Ge exempel på ett enstavigt ord: och ett merstavigt ord: Hur många stavelser? , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge exempel på ett enstavigt ord: och ett merstavigt ord: Hur många stavelser? , , "

Transkript

1 Dag2.1 SUMMARYFORTODAYINENGLISH PhonotacticconstraintsdeterminethemakeupofpossibleSwedishsyllables. Patternsresultingfromdifferentalternationsofsoundlength,(un)stressed syllablesandpitchmovementscontributetomelodyandrhythm. Onlystressedsyllableshavealongsound. Swedishisapitchaccentlanguage.Therearetwopitchaccentsthatcan distinguishmeaningbetweenotherwiseequalwords.accentsarepredicable. Accent1(=1peak,rising,fallingwordend)occursmostlyinmonosyllables. Accent2(=2peaks,falling rising fallingwordend)occursinmultisyllabic words.incompoundsandderivations,alowtoneoccursbetweenthefallon theprimarystressandtheriseonthesecondarystress. Inparticleverbs,stressisontheparticle.Inverbswithprepositions,the stressisonthemainverb. QuestionswitharisingtoneinEnglishoftenhavefallingtoneinSwedish. Prosody(=voiceinflection)canalsoencodeaspeaker semotionalstate,and itcanbeadevicetoexpressemphasis,newinformation,orcontrastitems. Fonotax Ettordharenellerflerastavelser( syllables ).Stavelsenharvanligtvisenansats ( onset )med0 3konsonanter,envokalsomstavelsenskärna( nucleus ),ochsisten koda( coda )med0 3konsonanter.Baravissa(certain)kombinationerärmöjliga. Stavelse KKK V KK ansats kärna koda [straks]<strax> soon Geexempelpåettenstavigtord: ochettmerstavigtord: Hurmångastavelser?<hunddagis>,<hundvalparna>,<veterinärklinik> Ettordsstruktur:prefix+rot+suffix+böjning(ar) förklaringarna Ettordsstavelser:[fø r 'kla: riŋ a ɳa](m.a.o.:svenskangillarkonsonanteriansats) Längdochbetoning(length and stress) Ordkanhabetonadeochobetonadestavelser.Betonadeäroftamermärkbara(more prominent),längre,ochstarkare.detfinnasmax.2betonadestavelseriord;ca.75% har1ochca.25%har2,d.v.s.enhuvudbetonadochenbibetonad( primaryand secondarystress ).Betoningärdynamiskochkanliggapåolikastavelserisvenska. Nordiskaordmed1 2stavelserharinitialbetoning(&bibetoning),t.ex.Sverige, Tyskabe,för, ntliglåneordbetonar2:astavelsen,t.ex.begå,förse,egentlig Låneordmedlatinsketymologibetonarnästsistastavelsen,t.ex.kopiera Låneordmedfransketymologibetonarsistastavelsen,t.ex.telefon Obetonadestavelserharbarakortaljud,ochblirocksåoftareduceradeeller borttagna(reduced or removed),framföralltisnabbttal. Strykundervilkenstavelseellervilkastavelsersombetonasiorden: finger,köpa,betalar,affär,studera,affärsman,garderob Sidan1av5

