godsbangården i centrala Norrköping. För den nya godsbangården föreslås en tidig medverkan av entreprenör. Det innebär att en entreprenadupphandling kommer att genomföras i ett tidigt skede och att entreprenören ska bli delaktig i planering av anläggningens utformning. Former för samarbetet och närmare detaljer kommer att tas fram inför upphandlingen. Tidplan Entreprenaden planeras att påbörjas under början av år 2017 och beräknas vara färdig under år Entreprenadform och ersättningsform Entreprenaden kommer handlas upp som totalentreprenad med tidig samverkan. Det innebär att i ett första skede arbetar entreprenören på ett konsultkontrakt enligt ABK09. 24

25 Efter fastställande av entreprenadsumma övergår konsultkontraktet till ett entreprenadkontrakt enligt ABT06. Entreprenaden kommer att ersättas med löpande räkning i järnvägsplane- och systemhandlingsskedet. För entreprenadskedet förhandlas ett riktpris kopplat till ett incitament. Samverkan Entreprenaden kommer utföras utifrån samverkan enligt Trafikverkets basnivå samt delar utifrån nästa nivå. Detta stödjer förtroendeuppbyggnad och arbetsmotivation samt förebygger konflikter. För karta över entreprenaden se Entreprenad Kardonbanan från Åby till och på Händelö, BEST. 25

26 Tidplan Projektets övergripande tidplan Arbete med att ta fram järnvägsplaner och systemhandlingar pågår parallellt med planering av kommande byggnation. Samtliga järnvägsplaner bedöms vara lagakraftvunna mellan år 2019 och Projektet är beroende av att regeringen beviljar tillåtlighet. Förberedande arbeten kommer att starta vart efter det blir möjligt. De stora entreprenadarbetena kan starta så snart projektet har fått tillåtlighet, miljödomar och lagakraftvunna järnvägsplaner. Det innebär byggstart för huvudentreprenaderna tidigast år Upphandlingstidplan De planerade entreprenaderna finns publicerade på Trafikverkets inköpstidplan som återfinns på verkets hemsida. Eftersom flertalet entreprenader är mycket stora är ambitionen är att ha långa tider för anbudsräkning. Entreprenadtidplan Preliminär entreprenadstart framgår av sammanställningen nedan. Dessförinnan ska upphandling genomföras och i de fall utförandeentreprenader är aktuella även bygghandlingsprojektering. Då projektet befinner sig i ett tidigt skede kan entreprenadstarterna ändras längre fram. Entreprenad Start Kardonbanan anläggning 2017 Kardonbanan BEST 2018 Norrköpings nya godsbangård 2018 Kolmården 2020 Norrköpings tunnel 2020 Vagnhärad 2020 Skavsta 2020 Ålberga 2020 Gerstaberg 2021 Norrköping central 2021 Norsholm 2021 Linköping 2021 Nyköping bibana 2021 Signal- och elkraft 2024 Kontaktledning 2024 Tele/IT

27 27

28 Trafikverket, BORLÄNGE. Telefon: , Texttelefon:

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. . 1 2014-05-22 9.00 Välkommen. Västlänken vad är det? Vad gör vi nu? Ledning och styrning av uppdragen. Förfrågningsunderlagen. Så här går upphandlingen till. Frågor? Ca 11.00 Avslut. 2 2014-05-22 3 2014-05-22

Läs mer

Vår tillämpning av renodlad beställarroll

Vår tillämpning av renodlad beställarroll Vår tillämpning av renodlad beställarroll Vi värderar, utvärderar och gör aktiva val och vi använder våra affärsformer på ett proffsigt sätt. Grunden i våra affärer är entreprenader och konsultupphandlingar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lund-Arlöv, fyra spår Projektgenomgång under anbudstiden Agenda 12:30-12:45 Syftet med mötet och presentation av deltagare 12:45-13:30 Affärsupplägg 13:30-13:45 Kort paus

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Ostlänken En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Fem län 52 kommuner: från 3700 till cirka 200 000 invånare Fem av Sveriges åtta största kommuner Cirka 1 600 000 invånare Cirka

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

Uppdaterad 2007-12-20

Uppdaterad 2007-12-20 Uppdaterad 2007-12-20 Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per Erik Eriksson Luleå tekniska universitet Effektivitet och innovation Kortsiktig

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000 Påverkan av olika alternativ TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägssträckning

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Välkommen till Öppet hus! 25 januari 2017, kl Culturum, Nyköping. Ett attraktivt och tryggt resecentrum i Nyköping

Välkommen till Öppet hus! 25 januari 2017, kl Culturum, Nyköping. Ett attraktivt och tryggt resecentrum i Nyköping Välkommen till Öppet hus! 25 januari 2017, kl 17 20 Culturum, Nyköping Ett attraktivt och tryggt resecentrum i Nyköping Ett attraktivt och tryggt resecentrum i Nyköping Nyköping växer. Resandet och pendlingen

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017 Västlänken Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning Underlag för entreprenörsdialog 15 januari 2017 Dokumenttitel: Västlänken Underlag för entreprenördialog Författare: Johan Hjertström Dokumentdatum:

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken

UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken Entreprenader, förberedande arbeten och tjänster Dokumenttitel: Upphandlingsstrategi projekt Västlänken Skapat av: Lillian Brunbäck Dokumentdatum: 2014-11-14 Dokumenttyp:

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

CIR dagen 2014. Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen

CIR dagen 2014. Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen CIR dagen 2014 Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen Marieholmsförbindelsen bra förbindelse för alla 2 2014-01-29 Marieholmstunneln En del av Västsvenska paketet Marieholmsförbindelsen E6 E45

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling Uppdaterad 2007-08-06 Uppdrag Nya Hap-banan, Byggledare Bro Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele, detaljproj Sågbäcken Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele,

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID]

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID] ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lennart Lennefors [DokumentID] 142364100 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2016-01-22 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Välkomna! Andreas Hult Projektchef, Trafikverket

Välkomna! Andreas Hult Projektchef, Trafikverket Välkomna! Andreas Hult Projektchef, Trafikverket Program 09.00 Välkomna & introduktion Resultat & slutsatser Branschens medverkan, bidrag & erfarenheter Ytterligare medskick diskutera + mingla Summering

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21 Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås Påldagen 2015 2015-05-21 i Sverige 2 Stambanorna 150 år gamla 100 tåg/dygn Olika trafik på samma bana Olika hastigheter begränsar kapaciteten. Sårbart

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

BanaVäg Flemingsberg

BanaVäg Flemingsberg BanaVäg Flemingsberg Vi bygger ett nytt järnvägsspår för att förbättra och utveckla järnvägen Du kanske redan märkt att det är stökigt, rörigt och bullrigt i området runt Flemingsbergs station. I september

Läs mer

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA Upphandlingsperspektivet Små och stora projekt. och lite ÄTA Föredrag 2016-04-11 på Nalen Svensk Byggtjänst Advokat John Hane, Foyen Advokatfirma 2 KKV:S FÖRHANDSUPPFATTNING OCH UPPDRAGSDEFINITION För

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

SYSTEMHANDLING Flackarp-Arlöv, fyra spår Elektromagnetiska fält- Tekniskt PM PM, 2012-09-21

SYSTEMHANDLING Flackarp-Arlöv, fyra spår Elektromagnetiska fält- Tekniskt PM PM, 2012-09-21 SYSTEM MHANDLING Flackarp-Arlöv, fyra spår Elektr romagnetiska fält- Tekniskt PM PM, 2012-09-21 Godkänd µ SYSTEMHANDLING Elektromagnetiska fält- Tekniskt PM PM, 2012-09-21 [Delprodukt] Skapad av: Dzevad

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö RAPPORT Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Projektnummer: 2015/150444 2015-12-01 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Postadress: Region

Läs mer

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga CURRICULUM VITAE Namn Lars Sandholm Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga Nationalitet Svensk Födelseår 1960 Utbildning

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Ingemar Lewén Trafikverket

Ingemar Lewén Trafikverket 1 Ingemar Lewén Trafikverket Vår syn på BIM Informationshantering och arbetsprocesser 2 Lappberg Bangårdsförlängning Projekt på Trafikverket 2014 Koskivaara Bangårdsförlängning Malmbanan Gransjö Bangårdsförlängning

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör Förbifart Stockholm NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation Reykjavik 12 13 september 2011 Kjell Windelhed Bergsingenjör Ett sårbart trafiksystem 2 2011-09-15 Regional Utvecklingsplan,

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen SVERIGEFÖRHANDLINGEN Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 2 BAKGRUND... 4 3 TIDIGARE REDOVISAT OM UTBYGGNADSSTRATEGIN... 4 4 UTBYGGNADSORDNING... 6 4.1

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt Innehåll Kostnadsökningar i infraprojekt/ orsaker Hur få till kostnadseffektivitet? Vad är Utökad samverkan? Praktikfall : Samverkan för att få driftsäkra och underhållsvänliga tekniska lösningar Affärsupplägg

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR ARENA FÖR INFRASTRUKTUR Seminarium 3 Projektidéer som skulle kunna bli verklighet med alternativa lösningar www.arenaforinfrastruktur.se @arenainfra 1 Välkomna 2 Vad är Arena för infrastruktur? Aktörer

Läs mer

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM - Klimat

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM - Klimat JÄRNVÄGSUTREDNING Sundsvall Härnösand Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM - Klimat 2013-10-15 Titel: PM Klimat Utgivningsdatum: 2013-10-15 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16

Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16 Aktuella upphandlingar 2016 med krav på antal platser samt bonuspotential - prognoser 1 2016-02-16 NORD [re]investering Väg 582 Alvik - Selet TE 50-100 1-2 Väg 841 Haapakylä - Kivijärvi TE 100-300 2-6

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt TMALL 0142 Presentation stående v 1.0

Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt TMALL 0142 Presentation stående v 1.0 TMALL 0142 Presentation stående v 1.0 Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt 2017-2020 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Vad är en plats 4 Långsiktig prognos

Läs mer