2 Dag2.1 Ljudlängd Barabetonadestavelser( stressedsyllables )kanhalångaljud.detfinnsmax.1långt ljudienstavelse.(denverkligalängdenvarierar,t.ex.medregionalaaccenter.) >1konsonant(dubbelellerolikakonsonanter)efterenvokalibetonadestavelse markerarenlängrekonsonant. Exempelordmed2dubblakonsonantersommarkörförlångK: Exempelordmed2ellerflerolikakonsonantersommarkörförlångK: Hurmarkerarmanlångt<k>och<j,v>iskrift?[k:]är< >och[j:,v:]är<, > Ienklusilstoppasförstluftströmmenföreenexplosion.Vadförlängsienklusil? 0 1konsonanteftervokalibetonadstavelsemarkerarlångvokal. Exempelordmed0konsonantefterlångV: Förutomrotenkanmanbetonaprefixochsuffix(bl.a.desomliknarprepositioner): aktig,an, artad,av, bar,bi,bland, dom,efter,er, faldig,från, full,för (=före), för, gen,genom, haftig, het,hyper,in,inom, lek, lös,med,mellan,miss,mot, mässig,o, om,på, sam/, skap,super,sär,till,under,ultra,und,utom,van,vid, vis,åt,över Betonadesuffixsomdessutomavtonarföregående(preceeding)stavelse abel, ad, al, ang, ant, at, ell, ent, era, eri, i, ik, in, is, ism, ist, it, itet, on, os, sion, tion, yr, är, ör, ös Tonalaordaccenter(word pitch accents) Ordmedsammaljud,betoningochlängdkanhaolikabetydelserp.g.a.tonala ordaccenter.betoningstyrtonkurvansommätssomf0(grundtonensfrekvens). Ordaccentärförutsägbart(predictable).RegionpåverkarhurA1ochA2uttalas. Ibildennedantillhöger:accentibúren( thecage )ochaccent2ibùrén( carried ) Accent1(akut)har1toppmedstigandetonpåbetonadstavelse,iallafallifokus(L H). Accent2(grav)har2topparmedfallandetonpåhuvudbetonadstavelseochupptonpå följandeellerbibetonadstavelse.detärupptonensomförstärksifokus(h L H). TonkurvantenderarattfallförbådeA1ochA2vidordgräns. Reglerföraccent1 enstavigaord(ocksåfortsattibfförsubstantiv) ordmedfinalbetoning adjektivpå re, erst,presensverbpå er ordmedbe,för, isk, is, iker, el dag,månad,bär,mångaperson ochplatsnamn utanfokusförsvagas(is weaked)a1ochkant.o.m.fåsvagnedton Reglerföraccent2 denstoramajoritetenavflerstavigaord 260 ordmed essa, inna, ande, ende, ig, else, (l/n)ing pluralsubstativpå or, ar adjektivpå a, are, ast flerstavigaverb,endellexikaliseradefraser(t.ex.korvmedbröd) Sammansättningskurva Sammansattaordharoftaaccent2medenspeciellkurva medlågtonmellanhuvudbetonadochbibetonadstavelse Exempel:<j`ärnvägsstatión>,jfr.<làmádjúr>,<làmadjúr>( paralyzedanimals, llamas ) Accent1_BUREN_från_BUR Time (s) Accent2_BUREN_från_BÄRA Time (s) Sidan2av5

3 Dag2.1 Intonationifrågor MankantalaomF0ocksåpåmeningsnivå.Frågorslutaroftapåfallandetonkurva. Iställetmarkerarordföljdellerkontextomettyttrande( utterance )ärenfråga.det viktigakanocksåhamerextremtonkurva;intonationifrågorutanfrågeordföljd kanalltsåkarakteriserasviafokus/emfas.hurfrågoruttalasvarierarmedtalare. Känslor Känslorkanpåverkaintonationenpåolikasätt,t.ex.genomprosodiskafaktorersom duration(ms.),intensitet(db),ochf0(hz) bådegenommeningenellerivissaord. T.ex.markerarkortaredurationochhögreintensitetoftaargttaljämförtmedlängre durationochlägreintensitetförledsamttal.känsloritalkanocksåhaolika intensitetochkanuttryckasextremtellersubtilt.hurmanvisarkänsloritalär ocksåsubjektivtochvarierarganskamycket. Iblandmankanförutsägatalarenskänslotillståndmedhjälpavlexikalabevissom finnsiyttranden.detkanvaraordförkänslor(t.ex.lycklig),ordförkänslomässiga beteenden(t.ex.skratta),positiva/negativeord(t.ex.dålig),interjektioner(t.ex. Usch!),samtalsfunktionersomt.ex.klaga( complain ),förbanna( curse ),m.m. Kontextenärgenerelltmycketviktigförtolkningenavkänslomässighetital. Informativbetoning Elementsomgernyinformationharoftafokusbetoning,ikonstrasttilldetgamla. Partikelverbochverbmedprepositioner Ipartikelverbärpartikeln,inteverbet,betonad.Iverbmedprepositionbetonas verbetistället.jämfördenprosodiskakontrasteniexemplet.ringainbetoningen. Jagkanintekommapåvadhansa.( Ican trecallwhathesaid. ) Jagkanintekommapåfesten.( Ican tcometotheparty. ) Emfatiskbetoning Mankananvändabetoningförattuttryckabetydelsefullemfasienmening.Denkan t.ex.liggapåintensivmarkerandeordellerprefix(medellerutanstamordet). Jippi!Vadurkuldetskabliattfåmerhemläxor! Jagärjävligttröttpåallahemläxor. Exempelpåintensivmarkerandeadverbellerprefix:mycket,väldigt,hemskt,otroligt, jävligt,fruktansvärt,fantastiskt,super,jätte,ur,ultra,kanon,storm,skit,as Diskussionsfråga:Ommansägerdetförstaexempletmedoväntatlångsamtakt, vilkensubtilattitydnyanskanmandåuttrycka? Kontrastivbetoning Medbetoningkanman(påettimplicitsätt)kontrasteraettelementmotettannat. Detärenstrategiförattförtydliga(clarify)vadmansäger.Markerabetonatord. Cissisaatthonärsvenskmedborgare.(svensk,inteamerikansk) Cissisaatthonärsvenskmedborgare.(rapporterattal,inteljug) Cissisaatthonärsvenskmedborgare.(Cissi,ochingenannan) Sidan3av5

4 Dag2.1 Kontrastivbetoningärmycketeffektivtförattrepeterainformation,frågaom repeteradinformation,ellerkorrigeranågon.(näranvändsdettaidialogprogram?) Dusa72ochinte78kronor,ellerhur? Nej,jagsa82. Jaggillarinteäpplenutanapelsiner. Mankanocksåanvändaskontrastivbetoningförandrasammanhangnärmanvill signaleraattmankontrasterartvåellerflersaker. Jagfickbarajobbapåminfödelsedag.(intefira) Övningar Övningar12 17och7iSwedishWebAudioLab.Gördemförenästalektion. 12. Längd:12.1(del1:lyssna,del2:sägsammaord,del3:sägnyaord) 13. Ordaccent:13.1(del1:lyssnapåordparmedtvåtalare,del2:producerasamma ordpar,del3:identifieraaccentitalmedvästkustsaccent) 14. Betoning:14.1betydelsefullbetoningavstavelseriord 14.2partikelverbellerverb+preposition(del1:lyssna,del2:producera) 15. Frågor:15.1intonationifrågor(del1:lyssna,del2:formuleraomtillfrågor), 15.2:ställfrågoromangivnateman 16. Känslor:16.1lexikonsommarkerarkänslor(del1:identifierakänslor,del2: uttalasammakänslomässigamening) 16.2identifieravilkenkänslasomtalarnaharförsöktattbådaspelaupp; (observeraocksåhurdetvåtolkningarnaavsammakänslavarierar,ochatt vissayttrandenverkarmerextremaochandramersubtila) 17. Betoning:17.1kontrastivbetoningiendialog(del1:lyssna).Härärdialogen: A: Vakna! Jag har lagat pannkakor till frukost. B: Jag vill inte ha pannkakor, jag vill ha våfflor! A: Gud, vad du är petig. Din bror är inte sån. B: Jag är inte min bror, jag är jag. C: Jag vet, men jag önskar att du kunde vara mer uppskattande. 17.1(del2:producerakontrastivbetoning).Härärmeningarna: Now, say the following sentences aloud, trying to use contrastive stress. 1. Nej, jag kan inte gå till bio, jag måste plugga. 2. Jag tar kaffe, inte te. 3. Vilken tycker du bättre om, pirater eller ninja? 4. Han äter hemma men hon äter på restaurangen. 5. Vill du prata svenska eller engelska? Sidan4av5

5 17.2 Producera emfatiskt betoning Dag2.1 Say the following sentences aloud and place emphatic stress on the intensifying word in the sentence 1. Den här soppan är väldigt varm. This soup is very hot. 2. Situationen är inte bra alls. The situation is not at all good. 3. Om du har sönder vasen kommer mamma att bli skitsur. If you break the vase, mom will be very angry. 4. Vi hade hemskt roligt på festen. We had a great time at the party. 7. Slutligen, gör övning 7 (från dag 1.3) med dessa instruktioner. Listen to the following sentences and distinguish between thoughts or opinions (tycka) and likes or preferences (tycka om). After each sentence, say if it's tycka or tycka om. Extramaterial: Roligtextmedsvenskaordaccenter to learn any language.com/sounds/index.asp?sound=33 Lyssnapåfinlandssvenska(somförövrigtinteharordaccenter): Sidan5av5

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år.

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Av Axel Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Vi är bästisar, vi leker varje dag. Jag är rädd för vaktmästaren.

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Bli den bästa du kan vara. En kort e-bok som hjälper dig att sänka stressen

Bli den bästa du kan vara. En kort e-bok som hjälper dig att sänka stressen Bli den bästa du kan vara En kort e-bok som hjälper dig att sänka stressen Mindre stress. Mer lugn & glädje. Mindre oro. Bättre relationer. Du & dina tillstånd 1. Vem är den bästa du kan vara? Det här

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna

Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna Jesper Jerkert I N L E D N I N G En vedertagen uppfattning om Descartes medvetandefilosofi är att han noga skilde mellan den

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer